Classical arabic sermons

of 35 /35

Click here to load reader

Embed Size (px)

description

A collection of some of the finest Arabic sermons

Transcript of Classical arabic sermons

Page 1: Classical arabic sermons

(j-aj CliLa C1iLaJ_5 jJa-a Clil Clil jA La U^J ^-^ CliLa

l&jLs t^ ^Mj *W^j ^Vb *Vis ^l^b ^b ^tl^j

^jjiS ajuosI Ij-gUs tiSlJA ij^jj >1 lj-alili AlL<i]lj|jjJajl Q^x^k^j !>li

?WI jj jU >ix-c U a^U! jjj^llj A^IUJI **Vl

Page 2: Classical arabic sermons

jjjl jjjllj JLJI ojC.j Aajj <-*J±-jj ^J £^?.J tS^J t**J t>

Vva! aSuLq a^SJ-aj 4 KKj ^jjll og*^ J"> Vl-a) a£L.U ^*-jjj

jjL-a >jsll jL^a ilna aJ — la a V /g-jl dujjl

lg o\*\ 4\\\ Lajjj^ 4jj)\cI 4-U^a 9

cjalil! Sj£j£ l^£]j c^lic tSllil l^ji cL_si JjJail c^jj j]

(jSlsul Ajjx-gj

Page 3: Classical arabic sermons

j^c Vl^aa 4jCj-kiUj J.lic till ^

^jillli :Ajuj^Loi]|j Ajoi-aLijI Lalj CjSjJ t4-allaj 4-alxia

:JUxll ^Jj * jj^ftll (>^ :

JU1I ,J j-aVI &L& t^ULcj

c|^juj AA I* kith'] ^j l\ja\ 4j > tfuu !a5 IS^jujUuIj AjuoAjjI Lalj

aJ 6^juj ^gJJjujal (jlj cajJLu^a CIj^CjI AjAlta. ^j] liijli /-i-atj ajJlc.

^--olclj tUl^j till ^A^t <j£j cUlkoj AJ (jjjbll jJil ^j^j

Page 4: Classical arabic sermons

till jj^j ^lilj cdlAj£j Cliii^.1 I a\^ tilljA /g^c aljAj

^glxi (_£^pl V /$-*« 4 (^J (j^ ^5-^ lj» <ft > >il :<jjjU1I I^jI Jbu Lai

.11a ^3* /J t 11a /--ale ^ a^ISII V

a£j|j 4 11a ^-iL ^i t 11a a£^i ^gi t 11a p^jj 4-aj^£

Page 5: Classical arabic sermons

8"" * *

6^ic cjjI£ ^j-a3 - dxL ^3j a£jLac! (jc a£J1 uua p^j uj '

"

AjBaa tci-ul ^ij ^i UuJajiijaiA jt£j — u <\U^\1 aac jj lLjL^jI

jpLa jlj cAuikLijI $.LaJi j-a Aj IajI La Jjjl j^3— jjAk

AaxjI Aujoij ^j5 AaxJIj .AjlLuallj Ajl^joill ^p pjjJaj-a Ajl&laJI

(JaI j-a j^3 .ilj j-o3 . J;J«J 4jLg A_i3j jaaJIj L^axllj (Jj3 La

.ajIaUJI** *

JajI aJA a£jJajlj AixJ jl (jAj ^3 jl Hjuill j] I^jjAill lgj|

.-j£JLaC.| j-G JjjJaJ Lg-G tilSJ CSJ^ ' "*J* P ' J L^ L£ "'^J * J

^ &£\ a,^ jiili ^ i^j ;^iii usi } :lhu« yLa Ijl^iS Aill aja. La SAC IjoLIjOJ Laic. AjjJo^Jj Laic. AjjI^j

^iil (3±k ajj Aj1i^£ jIj^LujI as (jLajll jlj t { aIiI a^

tV^jJu ^ic UJI ^ill AiC Jjg *mi> 6^C jlj C^pajVlj djlj-ojoill

Page 6: Classical arabic sermons

^LjaJI ^ cjAjj^j jl ^1 jit ^ ill jli jka jla <&u>

~.\\\cl j^jls ]3^ s-Loulu L^^j^lj ,<wAiJX-^4 iJ^JJ^J

ill AjLaL -j^j^.v^i LajJ >£jlj < I lj uj jg uiijV u^^j V (jljc-

Ijju^ajJjujIj ^.LaUjI ^i ^ill IjSjli C^lll 4 aKj (j^aLjjfl ajlJAJjallj

d£jj ^j cC1a*L ^ ^li Jji ^Ull I^jI IjlSclfl Aj*L j^j

^ill L_j\j£ '*-^JJ |>^^ 'l-^l Ij' 1^ (*J 4j jOajlajcI <jl La(

aflj3

Jc ftUacI La VI 4_^-l (j-o ISJ^ C>=S V '6>^-l (j;i-<ujai-a]| q\j

Page 7: Classical arabic sermons

(JjJaS ^^r. ^gJC(^s^JJ^ (J^J 4r^^ ^ >^^C' p^-g^I ""-Hip

J^ Ji3 J^ ^ J^ JJ cs^ c> J^ >l*Uj cjii>il

. « Aj1£^jj <ui! 4-<^j>j ,~^j^- ^LJIj V^c V$ li^a <la

o S

Jj Ij^la^ ^ <j) c^USl l^t : Jla ^ <<uk^ Ail!

Page 8: Classical arabic sermons

Jbu JIS 4ic ill ^-jJaj JjJ^I j£j jj! JjVl AJjlaJI li*

.^Lalxll <*-ull* *

jl VI, fljlc J <clL ^ A\u^r. IJU ^ ill C^U U

^J ill jiitljjj, IJiA JjS JjSl , 41a <j^JI ^ cr^'L^I

^J

^Jk-iall j5Lj jjI Ajli La (_pa*-J

Page 9: Classical arabic sermons

^ yrf^ J^ '^ ^ ub^J c^^ J^ J^ <J*^j

xJakb a] La tiijj-<i] xJakjIj iljl^j U^. ClliL I/g-^lj <—ljl /g-jL

ujj^a ,Ji^ CIiaaCj ce^lLa-a Ciijj^a ,Ji^ du^aJua^j cs-IXaII ^jc

tiljjj Ulll till* j;lu^l jt£ tiftj-c jl Vjlj .*b^> 4^

.^jj^j^ll $.U tililc- UasjV £.1£j1! ^jc r'n^'i tilj) Vj]j t^jjjjilllj

*y& ,J .(j^ii <3*JI j* ^ ub 'J^ ^ Jj^ ub <<—>^

Page 10: Classical arabic sermons

*& & A\ q\j cCl)j-aJ V jj^> &\ jli *Uil ^XJ jl£ j-aj cCllU

^jLLaJjudl i£ol» uU Vj i " LuuAflJU ^j-LaljS i^Jj^ IjXal (JJ^jI t^jl

Vj 14 jjjaJU <_£^jL 6jl^.Lt3 SaSluJ ^jc l£jjjijj tlSoiJ d-ij^aJ

jj^ll IjaLu ^(JjjUII 1$jI :4_ik. ^JjIj A-UI .Lak jl ^jlj jii

p UaJ <ji (jijik-a J^ aAjj a] 4i] ;AJaI ^j-a IjJj£j Aj IjLaclj

4J_)laJ Ajl\ <jLa <j-a ^ uijj dll_pl ^Ij V] . (3lLkj| 4-jjmOX* ^

Page 11: Classical arabic sermons

S £ £ £ f *fc

^ JUJ» Cjliia AJiiill jc JLujj jl ±\j\ qaj cclulj ^jj Ijj Cjliia

A_iiC <Ull ^l>^-> ^iil UjjujJ ^•Ijjlj e^-iU ^gj] .Lujjlij lijLk

^ £ £ £ £

\ ** * _y r^ * ** * l,_h • * r^ ** ** * i, h £ ^j

Page 12: Classical arabic sermons

<j>JI Aialj^j i^k-lii JaV^ Jojte ^J <*ill .IjSiU £b

^Jc slUlj 4 hU \\ g-ijjl j tSj^VI jWIj <-*1qj pUujI

4-^M u^j c^ L>^^ g^JJ* f*M -6>VI jUlj ^Aj

fcucJI ^L Ifcjk. SjSllj Ifcji -Lliall ^jjla dilicUaJ cUxJI

j^aJlj cdaLnll r-^Lu^aj < uiiol AjjoiIaJojIj t jc. ciL > lajJ Lu3

^j-a ^Ujd] fijiij Iaj ^)jj£illj ^)£i!i]| ^^iajjl a^AjI tdjl^jjudjl ^j-a

(JaxJIj cA^jL^X. ,Jj jJajl\j cA-ijlx^J Aij*J&]!j l4a ^Q"j ctiLlj£

Page 13: Classical arabic sermons

ub *^> p ^V.1 * /^ cHb *^ ^—^j L "^^ ^ (cJ ^ • ^*-J 1*1

4_Luj (JJOJJ, aHLalj A_liC aO» <Hz*\ LqJ3 /tfJjS (jl£ <j-a plfjl' (sAjaij

V), Ana.jpjail Lu3 VI <—a^llj ^La ^gic IjWi ^1 bojj jja II JaI

»f*-** J^ WJ J^J L>^ J) ^JS" 1 *^ e>^^ blill jlj

^i* /fijls ajI^ aAAjujI j&j ?t>^ (j^ic ^jjjuall <JaI *_Aj Lu

^gjjlj ill Aa^»3 (JjjUI! ( .'^^ aLoi j 4_ilc ill ls^3 ^ cJj^

^ ^Isj JlSj ^L. j a^Ic. ill ^-L^ ^jsII (Jg lsL^j <Ac

aAc ^jjj^j la jj^; ^L^l Ijj^Us jlaci A_j1j ^j AjlIs jb

VI pjj l " a jl ^"^^ a aIjjI Jills

^jiu Vj Lull Sb^JI ^>j 3li jjjjlII Jc- cjjjL Uil jlj

jjj*l\ ill?

Page 14: Classical arabic sermons

sS\ ^Jj^a IgJ IjxIaj IAjj-gCj IAjjuI (JJ^jI l^ilj^lj UJJul e-lijl

J <&l jla lpS\ IjAklj l$j ill ^j dii^ Uj^b \jaJ ft lailj

P^jJu (J£ ^gJC Ajl\ (jl£j ^l^t GjjJiJ 1 ^J uo& ?t J > ^->li (jJojVI

Vj cAj; Vj ^i^t CjJIOt V Vj :lgfui ij>ii ^ Uj.?in

liij c^kL J fiaj ^ lij ^kt c/^Lu Vj <4iii VJ uSllj

j jf-all X^UJI jlj ^1 s^Ict V : Jj£j jl pixj V lie J^

jlla V cJa .s^kl\ ^ ^1^1 aJjIaj jUjVI ^> j^^ jla

$*l^ <J j^ Vj .aJ ju4> V aJ jJ) V (jlj caJ jUjJ V aJ

Vl .flu VJ pk ^ Vj <>& VJ S^bc ^ Vj 1 JaSj VJ

Page 15: Classical arabic sermons

jj i&\ ^j^aix-a Alii ^Ux] jjjj j ^ t juji j£ Ji*iij -<';^

j-aU ila : JjIj <UU c^il CjlJiC A*VI aAfc JJ^ ^Jc Ijiati

. jjjil£il fjiil V) <lll cJj c> o*\# V AjU <ftl a^j

JJaJI i^llj Jl)1j 4l& c^jLlI jtlil l^kj <Aic Alii ^jl^j

OS J,

S ^ . # S

aLuIuIj t(JJl]| Mj-* ^1 .AjouII a£jj ^j-a3 tAoaJl 4-^1 (j-a

tlSl&lj l>*j cljl^j SUl ^jill *V> Jtifl Jl ^j<^ ^jlj

» ^ * - > •* j>

^ Jafl ^jfl ^jc. L AlljS t^jjij jl lS^ ^Ajjcl :^1 ClilSj

Page 16: Classical arabic sermons

PjliS 6^aIx-a1I c$>^^!j 4-a^-<^ SyAj! /gic- ci^*^ u^ r£

*

1A

f S- g. f- f-f.

tLajLa (gJUC ^jl£ La UjujI !a& Axj <j-a CllLa LaiLJa ^L=*J (J I jls

'i^LH ^> fO^ U^ !^J f^ W*a !f^ U° ^iLiaj

S;Uk :^u£ j^JI ^U ^ ^jlj j^IU ^%*l tela ! jj^aj3j

J£ . jSll IJA Uc ^rluUJ ^gl^ Ul^Jal lajlfl tg.n>*\l ^ ur**^3

! JlkaJl cl^j Jjiij 4JUL! £lJ U, ! JUj Vj JUjl!

Page 17: Classical arabic sermons

^jjjjj tUij cjjk aIIIj Aijx^ t^aj^l <Jj ^jl ^1 gJlj t^ilij

^ij Jc AjJljudSlj tLuilijI C1jj-<i]| ^jje^j^j i \ Hjr- [j;j^La Jti\j

Igi c^jj^ic ^jjI ijlj l^jjugba ji] I^g-iA ^J>?^ UJ^jj u*x\)a l^J

rJ^JI ^ ill l^^)

Aill ujjujj diLa cAjj ^g-^C <j-a V] /gJLAgJJ V cAJaCjJajl (Jj^j

* ""ifaJ cc-IjjVI .\i* >«*•> J p£j Alii ^j-ixkjl ^j Cij£i3liA <j-a -^MjJa

Page 18: Classical arabic sermons

j > £ ^ w

(j£jjj cA_l9jJaJ ^jl tiLaU>a fiAxJ (jJ-lSI (Jf^ L .D r^ <<LaLaVI

LjjnS t4 aJjjLaJi QjxauUj cSjAxJl (jjJaJU cq^ixJI ^^"^ «^-ajJ

(J^ ^ Vi^l ^gli^. tSj^JI ^j-a r-tLalj l4 H\9\\ ^j-g Jijlj t^loSI

II LiC^ ^t^J r*^)-^ LS""3^* .^. A^oUa CllAJaijli t ^if^jai-ajl

t4n^i Slj6U A£'i cjl^ lil A±1l>UI Au U Iajju iAjII /S£j

*^ La M > laC I * ^j tAjikil o^juJ (^3^ iAjljLudil lilLaia tiliuaa

(JjJaalj aILiS Ailau <jlj ^^>^ ^-ic /gl^aj (ji ft I (JLujIj c^)IJlj|j

Page 19: Classical arabic sermons

qj^jU (JaI ^j-a (JUkj (*^ ^C- <&t C^^J 4-^^ ^/'^J

<jj (jl^AC t Lua <jj ^jLaJC IcJi S^ gull <JaI cilSJ a_L LaJj

ctj U^J yrb*^ ^Vl g-jb ft)llj 4^lc J^J U^J U^^l^jt-a ^j-a aIcj Ig a\c. LaicU "c>[y*l\ aJiA ^j taUaul JlSfl Aj^aLk

dial J^i tilj^ jc t*SlLu c*LIJ ^? ^j^ uj VISj ^^4j-u1 2aJu Vj ~jX^u j^^Ij ^lujj jj ^ La *jlllj dllafl uujj^q

6j£ijud3 <»|^-jl aAII IjlsLluili j^C Vj *^)J ^Lj ^jJ-aLud-all aLal (Jj3

Ij3j-aj P>|^-jl ^)£jai]|j ja|^Jl ^jI l^-jj (*Lp*^ (j\^\ ljJ(gVllj

filial ^Jc ujj^j V jjiu* Vj o^alj j^c jj>^ ut)^

Page 20: Classical arabic sermons

Laj fi-Jsl\ £*$}& ^1 La a^JcI ^IaLoiajI ,Jj Clicks Q^lalj Vj

4j f£j*U Ujjjx^ J) UjU li$i ^Vlj j£^lj J^lj

:<jli ?l_jU11j ^j-a :AJ /Jj-aJ <jla 4j\ij Q^Ja AjjIx-g (_paj-a 1-aJj

cJijic jA3 ^ Uaujual Ji3 \jj c^jjjUII lgj| :<jla ^j c^ljIj A_nc

V ilj^C A_i3 ait kxl) -^\^^_^ t UjjuJa ^jjujaJgjl A_i3 Axj iApjuj L>l3j

"^ 4-Cjti L_flj^iJ Vj cUi^. Lac (JLudJ Vj clinic Laj xij

'ajkj (jiaJjJaJj caJLi. u^^J '4-j^ AjI^-q V] (J-^jVI /^i ^Luiall

Jajjoil >^J tft^J (jIxaSI cAlk^j u ^K^ll tAJujuu CIiILaaj) ^g 'i^j

Page 21: Classical arabic sermons

<r

^1a j\ m^j^ L-uLq j\ ibj^ih a! h^l t^jjJi c^jb '^^

6^kVI 4 lieu V5 C6^kVI u*a-} V_iJAi\ U llLu ^j-a ~g i^j ?\jJajO

cAjoiiJ AJLJa tilUul U ilia ^jc aAxSl ^j>a a^ Lqj tAjjuaxAj)

f*^J^ (ibli '£^3^ J&) ^AjU^jI (j^c.1 JW) gJjj .^^

di£Lujj cx^ilo c_ajLk (j^j t^iu ^jj-uj (j^ -a^a <* -y ">>^'l <*-flj^

t^GSill A^likkl ^3 c^pl£j xj2Lj>aj t^aiaJa p- Uj (ajx£x

^jjlaj tS^Lb ^iljal c^lll j^j ^i ^i t^ill ^iLuij

•bfi ^^ Ijfiflj tljli ^^ IjJ^j tljl^ ^Ji^ IjJicj ^ cAkjl

(fkll S^j iJajUl y\5l ^> >^t f%^1 ^ LjiJI jSila

CsA>^ L£j*f\ ^U^ O? ^ ^4^

Page 22: Classical arabic sermons

f it< f S- S- S- * f

AJjIj ^jaJj tAjJic. (J£jj|j Aj (j-ajjj cAjjajjujIj &JlA3kl Ail JLoau

(JjJa-a !a3 Ail) AgJ ^jJa tulLaCl CIjUjuj (j-oj t UjoiaJ) J)J_^ (j-<*

V 6^j aJ]| VJ aJ) V (j^ *^b ^ L£^ ^ Jj'^J (>J '^

ajliklj ,A_ik^] ftlaJajL^al cAj^jojjj aA^C IAa^-g (jlj cAJ tiL^

W * S * .

Aill <j;j£ij aIII 3Uc «>^j>^ijl .^jjjijIc. Ajjal lc.^L (Jj%3 ^lWj^

Cjjuajj c^-jlillj CIixjjIj t^jjlkiu disijjj tCjIj^juJu CjJa

lil Uil ji^ j]j 4JU l«J^ Vj cJU ^k ^SS V

alil^j! $.Lo£ Uj^I &^-^ lp-* ^ s-LJ^b " "u^j 3° 4-^ J^

Page 23: Classical arabic sermons

tsj lilj " <U U nil! JjL <<lil 4^tl£ ^kojJI iLtj dij^JI

j±^\ (JJ ftl Aao AuJaA

^jLuc l. laX'la .<*aj]| dijl£ (. Lj£ AjIc (j-oSj a^sIAa 6^±kli

^ ^l£ll Ia* JLoj aj5jI c^gij L :aJ JlSa i<ia *_-<uaj U

^lia .^J ^gi-a till c-jjai Ul t jjlo^l j^l L : JlSa ?cjjjU1I

lgj| : (Jlfl aJ i<ulc ^^JSlj ftl Xoai Inln-N ^jjjUII ^ ^jLuc

^^ <Jl j*$' a? fti ip u^j -^ *^ uj ^3^ fk>&4

Page 24: Classical arabic sermons

**

cliljol ^jjjUII (j^» AJ jtiklj tAokj /Jic- AJLftJulj tA-aixJ ajtikli

(JoJajj tc. aAaJl (J^a-^ (j-a Ai^ll UT^J t^La^. (J-iill *^-\jJ

iUclj£ lau Labi llaflla .r^LuJl AxixSj <(JjVI s-^Cjj 4 JjaJI

LJa .^ij] t^^j c ^'^*ij ^aAuIjj Alii *^ic lLl^Ij ^jIc li^ali

Page 25: Classical arabic sermons

(JjJaS J^j ^J'r- /g-^jj '<&! Aa^S LuJaii sM ta^ La (J^

L_L)

CjIjj 4 (J2Ujl (_£j«^ (ji)lllj (J?J^ (J-IaLolaAJj 4 IjjIjj UuUfl

UaL^a-a IjAkl uaujual Lola tA^uc^Loj aAjjj^oai ,JSI (jj£^i-a]|

Alii pjflli c^paxJ ^gic !*<>>»•j < flAji LQjijc^V} A_ilc U£ (_£^l

. d '-^

Page 26: Classical arabic sermons

CA-aLaiAjlj U U^aaulj i^^jlj >3^111 JalLkS aSLjLjUjuJ J13 /jl Uu'oli

r-Lk-fiVI J) ^>^1 P^ CL_flUaillj t^U^icVlj L_fl|^LVIj

t^MJ(

aO« aAJjoljj C^pJUU(

a!llXjujj t ^)^AJ> f^J L "Vs- Oli^^ .

Page 27: Classical arabic sermons

CjI^I <(3|>*^ (JaI L t<Lk (jo JjjlaJl JaAjj <4iiiLa (jo

ja£JAJjoll (JA c4-a*j (JjjSjujJ Vj t<Ujg)A (jjj£J£J V tj»j£alj

L : JUarUll Ja! J) Cj&I ^ ^ISjll ^>J£ ^ ^kcljJI

l^jc. j-ijj c^Al^ (jo ^yi ^Jkll£ {£1 Lit Uuj t^Ull JaI

<UaJ) ^±i\ caLHI (JaI u cL_jlji]| (j-a Ig uojAJj tc. HJuJaJl

Page 28: Classical arabic sermons

tl£j^.Lja ^g^fjj ^^ tila >>>**1 tuJalj U>^J JJJ^" J^ J^i

S)i)C. Ajli* tlula (j;j£j 4_>^ J^Hi 4 ^^- (j-^jAj "-^ c'^J^'li

jl Lu uii a£ jVj jI^I I^a ji aIII 3Uc lj-<dc.l .6^aj L_jti£

(jaJj 4-aVI oJiA ^j Clij-a dij-oll <j-a <Uijc. 4 u-sj AjLujI

Page 29: Classical arabic sermons

<> flat L £* jj^lj Jwaill J*t Jc oAllj l-jjjJI ^lc

Lkjia Vj Lulj Vj l>lc l^jfl jlj ^Ifl ill *l^1 Jc CjIjUJI

Jill £-a jLku&l jU <cUaJI P.jjlj 4£.lklU (jjjbll 1$jI afulxi

Ajuaij ClalJi US <_£Aj! ^j-a Ail Ij^lclj AxjI 4£>\ a-aJI ^j-a jAj

(J_p aJ AjIaj dLa Cj£L u (j-aj fiUjC A_i3 ^^11 li^)jJa

IjiAjla , Ajlicj AjIjj ^j-a 4J ill Jicl La (jjlc <j-a£ IjJj^j

Page 30: Classical arabic sermons

fJ* L5^ '</"^ ' »« J^J L5^ J^J i yr*^ j^kaS ^^^Aj

<Ull 4 ^^>j ,\u:

^)]i UJJ^ AiblaJI t jLa ^j-a

c5^ u£ L«^j >f^ ^j*^^ b^ >ip^i c> JIjSIj ,U^i

^jc jU ,<&! ^J ^AU.j ,4JaVl ^j^ajj ,aJL^j]| xLa ,aJ) L_llJiO

Page 31: Classical arabic sermons

Vj ,a! ajU V c>l jUjI V" : JIS ^j 4-k ill^ ^joJI

Page 32: Classical arabic sermons

J\ *Ua jb j-a uj^^ ^J* u° f^b 'Ujj^?^ J^ f&\

^^jAI aJ L^JL^a <J-gCj (j-al^j Ujlj (j-^J jliii ^ij

^if£l cs^ ,b*£ ^jb ^Jj H> Jfifl <^UVIj ^IjIj

^ u^j ^A^? d^j ,^*j u^ i> ^j^ bA?^ ^lAi*

^b *^j .^PjM^ ^j »^jWj ^j* ,JCuVl mj^j

*IlV!j ^bVI ^^j ,5g*i^ Jb^ ujj^ -^j

<jjj (j-aj f^jJJ (j-° r*^M c~JJ^' L flLauAU jjLixllj AjaVIj

,Ujil^ c^]|)a ,^Jjji jjlj^j Vj ,^ic jj*i^ V ,^j^l

Page 33: Classical arabic sermons

u^ lV*& .b^ ^ b^M u^ c$W ^UJIj l_iL^JIj

4* Ay\\ -,jj q^L^]| Ajuoa

* f

Page 34: Classical arabic sermons

<- fljaJlj Cfi^Cj] JjLullj ib^UC LoA (J-<ixj|j td^Aj ^lil c5j^j ^

^ U l>tLlj ^UoL ^Ul Ijj^j Ail! 3U 4ill ij£u

(JOJ Laj S^Aui t^3^ r4i ^^ f^'^J A ^ cM *b ,

'

Uc. jlj .<j Jjpj jt cj^ll VJ jUllj aLJ! o^j *£aJ

ccAa!! j^Q; SjjAaJ SA^Jjll ^oLoill 1^-aAgJj A laaJjl Ig ^akjj

c^jjVI <cjl^ cij^ jW^j J^ o^^l 6j^^ 6b" -* £

AliiLa AjIc as^j "^ cl^ijjou] Ajj!ill A_j1ajj cl^j^il Ajjl^s a])

Page 35: Classical arabic sermons