CLIL : EEN PRAKTISCH KADER TER IMPLEMENTATIE 19 juni 2014: E.Plancke

of 19 /19
CLIL : EEN PRAKTISCH KADER TER IMPLEMENTATIE 19 juni 2014: E.Plancke

Embed Size (px)

description

CLIL : EEN PRAKTISCH KADER TER IMPLEMENTATIE 19 juni 2014: E.Plancke. SPREKER - ONDERWERP - DATUM. CLIL. Content and Language Integrated Learning (CLIL) EMILE : Enseignement d'une Matière par l'Intégration d'une Langue Etrangère TTO : Tweetalig onderwijs - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of CLIL : EEN PRAKTISCH KADER TER IMPLEMENTATIE 19 juni 2014: E.Plancke

Page 1: CLIL : EEN PRAKTISCH KADER TER IMPLEMENTATIE 19 juni 2014: E.Plancke

CLIL : EEN PRAKTISCH KADER TER IMPLEMENTATIE

19 juni 2014: E.Plancke

Page 2: CLIL : EEN PRAKTISCH KADER TER IMPLEMENTATIE 19 juni 2014: E.Plancke

SPREKER - ONDERWERP - DATUM

Page 3: CLIL : EEN PRAKTISCH KADER TER IMPLEMENTATIE 19 juni 2014: E.Plancke

CLIL

Content and Language Integrated Learning (CLIL) EMILE : Enseignement d'une Matière par l'Intégration d'une

Langue Etrangère TTO : Tweetalig onderwijs

CLIL wil leerlingen functioneel meertalig maken door het verwerven van de doeltaal te koppelen aan het onmiddellijk bruikbare nut ervan. Een niet-taalvak wordt dan in een vreemde taal onderwezen (bv. het vak wiskunde in het Engels, het vak aardrijkskunde in het Frans, het vak toerisme of het vak mechanica in het Duits…)

SPREKER - ONDERWERP - DATUM

Page 4: CLIL : EEN PRAKTISCH KADER TER IMPLEMENTATIE 19 juni 2014: E.Plancke

CLILproject

Kader & kwaliteitsstandaard (10 pagina’s afgesloten met criteria voor beoordeling door beoordelingscommissie)

Ruime interesse

Zwaar aanvraagdossier

Realisme bij invulling: minstens aandacht voor >< kan bovendien

mogelijke andere aandachtspunten

Beoordelingscommissie: experten vanuit de universiteiten en PBD

SPREKER - ONDERWERP - DATUM

Page 5: CLIL : EEN PRAKTISCH KADER TER IMPLEMENTATIE 19 juni 2014: E.Plancke

Welke stappen ?

Beginsituatieanalyse (BSA) Communicatie

= Het draagvlak creëren bij lerarenkorps, de leerlingen, de ouders en de lokale gemeenschap

Visie en doelen.

De strategische doelstellingen vanuit de visie formuleren. Actieplan opstellen en operationaliseren CLIL-materiaal en –infrastructuur voorhanden maken.

Page 6: CLIL : EEN PRAKTISCH KADER TER IMPLEMENTATIE 19 juni 2014: E.Plancke

Tijdpad voor aanvragen vanaf 2015

Ten laatste op 15 december jaar n: je school dient de aanvragen in.

15 februari jaar n+1: de commissie geeft groen of oranje licht en motiveert haar advies.

1 april jaar n+1: scholen die oranje licht kregen, kunnen hun aangepaste aanvraag opnieuw indienen.

30 april jaar n+1: de commissie geeft een groen of rood licht aan scholen die de aanvraag een tweede keer indienden.

1 september jaar n+1: startdatum CLIL-aanbod voor scholen die groen licht kregen.

 

Page 7: CLIL : EEN PRAKTISCH KADER TER IMPLEMENTATIE 19 juni 2014: E.Plancke

Wie zit nu in de CLILboot ?

Meertalig atheneum Woluwe KA1 Atheneum+ Hasselt KTA 2 Hasselt KTA3 Hotelschool Hasselt , ook in proeftuinen KA Overpelt KA Pegasus Stene/Oostende Ensorinstituut Oostende KA Oostende

Page 8: CLIL : EEN PRAKTISCH KADER TER IMPLEMENTATIE 19 juni 2014: E.Plancke

We’re going CLIL ? Wie ? Wat ?

Zowel Engels als Frans

Zowel in ASO als TSO : vb. Economie, Bio-esthetiek

Reeds vanaf 1ste graad : bijv. Hotelschool (praktijk voeding) = voor alle leeftijden

Bij voorkeur géén éénuursvakken

Page 9: CLIL : EEN PRAKTISCH KADER TER IMPLEMENTATIE 19 juni 2014: E.Plancke

Competenties van de leraar:

Creatief, werker, teamspeler, inzicht in CLILdidactiek

Leraar Frans, met competentie voor het zaakvak

Native speaker?

Vakleraar, met competentie voor het taalvak (linguistische competentie)

Page 10: CLIL : EEN PRAKTISCH KADER TER IMPLEMENTATIE 19 juni 2014: E.Plancke

4C-ontwerpmodel - COYLE

Een succesvolle CLIL-les zou volgende elementen moeten bevatten:

• Communicatie – Het gebruik van de taal om een taal te leren gebruiken: accent op taalgebruik eerder dan op taalstudie

• Cognitie – engagement: denken en begrijpen (leren door over wiskunde na te denken bijv. in het Frans)

• Content (Inhoud) – ontwikkeling van kennis, vaardigheden en inzicht in het vak (bijv. focus op wiskunde door woordenschat)

• Cultuur – bewustzijn van zichzelf en anderen / burgerschap (wiskunde en Frans begrijpen in een interculturele context)

Page 11: CLIL : EEN PRAKTISCH KADER TER IMPLEMENTATIE 19 juni 2014: E.Plancke

Positieve effecten op de leerlingen

Sterk verhoogde taalcompetentie: lezen: vlotter tekstbegrip spreken: geen spreekvrees, zelfzeker en spreekdurf= meer

spontaan spreken luisteren: gesproken boodschappen begrijpen woordenschat: veel uitgebreider

Zeer grote motivatie in de eerste graad (Hotelschool,proeftuin)

Page 12: CLIL : EEN PRAKTISCH KADER TER IMPLEMENTATIE 19 juni 2014: E.Plancke

Struikelblokken

Probleem: geschikte leraars <> vooropgesteld C1 niveau

Hoe, waar bijscholen in CLILdidactiek ?

Voorlopig géén omkadering vanuit Brussel

Geschikte materialen (zeker voor Frans)

…… Kwaliteitslabel voor scholen wordt overwogen

Page 13: CLIL : EEN PRAKTISCH KADER TER IMPLEMENTATIE 19 juni 2014: E.Plancke

Mogelijke knelpunten

Lessentabellen parallel Nederlandstalig traject = kost uren

Omkadering voor de school en de pedagogische begeleiding

Geschikte materialen

Leraren met C1

Ziekte leraar ?

Lerarenopleidingen

Page 14: CLIL : EEN PRAKTISCH KADER TER IMPLEMENTATIE 19 juni 2014: E.Plancke

Prioritaire nascholingen

http://www.ond.vlaanderen.be/nascholing/#22

Titel project Naam organisatie

Klaar voor CLIL: van decreet naar praktijk Interfacultair Departement LerarenOpleiding (IDLO) (VUB) en  Departement lerarenopleiding (KHLeuven)

Met CLIL uit de startblokken Centrum Voor Taal en Onderwijs (CTO) en Specifieke Lerarenopleiding (SLO) Talen, (KULeuven)

Page 15: CLIL : EEN PRAKTISCH KADER TER IMPLEMENTATIE 19 juni 2014: E.Plancke

Opvolging van kwaliteit

Onderwijsinspectie evalueert bij doorlichtingen:

conform regelgeving

inhoudelijke kwaliteit zaakvak: realisatie leerplandoelstellingen

inbedding (krachtig) talenbeleid van school

interne kwaliteitszorg

Page 16: CLIL : EEN PRAKTISCH KADER TER IMPLEMENTATIE 19 juni 2014: E.Plancke

Evaluatie

Heikel probleem = lokale autonomie

Eindtermen moeten gehaald worden.

Dezelfde vragen voor CLIL en niet-CLIL

Toetsen en examens uitsluitend in het Engels/Frans bonus voor (correct) Engels/Frans vertaling van een vraag in het Nederlands antwoorden

Monitoring resultaten en leerwinst m.b.t. vak, doeltaal en NL

Page 17: CLIL : EEN PRAKTISCH KADER TER IMPLEMENTATIE 19 juni 2014: E.Plancke

Legaal CLIL

Per 1 september 2014 is er geen enkele proeftuinschool meer en moet iedere school zich in regel stellen met het nieuwe decretale kader. Dat kader creëert immers de opening om een andere instructietaal dan het Nederlands te gebruiken. Het Nederlandstalige onderwijs moet immers over de hele lijn (gans het curriculum, ongeacht of het om vakken/se-minaries… in basisvorming, specifiek of complementair gedeelte gaat, zoals de Raad van State oordeelde bij de opstart van de proeftuinen).

Zo niet, is men illegaal bezig. Enkel voor de CLIL-proeftuinscholen was er een uitzonderingsmaatregel voor een aantal jaar. Die loopt dit school-jaar af.

Het maakt dus niet uit hoe groot of bescheiden men het ziet, waar men ‘clilt’ etc. Wie met CLIL te werk gaat, moet dus een groen licht op zak hebben…via het aanvraagdossier.

Page 18: CLIL : EEN PRAKTISCH KADER TER IMPLEMENTATIE 19 juni 2014: E.Plancke

Vragen of suggesties

TIJD VOOR UW VRAGEN

Page 19: CLIL : EEN PRAKTISCH KADER TER IMPLEMENTATIE 19 juni 2014: E.Plancke

HARTELIJK DANK!