Coachen, een zoektocht

Click here to load reader

 • date post

  17-Nov-2014
 • Category

  Business

 • view

  456
 • download

  0

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Coachen, een zoektocht

 • 1. Ontwikkelings-gerichtcoachen1Ontwikkelen:Tevoorschijn komen12 11 2014Ontwik-kelenVisieLeider-schapResul-taat

2. ontwikkelen Behouden wat goed is. Toevoegen wat nodig is. Loslaten wat niet meer past.2 3. 3Wat doet een coach?Coaches inspireren anderendoor hen te helpen deeerder onopgemerktemogelijkheden te zien die inhun huidigeomstandigheden. 4. 4Wat is coachen?Vragen stellen die het reduceren van decomplexiteit dienen.Informatie geven over kwesties die spelenzodat ze zelf keuzes kunnen maken.Iemand zijn ontwikkeling helpen structuren.(Rudy Vandamme) 5. Ga oplossingen niette ver zoeken.Als ik hier duw dokter doet het pijn.Wat moet ik doen ?Niet meer duwen.5 6. 6Wat doet een coach? 7. 7Wat zijn de vaardigheden van een coach?If I could have only three skills,I would chose Committed Listening The art of the Question. The ability to ask the one thing thatmakes the difference. 8. Hoe gedrag benvloeden ?8Het krachtigste pressiemiddel dat uin handen hebt is uw eigen gedrag.BewustwordingBelangstelling wekkenOverwegingUitproberenKeuze, waar toepassen ? 9. VertrouwenVertrouwen9CompetentieGeloofwaardigheid- Resultaat boeken- Relevante ervaring- Anderen helpen- Eerlijk zijn- Een geheim bewaren- Niet oordelen- Niet roddelen- Inlevingsvermogen- Respect- Luisteren- OpenheidBetrokkenheidBetrouwbaarheid- Doen wat je zegt- Consequent zijn- Verantwoordelijkheidnemen 10. VertrouwenVertrouwen = gemeenschappelijkheidWat dan ook. Afkomst, bril, hobby, studie, .10Het risico voor de ander verminderen 11. Toestemming vragen om te coachen. Mensen helpen de realiteit onder ogen tezien. Een inspirerend beeld van de toekomstontwikkelen. Beslissen of we samen op weg gaan. Aanreiken van mogelijkheden om dietoekomst te realiseren.11Het coachingsproces. 12. Je krijgt een vraag.Hou het kort.Hoe ben je tot die vraag gekomen ?12 13. Veronderstellingen aan het oppervlak brengen.Deze ter discussie stellen. Is dit zo ?Deze in een ander kader plaatsen.13 14. Solution focused1. The coach focused on topics that I found useful to talk about.2. After asking about my views, the coach accepted what I had said .3. The coach encouraged me to describe how I wanted my situation to become.4. She encouraged me to describe what I wanted to be able to do differently.5. The coach accepted and acknowledged my goals .6. The coach used the same words as I had used.8. The coach checked several times whether our conversation was useful to me.9. He coach questions about what I had already done that had worked well.10. The coach responded with understanding to what I said.11. The coach explained that what I said and dis was normal.12. The coach encouraged me to choose which step forward I would to take.13. He let me decide whether the coaching should be continued or terminated .14 15. ZELFSTURINGCoachHuidig Acties DoelPROJECTIDENTITEITGROTER GEHEELClint11 De coach vraagt naar doelen en gaat zo scheppend te werk. Nageluisterd te hebben naar de huidige situatie, zal de coach eensprong maken en vragen naar een doel. Dat doel is meer dan watiemand niet meer wil . Het is het scheppen van een nieuwe realiteitin je leven naast de oude. copyright - het Ontwikkelingsinstituut 16. ZELFSTURINGCoachPROJECTIDENTITEITGROTER GEHEELClint22 De coach brengt identiteit in beeld. Alle concrete projecten laat decoach aansluiten bij wie de clint als persoon is (zijn waarden,overtuigen, rollen, levensloop, relaties). Pas als de aansluiting metidentiteit goed zit, maakt het project een kans op slagen.? copyright - copyright - hheett OOnnttwwiikkkkeelliinnggssiinnssttiittuuuuttWie ben ik ? 17. ZELFSTURINGCoachPROJECTIDENTITEITGROTER GEHEELClint33 De coach vraagt naar het hoe. Naast de inhoud van deandere sporen, wil de coach dat de clint bekwamerwordt in hoe hij dingen aanpakt. Zo leert de clint. Decoach maakt zichzelf overbodig. copyright - het OntwikkelingsinstituutHoe bereik ik wat ik wil ? 18. ZELFSTURINGCoachPROJECTIDENTITEITGROTER GEHEELClint44 De coach maakt de verbinding met het groter geheel. Met projecten identiteit is de clint onderdeel van, en levert een bijdrage aande ontwikkeling van het geheel. Dit is BEWUSTWORDING en hetcreert zingeving. copyright - het Ontwikkelingsinstituut 19. ZELFSTURINGCoachPROJECTIDENTITEITGROTER GEHEELClint55De coach brengt zichzelf in. Vanuit verbinding en respect, zal decoach een verschil inzetten om de clint tot een hoger bewustzijn tebrengen. Dat kan via feedback, zelfonthulling, verhalen,perspectieven, meningen, vraagstellingen, enz. copyright - het Ontwikkelingsinstituut 20. Boeken Vandamme 21. ZELFSTURINGPROJECT 1IDENTITEITGROTER GEHEELWat is het doel?Wat is het probleem?Wat speelt er?Wat is de (leer)vraag ?De coach vraagt naar doelen en gaat zo scheppend te werk.Na geluisterd te hebben naar de huidige situatie, zal de coach eensprong maken en vragen naar een doel. Dat doel is meer dan watiemand niet meer wil . Het is het scheppen van een nieuwe realiteitin je leven naast de oude. copyright - het Ontwikkelingsinstituut 22. Een helder beeld van de werkelijkheid.Onbevooroordeeld en zo aandachtigmogelijk naar de werkelijkheid kijken.1 dag niets beoordelen1 dag niets goed of slecht vinden 23. Coach proces. Wat is het probleem ? Wat ga je daar aan doen ? Hoe kan ik u helpen ?23 24. Project - werkelijkheid Hoe loopt het nu ? Waar zit je vast ? Waar leidt je dit uit af ? Waar zou je meer van willen zien ? Wat durf je niet aan ? Welk gevoel houdt je tegen om de situatie aante pakken ? Wie of wat speelt nog meer mee? Wat gebeurt er dan ? Wat wil je doorbreken ?24 25. Vragen Stellen Op welk gebied wil je verandering zien ? Wat wil je bereiken ? Waar zou je willen staan na dit gesprek ? Welke onbedoelde resultaten krijg je ? Hoe draag je daartoe bij ? Waar blijf je in een oud patroon steken ? Hoe zou je op een andere manier tegen het probleem of de oplossingkunnen aankijken? Wat ontbreekt er ? Wat zou je graag zien gebeuren ? Beschrijf dit eens concreet? Stel het probleem is opgelost, hoe zou dat er dan uit zien ? Waaraan zul je dit merken ? Wanneer zou je tevreden zijn? Waar wil je naar toe werken op korte termijn ? 25 26. Op welk terrein zou je doel kunnen liggen ?26 27. Flexibiliteit 28. making choices 29. 2PROJECTIDENTITEITAlle concrete projecten laat de coach aansluiten bij wiede clint als persoon is (zijn waarden, overtuigen, rollen,levensloop, relaties). Pas als de aansluiting met identiteitgoed zit, maakt het project een kans op slagen.? copyright - het Ontwikkelingsinstituut2 copyright - het OntwikkelingsinstituutWie ben ik ?ZELFSTURINGGROTER GEHEEL 30. Vele jaren van mijn levenheb ik hard gewerkt en gestreefdom Iemand te worden.En ik werd iemand.Maar het was niet degene die ik moest zijn.En ik besloot om Niemand te worden.En ik werd niemand.Maar dat was niet datgene watmijn bestemming was.En ik ontdekte dat er meer was.Ik ontdekte dat ik een doel had.En ik werd mezelf,op weg om mijn programma uit te voeren,mijn doel te realiseren.30Wie ben ik ? 31. Paradigma31 32. Ben je je bewust van je eigen patronen,dingen waar je steeds opnieuw tegenaan loopt ?32 33. Emotionele kenmerken33PassieEmotieFeedbackWaardenDrijfverenTalenten 34. Ik hou van .. Ik geloof in 34 35. zelfontwikkelingByron Kathleen ReidI discovered that when I believed mythoughts, I suffered, but that when I didntbelieve them, I didnt suffer, and that thisis true for every human being.Freedom is as simple as that. 36. zelfontwikkelingKatie's method asks four questions intended to helppeople identify stressful thoughts and to inquire intothem, finding their own truth and understanding of theirown situation.1) Is it true?2) Can you absolutely know that it's true?3) How do you react when you believe that thought?4) Who would you be without the thought?The follow-up step to these four questions is called"turnarounds" in which various opposites of the originalthought are experienced.. 37. 3PROJECTIDENTITEITDe coach vraagt naar het hoe.De coach wil dat de clint bekwamer wordt in hoe hijdingen aanpakt. Zo leert de clint. copyright - het OntwikkelingsinstituutWat belemmert me om te veranderen ?Wat heb ik nodig om te veranderen ?ZELFSTURINGGROTER GEHEEL 38. ZelfsturingHet fundamentele doel van coachen ligt in het bevorderenvan zelfontwikkeling en dus van zelfmanagement.Zelfmanagement:Het methodisch en met plezier nastreven van doelendie de betrokkene zelf heeft gestelden die voortvloeien uit de eigen motieven.In de praktijk houdt dit in dat de betrokkene zijn levenen lot meer in eigen hand neemt.Management - coaching, MJ Schabracq blz25 39. ZelfsturingWat heb ik te leren in het kader van zelfsturing39 Tot actie komen Volhouden leren van fouten Gewoon DOEN .Uit je comfortzone gaan en terug komen.Doe gewoon je ding. 40. Zelfsturing- Hulpmiddelen aanspreken.40Wat gaat er goed, wanneer lukt het wel ?Bij wie zou je dit kunnen observeren ?Wat doe je in andere situaties,dat je hier zou kunnen gebruiken ?Wie doet het al, wat doet hij ? 41. Zelfsturing- Actie ondernemen.41Welke stappen kun je zettenHoe zou je dat kunnen proberen ?Wat is de eenvoudigste eerste stap?Wat kun je doen om dehindernissen aan te pakken ? 42. 42Werk met kleine, goed gerichte activiteiten om een groot verschiltot stand te brengen.Een van de belangrijkste elementen in de uitvoering van eenstrategie is enkele resultaten te bereiken en daarvan te leren. Wat kunnen wij nu doen op basis van onze huidige middelen,bereidheid tot verandering en gezag? Welke gebieden hebben de grootste invloed op het bereiken vandeze doelstelling, waarbij een gericht optreden en een bundelingvan middelen verdere vooruitgang mogelijk zouden kunnenmaken? Met welke gemakkelijke dingen zouden wij meteen kunnenbeginnen om er enige vaart in te brengen? 43. 43Een van de beste manieren om mensen aan te zetten tot hetontwikkelen van een nieuwe strategie is actie te ondernemen endat te zien als een onderzoek op zichzelf dat kan leiden tot meerinzicht in de midd