CombiPower 2012, 2024 - · PDF file 2013. 1. 10. · 2012, 2024 NL 11 Sinusomvormer...

Click here to load reader

 • date post

  18-Feb-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of CombiPower 2012, 2024 - · PDF file 2013. 1. 10. · 2012, 2024 NL 11 Sinusomvormer...

 • CombiPower 2012, 2024 NL 11 Sinusomvormer met geïntegreerde

  automatische lader Montagehandleiding

  DA 58 Sinus-inverter med integreret automatikoplader Monteringsvejledning

  SV 104 Sinus växelriktare med integrerad automatladdare Monteringsanvisning

  NO 150 Sinus vekselretter med integrert automatisk lader Monteringsanvisning

  FI 195 Sini-vaihtosuuntaaja ja yhdysrakenteinen automaattilaturi Asennusohje

  _CombiPower_IA_NL-FI.book Seite 1 Freitag, 21. Oktober 2011 8:16 20

 • NO

  CombiPower

  150

  Les bruksanvisningen nøye før du monterer og tar apparatet i bruk og ta vare på den. Hvis apparatet selges videre, må du sørge for å gi bruks- anvisningen videre også.

  Innhold 1 Tips for bruk av bruksanvisningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

  2 Generelle sikkerhetsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

  3 Målgruppen for denne veiledningen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

  4 Leveringsomfang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

  5 Tiltenkt bruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

  6 Teknisk beskrivelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

  7 Koble til apparatet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

  8 Slå apparatet av og på. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

  9 Konfigurere apparat med fjernkontrollen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

  10 Feilsøking. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

  11 Garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

  12 Deponering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

  13 Tekniske spesifikasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

  _CombiPower_IA_NL-FI.book Seite 150 Freitag, 21. Oktober 2011 8:16 20

 • NO

  Tips for bruk av bruksanvisningen CombiPower

  151

  1 Tips for bruk av bruksanvisningen

  D FARE! Sikkerhetsregel: Hvis man ikke overholder denne regelen, fører det til død eller alvorlig skade.

  ! ADVARSEL! Sikkerhetsregel: Hvis man ikke overholder denne regelen, kan det føre til død eller alvorlig skade.

  ! FORSIKTIG! Sikkerhetsregel: Hvis man ikke overholder denne regelen, kan det føre til personskader.

  A PASS PÅ! Hvis man ikke overholder denne regelen, kan det føre til materielle skader og skade funksjonen til produktet.

  I MERK Utfyllende informasjon om bruk av produktet.

  ➤ Handling: Dette symbolet indikerer at du må gjøre noe. De nødvendige handlingene beskrives trinnvis.

  ✓ Dette symbolet beskriver resultatet av en handling.

  fig. 1 5, side 3: Denne angivelsen henviser til et element i en illustrasjon, i dette eksemplet til «Posisjon 5 i illustrasjon 1 på side 3».

  Følg også de følgende sikkerhetsreglene.

  2 Generelle sikkerhetsregler Produsenten påtar seg intet ansvar for skader på grunn av følgende:  Montasje- eller tilkoblingsfeil  skader på produktet på grunn av mekanisk påvirkning og overspenninger  endringer på produktet uten at det er gitt uttrykkelig godkjenning av

  produsenten  Bruk til andre formål enn det som er beskrevet i veiledningen

  _CombiPower_IA_NL-FI.book Seite 151 Freitag, 21. Oktober 2011 8:16 20

 • NO

  CombiPower Generelle sikkerhetsregler

  152

  2.1 Generell sikkerhet

  D FARE!  Kontroller før apparatet settes i gang om driftsspenningen og

  nettspenningen stemmer over ens (se typeskilt).  Bruk i tilfelle brann et brannslukningsapparat som er egnet for

  elektriske apparater.

  ! ADVARSEL!  Hvis apparatet eller tilkoblingskablene har synlige skader, må

  de ikke brukes.  Reparasjoner på dette apparatet må kun utføres av fagfolk. Feil

  reparasjoner kan føre til betydelige skader. Ta kontakt med kundeservice ved behov for reparasjon.

   Når et batteri er tilkoblet, er det fortsatt spenning på apparatet selv om hovedbryteren er slått av.

  ! FORSIKTIG!  Hvis du demonterer apparatet:

  – Sett hovedbryteren på «0». – Løsne alle forbindelsene. – Forsikre deg om at alle inn- og utganger er spenningsfrie.

  A PASS PÅ!  Sammenlign spenningsspesifikasjonene på merkeskiltet med

  tilgjengelig strømtilførsel.  Påse at andre gjenstander ikke forårsaker kortslutning på

  kontaktene til apparatet.  Pass på at du ikke berører den røde og den svarte klemmen.  Trekk aldri støpslet ut av stikkontakten etter ledningen.

  _CombiPower_IA_NL-FI.book Seite 152 Freitag, 21. Oktober 2011 8:16 20

 • NO

  Generelle sikkerhetsregler CombiPower

  153

  2.2 Sikkerhet ved installasjon av apparatet

  D FARE! Livsfare på grunn av strømstøt!  Ved installasjon på skip:

  Hvis elektriske apparater installeres feil på skip, kan det føre til korrosjonsskader på skipet. Sørg for at vekselretteren installe- res av fagfolk (skipselektrikere).

   Ta ikke i bare ledninger med bare hender. Dette gjelder først og fremst ledninger i vekselstrømkretser.

   Når du arbeider på elektriske anlegg, forsikre deg om at det er noen i nærheten som kan hjelpe deg i et nødstilfelle.

   Ikke monter apparatet på steder hvor det er fare for gass- eller støveksplosjon.

  ! ADVARSEL!  Monter apparatet kun i lukkede, godt ventilerte rom.  Apparatet må aldri monteres i rom hvor det er lagret brann-

  farlige stoffer eller hvor det har dannet seg brennbare gasser. Overflatetemperaturen kan være opptil 60 °C.

   Bruk ikke apparatet i anlegg med bly/syre-batterier. Disse batteriene avgir eksplosiv hydrogengass, som kan bli antent av en gnist fra de elektriske forbindelsene.

   Før du tar apparatet i bruk, må du passe på at ledningen og støpslet er tørre.

  ! FORSIKTIG!  Pass på at det står stødig!

  Apparatet må stå stødig og festes slik at det ikke kan velte eller falle ned.

   Forsikre deg om at apparatet er jordet.  Sørg for tilstrekkelig ledningstverrsnitt.  Legg ledningene slik at man ikke snubler i dem og slik at man

  unngår å skade kabelen.  Fest ledningene godt.  Utsett ikke apparatet for varmekilder (solstråling, oppvarming

  osv.). Unngå ekstra oppvarming av apparatet.

  _CombiPower_IA_NL-FI.book Seite 153 Freitag, 21. Oktober 2011 8:16 20

 • NO

  CombiPower Generelle sikkerhetsregler

  154

  A PASS PÅ!  Hvis ledninger må føres gjennom platevegger eller andre veg-

  ger med skarpe kanter, bruker du tomme rør hhv. ledningsgjen- nomføringer.

   Ikke legg ledninger løst eller skarpt bøyd på materiell som leder elektrisk strøm (metall).

   Ikke trekk i ledninger.  Ikke legg 230 V nettledninger og 12/24 V likestrømsledningen

  sammen i den samme ledningskanalen (tomrør).  Sett apparatet på et tørt sted som ikke er utsatt for vannsprut.  Beskytt apparatet mot aggressiv damp og saltholdig og fuktig

  luft.  Beskytt apparatet og kabelen mot regn og fuktighet.  Pass på at du har god lufting.  Monter apparatet kun innendørs, aldri utendørs.  Ikke koble 230 V-utgangen til vekselretteren til en annen 230 V-

  kilde.

  2.3 Sikkerhet ved bruk av batterier

  ! ADVARSEL!  Batterier kan inneholde aggressiv og etsende syre. Unngå

  kroppskontakt med batterivæsken. Hvis du likevel kommer i kontakt med batterivæske, må du skylle den utsatte kroppsde- len grundig med vann.

  ! FORSIKTIG!  Bruk vernebriller og verneklær når du arbeider med batterier.

  Berør ikke øynene mens du arbeider med batterier.  Ved arbeid på batterier må du ikke bruke metallgjenstander som

  f.eks. ur eller ringer. Blysyrebatterier kan forårsake kortslutningsstrømmer som kan føre til alvorlige forbrenninger.

   Pass på at det står stødig! Apparatet og batteriet som skal lades må plasseres slik at de ikke kan velte eller falle ned.

   Røyk ikke, og forsikre deg om at det ikke oppstår gnister i nærheten av motoren eller batteriet.

  _CombiPower_IA_NL-FI.book Seite 154 Freitag, 21. Oktober 2011 8:16 20

 • NO

  Målgruppen for denne veiledningen CombiPower

  155

  A PASS PÅ!  Bruk kun oppladbare batterier.  Pass på korrekt polaritet ved tilkobling:

  – rød klemme: Plusspolen til batteriet – svart klemme: Minuspolen til batteriet

   Unngå at metalldeler faller ned på batteriet. Det kan føre til gnis- ter eller kortslutte batteriet og andre elektriske komponenter.

   Følg anvisningene til batteriprodusenten og produsenten av an- legget eller kjøretøyet som batteriet brukes i.

   Forsøk aldri å lade opp frosne batterier.  Hvis du må ta ut batteriet, må du koble fra jordingen først. Koble

  alle forbindelser og alle forbrukere fra batteriet før det tas ut.

  3 Målgruppen for denne veiledningen Denne veiledningen henvender seg kun til fagfolk som kjenner de tilhørende VDE-retningslinjene.

  4 Leveringsomfang  Sinus vekselretter med integrert automatisk lader  Batteritemperaturføler med tilkoblingskabel  Fjernkontroll med tilkoblingska