Cocreatie 2.0 en virtueel buurtonderzoek

Click here to load reader

 • date post

  12-May-2015
 • Category

  Documents

 • view

  1.349
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of Cocreatie 2.0 en virtueel buurtonderzoek

 • 1.Co-creatie 2.0 Strategische kansen voor de innovatieve politiepraktijk Drs. Ellis Jeurissen en Drs. Richard Vriesde

2. 2 Co-creatie 2.0 Colofon Afstudeerscriptie Strategische Leidinggevende Leergang 8. Tekst: Drs. Ellis Jeurissen en Drs. Richard Vriesde Ontwerp: 20-02 Vormgevers, Eindhoven Begeleider: Prof. dr. V.J.J.M. Bekkers Politieacademie, Warnsveld (oktober 2012) 3. Voorwoord Moed is de rode draad in onze thesis. Niet alleen de moed die nodig is voor het strategisch leiderschap van de politieorganisatie om te accepteren dat met de komst van de netwerksamenleving alles anders is geworden en strategische interventies nodig zijn. Maar ook de moed die nodig is om de samenwerking met burgers in deze nieuwe wereld te omarmen en vanuit gelijkwaardigheid vorm te geven. Dat betekent dat de burger meebeslist, meedenkt en co-creert vanuit verschillende (tijdelijke) netwerken en rollen, face-to-face en steeds vaker virtueel middels sociale media. Wij moesten zelf ook de nodige moed verzamelen om vanuit de theorie co-creatie en sociale media bij de kop te pakken en te vertalen naar een zinvolle betekenis voor de politiepraktijk. Wij weten inmiddels wat het betekent om vanuit theoretische inzichten te schrijven over een betrekkelijk nieuw onderwerp waar nog niet zoveel praktijkonderzoek naar gedaan is. Hoe je jezelf moet blijven uitdagen om dat voor elkaar te krijgen. Je moet kritiek van je scriptiebegeleider omarmen. Jezelf openstellen voor de mening van anderen. Je eigen visies durven loslaten voordat je ze weer verstevigd met de theoretische inzichten die je hebt opgedaan. Het schrijven van deze scriptie, eigenlijk onze hele studieperiode, is n groot co-creatieproces geweest. Wij zien deze eindversie van onze scriptie als een tussenstap in een continu proces van co-creatie. Wij nodigen iedere lezer uit de inhoud van deze scriptie te verrijken, te verbeteren, aan te vullen en onze conclusies en aanbevelingen te delen. Wij zien deze scriptie niet als ons eigendom. We stellen onze scriptie dan ook graag voor iedereen toegankelijk op www.criminaliteitswijzer.nl/wiki/index.php. Wij danken onze korpschefs Simone Steendijk en Henk van Essen voor deze geboden ontwikkelkans en onze collegas voor hun steun en begrip. Victor Bekkers danken wij voor zijn begeleiding en de manier waarop hij ons van het voetstuk haalde als wij weer trots een hoofdstuk inleverden, maar ons er ook weer op wist te krijgen. Thuis, met onze gezinnen, hebben we vaak te weinig aan co-creatie gedaan. Zeker de laatste maanden waren pittig. Wij danken onze partners en kinderen voor hun geduld met ons! Tot slot dragen wij deze scriptie op aan de burgers die deel hebben genomen aan onze focusgroep sessies: Marie-Jos Swart, Anne Wolters, Coby Span, Hans Horsten, Ton van Eijk, Martien Aarts en Rob Bongenaar. Zij staan symbool voor wat co-creatie in wezen is: samen werken aan een betere samenleving op basis van wederzijds vertrouwen en gelijkwaardigheid. Ellis Jeurissen Richard Vriesde Politie Brabant Zuid-Oost Politie Haaglanden Voorwoord 3 4. 4 Co-creatie 2.0 5. Inhoudsopgave Samenvatting 9 1 Inleiding 17 1.1 Aanleiding 18 1.2 Probleemstelling 20 1.2.1 Doelstelling 20 1.2.2 Centrale onderzoeksvraag 20 1.2.3 Deelvragen 20 1.3 Maatschappelijke en theoretische relevantie 22 1.4 Aard van het onderzoek en theoretische positionering 23 1.5 Onderzoeksopzet 24 2 Buurtonderzoek 1.0 25 2.1 Inleiding 27 2.2 Omvang en ontwikkeling woninginbraken 27 2.2.1 Mogelijke verklaring dalende trend 28 2.3 Aanpak woninginbraken 30 2.3.1 Dader factoren 31 2.3.2 Situationele gerelateerde factoren en slachtoffervatbaarheid 32 2.3.3 Kenmerken aanpak woninginbraken 32 2.4 De functie van het buurtonderzoek 35 2.4.1 De traditionele aanpak 35 2.4.2 Uitvoering van het buurtonderzoek 36 2.5 Effectiviteit van het buurtonderzoek bij woninginbraken 37 2.5.1 Factoren voor een effectieve aanpak van buurtonderzoek 38 2.6 Conclusies 41 3 Co-creatie en sociale media 43 3.1 Inleiding 45 3.2 Wat is co-creatie? 45 3.3 Motieven van co-creatie 46 3.4 Co-creatie als een vorm van innovatie 47 3.4.1 Factoren van (sociale) innovatie 49 3.5 Co-creatie als een vorm van coproductie 52 3.5.1 Kenmerken van coproductie 52 3.5.2 Factoren van coproductie 53 3.6 Co-creatie als een vorm van interactieve beleidsvoering 56 3.6.1 Motieven voor interactieve beleidsvoering 57 3.6.2 Factoren van interactieve beleidsvoering 58 3.7 Sociale media 61 3.7.1 Inleiding 61 3.7.2 Wat verstaan we onder sociale media? 62 Inhoudsopgave 5 6. 3.7.3 Verschillende vormen van sociale media 62 3.7.4 Categorisering van sociale media 65 3.7.5 Factoren van sociale media 68 3.8 Leiderschap 72 3.8.1 Kenmerken van leiderschap 72 3.8.2 Strategisch politieleiderschap 72 3.8.3 Co-creatie en leiderschap 73 3.9 Conclusies 74 4 Co-creatie binnen de politie 77 4.1 Inleiding 79 4.2 Praktijkvoorbeelden 80 4.2.1 Informeren 80 4.2.2 Raadplegen 82 4.2.3 Adviseren 83 4.2.4 Co-produceren 84 4.2.5 (Mee)beslissen 87 4.3 Kansen voor de politie 88 4.3.1 Crowdsourcing 89 4.3.2 Strategisch belang sociale media 90 4.3.3 Inzetbaarheid sociale media 91 4.4 Factoren sociale media 91 4.5 Leerervaringen 94 4.6 Conclusies 94 5 Theoretisch kader en onderzoeksstrategie 97 5.1 Inleiding 99 5.2 Theoretisch kader 99 5.2.1 Inleiding 99 5.2.2 Theoretisch kader stapsgewijs 100 5.2.3 Onderzoeksmodel 104 5.3 Onderzoeksstrategie 105 5.3.1 Inleiding 105 5.3.2 Aard van het onderzoek 105 5.3.3 Methode van onderzoek 108 5.3.4 Technieken van onderzoek 110 5.3.5 Betrouwbaarheid en geldigheid 112 5.4 Werkwijze 114 5.5 Conclusie 115 6 Onderzoek 117 6.1 Inleiding 119 6.2 Interviews interne en externe stakeholders 120 6.2.1. Inleiding 120 6.2.2 Bewustzijn 120 6 Co-creatie 2.0 7. 6.2.3 Vermogen 124 6.2.4 Proces 127 6.2.5 Moed 132 6.3 Deelconclusie interviews 135 6.4 Focusgroepen 138 6.4.1 Inleiding 138 6.4.2 Opzet focusgroepen 140 6.5 Focusgroepsessie I 141 6.5.1 Workshop 1 141 6.5.2 Workshop 2a 142 6.5.3 Workshop 2b 143 6.6 Focusgroepsessie II 144 6.6.1 Inleiding 144 6.6.2 Workshop 3 147 6.6.3 Analyse Workshop 3a 148 6.6.4 Analyse Workshop 3b 150 6.6.5 Workshop 4 153 6.7 Deelconclusie Focusgroepsessies 157 6.8 Algehele conclusie empirisch onderzoek 158 7 Conclusies en aanbevelingen 163 7.1 Inleiding 165 7.2 Beantwoording deelvragen 165 7.2.1 Deelvraag 1 165 7.2.2 Deelvraag 2 167 7.2.3 Deelvraag 3 168 7.2.4 Deelvraag 4 171 7.2.5 Deelvraag 5 172 7.2.6 Deelvraag 6 175 7.2.7 Deelvraag 7 177 7.3 Beantwoording centrale vraag 178 7.4 Aanbevelingen 180 7.5 Reflectie op het onderzoek 182 Bijlagen 185 Literatuurlijst 203 Voetnoten 210 Inhoudsopgave 7 8. 8 Co-creatie 2.0 9. Samenvatting Een meerderheid van de burgers ziet het opsporen van strafbare feiten als belangrijkste politietaak en is volgens het Centraal Planbureau (2004) niet tevreden met de resultaten die worden geboekt. Kijken we naar het aantal woninginbraken, dan is deze ontevredenheid te begrijpen. Het aantal geregistreerde woninginbraken steeg in 2010 met 10 procent, terwijl de geregistreerde criminaliteit totaal in 2010 met vijf procent gedaald is ten opzichte van 2009. De pakkans na een woninginbraak is met 7 procent betrekkelijk klein. Het is van essentieel belang dit aan te pakken. Een effectieve opsporing raakt namelijk de legitimiteit van de politie en daarmee de rechtsstaat. De geregistreerde criminaliteit is voor een belangrijk deel gebaseerd op informatie van burgers en veel minder op opsporingsactiviteiten van de politie zelf. Zo blijkt uit onderzoek dat het op heterdaad aanhouden van verdachten in 70 tot 80% van de gevallen gebeurt na een melding van burgers. Minister Opstelten wil komende jaren een verhoging van de pakkans met 25 procent realiseren door onder andere de heterdaadkracht te bevorderen. Woninginbraken vallen onder de categorie High Impact Crime aangezien de weerslag die het heeft op slachtoffers groot is. Het terugdringen van woninginbraken en de stijging van het oplossingspercentage is een van de landelijke prioriteiten van de Nationale Politie. De Raad van Korpschefs heeft co-creatie met burgers als hefboom voor verandering aangemerkt en ziet in de (informatie)technologie mogelijkheden om de opsporingsketen effectiever te maken en de burger als opsporingsambtenaar te betrekken bij de opsporing. Deze thesis onderzoekt de mogelijkheid om de rol van de burger te vergroten bij de aanpak van woninginbraken door een betere en effectievere benutting van het buurtonderzoek dat van oudsher wordt ingezet als middel bij de opsporing van woninginbrekers. Daarbij wordt specifiek gekeken naar de resultaten van de traditionele aanpak van buurtonderzoek en naar de hedendaagse toepassingen op het gebied van co-creatie 2.0. In deze thesis onderzoeken wij aan de hand van Basons Ecosysteem model welke condities mogelijkerwijs van invloed zijn op de inzet van sociale media in de co-creatie met burgers ter ondersteuning van de opsporing van woninginbraken, waarbij aandacht wordt gevraagd voor innovatie van het buurtonderzoek als opsporingsinstrument. Vanuit deze doelstelling komen wij tot de volgende onderzoeksvraag: Wat is de strategische betekenis van co-creatie 2.0 voor de opsporing van woninginbraken, in het bijzonder voor de rol van het buurtonderzoek, en wat vraagt dit van strategisch politieleiderschap? Door de (informatie)technologie zijn mensen tegenwoordig vrijwel altijd en overal hyper connected via allerlei vormen van sociale media, waardoor de kennis en ervaring van mensen veel gemakkelijker kan worden gedeeld, waardoor nieuwe kennis ontstaat. Voor de politie biedt dit kansen om de opsporing te professionaliseren en burgers slimmer te betrekken bij die opsporing. Binnen de Nederlandse politiekorpsen is een aantal initiatieven ontwikkeld. SMS-Alert en Burgernet zijn hier bekende voorbeelden van, evenals een internet game voor het oplossen van cold cases en het Twitter account @depolitiezoekt. Op het snijvlak van de kansrijke toepassing van sociale media, onze professionele irritatie over de