Chiro Broechem For Dummies

of 20/20
 • date post

  10-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  227
 • download

  0

Embed Size (px)

description

www.chirobroechem.be

Transcript of Chiro Broechem For Dummies

 • 2

 • Deze handleiding is uit de grond gestampt om jullie te informe-ren over het reilen en zeilen van Chiro Broechem: hoe ziet een Chiro Broechem-jaar er ongeveer uit, wat heeft de leidingsploeg hier mee te maken, wat zijn de afspraken, de rechten en plich-ten van leden, ... enz.

  Om een Chirojaar goed te doen verlopen zijn er regels en afspraken nodig. We hebben onze hoofden dan ook bijeen gestoken om alle regels, afspraken en wetens-waardigheden van Chiro Broechem eens zwart op wit te zetten. Zie hier het resultaat !

  Een geweldige goeiedag aan alle Chirofanaten, ouders, gewoonweg genteresseerden!

  3

 • Het Chirojaar gaat van start met een spetterende startdag ! Hierop worden alle kinderen en jongeren uit de buurt uitgenodigd om ken-nis te komen maken met onze Broechemse chirobende. Ook ouders zijn welkom om een kijkje te komen nemen en iets te drinken in ons eigenste Chiro-caf.

  Eind september staan we naar goede gewoonte tussen de groenten en het fruit op de boerenmarkt . Ook hier is iedereen welkom om een stukje zelfgebakken cake te komen eten of een Chiro-Broechem-ballon te laten vliegen. Ook de daguitstap vindt steeds eind september plaats. De bestem-ming van deze kan variren van Technopolis tot een daguitstap naar het recreatiepark Hengelhoef.

  Een chiro-Broechem-Jaar in het kort

  4

 • Dan in oktober gaat de leiding vaak van start met een leidingsweek-end . Daar stippelt de leiding in grote lijnen hun Chiro-jaar uit en leren ze elkaar beter kennen.

  November staat bekend om Christus Koning en onze kaas en wijn-avond. Christus koning is een dag die in heel Vlaanderen door alle Chiros gevierd wordt. Die dag komen we al van s morgens naar de Chiro om een hele dag met zijn allen op te trekken. Deze dag wordt dan afgesloten met een Chiro-caf, met muziek, jenever, soep en nog meer lekkers. Op onze kaas en wijnavond wordt iedereen uitgenodigd om een hapje te komen eten en drinken op de Chiro. Geweldig lekker en uitermate gezellig!

  December betekent ook in Chiro feest vieren. Begin december komt ook bij Chiro Broechem de Sint langs. En naarmate december eindigd, rukt ook elke afdeling de kerstboom, slingers, kadootjes en hapjes aan voor een spetterend kerstfeestje ! Na de zware feestdagen en de lange bloknachten, beginnen we in

  5

 • januari met volle moed aan het nieuwe jaar. In januari staan de aspiranten in leiding. Dit is onze oudste groep die het komende jaar (of het jaar daarna) de lei-dingsploeg aanvult. Zo kunnen ze oefenen voor wanneer het zover is.

  In februari gaat de leiding op kampweekend. Hier worden de eerste voorbereidingen getroffen voor het komende kamp.

  In maart spelen we op een nog niet bepaalde zondag massaspe-len. Dat wil zeggen spelletjes met heeeeeel de chiro. Zo leer je de andere afdelingen ook eens ken-nen

  April is de maand waarin de cr-meglaceVERKOOP plaats vindt. Hierbij gaan we met alle afde-lingen vanaf rakwi, rond in Broe-chem om ijscrme te verkopen. Niet veel later vindt de door de aspis en ketis georganiseerde crmeglaceDAG plaats. Dit is een dag waarbij je een ijsje kan ko-men eten aan de chirolokalen.

  In mei is de jacht geopend want dan doen wij onze jaarlijkse chi-

  6

 • rofuif Loslopend wild. Een bees-tig feestje dat plaatsvind in de wildernis van het Krejoel, het jeugdhuis van Broechem

  In juni vallen de chirozondagen vaak op zaterdag, omdat de le-den en oudste groepen dan wat meer tijd hebben voor hun exa-mens in te studeren.Juni wordt afgesloten zon zee enstrand! Een heuze daguitstap naar onze vlaamse kust

  en dan breekt de apotheose van het Chirojaar aan: het kamp ! De tien laatste dagen van juli trek-ken we de natuur in ! De klein-sten wagen zich ook al een week tussen de tenten. Het kamp wordt afgesloten met een mega groot kampvuur.

  Als laatste activiteit is er de laat-ste zondag van augustus, de overgang nog (het is mogelijk dat deze in bepaalde omstandighe-den niet doorgaat). Dit is een dag dat de leden die mogen overgaan naar een volgende groep, ook of-ficieel overgaan. Ook wordt de nieuwe leiding voorgesteld, en zo zijn we klaar voor een nieuw Chirojaar !

  7

 • Het startsignaal wordt s zondags om 14.00u gegeven. Dat betekent dat ie-dereen op tijd en in volledig uniform moet zijn. Vanaf 13.45u openen wij de poort en zijn al die chirowieten van harte welkom!.

  Voor de jongste afdelingen (lagere school) zit een Chirozondag erop om 17.00u. De oudere afdelingen blijven

  Een Chiro-Broechem-zondag en afspraken

  tot 18.00u. Als de uren voor speciale activiteiten veranderen, wordt dat duidelijk in het boekje gezet dat maandelijks te vinden is op www.chirobroechem.be.

  We verwachten, zoals reeds vermeld, iedereen in volledig uniform: beige short of rok, rode Tshirt en een blauwe trui of hemd. Chiro broe-chem heeft ook eigen Tshirts en truien die ook dienst doen als uniform. Bij het begin van het chirojaar organiseren we een uniformenverkoop waar je al deze kledij kan kopen. Wij hebben nieuwe maar ook twee-

  8

 • dehandsuniformen. In het boekje zal je de precieze data vinden voor deze verkoop.

  Na de formatie is het toegestaan speelkledij aan te trekken, maar een afgeleefd uniform heeft absoluut zijn charmes!

  Als je door omstandigheden later komt of vroeger weg moet, check dan altijd even bij de leiding of dat kan. Een belletje op voorhand is altijd handig.

  Om 16.00u is er steeds tijd voor een vieruurtje. Gelieve dit koekje, stukje fruit en/of drankje wel zelf mee te brengen.

  De leiding zorgt voor voldoende spelmateriaal dus speelgoed mag te thuis laten. Ook gameboys, nintendos, gsms en wapens heb je dus niet nodig.

  Om in de wat-mag-ik-niet-meebrengen-sfeer te blijven: we tolereren ook geen alcohol, tabak of drugs. In samenspraak met Chirojeugd Vlaanderen werden enkele richtlijnen opgesteld:

  Soft-en harddrugs:Geen gebruik tijden de activiteiten!Geen bezit tijdens de activiteiten!

  9

 • Niet onder invloed zijn tijdens de activiteitenNiet in en rond de lokalenNiet als men herkenbaar is als lid van Chiro, waar dan ook

  Alcohol en tabak:Bengels, Speelclub, Rakwis en titos: geen bezit, gebruik en niet onder invloed zijn tijdens de activiteiten.

  Ketis en Aspis: heel duidelijke afspraken!!!Niet op een ChirozondagTijdens de weekends, feestjes en op kamp zijn uitzonderingen mo-gelijk die streng beregeld en ge-controleerd zijn.Drinken en roken wordt zoveel mogelijk ontmoedigd.

  Leiding: ook leiding houdt zich aan heel strikte afspraken. Roken en drin-ken gebeurd niet in het bijzijn van leden en voor of tijdens de activi-teiten met de bedoeling onverant-woorde toestanden uit te sluiten.

  Deze regels worden duidelijk aan de leden uitgelegd. Bij het overtreden zal de leiding streng optreden. Wie betrapt wordt op het bezit van drank of drugs, zal dat moeten inleveren en

  10

 • mag een sanctie verwachten. Wie on-der invloed van drank of drugs naar de Chiro komt, wordt terug naar huis begeleid. Op kamp geldt hetzelfde! Omdat we op basis van vertrouwen werken tussen leden en leiding, krijgt iedereen een tweede kans. Als deze misbruikt wordt, worden de ouders onherroepelijk ingelicht. Ook op het overtreden van de rookregels staan straffen. Het verliezen van vertrou-wen en respect is trouwens al een straf op zich.

  Elke maand is er een boekje met daarin de activiteiten van de komen-de maand. Om bomen te sparen de-len wij geen afgedrukte boekjes meer uit. Het boekje is maandelijks te vin-den op onze eigenste chirosite (www.chirobroechem.be/boekje).

  Voor en na de Chiro worden de leden verwacht de kortste weg heen en te-rug (naar huis) te nemen en niet er-gens te blijven hangen. Dit is belang-rijk voor de verzekering.

  Ons voornaamste doel is ervoor zor-gen dat iedereen zich op een zondag amuseert en zijn/haar vriendenkring vergroot. We zijn niet naef en weten ook dat ruzie maken soms onvermij-delijk is. We proberen dat zo goed en snel mogelijk op te lossen. Maar pes-

  11

 • ten is van een ander niveau. Daarmee kan je anderen echt kwetsen. We proberen ook dit uit te roeien, maar daar moet iedereen bij hel-pen! Als er pestproblemen zijn, meldt die dan gerust aan de leiding!! We zijn altijd bereid er over te praten en een oplossing te zoeken.

  Net zoals we respect moeten hebben voor elkaar, moeten we ook de gebouwen en het spelmateriaal respecteren. Dingen stuk maken is geen spelletje!Aangezien we ons lokaal delen met KSA, komen we hier en daar al

  12

 • eens materiaal tegen dat niet van ons is. We hebben zelf genoeg spul-letjes, dus blijven we van hun materiaal af. We zijn ook niet nodig in het gedeelte van het gebouw waar hun lokalen gevestigd zijn, m.a.w. de gang vanaf het leidingslokaal is verboden terrein.

  Een hele boterham... maar zeker nodig om alles vlot te laten verlopen en misverstanden te vermijden. Een boodschap die we heel duidelijk willen meegeven: we zijn altijd bereid tot een gesprek! Als er proble-men zijn kan je steeds bij de leiding terecht.

  13

 • Na de voorgaande bladzijden lijkt het misschien zwaar om lid te zijn. Al die regels waar je je aan moet houden. Maar geloof ons, je groeit daar snel in en Chiro wordt al snel je natuurlijk biotoop !

  Zonder leden is er geen Chiro. Het is dus belangrijk dat er naar hen geluisterd wordt. Ideetjes en opmerkingen vinden altijd ergens gehoor. Zonder leden, of beter, zonder het engagement van de leden staan we nergens. Dat engagement komt er met de jaren, het groeit. Vooral de oudsten zouden zich er al van bewust moeten zijn dat chiro meer is dan een zondag van 2 tot 5 (of 6). We rekenen er dan ook af en toe op dat de lei-ding van morgen af en toe een steentje bijdraagt. Zo wordt aan ketis en aspis gevraagd een handje te helpen op Loslopend wild. Wie kan, richt mee de zaal in en steekt de avond zelf mee

  Lid... meer dan zondag van 2 tot 5

  een handje toe bij het tappen, de inkom, bonnetjes, ... Op as-piranten wordt ook gerekend bij het klaarzetten en het opruimen van het kamp, beter bekend als de voor- en nawacht. Dit is meteen ook een goede gelegenheid om de leiding-van-morgen de leiding-van-nu beter te leren kennen.

  Ook de jongere afdelingen kun-nen hun steentje bijdragen. Tijdens onze wereldberoemde crmeglaceverkoop kunnen zij mede komen helpen met ver-kopen van deur tot deur. Alle leden vanaf rakwi, mogen dan hun verkoopstalenten komen showen.

  Uiteraard organiseren wij in de loop van het jaar nog meer-dere activiteiten om onze kas te spijzen. We kunnen de leden en ouders uiteraard niet vragen al deze activiteiten te steunen, maar met een stukje cake op de boerenmarkt en een extra

  14

 • 15

 • inschrijving op onze kaas- en wijnavond zijn wij altijd heel blij !Waar bij de leden het engage-ment groeit, is dat er al bij de lei-ding. En we mogen best fier zijn op onze leidingsploeg: een groep jongeren die Chiro in hun hart dragen en er elke zondag weer staan met een goed voorbereid programma ! Als leiding hechten we veel belang aan de organisa-tie van onze vereniging. En als je iets goed wil doen dan kruipt daar behoorlijk wat tijd in.

  Buiten de zondagactiviteiten, hebben we elke vrijdagavond leidingskring a.k.a. eLKaa. Dit is een vergadering waar ieder-een zijn zeggetje doet. Iedereen heeft ook zijn eigen taak (admi-nistratie, kas, brouwer, fuifco-mit, ...) en voert die op tijd en stond uit.

  De leidingsploeg heeft ook twee weekends: een leidingsweek-

  Leiding... meer dan zondag van 2 tot 5

  16

 • end om het chirojaar voor te bereiden, en een kampweekend om het kamp voor te bereiden. Op deze weekends leren we elkaar beter ken-nen, delen we onze ervaringen, discussiren we, ... en dat alles met als doel van onze Chiro d place to be maken !!

  Aan het begin van het jaar beginnen we met een kort huis aan huis bezoekje bij elk van onze leden. Dit om de leden in te schrijven voor het komende chirojaar maar ook om de ouders aan de leiding voor te stellen en omgekeerd. Om deze ouder-leiding relatie te onderhouden doet een kort gesprekje aan de poort ook al vaak wonderen.

  Elk jaar worden er door verbonden, gewesten en Chirojeugd Vlaan-deren Chirocursussen georganiseerd waar je je leidingcapaciteiten kan bijschaven, nieuwe ideen opdoen en andere Chiros leren kennen. Je krijgt voor deze cursussen ook een attest animator of hoofdanimator in het jeugdwerk.

  Maar de voorbereidingen op het leidingschap beginnen al vroeger. Al vanaf je aspi-jaren mag je geregeld het leidingsfluitje in handen ne-men en zelf ervaren hoe het is om met een bende bengels, speelclub-bers, rakwis of titos op te trekken. Aspis worden ook al af en toe op de eLKaa uitgenodigd om zo de smaak van het vergaderen te pakken te krijgen.

  Al jaren wordt de Chiro- en leidingmicrobe doorgegeven van leiding naar aspi. En iedereen weet het wel ondertussen: Chiro is meer dan zondag, Chiro zit onder je vel !!!

  17

 • Elk Chirojaar wordt afgesloten met het kamp. We trekken er elke zo-mer 10 dagen op uit. Bengels gaan maar een week mee, zo kunnen ze al eens proeven van het echte Chiroleven en moeten de mamas en de papas ze niet te lang missen. Onze twee jongste groepen slapen meestal in gebouwen, de andere trotseren storm, wind, regen, hitte-golven, ... vanuit hun tent.

  Zoals al eerder vermeld starten we in maart al met de eerste voorbe-reidingen. We maken er werk van en rekenen er dan ook op dat ieder-een meegaat. Eigenlijk is het kamp geen leuk extraatje, het kamp is een mega bangelijke, ultra zotte, toffe, onweerstaanbare, ... afsluiter van een geweldig jaar. Het zijn vooral de kampherinneringen die je je hele leven bijblijven !! Het kamp hoort erbij... en jij ook !!

  En als kers op de taart... het kamp !!!

  18

 • Voila! Nu ben je volledig klaargestoomd om perfect in onze chiro te passen! Als je toch nog met wat vraagjes zit, mag je altijd de leiding contacteren of het zondag aan de poort komen vragen!Omdat elke zondag wordt afgesloten met hetzelfde liedje, zingen we nu tesamen om al wat te oefenen;

  Wel dat was het voor vandaag dan, zwaai maar met je chirohand. Goeiedag en graag tot zondag, welkom dan in chiroland! Tot volgende keer!

  Groetjes,De leiding. x

  19