Co-creatie wordt groot!brochures.nhtv.nl/scriptiebank/documenten/Co- creatie... · 2006. 9. 22. ·...

Click here to load reader

 • date post

  02-Oct-2020
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Co-creatie wordt groot!brochures.nhtv.nl/scriptiebank/documenten/Co- creatie... · 2006. 9. 22. ·...

 • Co- creatie wordt groot! 1

 • Co- creatie wordt groot! 2

  Co creatie wordt groot! �

  Van toekijken naar meedoen met zelfontplooiing als hoogtepunt �

  �������������������������

  ������������

  ������

  ����������������������������

  ������������������

  ���������������� ��!"�#������������

  $����%���&���

 • Co- creatie wordt groot! 3

  '�$(�������)�

  �������������������������������������������������������������������������

  ����������������������� �!����������������������������������������������������

  ����������������������������������������������������������������� �"�����������������������������

  ������������������������������������������������������������������ �

  #�����������$���������������������������������������������������������� �%������������������

  ������������������������������������������������������&����������������������������������

  �������������������������� �%�����������������������������������$��� �'��������������������

  ��������������������(����������������������������� ��

  )���������������������������������������������������������������������������

  ��������(�

  ������� �%������������������������������������������������������������������� �*�(���������

  ���������������������������������

  ���������� �����������������������������������

  �����������������������������������������������������������������������������������������������

  �������������������������������������������������������������������������������������������� ��

  +�����������������������������(������������������������������������������������������������� �

  ������������������������������������������������������������������������������� ���������������

  ������������������������������������������������������������������������������������������

  ������������������������������������� �,�

  ���������������������������������

  ����������������������� �%��������������������������������������������������������������

  �������������������������������������������� �"���������������������������������������������

  ������������������������������������������������������������������������ �#���������������

  ������������������������������������������(������������������������������������������������

  ����� �%����������������������������������������������������������������������������������������

  ������������ �

 • Co- creatie wordt groot! 4

  ���*+�'*,)��(�

  �- ��#(����)....................................... /

  - !���*��#( ...................................... 0 � - #����������� ............................................................. / � � ������������������������������ .............................................. 0

  � � - 1��������� .................................................................... 0 � � � '���������������������������

  ���������������������������������....................... -�

  � 2 !��������������������������� ............................................. -- � 2 - !������������ ................................................................ -- � 2 � ,���������� ................................................................ --

  � 3 4��................................................................... -- � 3 - 1��������� ................................................................... -- � 3 � '�����������������������������

  �� .............................................. -�

  � 5 *�(�������� ............................................................. -� � 5 - 1��������� ................................................................... -� � 5 � '�����������������������������*�(�������� ......................................... -2

  �- ��(*!�(������(�1(#(���)......................... �2 2 - 6������������������������������ ........................................... -3

  2 - - *������������������������� .................................................. -3 2 � � '����������������������� ...................................................... -3 2 � 2 6�����������������������....................................................... -�

  2 2 7������������������ ..................................................... -8 2 3 *�������............................................................... -8

  2- �(����'�!+$(���',(#............................ �0 3 - 4������*������ .......................................................... -/ 3 � 4������������������� .................................................... -0 3 2 4����������� ......................................................... ��

  3 2 - 4������&��������............................................................ �- 3 2 � 4��������������............................................................... �- 3 2 2 %���������������

  ��������������������............................................ ��

  3 3 *�������............................................................... ��

  � �(����'�!+$(���"*3�"!(���(...................... � 5 - %��������������*�(�������� ................................................. �2 5 � "�������������� ........................................................ �3 5 2 7����������*�(�������� ................................................... �5 5 3 �������������������������������(�������� ....................................... �� 5 5 #����������������������������(������� ...................................... �8

  5 5 - #���������������������........................................................ �8 5 5 � ,���������������������������������� ............................................. �/ 5 5 2 *��������� ................................................................ �0

  5 � 9���������

  �����(�����������

  �� ............................................ 2- 5 � - '��������������

  ���

  ��������(�������� ......................................... 2- 5 � � #������������

  ���4������*�(��������.............................................. 2- 5 � 2 4��������*�(�������� ......................................................... 2�

  5 8 *�������............................................................... 2�

  4- $($*!�1�#��(�� ................................ �� � - "���:������� ........................................................... 22

  � - - :�������&����............................................................ 22 � - � #������� .................................................................... 23

 • Co- creatie wordt groot! 5

  � � "���������� ............................................................. 25 � � - 1����....................................................................... 2�

  � 2 9���������� ........................................................... 28 � 3 ;��������������������������������������������� ................................. 2/ � 5 *�������............................................................... 20

  /- �!��'5*!$���(................................. 2� 8 - ,��������������������������

  ����� .......................................... 3- 8 � ,����������������������� .......................................................... 5-

  -� 3 - ��������������� ............................................................ 5- -� 3 � *�������� ................................................................ 5� -� 3 2 7���

  ������ ................................................................ 5�

  ��- "*�"#+'�('�(�����1(�(#��)(�.................... �� -- - ������������ ......................................................... 52 -- � �6������������ .......................................................... 53

  #��(!��++!#�:'�.................................... �4

  �,,(���"(' ........................................ ��

  6??�7%)@�6........................................................... ��

  6??�7%)@��........................................................... �2

  6??�7%)@�*........................................................... �8

  6??�7%)@�*........................................................... �/

  6??�7%)@�%........................................................... 8�

  6??�7%)@��........................................................... 83

  6??�7%)@�; ........................................................... 8�

  6??�7%)@�:........................................................... 80

  6??�7%)@�"........................................................... /5

  6??�7%)@�) ........................................................... 0�

 • Co- creatie wordt groot! 6

  �������������������������

  ���������������������������������

  ������������������������������

  �����������

  �**!;**!��

  !����������������������������������������������������������������������������������� �����

  ����������������������������������������������������������������������������������

  ������������������������������������������������ ��

  %�������������������������������������������������������������������������������������

  �������������������� �6�����������������������������������������������������������������

  ������������������������������������������������������������������������������ �?����%��������

  ��������������������������������������A�������������B������� ��

  4���������������������������������������������������������������������������������������������

  �����������������

  �����������������������������������������������������������������

  ����������������������������������������������������������

  ���� �9����������������C�%������

  ���������������������������D��������������������������������������������������

  ����� �

  %������!���������������������������A���

  �������BE�

  6������������������������������������������������������������������������������������

  ����������������������������������������������������������

  ��������������������(�

  ������������������������������� �%����

  ���������������

  �������E�

  7�����������������������������������A�������������B���������������������������������� �

  >������������������������������������������������������������������������������

  �&����� �

  )������������������������������������������������������������

  �������������������

  ��������������������������������������������� �%������������������������������������

  �����������������������

  ����������������������������������������� ��

  %����#��������

 • Co- creatie wordt groot! 7

  �-� ��#(����)�

  %��������������������������������������������)9*61,�F)�������������9�������G�*��������&�

  6����&�����1����������,����H����������������������������#������������������������

  )��������������"�������������� �

  �������������������������������������������������������������������������

  ����������������������� �!����������������������������������������������������

  ����������������������������������������������������������������� �%������������������������

  ������������������������������������������������������ ��������������������������������������

  �������������������������������������������I�"�����������������������������������������������������

  ������������������������������������������ �

  )��������

  ���������������������������������������������������� �'������������������������

  ��������(�����������������������������������������

  ���������������$��������������������������

  �������� ��

  )�����������JJ���������������������������������������� �%����������������������������

  �����

  �������������������� �)�������������������������������������������������������������

  ���������������������� �)�����������������������������������������

  ����������������������

  ���������������������������������������������(���������������������������������������������

  ����������������(����������������������������������������������

  ���������������������� �%��

  �������������������������������������������������������� �'�����������������������

  ������

  ���$������������������������������������������������������������������������������

  �����

  ���������� �"������������������������������������������������� �)�������������������������

  �&��������������������������������������������������������������� �"������������

  �����������������������&���������������������������������������������������������������

  ���������������������������������������������������������������� �)�����������������������

  ������������������������������������������������������&������������������������

  �������� ��

  KINDERMUSEUMNACHT

  ����������������������������

  kindermuseumnac���

  ��������������������

  ��������E�

 • Co- creatie wordt groot! 8

  -� !���*��#(�

  %�������������������������������������������������������������������������$����������������

  ������������������$����������������������������������������������������������������������

  ���������� �K��������������������������������������������������������������������

  ���������������������������������������������������������������&��������������������

  ��������������������������������������� �7��������������������������������������������

  ���$�������������������������������������������������������������������� �? �����

  K��������������K �����:������������������������������7",#�������������������������

  ���������� �

  -�

  ���������������������������������������������������������������������������������� �

  4�������������������������������������������������������������������������������

  ����������������������� ��

  -�� ����������

  %����������������������������������������������������(�����������������������������������������

  �������������������������� ��

  %���������������������������

  ��������������������

 • Co- creatie wordt groot! 9

  %�����������������������������������������������

  �����������������

  ��������(�����������������������������������

 • Co- creatie wordt groot! 10

  ��

  ���������������������������������������������������A���������B���������������������4�������

  ���������������������������������������4������������������������������������������������

  4�������������������������������������������� �%����4�����������������������������������

  ��������������������������������������������������������������� �4���������������������������

  ���������������������������F���H�������������������4�����������������������������

  A�������B����A���������B������������������������������������ ��������������

  ��������������������������

  4���������������������������������������1���&����

 • Co- creatie wordt groot! 11

  ��������

  ������������������������������������������������������������������������� �%������������������

  ���������������������� ������������������������������������������������������������

  ����������������������D��������������� �%���������������������������������������������� ��

  �������

  ������������������������������������������������������������������&������M�������������

  ��������������� ��������������������������������������������������������������������

  �������������������������������������������������������������������������M����������������� �

  -�� $����=������������������������

  >��������������������K������������������:���������������������������������������������

  ������������������ �%����������������������������������������������������������������������

  ���������������������������������������������������������� �#����������������������������

  ��������������������������������������������������� ��

  -�-�� $����=��������

  +���������������������������������������������������������������������������������������������

  ��������� �)���������������������������������������������������������������������

  ��������������������������� ��

  -�-� ������������

  ,���������������������������������������������������� �)����������������

 • Co- creatie wordt groot! 12

  ����� ���������������

  ����F-0/8H������������������������������������������������������

  �� �)���������������������

  ����������������������������

  ���������� �����������������������������������������������

  ���

  ������� �L�����������������������������������������������

 • Co- creatie wordt groot! 13

  ����������(������������������������������������ O ���������

  ���������������� ��������������

  ����������������������������������������&������=���>�"�3��������

  %�����������������������������*�(����������������������

 • Co- creatie wordt groot! 14

  �-� ��(*!�(������(�1(#(���)�

  )��������������������������������������������������������������������������������������������

  �������� ��

  �-�� ����������������&�����=���&���

  )��������������������������������������������$������������������������������������

  ����������������������

  ��������������������������������� �

  �-�-�� "��>��������&������=���&���

  >����������������������������������������������������������$����������������������������

  ��������� �7������?�����������������������A)����������B�;�������%����������������������

  ��������)���������������������!���� ��#�������������������������������������������������

  ������������������������������������������������������&������������ �;�������%��������

  ����������������������������������������������������������������������������������

  ���������� �%���������������

  ������������������������������������������������������������� 2�

  #���K������������������:���������������������3��������������

  ������������������������������

  ������������������������������������������� �%���������������������������������������� �

  %������������������������������������&���������������

 • Co- creatie wordt groot! 15

  %��&����'���������� ����������

  ��������������������!���������������������������������

  !��������(�������������!����

  �)������

  *���������������

  '���:��

  ��������������������������������������������������������������������������

  � /�:��

  �������������������������������������������A*&����������������B 0�

  >���������������������������������������������������������������������*����������&�����

  �������������� �)���������������:��

  ������������������������������������������������������

  ������������������������������������������������������� �������������������������������

  �������������������������������������������� ���������(�����������������������������������

  ������������������������������ �������������������������������������������������������

  ������������������������������������������������������������� ��

  ���������������������������������������������

 • Co- creatie wordt groot! 16

  ����������JJ��������������������������������������������������������������� �"�����������������

  ���A"���1������?�������B -2M-3�

  �--�� ����&������&������=���&�����

  "�������������

  ���������������������������������������������?�������:������������������������

  ������������������������������������������ �A"�������������

  ����������������������������������

  ��������������?�������:�����������������������������������������������������������������

  ������������������������������B �?�������:���������������������������������������������

  ���

  ������������������������ �)���������������������������������������������������� �>���

  �������������������������

  ��������������������������������������� �"�������������������

  ���������������������������������������������������������������������������������������������

  ���������������������������������� �?�������:����������������������������������������������

  ������������� �,��������������������������������������������������������������������

  ���������������������������������������������������������������� -5�?�������:������������

  �������������������� �-��>�������������������������������������?�������:������������

  ��������������������������������$������������������������������������������������������

  �������� �%�����������������

  ��������������������������

  �����������������������������

  ���������������J������������������������������������� �"�������������������������������������

  �������?����G�:���������������������������������������������������������������������� �

  !������$����������������������������������������������(�������������� �?�������:������

  ������������������������������������������������� �'���������������������������������

  �������������������������������������������������� ��

  )��6�������������������������������������������������������� �%�������������������������

  ������������������������������O������������������������������������� �%�����������������

  ���������������������

  ��������������������������������������������������������������������

  ��������� �6�����������������������������������������������A���������������B���������������������������?�������

  :����������������������� �)��6���������������������������������������������������������

  ������������������������������������������ ���������������������������?�������:������������

  ������������������������������������������������

  -2�1������?������������7�������� �2 5��6

  ������� �-3�����

 • Co- creatie wordt groot! 17

  $�����������������������������������������������������������������������%������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&�������������������������������������

  ������������������������������������������������������������

  '�������(���

  ��)������

  ��

  �����������������������������������������������������������

  ���������������������������

  ��������������� �

  �-�� ��&����&��=���&���

  )��������������������������������������������������������������������������� �)��������������

  �������������������������������������������

  ���������������������������������������

  ���������������������� �

  #���K������������������:�������������������������������������������

 • Co- creatie wordt groot! 18

  2-� �(����'�!+$(���',(#�

  '����������������������������

  �������������������������

  ��������(��������������������

  �������������������������������������������������� �)�����������������������������������������

  ������������������������&���� ��

  2-�� '>������"��������

  "���1���������N�����"������������������J������������������������������������������������

  �� �"�����������������������������������������������������������������������������

  �������

  �� �"�����������������

  ������������������������������������������������������������� �4��������

  ����������������������������������������� �%�����������������������������������������

  �������������������� �-0M����

  "�������������������������������������������������������������������������

  �� �,������������

  �������������������������������������������������������

  ����������

  �����������������������������

  ���������������� �)����������������������������������������������������

  ����������������

  9�������������:���������������������������

  ����� �#�������������

  �����M�

  ����������������

  ���

  ����������������� �:����������

  ��������������������������������������� �%���������������

  ��&�����

  ������F

  ��������������������H���������������������� �'���4����������

  :������������������������

  ��������������������������������������

  ���������������������

  ����������������������������������������������������� �,��������������������������������������

  �����������

  �����������������������������

  ����������������D������� �������������������������

  �������������F��H����������������7�����������������������������������������(����

  K��������������������� ��

  '���9�����*���������������������������������

  ������������������������������������������ ������������

  �����������������"�������������*�����������

  �������������������������������������� �!�����

  ��������������������������������������������������������������������������������

  ��������������������������������������������������������������������������������������

  ���������������������������

  ������������������������������������������� �-�

  K���������������

  ������J����������������

  ���

  �������������������������������������� �N����;����

  ������������

  ������������*������1J���4����

  ����������������������������

  ���

  �������������� �)��

  ����

  ������������;���������������������������������������������������������������� �����

  ����������������������������� ���"���������������������������������������������

  �� ��������

  ����������������������(�������������������������������������������������������������������� �

  %������������������

  ��������������������

  ����������

  ���������������������������������������

  ������������������������������������������������������������������������������������������������

  ������������������������������������������������

  -0�!��������������������������������N �"�����������������$�����3 -�6

  ������* ��������

 • Co- creatie wordt groot! 19

  ������� �*���������������������������������������

  �������������������������������

  ��������

  ����������������������� �2M��3�

  2-� '>�����������&������

  4������������������������������������������������������������������������������������ �)��

  ���������������������������������������

  �����&���������

  ����������������� �

  %������������������&�����������������������7������������������������������D�������������

  �������������;��&����������������A)�P���������������CB�,��������������������������������������������

  ��

  �������������

  �� �)��,���������������������������������������������

  ���

  ����������

  ����������� �5�M�����

  >����������������������������������������������������������������������������������������������

  ��&������������������������������� �N�����"������������������������������

  ���������������������

  ���������������������������������������� �,���������"��������������������

  ����������������

  ����������� �"����������������

  ������������(�����������������������������������������

  ������������������������������������������������������������������������ �8����L�����

  K��������������������&�������������������������������������������������������������������������

  ���� �:��������������������������������������������������������������������������������������

  ����������������������������������������������� �L�����K��������������������������

  ������������������������& ����������&�������������������������������������������������������������

  ����������������������������������������������������������������������� �/�"������������������

  ���������������������;�����������������������������������������������������������

  ���������

  ������ �0�

  9�����*�������������������

  ��������������������������������������������&��

 • Co- creatie wordt groot! 20

  +� ������'�����������������������������������������'���������!��������������

  ������������������������������������

  !����

  ��,-��

  .�!���

  � �����������

  ������ :�������

  ������ "���

  ���������������&����������������� �F��������

  ������������H�� %��������������������������������������������������������������� �� %��������������������������������������������� 2��

  %���������������&��������������������������������������*���������������6��� �"���

  ��������(�������������������������������:��������������������� ��

  ����

  ��������������������������������������������������������������������

  �����������

  �������������������������

  ���������������������

 • Co- creatie wordt groot! 21

  2-�-�� '>������>�?���������

  4������;�������������������������

  ����������������������������������������������� �;�����

  ������������������

  ����������������������� ��������������������������������������������

  ���

  ��������������������������������� �4&��������������������������������������������������������

  ���������� �;���������������������������������������������

 • Co- creatie wordt groot! 22

  +/������������ �������������������������������� ���������'� ��������������!���������������

  ��������!�� ����,-��

  ��������

  ��������N�� �%���������������������������

  ����������������������������������������������

  ���������������������������������������������� �%�������������������������������3 -����������� �'�

  �����������������������N������������������������������

  ����������������������������

  ��������������������������������� 28�>�����������������������������3 -������;����������������

  �������������������

  ����������������������������

  �� �%�������������������������������������

  ������������������������������������������������������������*����������� �

  2-�-�� ���1���%�����&���>���&������������&�����

  >�����������������?������������������������������

  ���������������������������������������� �

  ��������������������������������������������������������������

  �����������������������

  ���� 2/�

  '�������������������������������������

  �������������&������������������������������

  �������������������������������������������

  �� �

  � ;&������������������� *������������������������ ������������������������ 4�������������������20�

  '������L�����K����������������������������������������������

  ���

  �������������������������������������������� ����������&�����������������������������������

  ��������������������������������������������������������������������������������������

  ����������� �

  2-2� "���������

  �������������

  ��������

  ���

  ������������������������� �"���������������������

  �������

  ��

  ����������������������������������*����������������

  ��������������������������������������� �

  6�������������������������������������������������

  ��������������

  ���

  ���������������������

  ��������������������������

  ������������ �4������������������������������������������ �

  6����������������������������������������

  ���������������������������������������

  ���� �

  ,������������������������������������

  ������������������ �,�������������L����:�����������

  ������������

  ����������������������������������

  ��������������������������������������

  �����������������&������

  ����������������������

  �����������

  �������������������������

  �������

  ��������������� �4�������������������������������

  �����������������������������������������������

  ����� �4���������������������������������������

  ���������������������������������&���������� �

  ������������������������������������������������

  28�����

 • Co- creatie wordt groot! 23

  �������������������������������*��

  +�����

  �� �(����'�!+$(���"*3�"!(���(�

  #���������������������������������������������

  �������������������������

  ��������(��������

  �����������������������������������������������������������������������(�������������������

  ��������������������������������� �)�������������������������������(��������������

  ����������������� �*�(������������������������������������������������������������& �%��

  ������������������������������������������������������������$���������(����������������������

  ��������������������� ��

  �-�� ��&�%�&����"�3��������

  ?�����������9����&�����������������������������������������������������������������

  �����������������������������������������������������������������������������������������

  ����

  ������������� �%������������������������������������������� �?�����������9����&�

  ������������������������������������������������������������������������������������������

  �������������������������������������������������

  ������������������������������������� 3��

  "�����������������������������������������������������������������������������$��������� �

  #���������������������������������

  ������������������������������������ �!������������������

  ������������������������������������������

  ��������������������������� ������������������������

  ��������������������������������� �%��

  �����������������������P�������������

  ��������������������������������� �%������������������������������������������������

  �����������������������������������������������������������������������������������������������

  ������������������������ �%�������������������������������������������������������������������

  ���������� �%��������������������������������������������������������������� �!���������

  ���������������������������������������������� 3-�

  !�����������������������������������������������������������������������������������������

  ������������������������������������ �%���������������������������������������������

  ���������������������������������������������� ���������������������������������������

  ��������������������������F��H�����������������������

  ��������������� �%��������������

  �����������������������������������������������������������������������������������

  �����&������������������������������������������������������������������������� �

  6�������������������������������������������������������������������������������������������

  ��������������� �>����N �7�����������������������������������������������������������������

  ��������������������������� 3��K���7���������RR�����������������������������������������

  ���������������������������������������

  ����������������$����������������������������

  �����������������������������������?��������G�9����&�������������� ��

  ������������������������������������������������

  3������

 • Co- creatie wordt groot! 24

  *����!���������01 ���� ���������221 ����� ������

  �"�����

  )��������������A��(��������B������!�������%���������������������(������������������(�������� �

  %���������������������������������%������������

 • Co- creatie wordt groot! 25

  ���������������������������������������K������������������������������������������

  ����������������������������������� 30�7������?�������������������&������������������

  �������$�����������������(�����������������

  ������������������������������������(������� �>����������������������������������A������������

  �������$��������������������B 5-M5���

  "������������������������������������������������������������&������������������,���

  ���

  ���?������������������������������������������������(�������� �,���������������������������

  ���������������������������������������������$�����������������������������$��������

  ������� ��������������������$����������������������������������������������������������

  ���������������������������������������������������&���������������������������������������

  ����������� ��

  *�(����������������������������������� �'��������������������������������������������

  ���$���������$�����������������������������������������������