CNV & MVO

Click here to load reader

Embed Size (px)

description

Wat kun jij als vakbondsbestuurder, kaderlid of OR-lid doen tegen schendingen van mensenrechten door jouw bedrijf in Nederland of daarbuiten? Of beter nog: hoe voorkom jij dat de rechten van werknemers worden geschonden? De Ruggie Principes geven je een internationaal geaccepteerd en vooral bruikbaar handvat om misstanden aan de kaak te stellen én te voorkomen

Transcript of CNV & MVO

  • 1. De Ruggie Principes voor Bedrijfsleven en Mensenrechten Een praktische handleiding CNV & MVO Wat doe jij aan mensenrechten binnen je bedrijf, branche of sector? 1CNVI-0812-ruggie handleidinglos.indd 1 10/15/12 12:02 PM
  • 2. Vraag: Wat kun jij als vakbondsbestuurder, kaderlid of OR-lid doen tegen schendingen inhoudsopgave van mensenrechten door jouw bedrijf in Nederland of daarbuiten? Of beter nog: hoe voorkom jij dat de rechten van werknemers De Ruggie PRinciPes worden geschonden? Wat? (pagina 5) Waar hebben we het eigenlijk over? De Ruggie Principes in het kort. inhoud? (pagina 6 en op de voorflap) De belangrijkste principes voor het bedrijfsleven die jij kunt gebruiken. Kenmerken? (pagina 7) Waarin onderscheiden de principes zich? Waarom? (pagina 10) De principes worden steeds bekender n belangrijker. En dus zinvoller voor vakbondsbestuurders, OR- en kaderleden. Zelf aan de slag! (pagina 11) Handige stappenplannen helpen je op weg. cnV internationaal? (pagina 18) Je staat er niet alleen voor, Antwoord: CNV Internationaal biedt ondersteuning. De Ruggie Principes geven je een internationaal geaccepteerd en vooral Voorbeelden uit de praktijk (pagina 19) Goed voorbeeld doet goed volgen. bruikbaar handvat om misstanden aan de kaak te stellen n te voorkomen. 2CNVI-0812-ruggie handleidinglos.indd 2 10/15/12 12:21 PM
  • 3. inleiding eeN belaNgRijK hulPMiDDel Herken je deze situatie? Al jarenlang onderhandel je Duurzaamheid en internationale solidariteit behoren met een groot Nederlands bedrijf, dat inmiddels ook tot onze kernwaarden. We vinden het belangrijk dat stevig voet aan de grond heeft gekregen in de lage mensenrechten van werknemers wereldwijd worden lonenlanden. Je onderhandelt over cao-afspraken gerespecteerd. en het lukt je om goede afspraken te maken over lonen en arbeidsomstandigheden voor werknemers Maar meer factoren spelen een rol. Werknemers in Nederland. Je bent tevreden. Totdat je hoort dat in Nederland worden steeds kritischer. In een door het bedrijf in Nederland de zaakjes wel voor elkaar internet steeds kleiner wordende wereld weten heeft, maar dat het er in de fabrieken in Macedoni werknemers heel goed wat er aan de andere kant of Indonesi minder rooskleurig aan toe gaat. Wat van onze aardbol te koop is. En dus ook in welke doe je? omstandigheden mensen in andere werelddelen werken. Als een werkgever duurzaam en Maat- Als vakbondsbestuurder heb je een bijzondere schappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) hoog in verantwoordelijkheid binnen je bedrijf, sector of het vaandel heeft staan, heeft dat zondermeer een bedrijfstak: je beschermt en bevordert arbeidsrech- positief effect op het imago van het bedrijf. Jij kunt ten. Het is zeker niet makkelijk om misstanden bij daar iets mee! buitenlandse afdelingen van Nederlandse bedrijven aan de kaak te stellen. Nog moeilijker is het om In het kader van preventie kun jij als bestuurder, het bedrijf aan te spreken op vervelende zaken die kaderlid of OR-lid aandacht vragen voor themas als elders in de productieketen spelen. milieu, duurzaam consumeren (catering), duurzaam inkoopbeleid, duurzaam produceren, outsourcing, Toch kun jij hierin vanuit je CNV-achtergrond wl ketenverantwoordelijkheid, het respecteren van een belangrijke rol spelen. Uiteraard richt jij je mensen- en werknemersrechten wereldwijd. Het als CNV-bestuurder, kaderlid of lid van de onder- gaat daarbij vooral om het welzijn van mensen bin- nemingsraad in eerste instantie op je leden of je nen een bedrijf, sector of branche. Maar zeker ook collegas; de werknemers van een bedrijf in Ne- over de mensen die via toeleveringsketens aan het derland. Maar het CNV werkt met oog voor mens bedrijf of de bedrijfstak verbonden zijn. en omgeving en kijkt verder dan de landsgrenzen. > 3CNVI-0812-ruggie handleidinglos.indd 3 10/15/12 12:03 PM
  • 4. Binnen het CNV is MVO een vast onderdeel van de Deze folder gaat over die Ruggie Principes. Op de Algemene Arbeidsvoorwaarden Nota (AAVN). De komende paginas vind je geen lange verhalen over richtlijnen in deze AAVN kunnen je helpen bij het de achtergronden, maar een praktische handleiding aankaarten van MVO bij werkgevers in Nederland en over de mogelijkheden die je met deze principes nu daarbuiten. in handen hebt gekregen. Je krijgt tips, ideen en voorbeelden om zelf Het CNV werkt Het CNV richt zich vooral op de sociale aspecten van cao-afspraken te maken over met oog voor mens en het internationaal ondernemen. Zijn de materia- MVO. En om als bestuurder, omgeving en kijkt verder len die hier verwerkt of verhandeld worden op een kaderlid of OR-lid actie te on- dan de landsgrenzen. sociaal verantwoorde manier geproduceerd? Hoe dernemen bij misstanden in Duurzaamheid en interna- is het gesteld met de arbeidsverhoudingen binnen een buitenlands onderdeel tionale solidariteit behoren een bedrijf of sector? Zorgt een onderneming bij van de productieketen. tot onze kernwaarden. We vinden het belangrijk activiteiten in het buitenland voor bepaalde mini- dat mensenrechten van male omstandigheden en werkt zij aan verbetering Veel succes! werknemers wereldwijd daar waar misstanden zijn? Er bestaan verschillende worden gerespec- internationale verdragen, richtlijnen en instrumen- teerd. ten op dit gebied. Voor het CNV zijn er daarbij enkele Decent Work agenda? leidend, namelijk de Universele Verklaring van de Het concept Decent Work is Rechten van de Men