CGHS Card - List 10.02cghsjaipur.nic.in/Pdf/21 Plastic Card List 10.02.2016.pdf · CGHS Card - List...

of 80 /80
CGHS Card - List 10.02.2016 S.N. Disp Type Card No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres Signature 1. JA1 P 251428 4098602 10-02-2016 GAJANAND YADAV 919828660220 2766 BAGROWALO KA RASTACHAND POLE BAZARJAIPUR 2. JA1 P 251428 4098630 10-02-2016 SAVITRI DEVI YADAV 919828660220 2766 BAGROWALO KA RASTACHAND POLE BAZARJAIPUR 3. JA1 P 251434 4099217 10-02-2016 LALLU LAL SHARMA 918875309339 94 PATEL COLONY SARDAR PATEL MARGGOVERNMENT PRESSJAIPUR 4. JA1 P 251434 4099234 10-02-2016 MOHARI DEVI 918875309339 94 PATEL COLONY SARDAR PATEL MARGGOVERNMENT PRESSJAIPUR 5. JA1 P 251448 4099296 10-02-2016 MOOLI DEVI 919414531889 3421 CHOKDDI HAZURI TOPKHANAKOTHI KOLIYAN JAIPUR 6. JA1 P 251462 4099812 10-02-2016 HANUMAN SAHAY H NO 2615 JAI LAL MUNSI KA RASTA CHANDPOLE BAZARJAIPUR 7. JA1 P 251516 4102456 10-02-2016 SHAMBHOO NATH GOYAL 919784742599 1382 SANGON KA RASTA KISHAN POLE BAZARJAIPUR 8. JA1 P 251516 4102461 10-02-2016 VIMLESH GOYAL 919784742599 1382 SANGON KA RASTA KISHAN POLE BAZARJAIPUR 9. JA1 P 251562 4104264 10-02-2016 RAMJI LAL SUNAR 919414836809 B-3 GPO COLONYM I ROADJAIPUR 10. JA1 P 251562 4104273 10-02-2016 DEVIBAI 919414836809 B-3 GPO COLONYM I ROADJAIPUR 11. JA1 P 251940 4126320 10-02-2016 JAGDISH PRASAD KOOLWAL 919413743790 1128 TALUKA BHAWAN MISHRA RAJAJI KA RASTA CHANDPOLE BAZARJAIPUR 12. JA1 P 251940 4126323 10-02-2016 KAMLA KOOLWAL 919413743790 1128 TALUKA BHAWAN MISHRA RAJAJI KA RASTA CHANDPOLE BAZARJAIPUR 13. JA1 P 252029 4134503 10-02-2016 RAMESH CHAND SHARMA 919983596053 A 12 KALIDAS MARG BRAHAMPURI ROADJAIPUR 14. JA1 P 252029 4134519 10-02-2016 SHOBHA DEVI 919983596053 A 12 KALIDAS MARG BRAHAMPURI ROADJAIPUR 15. JA1 P 252159 4151878 10-02-2016 SWAMI CHAND SHARMA 911412325748 H NO 2749 JAT KE KUA KA RASTACHANDPOLE BAZARJAIPUR 16. JA1 P 252159 4151899 10-02-2016 CHANDRAWATI 911412325748 H NO 2749 JAT KE KUA KA RASTACHANDPOLE BAZARJAIPUR 17. JA1 P 252390 4219332 10-02-2016 SANWAL DAS 917597319068 5 GUPTA GARDEN GOVIND NAGAR WESTAMER ROADJAIPUR 18. JA1 P 252390 4219345 10-02-2016 HARI DEVI 917597319068 5 GUPTA GARDEN GOVIND NAGAR WESTAMER ROADJAIPUR 19. JA1 P 252425 4232864 10-02-2016 SATYA NARAIN SHILANGI 919413879955 3053 KALYAN JI KA RASTACHANDPOLE BAZARJAIPUR 20. JA1 P 252425 4232939 10-02-2016 MANORAMA SHILANGI 919413879955 3053 KALYAN JI KA RASTACHANDPOLE BAZARJAIPUR 21. JA1 P 253878 4891662 10-02-2016 SUMITRA SHARMA 919314606200 94 SAWAI NARSINGH DEV KI BAGEECHI12 MORI BRAHMPURI JAIPUR 22. JA1 P 253897 4897669 10-02-2016 RUKMANI DEVI 918764243131 1125/4 JATIYO KI BAGICHI HIDA KI MORI JAIPUR 23. JA1 P 253954 4920037 10-02-2016 BHAGWAN SAHAI 919828122562 NAHAR SINGH BABA KE MANDER KE NICHEPURANAGAT AGRA ROAD JAIPUR 24. JA1 P 253962 4925865 10-02-2016 BABU LAL MATHUR 919782717560 H.NO. 717 JAT KE KUWA KA RASTA CAND POL BAZER JAIPUR 25. JA1 S 101925 3538966 10-02-2016 SH VIKRAM SINGH 919784010631 H N 1715 JAI LAL MUNSHI SA RASTACHAND POLE BAZAR 26. JA1 S 101925 3538969 10-02-2016 SMT NEHA 919784010631 H N 1715 JAI LAL MUNSHI SA RASTACHAND POLE BAZAR 27. JA1 S 101925 4005956 10-02-2016 MEHAL 919784010631 H N 1715 JAI LAL MUNSHI SA RASTACHAND POLE BAZAR 28. JA1 S 101925 4730420 10-02-2016 PRATAP SINGH 919784010631 H N 1715 JAI LAL MUNSHI SA RASTACHAND POLE BAZAR 29. JA1 S 103257 2752958 10-02-2016 VIJAY PRAKASH SHARMA 917568224313 H NO 1527 JAT KE KAUYE KA RASTACHANDPOLE 30. JA1 S 103257 2752959 10-02-2016 SMT RAJBALA 917568224313 H NO 1527 JAT KE KAUYE KA RASTACHANDPOLE 31. JA1 S 103257 2752960 10-02-2016 MASTER AKSHAY KUMAR 917568224313 H NO 1527 JAT KE KAUYE KA RASTACHANDPOLE 32. JA1 S 103257 2752961 10-02-2016 KU RADHIKA 917568224313 H NO 1527 JAT KE KAUYE KA RASTACHANDPOLE 33. JA1 S 103409 2960840 10-02-2016 NARENDAR 919352970647 1893 BHOOTON KI GALI Page No. : 1 Date : 10.02.2016

Embed Size (px)

Transcript of CGHS Card - List 10.02cghsjaipur.nic.in/Pdf/21 Plastic Card List 10.02.2016.pdf · CGHS Card - List...

Page 1: CGHS Card - List 10.02cghsjaipur.nic.in/Pdf/21 Plastic Card List 10.02.2016.pdf · CGHS Card - List 10.02.2016 S.N.Disp TypeCard No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres

CGHS Card - List 10.02.2016

S.N. Disp Type Card No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres Signature

1. JA1 P 251428 4098602 10-02-2016 GAJANAND YADAV 919828660220 2766 BAGROWALO KA RASTACHAND POLE

BAZARJAIPUR

2. JA1 P 251428 4098630 10-02-2016 SAVITRI DEVI YADAV 919828660220 2766 BAGROWALO KA RASTACHAND POLE

BAZARJAIPUR

3. JA1 P 251434 4099217 10-02-2016 LALLU LAL SHARMA 918875309339 94 PATEL COLONY SARDAR PATEL

MARGGOVERNMENT PRESSJAIPUR

4. JA1 P 251434 4099234 10-02-2016 MOHARI DEVI 918875309339 94 PATEL COLONY SARDAR PATEL

MARGGOVERNMENT PRESSJAIPUR

5. JA1 P 251448 4099296 10-02-2016 MOOLI DEVI 919414531889 3421 CHOKDDI HAZURI TOPKHANAKOTHI KOLIYAN

JAIPUR

6. JA1 P 251462 4099812 10-02-2016 HANUMAN SAHAY H NO 2615 JAI LAL MUNSI KA RASTA CHANDPOLE

BAZARJAIPUR

7. JA1 P 251516 4102456 10-02-2016 SHAMBHOO NATH GOYAL

919784742599 1382 SANGON KA RASTA KISHAN POLE

BAZARJAIPUR

8. JA1 P 251516 4102461 10-02-2016 VIMLESH GOYAL 919784742599 1382 SANGON KA RASTA KISHAN POLE

BAZARJAIPUR

9. JA1 P 251562 4104264 10-02-2016 RAMJI LAL SUNAR 919414836809 B-3 GPO COLONYM I ROADJAIPUR

10. JA1 P 251562 4104273 10-02-2016 DEVIBAI 919414836809 B-3 GPO COLONYM I ROADJAIPUR

11. JA1 P 251940 4126320 10-02-2016 JAGDISH PRASAD KOOLWAL

919413743790 1128 TALUKA BHAWAN MISHRA RAJAJI KA RASTA

CHANDPOLE BAZARJAIPUR

12. JA1 P 251940 4126323 10-02-2016 KAMLA KOOLWAL 919413743790 1128 TALUKA BHAWAN MISHRA RAJAJI KA RASTA

CHANDPOLE BAZARJAIPUR

13. JA1 P 252029 4134503 10-02-2016 RAMESH CHAND SHARMA

919983596053 A 12 KALIDAS MARG BRAHAMPURI ROADJAIPUR

14. JA1 P 252029 4134519 10-02-2016 SHOBHA DEVI 919983596053 A 12 KALIDAS MARG BRAHAMPURI ROADJAIPUR

15. JA1 P 252159 4151878 10-02-2016 SWAMI CHAND SHARMA

911412325748 H NO 2749 JAT KE KUA KA RASTACHANDPOLE

BAZARJAIPUR

16. JA1 P 252159 4151899 10-02-2016 CHANDRAWATI 911412325748 H NO 2749 JAT KE KUA KA RASTACHANDPOLE

BAZARJAIPUR

17. JA1 P 252390 4219332 10-02-2016 SANWAL DAS 917597319068 5 GUPTA GARDEN GOVIND NAGAR WESTAMER

ROADJAIPUR

18. JA1 P 252390 4219345 10-02-2016 HARI DEVI 917597319068 5 GUPTA GARDEN GOVIND NAGAR WESTAMER

ROADJAIPUR

19. JA1 P 252425 4232864 10-02-2016 SATYA NARAIN SHILANGI

919413879955 3053 KALYAN JI KA RASTACHANDPOLE

BAZARJAIPUR

20. JA1 P 252425 4232939 10-02-2016 MANORAMA SHILANGI 919413879955 3053 KALYAN JI KA RASTACHANDPOLE

BAZARJAIPUR

21. JA1 P 253878 4891662 10-02-2016 SUMITRA SHARMA 919314606200 94 SAWAI NARSINGH DEV KI BAGEECHI12 MORI

BRAHMPURI JAIPUR

22. JA1 P 253897 4897669 10-02-2016 RUKMANI DEVI 918764243131 1125/4 JATIYO KI BAGICHI HIDA KI MORI JAIPUR

23. JA1 P 253954 4920037 10-02-2016 BHAGWAN SAHAI 919828122562 NAHAR SINGH BABA KE MANDER KE

NICHEPURANAGAT AGRA ROAD JAIPUR

24. JA1 P 253962 4925865 10-02-2016 BABU LAL MATHUR 919782717560 H.NO. 717 JAT KE KUWA KA RASTA CAND POL

BAZER JAIPUR

25. JA1 S 101925 3538966 10-02-2016 SH VIKRAM SINGH 919784010631 H N 1715 JAI LAL MUNSHI SA RASTACHAND POLE

BAZAR

26. JA1 S 101925 3538969 10-02-2016 SMT NEHA 919784010631 H N 1715 JAI LAL MUNSHI SA RASTACHAND POLE

BAZAR

27. JA1 S 101925 4005956 10-02-2016 MEHAL 919784010631 H N 1715 JAI LAL MUNSHI SA RASTACHAND POLE

BAZAR

28. JA1 S 101925 4730420 10-02-2016 PRATAP SINGH 919784010631 H N 1715 JAI LAL MUNSHI SA RASTACHAND POLE

BAZAR

29. JA1 S 103257 2752958 10-02-2016 VIJAY PRAKASH SHARMA

917568224313 H NO 1527 JAT KE KAUYE KA RASTACHANDPOLE

30. JA1 S 103257 2752959 10-02-2016 SMT RAJBALA 917568224313 H NO 1527 JAT KE KAUYE KA RASTACHANDPOLE

31. JA1 S 103257 2752960 10-02-2016 MASTER AKSHAY KUMAR

917568224313 H NO 1527 JAT KE KAUYE KA RASTACHANDPOLE

32. JA1 S 103257 2752961 10-02-2016 KU RADHIKA 917568224313 H NO 1527 JAT KE KAUYE KA RASTACHANDPOLE

33. JA1 S 103409 2960840 10-02-2016 NARENDAR 919352970647 1893 BHOOTON KI GALI

Page No. : 1 Date : 10.02.2016

Page 2: CGHS Card - List 10.02cghsjaipur.nic.in/Pdf/21 Plastic Card List 10.02.2016.pdf · CGHS Card - List 10.02.2016 S.N.Disp TypeCard No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres

S.N. Disp Type Card No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres Signature

34. JA1 S 103409 2960845 10-02-2016 SMT USHA 919352970647 1893 BHOOTON KI GALI

35. JA1 S 105052 2753358 10-02-2016 SHRI MOOL SHANKAR SHARMA

919269144403 156 SAMRAT BHAWANMANGALA MARGJAIPUR

36. JA1 S 105052 2753359 10-02-2016 RASHAMI SHARMA 919269144403 156 SAMRAT BHAWANMANGALA MARGJAIPUR

37. JA1 S 105052 2753360 10-02-2016 MAHIMA 919269144403 156 SAMRAT BHAWANMANGALA MARGJAIPUR

38. JA1 S 105052 2753361 10-02-2016 ABHINAV 919269144403 156 SAMRAT BHAWANMANGALA MARGJAIPUR

39. JA1 S 107737 4315048 10-02-2016 AMRIN 919352918830 3676 PURANA TABELA KUMAHARO KI NADI

HAWAMAHALJAIPUR

40. JA1 S 200424 4109436 10-02-2016 LAXMI NARAYAN MEENA

919929470408 KALA HANUMAN JAL MAHAL JAIPUR

41. JA1 S 200424 4109496 10-02-2016 AJAY KUMAR MEENA 919929470408 KALA HANUMAN JAL MAHAL JAIPUR

42. JA1 S 200896 4133541 10-02-2016 BHARAT BHUSHAN JAGGA

919414305490 F 1 POSTAL COLONY GPO CAMPUSM I ROAD

JAIPUR

43. JA1 S 200896 4133545 10-02-2016 SUNITA 919414305490 F 1 POSTAL COLONY GPO CAMPUSM I ROAD

JAIPUR

44. JA1 S 200896 4133546 10-02-2016 SAIZAL 919414305490 F 1 POSTAL COLONY GPO CAMPUSM I ROAD

JAIPUR

45. JA1 S 200896 4133549 10-02-2016 MANYA 919414305490 F 1 POSTAL COLONY GPO CAMPUSM I ROAD

JAIPUR

46. JA1 S 201002 4143466 10-02-2016 KAILASH NARAIN SHARMA

919460381818 M NO. A 6-A, NARVAR PURI COLONY BAS

BADANPURAJAIPUR

47. JA1 S 201002 4143476 10-02-2016 MULCHAND SHARMA 919460381818 M NO. A 6-A, NARVAR PURI COLONY BAS

BADANPURAJAIPUR

48. JA1 S 201002 4143480 10-02-2016 KAMLA 919460381818 M NO. A 6-A, NARVAR PURI COLONY BAS

BADANPURAJAIPUR

49. JA1 S 201002 4143483 10-02-2016 REKHA SHARMA 919460381818 M NO. A 6-A, NARVAR PURI COLONY BAS

BADANPURAJAIPUR

50. JA1 S 201002 4143558 10-02-2016 SUMAN SHARMA 919460381818 M NO. A 6-A, NARVAR PURI COLONY BAS

BADANPURAJAIPUR

51. JA1 S 201010 4143461 10-02-2016 DINESH KUMAR KHANDELWAL

919929871970 18 NEW ANAAJ MANDI ROAD SURAJPOLE JAIPUR

52. JA1 S 201010 4143498 10-02-2016 JAGDISH NARAIN 919929871970 18 NEW ANAAJ MANDI ROAD SURAJPOLE JAIPUR

53. JA1 S 201010 4143499 10-02-2016 CHANDAN DEVI 919929871970 18 NEW ANAAJ MANDI ROAD SURAJPOLE JAIPUR

54. JA1 S 201010 4143511 10-02-2016 MAMTA DEVI 919929871970 18 NEW ANAAJ MANDI ROAD SURAJPOLE JAIPUR

55. JA1 S 201010 4143512 10-02-2016 ABHISHEK 919929871970 18 NEW ANAAJ MANDI ROAD SURAJPOLE JAIPUR

56. JA1 S 201010 4143514 10-02-2016 RAKSHA KHANDELWAL

919929871970 18 NEW ANAAJ MANDI ROAD SURAJPOLE JAIPUR

57. JA1 S 201010 4143528 10-02-2016 MANISH 919929871970 18 NEW ANAAJ MANDI ROAD SURAJPOLE JAIPUR

58. JA1 S 201058 4144344 10-02-2016 KANTI CHAND SHARMA 919460055056 1895 SUKH LAL VYAS KI GALI NATANIYON KA

RASTA CHAURA RASTAJAIPUR

59. JA1 S 201058 4144346 10-02-2016 SANTOSH DEVI SHARMA

919460055056 1895 SUKH LAL VYAS KI GALI NATANIYON KA

RASTA CHAURA RASTAJAIPUR

60. JA1 S 201180 4152805 10-02-2016 RAJENDRA KUMAR SHARMA

919314150108 500 MUNSI RAM JI KA RASTAAMER ROADJAIPUR

61. JA1 S 201180 4152808 10-02-2016 NAURATAN DEVI 919314150108 500 MUNSI RAM JI KA RASTAAMER ROADJAIPUR

62. JA1 S 201180 4152811 10-02-2016 CHANDRA PRAKASH SHARMA

919314150108 500 MUNSI RAM JI KA RASTAAMER ROADJAIPUR

63. JA1 S 201227 4154861 10-02-2016 LAL CHAND 919799268730 77 NARSHING DEV BAGCHI RAM KHOL 12

MORIBRAHAMPURI JAIPUR

64. JA1 S 201227 4154958 10-02-2016 BHAGWATI DEVI 919799268730 77 NARSHING DEV BAGCHI RAM KHOL 12

MORIBRAHAMPURI JAIPUR

65. JA1 S 201227 4154973 10-02-2016 KAUSHAL 919799268730 77 NARSHING DEV BAGCHI RAM KHOL 12

MORIBRAHAMPURI JAIPUR

66. JA1 S 201227 4154974 10-02-2016 MAMTA 919799268730 77 NARSHING DEV BAGCHI RAM KHOL 12

MORIBRAHAMPURI JAIPUR

67. JA1 S 201614 4890305 10-02-2016 MANISHA KUMARI 919461699794 1250 GHAT GATE JAIPUR

68. JA1 S 201614 4890319 10-02-2016 KAMLA DEVI 919461699794 1250 GHAT GATE JAIPUR

Page No. : 2 Date : 10.02.2016

Page 3: CGHS Card - List 10.02cghsjaipur.nic.in/Pdf/21 Plastic Card List 10.02.2016.pdf · CGHS Card - List 10.02.2016 S.N.Disp TypeCard No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres

S.N. Disp Type Card No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres Signature

69. JA1 S 201614 4890321 10-02-2016 PARMESHWAR LAL 919461699794 1250 GHAT GATE JAIPUR

70. JA1 S 203333 4472179 10-02-2016 MAHESH KUMAR SHARMA

919413488320 B 29 KIRSHNA PURI PURANA RAMGARH

MODEAMER ROAD JAIPUR

71. JA1 S 203333 4472181 10-02-2016 GIRIJA SHARMA 919413488320 B 29 KIRSHNA PURI PURANA RAMGARH

MODEAMER ROAD JAIPUR

72. JA1 S 203333 4472183 10-02-2016 PANKAJ SHARMA 919413488320 B 29 KIRSHNA PURI PURANA RAMGARH

MODEAMER ROAD JAIPUR

73. JA1 S 203333 4472187 10-02-2016 NEHA SHARMA 919413488320 B 29 KIRSHNA PURI PURANA RAMGARH

MODEAMER ROAD JAIPUR

74. JA1 S 203333 4472190 10-02-2016 RONIT SHARMA 919413488320 B 29 KIRSHNA PURI PURANA RAMGARH

MODEAMER ROAD JAIPUR

75. JA1 S 204741 4881606 10-02-2016 RAVIKANT JANGID 918829958088 C - 103 GOVERDHAN PURI GALTA GATE JAIPUR

76. JA1 S 204741 4881607 10-02-2016 JAYA JANGID 918829958088 C - 103 GOVERDHAN PURI GALTA GATE JAIPUR

77. JA1 S 204741 4881608 10-02-2016 RAJ JANGID 918829958088 C - 103 GOVERDHAN PURI GALTA GATE JAIPUR

78. JA1 S 204757 4885959 10-02-2016 R.C. GOAD 919529851667 424 BELDARON KA MOHALLA GANGAPOLE JAIPUR

79. JA1 S 204757 4885967 10-02-2016 USHA DEVI 919529851667 424 BELDARON KA MOHALLA GANGAPOLE JAIPUR

80. JA1 S 204757 4885968 10-02-2016 RADHA 919529851667 424 BELDARON KA MOHALLA GANGAPOLE JAIPUR

81. JA1 S 204757 4885969 10-02-2016 KRISHNA 919529851667 424 BELDARON KA MOHALLA GANGAPOLE JAIPUR

82. JA1 S 204757 4885970 10-02-2016 SNEHA 919529851667 424 BELDARON KA MOHALLA GANGAPOLE JAIPUR

83. JA1 S 204757 4885985 10-02-2016 GAURI 919529851667 424 BELDARON KA MOHALLA GANGAPOLE JAIPUR

84. JA1 S 204757 4885986 10-02-2016 HIMANSHU 919529851667 424 BELDARON KA MOHALLA GANGAPOLE JAIPUR

85. JA1 S 204757 4885987 10-02-2016 RAMJI LAL 919529851667 424 BELDARON KA MOHALLA GANGAPOLE JAIPUR

86. JA1 S 204762 4885801 10-02-2016 SHAMBHU LAL MEENA P.NO. - 20 GANGA POLE GATE KE BHARMEENA

COLONY JAIPUR

87. JA1 S 204762 4885805 10-02-2016 KAILASHI MEENA P.NO. - 20 GANGA POLE GATE KE BHARMEENA

COLONY JAIPUR

88. JA1 S 204762 4885807 10-02-2016 RAMLAKHA MEENA P.NO. - 20 GANGA POLE GATE KE BHARMEENA

COLONY JAIPUR

89. JA1 S 204762 4885815 10-02-2016 BHAGWAN SHAY MEENA

P.NO. - 20 GANGA POLE GATE KE BHARMEENA

COLONY JAIPUR

90. JA1 S 204765 4885677 10-02-2016 DURGALAL BENIWAL 919950035116 166 HIDA KI MORI RAMGANJ JAIPUR

91. JA1 S 204765 4885681 10-02-2016 ASHA DEVI 919950035116 166 HIDA KI MORI RAMGANJ JAIPUR

92. JA1 S 204765 4885682 10-02-2016 PAWAN BENIWAL 919950035116 166 HIDA KI MORI RAMGANJ JAIPUR

93. JA1 S 204804 4903668 10-02-2016 RAJENDRA KUMAR MEENA

919928454523 175 PARWATPURI KALA HANUMAN MANDIR AMER

ROAD JAIPUR

94. JA1 S 204804 4903669 10-02-2016 GUDDI DEVI 919928454523 175 PARWATPURI KALA HANUMAN MANDIR AMER

ROAD JAIPUR

95. JA1 S 204804 4903670 10-02-2016 ANJALI MEENA 919928454523 175 PARWATPURI KALA HANUMAN MANDIR AMER

ROAD JAIPUR

96. JA1 S 204804 4903672 10-02-2016 YASH MEENA 919928454523 175 PARWATPURI KALA HANUMAN MANDIR AMER

ROAD JAIPUR

97. JA1 S 204804 4903673 10-02-2016 RAMDHAN MEENA 919928454523 175 PARWATPURI KALA HANUMAN MANDIR AMER

ROAD JAIPUR

98. JA1 S 204804 4903678 10-02-2016 BHULI DEVI 919928454523 175 PARWATPURI KALA HANUMAN MANDIR AMER

ROAD JAIPUR

99. JA1 S 204842 4918169 10-02-2016 ABDUL HAFIZ 917790832344 3758-A BABU KA TIBA NEAR KABADIYO KEMASJID

JAIPUR

100. JA1 S 204842 4918191 10-02-2016 RESHMA PARVEEN 917790832344 3758-A BABU KA TIBA NEAR KABADIYO KEMASJID

JAIPUR

101. JA1 S 204842 4918194 10-02-2016 ALBEENA PARVEEN 917790832344 3758-A BABU KA TIBA NEAR KABADIYO KEMASJID

JAIPUR

102. JA1 S 204842 4918196 10-02-2016 ZOYA PARVEEN 917790832344 3758-A BABU KA TIBA NEAR KABADIYO KEMASJID

JAIPUR

103. JA1 S 204842 4918199 10-02-2016 MOHAMMED ANAS 917790832344 3758-A BABU KA TIBA NEAR KABADIYO KEMASJID

JAIPUR

Page No. : 3 Date : 10.02.2016

Page 4: CGHS Card - List 10.02cghsjaipur.nic.in/Pdf/21 Plastic Card List 10.02.2016.pdf · CGHS Card - List 10.02.2016 S.N.Disp TypeCard No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres

S.N. Disp Type Card No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres Signature

104. JA1 S 204851 4920486 10-02-2016 CHHAGAN LAL SAINI 919309009476 B-16 LAXMI NARAYANPURI OUT OF

SURAJPOLEGATE KE BAHAR JAIPUR

105. JA1 S 204851 4920495 10-02-2016 RAM RATAN SAINI 919309009476 B-16 LAXMI NARAYANPURI OUT OF

SURAJPOLEGATE KE BAHAR JAIPUR

106. JA1 S 204851 4920496 10-02-2016 LALITA DEVI SAINI 919309009476 B-16 LAXMI NARAYANPURI OUT OF

SURAJPOLEGATE KE BAHAR JAIPUR

107. JA1 S 204884 4937020 10-02-2016 PARMANAND JANGID 919414796735 C - 103 GOVERDHAN PURIGALTA GATE JAIPUR

108. JA1 S 204884 4937028 10-02-2016 PUSHPA JANGID 919414796735 C - 103 GOVERDHAN PURIGALTA GATE JAIPUR

109. JA1 S 204884 4937029 10-02-2016 PREETI JANGID 919414796735 C - 103 GOVERDHAN PURIGALTA GATE JAIPUR

110. JA1 S 204884 4937030 10-02-2016 ASHA JANGID 919414796735 C - 103 GOVERDHAN PURIGALTA GATE JAIPUR

111. JA1 S 204884 4937031 10-02-2016 DIKSHA JANGID 919414796735 C - 103 GOVERDHAN PURIGALTA GATE JAIPUR

112. JA1 S 204884 4937034 10-02-2016 MONIKA JANGID 919414796735 C - 103 GOVERDHAN PURIGALTA GATE JAIPUR

Page 5: CGHS Card - List 10.02cghsjaipur.nic.in/Pdf/21 Plastic Card List 10.02.2016.pdf · CGHS Card - List 10.02.2016 S.N.Disp TypeCard No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres

CGHS Card - List 10.02.2016

S.N. Disp Type Card No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres Signature

1. JA2 P 251790 4113831 10-02-2016 LALLU PRASAD SHARMA

919024295528 C-97 GOVERDHAN PURI GALTA GATEJAIPUR

2. JA2 P 251790 4113833 10-02-2016 GEETA DEVI 919024295528 C-97 GOVERDHAN PURI GALTA GATEJAIPUR

3. JA2 P 252030 4134522 10-02-2016 GANPAT LAL 918058278534 A-20 SUDAMAPURI AGRA ROADJAIPUR

4. JA2 S 100505 2754628 10-02-2016 SMT GEETA KHATRI 919829027585 41A 15 NEAR POWER HOUSEJAWAHAR NAGAR

5. JA2 S 100505 2754629 10-02-2016 SH VIRENDRA 919829027585 41A 15 NEAR POWER HOUSEJAWAHAR NAGAR

6. JA2 S 100505 2754630 10-02-2016 KU ANKITA KHATRI 919829027585 41A 15 NEAR POWER HOUSEJAWAHAR NAGAR

7. JA2 S 100505 2754631 10-02-2016 KU AKSHITA KHATRI 919829027585 41A 15 NEAR POWER HOUSEJAWAHAR NAGAR

8. JA2 S 100724 2754681 10-02-2016 RAMESHWAR P BUNKAR

919950715678 H NO 621 SINDHI COLONYJAWAHAR NAGAR

9. JA2 S 100724 2754682 10-02-2016 RAMPYARI DEVI 919950715678 H NO 621 SINDHI COLONYJAWAHAR NAGAR

10. JA2 S 100724 2754686 10-02-2016 GORA DEVI 919950715678 H NO 621 SINDHI COLONYJAWAHAR NAGAR

11. JA2 S 105102 2755228 10-02-2016 SHRI CHANDRA PRAKASH MALIK

919785402702 141 RAM GALI NO 3BEHIND RAM MANDIRJAIPUR

12. JA2 S 105102 2755229 10-02-2016 RAJANI 919785402702 141 RAM GALI NO 3BEHIND RAM MANDIRJAIPUR

13. JA2 S 105384 3596968 10-02-2016 SUKHDEV SINGH 919887469225 7-THA-5 JAWAHAR NAGARJAIPUR

14. JA2 S 105384 4849850 10-02-2016 ISHMEET KAUR 919887469225 7-THA-5 JAWAHAR NAGARJAIPUR

15. JA2 S 106380 3372077 10-02-2016 NARSINGH BAHADUR 919928148114 P.NO. A - 119 RAMNAGRIYA JAGATPURA JAIPUR

16. JA2 S 106380 3372081 10-02-2016 ANUPA ATHTAYA 919928148114 P.NO. A - 119 RAMNAGRIYA JAGATPURA JAIPUR

17. JA2 S 200810 4128093 10-02-2016 GULAB CHAND MEHRA 917597927716 C 74 GOWARDHAN PURI GALTA GATEJAIPUR

18. JA2 S 200810 4128099 10-02-2016 KAMLA DEVI 917597927716 C 74 GOWARDHAN PURI GALTA GATEJAIPUR

19. JA2 S 200810 4128100 10-02-2016 MAHENDRA MEHRA 917597927716 C 74 GOWARDHAN PURI GALTA GATEJAIPUR

20. JA2 S 200810 4128102 10-02-2016 LOKESH MEHRA 917597927716 C 74 GOWARDHAN PURI GALTA GATEJAIPUR

21. JA2 S 201296 4162237 10-02-2016 OM PRAKASH SHARMA 919660582246 P NO. 34 BALAJI NAGAR WARD NO. 49AGRA ROAD

JAIPUR

22. JA2 S 201296 4162239 10-02-2016 MOHNI DEVI 919660582246 P NO. 34 BALAJI NAGAR WARD NO. 49AGRA ROAD

JAIPUR

23. JA2 S 201296 4162244 10-02-2016 GIRRAJ PRASAD SHARMA

919660582246 P NO. 34 BALAJI NAGAR WARD NO. 49AGRA ROAD

JAIPUR

24. JA2 S 204722 4873986 10-02-2016 DINESH SAINI 919214919101 A-16 ADARSH NAGAR ROAD NEAR JAIN MINDIR

TAMPLEJAIPUR

25. JA2 S 204722 4873990 10-02-2016 SHAKUNTLA SAINI 919214919101 A-16 ADARSH NAGAR ROAD NEAR JAIN MINDIR

TAMPLEJAIPUR

26. JA2 S 204722 4873992 10-02-2016 CHETNA SAINI 919214919101 A-16 ADARSH NAGAR ROAD NEAR JAIN MINDIR

TAMPLEJAIPUR

27. JA2 S 204722 4873994 10-02-2016 NEERAJ SAINI 919214919101 A-16 ADARSH NAGAR ROAD NEAR JAIN MINDIR

TAMPLEJAIPUR

28. JA2 S 204722 4873996 10-02-2016 DIVEYANSH SAINI 919214919101 A-16 ADARSH NAGAR ROAD NEAR JAIN MINDIR

TAMPLEJAIPUR

29. JA2 S 204731 4876740 10-02-2016 ANIL KUMAR 918375949393 H.NO- D 35 POTH NO 3 JAMUNA NAGAR SODALA

JAIPUR

30. JA2 S 204779 4891439 10-02-2016 CHAINA RAM 917726053418 A - 37 RADHIKA VIHAR KRISHNANAGAR AGRA

ROAD JAIPUR

31. JA2 S 204820 4906890 10-02-2016 PRAKASH JAIN 919414405948 C - 159 DAYANAND MARG TILAK NAGAR JAIPUR

32. JA2 S 204820 4906892 10-02-2016 ANUSHA JAIN 919414405948 C - 159 DAYANAND MARG TILAK NAGAR JAIPUR

33. JA2 S 204820 4906893 10-02-2016 PALASH JAIN 919414405948 C - 159 DAYANAND MARG TILAK NAGAR JAIPUR

Page No. : 1 Date : 10.02.2016

Page 6: CGHS Card - List 10.02cghsjaipur.nic.in/Pdf/21 Plastic Card List 10.02.2016.pdf · CGHS Card - List 10.02.2016 S.N.Disp TypeCard No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres

S.N. Disp Type Card No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres Signature

34. JA2 S 204867 4931260 10-02-2016 ASHA MEENA 919414204666 80/3RD INCOME TAX COLONYJYOTI NAGAR JAIPUR

35. JA2 S 204867 4931267 10-02-2016 YOGITA MEENA 919414204666 80/3RD INCOME TAX COLONYJYOTI NAGAR JAIPUR

36. JA2 S 204867 4931269 10-02-2016 TAPENDRA BARWAL 919414204666 80/3RD INCOME TAX COLONYJYOTI NAGAR JAIPUR

37. JA2 S 204887 4936914 10-02-2016 GAURAV TANEJA 919928054654 4 NA 62 JAWAHAR NAGAR JAIPUR

38. JA2 S 204887 4936924 10-02-2016 KRITIKA TANEJA 919928054654 4 NA 62 JAWAHAR NAGAR JAIPUR

Page 7: CGHS Card - List 10.02cghsjaipur.nic.in/Pdf/21 Plastic Card List 10.02.2016.pdf · CGHS Card - List 10.02.2016 S.N.Disp TypeCard No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres

CGHS Card - List 10.02.2016

S.N. Disp Type Card No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres Signature

1. JA3 P 185013 3842563 10-02-2016 MOOLA RAM 917597481537 VPO EDWA TEL -DEGANANAGAUR

2. JA3 P 185013 3842580 10-02-2016 SMT BHANWARI DEVI 917597481537 VPO EDWA TEL -DEGANANAGAUR

3. JA3 P 251376 4097260 10-02-2016 ISHWAR LAL BAIRWA 919413561868 C-70 BAJAJ NAGARJAIPUR

4. JA3 P 251376 4097263 10-02-2016 GANGA DEVI BAIRWA 919413561868 C-70 BAJAJ NAGARJAIPUR

5. JA3 P 251451 4099381 10-02-2016 ASHOK KUMAR SHARMA

919694429007 3 MA/344 INDERA GONDHI NAGARJAGATPURA

JAIPUR

6. JA3 P 251518 4102488 10-02-2016 SHYAM SUNDER TIWARI

919414040321 H NO 25 KRISHNA VIHARKAILASHPURA

MANSAROVARJAIPUR

7. JA3 P 251686 4110207 10-02-2016 ROOP CHAND JAIN 917737972303 69/385 HEERA PATHMANSAROVARJAIPUR

8. JA3 P 251686 4110222 10-02-2016 SARDAR DEVI JAIN 917737972303 69/385 HEERA PATHMANSAROVARJAIPUR

9. JA3 P 251912 4122364 10-02-2016 SITARAM SHARMA 919530379010 VILLAGE RAMPURA POST BILWASITAPURAJAIPUR

10. JA3 P 251912 4122365 10-02-2016 GENDI DEVI 919530379010 VILLAGE RAMPURA POST BILWASITAPURAJAIPUR

11. JA3 S 100446 3620314 10-02-2016 RADHIKA DEVI 919314963754 TYPE II / 329A G COLONYBAJAJ NAGAR

12. JA3 S 101659 2176025 10-02-2016 MADHU SOODAN MEENA

919414358393 II/95A G COLONY

13. JA3 S 101659 2176026 10-02-2016 SMT GAYATRI DEVI 919414358393 II/95A G COLONY

14. JA3 S 101659 2176027 10-02-2016 KUMARI YOGITA 919414358393 II/95A G COLONY

15. JA3 S 101659 2176028 10-02-2016 MASTER ABHISHEK 919414358393 II/95A G COLONY

16. JA3 S 101770 2176272 10-02-2016 JAMES K C 919460723305 III 145 AG COLONYBAJAJ NAGAR

17. JA3 S 101770 2176273 10-02-2016 MARY JAMES 919460723305 III 145 AG COLONYBAJAJ NAGAR

18. JA3 S 101770 2176274 10-02-2016 MEEGHAL JAMES 919460723305 III 145 AG COLONYBAJAJ NAGAR

19. JA3 S 101770 3394289 10-02-2016 JANICE JAMES 919460723305 III 145 AG COLONYBAJAJ NAGAR

20. JA3 S 101939 3577191 10-02-2016 SH SUNIL KUMAR 919314666794 TYPE II / 239 A G COLONYBAJAJ NAGARJAIPUR

21. JA3 S 101939 4590910 10-02-2016 MEENAXI 919314666794 TYPE II / 239 A G COLONYBAJAJ NAGARJAIPUR

22. JA3 S 101939 4937157 10-02-2016 DAKSITH 919314666794 TYPE II / 239 A G COLONYBAJAJ NAGARJAIPUR

23. JA3 S 101954 3652833 10-02-2016 SH PRAKASH CHAND MEENA

918432897906 II / 144A G COLONYBAJAJ NAGAR

24. JA3 S 101954 3652836 10-02-2016 SH RAM JEEVAN MEENA

918432897906 II / 144A G COLONYBAJAJ NAGAR

25. JA3 S 101954 3652838 10-02-2016 SMT RAMPATI 918432897906 II / 144A G COLONYBAJAJ NAGAR

26. JA3 S 101954 4927434 10-02-2016 SAROJ MEENA 918432897906 II / 144A G COLONYBAJAJ NAGAR

27. JA3 S 101961 3617842 10-02-2016 SMT HEENA BANU 919928871305 II / 293A G COLONYBAJAJ NAGAR

28. JA3 S 101961 4036408 10-02-2016 FARIGA BANU 919928871305 II / 293A G COLONYBAJAJ NAGAR

29. JA3 S 101968 3801856 10-02-2016 MEENA KUMARI MEENA

919414018385 V/9 AG COLONYBAJAJ NAGARJAIPUR

30. JA3 S 101968 4354514 10-02-2016 ARSHIKA MEENA 919414018385 V/9 AG COLONYBAJAJ NAGARJAIPUR

31. JA3 S 101968 4914508 10-02-2016 HANUMAN PRASAD MINA

919414018385 V/9 AG COLONYBAJAJ NAGARJAIPUR

32. JA3 S 101968 4915270 10-02-2016 RAAJNTI DEVI MINA 919414018385 V/9 AG COLONYBAJAJ NAGARJAIPUR

33. JA3 S 101974 3703929 10-02-2016 SAWARN SINGH RATHORE

919413330485 3 A G COLONYBAJAJ NAGAR

Page No. : 1 Date : 10.02.2016

Page 8: CGHS Card - List 10.02cghsjaipur.nic.in/Pdf/21 Plastic Card List 10.02.2016.pdf · CGHS Card - List 10.02.2016 S.N.Disp TypeCard No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres

S.N. Disp Type Card No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres Signature

34. JA3 S 101974 4915654 10-02-2016 SUHILA KANWAR 919413330485 3 A G COLONYBAJAJ NAGAR

35. JA3 S 101982 3743301 10-02-2016 SH NEERAJ SAINI 919251629703 II /209 AG COLONYBAJAJ NAGARJAIPUR

36. JA3 S 101982 4188597 10-02-2016 GARVIT SAINI 919251629703 II /209 AG COLONYBAJAJ NAGARJAIPUR

37. JA3 S 104839 2177862 10-02-2016 SUMAN PUROHIT 919352419827 A 385 MALVIYA NAGARJAIPUR

38. JA3 S 104839 2177863 10-02-2016 NAVAL 919352419827 A 385 MALVIYA NAGARJAIPUR

39. JA3 S 105361 2764654 10-02-2016 SANJAY SHRINET 919414046667 BUNGLOW NO. 5 TYPE -VI RESIDENCES JLN MARG

NEAR DAINIK BHASKARJAIPUR

40. JA3 S 105361 2764667 10-02-2016 SMT KATYAYANI SHRINET

919414046667 BUNGLOW NO. 5 TYPE -VI RESIDENCES JLN MARG

NEAR DAINIK BHASKARJAIPUR

41. JA3 S 105361 2764671 10-02-2016 VIVASWAN SHRINET 919414046667 BUNGLOW NO. 5 TYPE -VI RESIDENCES JLN MARG

NEAR DAINIK BHASKARJAIPUR

42. JA3 S 105361 2764680 10-02-2016 SARASWATI DEVI 919414046667 BUNGLOW NO. 5 TYPE -VI RESIDENCES JLN MARG

NEAR DAINIK BHASKARJAIPUR

43. JA3 S 105361 4236012 10-02-2016 SANGEETA SHRINET 919414046667 BUNGLOW NO. 5 TYPE -VI RESIDENCES JLN MARG

NEAR DAINIK BHASKARJAIPUR

44. JA3 S 107799 3846306 10-02-2016 SH. MAHENDRA KUMAR MEENA

919799462958 T-II/92 AG COLONYBAJAJ NAGARJAIPUR

45. JA3 S 107799 3846311 10-02-2016 SMT VIMLA DEVI 919799462958 T-II/92 AG COLONYBAJAJ NAGARJAIPUR

46. JA3 S 107799 3846313 10-02-2016 SULTAN SINGH 919799462958 T-II/92 AG COLONYBAJAJ NAGARJAIPUR

47. JA3 S 107799 3846314 10-02-2016 SMT BASANTI DEVI 919799462958 T-II/92 AG COLONYBAJAJ NAGARJAIPUR

48. JA3 S 107799 3846316 10-02-2016 KANTA 919799462958 T-II/92 AG COLONYBAJAJ NAGARJAIPUR

49. JA3 S 107799 3846321 10-02-2016 HEMLATA 919799462958 T-II/92 AG COLONYBAJAJ NAGARJAIPUR

50. JA3 S 107799 3846324 10-02-2016 KIRAN 919799462958 T-II/92 AG COLONYBAJAJ NAGARJAIPUR

51. JA3 S 107799 3846338 10-02-2016 MANOJ KUMAR 919799462958 T-II/92 AG COLONYBAJAJ NAGARJAIPUR

52. JA3 S 107799 3846341 10-02-2016 SANDEEP KUMAR 919799462958 T-II/92 AG COLONYBAJAJ NAGARJAIPUR

53. JA3 S 200752 4126457 10-02-2016 NIHARIKA SHRIVASTAVA

919636333600 12/83 KAVERI PATH MANSAROVARJAIPUR

54. JA3 S 200752 4130505 10-02-2016 LATA SRIVASTAV 919636333600 12/83 KAVERI PATH MANSAROVARJAIPUR

55. JA3 S 200784 4127511 10-02-2016 SHANKAR SINGH RAJPUT

918104022991 50 AVADH VIHAR SANGANERJAIPUR

56. JA3 S 200784 4127514 10-02-2016 VISHNU KANWAR 918104022991 50 AVADH VIHAR SANGANERJAIPUR

57. JA3 S 200784 4127516 10-02-2016 BHAGWAN SINGH 918104022991 50 AVADH VIHAR SANGANERJAIPUR

58. JA3 S 200784 4127524 10-02-2016 SAMARTH SINGH 918104022991 50 AVADH VIHAR SANGANERJAIPUR

59. JA3 S 200784 4154473 10-02-2016 MOHAN SINGH RAJPUT 918104022991 50 AVADH VIHAR SANGANERJAIPUR

60. JA3 S 200784 4154478 10-02-2016 SWAROOP KANWAR 918104022991 50 AVADH VIHAR SANGANERJAIPUR

61. JA3 S 200797 4127881 10-02-2016 CHITRA RANAWAT 919887754764 117/697 SEC 11 SHIV MARGAGRAWAL FARM

MANSROVARJAIPUR

62. JA3 S 200797 4127891 10-02-2016 SHIVANG RANAWAT 919887754764 117/697 SEC 11 SHIV MARGAGRAWAL FARM

MANSROVARJAIPUR

63. JA3 S 201203 4154858 10-02-2016 DEVI SAHAI MEENA 919413678163 43 B PURANBADI COLONY MALVIYA NAGARJAIPUR

64. JA3 S 201203 4154863 10-02-2016 SHEELA DEVI 919413678163 43 B PURANBADI COLONY MALVIYA NAGARJAIPUR

65. JA3 S 201675 4214603 10-02-2016 VIJENDRA SINGH 917742902233 II-143 AG COLONY BAJAJ NAGARJAIPUR

66. JA3 S 201675 4214611 10-02-2016 ABHINAV SINGH JODHA

917742902233 II-143 AG COLONY BAJAJ NAGARJAIPUR

67. JA3 S 201675 4214624 10-02-2016 RAVI PRATAP SINGH 917742902233 II-143 AG COLONY BAJAJ NAGARJAIPUR

68. JA3 S 201761 4226731 10-02-2016 KAMAL DEEP JAIN 919587336222 85/694 PRATAP NAGAR SANGANERJAIPUR

Page No. : 2 Date : 10.02.2016

Page 9: CGHS Card - List 10.02cghsjaipur.nic.in/Pdf/21 Plastic Card List 10.02.2016.pdf · CGHS Card - List 10.02.2016 S.N.Disp TypeCard No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres

S.N. Disp Type Card No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres Signature

69. JA3 S 201761 4226733 10-02-2016 SUPRIYA JAIN 919587336222 85/694 PRATAP NAGAR SANGANERJAIPUR

70. JA3 S 201761 4226745 10-02-2016 MAHAVEER PRASAD JAIN

919587336222 85/694 PRATAP NAGAR SANGANERJAIPUR

71. JA3 S 201761 4226746 10-02-2016 LALITA DEVI JAIN 919587336222 85/694 PRATAP NAGAR SANGANERJAIPUR

72. JA3 S 201761 4752229 10-02-2016 AARVI JAIN 919587336222 85/694 PRATAP NAGAR SANGANERJAIPUR

73. JA3 S 201815 4923317 10-02-2016 CHEENA JAIN 919214956088 85/694 PRATAP NAGAR SANGANERJAIPUR

74. JA3 S 201875 4868716 10-02-2016 KRITTIKA CHANDA 919804510835 C-21BAJAJ NAGARJAIPUR

75. JA3 S 202226 4305216 10-02-2016 MAN MAL KUMAWAT 919530400246 L-49 INCOME TAX COLONY TONK

ROADDURGAPURA JAIPUR

76. JA3 S 202226 4305219 10-02-2016 MANJU KUMAWAT 919530400246 L-49 INCOME TAX COLONY TONK

ROADDURGAPURA JAIPUR

77. JA3 S 202254 4313110 10-02-2016 AJAY KUMAR 919782695636 72 - TYPE 2 G.S.I.COLONYMALVIYA NAGARJAIPUR

78. JA3 S 202254 4313111 10-02-2016 ASHOK KUMAR 919782695636 72 - TYPE 2 G.S.I.COLONYMALVIYA NAGARJAIPUR

79. JA3 S 202254 4313117 10-02-2016 SUNITA DEVI 919782695636 72 - TYPE 2 G.S.I.COLONYMALVIYA NAGARJAIPUR

80. JA3 S 202254 4898297 10-02-2016 NEHA 919782695636 72 - TYPE 2 G.S.I.COLONYMALVIYA NAGARJAIPUR

81. JA3 S 202507 4350155 10-02-2016 MAHAVEER PRASAD JAIN

919460533388 19 MAHAVEER NAGAR -II MAHARANI

FARMDURGAPURAJAIPUR

82. JA3 S 202507 4350156 10-02-2016 PRAMILA JAIN 919460533388 19 MAHAVEER NAGAR -II MAHARANI

FARMDURGAPURAJAIPUR

83. JA3 S 202507 4350157 10-02-2016 PRANJAL JAIN 919460533388 19 MAHAVEER NAGAR -II MAHARANI

FARMDURGAPURAJAIPUR

84. JA3 S 203158 4439035 10-02-2016 BABU LAL 919828456723 PHASE III D 30 NEAR GOVERMENT HOSPITAL

JHALANA DOONGRIJAIPUR

85. JA3 S 203158 4439037 10-02-2016 SHAKUNTALA DEVI 919828456723 PHASE III D 30 NEAR GOVERMENT HOSPITAL

JHALANA DOONGRIJAIPUR

86. JA3 S 203158 4439038 10-02-2016 RAHUL KUMAR 919828456723 PHASE III D 30 NEAR GOVERMENT HOSPITAL

JHALANA DOONGRIJAIPUR

87. JA3 S 203158 4439039 10-02-2016 VISHAL KUMAR 919828456723 PHASE III D 30 NEAR GOVERMENT HOSPITAL

JHALANA DOONGRIJAIPUR

88. JA3 S 203833 4588805 10-02-2016 DOLLY GROVER 919950220308 III/22 JHALANA INST. AREAPASSPORT

OFFICEJAIPUR

89. JA3 S 203885 4868649 10-02-2016 MEENA KUMARI 919992843034 B-72 PRAGATI PATH, BAJAJ NAGARJAIPUR

90. JA3 S 204704 4870530 10-02-2016 KULDEEP 919549747772 II-132 A.G. COLONY BAJAJ NAGAR JAIPUR

91. JA3 S 204704 4870538 10-02-2016 SURAJ BHAN 919549747772 II-132 A.G. COLONY BAJAJ NAGAR JAIPUR

92. JA3 S 204704 4870541 10-02-2016 PARMILA DEVI 919549747772 II-132 A.G. COLONY BAJAJ NAGAR JAIPUR

93. JA3 S 204704 4870542 10-02-2016 YASHIKA 919549747772 II-132 A.G. COLONY BAJAJ NAGAR JAIPUR

94. JA3 S 204716 4874352 10-02-2016 KAILASH CHAND SHARMA

919413946362 PLOT NO. 101 PREM NAGARAGRA ROAD JAIPUR

95. JA3 S 204738 4880147 10-02-2016 KEDAR PRASAD MEENA

919782194361 Q.NO. 1 TYPE - 1 A.G COLONYBAJA NAGAR JAIPUR

96. JA3 S 204738 4880148 10-02-2016 LALI DEVI 919782194361 Q.NO. 1 TYPE - 1 A.G COLONYBAJA NAGAR JAIPUR

97. JA3 S 204738 4880149 10-02-2016 ARCHANA KUMARI 919782194361 Q.NO. 1 TYPE - 1 A.G COLONYBAJA NAGAR JAIPUR

98. JA3 S 204738 4880150 10-02-2016 ANKIT KUMAR 919782194361 Q.NO. 1 TYPE - 1 A.G COLONYBAJA NAGAR JAIPUR

99. JA3 S 204738 4880161 10-02-2016 ANJALI MEENA 919782194361 Q.NO. 1 TYPE - 1 A.G COLONYBAJA NAGAR JAIPUR

100. JA3 S 204738 4880162 10-02-2016 AMIT KUMAR 919782194361 Q.NO. 1 TYPE - 1 A.G COLONYBAJA NAGAR JAIPUR

101. JA3 S 204738 4880164 10-02-2016 RAMKISHAN MEENA 919782194361 Q.NO. 1 TYPE - 1 A.G COLONYBAJA NAGAR JAIPUR

102. JA3 S 204738 4880170 10-02-2016 BHULI DEVI 919782194361 Q.NO. 1 TYPE - 1 A.G COLONYBAJA NAGAR JAIPUR

103. JA3 S 204742 4881585 10-02-2016 DHANNA LAL MEENA 919929493738 II-286 A.G. COLONYBAJAJ NAGAR JAIPUR

Page No. : 3 Date : 10.02.2016

Page 10: CGHS Card - List 10.02cghsjaipur.nic.in/Pdf/21 Plastic Card List 10.02.2016.pdf · CGHS Card - List 10.02.2016 S.N.Disp TypeCard No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres

S.N. Disp Type Card No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres Signature

104. JA3 S 204742 4881587 10-02-2016 KAMLA DEVI MEENA 919929493738 II-286 A.G. COLONYBAJAJ NAGAR JAIPUR

105. JA3 S 204742 4881588 10-02-2016 RAJARAM MEENA 919929493738 II-286 A.G. COLONYBAJAJ NAGAR JAIPUR

106. JA3 S 204745 4881508 10-02-2016 GAURAV GUPTA 919782977765 Q.NO-II/103 A.G. COLONY BAJAJ NAGAR JAIPUR

107. JA3 S 204755 4883837 10-02-2016 RAVINDER KUMAR 919414000374 B - 250 MALVIYA NAGAR JAIPUR

108. JA3 S 204755 4883841 10-02-2016 DEEPALI BHAGOTIA 919414000374 B - 250 MALVIYA NAGAR JAIPUR

109. JA3 S 204755 4883844 10-02-2016 DIVYAN SIVODIA 919414000374 B - 250 MALVIYA NAGAR JAIPUR

110. JA3 S 204783 4893869 10-02-2016 VIJAY SHARMA 919662747193 F - 35 NEW COLONY NEAR BHOMIYA JI KA MANDIR

MURLIPURA JAIPUR

111. JA3 S 204783 4893878 10-02-2016 MEWA DEVI SHARMA 919662747193 F - 35 NEW COLONY NEAR BHOMIYA JI KA MANDIR

MURLIPURA JAIPUR

112. JA3 S 204783 4893881 10-02-2016 JAI SHREE SHARMA 919662747193 F - 35 NEW COLONY NEAR BHOMIYA JI KA MANDIR

MURLIPURA JAIPUR

113. JA3 S 204783 4893888 10-02-2016 KUSHAL SHARMA 919662747193 F - 35 NEW COLONY NEAR BHOMIYA JI KA MANDIR

MURLIPURA JAIPUR

114. JA3 S 204809 4906968 10-02-2016 ASHOK KUMAR DADARWAL

919950757824 II/374 AG COLONY BAJAJ NAGAR JAIPUR

115. JA3 S 204809 4906970 10-02-2016 ANJALI CHOUDHARY 919950757824 II/374 AG COLONY BAJAJ NAGAR JAIPUR

116. JA3 S 204811 4906942 10-02-2016 TEJ RAM 919530400971 105/III INCOME TAX COLONY MALVIYA NAGAR

JAIPUR

117. JA3 S 204811 4906951 10-02-2016 PUSHPA 919530400971 105/III INCOME TAX COLONY MALVIYA NAGAR

JAIPUR

118. JA3 S 204811 4906953 10-02-2016 RIDHIMA 919530400971 105/III INCOME TAX COLONY MALVIYA NAGAR

JAIPUR

119. JA3 S 204811 4906954 10-02-2016 TRIAKSHA 919530400971 105/III INCOME TAX COLONY MALVIYA NAGAR

JAIPUR

120. JA3 S 204824 4906755 10-02-2016 LOKESH KUMAR KALARAVANA

919414102137 E-116 JHALANA DOONGRI JAIPUR

121. JA3 S 204824 4906765 10-02-2016 NEETU 919414102137 E-116 JHALANA DOONGRI JAIPUR

122. JA3 S 204824 4906767 10-02-2016 SOPHIE 919414102137 E-116 JHALANA DOONGRI JAIPUR

123. JA3 S 204840 4918260 10-02-2016 SUMER SINGH RAJPUT 919413043552 5 III 2 B LAVAN MARG JHALANA DOONGRI JAIPUR

124. JA3 S 204840 4918267 10-02-2016 SUMMAN KANWER 919413043552 5 III 2 B LAVAN MARG JHALANA DOONGRI JAIPUR

125. JA3 S 204840 4918268 10-02-2016 RENUKA 919413043552 5 III 2 B LAVAN MARG JHALANA DOONGRI JAIPUR

126. JA3 S 204840 4918269 10-02-2016 KANUKA 919413043552 5 III 2 B LAVAN MARG JHALANA DOONGRI JAIPUR

127. JA3 S 204840 4918270 10-02-2016 RAJAT SINGH 919413043552 5 III 2 B LAVAN MARG JHALANA DOONGRI JAIPUR

Page 11: CGHS Card - List 10.02cghsjaipur.nic.in/Pdf/21 Plastic Card List 10.02.2016.pdf · CGHS Card - List 10.02.2016 S.N.Disp TypeCard No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres

CGHS Card - List 10.02.2016

S.N. Disp Type Card No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres Signature

1. JA4 P 183762 2769064 10-02-2016 UMA SHANKAR VERMA 919530381624 NEHRU NAGAR SRINAGAR ROADGOLF COURSE

ROAD AJMERJAIPUR

2. JA4 P 183762 2769091 10-02-2016 SHAIL KUMARI 919530381624 NEHRU NAGAR SRINAGAR ROADGOLF COURSE

ROAD AJMERJAIPUR

3. JA4 P 184033 3283980 10-02-2016 SH LAXMAN SINGH SHEKHAWAT

919828402422 VILL POST MAHROLA BADAPURA SIKAR

4. JA4 P 184033 3283991 10-02-2016 SMT BHANWAR KANWAR

919828402422 VILL POST MAHROLA BADAPURA SIKAR

5. JA4 P 184444 3517187 10-02-2016 SH VINOD KAPOOR 918800354449 P NO 244/B 11KUNDAN NAGARAJMER

6. JA4 P 184884 3762640 10-02-2016 SARWAR KHAN 917597344545 VILLAGE POST JAJOD TEH.LAXMANGARH DIST

SIKARJAIPUR

7. JA4 P 184884 3762642 10-02-2016 HAFFI JAN BANO 917597344545 VILLAGE POST JAJOD TEH.LAXMANGARH DIST

SIKARJAIPUR

8. JA4 P 251440 4099277 10-02-2016 MOHAN DAS PLOT NO.5 KHA 31 HOUSING BOARD SHASTRI

NAGARJAIPUR

9. JA4 P 251440 4099279 10-02-2016 SAVITRI DEVI PLOT NO.5 KHA 31 HOUSING BOARD SHASTRI

NAGARJAIPUR

10. JA4 P 251441 4099410 10-02-2016 DULHANOMAL 919468710666 5 KHA 32 HOUSING BOARDSHASTRI NAGARJAIPUR

11. JA4 P 251441 4099457 10-02-2016 GAYATRI DEVI 919468710666 5 KHA 32 HOUSING BOARDSHASTRI NAGARJAIPUR

12. JA4 P 251460 4099832 10-02-2016 BHAGWAN SAHAI 919314724454 968 RAMNAGARSHASTRI NAGARJAIPUR

13. JA4 P 251460 4099841 10-02-2016 DHAKA DEVI 919314724454 968 RAMNAGARSHASTRI NAGARJAIPUR

14. JA4 P 251480 4100966 10-02-2016 RAM DAS PATHIK 919929022203 P NO 1 B 14 LALITA SHASTRI COLONYSHASTRI

NAGARJAIPUR

15. JA4 P 251480 4100978 10-02-2016 SAVITRI DEVI 919929022203 P NO 1 B 14 LALITA SHASTRI COLONYSHASTRI

NAGARJAIPUR

16. JA4 P 251514 4102428 10-02-2016 GYANDAN 919928909974 PLOT NO C 390 VKI AREAJAIPUR

17. JA4 P 251514 4102434 10-02-2016 MOHAN KANWAR 919928909974 PLOT NO C 390 VKI AREAJAIPUR

18. JA4 P 251543 4103931 10-02-2016 GAYATRI DEVI 919414753318 E 16 JHAKHORESWAR MAHADEO MARGBANI PARK

JAIPUR

19. JA4 P 251592 4104709 10-02-2016 KAILASH NARAIN GUPTA

919214789466 E-549 VAISHALI NAGARJAIPUR

20. JA4 P 251592 4104722 10-02-2016 PUSHPA DEVI GUPTA 919214789466 E-549 VAISHALI NAGARJAIPUR

21. JA4 P 251626 4106138 10-02-2016 RAMDASS 917737555443 P NO 786 RAM NAGAR COLONYSHASTRI

NAGARJAIPUR

22. JA4 P 251626 4106142 10-02-2016 GANGA DEVI 917737555443 P NO 786 RAM NAGAR COLONYSHASTRI

NAGARJAIPUR

23. JA4 P 251627 4106200 10-02-2016 MOHAN LAL PAREEK 919413386677 B 73 NEAR JAIN TEMPLENEHRU NAGARJAIPUR

24. JA4 P 251648 4106598 10-02-2016 RADHA MOHAN PAREEK

919314066571 75 ANGIRA NAGARKHATIPURA ROADJAIPUR

25. JA4 P 251648 4106599 10-02-2016 RAJKUMARI 919314066571 75 ANGIRA NAGARKHATIPURA ROADJAIPUR

26. JA4 P 251649 4107088 10-02-2016 SHANTI SAHU 919024569019 B 13 KALYAN KUNJ SHRI RAM NAGARKHIRNI

PHATAKJAIPUR

27. JA4 P 251728 4110555 10-02-2016 GHAN SHYAM DASS 919414831488 30/62 VISHAVKARMA COLONY NAHRI KA

NAKASHASTRI NAGAR

28. JA4 P 251728 4110566 10-02-2016 SMT NORATI DEVI 919414831488 30/62 VISHAVKARMA COLONY NAHRI KA

NAKASHASTRI NAGAR

29. JA4 P 251728 4110571 10-02-2016 LAXMI 919414831488 30/62 VISHAVKARMA COLONY NAHRI KA

NAKASHASTRI NAGAR

30. JA4 P 251728 4110575 10-02-2016 PAWAN KUMAR 919414831488 30/62 VISHAVKARMA COLONY NAHRI KA

NAKASHASTRI NAGAR

31. JA4 P 251728 4110580 10-02-2016 MOHIT KUMAR 919414831488 30/62 VISHAVKARMA COLONY NAHRI KA

NAKASHASTRI NAGAR

32. JA4 P 251744 4113761 10-02-2016 MURARI LAL SOLANKI 919694839963 P NO 1 E 39 SUBHASH COLONY SINDHI PATH

SHASTRI NAGARJAIPUR

33. JA4 P 251744 4113762 10-02-2016 BHAGWAN DEVI 919694839963 P NO 1 E 39 SUBHASH COLONY SINDHI PATH

SHASTRI NAGARJAIPUR

Page No. : 1 Date : 10.02.2016

Page 12: CGHS Card - List 10.02cghsjaipur.nic.in/Pdf/21 Plastic Card List 10.02.2016.pdf · CGHS Card - List 10.02.2016 S.N.Disp TypeCard No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres

S.N. Disp Type Card No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres Signature

34. JA4 P 251803 4115103 10-02-2016 NARSH CHANDRA SHARMA

919460263226 F-11 VINAY PATH TODAR MAL MARGBANI

PARKJAIPUR

35. JA4 P 251803 4115107 10-02-2016 SAWATRI DEVI 919460263226 F-11 VINAY PATH TODAR MAL MARGBANI

PARKJAIPUR

36. JA4 P 251813 4115183 10-02-2016 JHAMAN DASS 919982299333 P NO 1 HARI NAGAR SIRSI HOUSE SHASTRI

NAGARJAIPUR

37. JA4 P 251813 4115186 10-02-2016 MOHINI DEVI 919982299333 P NO 1 HARI NAGAR SIRSI HOUSE SHASTRI

NAGARJAIPUR

38. JA4 P 251953 4128840 10-02-2016 UDAIPAL 918952995323 H NO 1/231 J P COLONY SEC-3SHASTRI

NAGARJAIPUR

39. JA4 P 251953 4128841 10-02-2016 ANOKHI DEVI 918952995323 H NO 1/231 J P COLONY SEC-3SHASTRI

NAGARJAIPUR

40. JA4 P 251953 4128850 10-02-2016 PREETI 918952995323 H NO 1/231 J P COLONY SEC-3SHASTRI

NAGARJAIPUR

41. JA4 P 252403 4225290 10-02-2016 UDAINARAIN YOGI 919460143595 P NO. 44 SRI RAM NAGAR B BHOMIYA MARGKHIRNI

PHATAK ROAD JHOTWARA JAIPUR

42. JA4 P 252403 4225292 10-02-2016 RADHA DEVI 919460143595 P NO. 44 SRI RAM NAGAR B BHOMIYA MARGKHIRNI

PHATAK ROAD JHOTWARA JAIPUR

43. JA4 P 252814 4385950 10-02-2016 MOOL SINGH 919785529629 V.P. JHARLI DISTT.SIKAR JAIPUR

44. JA4 P 252814 4385978 10-02-2016 GULAB KANWAR 919785529629 V.P. JHARLI DISTT.SIKAR JAIPUR

45. JA4 P 253176 4525493 10-02-2016 UMRAO PRASAD YADAV

919462960672 548 DEFENCE COLONY FOY FOY SAGAR ROAD

AJMER

46. JA4 P 253176 4525512 10-02-2016 SSHARDA DEVI 919462960672 548 DEFENCE COLONY FOY FOY SAGAR ROAD

AJMER

47. JA4 P 253339 4600703 10-02-2016 MASHESH OZHA 919413524725 ARYA SAMAJ MANDIR KE PICHE BALOTRA

BARMERJAIPUR

48. JA4 P 253339 4600707 10-02-2016 PREMLATA SHARMA 919413524725 ARYA SAMAJ MANDIR KE PICHE BALOTRA

BARMERJAIPUR

49. JA4 P 253937 4911377 10-02-2016 KAMLA KEMANI 919660699222 P.NO. 76 SANJAY COLONY NEHRU NAGAR NEAR

R.P.A ROAD JAIPUR

50. JA4 P 253969 4931016 10-02-2016 SUGAN CHAND 919414392006 P.NO. 9 TARA NAGAR JHOTWARA JAIPUR

51. JA4 P 253969 4931039 10-02-2016 SARSWATI DEVI 919414392006 P.NO. 9 TARA NAGAR JHOTWARA JAIPUR

52. JA4 P 253984 4940962 10-02-2016 SHANTI DEVI 919413965704 P.NO. 180 PAWAN PUTRA COLONY

PANCHAYAWALA JAIPUR

53. JA4 P 253991 4944564 10-02-2016 UMMED SINGH 918432386437 P-72 BHARTENDU NAGAR KHATIPURA JAIPUR

54. JA4 P 253991 4944585 10-02-2016 SANTOSH KANWAR 918432386437 P-72 BHARTENDU NAGAR KHATIPURA JAIPUR

55. JA4 S 100231 2180163 10-02-2016 ABDUL HAMIDQURESHI 919461450978 214 BARODIA BASTI JAIPUR

56. JA4 S 100231 2180164 10-02-2016 SAMINA 919461450978 214 BARODIA BASTI JAIPUR

57. JA4 S 100231 2180165 10-02-2016 ABDUL REHMAN 919461450978 214 BARODIA BASTI JAIPUR

58. JA4 S 100231 2180166 10-02-2016 JAITOON 919461450978 214 BARODIA BASTI JAIPUR

59. JA4 S 100231 2986296 10-02-2016 ALEENA 919461450978 214 BARODIA BASTI JAIPUR

60. JA4 S 100844 2181312 10-02-2016 R K SHARMA 917568043025 PLOT NO 90PARIVAHAN NAGARJAIPUR

61. JA4 S 100844 2181313 10-02-2016 SMT VIMAL DEVI 917568043025 PLOT NO 90PARIVAHAN NAGARJAIPUR

62. JA4 S 100844 2181314 10-02-2016 NISHANT KUMAR 917568043025 PLOT NO 90PARIVAHAN NAGARJAIPUR

63. JA4 S 100844 2181315 10-02-2016 GYANSU KUMAR 917568043025 PLOT NO 90PARIVAHAN NAGARJAIPUR

64. JA4 S 101078 2871322 10-02-2016 JAGDISH NARAYAN MEENA

919784771943 P NO 150 BDHODIYA BASTIBANI PARK

65. JA4 S 101078 2871338 10-02-2016 SMT GEETA 919784771943 P NO 150 BDHODIYA BASTIBANI PARK

66. JA4 S 101078 2871360 10-02-2016 DEEPAK 919784771943 P NO 150 BDHODIYA BASTIBANI PARK

67. JA4 S 101078 2871365 10-02-2016 GARIMA 919784771943 P NO 150 BDHODIYA BASTIBANI PARK

68. JA4 S 101078 2871373 10-02-2016 KU CHHAYA 919784771943 P NO 150 BDHODIYA BASTIBANI PARK

Page No. : 2 Date : 10.02.2016

Page 13: CGHS Card - List 10.02cghsjaipur.nic.in/Pdf/21 Plastic Card List 10.02.2016.pdf · CGHS Card - List 10.02.2016 S.N.Disp TypeCard No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres

S.N. Disp Type Card No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres Signature

69. JA4 S 102358 2181905 10-02-2016 SHRI G S TANWAR 919314625337 9 NEW COLONYKHATIPURA

70. JA4 S 102358 2181906 10-02-2016 SMT JEET KANWAR 919314625337 9 NEW COLONYKHATIPURA

71. JA4 S 103345 3833379 10-02-2016 C L SHARMA 919680825922 77 GAYATRI NAGAR AJMER ROADSODALAJAIPUR

72. JA4 S 103345 3833384 10-02-2016 SMT SAROJ SHARMA 919680825922 77 GAYATRI NAGAR AJMER ROADSODALAJAIPUR

73. JA4 S 103345 3833394 10-02-2016 RISHABA 919680825922 77 GAYATRI NAGAR AJMER ROADSODALAJAIPUR

74. JA4 S 103889 2183423 10-02-2016 SH MADAN LAL 919461300919 P NO 521KUMAWAT COLONYJAIPUR

75. JA4 S 103889 2183424 10-02-2016 SMT SARJU DEVI 919461300919 P NO 521KUMAWAT COLONYJAIPUR

76. JA4 S 103941 2183560 10-02-2016 NANAK RAM 919829279757 71 A SHIV COLONYHATWARA ROAD

77. JA4 S 103941 2183561 10-02-2016 SUNITA DEVI 919829279757 71 A SHIV COLONYHATWARA ROAD

78. JA4 S 103941 2183562 10-02-2016 VIJAY 919829279757 71 A SHIV COLONYHATWARA ROAD

79. JA4 S 103941 2183563 10-02-2016 VIKAS 919829279757 71 A SHIV COLONYHATWARA ROAD

80. JA4 S 104232 2771168 10-02-2016 ROHTAS SINGH YADAV 919269227444 MES Q NO 24/2 DEFENCE CIVILIAN

CONONYKATIPURA

81. JA4 S 104232 2771174 10-02-2016 GAYATRI YADAV 919269227444 MES Q NO 24/2 DEFENCE CIVILIAN

CONONYKATIPURA

82. JA4 S 104354 2184075 10-02-2016 SHRI RAM ROOP 917568988806 QTR NO 11/1 DEFENCE COLONYKHATIPURA

83. JA4 S 104354 2184076 10-02-2016 SMT MITHLESH 917568988806 QTR NO 11/1 DEFENCE COLONYKHATIPURA

84. JA4 S 104354 2184077 10-02-2016 MR SONU 917568988806 QTR NO 11/1 DEFENCE COLONYKHATIPURA

85. JA4 S 104354 3237088 10-02-2016 KHEM RAJ 917568988806 QTR NO 11/1 DEFENCE COLONYKHATIPURA

86. JA4 S 104371 2184138 10-02-2016 SMT MAINA BAI 919602495022 P NO D 80PREM COLONYJAIPUR

87. JA4 S 104371 2184139 10-02-2016 KHEM RAJ 919602495022 P NO D 80PREM COLONYJAIPUR

88. JA4 S 104371 2184141 10-02-2016 REENA MEENA 919602495022 P NO D 80PREM COLONYJAIPUR

89. JA4 S 104371 2184142 10-02-2016 MANJEET MEENA 919602495022 P NO D 80PREM COLONYJAIPUR

90. JA4 S 104371 2184143 10-02-2016 SAURABH MEENA 919602495022 P NO D 80PREM COLONYJAIPUR

91. JA4 S 104383 2769708 10-02-2016 NARENDER SINGH 919929392251 24 A KAMANI MODJHOTWARA

92. JA4 S 104383 2769711 10-02-2016 SARITA 919929392251 24 A KAMANI MODJHOTWARA

93. JA4 S 104383 2769715 10-02-2016 MANGI LAL 919929392251 24 A KAMANI MODJHOTWARA

94. JA4 S 104383 2769718 10-02-2016 VIMLA DEVI 919929392251 24 A KAMANI MODJHOTWARA

95. JA4 S 104383 3614958 10-02-2016 NITIN JHAJHARIA 919929392251 24 A KAMANI MODJHOTWARA

96. JA4 S 104576 2184340 10-02-2016 SH RAMESH KALU 919351495012 J P COLONYSASTRI NAGARJAIPUR

97. JA4 S 104576 2184341 10-02-2016 SMT GEETA DEVI 919351495012 J P COLONYSASTRI NAGARJAIPUR

98. JA4 S 105559 2184810 10-02-2016 SANJAY KUMAR SINGH 919351862717 Q/NO 170/5VIJAI LINE

99. JA4 S 105559 3670925 10-02-2016 SHYAM SUNDER 919351862717 Q/NO 170/5VIJAI LINE

100. JA4 S 105712 2185000 10-02-2016 LAXMAN LAL 919413077191 61 CAVALRYKHATIPURA ROADJAIPUR

101. JA4 S 105712 2185001 10-02-2016 SANTOSH DEVI 919413077191 61 CAVALRYKHATIPURA ROADJAIPUR

102. JA4 S 105712 2185002 10-02-2016 MIRA DEVI 919413077191 61 CAVALRYKHATIPURA ROADJAIPUR

103. JA4 S 105712 2185003 10-02-2016 RAMU LAL 919413077191 61 CAVALRYKHATIPURA ROADJAIPUR

Page No. : 3 Date : 10.02.2016

Page 14: CGHS Card - List 10.02cghsjaipur.nic.in/Pdf/21 Plastic Card List 10.02.2016.pdf · CGHS Card - List 10.02.2016 S.N.Disp TypeCard No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres

S.N. Disp Type Card No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres Signature

104. JA4 S 105712 2185004 10-02-2016 SANJAY KUMAR 919413077191 61 CAVALRYKHATIPURA ROADJAIPUR

105. JA4 S 105712 2185005 10-02-2016 BILA DEVI 919413077191 61 CAVALRYKHATIPURA ROADJAIPUR

106. JA4 S 105747 2771825 10-02-2016 BHAWANI SINGH 918432467054 20/4 DEFENCE COLONY KATIPURA JAIPUR

107. JA4 S 105747 2771839 10-02-2016 RENU KANWAR 918432467054 20/4 DEFENCE COLONY KATIPURA JAIPUR

108. JA4 S 105747 2771849 10-02-2016 BHUMIKA 918432467054 20/4 DEFENCE COLONY KATIPURA JAIPUR

109. JA4 S 105747 4279672 10-02-2016 DEEPIKA KANWAR 918432467054 20/4 DEFENCE COLONY KATIPURA JAIPUR

110. JA4 S 107467 3332369 10-02-2016 RAJINDRA KAUR DATT 919799906182 58 INDRA COLONY BANI PARK

111. JA4 S 107467 3332373 10-02-2016 SAHIBA DUTT 919799906182 58 INDRA COLONY BANI PARK

112. JA4 S 109296 3993749 10-02-2016 KANCHAN SINGH 918696371132 Q NO. 148/II SECTOR-03VIDHYADHAR

NAGARJAIPUR

113. JA4 S 109296 3993751 10-02-2016 REKHA 918696371132 Q NO. 148/II SECTOR-03VIDHYADHAR

NAGARJAIPUR

114. JA4 S 200300 4079820 10-02-2016 VIKAS SAHU 919460468216 H NO. 140 BLOCK D PREM

NAGARJHOTWARAJAIPUR

115. JA4 S 200300 4910536 10-02-2016 AASTHA SAHU 919460468216 H NO. 140 BLOCK D PREM

NAGARJHOTWARAJAIPUR

116. JA4 S 200695 4122681 10-02-2016 RAM PAL MEENA 919829400036 MEENAWALA NEAR HANUMAN MADIRSIRSI

ROADJAIPUR

117. JA4 S 200695 4122682 10-02-2016 CHHOTI DEVI 919829400036 MEENAWALA NEAR HANUMAN MADIRSIRSI

ROADJAIPUR

118. JA4 S 200695 4122683 10-02-2016 SUDHEER KHODA 919829400036 MEENAWALA NEAR HANUMAN MADIRSIRSI

ROADJAIPUR

119. JA4 S 200695 4122684 10-02-2016 KAMAL KHODA 919829400036 MEENAWALA NEAR HANUMAN MADIRSIRSI

ROADJAIPUR

120. JA4 S 200841 4129680 10-02-2016 KAILSH CHAND SAIN 919928956883 2 NAHRI KA NAKA PATEL NAGARSHASTRI

NAGARJAIPUR

121. JA4 S 200841 4129681 10-02-2016 SUSHILA DEVI 919928956883 2 NAHRI KA NAKA PATEL NAGARSHASTRI

NAGARJAIPUR

122. JA4 S 200841 4129682 10-02-2016 DINESH KUMAR SAIN 919928956883 2 NAHRI KA NAKA PATEL NAGARSHASTRI

NAGARJAIPUR

123. JA4 S 200841 4129683 10-02-2016 SANGEETA KUMARI 919928956883 2 NAHRI KA NAKA PATEL NAGARSHASTRI

NAGARJAIPUR

124. JA4 S 201001 4143222 10-02-2016 SITA RAM VERMA 919660656433 VILL KESUPURA VIA VAISHALI NAGARJAIPUR

125. JA4 S 201001 4143234 10-02-2016 SANJYA DEVI 919660656433 VILL KESUPURA VIA VAISHALI NAGARJAIPUR

126. JA4 S 201400 4176015 10-02-2016 RAJKUMAR SHARMA 919414108993 69 KHADI COLONY HATWARA ROAD JAIPUR

127. JA4 S 201400 4176016 10-02-2016 BEENA SHARMA 919414108993 69 KHADI COLONY HATWARA ROAD JAIPUR

128. JA4 S 201400 4176021 10-02-2016 AAYUSH GAUR 919414108993 69 KHADI COLONY HATWARA ROAD JAIPUR

129. JA4 S 201400 4176022 10-02-2016 ANANT GAUR 919414108993 69 KHADI COLONY HATWARA ROAD JAIPUR

130. JA4 S 201570 4755019 10-02-2016 PREM GURJAR 918104751312 42 PREM NAGAR JHOTWARAJAIPUR

131. JA4 S 201610 4204772 10-02-2016 SHALINI GUPTA 919509047337 114 VRINDAWAN COLONY KHATIPURA

JHOTWARAJAIPUR

132. JA4 S 201610 4204773 10-02-2016 RAHUL BANSAL 919509047337 114 VRINDAWAN COLONY KHATIPURA

JHOTWARAJAIPUR

133. JA4 S 201610 4204778 10-02-2016 REYANSH BANSAL 919509047337 114 VRINDAWAN COLONY KHATIPURA

JHOTWARAJAIPUR

134. JA4 S 201903 4245627 10-02-2016 SANJAY SHARMA 919828250981 461 RAJANI VIHAR HEERAPURA AJMER ROAD

JAIPUR

135. JA4 S 201903 4245633 10-02-2016 SITA RAM SHARMA 919828250981 461 RAJANI VIHAR HEERAPURA AJMER ROAD

JAIPUR

136. JA4 S 201903 4245636 10-02-2016 RAJ DEVI SHARMA 919828250981 461 RAJANI VIHAR HEERAPURA AJMER ROAD

JAIPUR

137. JA4 S 201903 4245637 10-02-2016 RAJNI SHARMA 919828250981 461 RAJANI VIHAR HEERAPURA AJMER ROAD

JAIPUR

138. JA4 S 201903 4245640 10-02-2016 SARVAGYA SHARMA 919828250981 461 RAJANI VIHAR HEERAPURA AJMER ROAD

JAIPUR

Page No. : 4 Date : 10.02.2016

Page 15: CGHS Card - List 10.02cghsjaipur.nic.in/Pdf/21 Plastic Card List 10.02.2016.pdf · CGHS Card - List 10.02.2016 S.N.Disp TypeCard No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres

S.N. Disp Type Card No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres Signature

139. JA4 S 201903 4247326 10-02-2016 ABIHGYA SHARMA 919828250981 461 RAJANI VIHAR HEERAPURA AJMER ROAD

JAIPUR

140. JA4 S 201913 4248360 10-02-2016 KAILASH CHAND DUCHANIA

918696965566 92 SHREE RAM NAGAR B JHOTWARAJAIPUR

141. JA4 S 201964 4254117 10-02-2016 VINOD SINGH CHAUHAN

919660056849 H NO. 67 GALI NO. 2 TATA NAGARSHASTRI

NAGARJAIPUR

142. JA4 S 201964 4254123 10-02-2016 ANITA CHAUHAN 919660056849 H NO. 67 GALI NO. 2 TATA NAGARSHASTRI

NAGARJAIPUR

143. JA4 S 201964 4254124 10-02-2016 UDAI SINGH 919660056849 H NO. 67 GALI NO. 2 TATA NAGARSHASTRI

NAGARJAIPUR

144. JA4 S 201964 4254126 10-02-2016 PREET SINGH 919660056849 H NO. 67 GALI NO. 2 TATA NAGARSHASTRI

NAGARJAIPUR

145. JA4 S 202025 4265043 10-02-2016 BANSHIDHAR BALAI 919461047950 E-8/20 CHITRAKOOT VAISHALI NAGAR AJMER

ROADJAIPUR

146. JA4 S 202025 4265050 10-02-2016 LALITA DEVI 919461047950 E-8/20 CHITRAKOOT VAISHALI NAGAR AJMER

ROADJAIPUR

147. JA4 S 202025 4265052 10-02-2016 RAINA 919461047950 E-8/20 CHITRAKOOT VAISHALI NAGAR AJMER

ROADJAIPUR

148. JA4 S 202025 4265054 10-02-2016 AMAN 919461047950 E-8/20 CHITRAKOOT VAISHALI NAGAR AJMER

ROADJAIPUR

149. JA4 S 202025 4265056 10-02-2016 JAYANT 919461047950 E-8/20 CHITRAKOOT VAISHALI NAGAR AJMER

ROADJAIPUR

150. JA4 S 202189 4296643 10-02-2016 KARAN SINGH 918104875223 P NO. 34 PANCHWATI COLONYKHATIPURA

ROADJAIPUR

151. JA4 S 202189 4296675 10-02-2016 SAVITA KANWAR 918104875223 P NO. 34 PANCHWATI COLONYKHATIPURA

ROADJAIPUR

152. JA4 S 202189 4296676 10-02-2016 DHANVEER SINGH 918104875223 P NO. 34 PANCHWATI COLONYKHATIPURA

ROADJAIPUR

153. JA4 S 202189 4296678 10-02-2016 YUVRAJ SINGH 918104875223 P NO. 34 PANCHWATI COLONYKHATIPURA

ROADJAIPUR

154. JA4 S 202202 4299698 10-02-2016 RAKESH KUMAR DAHIYA

918385824608 47 GOVIND NAGARNIWARU ROAD

JHOTWARA302012

155. JA4 S 202202 4299700 10-02-2016 ANITA DAHIYA 918385824608 47 GOVIND NAGARNIWARU ROAD

JHOTWARA302012

156. JA4 S 202202 4299703 10-02-2016 DIVYA DAHIYA 918385824608 47 GOVIND NAGARNIWARU ROAD

JHOTWARA302012

157. JA4 S 202245 4309207 10-02-2016 PRAKASH CHAND KALA

917742555444 E/I/435 CHITARKOOT YOJANA VAISHALI

NAGARJAIPUR

158. JA4 S 202245 4309208 10-02-2016 SANTOSH DEVI 917742555444 E/I/435 CHITARKOOT YOJANA VAISHALI

NAGARJAIPUR

159. JA4 S 202245 4309209 10-02-2016 NISHANT KALA 917742555444 E/I/435 CHITARKOOT YOJANA VAISHALI

NAGARJAIPUR

160. JA4 S 202245 4309210 10-02-2016 KISHAN LAL KALA 917742555444 E/I/435 CHITARKOOT YOJANA VAISHALI

NAGARJAIPUR

161. JA4 S 202245 4309211 10-02-2016 GYARSHI DEVI 917742555444 E/I/435 CHITARKOOT YOJANA VAISHALI

NAGARJAIPUR

162. JA4 S 202613 4361604 10-02-2016 DILIP BADETIA 919414960474 2 JHA 16 HOUSEING BOARD SHASTRI NAGAR

JAIPUR

163. JA4 S 202613 4361606 10-02-2016 PREM LATA 919414960474 2 JHA 16 HOUSEING BOARD SHASTRI NAGAR

JAIPUR

164. JA4 S 202613 4361608 10-02-2016 APARNA 919414960474 2 JHA 16 HOUSEING BOARD SHASTRI NAGAR

JAIPUR

165. JA4 S 202613 4361610 10-02-2016 SHANTI DEVI 919414960474 2 JHA 16 HOUSEING BOARD SHASTRI NAGAR

JAIPUR

166. JA4 S 203408 4488058 10-02-2016 ROOGHA RAM CHOUDHARY

919829162509 D-38 NIRMAN NAGAR AJMER ROADJAIPUR

167. JA4 S 203408 4488066 10-02-2016 KESHAR 919829162509 D-38 NIRMAN NAGAR AJMER ROADJAIPUR

168. JA4 S 203606 4525433 10-02-2016 ANUPAMA SAKSENA 919983310077 94 PASCHIM VIHAR COLONY BHDVAISHALI NAGAR

JAIPUR

169. JA4 S 203606 4525435 10-02-2016 ATUL SAKSENA 919983310077 94 PASCHIM VIHAR COLONY BHDVAISHALI NAGAR

JAIPUR

170. JA4 S 203606 4525443 10-02-2016 ANANYAA SAKSENA 919983310077 94 PASCHIM VIHAR COLONY BHDVAISHALI NAGAR

JAIPUR

171. JA4 S 203690 4663942 10-02-2016 RAJ LAXMI MUNSHI 919829571592 F-6/148 CHITRAKOOT SCHEMEAJMER ROAD

JAIPURJAIPUR

172. JA4 S 203892 4603502 10-02-2016 HARI RAM 919460583703 79 CENTRAL SCHOOL KE PASS KAILASH NAGAR

JHOTWARA PULIYAJAIPUR

173. JA4 S 203892 4603509 10-02-2016 SARITA 919460583703 79 CENTRAL SCHOOL KE PASS KAILASH NAGAR

JHOTWARA PULIYAJAIPUR

Page No. : 5 Date : 10.02.2016

Page 16: CGHS Card - List 10.02cghsjaipur.nic.in/Pdf/21 Plastic Card List 10.02.2016.pdf · CGHS Card - List 10.02.2016 S.N.Disp TypeCard No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres

S.N. Disp Type Card No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres Signature

174. JA4 S 203892 4603522 10-02-2016 RADHIKA 919460583703 79 CENTRAL SCHOOL KE PASS KAILASH NAGAR

JHOTWARA PULIYAJAIPUR

175. JA4 S 203892 4875810 10-02-2016 HARSH CHOUDHARY 919460583703 79 CENTRAL SCHOOL KE PASS KAILASH NAGAR

JHOTWARA PULIYAJAIPUR

176. JA4 S 204420 4766165 10-02-2016 OMKARNATH V MUDDA 919001029141 QTR NO. 475/04 NIRMAN VIHAR JAIPURMILITARY

STATIONJAIPUR

177. JA4 S 204546 4808405 10-02-2016 GOPAL LAL 919983383377 G - 56 MAJDOOR NAGAR JAIPUR

178. JA4 S 204546 4808411 10-02-2016 NAVEEN VERMA 919983383377 G - 56 MAJDOOR NAGAR JAIPUR

179. JA4 S 204667 4849097 10-02-2016 VINOD KUMAR 919166505165 09/4 DEFENCE COLONY KHATIPURA JAIPUR

180. JA4 S 204667 4849098 10-02-2016 SUMAN DEVI 919166505165 09/4 DEFENCE COLONY KHATIPURA JAIPUR

181. JA4 S 204667 4849103 10-02-2016 RONAK SINGH 919166505165 09/4 DEFENCE COLONY KHATIPURA JAIPUR

182. JA4 S 204701 4870588 10-02-2016 KULDEEP SINGH SHEKHAWAT

919509195008 H.NO. 42 SHYAMPURI KALWAR ROAD JHOTWARA

JAIPUR

183. JA4 S 204701 4870590 10-02-2016 POORNIMA KHICHI 919509195008 H.NO. 42 SHYAMPURI KALWAR ROAD JHOTWARA

JAIPUR

184. JA4 S 204718 4874333 10-02-2016 ARVIND KUMAR AGRAWAL

919452736892 B-5 SHIV MARG TODARMAL MARGBANI

PARKJAIPUR

185. JA4 S 204724 4873918 10-02-2016 VINOD KUMAR 919461049147 PLOT NO. 27 GANESH COLONY PARIVAHN

NAGARJHARKHAND MOD KHATIPURA ROADJAIPUR

186. JA4 S 204724 4873920 10-02-2016 RAJESH DEVI 919461049147 PLOT NO. 27 GANESH COLONY PARIVAHN

NAGARJHARKHAND MOD KHATIPURA ROADJAIPUR

187. JA4 S 204724 4873923 10-02-2016 DHAIRYA 919461049147 PLOT NO. 27 GANESH COLONY PARIVAHN

NAGARJHARKHAND MOD KHATIPURA ROADJAIPUR

188. JA4 S 204724 4873926 10-02-2016 JAGAT SINGH 919461049147 PLOT NO. 27 GANESH COLONY PARIVAHN

NAGARJHARKHAND MOD KHATIPURA ROADJAIPUR

189. JA4 S 204724 4873927 10-02-2016 MUNNI DEVI 919461049147 PLOT NO. 27 GANESH COLONY PARIVAHN

NAGARJHARKHAND MOD KHATIPURA ROADJAIPUR

190. JA4 S 204727 4875922 10-02-2016 RAMAVTAR MEENA 919462260770 B - 49 VINAY RESIDANCY VINOBA BHAVE

NAGARJAIPUR

191. JA4 S 204727 4875924 10-02-2016 MANJU MEENA 919462260770 B - 49 VINAY RESIDANCY VINOBA BHAVE

NAGARJAIPUR

192. JA4 S 204727 4875925 10-02-2016 LOKESH MEENA 919462260770 B - 49 VINAY RESIDANCY VINOBA BHAVE

NAGARJAIPUR

193. JA4 S 204727 4875927 10-02-2016 KOMAL MEENA 919462260770 B - 49 VINAY RESIDANCY VINOBA BHAVE

NAGARJAIPUR

194. JA4 S 204727 4875929 10-02-2016 RAHUL MEENA 919462260770 B - 49 VINAY RESIDANCY VINOBA BHAVE

NAGARJAIPUR

195. JA4 S 204730 4876749 10-02-2016 KIRAN SINGH 918505006726 P.NO - 142 BRIJ MANDAL COLONY JHOTWARA

JAIPUR

196. JA4 S 204744 4881522 10-02-2016 RADHA SHARAN DUSAD

919414463323 163 PATH NO. 7 SHYAMPURI JHOTWARA JAIPUR

197. JA4 S 204744 4881525 10-02-2016 JYOTI DUSAD 919414463323 163 PATH NO. 7 SHYAMPURI JHOTWARA JAIPUR

198. JA4 S 204744 4881530 10-02-2016 SHASHANK DUSAD 919414463323 163 PATH NO. 7 SHYAMPURI JHOTWARA JAIPUR

199. JA4 S 204750 4881372 10-02-2016 SANAT KUMAR DUBEY 918504803563 P.NO B - 16 NEW DEFENCE COLONY RAWAL JI KA

BANDHA, KHATIPURA JAIPUR

200. JA4 S 204750 4881374 10-02-2016 ASHA DEVI 918504803563 P.NO B - 16 NEW DEFENCE COLONY RAWAL JI KA

BANDHA, KHATIPURA JAIPUR

201. JA4 S 204750 4881378 10-02-2016 SHAKSHI DUBEY 918504803563 P.NO B - 16 NEW DEFENCE COLONY RAWAL JI KA

BANDHA, KHATIPURA JAIPUR

202. JA4 S 204750 4881379 10-02-2016 RAM BABU DUBEY 918504803563 P.NO B - 16 NEW DEFENCE COLONY RAWAL JI KA

BANDHA, KHATIPURA JAIPUR

203. JA4 S 204756 4885993 10-02-2016 N.K.SHARMA 919785544225 A - 12 DURGA VIHAR - A NANGAL JAISABOHRA

JHOTWARA JAIPUR

204. JA4 S 204756 4885994 10-02-2016 MANJU SHARMA 919785544225 A - 12 DURGA VIHAR - A NANGAL JAISABOHRA

JHOTWARA JAIPUR

205. JA4 S 204756 4885996 10-02-2016 NITESH SHARMA 919785544225 A - 12 DURGA VIHAR - A NANGAL JAISABOHRA

JHOTWARA JAIPUR

206. JA4 S 204756 4885997 10-02-2016 ANKIT SHARMA 919785544225 A - 12 DURGA VIHAR - A NANGAL JAISABOHRA

JHOTWARA JAIPUR

207. JA4 S 204764 4885697 10-02-2016 SUBHASH CHANDRA 917073036101 H.NO. 62 ARVIND NAGAR STATION ROADBANI

PARK JAIPUR

208. JA4 S 204764 4885737 10-02-2016 LAXMI DEVI 917073036101 H.NO. 62 ARVIND NAGAR STATION ROADBANI

PARK JAIPUR

Page No. : 6 Date : 10.02.2016

Page 17: CGHS Card - List 10.02cghsjaipur.nic.in/Pdf/21 Plastic Card List 10.02.2016.pdf · CGHS Card - List 10.02.2016 S.N.Disp TypeCard No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres

S.N. Disp Type Card No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres Signature

209. JA4 S 204764 4885738 10-02-2016 VIVAN SAINI 917073036101 H.NO. 62 ARVIND NAGAR STATION ROADBANI

PARK JAIPUR

210. JA4 S 204764 4885739 10-02-2016 BHAGUTA RAM 917073036101 H.NO. 62 ARVIND NAGAR STATION ROADBANI

PARK JAIPUR

211. JA4 S 204764 4885746 10-02-2016 MANNI DEVI 917073036101 H.NO. 62 ARVIND NAGAR STATION ROADBANI

PARK JAIPUR

212. JA4 S 204774 4888467 10-02-2016 BALA RAM REBARI 919610896145 S - 19 B KUMAWAT COLONY NEAR

JHOTWARAPULIYA JAIPUR

213. JA4 S 204774 4888501 10-02-2016 UDA RAM REBARI 919610896145 S - 19 B KUMAWAT COLONY NEAR

JHOTWARAPULIYA JAIPUR

214. JA4 S 204774 4888504 10-02-2016 MANI DEVI 919610896145 S - 19 B KUMAWAT COLONY NEAR

JHOTWARAPULIYA JAIPUR

215. JA4 S 204775 4888440 10-02-2016 RAM KUMAR SAINI 919509932850 S - 19 B KUMAWAT COLONY NEAR JHOTWARA

POLIYA JAIPUR

216. JA4 S 204775 4888442 10-02-2016 CHAJU RAM SAINI 919509932850 S - 19 B KUMAWAT COLONY NEAR JHOTWARA

POLIYA JAIPUR

217. JA4 S 204775 4888443 10-02-2016 DURGI DEVI 919509932850 S - 19 B KUMAWAT COLONY NEAR JHOTWARA

POLIYA JAIPUR

218. JA4 S 204782 4890843 10-02-2016 KAJOD MAL MEENA 919660608496 P.NO. 48 A GODARA SHIVAJI COLONY KHATIPURA

ROAD JHOTWARA JAIPUR

219. JA4 S 204782 4890844 10-02-2016 MEERA DEVI 919660608496 P.NO. 48 A GODARA SHIVAJI COLONY KHATIPURA

ROAD JHOTWARA JAIPUR

220. JA4 S 204782 4890845 10-02-2016 SAARA KUMARI 919660608496 P.NO. 48 A GODARA SHIVAJI COLONY KHATIPURA

ROAD JHOTWARA JAIPUR

221. JA4 S 204782 4890847 10-02-2016 AMAN KUMAR 919660608496 P.NO. 48 A GODARA SHIVAJI COLONY KHATIPURA

ROAD JHOTWARA JAIPUR

222. JA4 S 204782 4890854 10-02-2016 ANKIT KUMAR 919660608496 P.NO. 48 A GODARA SHIVAJI COLONY KHATIPURA

ROAD JHOTWARA JAIPUR

223. JA4 S 204782 4890855 10-02-2016 MOJI RAM 919660608496 P.NO. 48 A GODARA SHIVAJI COLONY KHATIPURA

ROAD JHOTWARA JAIPUR

224. JA4 S 204782 4890856 10-02-2016 BUDDHI 919660608496 P.NO. 48 A GODARA SHIVAJI COLONY KHATIPURA

ROAD JHOTWARA JAIPUR

225. JA4 S 204786 4893799 10-02-2016 MOHD. ASLAM 919928907730 101 PAINTER COLONY NAHRI KA NAKA SHASTRI

NAGAR JAIPUR

226. JA4 S 204786 4893800 10-02-2016 REHANA BEGUM 919928907730 101 PAINTER COLONY NAHRI KA NAKA SHASTRI

NAGAR JAIPUR

227. JA4 S 204786 4893811 10-02-2016 RANO KURESHI 919928907730 101 PAINTER COLONY NAHRI KA NAKA SHASTRI

NAGAR JAIPUR

228. JA4 S 204786 4893814 10-02-2016 ALMAZ IALMAS 919928907730 101 PAINTER COLONY NAHRI KA NAKA SHASTRI

NAGAR JAIPUR

229. JA4 S 204786 4893815 10-02-2016 MOHD SHOYAB 919928907730 101 PAINTER COLONY NAHRI KA NAKA SHASTRI

NAGAR JAIPUR

230. JA4 S 204792 4898446 10-02-2016 MANGE LAL MEENA 919414748512 B - 47 PARTH SARTHI RESIDENCY KALWAR ROAD

JHOTWARA JAIPUR

231. JA4 S 204792 4898448 10-02-2016 SEEMA DEVI 919414748512 B - 47 PARTH SARTHI RESIDENCY KALWAR ROAD

JHOTWARA JAIPUR

232. JA4 S 204793 4925933 10-02-2016 MAHENDRA SINGH CHOUDHARY

919783022762 HOUSE NO- A 27 VIJAY NAGAR KHATIPURA ROAD

JHOTWARA JAIPUR

233. JA4 S 204793 4925934 10-02-2016 CHAMPA CHOUDHARY 919783022762 HOUSE NO- A 27 VIJAY NAGAR KHATIPURA ROAD

JHOTWARA JAIPUR

234. JA4 S 204793 4925956 10-02-2016 KRITIKA CHOUDHARY 919783022762 HOUSE NO- A 27 VIJAY NAGAR KHATIPURA ROAD

JHOTWARA JAIPUR

235. JA4 S 204793 4925960 10-02-2016 DEV SINGH CHOUDHARY

919783022762 HOUSE NO- A 27 VIJAY NAGAR KHATIPURA ROAD

JHOTWARA JAIPUR

236. JA4 S 204793 4925961 10-02-2016 CHANDRA CHOUDHARY

919783022762 HOUSE NO- A 27 VIJAY NAGAR KHATIPURA ROAD

JHOTWARA JAIPUR

237. JA4 S 204793 4925966 10-02-2016 SURENDER SINGH CHOUDHARY

919783022762 HOUSE NO- A 27 VIJAY NAGAR KHATIPURA ROAD

JHOTWARA JAIPUR

238. JA4 S 204799 4898355 10-02-2016 V K SHARMA 918505081555 P/76/2 JMTC MES OFFICER COLONY NEAR BANI

PARK JAIPUR

239. JA4 S 204799 4898747 10-02-2016 YOGESH SHARMA 918505081555 P/76/2 JMTC MES OFFICER COLONY NEAR BANI

PARK JAIPUR

240. JA4 S 204815 4906915 10-02-2016 GAJENDER SINGH 919414832969 P.NO. 157 RANJEET NAGAR KHATIPURA JAIPUR

241. JA4 S 204815 4906916 10-02-2016 VINOD KANWAR 919414832969 P.NO. 157 RANJEET NAGAR KHATIPURA JAIPUR

242. JA4 S 204815 4906919 10-02-2016 BHANWAR KANWAR 919414832969 P.NO. 157 RANJEET NAGAR KHATIPURA JAIPUR

243. JA4 S 204815 4906920 10-02-2016 LOKENDRA SINGH 919414832969 P.NO. 157 RANJEET NAGAR KHATIPURA JAIPUR

Page No. : 7 Date : 10.02.2016

Page 18: CGHS Card - List 10.02cghsjaipur.nic.in/Pdf/21 Plastic Card List 10.02.2016.pdf · CGHS Card - List 10.02.2016 S.N.Disp TypeCard No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres

S.N. Disp Type Card No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres Signature

244. JA4 S 204815 4906921 10-02-2016 GIRJESH SHEKHAWAT 919414832969 P.NO. 157 RANJEET NAGAR KHATIPURA JAIPUR

245. JA4 S 204816 4906913 10-02-2016 RAVI KANT SHARMA 919461257111 23 VEER DURGA DAS COLONYHARI NAGAR

SHASTRI NAGAR JAIPUR

246. JA4 S 204819 4906894 10-02-2016 MAKHAN LAL MEENA 919950419795 112 KUMAWAT COLONY JHOTWARAJAIPUR

247. JA4 S 204819 4906895 10-02-2016 KESANTI DEVI 919950419795 112 KUMAWAT COLONY JHOTWARAJAIPUR

248. JA4 S 204819 4906896 10-02-2016 REENA 919950419795 112 KUMAWAT COLONY JHOTWARAJAIPUR

249. JA4 S 204819 4906897 10-02-2016 MAN SINGH 919950419795 112 KUMAWAT COLONY JHOTWARAJAIPUR

250. JA4 S 204819 4906898 10-02-2016 TEENA 919950419795 112 KUMAWAT COLONY JHOTWARAJAIPUR

251. JA4 S 204829 4911917 10-02-2016 MAN MOHAN SHARMA 919461165296 P.NO. 31 DEFENCE COLONYNIWARU ROAD

JHOTWARA JAIPUR

252. JA4 S 204829 4911923 10-02-2016 BEENA SHARMA 919461165296 P.NO. 31 DEFENCE COLONYNIWARU ROAD

JHOTWARA JAIPUR

253. JA4 S 204831 4911801 10-02-2016 AMAR NATH YADAV 918002161475 CSD STAFF Q.NO. 11 PIRU LINESBEHIND MILITARY

HOSPITAL JAIPUR

254. JA4 S 204831 4911805 10-02-2016 RAM NARAYAN YADAV 918002161475 CSD STAFF Q.NO. 11 PIRU LINESBEHIND MILITARY

HOSPITAL JAIPUR

255. JA4 S 204831 4911808 10-02-2016 LAXMINIYA DEVI 918002161475 CSD STAFF Q.NO. 11 PIRU LINESBEHIND MILITARY

HOSPITAL JAIPUR

256. JA4 S 204831 4911810 10-02-2016 RUBY KUMARI 918002161475 CSD STAFF Q.NO. 11 PIRU LINESBEHIND MILITARY

HOSPITAL JAIPUR

257. JA4 S 204831 4911811 10-02-2016 NEERAJ KUMAR 918002161475 CSD STAFF Q.NO. 11 PIRU LINESBEHIND MILITARY

HOSPITAL JAIPUR

258. JA4 S 204848 4920233 10-02-2016 ABHIMANYU SINGH RAJAWAT

919828940253 S-1 D-90 MANGLAM CITY KALWAR ROAD JAIPUR

259. JA4 S 204848 4920257 10-02-2016 MEENAKSHI 919828940253 S-1 D-90 MANGLAM CITY KALWAR ROAD JAIPUR

260. JA4 S 204865 4929158 10-02-2016 SHIV KUMAR 919829569418 P.NO. 30 BHARTENDU NAGAR KHATIPURA JAIPUR

261. JA4 S 204865 4929159 10-02-2016 ANURADHA JHA 919829569418 P.NO. 30 BHARTENDU NAGAR KHATIPURA JAIPUR

262. JA4 S 204866 4931281 10-02-2016 GIRIRAJ PRASAD GUPTA

917822071234 H.NO. 53 KRISHNA NAGAR OFFICER ENCLAVE

JHOTWARA JAIPUR

263. JA4 S 204866 4931282 10-02-2016 PAYAL GUPTA 917822071234 H.NO. 53 KRISHNA NAGAR OFFICER ENCLAVE

JHOTWARA JAIPUR

264. JA4 S 204866 4931283 10-02-2016 PRISHA GUPTA 917822071234 H.NO. 53 KRISHNA NAGAR OFFICER ENCLAVE

JHOTWARA JAIPUR

265. JA4 S 204870 4931236 10-02-2016 BIPLAB KUMAR BAIDYA

917073071335 NIRMAN VIHAR OFFICER ENCLEVE NO. 1 Q.NO.

410/3 MIL. STN. JAIPUR

266. JA4 S 204870 4931239 10-02-2016 SWAPNA BAIDYA 917073071335 NIRMAN VIHAR OFFICER ENCLEVE NO. 1 Q.NO.

410/3 MIL. STN. JAIPUR

267. JA4 S 204872 4931192 10-02-2016 LAXMI NARAYAN MEENA

919001686061 E-9 NEAR GOVT POTTARY FARM KHATIPURA RD

JAIPUR

268. JA4 S 204872 4931194 10-02-2016 PHOOLI DEVI MEENA 919001686061 E-9 NEAR GOVT POTTARY FARM KHATIPURA RD

JAIPUR

269. JA4 S 204872 4931197 10-02-2016 LEKHRAJ MEENA 919001686061 E-9 NEAR GOVT POTTARY FARM KHATIPURA RD

JAIPUR

270. JA4 S 204876 4934432 10-02-2016 MUKESH GUPTA 919530400768 3-KA-35 HOUSING BOARD SHASTRI NAGAR JAIPUR

271. JA4 S 204876 4934479 10-02-2016 VINEETA GUPTA 919530400768 3-KA-35 HOUSING BOARD SHASTRI NAGAR JAIPUR

272. JA4 S 204876 4934480 10-02-2016 AEINJELA GUPTA 919530400768 3-KA-35 HOUSING BOARD SHASTRI NAGAR JAIPUR

273. JA4 S 204876 4934501 10-02-2016 RAINA GUPTA 919530400768 3-KA-35 HOUSING BOARD SHASTRI NAGAR JAIPUR

274. JA4 S 204880 4937114 10-02-2016 RAMESH KUMAR 919928965079 P.NO. 427 KHATIPURA ROAD JAIPUR

275. JA4 S 204880 4937120 10-02-2016 MANOJ KUMAR 919928965079 P.NO. 427 KHATIPURA ROAD JAIPUR

276. JA4 S 204880 4937121 10-02-2016 DHAPA DEVI 919928965079 P.NO. 427 KHATIPURA ROAD JAIPUR

277. JA4 S 204891 4939118 10-02-2016 NEERAJ 919992006349 D-35 PATH NO-3 JAMANA NAGAR SODALA JAIPUR

278. JA4 S 204891 4939127 10-02-2016 BALWAN SINGH 919992006349 D-35 PATH NO-3 JAMANA NAGAR SODALA JAIPUR

Page No. : 8 Date : 10.02.2016

Page 19: CGHS Card - List 10.02cghsjaipur.nic.in/Pdf/21 Plastic Card List 10.02.2016.pdf · CGHS Card - List 10.02.2016 S.N.Disp TypeCard No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres

S.N. Disp Type Card No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres Signature

279. JA4 S 204891 4939129 10-02-2016 NIRMALA DEVI 919992006349 D-35 PATH NO-3 JAMANA NAGAR SODALA JAIPUR

280. JA4 S 204892 4939024 10-02-2016 CHHOTE LAL YADAV 918387035943 635 GANESH NAGAR MAINNIWARU ROAD

JHOTWARA JAIPUR

281. JA4 S 204892 4939027 10-02-2016 LALI DEVI 918387035943 635 GANESH NAGAR MAINNIWARU ROAD

JHOTWARA JAIPUR

282. JA4 S 204892 4939044 10-02-2016 LOVELY YADAV 918387035943 635 GANESH NAGAR MAINNIWARU ROAD

JHOTWARA JAIPUR

283. JA4 S 204892 4939047 10-02-2016 ARVIND YADAV 918387035943 635 GANESH NAGAR MAINNIWARU ROAD

JHOTWARA JAIPUR

284. JA4 S 204893 4941044 10-02-2016 RAKESH KUMAR 919001409706 128 BHUVANESHWARI VATIKA-IIKANAKPURA SIRSI

ROAD JAIPUR

285. JA4 S 204893 4941050 10-02-2016 KRISHNA KUMARI 919001409706 128 BHUVANESHWARI VATIKA-IIKANAKPURA SIRSI

ROAD JAIPUR

286. JA4 S 204893 4941051 10-02-2016 MANISHA KUMARI 919001409706 128 BHUVANESHWARI VATIKA-IIKANAKPURA SIRSI

ROAD JAIPUR

287. JA4 S 204894 4942920 10-02-2016 JEETENDRA SINGH SHEKHAWAT

919680805541 P.NO. 57 SEN COLONY PREM NAGAR JHOTWARA

JAIPUR

288. JA4 S 204894 4942926 10-02-2016 REKHA CHAUHAN 919680805541 P.NO. 57 SEN COLONY PREM NAGAR JHOTWARA

JAIPUR

289. JA4 S 204894 4942929 10-02-2016 RUDRA PRTAP SINGH SHEKHAWAT

919680805541 P.NO. 57 SEN COLONY PREM NAGAR JHOTWARA

JAIPUR

290. JA4 S 204894 4942931 10-02-2016 HARINDRA SINGH SHEKHAWAT

919680805541 P.NO. 57 SEN COLONY PREM NAGAR JHOTWARA

JAIPUR

291. JA4 S 204895 4942856 10-02-2016 AMMI LAL 919461826543 Q.NO. 396/2 MES COLONY PARTAPLINE ARMY

CANT JAIPUR

292. JA4 S 204895 4942857 10-02-2016 SUMAN MEENA 919461826543 Q.NO. 396/2 MES COLONY PARTAPLINE ARMY

CANT JAIPUR

293. JA4 S 204895 4942858 10-02-2016 ASHISH KUMAR 919461826543 Q.NO. 396/2 MES COLONY PARTAPLINE ARMY

CANT JAIPUR

294. JA4 S 204895 4942860 10-02-2016 SAGAR MEENA 919461826543 Q.NO. 396/2 MES COLONY PARTAPLINE ARMY

CANT JAIPUR

295. JA4 S 204899 4944664 10-02-2016 CHIMAN PRAKASH MEENA

919261064098 H.NO. 5 OM NAGAR KHIRNIFATAK JAIPUR

296. JA4 S 204900 4946163 10-02-2016 RAJ KUMAR 919602723476 D - 31 NIWARU BY PASS GANESH VATIKA

JHOTWARA JAIPUR

297. JA4 S 204900 4946166 10-02-2016 MANJU DEVI 919602723476 D - 31 NIWARU BY PASS GANESH VATIKA

JHOTWARA JAIPUR

298. JA4 S 204901 4945985 10-02-2016 BALVANT RAY KARADIA

919460148085 P.NO. 24 NEAR KESHARI SR. SEC SCHOOL VPO

KHORABISAL VIA JHOTWARA JAIPUR

299. JA4 S 204901 4946153 10-02-2016 SUSHILA KARADIA 919460148085 P.NO. 24 NEAR KESHARI SR. SEC SCHOOL VPO

KHORABISAL VIA JHOTWARA JAIPUR

300. JA4 S 204901 4946156 10-02-2016 JYOTI KARADIA 919460148085 P.NO. 24 NEAR KESHARI SR. SEC SCHOOL VPO

KHORABISAL VIA JHOTWARA JAIPUR

301. JA4 S 204901 4946157 10-02-2016 MANISH KARADIA 919460148085 P.NO. 24 NEAR KESHARI SR. SEC SCHOOL VPO

KHORABISAL VIA JHOTWARA JAIPUR

302. JA4 S 204901 4946158 10-02-2016 KIRTI KARADIA 919460148085 P.NO. 24 NEAR KESHARI SR. SEC SCHOOL VPO

KHORABISAL VIA JHOTWARA JAIPUR

303. JA4 S 204903 4945830 10-02-2016 MANISHA DIXIT 919950839996 149 LAXMI NAGAR NIWARU ROADJHOTWARA

JAIPUR

Page 20: CGHS Card - List 10.02cghsjaipur.nic.in/Pdf/21 Plastic Card List 10.02.2016.pdf · CGHS Card - List 10.02.2016 S.N.Disp TypeCard No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres

CGHS Card - List 10.02.2016

S.N. Disp Type Card No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres Signature

1. JA5 P 183670 2765087 10-02-2016 HARI DATTA JOSHI 919413974348 H NOC18SUBHASH NAGARTONK ROADJAIPUR

2. JA5 P 183670 2765094 10-02-2016 CHANDRA KANTA 919413974348 H NOC18SUBHASH NAGARTONK ROADJAIPUR

3. JA5 P 183827 2765918 10-02-2016 K C SHARMA 919461481116 F 150 PANCH SHEEL MARGC SCHEMEJAIPUR

4. JA5 P 251173 3976918 10-02-2016 MALTI DEVI 919414028833 E-5 PATH NO 6 JAMUNA NAGARSODALAJAIPUR

5. JA5 P 251245 4019623 10-02-2016 ASHA GOYAL 919460866905 D-1 INDRAPURI COLONYLAL KOTHIJAIPUR

6. JA5 P 251245 4019628 10-02-2016 SHERYA GOYAL 919460866905 D-1 INDRAPURI COLONYLAL KOTHIJAIPUR

7. JA5 P 251389 4097857 10-02-2016 DARSHAN LAL TALWAR

919660760088 P NO. 13 BHAGIRATH NAGARTONK PHATAKJAIPUR

8. JA5 P 251389 4097858 10-02-2016 KAMLESH TALWAR 919660760088 P NO. 13 BHAGIRATH NAGARTONK PHATAKJAIPUR

9. JA5 P 251501 4101479 10-02-2016 M L GUPTA 919413049144 414 BARKAT NAGARTONK PHATAKJAIPUR

10. JA5 P 251501 4101481 10-02-2016 SUSHILA DEVI 919413049144 414 BARKAT NAGARTONK PHATAKJAIPUR

11. JA5 P 251522 4102613 10-02-2016 DEVI DUTTA SHARMA 919828024525 54 B SHANTI NIKETAN COLONYKISHAN MARGJAIPUR

12. JA5 P 251522 4102618 10-02-2016 RAMDEI 919828024525 54 B SHANTI NIKETAN COLONYKISHAN MARGJAIPUR

13. JA5 P 251576 4104405 10-02-2016 JAGDISH NARAYAN MEENA

919414800090 145 SANTOSH NAGARNEW SANGANER ROADJAIPUR

14. JA5 P 251660 4107074 10-02-2016 SITA RAM SHARMA 919549999433 38CIVIL LINESJAIPUR

15. JA5 P 251660 4107075 10-02-2016 VINOD SHARMA 919549999433 38CIVIL LINESJAIPUR

16. JA5 P 251729 4112324 10-02-2016 SHAMBHU DAYAL SOLANKI

919414278601 334 AB NIRMAN NAGARKINGS ROAD AJMER ROADJAIPUR

17. JA5 P 251729 4112352 10-02-2016 KANTA SOLANKI 919414278601 334 AB NIRMAN NAGARKINGS ROAD AJMER ROADJAIPUR

18. JA5 P 251743 4113658 10-02-2016 MAHESH CHANDER VERMA

919024235624 88 A HARI MARGCIVIL LINESJAIPUR

19. JA5 P 251743 4113675 10-02-2016 SARASWATI DEVI 919024235624 88 A HARI MARGCIVIL LINESJAIPUR

20. JA5 P 251758 4113847 10-02-2016 RAMJI LAL SONI 919352992315 1031 KISHAN MARGBARKAT NAGARJAIPUR

21. JA5 P 251758 4113850 10-02-2016 KASTOORI DEVI 919352992315 1031 KISHAN MARGBARKAT NAGARJAIPUR

22. JA5 P 251761 4113771 10-02-2016 RADHEY SHYAM SHARMA

919314564772 103-A NITYANAND NAGARVAISHALI NAGARJAIPUR

23. JA5 P 251761 4113773 10-02-2016 KAMLA SHARMA 919314564772 103-A NITYANAND NAGARVAISHALI NAGARJAIPUR

24. JA5 P 251770 4113808 10-02-2016 JAI PRAKASH GUPTA 919414070344 B-36 A GANESH NAGARSODALAJAIPUR

25. JA5 P 251770 4113811 10-02-2016 YOGESHWARI GUPTA 919414070344 B-36 A GANESH NAGARSODALAJAIPUR

26. JA5 P 251770 4113812 10-02-2016 RAJAT GUPTA 919414070344 B-36 A GANESH NAGARSODALAJAIPUR

27. JA5 P 251780 4113795 10-02-2016 RAMESHWAR PRASAD SHARMA

919461690099 58 RAGHU VIHAR MAHARANI FARMDURGAPURAJAIPUR

28. JA5 P 251788 4113823 10-02-2016 MADHO LAL GALAV 919929485426 150 MUKTA NAND NAGAR GOPALPURA POLICE POSTJAIPUR

29. JA5 P 251788 4113825 10-02-2016 BASANTI DEVI 919929485426 150 MUKTA NAND NAGAR GOPALPURA POLICE POSTJAIPUR

30. JA5 P 251797 4113875 10-02-2016 JAGDISH PRASAD MEENA

919602806799 56 DEEP NAGAR COLONY -IINEW SANGANERJAIPUR

31. JA5 P 251797 4113880 10-02-2016 PRABHATI DEVI 919602806799 56 DEEP NAGAR COLONY -IINEW SANGANERJAIPUR

32. JA5 P 251872 4121009 10-02-2016 DHARAM VEER SINGH 918920099139 C-46 SATYA MARG DUNDLOD HOUSEHAWA SADAKJAIPUR

33. JA5 P 251929 4126193 10-02-2016 OM KANWAR 919314320002 M 38 RAM NAGAR SODALA JAIPUR

Page No. : 1 Date : 10.02.2016

Page 21: CGHS Card - List 10.02cghsjaipur.nic.in/Pdf/21 Plastic Card List 10.02.2016.pdf · CGHS Card - List 10.02.2016 S.N.Disp TypeCard No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres

S.N. Disp Type Card No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres Signature

34. JA5 P 251958 4129018 10-02-2016 GAINDI LAL 919828210379 P NO 12 KANAK VIHAR COLONYBHANKROTA

AJMER ROADJAIPUR

35. JA5 P 251958 4129021 10-02-2016 BHANWARI DEVI 919828210379 P NO 12 KANAK VIHAR COLONYBHANKROTA

AJMER ROADJAIPUR

36. JA5 P 252004 4133812 10-02-2016 BARGI DEVI 919799607301 4-A PRAKASH PATH KARSANAPURIAJMER

ROADJAIPUR

37. JA5 P 252012 4133998 10-02-2016 S N PATHAK 919929156272 H NO 100 SHIV COLONY NEW SANGANER ROAD

SODALAJAIPUR

38. JA5 P 252012 4134007 10-02-2016 SHANTI PATHAK 919929156272 H NO 100 SHIV COLONY NEW SANGANER ROAD

SODALAJAIPUR

39. JA5 P 252285 4186202 10-02-2016 SHANKAR DAJIBA BANTE

918384933425 38/358 RAJAT PATH MANSAROVARJAIPUR

40. JA5 P 252285 4186243 10-02-2016 NIRMALA 918384933425 38/358 RAJAT PATH MANSAROVARJAIPUR

41. JA5 P 252346 4204602 10-02-2016 LAXMI SHANKAR MEHTA

919829144553 C 6//94 IIND FLOOR SHRI RADHEY APARTMENT

CHITRAKUT VAISHALI NAGARJAIPUR

42. JA5 P 252346 4204604 10-02-2016 BHARTI 919829144553 C 6//94 IIND FLOOR SHRI RADHEY APARTMENT

CHITRAKUT VAISHALI NAGARJAIPUR

43. JA5 P 252540 4267619 10-02-2016 KANHAIYA LAL KALA 917568607462 129/130 ASHOKPURA ROAD NEW SANGANER ROAD

JAIPUR

44. JA5 P 252540 4267629 10-02-2016 SHAKUNTALA DEVI 917568607462 129/130 ASHOKPURA ROAD NEW SANGANER ROAD

JAIPUR

45. JA5 P 252737 4351093 10-02-2016 JANKI DEVI 917597927718 P.NO. 31 PATEL COLONY OPP. GOVT. PRESS

JPSARDAR PATEL MARGJAIPUR

46. JA5 P 252880 4408808 10-02-2016 JAGDISH NARAIN GOSWAMI

919529986031 H NO31 JANAKPURI IIND EX EMLI FATAKJAIPUR

47. JA5 P 252880 4408838 10-02-2016 LALITA GOSWAMI 919529986031 H NO31 JANAKPURI IIND EX EMLI FATAKJAIPUR

48. JA5 P 253223 4551419 10-02-2016 F C BALECHA 917568238687 41 UMAPATH RAM NAGARSODALAJAIPUR

49. JA5 P 253223 4551427 10-02-2016 KAMLESH BALECHA 917568238687 41 UMAPATH RAM NAGARSODALAJAIPUR

50. JA5 P 253246 4558097 10-02-2016 PREM PRAKASH BHATNAGAR

919414784107 M-19 RAM NAGAR SODALAJAIPUR

51. JA5 P 253754 4824118 10-02-2016 MURALIDHAR SHARMA 919314665033 28 KRISHNA NAGAR IMALIWALA FATAK JAIPUR

52. JA5 P 253754 4824161 10-02-2016 GOKUL DEVI 919314665033 28 KRISHNA NAGAR IMALIWALA FATAK JAIPUR

53. JA5 P 253801 4849027 10-02-2016 CHANDRA PRAKASH SHARMA

919414347143 215 MADHAV NAGAR OPP DURGAPURA RLY STN

JAIPUR

54. JA5 P 253801 4849036 10-02-2016 SANTOSH SHARMA 919414347143 215 MADHAV NAGAR OPP DURGAPURA RLY STN

JAIPUR

55. JA5 P 253862 4884208 10-02-2016 RAM PRASAD GURJAR 919694378112 P.NO - 37-38 NATRAJ NAGAR IMLIWALA FATAK

JAIPUR

56. JA5 P 253862 4884211 10-02-2016 RAMPYARI 919694378112 P.NO - 37-38 NATRAJ NAGAR IMLIWALA FATAK

JAIPUR

57. JA5 P 253890 4895105 10-02-2016 HEMANT KUMAR VASU 919828598338 819 SHANTI NAGARDURGAPURA JAIPUR

58. JA5 P 253890 4895106 10-02-2016 KANTA VASU 919828598338 819 SHANTI NAGARDURGAPURA JAIPUR

59. JA5 P 253958 4924554 10-02-2016 MADAN GOPAL SHARMA

917597927718 P.NO. 31 PATEL COLONY OPP. GOVT. PRESS

JPSARDAR PATEL MARG JAIPUR

60. JA5 P 253958 4925652 10-02-2016 GAYATRI DEVI 917597927718 P.NO. 31 PATEL COLONY OPP. GOVT. PRESS

JPSARDAR PATEL MARG JAIPUR

61. JA5 S 100073 2179970 10-02-2016 SH RAMESH CHAND SHARMA

919636882565 T P NAGARKACCHI BASTI

62. JA5 S 100073 2179971 10-02-2016 SMT SUNITA 919636882565 T P NAGARKACCHI BASTI

63. JA5 S 100073 2179972 10-02-2016 KM GAYATRI 919636882565 T P NAGARKACCHI BASTI

64. JA5 S 100073 2179973 10-02-2016 KM PRIYANKA 919636882565 T P NAGARKACCHI BASTI

65. JA5 S 100073 2179974 10-02-2016 GOVIND 919636882565 T P NAGARKACCHI BASTI

66. JA5 S 100073 2179975 10-02-2016 SH OM PRAKASH 919636882565 T P NAGARKACCHI BASTI

67. JA5 S 100384 2756606 10-02-2016 SURESH KUMAR 919887825495 KATPUTLI COLONYB S ROAD

68. JA5 S 100384 2756607 10-02-2016 SMT KANTA 919887825495 KATPUTLI COLONYB S ROAD

Page No. : 2 Date : 10.02.2016

Page 22: CGHS Card - List 10.02cghsjaipur.nic.in/Pdf/21 Plastic Card List 10.02.2016.pdf · CGHS Card - List 10.02.2016 S.N.Disp TypeCard No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres

S.N. Disp Type Card No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres Signature

69. JA5 S 100384 2756609 10-02-2016 DEEPAK 919887825495 KATPUTLI COLONYB S ROAD

70. JA5 S 100384 2756610 10-02-2016 JYOTI 919887825495 KATPUTLI COLONYB S ROAD

71. JA5 S 100384 2756611 10-02-2016 AARTI 919887825495 KATPUTLI COLONYB S ROAD

72. JA5 S 100439 2756648 10-02-2016 MUKESH KUMAR SHARMA

919414251511 25 B BHAGWATI NAGAR IKARTAR

73. JA5 S 100439 2756649 10-02-2016 REKHA SHARMA 919414251511 25 B BHAGWATI NAGAR IKARTAR

74. JA5 S 100439 2756650 10-02-2016 PALAK SHARMA 919414251511 25 B BHAGWATI NAGAR IKARTAR

75. JA5 S 100439 2756651 10-02-2016 SMIT SHARMA 919414251511 25 B BHAGWATI NAGAR IKARTAR

76. JA5 S 100506 2756668 10-02-2016 SMT INDERJEET KAUR 919413748478 D 13 MURTI KALA COLONYGOPAL PURA BY

PASSJAIPUR

77. JA5 S 100506 2756669 10-02-2016 DILJEET SINGH 919413748478 D 13 MURTI KALA COLONYGOPAL PURA BY

PASSJAIPUR

78. JA5 S 100506 2756670 10-02-2016 PRABHJEET KAUR 919413748478 D 13 MURTI KALA COLONYGOPAL PURA BY

PASSJAIPUR

79. JA5 S 100874 2756864 10-02-2016 RAJAN 919001549981 139/II KENDRIARAJSVA COLONYJAIPUR

80. JA5 S 100874 2756865 10-02-2016 KAMLESH 919001549981 139/II KENDRIARAJSVA COLONYJAIPUR

81. JA5 S 100874 2756866 10-02-2016 AKASH 919001549981 139/II KENDRIARAJSVA COLONYJAIPUR

82. JA5 S 100874 2756867 10-02-2016 RIDHI 919001549981 139/II KENDRIARAJSVA COLONYJAIPUR

83. JA5 S 100874 2756868 10-02-2016 SIDHI 919001549981 139/II KENDRIARAJSVA COLONYJAIPUR

84. JA5 S 101695 2757278 10-02-2016 KAMLESH KUMAR RAWAT

919414463082 C 73 MAHESH NAGARJAIPUR

85. JA5 S 101695 2757280 10-02-2016 SHIKAR 919414463082 C 73 MAHESH NAGARJAIPUR

86. JA5 S 101695 2757281 10-02-2016 SH RAMKISHORE RAWAT

919414463082 C 73 MAHESH NAGARJAIPUR

87. JA5 S 101695 2757282 10-02-2016 SMT ANGORI DEVI 919414463082 C 73 MAHESH NAGARJAIPUR

88. JA5 S 101751 2757313 10-02-2016 MAHENDRA KUMAR KARADIYA

919351899785 M NO 10 TAGORE NAGARKARTAR PURAJAIPUR

89. JA5 S 101751 2757314 10-02-2016 NARBADA DEVI 919351899785 M NO 10 TAGORE NAGARKARTAR PURAJAIPUR

90. JA5 S 101751 2757316 10-02-2016 KUM REKHA KARADIYA

919351899785 M NO 10 TAGORE NAGARKARTAR PURAJAIPUR

91. JA5 S 101751 2757317 10-02-2016 SOMESH KUMAR KARADIYA

919351899785 M NO 10 TAGORE NAGARKARTAR PURAJAIPUR

92. JA5 S 101787 2757347 10-02-2016 MUKESH DHINGRA 919414323193 30 JAWAHAR NAGAR COLONYTONK ROAD

93. JA5 S 101787 2757350 10-02-2016 UPMA DHINGRA 919414323193 30 JAWAHAR NAGAR COLONYTONK ROAD

94. JA5 S 101787 2757351 10-02-2016 SARASTHI DHINGRA 919414323193 30 JAWAHAR NAGAR COLONYTONK ROAD

95. JA5 S 101787 2757352 10-02-2016 BHUVAN DHINGRA 919414323193 30 JAWAHAR NAGAR COLONYTONK ROAD

96. JA5 S 102033 2757450 10-02-2016 SATY NARAYAN VERMA

919413487673 Q38 J P COLONYTANK PHATAK

97. JA5 S 102033 2757452 10-02-2016 SMT LADHI DEVI 919413487673 Q38 J P COLONYTANK PHATAK

98. JA5 S 102033 2757453 10-02-2016 SMT MANJU DEVI 919413487673 Q38 J P COLONYTANK PHATAK

99. JA5 S 102050 2757471 10-02-2016 MUKESH 919414312194 E 631 LAL KOTHISCHEME

100. JA5 S 102050 2757472 10-02-2016 SMT ANITA 919414312194 E 631 LAL KOTHISCHEME

101. JA5 S 102050 2757473 10-02-2016 KR RAVEENA KUMAWAT

919414312194 E 631 LAL KOTHISCHEME

102. JA5 S 102050 2757474 10-02-2016 VAIBHAV KUMAWAT 919414312194 E 631 LAL KOTHISCHEME

103. JA5 S 102050 2757476 10-02-2016 SMT LADDU DEVI 919414312194 E 631 LAL KOTHISCHEME

Page No. : 3 Date : 10.02.2016

Page 23: CGHS Card - List 10.02cghsjaipur.nic.in/Pdf/21 Plastic Card List 10.02.2016.pdf · CGHS Card - List 10.02.2016 S.N.Disp TypeCard No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres

S.N. Disp Type Card No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres Signature

104. JA5 S 102598 2757754 10-02-2016 JAGDISH 919929527936 QUARTER NO 3M S M E VIKAS SANSTHAN

CAMPUSJAIPUR

105. JA5 S 102598 2757755 10-02-2016 RAJKALI 919929527936 QUARTER NO 3M S M E VIKAS SANSTHAN

CAMPUSJAIPUR

106. JA5 S 102691 2871314 10-02-2016 BHOOP SINGH 919251696619 120/B AVADHPURI IIMAHESH NAGAR

107. JA5 S 102691 2871318 10-02-2016 PREM LATA 919251696619 120/B AVADHPURI IIMAHESH NAGAR

108. JA5 S 103030 2766752 10-02-2016 RAM SINGH 919928577789 C 64 J P COLONYIMLI PHATAKTONK PHATAK

109. JA5 S 103030 2766755 10-02-2016 SMT KALLI DEVI 919928577789 C 64 J P COLONYIMLI PHATAKTONK PHATAK

110. JA5 S 103030 2766764 10-02-2016 MA NARENDRA SINGH MEENA

919928577789 C 64 J P COLONYIMLI PHATAKTONK PHATAK

111. JA5 S 103388 2757864 10-02-2016 VIJENDRA KUMAR 919252013160 1/94 AAYKAR COLONYJYOTI NAGAR

112. JA5 S 103388 2757865 10-02-2016 KIRAN 919252013160 1/94 AAYKAR COLONYJYOTI NAGAR

113. JA5 S 103388 2757866 10-02-2016 GARIMA 919252013160 1/94 AAYKAR COLONYJYOTI NAGAR

114. JA5 S 103388 2757867 10-02-2016 KUSHWINDER 919252013160 1/94 AAYKAR COLONYJYOTI NAGAR

115. JA5 S 103388 2757868 10-02-2016 RIGNESH 919252013160 1/94 AAYKAR COLONYJYOTI NAGAR

116. JA5 S 104791 2772670 10-02-2016 KALU RAM KUMAWAT 919001716425 43 JAIT PURI COLONYMAHESH NAGAR

117. JA5 S 105047 2758662 10-02-2016 SHRI NAVAL SINGH SHEKHAWAT

919636860446 57 NIDHI VIHAARJYOTI NAGAR

118. JA5 S 105047 2758663 10-02-2016 MAAN KANWAR 919636860446 57 NIDHI VIHAARJYOTI NAGAR

119. JA5 S 105047 2758664 10-02-2016 KUM MANISHA 919636860446 57 NIDHI VIHAARJYOTI NAGAR

120. JA5 S 105090 2758764 10-02-2016 SMT VIMLA SAINI 919982499966 76 NIDHI VIHARJYOTI NAGAR

121. JA5 S 105090 4263031 10-02-2016 NAINA DEVI 919982499966 76 NIDHI VIHARJYOTI NAGAR

122. JA5 S 105093 2758775 10-02-2016 SHRI MAHENDRA KUMAR JEPH

919414408689 43 ARJUN PURIIMLIWALA FATAK

123. JA5 S 105093 2758777 10-02-2016 YASH 919414408689 43 ARJUN PURIIMLIWALA FATAK

124. JA5 S 105105 2758822 10-02-2016 SHRI HANUMAN BADETIYA

919314583489 32 A MANSINGH PURATONK ROAD

125. JA5 S 105105 2758823 10-02-2016 KAMLA 919314583489 32 A MANSINGH PURATONK ROAD

126. JA5 S 105129 2758877 10-02-2016 MUKESH KUMAR SHARMA

919530400718 TYPE III/59 KENDRIY RAJSAV KOLONYJYOTI

NAGARJAIPUR

127. JA5 S 105129 2758878 10-02-2016 SMT LALITA SHARMA 919530400718 TYPE III/59 KENDRIY RAJSAV KOLONYJYOTI

NAGARJAIPUR

128. JA5 S 105129 2758880 10-02-2016 NANDINI 919530400718 TYPE III/59 KENDRIY RAJSAV KOLONYJYOTI

NAGARJAIPUR

129. JA5 S 105129 2758881 10-02-2016 SHRI MANMOHAN LAL SHARMA

919530400718 TYPE III/59 KENDRIY RAJSAV KOLONYJYOTI

NAGARJAIPUR

130. JA5 S 105129 2758882 10-02-2016 SMT KAMLESH SHARMA

919530400718 TYPE III/59 KENDRIY RAJSAV KOLONYJYOTI

NAGARJAIPUR

131. JA5 S 105366 3312808 10-02-2016 DILIP KUMAR 919413370260 FR 50 BRHAMCHARINISHYAM NAGAR

132. JA5 S 105366 3312810 10-02-2016 JYOTI CHOUDHARY 919413370260 FR 50 BRHAMCHARINISHYAM NAGAR

133. JA5 S 105366 3312811 10-02-2016 HARSH 919413370260 FR 50 BRHAMCHARINISHYAM NAGAR

134. JA5 S 105366 3312812 10-02-2016 KHUSHI 919413370260 FR 50 BRHAMCHARINISHYAM NAGAR

135. JA5 S 105774 2763556 10-02-2016 ANKIT 919414913760 224 SURYA NAGAR JAIPUR

136. JA5 S 105774 2763560 10-02-2016 SHANKAR LAL 919414913760 224 SURYA NAGAR JAIPUR

137. JA5 S 105774 2763564 10-02-2016 CHAUSAR DEVI 919414913760 224 SURYA NAGAR JAIPUR

138. JA5 S 106002 4926729 10-02-2016 YOSHIT JANGID 919929451148 B 299 ANANDPURIMD ROADJAIPUR

Page No. : 4 Date : 10.02.2016

Page 24: CGHS Card - List 10.02cghsjaipur.nic.in/Pdf/21 Plastic Card List 10.02.2016.pdf · CGHS Card - List 10.02.2016 S.N.Disp TypeCard No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres

S.N. Disp Type Card No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres Signature

139. JA5 S 106434 2759177 10-02-2016 RAJESH KUMAR MAHAVAR

919460407981 71 AMOTI NAGAR GUJAR THADIJAIPUR

140. JA5 S 106434 2759178 10-02-2016 SUNEETA MAHAVAR 919460407981 71 AMOTI NAGAR GUJAR THADIJAIPUR

141. JA5 S 106434 2759179 10-02-2016 KHUSHBU MAHAVAR 919460407981 71 AMOTI NAGAR GUJAR THADIJAIPUR

142. JA5 S 106434 2759180 10-02-2016 PRAVEEN MAHAVAR 919460407981 71 AMOTI NAGAR GUJAR THADIJAIPUR

143. JA5 S 107502 3728911 10-02-2016 KUMUD BHATNAGAR 919413965626 G 102, UDAI PATHSHYAM NAGAR JAIPURJAIPUR

RAJ

144. JA5 S 107502 3728912 10-02-2016 SHUBHA 919413965626 G 102, UDAI PATHSHYAM NAGAR JAIPURJAIPUR

RAJ

145. JA5 S 107502 3728914 10-02-2016 SOMYA 919413965626 G 102, UDAI PATHSHYAM NAGAR JAIPURJAIPUR

RAJ

146. JA5 S 107748 2765191 10-02-2016 MARTIN DASI 919001896090 111/36 CENTRAL REVEAUE COLONYJTOTI NAGAR

147. JA5 S 107748 2765200 10-02-2016 P J JOYCHEN 919001896090 111/36 CENTRAL REVEAUE COLONYJTOTI NAGAR

148. JA5 S 107748 2765210 10-02-2016 RHEA JOSEPH 919001896090 111/36 CENTRAL REVEAUE COLONYJTOTI NAGAR

149. JA5 S 107748 2765222 10-02-2016 TEJAS JOSEPH 919001896090 111/36 CENTRAL REVEAUE COLONYJTOTI NAGAR

150. JA5 S 108235 2765649 10-02-2016 JITENDRA KUMAR 919928888444 Q NO. 59, TYPE-II, BHAVISHYA NIDHIENCLAVE,

JYOTI NAGARJAIPUR

151. JA5 S 108235 2765653 10-02-2016 SATISH KUMAR 919928888444 Q NO. 59, TYPE-II, BHAVISHYA NIDHIENCLAVE,

JYOTI NAGARJAIPUR

152. JA5 S 108235 2765656 10-02-2016 BIMLA DEVI 919928888444 Q NO. 59, TYPE-II, BHAVISHYA NIDHIENCLAVE,

JYOTI NAGARJAIPUR

153. JA5 S 108235 3409433 10-02-2016 SHWETA CHOPRA 919928888444 Q NO. 59, TYPE-II, BHAVISHYA NIDHIENCLAVE,

JYOTI NAGARJAIPUR

154. JA5 S 108235 4094859 10-02-2016 JYOTSNA CHOPRA 919928888444 Q NO. 59, TYPE-II, BHAVISHYA NIDHIENCLAVE,

JYOTI NAGARJAIPUR

155. JA5 S 108235 4633669 10-02-2016 SAYSHA CHOPRA 919928888444 Q NO. 59, TYPE-II, BHAVISHYA NIDHIENCLAVE,

JYOTI NAGARJAIPUR

156. JA5 S 108791 3620817 10-02-2016 RAJENDER KUMAR UPADHYAYA

919414324150 10 VISWESWARYA NAGARVISTAR TRIVENI

NAGARJAIPUR

157. JA5 S 109003 4319561 10-02-2016 VIKAS ARORA 919602328122 Q NO. 63 NIDHI VIHAR COLONYJYOTI NAGAR

JAIPUR

158. JA5 S 109003 4319566 10-02-2016 VARSHA ARORA 919602328122 Q NO. 63 NIDHI VIHAR COLONYJYOTI NAGAR

JAIPUR

159. JA5 S 109003 4319569 10-02-2016 JHANGI RAM 919602328122 Q NO. 63 NIDHI VIHAR COLONYJYOTI NAGAR

JAIPUR

160. JA5 S 109003 4319572 10-02-2016 CHANDRA KANTA 919602328122 Q NO. 63 NIDHI VIHAR COLONYJYOTI NAGAR

JAIPUR

161. JA5 S 109070 3854321 10-02-2016 PRAVEEN CHAND JALUTHRIA

919530401821 B-457MAHESH NAGARJAIPUR

162. JA5 S 109070 3854323 10-02-2016 SMT SAROJ 919530401821 B-457MAHESH NAGARJAIPUR

163. JA5 S 109070 3854330 10-02-2016 PRAKHAR 919530401821 B-457MAHESH NAGARJAIPUR

164. JA5 S 109415 3763397 10-02-2016 SHRAVAN KUMAR PAREEK

919529526265 E 170RAMESH MARGC SCHEME

165. JA5 S 109415 3763411 10-02-2016 MEENA PAREEK 919529526265 E 170RAMESH MARGC SCHEME

166. JA5 S 109415 3763424 10-02-2016 SHWETA PAREEK 919529526265 E 170RAMESH MARGC SCHEME

167. JA5 S 109415 3763429 10-02-2016 PRERANA PAREEK 919529526265 E 170RAMESH MARGC SCHEME

168. JA5 S 109415 3763430 10-02-2016 AYUSH PAREEK 919529526265 E 170RAMESH MARGC SCHEME

169. JA5 S 200318 4086386 10-02-2016 SUBODH KUMAR 919530401801 ROOM NO.128/II INCOME TAX COLONYJYOTI

NAGARJAIPUR

170. JA5 S 200318 4890207 10-02-2016 SAURAV CHAND 919530401801 ROOM NO.128/II INCOME TAX COLONYJYOTI

NAGARJAIPUR

171. JA5 S 200342 4102080 10-02-2016 JAISUKH LAL 919414281465 B-282 MAHESH NAGARJAIPUR

172. JA5 S 200342 4102092 10-02-2016 SUMAN 919414281465 B-282 MAHESH NAGARJAIPUR

173. JA5 S 200540 4115014 10-02-2016 KASTURI DEVI 919785386508 43 KACHI BASTI 22 GODAM GALI NO 1WARD NO 16

JAIPUR

Page No. : 5 Date : 10.02.2016

Page 25: CGHS Card - List 10.02cghsjaipur.nic.in/Pdf/21 Plastic Card List 10.02.2016.pdf · CGHS Card - List 10.02.2016 S.N.Disp TypeCard No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres

S.N. Disp Type Card No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres Signature

174. JA5 S 200540 4115016 10-02-2016 VIJAY LAXMI MEENA 919785386508 43 KACHI BASTI 22 GODAM GALI NO 1WARD NO 16

JAIPUR

175. JA5 S 200750 4126413 10-02-2016 MAMTA VERMA 919928141591 371 A HEERA NAGAR EXTN NEAR 200 FT BYE

PASSAJMER ROADJAIPUR

176. JA5 S 200817 4128274 10-02-2016 PRAHLAD MANGAL 919251675051 121 A AVADH PURI II 80 FT ROAD MAHESH

NAGARJAIPUR

177. JA5 S 200817 4134720 10-02-2016 GOPAL LAL 919251675051 121 A AVADH PURI II 80 FT ROAD MAHESH

NAGARJAIPUR

178. JA5 S 200817 4134721 10-02-2016 KAVERI DEVI 919251675051 121 A AVADH PURI II 80 FT ROAD MAHESH

NAGARJAIPUR

179. JA5 S 200817 4154517 10-02-2016 LAV MANGAL 919251675051 121 A AVADH PURI II 80 FT ROAD MAHESH

NAGARJAIPUR

180. JA5 S 200817 4154518 10-02-2016 KUSH MANGAL 919251675051 121 A AVADH PURI II 80 FT ROAD MAHESH

NAGARJAIPUR

181. JA5 S 200817 4154520 10-02-2016 DIMPLE MANGAL 919251675051 121 A AVADH PURI II 80 FT ROAD MAHESH

NAGARJAIPUR

182. JA5 S 200817 4154521 10-02-2016 GAURAV MANGAL 919251675051 121 A AVADH PURI II 80 FT ROAD MAHESH

NAGARJAIPUR

183. JA5 S 200882 4133215 10-02-2016 PRABHU DAYAL SHARMA

919772624234 96 KRISHNA NAGAR GOPLAPURA BYE PASSJAIPUR

184. JA5 S 200882 4133219 10-02-2016 SUSHILA DEVI 919772624234 96 KRISHNA NAGAR GOPLAPURA BYE PASSJAIPUR

185. JA5 S 200882 4133220 10-02-2016 RUCHIKA 919772624234 96 KRISHNA NAGAR GOPLAPURA BYE PASSJAIPUR

186. JA5 S 200882 4133221 10-02-2016 JITESH KUMAR 919772624234 96 KRISHNA NAGAR GOPLAPURA BYE PASSJAIPUR

187. JA5 S 200882 4133223 10-02-2016 HARSHIT 919772624234 96 KRISHNA NAGAR GOPLAPURA BYE PASSJAIPUR

188. JA5 S 200889 4133361 10-02-2016 MADAN MOHAN BHARMBHATT

919413765744 P NO 131 PREM NAGAR 1 ST NEW SANGANER

ROADJAIPUR

189. JA5 S 200889 4133366 10-02-2016 VIMLA DEVI 919413765744 P NO 131 PREM NAGAR 1 ST NEW SANGANER

ROADJAIPUR

190. JA5 S 200889 4133380 10-02-2016 RAVI KUMAR 919413765744 P NO 131 PREM NAGAR 1 ST NEW SANGANER

ROADJAIPUR

191. JA5 S 200889 4133386 10-02-2016 CHETAN KUMAR 919413765744 P NO 131 PREM NAGAR 1 ST NEW SANGANER

ROADJAIPUR

192. JA5 S 200910 4134699 10-02-2016 RAM NARAYAN YADAV 919460694902 24 SHIV COLONY NEW SANGANER

ROADSODALAJAIPUR

193. JA5 S 200910 4134718 10-02-2016 SANTOSH 919460694902 24 SHIV COLONY NEW SANGANER

ROADSODALAJAIPUR

194. JA5 S 200921 4135024 10-02-2016 NARESH CHAND GARG 919414826798 76 ROAD NO 5 MOTI NAGARQUEENS ROADJAIPUR

195. JA5 S 200921 4135026 10-02-2016 URMILA GARG 919414826798 76 ROAD NO 5 MOTI NAGARQUEENS ROADJAIPUR

196. JA5 S 200921 4135344 10-02-2016 SANTRA DEVI 919414826798 76 ROAD NO 5 MOTI NAGARQUEENS ROADJAIPUR

197. JA5 S 200945 4140636 10-02-2016 RAMESH CHANDRA SHARMA II

919413476469 16 A SHIV SHANKAR GOPALPURA BYPASSJAIPUR

198. JA5 S 200945 4169490 10-02-2016 ANGOORI DEVI 919413476469 16 A SHIV SHANKAR GOPALPURA BYPASSJAIPUR

199. JA5 S 200995 4143081 10-02-2016 MUNNA LAL KUMAWAT 919352599261 134 A SWEJ FARM NANDPURI22 GODAMJAIPUR

200. JA5 S 200995 4143082 10-02-2016 VIJAY LAXMI 919352599261 134 A SWEJ FARM NANDPURI22 GODAMJAIPUR

201. JA5 S 200995 4143083 10-02-2016 SHANTI DEVI 919352599261 134 A SWEJ FARM NANDPURI22 GODAMJAIPUR

202. JA5 S 201092 4145025 10-02-2016 ROHIT JAIN 919784220767 L-6-A VISHVESHRIA NAGARGOPAL PURA BYE PASS

JAIPUR

203. JA5 S 201092 4316252 10-02-2016 AYUSHI JAIN 919784220767 L-6-A VISHVESHRIA NAGARGOPAL PURA BYE PASS

JAIPUR

204. JA5 S 201146 4151851 10-02-2016 HARI BAHADUR KHARKA

918561939179 24 GOVIND VIHAR GOPALPURA BYE PASSJAIPUR

205. JA5 S 201146 4152040 10-02-2016 MATHURA DEVI 918561939179 24 GOVIND VIHAR GOPALPURA BYE PASSJAIPUR

206. JA5 S 201146 4152053 10-02-2016 HEMANT KUMAR SINGH

918561939179 24 GOVIND VIHAR GOPALPURA BYE PASSJAIPUR

207. JA5 S 201146 4152055 10-02-2016 MANISHA SINGH 918561939179 24 GOVIND VIHAR GOPALPURA BYE PASSJAIPUR

208. JA5 S 201221 4154757 10-02-2016 INDRA PAL MISHRA 919829368018 H NO 1275 BARKAT NAGAR KISHAN MARGJAIPUR

Page No. : 6 Date : 10.02.2016

Page 26: CGHS Card - List 10.02cghsjaipur.nic.in/Pdf/21 Plastic Card List 10.02.2016.pdf · CGHS Card - List 10.02.2016 S.N.Disp TypeCard No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres

S.N. Disp Type Card No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres Signature

209. JA5 S 201221 4154766 10-02-2016 USHA MISHRA 919829368018 H NO 1275 BARKAT NAGAR KISHAN MARGJAIPUR

210. JA5 S 201221 4154777 10-02-2016 DEEPALI MISHRA 919829368018 H NO 1275 BARKAT NAGAR KISHAN MARGJAIPUR

211. JA5 S 201221 4154782 10-02-2016 ABHISHREY 919829368018 H NO 1275 BARKAT NAGAR KISHAN MARGJAIPUR

212. JA5 S 201355 4170927 10-02-2016 RAM KISHAN BAIRWA 919875273003 34 SHIV COLONY RAKRI SODALAJAIPUR

213. JA5 S 201355 4170931 10-02-2016 TARA DEVI 919875273003 34 SHIV COLONY RAKRI SODALAJAIPUR

214. JA5 S 201521 4193128 10-02-2016 DEEPAK KUMAR AGARWAL

917597789845 41 BAJRANG VIHAR DURGAPURA RLY

STATIONGOPALPURA BYE PASSJAIPUR

215. JA5 S 201521 4193129 10-02-2016 HEMLATA AGARWAL 917597789845 41 BAJRANG VIHAR DURGAPURA RLY

STATIONGOPALPURA BYE PASSJAIPUR

216. JA5 S 201521 4193135 10-02-2016 MAYNAK AGARWAL 917597789845 41 BAJRANG VIHAR DURGAPURA RLY

STATIONGOPALPURA BYE PASSJAIPUR

217. JA5 S 201521 4193142 10-02-2016 NAMAN AGARWAL 917597789845 41 BAJRANG VIHAR DURGAPURA RLY

STATIONGOPALPURA BYE PASSJAIPUR

218. JA5 S 201521 4193144 10-02-2016 JAIPRAKASH AGARWAL

917597789845 41 BAJRANG VIHAR DURGAPURA RLY

STATIONGOPALPURA BYE PASSJAIPUR

219. JA5 S 201521 4193150 10-02-2016 VEDWATI AGARWAL 917597789845 41 BAJRANG VIHAR DURGAPURA RLY

STATIONGOPALPURA BYE PASSJAIPUR

220. JA5 S 201540 4196207 10-02-2016 DINESH CHAND GUPTA 919413764589 12/277 278 KAVERI PATH MANSAROVARJAIPUR

221. JA5 S 201540 4196218 10-02-2016 MAYA GUPTA 919413764589 12/277 278 KAVERI PATH MANSAROVARJAIPUR

222. JA5 S 201540 4196220 10-02-2016 VINAL AGRAWAL 919413764589 12/277 278 KAVERI PATH MANSAROVARJAIPUR

223. JA5 S 201540 4196224 10-02-2016 DIVANSHU AGRAWAL 919413764589 12/277 278 KAVERI PATH MANSAROVARJAIPUR

224. JA5 S 201541 4196275 10-02-2016 HEMANT KUMAR NAGAR

919414848357 S II VINAYAK APPARTMENT 1089 DEVI MARGRANI

SATI NAGAR JAIPUR

225. JA5 S 201541 4196284 10-02-2016 MALINI NAGAR 919414848357 S II VINAYAK APPARTMENT 1089 DEVI MARGRANI

SATI NAGAR JAIPUR

226. JA5 S 201580 4200935 10-02-2016 GEETA PANWAR 919462039989 105 TYPE I INCOME TAX COLONYJYOTI

NAGARJAIPUR

227. JA5 S 201580 4200948 10-02-2016 TANUJA PANWAR 919462039989 105 TYPE I INCOME TAX COLONYJYOTI

NAGARJAIPUR

228. JA5 S 201580 4200959 10-02-2016 UDAIRAJ PANWAR 919462039989 105 TYPE I INCOME TAX COLONYJYOTI

NAGARJAIPUR

229. JA5 S 201611 4204823 10-02-2016 VIJAY KUMAR SHARMA 919414040768 60 VIVEK VIHAR SODALAJAIPUR

230. JA5 S 201611 4204827 10-02-2016 SAMPATI DEVI 919414040768 60 VIVEK VIHAR SODALAJAIPUR

231. JA5 S 201611 4204828 10-02-2016 NEHA SHARMA 919414040768 60 VIVEK VIHAR SODALAJAIPUR

232. JA5 S 201611 4204833 10-02-2016 YOGESH SHARMA 919414040768 60 VIVEK VIHAR SODALAJAIPUR

233. JA5 S 201663 4213447 10-02-2016 KISHAN LAL MEENA 918890867226 53 MOHAN NAGAR 1ST KALYAN PURA ROAD

POSTMANSAROVAR

234. JA5 S 201663 4213460 10-02-2016 KALYANI DEVI 918890867226 53 MOHAN NAGAR 1ST KALYAN PURA ROAD

POSTMANSAROVAR

235. JA5 S 201663 4213462 10-02-2016 ANJANA MEENA 918890867226 53 MOHAN NAGAR 1ST KALYAN PURA ROAD

POSTMANSAROVAR

236. JA5 S 201684 4215499 10-02-2016 GAURAV KUMAR PRAJAPAT

919461588507 A 101 MAHADEV NAGAR GANDHI PATH VAISHALI

NAGARJAIPUR

237. JA5 S 201684 4215518 10-02-2016 POONAM PRAJAPAT 919461588507 A 101 MAHADEV NAGAR GANDHI PATH VAISHALI

NAGARJAIPUR

238. JA5 S 201684 4215519 10-02-2016 MEHUL PRAJAPAT 919461588507 A 101 MAHADEV NAGAR GANDHI PATH VAISHALI

NAGARJAIPUR

239. JA5 S 201728 4222954 10-02-2016 RAM PHOOL 919460573941 MEENA E 122 SAHKAR PATHMOTER GAREG

COMPLEXJAIPUR

240. JA5 S 201728 4222959 10-02-2016 CHOTA DEVI 919460573941 MEENA E 122 SAHKAR PATHMOTER GAREG

COMPLEXJAIPUR

241. JA5 S 201728 4222961 10-02-2016 BRIJ MOHAN MEENA 919460573941 MEENA E 122 SAHKAR PATHMOTER GAREG

COMPLEXJAIPUR

242. JA5 S 201735 4223620 10-02-2016 AVINASH AGRAWAL 919887528951 B-67 10 B SCHEMEGOPAL PURA BYE PASS JAIPUR

243. JA5 S 201735 4223645 10-02-2016 SOMYA 919887528951 B-67 10 B SCHEMEGOPAL PURA BYE PASS JAIPUR

Page No. : 7 Date : 10.02.2016

Page 27: CGHS Card - List 10.02cghsjaipur.nic.in/Pdf/21 Plastic Card List 10.02.2016.pdf · CGHS Card - List 10.02.2016 S.N.Disp TypeCard No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres

S.N. Disp Type Card No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres Signature

244. JA5 S 201804 4231161 10-02-2016 ISHWAR DAS VARIYANI 919829933865 33/135 SWARN PATH MANSAROVARJAIPUR

245. JA5 S 201804 4231166 10-02-2016 DEEPA VARIYANI 919829933865 33/135 SWARN PATH MANSAROVARJAIPUR

246. JA5 S 201804 4231167 10-02-2016 DEEPESH VARIYANI 919829933865 33/135 SWARN PATH MANSAROVARJAIPUR

247. JA5 S 201822 4235627 10-02-2016 RAJESH NARAYAN SHARMA

919413444366 8 DAYANAND COLONY TONK ROADJAIPUR

248. JA5 S 201822 4235631 10-02-2016 SANTOSH SHARMA 919413444366 8 DAYANAND COLONY TONK ROADJAIPUR

249. JA5 S 201822 4235643 10-02-2016 MAYANK SHARMA 919413444366 8 DAYANAND COLONY TONK ROADJAIPUR

250. JA5 S 201822 4235645 10-02-2016 GUNJAN SHARMA 919413444366 8 DAYANAND COLONY TONK ROADJAIPUR

251. JA5 S 201884 4242668 10-02-2016 RAKESH KUMAR BAGGA

919414795999 50/23 RAJAT PATH MANSAROVARJAIPURJAIPUR

252. JA5 S 201884 4242677 10-02-2016 SHASHI BAGGA 919414795999 50/23 RAJAT PATH MANSAROVARJAIPURJAIPUR

253. JA5 S 201884 4242704 10-02-2016 SMRITI BAGGA 919414795999 50/23 RAJAT PATH MANSAROVARJAIPURJAIPUR

254. JA5 S 201915 4248395 10-02-2016 SHEEL SINGHAL 919461301825 229 MANDIR MARG NIRMAN NAGAR ABAJMER

ROADJAIPUR

255. JA5 S 201915 4248399 10-02-2016 KANCHAN SINGHAL 919461301825 229 MANDIR MARG NIRMAN NAGAR ABAJMER

ROADJAIPUR

256. JA5 S 201915 4248400 10-02-2016 RUPANSHI SINGHAL 919461301825 229 MANDIR MARG NIRMAN NAGAR ABAJMER

ROADJAIPUR

257. JA5 S 201915 4248401 10-02-2016 HIMANSHI SINGHAL 919461301825 229 MANDIR MARG NIRMAN NAGAR ABAJMER

ROADJAIPUR

258. JA5 S 201915 4248402 10-02-2016 SHORYA SINGHAL 919461301825 229 MANDIR MARG NIRMAN NAGAR ABAJMER

ROADJAIPUR

259. JA5 S 201942 4251128 10-02-2016 AJAY SINGH 919530400107 TYPE II 127 INCOME TAX COLONY JYOTI NAGAR

JAIPUR

260. JA5 S 201942 4931381 10-02-2016 POOJA KANWAR 919530400107 TYPE II 127 INCOME TAX COLONY JYOTI NAGAR

JAIPUR

261. JA5 S 201992 4258117 10-02-2016 DINESH SONI 919414283203 58 PANCHWATI COLONY GURJAR KI THADI GOPAL

PURA BYE PASS JAIPUR

262. JA5 S 201992 4258123 10-02-2016 MANJU SONI 919414283203 58 PANCHWATI COLONY GURJAR KI THADI GOPAL

PURA BYE PASS JAIPUR

263. JA5 S 201992 4258124 10-02-2016 DIVYA SONI 919414283203 58 PANCHWATI COLONY GURJAR KI THADI GOPAL

PURA BYE PASS JAIPUR

264. JA5 S 201992 4258136 10-02-2016 MRINAL SONI 919414283203 58 PANCHWATI COLONY GURJAR KI THADI GOPAL

PURA BYE PASS JAIPUR

265. JA5 S 202005 4260819 10-02-2016 G N SHARMA 919785093472 F-4 SHREE RAM JANKI BHAWAN RAM NAGAR EXTN.

SODALAJAIPUR

266. JA5 S 202005 4260857 10-02-2016 DROPADI 919785093472 F-4 SHREE RAM JANKI BHAWAN RAM NAGAR EXTN.

SODALAJAIPUR

267. JA5 S 202005 4260858 10-02-2016 ABHILASHA 919785093472 F-4 SHREE RAM JANKI BHAWAN RAM NAGAR EXTN.

SODALAJAIPUR

268. JA5 S 202010 4261279 10-02-2016 RAM BABU MEENA 919829332942 136 NARENDRA NAGARNEW SANGANER ROAD

SODALAJAIPUR

269. JA5 S 202010 4799641 10-02-2016 BADRI LAL MEENA 919829332942 136 NARENDRA NAGARNEW SANGANER ROAD

SODALAJAIPUR

270. JA5 S 202010 4799642 10-02-2016 MATHURI DEVI 919829332942 136 NARENDRA NAGARNEW SANGANER ROAD

SODALAJAIPUR

271. JA5 S 202014 4261959 10-02-2016 PRATIBHA JAIN 919828393878 17 NIRMOLI NAGAR AJMER ROADJAIPUR

272. JA5 S 202014 4261961 10-02-2016 AMOLAK CHAND JAIN 919828393878 17 NIRMOLI NAGAR AJMER ROADJAIPUR

273. JA5 S 202155 4286281 10-02-2016 RAJESH KUMAR ANAND

919602030170 11/100 KAVERI PATH MANSAROVARJAIPUR

274. JA5 S 202213 4302512 10-02-2016 MUKESH KUMAR MEENA

919636673570 B- 231 KIRTIU NAGAR TONK ROADJAIPUR

275. JA5 S 202213 4813957 10-02-2016 NIRMALA KHOKAD 919636673570 B- 231 KIRTIU NAGAR TONK ROADJAIPUR

276. JA5 S 202249 4311347 10-02-2016 CHHIGAN LAL GHASIA 919460136428 C-445 MAHESH NAGARGOPALPURA BYE

PASSJAIPUR

277. JA5 S 202249 4311350 10-02-2016 SAROJ GHASIA 919460136428 C-445 MAHESH NAGARGOPALPURA BYE

PASSJAIPUR

278. JA5 S 202249 4311352 10-02-2016 KESHARI DEVI 919460136428 C-445 MAHESH NAGARGOPALPURA BYE

PASSJAIPUR

Page No. : 8 Date : 10.02.2016

Page 28: CGHS Card - List 10.02cghsjaipur.nic.in/Pdf/21 Plastic Card List 10.02.2016.pdf · CGHS Card - List 10.02.2016 S.N.Disp TypeCard No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres

S.N. Disp Type Card No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres Signature

279. JA5 S 202249 4311353 10-02-2016 DEVENDRA GHASIA 919460136428 C-445 MAHESH NAGARGOPALPURA BYE

PASSJAIPUR

280. JA5 S 202249 4311358 10-02-2016 ARADHANA GHASIA 919460136428 C-445 MAHESH NAGARGOPALPURA BYE

PASSJAIPUR

281. JA5 S 202465 4343163 10-02-2016 RAJEEV MAHESHWARI 919887469898 44 TAGORE NAGAR FLAT S1 SECONDFLOOR

KARTARPURAJAIPUR

282. JA5 S 202465 4343164 10-02-2016 REKHA MAHESHWARI 919887469898 44 TAGORE NAGAR FLAT S1 SECONDFLOOR

KARTARPURAJAIPUR

283. JA5 S 202465 4343165 10-02-2016 KHUSH MAHESHWARI 919887469898 44 TAGORE NAGAR FLAT S1 SECONDFLOOR

KARTARPURAJAIPUR

284. JA5 S 202465 4343168 10-02-2016 SHUBHAN MAHESHWARI

919887469898 44 TAGORE NAGAR FLAT S1 SECONDFLOOR

KARTARPURAJAIPUR

285. JA5 S 202497 4349466 10-02-2016 NAVTEJ SINGH 919461302985 69/174 V.T. ROAD MANSAROVARJAIPUR

286. JA5 S 202497 4349476 10-02-2016 MEENA 919461302985 69/174 V.T. ROAD MANSAROVARJAIPUR

287. JA5 S 202497 4349480 10-02-2016 AVINASH KAUR 919461302985 69/174 V.T. ROAD MANSAROVARJAIPUR

288. JA5 S 202559 4356687 10-02-2016 SUNITA NANKANI 919414362121 47 BASANT BHAHAR COLONY GOPALPURA MORE

JAIPUR

289. JA5 S 202559 4356705 10-02-2016 MAHESH NANKANI 919414362121 47 BASANT BHAHAR COLONY GOPALPURA MORE

JAIPUR

290. JA5 S 202559 4356715 10-02-2016 NIKHIL NANKANI 919414362121 47 BASANT BHAHAR COLONY GOPALPURA MORE

JAIPUR

291. JA5 S 202559 4356721 10-02-2016 BHAVIKA NANKANI 919414362121 47 BASANT BHAHAR COLONY GOPALPURA MORE

JAIPUR

292. JA5 S 202611 4361678 10-02-2016 RAM KISHAN 919828271966 PL NO 36 MAHAVEER COLONY 1STKARTARPURA

FATAKJAIPUR

293. JA5 S 202769 4383522 10-02-2016 DEEPTI JAIN 919799929100 P NO 402 WHITE PEARL APARTMENT MODI NAGAR

AJMER ROADJAIPUR

294. JA5 S 202769 4383545 10-02-2016 AMIT JAIN 919799929100 P NO 402 WHITE PEARL APARTMENT MODI NAGAR

AJMER ROADJAIPUR

295. JA5 S 202769 4383560 10-02-2016 EKANSH JAIN 919799929100 P NO 402 WHITE PEARL APARTMENT MODI NAGAR

AJMER ROADJAIPUR

296. JA5 S 202983 4414919 10-02-2016 ANKIT CHAUHAN 918233789255 84/113 JAL PATH ARAVALI MARG

MANSAROVERJAIPUR

297. JA5 S 203257 4455997 10-02-2016 DILEEP KUMAR SHARMA

919414144900 A-34/S-2, 80 FEET ROAD MAHESH NAGAR JAIPUR

298. JA5 S 203257 4455998 10-02-2016 BANITA SHARMA 919414144900 A-34/S-2, 80 FEET ROAD MAHESH NAGAR JAIPUR

299. JA5 S 203257 4456000 10-02-2016 RAVEENA SHARMA 919414144900 A-34/S-2, 80 FEET ROAD MAHESH NAGAR JAIPUR

300. JA5 S 203257 4456004 10-02-2016 ANIMESH SHARMA 919414144900 A-34/S-2, 80 FEET ROAD MAHESH NAGAR JAIPUR

301. JA5 S 203474 4500980 10-02-2016 DILIP KUMAR JAIN 919785263463 P NO 6 ARJUNPURI NEAR IMALIWALA

PHATAKJAIPUR

302. JA5 S 203474 4500982 10-02-2016 CHANDRA MANI 919785263463 P NO 6 ARJUNPURI NEAR IMALIWALA

PHATAKJAIPUR

303. JA5 S 203474 4500986 10-02-2016 SANAT KUMAR 919785263463 P NO 6 ARJUNPURI NEAR IMALIWALA

PHATAKJAIPUR

304. JA5 S 203474 4500992 10-02-2016 BHANWAR DEVI 919785263463 P NO 6 ARJUNPURI NEAR IMALIWALA

PHATAKJAIPUR

305. JA5 S 203513 4508591 10-02-2016 MAHESH KUMAR KUMAWAT

919929228758 E-719 NAKUL PATH LAL KOTHI YOZANAVIDHAN

SABHA KE PASSJAIPUR

306. JA5 S 203513 4508592 10-02-2016 KUSUM KUMAWAT 919929228758 E-719 NAKUL PATH LAL KOTHI YOZANAVIDHAN

SABHA KE PASSJAIPUR

307. JA5 S 203513 4508593 10-02-2016 HITEE KUMAWAT 919929228758 E-719 NAKUL PATH LAL KOTHI YOZANAVIDHAN

SABHA KE PASSJAIPUR

308. JA5 S 203513 4508594 10-02-2016 TEJAS KUMAWAT 919929228758 E-719 NAKUL PATH LAL KOTHI YOZANAVIDHAN

SABHA KE PASSJAIPUR

309. JA5 S 203699 4551289 10-02-2016 KRISHAN KUMAR TONGARIA

918559947281 P NO. 16 MANSINGH PURATONK ROADJAIPUR

310. JA5 S 203699 4904226 10-02-2016 JANVIKA TONGARIA 918559947281 P NO. 16 MANSINGH PURATONK ROADJAIPUR

311. JA5 S 204117 4665131 10-02-2016 ANANYA PANWAR 918239999341 FLOOR NO. 1ST PLOT NO. 480 RANI SATI

NAGARVAISHALI NAGAR JAIPUR

312. JA5 S 204117 4665135 10-02-2016 BHANUPRIYA VERMA 918239999341 FLOOR NO. 1ST PLOT NO. 480 RANI SATI

NAGARVAISHALI NAGAR JAIPUR

313. JA5 S 204198 4690834 10-02-2016 RAKESH SAXENA 919460875268 92/41 PATEL MARG AGARWAL FARM

MANSAROVARJAIPUR

Page No. : 9 Date : 10.02.2016

Page 29: CGHS Card - List 10.02cghsjaipur.nic.in/Pdf/21 Plastic Card List 10.02.2016.pdf · CGHS Card - List 10.02.2016 S.N.Disp TypeCard No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres

S.N. Disp Type Card No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres Signature

314. JA5 S 204198 4894292 10-02-2016 AYUSHI SAXENA 919460875268 92/41 PATEL MARG AGARWAL FARM

MANSAROVARJAIPUR

315. JA5 S 204198 4894293 10-02-2016 AKSHAT SAXENA 919460875268 92/41 PATEL MARG AGARWAL FARM

MANSAROVARJAIPUR

316. JA5 S 204315 4734982 10-02-2016 NEENA NIGAM 919013854857 ROOM NO 2015 NCRB STATUE CIRCLE JAIPUR

317. JA5 S 204315 4734983 10-02-2016 S M NIGAM 919013854857 ROOM NO 2015 NCRB STATUE CIRCLE JAIPUR

318. JA5 S 204477 4784020 10-02-2016 RAVINDRA KUMAR VERMA

919785916315 P.NO. F - 3 KIRAN VIHAR NEAR SANSKRIT COLLAGE

TRIVENI GOPAL PURA BYPASS JAIPUR

319. JA5 S 204477 4784030 10-02-2016 DARSHIT VERMA 919785916315 P.NO. F - 3 KIRAN VIHAR NEAR SANSKRIT COLLAGE

TRIVENI GOPAL PURA BYPASS JAIPUR

320. JA5 S 204668 4849046 10-02-2016 HARIMAN BAIRWA 919929259394 B - 90-A MAHESH NAGAR 80 FEET ROAD TONK

PHATAK JAIPUR

321. JA5 S 204668 4849048 10-02-2016 RUKMANI 919929259394 B - 90-A MAHESH NAGAR 80 FEET ROAD TONK

PHATAK JAIPUR

322. JA5 S 204668 4849049 10-02-2016 RIHAN 919929259394 B - 90-A MAHESH NAGAR 80 FEET ROAD TONK

PHATAK JAIPUR

323. JA5 S 204668 4849052 10-02-2016 RAM NARAYAN BAIRWA

919929259394 B - 90-A MAHESH NAGAR 80 FEET ROAD TONK

PHATAK JAIPUR

324. JA5 S 204668 4849053 10-02-2016 MOHAR BAI BAIRWA 919929259394 B - 90-A MAHESH NAGAR 80 FEET ROAD TONK

PHATAK JAIPUR

325. JA5 S 204699 4869582 10-02-2016 KAPIL BALODIA 918963891447 H.NO - 27 RAM NAGAR EXTN. SODALA JAIPUR

326. JA5 S 204699 4869610 10-02-2016 PREETI KUMAWAT 918963891447 H.NO - 27 RAM NAGAR EXTN. SODALA JAIPUR

327. JA5 S 204699 4869624 10-02-2016 GATIK KUMAWAT 918963891447 H.NO - 27 RAM NAGAR EXTN. SODALA JAIPUR

328. JA5 S 204702 4870562 10-02-2016 TARA CHAND 919024350521 P.NO. 236 RANI SATI NAGAR AJMER ROAD JAIPUR

329. JA5 S 204702 4870563 10-02-2016 INDU BALA 919024350521 P.NO. 236 RANI SATI NAGAR AJMER ROAD JAIPUR

330. JA5 S 204702 4870564 10-02-2016 KSHEMENDRA SAINI 919024350521 P.NO. 236 RANI SATI NAGAR AJMER ROAD JAIPUR

331. JA5 S 204702 4870565 10-02-2016 TUKUN SAINI 919024350521 P.NO. 236 RANI SATI NAGAR AJMER ROAD JAIPUR

332. JA5 S 204703 4870555 10-02-2016 SURENDER KUMAR 919660023687 A - 88 HARI MARG CIVIL LINES JAIPUR

333. JA5 S 204703 4870559 10-02-2016 SHAYARI YADAV 919660023687 A - 88 HARI MARG CIVIL LINES JAIPUR

334. JA5 S 204705 4870513 10-02-2016 ANKIT 918901576603 H.NO. - 10 SANTOSH NAGAR JUMNA PETROL PUMP

MANSAROVARJAIPUR

335. JA5 S 204705 4870521 10-02-2016 KAMLESH 918901576603 H.NO. - 10 SANTOSH NAGAR JUMNA PETROL PUMP

MANSAROVARJAIPUR

336. JA5 S 204706 4870503 10-02-2016 MANOJ KUMAR 919529640229 P.NO 86 GANGA VIHAR COLONYMAHESH NAGAR

JAIPUR

337. JA5 S 204707 4870426 10-02-2016 HANUMAN GUPTA 919829795231 77/32 ARAWALI MARG MANSAROVAR JAIPUR

338. JA5 S 204707 4870427 10-02-2016 SANGEETA GUPTA 919829795231 77/32 ARAWALI MARG MANSAROVAR JAIPUR

339. JA5 S 204707 4870428 10-02-2016 SAKSHI GUPTA 919829795231 77/32 ARAWALI MARG MANSAROVAR JAIPUR

340. JA5 S 204707 4870436 10-02-2016 PRAKSHI GUPTA 919829795231 77/32 ARAWALI MARG MANSAROVAR JAIPUR

341. JA5 S 204707 4870475 10-02-2016 VELANSH GUPTA 919829795231 77/32 ARAWALI MARG MANSAROVAR JAIPUR

342. JA5 S 204707 4870478 10-02-2016 RAM GOPAL 919829795231 77/32 ARAWALI MARG MANSAROVAR JAIPUR

343. JA5 S 204707 4870481 10-02-2016 TRIVANI DEVI 919829795231 77/32 ARAWALI MARG MANSAROVAR JAIPUR

344. JA5 S 204708 4870412 10-02-2016 HARGOVIND 919468134350 C - 68 DODLOGE COLONY 22GODAM HAWA SADAK

JAIPUR

345. JA5 S 204708 4870416 10-02-2016 SURMUKH SINGH 919468134350 C - 68 DODLOGE COLONY 22GODAM HAWA SADAK

JAIPUR

346. JA5 S 204708 4870418 10-02-2016 MEWA DEVI 919468134350 C - 68 DODLOGE COLONY 22GODAM HAWA SADAK

JAIPUR

347. JA5 S 204709 4870361 10-02-2016 KAPIL DEV 919812222434 H.NO. 10 SANTOSH NAGAR NEAR NEW AATISH

MARKIT JUMNA PETROL PUMP MANSAROVAR

JAIPUR

348. JA5 S 204709 4870363 10-02-2016 CHAND RAM 919812222434 H.NO. 10 SANTOSH NAGAR NEAR NEW AATISH

MARKIT JUMNA PETROL PUMP MANSAROVAR

JAIPUR

Page No. : 10 Date : 10.02.2016

Page 30: CGHS Card - List 10.02cghsjaipur.nic.in/Pdf/21 Plastic Card List 10.02.2016.pdf · CGHS Card - List 10.02.2016 S.N.Disp TypeCard No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres

S.N. Disp Type Card No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres Signature

349. JA5 S 204709 4870367 10-02-2016 KRISHNA DEVI 919812222434 H.NO. 10 SANTOSH NAGAR NEAR NEW AATISH

MARKIT JUMNA PETROL PUMP MANSAROVAR

JAIPUR

350. JA5 S 204709 4870369 10-02-2016 SEEMA 919812222434 H.NO. 10 SANTOSH NAGAR NEAR NEW AATISH

MARKIT JUMNA PETROL PUMP MANSAROVAR

JAIPUR

351. JA5 S 204709 4870370 10-02-2016 KHUSHI 919812222434 H.NO. 10 SANTOSH NAGAR NEAR NEW AATISH

MARKIT JUMNA PETROL PUMP MANSAROVAR

JAIPUR

352. JA5 S 204709 4870371 10-02-2016 PREETI 919812222434 H.NO. 10 SANTOSH NAGAR NEAR NEW AATISH

MARKIT JUMNA PETROL PUMP MANSAROVAR

JAIPUR

353. JA5 S 204715 4873266 10-02-2016 S R VERMA 919649004646 C-37 SHIV MARG DUNDLOD HOUSE HAWA SARAK

JAIPUR

354. JA5 S 204715 4873270 10-02-2016 RAJ RANI VERMA 919649004646 C-37 SHIV MARG DUNDLOD HOUSE HAWA SARAK

JAIPUR

355. JA5 S 204715 4873271 10-02-2016 MEGHA KUMAWAT 919649004646 C-37 SHIV MARG DUNDLOD HOUSE HAWA SARAK

JAIPUR

356. JA5 S 204729 4876830 10-02-2016 MONIKA 917532889952 E - 160 RAMESH MARG C - SCHEME JAIPUR

357. JA5 S 204729 4876833 10-02-2016 SUNIL KUMAR DHAIYA 917532889952 E - 160 RAMESH MARG C - SCHEME JAIPUR

358. JA5 S 204732 4876728 10-02-2016 SAMEER 919050635141 C 68 DUDLODH COLONY 22 GODAMHAWA SADAK

JAIPUR

359. JA5 S 204732 4876730 10-02-2016 MONIKA 919050635141 C 68 DUDLODH COLONY 22 GODAMHAWA SADAK

JAIPUR

360. JA5 S 204733 4878560 10-02-2016 NARESH KUMAR GUPTA

919314653042 179 GOVIND NAGAR EAST AMER ROAD JAIPUR

361. JA5 S 204733 4878578 10-02-2016 SANGEETA GUPTA 919314653042 179 GOVIND NAGAR EAST AMER ROAD JAIPUR

362. JA5 S 204733 4878583 10-02-2016 SURBHI KHANDELWAL 919314653042 179 GOVIND NAGAR EAST AMER ROAD JAIPUR

363. JA5 S 204733 4878587 10-02-2016 DIVYANSH KHANDELWAL

919314653042 179 GOVIND NAGAR EAST AMER ROAD JAIPUR

364. JA5 S 204734 4878534 10-02-2016 ABHISHEK KUMAR VERMA

918947081983 P.NO- 6 D.P. COLONY - II DEEP NAGAR NEW

SANGANER ROAD SODALA JAIPUR

365. JA5 S 204735 4878526 10-02-2016 ANIL KUMAR MEENA 919828536853 158/II JYOTI NAGAR JAIPUR

366. JA5 S 204737 4880186 10-02-2016 BHAG SINGH 919887562685 12/247 MANSAROVAR KAVERI PATH JAIPUR

367. JA5 S 204737 4880195 10-02-2016 PARWATI 919887562685 12/247 MANSAROVAR KAVERI PATH JAIPUR

368. JA5 S 204737 4880203 10-02-2016 SUMIT SINGH 919887562685 12/247 MANSAROVAR KAVERI PATH JAIPUR

369. JA5 S 204737 4880204 10-02-2016 HIMANSHI RAWAT 919887562685 12/247 MANSAROVAR KAVERI PATH JAIPUR

370. JA5 S 204737 4880213 10-02-2016 MANISH RAWAT 919887562685 12/247 MANSAROVAR KAVERI PATH JAIPUR

371. JA5 S 204746 4881471 10-02-2016 PRAMOD KUMAR SHARMA

919413969665 E - 81 GOVINDPURI RAMNAGARSODALA JAIPUR

372. JA5 S 204746 4881478 10-02-2016 VIMLA SHARMA 919413969665 E - 81 GOVINDPURI RAMNAGARSODALA JAIPUR

373. JA5 S 204746 4881479 10-02-2016 HARSHIT SHARMA 919413969665 E - 81 GOVINDPURI RAMNAGARSODALA JAIPUR

374. JA5 S 204746 4881481 10-02-2016 SAKSHI SHARMA 919413969665 E - 81 GOVINDPURI RAMNAGARSODALA JAIPUR

375. JA5 S 204748 4881422 10-02-2016 GEETA 919540000334 P.NO- 14 BHAGWATI NAGAR II NEAR KARTARPURA

PHATAK JAIPUR

376. JA5 S 204748 4881433 10-02-2016 SANTOSH DEVI 919540000334 P.NO- 14 BHAGWATI NAGAR II NEAR KARTARPURA

PHATAK JAIPUR

377. JA5 S 204748 4881434 10-02-2016 ANITA 919540000334 P.NO- 14 BHAGWATI NAGAR II NEAR KARTARPURA

PHATAK JAIPUR

378. JA5 S 204748 4881444 10-02-2016 VIKRAM 919540000334 P.NO- 14 BHAGWATI NAGAR II NEAR KARTARPURA

PHATAK JAIPUR

379. JA5 S 204749 4881404 10-02-2016 KAVITA 919813375226 P.NO - 14 BHAGWATI NAGAR II NEAR KARTARPURA

PHATAK JAIPUR

380. JA5 S 204763 4885780 10-02-2016 SUSHIL KUMAR TIWARI 919414722479 111 HIMMAT NAGAR TONK ROADWARD NO. 21

JAIPUR

381. JA5 S 204763 4885790 10-02-2016 PARKASH TIWARI 919414722479 111 HIMMAT NAGAR TONK ROADWARD NO. 21

JAIPUR

382. JA5 S 204767 4887502 10-02-2016 NAVEEN 919289329414 D - 35 PATH NO - 03 JAMUNA NAGAR SODALA

JAIPUR

383. JA5 S 204784 4893852 10-02-2016 KAILASH CHANDRA GAUR

919414259662 40 MAHAVEER NAGAR IINDMAHARANI FARM

DURGAPURA JAIPUR

Page No. : 11 Date : 10.02.2016

Page 31: CGHS Card - List 10.02cghsjaipur.nic.in/Pdf/21 Plastic Card List 10.02.2016.pdf · CGHS Card - List 10.02.2016 S.N.Disp TypeCard No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres

S.N. Disp Type Card No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres Signature

384. JA5 S 204784 4893864 10-02-2016 PRAVEEN BALA GAUR 919414259662 40 MAHAVEER NAGAR IINDMAHARANI FARM

DURGAPURA JAIPUR

385. JA5 S 204784 4893866 10-02-2016 RISHABH GAUR 919414259662 40 MAHAVEER NAGAR IINDMAHARANI FARM

DURGAPURA JAIPUR

386. JA5 S 204787 4893746 10-02-2016 GOVIND SINGH 918003109509 77/34 BEHIND TAGORE NRI

SCHOOLMANSAROVARJAIPUR

387. JA5 S 204787 4893747 10-02-2016 KANTA 918003109509 77/34 BEHIND TAGORE NRI

SCHOOLMANSAROVARJAIPUR

388. JA5 S 204787 4893748 10-02-2016 SEEMA 918003109509 77/34 BEHIND TAGORE NRI

SCHOOLMANSAROVARJAIPUR

389. JA5 S 204787 4894774 10-02-2016 SUKHPAL KAUR 918003109509 77/34 BEHIND TAGORE NRI

SCHOOLMANSAROVARJAIPUR

390. JA5 S 204787 4894775 10-02-2016 MANDEEP SINGH 918003109509 77/34 BEHIND TAGORE NRI

SCHOOLMANSAROVARJAIPUR

391. JA5 S 204787 4894778 10-02-2016 RAMNEEK KAUR 918003109509 77/34 BEHIND TAGORE NRI

SCHOOLMANSAROVARJAIPUR

392. JA5 S 204790 4895022 10-02-2016 SOBHRAJ 112/61 RAMTIRTH MARG AGARWAL

FARMMANSAROVAR JAIPUR

393. JA5 S 204790 4895024 10-02-2016 KANTA 112/61 RAMTIRTH MARG AGARWAL

FARMMANSAROVAR JAIPUR

394. JA5 S 204790 4895025 10-02-2016 SEEMA 112/61 RAMTIRTH MARG AGARWAL

FARMMANSAROVAR JAIPUR

395. JA5 S 204794 4898429 10-02-2016 MANGTI RAM 919983629169 P.NO - 2 HEERA VIHAR BLOCK - C SANGANER

JAIPUR

396. JA5 S 204794 4898434 10-02-2016 PHOOLWATI 919983629169 P.NO - 2 HEERA VIHAR BLOCK - C SANGANER

JAIPUR

397. JA5 S 204796 4898382 10-02-2016 GIRIRAJ DUTT SHARMA

919530400062 B - 203 AKASH GANGA APARTMENT 22 GODAM

JAIPUR

398. JA5 S 204796 4898384 10-02-2016 RENU SHARMA 919530400062 B - 203 AKASH GANGA APARTMENT 22 GODAM

JAIPUR

399. JA5 S 204796 4898385 10-02-2016 VAGISHA 919530400062 B - 203 AKASH GANGA APARTMENT 22 GODAM

JAIPUR

400. JA5 S 204796 4898387 10-02-2016 PARTH SHARMA 919530400062 B - 203 AKASH GANGA APARTMENT 22 GODAM

JAIPUR

401. JA5 S 204802 4903696 10-02-2016 SANJEEV KUMAR TIWARY

919610517492 169 HIMMAT NAGAR JAIPUR

402. JA5 S 204802 4903697 10-02-2016 SHANTA RANI 919610517492 169 HIMMAT NAGAR JAIPUR

403. JA5 S 204821 4906877 10-02-2016 UMESH 919068124748 P.NO- D /35 PATH NO- 3 JAMUNA NAGAR SODALA

JAIPUR

404. JA5 S 204821 4906884 10-02-2016 PARMANAND 919068124748 P.NO- D /35 PATH NO- 3 JAMUNA NAGAR SODALA

JAIPUR

405. JA5 S 204821 4906885 10-02-2016 ASHA DEVI 919068124748 P.NO- D /35 PATH NO- 3 JAMUNA NAGAR SODALA

JAIPUR

406. JA5 S 204825 4906748 10-02-2016 RAJIV SAGAR 917296880515 H.N.377 SECOND FLOORRANI SATI NAGAR JAIPUR

407. JA5 S 204825 4906752 10-02-2016 REENA SAGAR 917296880515 H.N.377 SECOND FLOORRANI SATI NAGAR JAIPUR

408. JA5 S 204825 4906753 10-02-2016 ADITYA SAGAR 917296880515 H.N.377 SECOND FLOORRANI SATI NAGAR JAIPUR

409. JA5 S 204832 4911733 10-02-2016 GARIMA SINGH 919634839717 92/305 PATEL MARG MANSAROVAR JAIPUR

410. JA5 S 204832 4911747 10-02-2016 OM PRAKASH SINGH 919634839717 92/305 PATEL MARG MANSAROVAR JAIPUR

411. JA5 S 204832 4911749 10-02-2016 SHEELA SINGH 919634839717 92/305 PATEL MARG MANSAROVAR JAIPUR

412. JA5 S 204834 4911647 10-02-2016 SANJAY VYAS 919530400758 228 TIRUPATI VIHAR-CMANGYAVAS ROAD

MANSAROVAR JAIPUR

413. JA5 S 204834 4911653 10-02-2016 MINU VYAS 919530400758 228 TIRUPATI VIHAR-CMANGYAVAS ROAD

MANSAROVAR JAIPUR

414. JA5 S 204834 4911668 10-02-2016 BHARAT VYAS 919530400758 228 TIRUPATI VIHAR-CMANGYAVAS ROAD

MANSAROVAR JAIPUR

415. JA5 S 204834 4911670 10-02-2016 ADITI VYAS 919530400758 228 TIRUPATI VIHAR-CMANGYAVAS ROAD

MANSAROVAR JAIPUR

416. JA5 S 204837 4913965 10-02-2016 R.S.SHEKHAWAT 919413574111 Q.NO. V/2 C.B.I COLONY SUBHASH MARG C-

SCHEME JAIPUR

417. JA5 S 204837 4913972 10-02-2016 RAJ KANWAR SHEKHAWAT

919413574111 Q.NO. V/2 C.B.I COLONY SUBHASH MARG C-

SCHEME JAIPUR

418. JA5 S 204843 4918148 10-02-2016 SAURABH JAIMAN 918146921699 H.NO. 197 SHRI JI NAGAR TONK ROADDURGAPURA

JAIPUR

Page No. : 12 Date : 10.02.2016

Page 32: CGHS Card - List 10.02cghsjaipur.nic.in/Pdf/21 Plastic Card List 10.02.2016.pdf · CGHS Card - List 10.02.2016 S.N.Disp TypeCard No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres

S.N. Disp Type Card No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres Signature

419. JA5 S 204846 4918075 10-02-2016 ANJU REWADIA 919461673893 31 - A BARKAT NAGAR TONK PHATAK JAIPUR

420. JA5 S 204846 4918104 10-02-2016 VATSALA SINGH 919461673893 31 - A BARKAT NAGAR TONK PHATAK JAIPUR

421. JA5 S 204849 4920190 10-02-2016 NIKHIL KUMAR 918954860012 H.NO.-D-35 PATH NO. - 3 JAMNA NAGAR SODALA

JAIPUR

422. JA5 S 204849 4920199 10-02-2016 NARESH KUMAR 918954860012 H.NO.-D-35 PATH NO. - 3 JAMNA NAGAR SODALA

JAIPUR

423. JA5 S 204849 4920213 10-02-2016 HARBIRI DEVI 918954860012 H.NO.-D-35 PATH NO. - 3 JAMNA NAGAR SODALA

JAIPUR

424. JA5 S 204852 4924701 10-02-2016 JAIN KUMAR 919829015345 C-194 VARDH MAN SAROVERGANATPURA NEW

SAGANER ROAD JAIPUR

425. JA5 S 204852 4924704 10-02-2016 REKHA JAIN 919829015345 C-194 VARDH MAN SAROVERGANATPURA NEW

SAGANER ROAD JAIPUR

426. JA5 S 204852 4924705 10-02-2016 ISHA JAIN 919829015345 C-194 VARDH MAN SAROVERGANATPURA NEW

SAGANER ROAD JAIPUR

427. JA5 S 204854 4924671 10-02-2016 RAJEEV KUMAR SHARMA

918947845295 A - 5 BAL NAGAR KARTARPURA JAIPUR

428. JA5 S 204856 4925173 10-02-2016 MEHINDER SINGH SULLAR

CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL JAIPUR

BENCHSAHAKAR MARG JAIPUR

429. JA5 S 204856 4925182 10-02-2016 NARINDER KAUR SULLAR

CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL JAIPUR

BENCHSAHAKAR MARG JAIPUR

430. JA5 S 204858 4925890 10-02-2016 SATYA PRAKASH BAWTA

919530400297 80 DEVI NAGAR NEW SANGANER ROAD SODALA

JAIPUR

431. JA5 S 204858 4925891 10-02-2016 MAYA DEVI 919530400297 80 DEVI NAGAR NEW SANGANER ROAD SODALA

JAIPUR

432. JA5 S 204858 4925893 10-02-2016 CHANDRIKA BAWTA 919530400297 80 DEVI NAGAR NEW SANGANER ROAD SODALA

JAIPUR

433. JA5 S 204858 4925894 10-02-2016 BHANU KUMAR BAWTA 919530400297 80 DEVI NAGAR NEW SANGANER ROAD SODALA

JAIPUR

434. JA5 S 204863 4929343 10-02-2016 SURENDER KUMAR DARIYA

918955699721 B-29 TAGORE NAGAR KARTARPURA JAIPUR

435. JA5 S 204863 4929358 10-02-2016 GAYTRI DEVI 918955699721 B-29 TAGORE NAGAR KARTARPURA JAIPUR

436. JA5 S 204863 4929359 10-02-2016 VIPUL DARIYA 918955699721 B-29 TAGORE NAGAR KARTARPURA JAIPUR

437. JA5 S 204863 4929362 10-02-2016 AKSHAT DARIYA 918955699721 B-29 TAGORE NAGAR KARTARPURA JAIPUR

438. JA5 S 204863 4929370 10-02-2016 RAMDEV RAIGAR 918955699721 B-29 TAGORE NAGAR KARTARPURA JAIPUR

439. JA5 S 204863 4929371 10-02-2016 KALI DEVI 918955699721 B-29 TAGORE NAGAR KARTARPURA JAIPUR

440. JA5 S 204864 4929250 10-02-2016 PAWANJEET 919813470135 P.NO. M - 82 UMA PATH RAMNAGARSODALA

JAIPUR

441. JA5 S 204864 4929259 10-02-2016 SUNIL KUMAR 919813470135 P.NO. M - 82 UMA PATH RAMNAGARSODALA

JAIPUR

442. JA5 S 204864 4929266 10-02-2016 SANTOSH DEVI 919813470135 P.NO. M - 82 UMA PATH RAMNAGARSODALA

JAIPUR

443. JA5 S 204864 4929273 10-02-2016 MAMTA YADAV 919813470135 P.NO. M - 82 UMA PATH RAMNAGARSODALA

JAIPUR

444. JA5 S 204864 4929283 10-02-2016 HARSHIT 919813470135 P.NO. M - 82 UMA PATH RAMNAGARSODALA

JAIPUR

445. JA5 S 204871 4931220 10-02-2016 SANDHYA AGARWAL 919950894563 61/II NIDHI VIHAR COLONYJYOTI NAGAR JAIPUR

446. JA5 S 204874 4934559 10-02-2016 OM PRAKASH MEHTA 919829600605 51/166 SHIPRA PATH WARD NO. 13JAIPUR

447. JA5 S 204874 4934561 10-02-2016 CHANDRA KANTA MEHTA

919829600605 51/166 SHIPRA PATH WARD NO. 13JAIPUR

448. JA5 S 204874 4934562 10-02-2016 DEVI BAI MEHTA 919829600605 51/166 SHIPRA PATH WARD NO. 13JAIPUR

449. JA5 S 204879 4937129 10-02-2016 SUNITA TANEJA 919530400708 49/III JYOTI NAGAR INCOME TAX COLONY JAIPUR

450. JA5 S 204882 4937088 10-02-2016 NARENDRA KUMAR SHARMA

919785987730 A-11-B PREM COLONY NEAR SURYANAGAR TARO

KI KUT TONK ROAD JAIPUR

451. JA5 S 204882 4937090 10-02-2016 CHANDRA KANTA SHARMA

919785987730 A-11-B PREM COLONY NEAR SURYANAGAR TARO

KI KUT TONK ROAD JAIPUR

452. JA5 S 204882 4937093 10-02-2016 YOGANKSHEE SHARMA

919785987730 A-11-B PREM COLONY NEAR SURYANAGAR TARO

KI KUT TONK ROAD JAIPUR

453. JA5 S 204882 4937095 10-02-2016 PRANJALI SHARMA 919785987730 A-11-B PREM COLONY NEAR SURYANAGAR TARO

KI KUT TONK ROAD JAIPUR

Page No. : 13 Date : 10.02.2016

Page 33: CGHS Card - List 10.02cghsjaipur.nic.in/Pdf/21 Plastic Card List 10.02.2016.pdf · CGHS Card - List 10.02.2016 S.N.Disp TypeCard No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres

S.N. Disp Type Card No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres Signature

454. JA5 S 204885 4936991 10-02-2016 DOONGA RAM 919413562502 51 NIDHI VEHAR COLONYJYOTI NAGAR JAIPUR

455. JA5 S 204885 4937003 10-02-2016 CHHOTI DEVI 919413562502 51 NIDHI VEHAR COLONYJYOTI NAGAR JAIPUR

456. JA5 S 204885 4937004 10-02-2016 VIJAY SHANKAR 919413562502 51 NIDHI VEHAR COLONYJYOTI NAGAR JAIPUR

457. JA5 S 204885 4937009 10-02-2016 SHIV RAJ 919413562502 51 NIDHI VEHAR COLONYJYOTI NAGAR JAIPUR

458. JA5 S 204886 4936951 10-02-2016 TIKAM CHAND KUMAWAT

918003747989 B-42 JYOTI NAGAR EX NEARAMRUDO KA BAGH

JAIPUR

459. JA5 S 204886 4936955 10-02-2016 MEENA PRAJAPATI 918003747989 B-42 JYOTI NAGAR EX NEARAMRUDO KA BAGH

JAIPUR

460. JA5 S 204886 4936958 10-02-2016 ISHIKA KUMAWAT 918003747989 B-42 JYOTI NAGAR EX NEARAMRUDO KA BAGH

JAIPUR

461. JA5 S 204890 4939160 10-02-2016 GAJENDRA KUMAR SHARMA

917791889399 20 - SBI COLONYBARKAT NAGAR JAIPUR

462. JA5 S 204890 4939165 10-02-2016 DINESH CHAND SHARMA

917791889399 20 - SBI COLONYBARKAT NAGAR JAIPUR

463. JA5 S 204890 4939168 10-02-2016 SANTOSH SHARMA 917791889399 20 - SBI COLONYBARKAT NAGAR JAIPUR

464. JA5 S 204890 4939179 10-02-2016 SHAILENDRA KUMAR SHARMA

917791889399 20 - SBI COLONYBARKAT NAGAR JAIPUR

465. JA5 S 204902 4945884 10-02-2016 GOVIND NARAYAN MALI

919829791711 E-257 RAM NAGAR VISTARKATARIA COLONY

SODALA JAIPUR

466. JA5 S 204904 4945813 10-02-2016 PREM LATA 919784672385 99 A SUNDER VIHAR RAM NAGAR SODALA JAIPUR

467. JA5 S 204907 4945660 10-02-2016 RAM JAS YADAV 919413370693 46/47 RAJAT PATH MANSAROVAR JAIPUR

468. JA5 S 204907 4945702 10-02-2016 RAMBHAROSH BAI YADAV

919413370693 46/47 RAJAT PATH MANSAROVAR JAIPUR

469. JA5 S 204907 4945707 10-02-2016 SUMER SINGH 919413370693 46/47 RAJAT PATH MANSAROVAR JAIPUR

470. JA5 S 204909 4945549 10-02-2016 MAHESH KUMAR SHARMA

919414249483 1167 RANISATI NAGAR KINGS ROADNIRMAN

NAGAR JAIPUR

471. JA5 S 204909 4945556 10-02-2016 SHIMLA 919414249483 1167 RANISATI NAGAR KINGS ROADNIRMAN

NAGAR JAIPUR

472. JA5 S 204909 4945558 10-02-2016 HARSHITA SHARMA 919414249483 1167 RANISATI NAGAR KINGS ROADNIRMAN

NAGAR JAIPUR

473. JA5 S 204909 4945559 10-02-2016 PRIYAL SHARMA 919414249483 1167 RANISATI NAGAR KINGS ROADNIRMAN

NAGAR JAIPUR

474. JA5 S 204909 4945563 10-02-2016 DEV SHARMA 919414249483 1167 RANISATI NAGAR KINGS ROADNIRMAN

NAGAR JAIPUR

Page 34: CGHS Card - List 10.02cghsjaipur.nic.in/Pdf/21 Plastic Card List 10.02.2016.pdf · CGHS Card - List 10.02.2016 S.N.Disp TypeCard No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres

CGHS Card - List 10.02.2016

S.N. Disp Type Card No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres Signature

1. JA6 P 251727 4112228 10-02-2016 HARBHAJAN KUMHAR 919829412545 B 57 CHAUDHARY COLONYSANGANERJAIPUR

2. JA6 P 251884 4122165 10-02-2016 SHEELA RANI BATRA 918290322174 123/206 AGRAWAL FARM MANSAROVARJAIPUR

3. JA6 P 251893 4122481 10-02-2016 MANOHAR SINGH DARGAN

919413334719 13/49 MALVIYA NAGARJAIPUR

4. JA6 P 252027 4134428 10-02-2016 OM PRAKASH CHOPRA 918107478167 H NO 13/94MALVIYA NAGARJAIPUR

5. JA6 P 252038 4134841 10-02-2016 MOHAN LAL MENGHANI

919782717121 7/351MALVIYA NAGARJAIPUR

6. JA6 P 252038 4134851 10-02-2016 TARA MENGHANI 919782717121 7/351MALVIYA NAGARJAIPUR

7. JA6 P 252276 4182501 10-02-2016 JAGDISH NARAIN GUPTA

919602374005 43 12 MALVIYA NAGARJAIPUR

8. JA6 P 252753 4359332 10-02-2016 AMAR SINGH ALWARIA 919772811260 70 SARUP VIHAR VISTAR RAMNAGARIA ROAD

JAGATPURAJAIPUR

9. JA6 P 252753 4359361 10-02-2016 RAMRATI 919772811260 70 SARUP VIHAR VISTAR RAMNAGARIA ROAD

JAGATPURAJAIPUR

10. JA6 P 252763 4361778 10-02-2016 GHANSHYAM LAL SHARMA

919460441651 50/445 SECTOR-5 PRATAP NAGAR

SANGANERJAIPUR

11. JA6 P 252763 4361825 10-02-2016 CHAMELI DEVI 919460441651 50/445 SECTOR-5 PRATAP NAGAR

SANGANERJAIPUR

12. JA6 P 253004 4458706 10-02-2016 BAL KRISHAN SONI 919352552690 VILL/ PO RAJPUR BADA VIA RAJGARHDIST. ALWAR

13. JA6 P 253326 4599111 10-02-2016 BASANTI DEVI MATHUR

918764041150 B-8 JDA STAFF QUST NEAR SE 14MALVIYA

NAGARJAIPUR

14. JA6 P 253900 4900958 10-02-2016 MAKHAN LAL 919772046080 D - 90 KUSUM VIHAR JAGATPURA JAIPUR

15. JA6 P 253900 4900973 10-02-2016 SAMPATI 919772046080 D - 90 KUSUM VIHAR JAGATPURA JAIPUR

16. JA6 S 100068 2756448 10-02-2016 SMT USHA GARG 919414920516 9/659 MALVIYA NAGARJAIPUR

17. JA6 S 100068 2756451 10-02-2016 R D GARG 919414920516 9/659 MALVIYA NAGARJAIPUR

18. JA6 S 101235 2881802 10-02-2016 SHIV CHARAN MEENA 919680158355 I/56GSI COLONYMALVIYA NAGAR

19. JA6 S 101235 2881806 10-02-2016 REKHA 919680158355 I/56GSI COLONYMALVIYA NAGAR

20. JA6 S 101235 2881808 10-02-2016 BABITA 919680158355 I/56GSI COLONYMALVIYA NAGAR

21. JA6 S 101235 2881809 10-02-2016 ANITA 919680158355 I/56GSI COLONYMALVIYA NAGAR

22. JA6 S 101235 2881811 10-02-2016 PRITI 919680158355 I/56GSI COLONYMALVIYA NAGAR

23. JA6 S 101235 2881813 10-02-2016 GAURAV 919680158355 I/56GSI COLONYMALVIYA NAGAR

24. JA6 S 101235 2881814 10-02-2016 BABU LAL MEENA 919680158355 I/56GSI COLONYMALVIYA NAGAR

25. JA6 S 101235 2881816 10-02-2016 BHORI DEVI 919680158355 I/56GSI COLONYMALVIYA NAGAR

26. JA6 S 103355 2177406 10-02-2016 SUNIL LUHADIA 917984371825 74/57 PARAM HANS MARG NEAR KV NO 5AGAEWAL

FARMMANSROVER JAIPUR

27. JA6 S 103355 2177407 10-02-2016 MRS RENUKA 917984371825 74/57 PARAM HANS MARG NEAR KV NO 5AGAEWAL

FARMMANSROVER JAIPUR

28. JA6 S 103355 2177408 10-02-2016 MISS RUPAL 917984371825 74/57 PARAM HANS MARG NEAR KV NO 5AGAEWAL

FARMMANSROVER JAIPUR

29. JA6 S 103355 2177409 10-02-2016 CHIRAG 917984371825 74/57 PARAM HANS MARG NEAR KV NO 5AGAEWAL

FARMMANSROVER JAIPUR

30. JA6 S 104673 2881334 10-02-2016 BHAG CHAND 919530401272 D 92/93JHALANA PHASE IIIMALVIYA NAGAR

31. JA6 S 104673 2881341 10-02-2016 SMT SHEELA 919530401272 D 92/93JHALANA PHASE IIIMALVIYA NAGAR

32. JA6 S 104673 2881352 10-02-2016 KRISHAN KUMAR 919530401272 D 92/93JHALANA PHASE IIIMALVIYA NAGAR

33. JA6 S 106425 2178173 10-02-2016 RAMLAL MEENA 919530400692 76/III INCOME TAX COLONYMALVIYA NAGAR

Page No. : 1 Date : 10.02.2016

Page 35: CGHS Card - List 10.02cghsjaipur.nic.in/Pdf/21 Plastic Card List 10.02.2016.pdf · CGHS Card - List 10.02.2016 S.N.Disp TypeCard No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres

S.N. Disp Type Card No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres Signature

34. JA6 S 106425 2178174 10-02-2016 URMILA DEVI 919530400692 76/III INCOME TAX COLONYMALVIYA NAGAR

35. JA6 S 106425 2178175 10-02-2016 MANOJ KUMAR 919530400692 76/III INCOME TAX COLONYMALVIYA NAGAR

36. JA6 S 106425 2178176 10-02-2016 KUMARI PINKI 919530400692 76/III INCOME TAX COLONYMALVIYA NAGAR

37. JA6 S 107050 2872313 10-02-2016 A B SINHA 919414770016 P.NO. - 24 F.NO - 202 GOVINDAM APPTBRAJ VIHAR

VISTAR JAGATPURAJAIPUR

38. JA6 S 107050 2872322 10-02-2016 PRITI SINHA 919414770016 P.NO. - 24 F.NO - 202 GOVINDAM APPTBRAJ VIHAR

VISTAR JAGATPURAJAIPUR

39. JA6 S 107050 2872329 10-02-2016 NAMRATA SINHA 919414770016 P.NO. - 24 F.NO - 202 GOVINDAM APPTBRAJ VIHAR

VISTAR JAGATPURAJAIPUR

40. JA6 S 107050 2872333 10-02-2016 SHIVAM SINHA 919414770016 P.NO. - 24 F.NO - 202 GOVINDAM APPTBRAJ VIHAR

VISTAR JAGATPURAJAIPUR

41. JA6 S 107219 3376955 10-02-2016 BRIJ LAL MEENA 918054120130 T III 130 G S I COLONY MALVIYA NAGARJAIPUR

42. JA6 S 107219 3376964 10-02-2016 SMT LALI DEVI 918054120130 T III 130 G S I COLONY MALVIYA NAGARJAIPUR

43. JA6 S 107219 3376972 10-02-2016 KU SHEELA 918054120130 T III 130 G S I COLONY MALVIYA NAGARJAIPUR

44. JA6 S 107278 3591031 10-02-2016 MS MOHINI SATHE 917597780445 TYPE III / 156 GSI COLONYMALVIYA NAGARJAIPUR

45. JA6 S 107278 3591032 10-02-2016 SHYAMKUMAR SATHE 917597780445 TYPE III / 156 GSI COLONYMALVIYA NAGARJAIPUR

46. JA6 S 107278 3591034 10-02-2016 ARCHANA SATHE 917597780445 TYPE III / 156 GSI COLONYMALVIYA NAGARJAIPUR

47. JA6 S 107278 4935498 10-02-2016 AADVIKA ANAND 917597780445 TYPE III / 156 GSI COLONYMALVIYA NAGARJAIPUR

48. JA6 S 200357 4103286 10-02-2016 LAJJA RAM MEENA 919414443504 II/32 GSI COLONYMALVIYA NAGARJAIPUR

49. JA6 S 200357 4103288 10-02-2016 GALLA DEVI 919414443504 II/32 GSI COLONYMALVIYA NAGARJAIPUR

50. JA6 S 200357 4103289 10-02-2016 RAJESH KUMAR 919414443504 II/32 GSI COLONYMALVIYA NAGARJAIPUR

51. JA6 S 200357 4103290 10-02-2016 KU REENA 919414443504 II/32 GSI COLONYMALVIYA NAGARJAIPUR

52. JA6 S 200357 4103291 10-02-2016 SANJAY KUMAR 919414443504 II/32 GSI COLONYMALVIYA NAGARJAIPUR

53. JA6 S 200357 4103298 10-02-2016 BHAMBHAL RAM 919414443504 II/32 GSI COLONYMALVIYA NAGARJAIPUR

54. JA6 S 200357 4103299 10-02-2016 BADAMI DEVI 919414443504 II/32 GSI COLONYMALVIYA NAGARJAIPUR

55. JA6 S 200697 4122697 10-02-2016 RAM PRASAD 919432893060 B 28 SHANKER VIHAR COLONY SAWAI GETOR

SAWAI GETOR JAGATPURAJAIPUR

56. JA6 S 200697 4122699 10-02-2016 SAMPAT 919432893060 B 28 SHANKER VIHAR COLONY SAWAI GETOR

SAWAI GETOR JAGATPURAJAIPUR

57. JA6 S 200705 4122632 10-02-2016 KAILASH NARAIN BUNKAR

917568520977 68 POSTAL COLONYMALVIYA NAGARJAIPUR

58. JA6 S 200837 4129586 10-02-2016 DILEEP KUMAR MEENA 918561021926 4/II SATELITE COLONY MALVIYA NAGARJAIPUR

59. JA6 S 200837 4129589 10-02-2016 SAVITRI MEENA 918561021926 4/II SATELITE COLONY MALVIYA NAGARJAIPUR

60. JA6 S 200837 4129590 10-02-2016 SAHIL MEENA 918561021926 4/II SATELITE COLONY MALVIYA NAGARJAIPUR

61. JA6 S 200837 4129592 10-02-2016 VINITA MEENA 918561021926 4/II SATELITE COLONY MALVIYA NAGARJAIPUR

62. JA6 S 200844 4129741 10-02-2016 LALLU RAM MEENA 919829567531 1/184 MALVIYA NAGARJAIPUR

63. JA6 S 200844 4129744 10-02-2016 LALI 919829567531 1/184 MALVIYA NAGARJAIPUR

64. JA6 S 200959 4141673 10-02-2016 TEJ PAL SHARMA 918094177736 QTR NO II 30 DAK COLONY MALVIYA

NAGARJAGATPURA ROADJAIPUR

65. JA6 S 200959 4141693 10-02-2016 MANJU 918094177736 QTR NO II 30 DAK COLONY MALVIYA

NAGARJAGATPURA ROADJAIPUR

66. JA6 S 200959 4141695 10-02-2016 ASHA 918094177736 QTR NO II 30 DAK COLONY MALVIYA

NAGARJAGATPURA ROADJAIPUR

67. JA6 S 200959 4141736 10-02-2016 SAPNA 918094177736 QTR NO II 30 DAK COLONY MALVIYA

NAGARJAGATPURA ROADJAIPUR

68. JA6 S 200959 4141737 10-02-2016 SHALU 918094177736 QTR NO II 30 DAK COLONY MALVIYA

NAGARJAGATPURA ROADJAIPUR

Page No. : 2 Date : 10.02.2016

Page 36: CGHS Card - List 10.02cghsjaipur.nic.in/Pdf/21 Plastic Card List 10.02.2016.pdf · CGHS Card - List 10.02.2016 S.N.Disp TypeCard No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres

S.N. Disp Type Card No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres Signature

69. JA6 S 200959 4141755 10-02-2016 SWEETI 918094177736 QTR NO II 30 DAK COLONY MALVIYA

NAGARJAGATPURA ROADJAIPUR

70. JA6 S 201000 4143202 10-02-2016 KAUSHAL KUMAR SHARMA

919414922779 3/281MALVIYA NAGARJAIPUR

71. JA6 S 201000 4143203 10-02-2016 ANITA SHARMA 919414922779 3/281MALVIYA NAGARJAIPUR

72. JA6 S 201000 4143205 10-02-2016 VED PRAKASH SHARMA

919414922779 3/281MALVIYA NAGARJAIPUR

73. JA6 S 201000 4143220 10-02-2016 GARIMA SHARMA 919414922779 3/281MALVIYA NAGARJAIPUR

74. JA6 S 201688 4217449 10-02-2016 NARENDRA KUMAR GOYAL

919787578711 185/138 PRATAP NAGAR SANGANER JAIPUR

75. JA6 S 201688 4217497 10-02-2016 REKHA GOYAL 919787578711 185/138 PRATAP NAGAR SANGANER JAIPUR

76. JA6 S 201688 4217507 10-02-2016 KEDAR NATH 919787578711 185/138 PRATAP NAGAR SANGANER JAIPUR

77. JA6 S 201688 4217508 10-02-2016 RAMKALI DEVI 919787578711 185/138 PRATAP NAGAR SANGANER JAIPUR

78. JA6 S 201688 4217510 10-02-2016 LAVEESH GOYAL 919787578711 185/138 PRATAP NAGAR SANGANER JAIPUR

79. JA6 S 201688 4217511 10-02-2016 HIMANI GOYAL 919787578711 185/138 PRATAP NAGAR SANGANER JAIPUR

80. JA6 S 202088 4274902 10-02-2016 RANJEET SINGH 918003603779 12/242 MALVIYA NAGARJAIPUR

81. JA6 S 202088 4274913 10-02-2016 ANJU CHAUHAN 918003603779 12/242 MALVIYA NAGARJAIPUR

82. JA6 S 202088 4274915 10-02-2016 ANISHA CHAUHAN 918003603779 12/242 MALVIYA NAGARJAIPUR

83. JA6 S 202384 4335276 10-02-2016 VIMAL KUMAR SONI 919414317392 71/13 A NEAR K V NO. 5 MADHYAM MARG

MANSAROVARJAIPUR

84. JA6 S 202384 4335279 10-02-2016 TARUN SONI 919414317392 71/13 A NEAR K V NO. 5 MADHYAM MARG

MANSAROVARJAIPUR

85. JA6 S 202384 4335280 10-02-2016 ARINDUM SONI 919414317392 71/13 A NEAR K V NO. 5 MADHYAM MARG

MANSAROVARJAIPUR

86. JA6 S 202385 4335281 10-02-2016 RAVI PRAKASH SINGHAL

919413205509 116/187 AGARWAL FARMMANSAROVARJAIPUR

87. JA6 S 202385 4335288 10-02-2016 SADHANA SINGHAL 919413205509 116/187 AGARWAL FARMMANSAROVARJAIPUR

88. JA6 S 202385 4335289 10-02-2016 ABHAY SINGHAL 919413205509 116/187 AGARWAL FARMMANSAROVARJAIPUR

89. JA6 S 202385 4335292 10-02-2016 AYUSH SINGHAL 919413205509 116/187 AGARWAL FARMMANSAROVARJAIPUR

90. JA6 S 202545 4356032 10-02-2016 SANJEEV KUMAR 919414770220 80/300 NYAY PATHMANSAROVERJAIPUR

91. JA6 S 202545 4356035 10-02-2016 SORAJ GAUTOM 919414770220 80/300 NYAY PATHMANSAROVERJAIPUR

92. JA6 S 202545 4356039 10-02-2016 ANTRA GAUTAM 919414770220 80/300 NYAY PATHMANSAROVERJAIPUR

93. JA6 S 202545 4356042 10-02-2016 JOY GAUTAM 919414770220 80/300 NYAY PATHMANSAROVERJAIPUR

94. JA6 S 202564 4356832 10-02-2016 BHAGWAN DASS 919414783661 73/61 PARAMHANSA MARGMANSAROVERJAIPUR

95. JA6 S 202564 4356835 10-02-2016 VIDHYA MUNJWANI 919414783661 73/61 PARAMHANSA MARGMANSAROVERJAIPUR

96. JA6 S 202564 4356837 10-02-2016 SAKSHI BHAMBHANI 919414783661 73/61 PARAMHANSA MARGMANSAROVERJAIPUR

97. JA6 S 202564 4356840 10-02-2016 KARAN BHAMBHANI 919414783661 73/61 PARAMHANSA MARGMANSAROVERJAIPUR

98. JA6 S 202863 4398547 10-02-2016 LALA RAM 919413334922 97-A CHIWALAY VIHAR SANGANERJAIPUR

99. JA6 S 202863 4398548 10-02-2016 GEETA DEVI 919413334922 97-A CHIWALAY VIHAR SANGANERJAIPUR

100. JA6 S 202863 4398549 10-02-2016 OM PRAKASH SAINI 919413334922 97-A CHIWALAY VIHAR SANGANERJAIPUR

101. JA6 S 202893 4401074 10-02-2016 MANISH KUMAR SHRIVASTAVA

919460957882 77/180 SHIPRA PATHMANSAROVERJAIPUR

102. JA6 S 202893 4401075 10-02-2016 RASHI SHRIVASTAVA 919460957882 77/180 SHIPRA PATHMANSAROVERJAIPUR

103. JA6 S 202893 4401077 10-02-2016 SHREVANSH SHRIVASTAVA

919460957882 77/180 SHIPRA PATHMANSAROVERJAIPUR

Page No. : 3 Date : 10.02.2016

Page 37: CGHS Card - List 10.02cghsjaipur.nic.in/Pdf/21 Plastic Card List 10.02.2016.pdf · CGHS Card - List 10.02.2016 S.N.Disp TypeCard No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres

S.N. Disp Type Card No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres Signature

104. JA6 S 202893 4401078 10-02-2016 SHREYA SHRIVASTAVA 919460957882 77/180 SHIPRA PATHMANSAROVERJAIPUR

105. JA6 S 202918 4406939 10-02-2016 RAJENDRA KUMAR GUPTA

919461301404 73-31A MANSAROVERJAIPUR

106. JA6 S 202918 4406946 10-02-2016 ANJANA GUPTA 919461301404 73-31A MANSAROVERJAIPUR

107. JA6 S 202918 4406952 10-02-2016 SARGAM GUPTA 919461301404 73-31A MANSAROVERJAIPUR

108. JA6 S 202918 4406955 10-02-2016 OJASVI GUPTA 919461301404 73-31A MANSAROVERJAIPUR

109. JA6 S 203118 4433687 10-02-2016 NIRANJAN SHARMA 919414342408 D 9 SHIV COLONY AIRPORT CIRCLE

POSTSANGANER BAZAR SANGANERJAIPUR

110. JA6 S 203118 4433688 10-02-2016 PUNEETA UPADHAY 919414342408 D 9 SHIV COLONY AIRPORT CIRCLE

POSTSANGANER BAZAR SANGANERJAIPUR

111. JA6 S 203118 4433689 10-02-2016 MUDIT DUBEY 919414342408 D 9 SHIV COLONY AIRPORT CIRCLE

POSTSANGANER BAZAR SANGANERJAIPUR

112. JA6 S 203142 4436154 10-02-2016 ANITA MODI 919414075217 74/165 A SHIPRA PATHMANSAROVARJAIPUR

113. JA6 S 203156 4438985 10-02-2016 P. CHARLES D. MONY 919414055189 B-135 -B MODEL TOWN -B JAGATPURA

ROADJAIPUR

114. JA6 S 203156 4438987 10-02-2016 ANITHA CHARLES 919414055189 B-135 -B MODEL TOWN -B JAGATPURA

ROADJAIPUR

115. JA6 S 203156 4438988 10-02-2016 JERESH CHARLES 919414055189 B-135 -B MODEL TOWN -B JAGATPURA

ROADJAIPUR

116. JA6 S 203157 4439011 10-02-2016 PRAKASH BHAMBHANI 919414371593 94/96 AGRAWAL FARMMANSAROVARJAIPUR

117. JA6 S 203157 4439012 10-02-2016 ANITA 919414371593 94/96 AGRAWAL FARMMANSAROVARJAIPUR

118. JA6 S 203157 4439013 10-02-2016 MOKSHA 919414371593 94/96 AGRAWAL FARMMANSAROVARJAIPUR

119. JA6 S 203157 4439014 10-02-2016 YOGESH 919414371593 94/96 AGRAWAL FARMMANSAROVARJAIPUR

120. JA6 S 203563 4517181 10-02-2016 RAMKISHORE 919929036543 PLOT NO. 35 AAJAD NAGAR SANGANER TONK

ROAD JAIPUR

121. JA6 S 203865 4599155 10-02-2016 ANAND SINGH RAJAWAT

919667919875 M-16 TYPE III MAUSAM COLONYBUDHSINGHPURA

SANGANERJAIPUR

122. JA6 S 203865 4922845 10-02-2016 DHRUVAANSH RAJAWAT

919667919875 M-16 TYPE III MAUSAM COLONYBUDHSINGHPURA

SANGANERJAIPUR

123. JA6 S 204347 4744719 10-02-2016 RAMESH NARAIN MATHUR

919414447724 8 INCOME TAX COLONY I JAGATPURA

ROADMALIVYA NAGARJAIPUR

124. JA6 S 204347 4744733 10-02-2016 USHA MATHUR 919414447724 8 INCOME TAX COLONY I JAGATPURA

ROADMALIVYA NAGARJAIPUR

125. JA6 S 204473 4784225 10-02-2016 V. SWAMINATHAN 919422536701 Q.NO. 158 TYPE - 3 GSI COLONY MALVIYA NAGAR

JAIPUR

126. JA6 S 204710 4871879 10-02-2016 AJAY 919549824413 22 BANSHIPURI COLONY JAGATPURA JAIPUR

127. JA6 S 204710 4871881 10-02-2016 CHIRANJEE LAL 919549824413 22 BANSHIPURI COLONY JAGATPURA JAIPUR

128. JA6 S 204710 4871882 10-02-2016 RAMESHWARI 919549824413 22 BANSHIPURI COLONY JAGATPURA JAIPUR

129. JA6 S 204710 4871888 10-02-2016 TAMNNA 919549824413 22 BANSHIPURI COLONY JAGATPURA JAIPUR

130. JA6 S 204714 4873112 10-02-2016 VIMAL SWAROOP SHARMA

919887173244 D-333 SIDDHARTH NAGAR D BLOCK MALVIYA

NAGARJAIPUR

131. JA6 S 204714 4873118 10-02-2016 DEEPIKA SHARMA 919887173244 D-333 SIDDHARTH NAGAR D BLOCK MALVIYA

NAGARJAIPUR

132. JA6 S 204714 4873141 10-02-2016 TANISHK SHARMA 919887173244 D-333 SIDDHARTH NAGAR D BLOCK MALVIYA

NAGARJAIPUR

133. JA6 S 204714 4873142 10-02-2016 TANAY SHARMA 919887173244 D-333 SIDDHARTH NAGAR D BLOCK MALVIYA

NAGARJAIPUR

134. JA6 S 204714 4873143 10-02-2016 AANYA SHARMA 919887173244 D-333 SIDDHARTH NAGAR D BLOCK MALVIYA

NAGARJAIPUR

135. JA6 S 204717 4874335 10-02-2016 CHETAN CHAUHAN 919875189174 59RAGHUNATH PURI IIND TONK ROAD

SANGANERJAIPUR

136. JA6 S 204717 4874343 10-02-2016 NEERAJ KUSHAWAHA 919875189174 59RAGHUNATH PURI IIND TONK ROAD

SANGANERJAIPUR

137. JA6 S 204717 4874345 10-02-2016 DEVANSHI CHAUHAN 919875189174 59RAGHUNATH PURI IIND TONK ROAD

SANGANERJAIPUR

138. JA6 S 204719 4874231 10-02-2016 SONI DEVI 919530401260 143 A DEV NAGAR 1ST RAMPURAROAD

HAJYAWALA SANGANER BAZARJAIPUR

Page No. : 4 Date : 10.02.2016

Page 38: CGHS Card - List 10.02cghsjaipur.nic.in/Pdf/21 Plastic Card List 10.02.2016.pdf · CGHS Card - List 10.02.2016 S.N.Disp TypeCard No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres

S.N. Disp Type Card No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres Signature

139. JA6 S 204723 4873962 10-02-2016 KISHAN LAL MEENA 919784310735 B-54,55 MOTHER TERESA NAGARGAITOR ROAD

JAIPUR

140. JA6 S 204723 4873975 10-02-2016 NIDHI MEENA 919784310735 B-54,55 MOTHER TERESA NAGARGAITOR ROAD

JAIPUR

141. JA6 S 204723 4873979 10-02-2016 AAYUSH KUMAR 919784310735 B-54,55 MOTHER TERESA NAGARGAITOR ROAD

JAIPUR

142. JA6 S 204724 4876022 10-02-2016 KAILASH CHAND MEENA

919887308244 S-2 PLOT NO 6- 7 VIJAY PATHLAJPAT NAGAR

JAGATPURA JAIPUR

143. JA6 S 204724 4876027 10-02-2016 SUMAN MEENA 919887308244 S-2 PLOT NO 6- 7 VIJAY PATHLAJPAT NAGAR

JAGATPURA JAIPUR

144. JA6 S 204724 4876029 10-02-2016 RAMUL LAL MEENA 919887308244 S-2 PLOT NO 6- 7 VIJAY PATHLAJPAT NAGAR

JAGATPURA JAIPUR

145. JA6 S 204724 4876032 10-02-2016 RAMPYARI DEVI MEENA

919887308244 S-2 PLOT NO 6- 7 VIJAY PATHLAJPAT NAGAR

JAGATPURA JAIPUR

146. JA6 S 204725 4876019 10-02-2016 VIVEK KUMAR BIJARANIA

919530400402 B - 148 SIDHARTH NAGAR NEAR JAWAHARCIRCLE

JAIPUR

147. JA6 S 204725 4876020 10-02-2016 SAROJ CHOUDHARY 919530400402 B - 148 SIDHARTH NAGAR NEAR JAWAHARCIRCLE

JAIPUR

148. JA6 S 204726 4876006 10-02-2016 LEKHRAJ PARASHAR 919166350614 31/467 PRATAP NAGARSANGANER JAIPUR

149. JA6 S 204726 4876007 10-02-2016 RITU RANI SHARMA 919166350614 31/467 PRATAP NAGARSANGANER JAIPUR

150. JA6 S 204726 4876009 10-02-2016 KAMLESH 919166350614 31/467 PRATAP NAGARSANGANER JAIPUR

151. JA6 S 204736 4880220 10-02-2016 BABOO LAL MEENA 919413975073 P.NO. 44 PAVAN VIHAR COLONY NEAR CBICOLONY

JAGATPURA JAIPUR

152. JA6 S 204736 4880221 10-02-2016 KAILASH CHAND MEENA

919413975073 P.NO. 44 PAVAN VIHAR COLONY NEAR CBICOLONY

JAGATPURA JAIPUR

153. JA6 S 204736 4880222 10-02-2016 RITU MEENA 919413975073 P.NO. 44 PAVAN VIHAR COLONY NEAR CBICOLONY

JAGATPURA JAIPUR

154. JA6 S 204736 4880223 10-02-2016 POOJA MEENA 919413975073 P.NO. 44 PAVAN VIHAR COLONY NEAR CBICOLONY

JAGATPURA JAIPUR

155. JA6 S 204736 4880224 10-02-2016 SATYA NARAYAN MEENA

919413975073 P.NO. 44 PAVAN VIHAR COLONY NEAR CBICOLONY

JAGATPURA JAIPUR

156. JA6 S 204739 4880126 10-02-2016 NAHER SINGH 919261217217 Q.NO- 14 TYPE - I AIRPORT COLONYSANGANER

JAIPUR

157. JA6 S 204739 4880127 10-02-2016 MOHAN BAI 919261217217 Q.NO- 14 TYPE - I AIRPORT COLONYSANGANER

JAIPUR

158. JA6 S 204739 4880128 10-02-2016 CHET RAM 919261217217 Q.NO- 14 TYPE - I AIRPORT COLONYSANGANER

JAIPUR

159. JA6 S 204739 4880129 10-02-2016 GOPALI BAI 919261217217 Q.NO- 14 TYPE - I AIRPORT COLONYSANGANER

JAIPUR

160. JA6 S 204739 4880134 10-02-2016 NARENDRA SINGH 919261217217 Q.NO- 14 TYPE - I AIRPORT COLONYSANGANER

JAIPUR

161. JA6 S 204740 4881621 10-02-2016 YOGYATA SHARMA 917742428189 277 ASHOK VIHAR , JAGATPURA JAIPUR

162. JA6 S 204743 4881553 10-02-2016 ASHOK KUMAR AJMERA

918824110816 S - 14 - A AMBABARI JAIPUR

163. JA6 S 204743 4881554 10-02-2016 ANJU AJMERA 918824110816 S - 14 - A AMBABARI JAIPUR

164. JA6 S 204743 4881561 10-02-2016 AUSH AJMERA 918824110816 S - 14 - A AMBABARI JAIPUR

165. JA6 S 204743 4881567 10-02-2016 NEHA AJMERA 918824110816 S - 14 - A AMBABARI JAIPUR

166. JA6 S 204751 4883929 10-02-2016 MOTHERAM PAVAN KUMAR

919521474741 A -93 SHIVSHAKTI NAGAR JAGATPURA ROAD

JAIPUR

167. JA6 S 204751 4883930 10-02-2016 MOTHERAM DEEPTI 919521474741 A -93 SHIVSHAKTI NAGAR JAGATPURA ROAD

JAIPUR

168. JA6 S 204751 4883931 10-02-2016 SAHITI MOTHERAM 919521474741 A -93 SHIVSHAKTI NAGAR JAGATPURA ROAD

JAIPUR

169. JA6 S 204751 4883933 10-02-2016 SAMHITA MOTHERAM 919521474741 A -93 SHIVSHAKTI NAGAR JAGATPURA ROAD

JAIPUR

170. JA6 S 204752 4883920 10-02-2016 SHIVANGI SWARNKAR 919414610082 F.NO - 602 MODEL TOWN RAJKIYA AWAS MALVIYA

NAGAR JAIPUR

171. JA6 S 204753 4883887 10-02-2016 TYAGI PRASAD BUNKAR

919829250363 P.NO. 59 I.S. NAGAR MURLIPURA JAIPUR

172. JA6 S 204753 4883889 10-02-2016 SAROJ DEVI 919829250363 P.NO. 59 I.S. NAGAR MURLIPURA JAIPUR

173. JA6 S 204753 4883891 10-02-2016 AJAY KUMAR VERMA 919829250363 P.NO. 59 I.S. NAGAR MURLIPURA JAIPUR

Page No. : 5 Date : 10.02.2016

Page 39: CGHS Card - List 10.02cghsjaipur.nic.in/Pdf/21 Plastic Card List 10.02.2016.pdf · CGHS Card - List 10.02.2016 S.N.Disp TypeCard No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres

S.N. Disp Type Card No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres Signature

174. JA6 S 204753 4883892 10-02-2016 ABHIJEET VERMA 919829250363 P.NO. 59 I.S. NAGAR MURLIPURA JAIPUR

175. JA6 S 204753 4883893 10-02-2016 SANJANA VERMA 919829250363 P.NO. 59 I.S. NAGAR MURLIPURA JAIPUR

176. JA6 S 204758 4885939 10-02-2016 RAMESH CHAND SAINI 919636841341 GOVT SCHOOL KE PASS GRAM MAHALJAGATPURA

JAIPUR

177. JA6 S 204759 4885911 10-02-2016 HANUMAN PRASAD JANGID

919414543985 C - 327 SIDDRATH NAGAR NBAR AIRPORT JAIPUR

178. JA6 S 204759 4885924 10-02-2016 SITA DEVI JANGID 919414543985 C - 327 SIDDRATH NAGAR NBAR AIRPORT JAIPUR

179. JA6 S 204768 4887487 10-02-2016 P.R.MEENA 919530268576 P.N- 15 TYPE - II MAUSAM COLONY BHUDHSINGH

PURA JAIPUR

180. JA6 S 204768 4887490 10-02-2016 GALLI DEVI 919530268576 P.N- 15 TYPE - II MAUSAM COLONY BHUDHSINGH

PURA JAIPUR

181. JA6 S 204768 4887491 10-02-2016 PAWAN KUMAR 919530268576 P.N- 15 TYPE - II MAUSAM COLONY BHUDHSINGH

PURA JAIPUR

182. JA6 S 204768 4887492 10-02-2016 NEELAM KUMARI 919530268576 P.N- 15 TYPE - II MAUSAM COLONY BHUDHSINGH

PURA JAIPUR

183. JA6 S 204768 4887493 10-02-2016 DINESH KUMAR 919530268576 P.N- 15 TYPE - II MAUSAM COLONY BHUDHSINGH

PURA JAIPUR

184. JA6 S 204769 4887478 10-02-2016 PRAKASH CHAND 919799370955 184 - PARSHWANATH NAGAR NEAR AIRPORT

SANGANER JAIPUR

185. JA6 S 204769 4887480 10-02-2016 MAINA 919799370955 184 - PARSHWANATH NAGAR NEAR AIRPORT

SANGANER JAIPUR

186. JA6 S 204769 4887481 10-02-2016 DINESH KUMAR 919799370955 184 - PARSHWANATH NAGAR NEAR AIRPORT

SANGANER JAIPUR

187. JA6 S 204769 4887483 10-02-2016 HARSHITA 919799370955 184 - PARSHWANATH NAGAR NEAR AIRPORT

SANGANER JAIPUR

188. JA6 S 204770 4888661 10-02-2016 DILIP JAIN 919601394855 19 ROHINI NAGAR JAGATPURA JAIPUR

189. JA6 S 204770 4888670 10-02-2016 POOJA JAIN 919601394855 19 ROHINI NAGAR JAGATPURA JAIPUR

190. JA6 S 204770 4888678 10-02-2016 PAWANI JAIN 919601394855 19 ROHINI NAGAR JAGATPURA JAIPUR

191. JA6 S 204771 4888632 10-02-2016 SHABNAM PARVEEN 918445437745 D - 9 VISHNUPURI NEAR NORTHERN WESTERN

RAILWAY MALVIYA NAGAR JAIPUR

192. JA6 S 204771 4888637 10-02-2016 BHOORA AHMAD 918445437745 D - 9 VISHNUPURI NEAR NORTHERN WESTERN

RAILWAY MALVIYA NAGAR JAIPUR

193. JA6 S 204771 4888638 10-02-2016 NAFEESA 918445437745 D - 9 VISHNUPURI NEAR NORTHERN WESTERN

RAILWAY MALVIYA NAGAR JAIPUR

194. JA6 S 204771 4888639 10-02-2016 SHAHNAJ PARVEEN 918445437745 D - 9 VISHNUPURI NEAR NORTHERN WESTERN

RAILWAY MALVIYA NAGAR JAIPUR

195. JA6 S 204772 4888580 10-02-2016 KESHAV KUMAR 919530400532 MALVIYA NAGAR INCOME TAX COLONY TYPE - II

QU.NO. - 129 JAIPUR

196. JA6 S 204772 4888595 10-02-2016 ASHARPHI PRASAD SINGH

919530400532 MALVIYA NAGAR INCOME TAX COLONY TYPE - II

QU.NO. - 129 JAIPUR

197. JA6 S 204772 4888597 10-02-2016 SIROMANI DEVI 919530400532 MALVIYA NAGAR INCOME TAX COLONY TYPE - II

QU.NO. - 129 JAIPUR

198. JA6 S 204772 4888601 10-02-2016 ANJANA KUMARI 919530400532 MALVIYA NAGAR INCOME TAX COLONY TYPE - II

QU.NO. - 129 JAIPUR

199. JA6 S 204772 4888602 10-02-2016 ABHINAV SINGH 919530400532 MALVIYA NAGAR INCOME TAX COLONY TYPE - II

QU.NO. - 129 JAIPUR

200. JA6 S 204773 4888517 10-02-2016 AMIT GUPTA 919799126492 35 TULSHI NAGAR CHOUDHARY PETROL PUMP KE

PICHE TONK ROAD SANGANER JAIPUR

201. JA6 S 204776 4891499 10-02-2016 MAHIPAL SINGH YADAV

919013286662 7/375 MALVIYA NAGAR JAIPUR

202. JA6 S 204776 4891500 10-02-2016 KRISHNA YADAV 919013286662 7/375 MALVIYA NAGAR JAIPUR

203. JA6 S 204776 4891501 10-02-2016 MINAKSHI YADAV 919013286662 7/375 MALVIYA NAGAR JAIPUR

204. JA6 S 204776 4891503 10-02-2016 MANISH YADAV 919013286662 7/375 MALVIYA NAGAR JAIPUR

205. JA6 S 204776 4891504 10-02-2016 HARPYARI YADAV 919013286662 7/375 MALVIYA NAGAR JAIPUR

206. JA6 S 204777 4891484 10-02-2016 SUMAN LAWA 918742012694 Q.NO. 14 B SHANKAR VIHAR VISTAR GATOR

JAIPUR

207. JA6 S 204778 4891474 10-02-2016 SHRI RAM MEENA 919458884864 P.NO- 40 AADINATH NAGAR SAWAI GATTOR

JAGATPURA JAIPUR

208. JA6 S 204778 4891477 10-02-2016 SURENDR KUMAR MEENA

919458884864 P.NO- 40 AADINATH NAGAR SAWAI GATTOR

JAGATPURA JAIPUR

Page No. : 6 Date : 10.02.2016

Page 40: CGHS Card - List 10.02cghsjaipur.nic.in/Pdf/21 Plastic Card List 10.02.2016.pdf · CGHS Card - List 10.02.2016 S.N.Disp TypeCard No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres

S.N. Disp Type Card No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres Signature

209. JA6 S 204778 4891478 10-02-2016 CHAND KUMARI MEENA

919458884864 P.NO- 40 AADINATH NAGAR SAWAI GATTOR

JAGATPURA JAIPUR

210. JA6 S 204780 4891276 10-02-2016 AJAY KAPOOR 919462874488 CD - 304 DADU DAYAL NAGARDADU DAYAL

RESIDENCY MANSAROVAR JAIPUR

211. JA6 S 204780 4891288 10-02-2016 SHRADDHA KAPOOR 919462874488 CD - 304 DADU DAYAL NAGARDADU DAYAL

RESIDENCY MANSAROVAR JAIPUR

212. JA6 S 204780 4891301 10-02-2016 AYUSHMAAN KAPOOR 919462874488 CD - 304 DADU DAYAL NAGARDADU DAYAL

RESIDENCY MANSAROVAR JAIPUR

213. JA6 S 204781 4890857 10-02-2016 MUKESH SINGH 917742224121 28 DADU COLONY JAGATPURA JAIPUR

214. JA6 S 204781 4890869 10-02-2016 BHANWAR SINGH 917742224121 28 DADU COLONY JAGATPURA JAIPUR

215. JA6 S 204781 4890871 10-02-2016 URMILA KANWAR 917742224121 28 DADU COLONY JAGATPURA JAIPUR

216. JA6 S 204781 4890874 10-02-2016 BABY KANWAR 917742224121 28 DADU COLONY JAGATPURA JAIPUR

217. JA6 S 204781 4890878 10-02-2016 SHALINI CHOUHAN 917742224121 28 DADU COLONY JAGATPURA JAIPUR

218. JA6 S 204781 4890880 10-02-2016 RICHHA KANWAR 917742224121 28 DADU COLONY JAGATPURA JAIPUR

219. JA6 S 204781 4890893 10-02-2016 AJAY PRATAP SINGH 917742224121 28 DADU COLONY JAGATPURA JAIPUR

220. JA6 S 204788 4894720 10-02-2016 NARENDRA SINGH CHAUHAN

919828130882 3 SHIVRAM COLONY NR RLY CROSSING OPP PNB

BANK JAIPUR

221. JA6 S 204788 4894729 10-02-2016 KAILASH SINGH CHAUHAN

919828130882 3 SHIVRAM COLONY NR RLY CROSSING OPP PNB

BANK JAIPUR

222. JA6 S 204788 4894730 10-02-2016 VINOD KANWAR 919828130882 3 SHIVRAM COLONY NR RLY CROSSING OPP PNB

BANK JAIPUR

223. JA6 S 204798 4898358 10-02-2016 VIRENDER KUMAR 919532008256 F.NO. 87 SEC - 28 PRATAP NAGAR JAIPUR

224. JA6 S 204798 4898365 10-02-2016 SAROJ 919532008256 F.NO. 87 SEC - 28 PRATAP NAGAR JAIPUR

225. JA6 S 204798 4898366 10-02-2016 NISHA 919532008256 F.NO. 87 SEC - 28 PRATAP NAGAR JAIPUR

226. JA6 S 204798 4898368 10-02-2016 NAMAN 919532008256 F.NO. 87 SEC - 28 PRATAP NAGAR JAIPUR

227. JA6 S 204800 4900509 10-02-2016 JOBIN JAHAFAR 919571552444 TYPE III/97 GSI COLONYMALVIYA NAGAR SEC - III

JAIPUR

228. JA6 S 204800 4900541 10-02-2016 VINEEIHA SIVAKUMAR 919571552444 TYPE III/97 GSI COLONYMALVIYA NAGAR SEC - III

JAIPUR

229. JA6 S 204800 4900542 10-02-2016 A JAHAFAR 919571552444 TYPE III/97 GSI COLONYMALVIYA NAGAR SEC - III

JAIPUR

230. JA6 S 204800 4900551 10-02-2016 A JUNAIDA 919571552444 TYPE III/97 GSI COLONYMALVIYA NAGAR SEC - III

JAIPUR

231. JA6 S 204801 4903718 10-02-2016 KISHOR KUMAR BHARDWAJ

919462517719 39 - A INDRA VIHAR CHAK GATORPRATAP NAGAR

JAIPUR

232. JA6 S 204801 4903720 10-02-2016 ANJALI BHARDWAJ 919462517719 39 - A INDRA VIHAR CHAK GATORPRATAP NAGAR

JAIPUR

233. JA6 S 204801 4903723 10-02-2016 ANANYA BHARDWAJ 919462517719 39 - A INDRA VIHAR CHAK GATORPRATAP NAGAR

JAIPUR

234. JA6 S 204801 4903724 10-02-2016 DEVANSH BHARDWAJ 919462517719 39 - A INDRA VIHAR CHAK GATORPRATAP NAGAR

JAIPUR

235. JA6 S 204803 4903690 10-02-2016 PHOOL CHAND SAINI 919587432958 115/29 SEN COLONY GALI NO. 4 PHASE - IV

JHALANA DOONGRI JAIPUR

236. JA6 S 204803 4903691 10-02-2016 MANGLI DEVI 919587432958 115/29 SEN COLONY GALI NO. 4 PHASE - IV

JHALANA DOONGRI JAIPUR

237. JA6 S 204806 4903621 10-02-2016 BABU LAL MEENA 917568088905 Q.NO. 74 TYPE IIIRD POSTAL COLONYMALVIYA

NAGAR JAIPUR

238. JA6 S 204806 4903626 10-02-2016 SITA DEVI 917568088905 Q.NO. 74 TYPE IIIRD POSTAL COLONYMALVIYA

NAGAR JAIPUR

239. JA6 S 204806 4903627 10-02-2016 AJAY SHIRA 917568088905 Q.NO. 74 TYPE IIIRD POSTAL COLONYMALVIYA

NAGAR JAIPUR

240. JA6 S 204806 4903628 10-02-2016 VIJAY SHIRA 917568088905 Q.NO. 74 TYPE IIIRD POSTAL COLONYMALVIYA

NAGAR JAIPUR

241. JA6 S 204806 4903635 10-02-2016 ANJALI SEEHRA 917568088905 Q.NO. 74 TYPE IIIRD POSTAL COLONYMALVIYA

NAGAR JAIPUR

242. JA6 S 204806 4903636 10-02-2016 NARAYAN MEENA 917568088905 Q.NO. 74 TYPE IIIRD POSTAL COLONYMALVIYA

NAGAR JAIPUR

243. JA6 S 204808 4906975 10-02-2016 SITA RAM ALORIA 919414922676 16- A DEEPAK COLONYSHEOPUR PRATAP NAGAR

JAIPUR

Page No. : 7 Date : 10.02.2016

Page 41: CGHS Card - List 10.02cghsjaipur.nic.in/Pdf/21 Plastic Card List 10.02.2016.pdf · CGHS Card - List 10.02.2016 S.N.Disp TypeCard No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres

S.N. Disp Type Card No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres Signature

244. JA6 S 204808 4907039 10-02-2016 GIRIJA DEVI 919414922676 16- A DEEPAK COLONYSHEOPUR PRATAP NAGAR

JAIPUR

245. JA6 S 204808 4907040 10-02-2016 JYOTI 919414922676 16- A DEEPAK COLONYSHEOPUR PRATAP NAGAR

JAIPUR

246. JA6 S 204808 4907041 10-02-2016 KRISHAN KANT 919414922676 16- A DEEPAK COLONYSHEOPUR PRATAP NAGAR

JAIPUR

247. JA6 S 204808 4907042 10-02-2016 LOKESH 919414922676 16- A DEEPAK COLONYSHEOPUR PRATAP NAGAR

JAIPUR

248. JA6 S 204810 4906960 10-02-2016 ASHOK KUMAR SHARMA

919468786242 P.NO. 186 MARUTI NAGAR AIRPORT ROAD SANGANER JAIPUR

249. JA6 S 204810 4906961 10-02-2016 MANJU DEVI SHARMA 919468786242 P.NO. 186 MARUTI NAGAR AIRPORT ROAD SANGANER JAIPUR

250. JA6 S 204810 4906962 10-02-2016 MOHINI DEVI 919468786242 P.NO. 186 MARUTI NAGAR AIRPORT ROAD SANGANER JAIPUR

251. JA6 S 204810 4906963 10-02-2016 NANDLAL MISHRA 919468786242 P.NO. 186 MARUTI NAGAR AIRPORT ROAD SANGANER JAIPUR

252. JA6 S 204810 4906964 10-02-2016 MANISHA MISHRA 919468786242 P.NO. 186 MARUTI NAGAR AIRPORT ROAD SANGANER JAIPUR

253. JA6 S 204810 4906965 10-02-2016 SHYAM LAL MISHRA 919468786242 P.NO. 186 MARUTI NAGAR AIRPORT ROAD SANGANER JAIPUR

254. JA6 S 204812 4906939 10-02-2016 ASHU 919034512910 5/5 BALMIKI COLONY NEAR SEC - IMALVIYA NAGAR

JAIPUR

255. JA6 S 204812 4906940 10-02-2016 BIMLA 919034512910 5/5 BALMIKI COLONY NEAR SEC - IMALVIYA NAGAR

JAIPUR

256. JA6 S 204813 4906659 10-02-2016 LAKHAN SINGH MEENA 919414079464 31 SHRI GOVIND NAGAR NEAR SKITJAGATPURA JAIPUR

257. JA6 S 204813 4906668 10-02-2016 MAGAN BAI MEENA 919414079464 31 SHRI GOVIND NAGAR NEAR SKITJAGATPURA JAIPUR

258. JA6 S 204813 4906671 10-02-2016 GAYTRI MEENA 919414079464 31 SHRI GOVIND NAGAR NEAR SKITJAGATPURA JAIPUR

259. JA6 S 204813 4906672 10-02-2016 SHASHI MEENA 919414079464 31 SHRI GOVIND NAGAR NEAR SKITJAGATPURA JAIPUR

260. JA6 S 204813 4906674 10-02-2016 NANCY MEENA 919414079464 31 SHRI GOVIND NAGAR NEAR SKITJAGATPURA JAIPUR

261. JA6 S 204813 4906677 10-02-2016 GALAXY MEENA 919414079464 31 SHRI GOVIND NAGAR NEAR SKITJAGATPURA JAIPUR

262. JA6 S 204813 4906688 10-02-2016 ANISHA MEENA 919414079464 31 SHRI GOVIND NAGAR NEAR SKITJAGATPURA JAIPUR

263. JA6 S 204813 4906689 10-02-2016 BHAWANA MEENA 919414079464 31 SHRI GOVIND NAGAR NEAR SKITJAGATPURA JAIPUR

264. JA6 S 204813 4906690 10-02-2016 TOSHAK KANTYA 919414079464 31 SHRI GOVIND NAGAR NEAR SKITJAGATPURA JAIPUR

265. JA6 S 204817 4906908 10-02-2016 ANUPAM MALHOTRA 919530401100 256 VINOBA VIHAR JAGATPURA ROAD MALVIYA NAGAR JAIPUR

266. JA6 S 204817 4906909 10-02-2016 ANNUPAMA MALHOTRA

919530401100 256 VINOBA VIHAR JAGATPURA ROAD MALVIYA NAGAR JAIPUR

267. JA6 S 204817 4906910 10-02-2016 CHIRAG 919530401100 256 VINOBA VIHAR JAGATPURA ROAD MALVIYA NAGAR JAIPUR

268. JA6 S 204817 4906911 10-02-2016 YASH 919530401100 256 VINOBA VIHAR JAGATPURA ROAD MALVIYA NAGAR JAIPUR

269. JA6 S 204818 4906899 10-02-2016 DEVESH YADAV 918107929449 P.NO. 3 GOPAL BARI JAGATPURA ROAD JAIPUR

270. JA6 S 204823 4906779 10-02-2016 RAJA RAM TARD 918764377870 P.NO. 8 BHOMIA JI MANDIR GATOR JAGATPURA JAIPUR

271. JA6 S 204826 4906731 10-02-2016 AJAY SHARMA 919929299020 13 MOHAN NAGAR NEAR SANGANERRAILWAY PHATAK KALYANPRRA JAIPUR

272. JA6 S 204826 4906733 10-02-2016 HITESH SHARMA 919929299020 13 MOHAN NAGAR NEAR SANGANERRAILWAY PHATAK KALYANPRRA JAIPUR

273. JA6 S 204826 4906736 10-02-2016 KAILASH CHANDRA JANGID

919929299020 13 MOHAN NAGAR NEAR SANGANERRAILWAY PHATAK KALYANPRRA JAIPUR

274. JA6 S 204826 4906743 10-02-2016 SUSHILA DEVI 919929299020 13 MOHAN NAGAR NEAR SANGANERRAILWAY PHATAK KALYANPRRA JAIPUR

275. JA6 S 204826 4906745 10-02-2016 POORVIKA SHARMA 919929299020 13 MOHAN NAGAR NEAR SANGANERRAILWAY PHATAK KALYANPRRA JAIPUR

276. JA6 S 204827 4911948 10-02-2016 GHANSHYAM SINGH 919667086746 H.NO. B - 20 MOTHER TERASA NAGAR NEAR HQ

NWR MALVIYA NAGAR JAIPUR

277. JA6 S 204827 4911949 10-02-2016 SANTOSH KASANA 919667086746 H.NO. B - 20 MOTHER TERASA NAGAR NEAR HQ

NWR MALVIYA NAGAR JAIPUR

278. JA6 S 204827 4911950 10-02-2016 AARVI 919667086746 H.NO. B - 20 MOTHER TERASA NAGAR NEAR HQ

NWR MALVIYA NAGAR JAIPUR

Page No. : 8 Date : 10.02.2016

Page 42: CGHS Card - List 10.02cghsjaipur.nic.in/Pdf/21 Plastic Card List 10.02.2016.pdf · CGHS Card - List 10.02.2016 S.N.Disp TypeCard No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres

S.N. Disp Type Card No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres Signature

279. JA6 S 204828 4911932 10-02-2016 S. K. BHASKAR 919474352121 21 VIJAY NAGAR NEAR GYANVIHAR MALVIYA

NAGAR JAIPUR

280. JA6 S 204828 4911933 10-02-2016 MADHU BHASKAR 919474352121 21 VIJAY NAGAR NEAR GYANVIHAR MALVIYA

NAGAR JAIPUR

281. JA6 S 204830 4911887 10-02-2016 MADAN MOHAN 919868766745 F.NO - 414 BALA JEE TOWER - III JWAHAR CIRCLE

JAIPUR

282. JA6 S 204830 4911910 10-02-2016 VINOD KUMARI 919868766745 F.NO - 414 BALA JEE TOWER - III JWAHAR CIRCLE

JAIPUR

283. JA6 S 204835 4914047 10-02-2016 MUKESH KUMAR SHARMA

919829343577 P.NO. 4 PACHSHEEL ENCLAVENEAR CLARKS AMER

J.L.N ROAD JAIPUR

284. JA6 S 204835 4914048 10-02-2016 DR SARLA SHARMA 919829343577 P.NO. 4 PACHSHEEL ENCLAVENEAR CLARKS AMER

J.L.N ROAD JAIPUR

285. JA6 S 204835 4914050 10-02-2016 DR NATHASHA SHARMA

919829343577 P.NO. 4 PACHSHEEL ENCLAVENEAR CLARKS AMER

J.L.N ROAD JAIPUR

286. JA6 S 204844 4918137 10-02-2016 ARUNAVA PAL 919433840221 Q.NO. 74 TYPE - III GSI COLONYMODEL TOWN

MALVIYA NAGAR JAIPUR

287. JA6 S 204845 4918110 10-02-2016 MAHESH MEENA 919413685270 79 SHYAM VIHAR COLONY SHEOPUR PRATAP

NAGAR SANGANER JAIPUR

288. JA6 S 204855 4924629 10-02-2016 PAWAN MISRA 919868270633 H.NO. 67/131 SEC - 7 NEAR ST. JOSEPH SCHOOL

PRATAP NAGAR SANGANER JAIPUR

289. JA6 S 204855 4924642 10-02-2016 VIBHA MISRA 919868270633 H.NO. 67/131 SEC - 7 NEAR ST. JOSEPH SCHOOL

PRATAP NAGAR SANGANER JAIPUR

290. JA6 S 204855 4924653 10-02-2016 ADITI MISRA 919868270633 H.NO. 67/131 SEC - 7 NEAR ST. JOSEPH SCHOOL

PRATAP NAGAR SANGANER JAIPUR

291. JA6 S 204855 4924654 10-02-2016 VIRAT MISRA 919868270633 H.NO. 67/131 SEC - 7 NEAR ST. JOSEPH SCHOOL

PRATAP NAGAR SANGANER JAIPUR

292. JA6 S 204868 4931251 10-02-2016 P.C.SHARMA 918952014140 15 SHIV SHAKTI NAGAR B JAGATPURA RD MALVIYA

NAGAR JAIPUR

293. JA6 S 204868 4931253 10-02-2016 SAJANA SHARMA 918952014140 15 SHIV SHAKTI NAGAR B JAGATPURA RD MALVIYA

NAGAR JAIPUR

294. JA6 S 204869 4931243 10-02-2016 ANIL KUMAR 917028914220 A - 57 II FLOOR VIDHYA NAGAR - ABJAGATPURA

JAIPUR

295. JA6 S 204873 4931178 10-02-2016 K.P.MEENA 919680324927 11-B KUSHUM VIHAR VISTAR JAGATPURA JAIPUR

296. JA6 S 204873 4931182 10-02-2016 SAROJ MEENA 919680324927 11-B KUSHUM VIHAR VISTAR JAGATPURA JAIPUR

297. JA6 S 204873 4931183 10-02-2016 RITU MEENA 919680324927 11-B KUSHUM VIHAR VISTAR JAGATPURA JAIPUR

298. JA6 S 204873 4931184 10-02-2016 ASHIMA BUJATYA 919680324927 11-B KUSHUM VIHAR VISTAR JAGATPURA JAIPUR

299. JA6 S 204873 4931185 10-02-2016 NISHANT BUJATYA 919680324927 11-B KUSHUM VIHAR VISTAR JAGATPURA JAIPUR

300. JA6 S 204873 4931186 10-02-2016 ASHISH MEENA 919680324927 11-B KUSHUM VIHAR VISTAR JAGATPURA JAIPUR

301. JA6 S 204875 4934466 10-02-2016 OM PRAKASH 919649122650 G-40 PHASE IIND INDIRA NAAR JHALANA DOONGRI

JAIPUR

302. JA6 S 204875 4934476 10-02-2016 SANTRA DEVI 919649122650 G-40 PHASE IIND INDIRA NAAR JHALANA DOONGRI

JAIPUR

303. JA6 S 204878 4937135 10-02-2016 A.L.DATTA 919001195155 E-96 SARSWATI NAGAR GETORE JAIPUR

304. JA6 S 204878 4937140 10-02-2016 HEMLATA DATTA 919001195155 E-96 SARSWATI NAGAR GETORE JAIPUR

305. JA6 S 204881 4937102 10-02-2016 DINESH 919887807150 A -38 MOTHER TERESA NAGARMALVIYA NAGAR

JAIPUR

306. JA6 S 204881 4937108 10-02-2016 LAXMAN SINGH 919887807150 A -38 MOTHER TERESA NAGARMALVIYA NAGAR

JAIPUR

307. JA6 S 204881 4937109 10-02-2016 KABUL DEVI 919887807150 A -38 MOTHER TERESA NAGARMALVIYA NAGAR

JAIPUR

308. JA6 S 204889 4939208 10-02-2016 ABHILASH SHARMA 919983414291 133 AASIND NAGAR BEHIND SANGANER STADIUM

SANGANER JAIPUR

309. JA6 S 204898 4944676 10-02-2016 DILEEP KUMAR RATHORE

919414000284 174 TELECOM COLONY MALVIYA NAGAR JAIPUR

310. JA6 S 204898 4944678 10-02-2016 SANGITA RATHORE 919414000284 174 TELECOM COLONY MALVIYA NAGAR JAIPUR

311. JA6 S 204898 4944679 10-02-2016 PRAGYA RATHORE 919414000284 174 TELECOM COLONY MALVIYA NAGAR JAIPUR

312. JA6 S 204898 4944680 10-02-2016 DIPTI RATHORE 919414000284 174 TELECOM COLONY MALVIYA NAGAR JAIPUR

313. JA6 S 204898 4944682 10-02-2016 AMRIT LAL 919414000284 174 TELECOM COLONY MALVIYA NAGAR JAIPUR

Page No. : 9 Date : 10.02.2016

Page 43: CGHS Card - List 10.02cghsjaipur.nic.in/Pdf/21 Plastic Card List 10.02.2016.pdf · CGHS Card - List 10.02.2016 S.N.Disp TypeCard No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres

S.N. Disp Type Card No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres Signature

314. JA6 S 204898 4944684 10-02-2016 BASANTI BAI 919414000284 174 TELECOM COLONY MALVIYA NAGAR JAIPUR

315. JA6 S 204908 4945597 10-02-2016 GAURI SHANKAR 919829536096 DAK COLONY MLAVIYA NAGAR JAIPUR

316. JA6 S 204908 4945600 10-02-2016 SANDHYA DEVI 919829536096 DAK COLONY MLAVIYA NAGAR JAIPUR

317. JA6 S 204908 4945605 10-02-2016 BHAGWATI DEVI 919829536096 DAK COLONY MLAVIYA NAGAR JAIPUR

318. JA6 S 204910 4946182 10-02-2016 AMIT KUMAR 919530401006 Q.NO. 142/II INCOME TAX COLONYCALGIRI ROAD

MALVIYA NAGAR JAIPUR

319. JA6 S 204910 4946210 10-02-2016 SWETA RANI 919530401006 Q.NO. 142/II INCOME TAX COLONYCALGIRI ROAD

MALVIYA NAGAR JAIPUR

320. JA6 S 204910 4946212 10-02-2016 ARUSHI 919530401006 Q.NO. 142/II INCOME TAX COLONYCALGIRI ROAD

MALVIYA NAGAR JAIPUR

321. JA6 S 204910 4946213 10-02-2016 AARISH 919530401006 Q.NO. 142/II INCOME TAX COLONYCALGIRI ROAD

MALVIYA NAGAR JAIPUR

Page 44: CGHS Card - List 10.02cghsjaipur.nic.in/Pdf/21 Plastic Card List 10.02.2016.pdf · CGHS Card - List 10.02.2016 S.N.Disp TypeCard No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres

CGHS Card - List 10.02.2016

S.N. Disp Type Card No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres Signature

1. JA7 P 251965 4129633 10-02-2016 LALITA DEVI 919887222688 9 A SATAY KUTEER GIRDHAR COLONYSIKAR

ROAD MURLIPURA JAIPUR

2. JA7 P 253918 4907306 10-02-2016 SAJJAN KANWAR 919772385875 42 SHEKHAWATI NAGAR WARD NO. 1

VISHWAKARMA ROAD NO. 8 JAIPUR

3. JA7 P 253970 4934639 10-02-2016 SATYA NARAYAN GOYAL

919414229068 P.NO. 193 VIJAY VADI PATH NO. 3DUKAN DHAHAR

KA BALAJI WARD NO. 68 JAIPUR

4. JA7 P 253970 4934673 10-02-2016 SUSHILA DEVI 919414229068 P.NO. 193 VIJAY VADI PATH NO. 3DUKAN DHAHAR

KA BALAJI WARD NO. 68 JAIPUR

5. JA7 S 100428 2180504 10-02-2016 RAMDAYAL MEENA 919461513871 Q 40 T III SECTOR 2 CPWD COLONYVIDHYADHAR

NAGAR

6. JA7 S 100428 2180505 10-02-2016 SMT RAMPATI 919461513871 Q 40 T III SECTOR 2 CPWD COLONYVIDHYADHAR

NAGAR

7. JA7 S 102946 2770910 10-02-2016 BADRI PRASAD 919950946633 RAM KUNJ SIKAR ROAD

8. JA7 S 102946 2770922 10-02-2016 SMT NIRMLA 919950946633 RAM KUNJ SIKAR ROAD

9. JA7 S 102946 2770923 10-02-2016 ROHNI 919950946633 RAM KUNJ SIKAR ROAD

10. JA7 S 102946 2770926 10-02-2016 ANNAT 919950946633 RAM KUNJ SIKAR ROAD

11. JA7 S 102946 2770928 10-02-2016 VINAYAK 919950946633 RAM KUNJ SIKAR ROAD

12. JA7 S 103432 2182692 10-02-2016 RAMDEEN DEORA 919460870207 Q NO 151 CPWD NIRMAN VIHAR IIIGPRA COLONY

SECTOR 3JAIPUR

13. JA7 S 103432 2182693 10-02-2016 VIJYALAKSHMI DEORA 919460870207 Q NO 151 CPWD NIRMAN VIHAR IIIGPRA COLONY

SECTOR 3JAIPUR

14. JA7 S 103432 2182694 10-02-2016 YASHA DEORA 919460870207 Q NO 151 CPWD NIRMAN VIHAR IIIGPRA COLONY

SECTOR 3JAIPUR

15. JA7 S 103432 3369925 10-02-2016 SUDHANSU 919460870207 Q NO 151 CPWD NIRMAN VIHAR IIIGPRA COLONY

SECTOR 3JAIPUR

16. JA7 S 103677 2183002 10-02-2016 SHYAM SUNDER SHARMA

919461304968 36/IIIRD NIRMAN VIHAR ISTCPWD COLONY SEC

2JAIPUR

17. JA7 S 103677 2183003 10-02-2016 SMT KANCHAN 919461304968 36/IIIRD NIRMAN VIHAR ISTCPWD COLONY SEC

2JAIPUR

18. JA7 S 103769 2183112 10-02-2016 GANESH NAAYAN SHARMA

919829390498 FLAT NO 106NIRMAN VIHAR 1ST

19. JA7 S 103769 2183113 10-02-2016 SMT MANJU SHARMA 919829390498 FLAT NO 106NIRMAN VIHAR 1ST

20. JA7 S 103769 2183115 10-02-2016 KIRTIVARDHAN 919829390498 FLAT NO 106NIRMAN VIHAR 1ST

21. JA7 S 104376 2184147 10-02-2016 SHRI MOHAN SINGH 919680798409 P NO 23 SARASVATI NAGARJHOTWARA

22. JA7 S 104376 2184148 10-02-2016 SMT VIMLA KANWAR 919680798409 P NO 23 SARASVATI NAGARJHOTWARA

23. JA7 S 104430 3451211 10-02-2016 SUBHKARAN KHYALIYA

919887860895 112 RAMAN PURI SHYAM NAGAR BENAD ROAD

JHOTWARA JAIPUR

24. JA7 S 104430 3451216 10-02-2016 SMT SUBHITA 919887860895 112 RAMAN PURI SHYAM NAGAR BENAD ROAD

JHOTWARA JAIPUR

25. JA7 S 104430 3451219 10-02-2016 ANKIT KHYALIYA 919887860895 112 RAMAN PURI SHYAM NAGAR BENAD ROAD

JHOTWARA JAIPUR

26. JA7 S 104430 3451221 10-02-2016 BAKSHA RAM 919887860895 112 RAMAN PURI SHYAM NAGAR BENAD ROAD

JHOTWARA JAIPUR

27. JA7 S 104430 4843591 10-02-2016 ISHITA KHYALIYA 919887860895 112 RAMAN PURI SHYAM NAGAR BENAD ROAD

JHOTWARA JAIPUR

28. JA7 S 104837 3844893 10-02-2016 HEMRAJ PANCHAL 919413181742 116 SHIV NAGARMURLIPURAJAIPUR

29. JA7 S 104837 3844897 10-02-2016 DEEPTI SHARMA 919413181742 116 SHIV NAGARMURLIPURAJAIPUR

30. JA7 S 104837 3844898 10-02-2016 DARSHIL PANCHAL 919413181742 116 SHIV NAGARMURLIPURAJAIPUR

31. JA7 S 104837 4468063 10-02-2016 LAVANSHI PANCHAL 919413181742 116 SHIV NAGARMURLIPURAJAIPUR

32. JA7 S 105420 3646642 10-02-2016 LOKESH KUMAR GUPTA

918233356820 178 T/1 NIRMAN VIHARVIDYADHAR NAGAR

33. JA7 S 105420 3646643 10-02-2016 SMT KUMKUM GUPTA 918233356820 178 T/1 NIRMAN VIHARVIDYADHAR NAGAR

Page No. : 1 Date : 10.02.2016

Page 45: CGHS Card - List 10.02cghsjaipur.nic.in/Pdf/21 Plastic Card List 10.02.2016.pdf · CGHS Card - List 10.02.2016 S.N.Disp TypeCard No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres

S.N. Disp Type Card No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres Signature

34. JA7 S 105420 4377046 10-02-2016 SMITA GUPTA 918233356820 178 T/1 NIRMAN VIHARVIDYADHAR NAGAR

35. JA7 S 105622 4869490 10-02-2016 ANSH AGARWAL 919950202240 23 SONIKA BHGSIKAR ROAD

36. JA7 S 105628 4887428 10-02-2016 PAHAL SRIVASTAVA 919509174864 C 129 KUMWAT COLONYJHOTWARA

37. JA7 S 105953 2185307 10-02-2016 LAKHAN LAL 919928207854 B 316 VIDHAYADHAR NAGARJAIPUR

38. JA7 S 106272 3285276 10-02-2016 SMT CHANDRA DEVI 919602334838 P NO B/83 VIDHADHAR NAGAR

39. JA7 S 106272 3285282 10-02-2016 SH MANGU LAL 919602334838 P NO B/83 VIDHADHAR NAGAR

40. JA7 S 106272 3285288 10-02-2016 SONAL 919602334838 P NO B/83 VIDHADHAR NAGAR

41. JA7 S 107655 3680324 10-02-2016 VIJAY KUMAR PUROHIT

919829374167 Q NO C33/III SEC 7VIDHAYADHAR NAGARJAIPUR

42. JA7 S 107655 3680329 10-02-2016 SMT JYOTI 919829374167 Q NO C33/III SEC 7VIDHAYADHAR NAGARJAIPUR

43. JA7 S 107655 3680331 10-02-2016 VANDANA 919829374167 Q NO C33/III SEC 7VIDHAYADHAR NAGARJAIPUR

44. JA7 S 107655 3680333 10-02-2016 JAIDEEP 919829374167 Q NO C33/III SEC 7VIDHAYADHAR NAGARJAIPUR

45. JA7 S 107821 2769027 10-02-2016 RAMAVTAR SAHRMA 919799056294 PLOT NO 88 JAI CHAMUNDA COLONYSIKAR ROAD

BANDHU NAGAR

46. JA7 S 107821 2769030 10-02-2016 SMT BEENA SAHRMA 919799056294 PLOT NO 88 JAI CHAMUNDA COLONYSIKAR ROAD

BANDHU NAGAR

47. JA7 S 107821 2769048 10-02-2016 ANITA SAHRMA 919799056294 PLOT NO 88 JAI CHAMUNDA COLONYSIKAR ROAD

BANDHU NAGAR

48. JA7 S 107931 4872050 10-02-2016 VINAYAK JEPH 919024939182 55 NIRMAN VIHGARVIDHADHAR NAGAR

49. JA7 S 108237 2768238 10-02-2016 BHAGWAN SAHAY SAINI

919829014422 116 VIDHAYDHAR NAGARSEC 7 NIRMAN

PARISARJAIPUR

50. JA7 S 108237 2768250 10-02-2016 SMT SUNITA SAINI 919829014422 116 VIDHAYDHAR NAGARSEC 7 NIRMAN

PARISARJAIPUR

51. JA7 S 108237 2768254 10-02-2016 LOKESH SAINI 919829014422 116 VIDHAYDHAR NAGARSEC 7 NIRMAN

PARISARJAIPUR

52. JA7 S 108237 2768257 10-02-2016 RAHUL SAINI 919829014422 116 VIDHAYDHAR NAGARSEC 7 NIRMAN

PARISARJAIPUR

53. JA7 S 108303 4915499 10-02-2016 LATIKA VERMA 919783745223 77/9 NIRMAN VIHAR IIIVIDHADHAR NAGARJAIPUR

54. JA7 S 109496 4849863 10-02-2016 KANISHK 919785091490 48 SEC 3 MADAN BARI VIDHYADHAR NAGARJAIPUR

55. JA7 S 200549 4115193 10-02-2016 MOHAN LAL SHARMA 919982397057 103 A SHIV NAGAR DADI KA

PHATAKJHOTWARAJAIPUR

56. JA7 S 200549 4115194 10-02-2016 HANSA SHARMA 919982397057 103 A SHIV NAGAR DADI KA

PHATAKJHOTWARAJAIPUR

57. JA7 S 200798 4127906 10-02-2016 NAND KANWAR 919413901304 13 SHYAM NAGAR NEAR KHATIPURA

ROADJHOTWARAJAIPUR

58. JA7 S 200798 4127910 10-02-2016 DILIP SINGH RATHORE 919413901304 13 SHYAM NAGAR NEAR KHATIPURA

ROADJHOTWARAJAIPUR

59. JA7 S 200798 4127914 10-02-2016 ANJALI RATHORE 919413901304 13 SHYAM NAGAR NEAR KHATIPURA

ROADJHOTWARAJAIPUR

60. JA7 S 200798 4127924 10-02-2016 GAURAV RATHORE 919413901304 13 SHYAM NAGAR NEAR KHATIPURA

ROADJHOTWARAJAIPUR

61. JA7 S 200819 4128316 10-02-2016 KAILASH CHAND KUMHAR

919929741282 31 GOVIND NAGAR BALAJI DHARM KANTA KE

PEECHESIKAR ROADJAIPUR

62. JA7 S 200819 4128322 10-02-2016 INDIRA DEVI 919929741282 31 GOVIND NAGAR BALAJI DHARM KANTA KE

PEECHESIKAR ROADJAIPUR

63. JA7 S 200819 4128324 10-02-2016 YUVRAJ 919929741282 31 GOVIND NAGAR BALAJI DHARM KANTA KE

PEECHESIKAR ROADJAIPUR

64. JA7 S 200819 4128325 10-02-2016 PRIYANSHI 919929741282 31 GOVIND NAGAR BALAJI DHARM KANTA KE

PEECHESIKAR ROADJAIPUR

65. JA7 S 200819 4134728 10-02-2016 CHHITAR MAL 919929741282 31 GOVIND NAGAR BALAJI DHARM KANTA KE

PEECHESIKAR ROADJAIPUR

66. JA7 S 200819 4134729 10-02-2016 LADI DEVI 919929741282 31 GOVIND NAGAR BALAJI DHARM KANTA KE

PEECHESIKAR ROADJAIPUR

67. JA7 S 200828 4128549 10-02-2016 SRIKANT SAIN 919829377928 14 KAILASH PURI I NEAR SHYAM KIRANA

STOREHARMADAJAIPUR

68. JA7 S 200828 4128564 10-02-2016 PREMLATA SAIN 919829377928 14 KAILASH PURI I NEAR SHYAM KIRANA

STOREHARMADAJAIPUR

Page No. : 2 Date : 10.02.2016

Page 46: CGHS Card - List 10.02cghsjaipur.nic.in/Pdf/21 Plastic Card List 10.02.2016.pdf · CGHS Card - List 10.02.2016 S.N.Disp TypeCard No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres

S.N. Disp Type Card No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres Signature

69. JA7 S 200828 4128565 10-02-2016 SALONI SAIN 919829377928 14 KAILASH PURI I NEAR SHYAM KIRANA

STOREHARMADAJAIPUR

70. JA7 S 200828 4943560 10-02-2016 GARVIT SAIN 919829377928 14 KAILASH PURI I NEAR SHYAM KIRANA

STOREHARMADAJAIPUR

71. JA7 S 201066 4144102 10-02-2016 TAPAN NASKAR 919887063819 P NO. 22 F 2 RAJ RESIDENCY

RAMNESHPURINEWARU ROAD JHOTWARAJAIPUR

72. JA7 S 201066 4144107 10-02-2016 SONIA NASKAR 919887063819 P NO. 22 F 2 RAJ RESIDENCY

RAMNESHPURINEWARU ROAD JHOTWARAJAIPUR

73. JA7 S 201066 4144108 10-02-2016 LIPIKA NASKAR 919887063819 P NO. 22 F 2 RAJ RESIDENCY

RAMNESHPURINEWARU ROAD JHOTWARAJAIPUR

74. JA7 S 201201 4154821 10-02-2016 KALUA RAM 919887419687 17 DEV NAGAR AMURLIPURA JAIPUR

75. JA7 S 201201 4154822 10-02-2016 VIJAY PALI 919887419687 17 DEV NAGAR AMURLIPURA JAIPUR

76. JA7 S 201214 4155119 10-02-2016 HANUMAN SAHAI SHARMA

VILLAGE HARNATH PURA NIWARU ROADJAIPUR

77. JA7 S 201214 4155132 10-02-2016 SHANTI DEVI VILLAGE HARNATH PURA NIWARU ROADJAIPUR

78. JA7 S 201214 4155136 10-02-2016 TEJ PRAKASH SHARMA

VILLAGE HARNATH PURA NIWARU ROADJAIPUR

79. JA7 S 201231 4155605 10-02-2016 RAJEEV JOSHI 919252276052 P NO 71 SHIV COLONY DADI KA

PHATAKJHOTWARA ROAD JAIPUR

80. JA7 S 201271 4161490 10-02-2016 PAWAN JOSHI 919460069187 B 20 AGRASEN NAGAR KANTAJHOTWARAJAIPUR

81. JA7 S 201271 4161501 10-02-2016 DWARAKA PRASAD JOSHI

919460069187 B 20 AGRASEN NAGAR KANTAJHOTWARAJAIPUR

82. JA7 S 201271 4161503 10-02-2016 SITA DEVI 919460069187 B 20 AGRASEN NAGAR KANTAJHOTWARAJAIPUR

83. JA7 S 201271 4161504 10-02-2016 NISHA DEVI 919460069187 B 20 AGRASEN NAGAR KANTAJHOTWARAJAIPUR

84. JA7 S 201271 4161515 10-02-2016 AMAN JOSHI 919460069187 B 20 AGRASEN NAGAR KANTAJHOTWARAJAIPUR

85. JA7 S 201271 4161516 10-02-2016 GAURAV JOSHI 919460069187 B 20 AGRASEN NAGAR KANTAJHOTWARAJAIPUR

86. JA7 S 201271 4161517 10-02-2016 AARTI JOSHI 919460069187 B 20 AGRASEN NAGAR KANTAJHOTWARAJAIPUR

87. JA7 S 201378 4171948 10-02-2016 SURESH KUMAR SAIN 919928047888 16 RAMESH VIHAR EXTENSION NARI KA PHATAK

BENAR ROADJAIPUR

88. JA7 S 201378 4172029 10-02-2016 MALI DEVI 919928047888 16 RAMESH VIHAR EXTENSION NARI KA PHATAK

BENAR ROADJAIPUR

89. JA7 S 201381 4172132 10-02-2016 OM PRAKASH 919782632283 60 TYPE III SEC-7 GPRA CPWD

COLONYVIDHYADHAR NAGARJAIPUR

90. JA7 S 201381 4172139 10-02-2016 SUMITRA KUMARI 919782632283 60 TYPE III SEC-7 GPRA CPWD

COLONYVIDHYADHAR NAGARJAIPUR

91. JA7 S 201381 4172146 10-02-2016 GOPAL SINGH 919782632283 60 TYPE III SEC-7 GPRA CPWD

COLONYVIDHYADHAR NAGARJAIPUR

92. JA7 S 201381 4172147 10-02-2016 BOGI DEVI 919782632283 60 TYPE III SEC-7 GPRA CPWD

COLONYVIDHYADHAR NAGARJAIPUR

93. JA7 S 201454 4187124 10-02-2016 SOMBIR SINGH 919772859368 H-2 PUNIT VIHAR POCKET -G SEC-7VIDHYADHAR

NAGARJAIPUR

94. JA7 S 201454 4187127 10-02-2016 KAMLA DEVI 919772859368 H-2 PUNIT VIHAR POCKET -G SEC-7VIDHYADHAR

NAGARJAIPUR

95. JA7 S 201454 4187130 10-02-2016 PREETI 919772859368 H-2 PUNIT VIHAR POCKET -G SEC-7VIDHYADHAR

NAGARJAIPUR

96. JA7 S 201454 4187132 10-02-2016 KANIKA 919772859368 H-2 PUNIT VIHAR POCKET -G SEC-7VIDHYADHAR

NAGARJAIPUR

97. JA7 S 201454 4187137 10-02-2016 ADITYA BHALOTHIA 919772859368 H-2 PUNIT VIHAR POCKET -G SEC-7VIDHYADHAR

NAGARJAIPUR

98. JA7 S 201575 4200013 10-02-2016 ANIL BIRLE 918740804744 QTR D NO. D/25 CUSTOM COLONYSEC 7

VIDHADHAR NAGARJAIPUR

99. JA7 S 201575 4200034 10-02-2016 ANITA BIRLE 918740804744 QTR D NO. D/25 CUSTOM COLONYSEC 7

VIDHADHAR NAGARJAIPUR

100. JA7 S 201575 4200036 10-02-2016 ANAY BIRLE 918740804744 QTR D NO. D/25 CUSTOM COLONYSEC 7

VIDHADHAR NAGARJAIPUR

101. JA7 S 201575 4934729 10-02-2016 HARSH 918740804744 QTR D NO. D/25 CUSTOM COLONYSEC 7

VIDHADHAR NAGARJAIPUR

102. JA7 S 201891 4244495 10-02-2016 GAINDA RAM KASANA 919649426743 180 RAMESHWAR DHAM MURLIPURAJAIPUR

103. JA7 S 201891 4244500 10-02-2016 BATTO DEVI 919649426743 180 RAMESHWAR DHAM MURLIPURAJAIPUR

Page No. : 3 Date : 10.02.2016

Page 47: CGHS Card - List 10.02cghsjaipur.nic.in/Pdf/21 Plastic Card List 10.02.2016.pdf · CGHS Card - List 10.02.2016 S.N.Disp TypeCard No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres

S.N. Disp Type Card No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres Signature

104. JA7 S 201941 4251052 10-02-2016 DINESH KUMAR GUPTA 919829173141 UNIT G-01 PLOT NO. 212 SHIV VIHAR ROAD NO. 5 SIKAR ROADJAIPUR

105. JA7 S 202001 4260753 10-02-2016 KISHAN LAL BAHETI 919413511891 B-44 (A) SRIMIWAS NAGAR OP VKIA RD NO 6SIKAR ROADJAIPUR

106. JA7 S 202001 4260756 10-02-2016 MADHU DEVI 919413511891 B-44 (A) SRIMIWAS NAGAR OP VKIA RD NO 6SIKAR ROADJAIPUR

107. JA7 S 202001 4260760 10-02-2016 KU SUSHAMA 919413511891 B-44 (A) SRIMIWAS NAGAR OP VKIA RD NO 6SIKAR ROADJAIPUR

108. JA7 S 202212 4301972 10-02-2016 NARAYANI DEVI 917877097828 A-74 DURGA VIHAR COLONY GREEN PARKJHOTWARAJAIPUR

109. JA7 S 202266 4315217 10-02-2016 DHARM PAL 919413045973 D- II /52 CUSTOMS COLONY SEC. 7VIDHYADHAR NAGARJAIPUR

110. JA7 S 202986 4414920 10-02-2016 MAHAVEER SINGH RAJAWAT

919784593752 A-34 JAGDAMBA COLONY NAYA KHERAAMBABARI JAIPUR

111. JA7 S 202986 4923326 10-02-2016 MEENAL CHAUHAN 919784593752 A-34 JAGDAMBA COLONY NAYA KHERAAMBABARI JAIPUR

112. JA7 S 203040 4423176 10-02-2016 SARWAN SINGH 919660841227 P.NO.182 SHREE KADAM VIHAR COLONYNINDHAR BENAR JAIPUR

113. JA7 S 203040 4423193 10-02-2016 UMED KANWAR 919660841227 P.NO.182 SHREE KADAM VIHAR COLONYNINDHAR BENAR JAIPUR

114. JA7 S 203088 4429882 10-02-2016 MUKESH KUMAR SHARMA

918696291234 D II/27 CUSTOME COLONY SEC 07VIDHYADHAR NAGARJAIPUR

115. JA7 S 203088 4913765 10-02-2016 YAKSHIT SHARMA 918696291234 D II/27 CUSTOME COLONY SEC 07VIDHYADHAR NAGARJAIPUR

116. JA7 S 203267 4457286 10-02-2016 ATMA PRASAD 917073631026 Q NO. 27, TYPE III SEC-7 NIRMAN PARISARVIDHYADHAR NAGARJAIPUR

117. JA7 S 203267 4457288 10-02-2016 SARASWATI DEVI 917073631026 Q NO. 27, TYPE III SEC-7 NIRMAN PARISARVIDHYADHAR NAGARJAIPUR

118. JA7 S 203267 4457290 10-02-2016 PATASIA DEVI 917073631026 Q NO. 27, TYPE III SEC-7 NIRMAN PARISARVIDHYADHAR NAGARJAIPUR

119. JA7 S 203401 4487259 10-02-2016 NANCHI LAL 919660153451 NEWARU DHANI KAAREDAJOTHWARAJAIPUR

120. JA7 S 203401 4487260 10-02-2016 BIRDHI DEVI 919660153451 NEWARU DHANI KAAREDAJOTHWARAJAIPUR

121. JA7 S 203401 4487261 10-02-2016 SUNIL KUMAR 919660153451 NEWARU DHANI KAAREDAJOTHWARAJAIPUR

122. JA7 S 204666 4847622 10-02-2016 KRISHAN KUMAR MEENA

917062669118 Q.NO. 41 TYPE 3 NIRMAN VIHAR VIDHYADHAR NAGAR JAIPUR

123. JA7 S 204666 4847655 10-02-2016 KAMALI MEENA 917062669118 Q.NO. 41 TYPE 3 NIRMAN VIHAR VIDHYADHAR NAGAR JAIPUR

124. JA7 S 204666 4847659 10-02-2016 ROHIT SUSAWAT 917062669118 Q.NO. 41 TYPE 3 NIRMAN VIHAR VIDHYADHAR NAGAR JAIPUR

125. JA7 S 204666 4847688 10-02-2016 MAYANK SUSAWAT 917062669118 Q.NO. 41 TYPE 3 NIRMAN VIHAR VIDHYADHAR NAGAR JAIPUR

126. JA7 S 204700 4870595 10-02-2016 ASHOK KUMAR SAINI 919660240289 D - 37 GANESH NAGAR ROAD NO - 14 VKI JAIPUR

127. JA7 S 204700 4870610 10-02-2016 RAMAWATAR SAINI 919660240289 D - 37 GANESH NAGAR ROAD NO - 14 VKI JAIPUR

128. JA7 S 204700 4870611 10-02-2016 MEERA DEVI 919660240289 D - 37 GANESH NAGAR ROAD NO - 14 VKI JAIPUR

129. JA7 S 204711 4873221 10-02-2016 KRISHAN KUMAR SHARMA

919887240425 PLOT NO. 94 SECTOR 3VIDHYADHAR NAGARJAIPUR

130. JA7 S 204711 4873248 10-02-2016 MANAK CHAND SHARMA

919887240425 PLOT NO. 94 SECTOR 3VIDHYADHAR NAGARJAIPUR

131. JA7 S 204711 4873259 10-02-2016 PREM DEVI SHARMA 919887240425 PLOT NO. 94 SECTOR 3VIDHYADHAR NAGARJAIPUR

132. JA7 S 204712 4873200 10-02-2016 DR. HARI RAM CHOUDHARY

918459508435 22/T-IV NIRMAN PARISAR SECTOR 7VIDHYADHAR NAGARJAIPUR

133. JA7 S 204712 4873203 10-02-2016 MATHURA LAL CHOUDHARY

918459508435 22/T-IV NIRMAN PARISAR SECTOR 7VIDHYADHAR NAGARJAIPUR

134. JA7 S 204712 4873204 10-02-2016 GOPIA BAI 918459508435 22/T-IV NIRMAN PARISAR SECTOR 7VIDHYADHAR NAGARJAIPUR

135. JA7 S 204712 4873212 10-02-2016 LAXMI CHOUDHARY 918459508435 22/T-IV NIRMAN PARISAR SECTOR 7VIDHYADHAR NAGARJAIPUR

136. JA7 S 204713 4873162 10-02-2016 SULTAN 919928562423 PLOT NO. 6 NARAYAN NAGAR VISTAR BENAD ROADDADI KA PHATAK JHOTWARAJAIPUR

137. JA7 S 204713 4873168 10-02-2016 RAJ DEVI 919928562423 PLOT NO. 6 NARAYAN NAGAR VISTAR BENAD ROADDADI KA PHATAK JHOTWARAJAIPUR

138. JA7 S 204713 4873169 10-02-2016 PRIYANKA 919928562423 PLOT NO. 6 NARAYAN NAGAR VISTAR BENAD ROADDADI KA PHATAK JHOTWARAJAIPUR

Page No. : 4 Date : 10.02.2016

Page 48: CGHS Card - List 10.02cghsjaipur.nic.in/Pdf/21 Plastic Card List 10.02.2016.pdf · CGHS Card - List 10.02.2016 S.N.Disp TypeCard No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres

S.N. Disp Type Card No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres Signature

139. JA7 S 204713 4873171 10-02-2016 VIKASH 919928562423 PLOT NO. 6 NARAYAN NAGAR VISTAR BENAD

ROADDADI KA PHATAK JHOTWARAJAIPUR

140. JA7 S 204713 4873173 10-02-2016 ASHEESH 919928562423 PLOT NO. 6 NARAYAN NAGAR VISTAR BENAD

ROADDADI KA PHATAK JHOTWARAJAIPUR

141. JA7 S 204720 4874064 10-02-2016 BACCHU RAM MEENA 917690879707 TYPE-1/199 NIRMAN VIHAR-IIISEC 3 VIDHYADHAR

NAGARJAIPUR

142. JA7 S 204720 4874217 10-02-2016 KALAWATI MEENA 917690879707 TYPE-1/199 NIRMAN VIHAR-IIISEC 3 VIDHYADHAR

NAGARJAIPUR

143. JA7 S 204720 4874220 10-02-2016 SIMA MEENA 917690879707 TYPE-1/199 NIRMAN VIHAR-IIISEC 3 VIDHYADHAR

NAGARJAIPUR

144. JA7 S 204720 4874223 10-02-2016 KAJAL MEENA 917690879707 TYPE-1/199 NIRMAN VIHAR-IIISEC 3 VIDHYADHAR

NAGARJAIPUR

145. JA7 S 204720 4874225 10-02-2016 SOURBH MEENA 917690879707 TYPE-1/199 NIRMAN VIHAR-IIISEC 3 VIDHYADHAR

NAGARJAIPUR

146. JA7 S 204720 4874226 10-02-2016 RAMSINGH MEENA 917690879707 TYPE-1/199 NIRMAN VIHAR-IIISEC 3 VIDHYADHAR

NAGARJAIPUR

147. JA7 S 204720 4874227 10-02-2016 JAL BAI MEENA 917690879707 TYPE-1/199 NIRMAN VIHAR-IIISEC 3 VIDHYADHAR

NAGARJAIPUR

148. JA7 S 204721 4874013 10-02-2016 VISHNU DUTT TANK 919530400554 PLOT NO. 17 OPP NEW PRIYADARSHANI SCHOOL

ROAD NO. 2 VKI AREAJAIPUR

149. JA7 S 204721 4874025 10-02-2016 ANITA TANK 919530400554 PLOT NO. 17 OPP NEW PRIYADARSHANI SCHOOL

ROAD NO. 2 VKI AREAJAIPUR

150. JA7 S 204721 4874036 10-02-2016 ANISHA TANK 919530400554 PLOT NO. 17 OPP NEW PRIYADARSHANI SCHOOL

ROAD NO. 2 VKI AREAJAIPUR

151. JA7 S 204721 4874038 10-02-2016 KRITISHA TANK 919530400554 PLOT NO. 17 OPP NEW PRIYADARSHANI SCHOOL

ROAD NO. 2 VKI AREAJAIPUR

152. JA7 S 204721 4874040 10-02-2016 GAINDI LAL TANK 919530400554 PLOT NO. 17 OPP NEW PRIYADARSHANI SCHOOL

ROAD NO. 2 VKI AREAJAIPUR

153. JA7 S 204721 4874044 10-02-2016 MANPHOOL DEVI 919530400554 PLOT NO. 17 OPP NEW PRIYADARSHANI SCHOOL

ROAD NO. 2 VKI AREAJAIPUR

154. JA7 S 204728 4876848 10-02-2016 RAMESH KUMAR MEENA

919929766434 H.NO. 253 AWHO COLONY AMBABARI JAIPUR

155. JA7 S 204728 4876855 10-02-2016 GYARSHI DEVI MEENA 919929766434 H.NO. 253 AWHO COLONY AMBABARI JAIPUR

156. JA7 S 204728 4876856 10-02-2016 GULABI DEVI MEENA 919929766434 H.NO. 253 AWHO COLONY AMBABARI JAIPUR

157. JA7 S 204747 4881469 10-02-2016 PRAVEEN KUMAR 919782172161 D - 20 RAMESHWAR DHAM MURLIPURA JAIPUR

158. JA7 S 204754 4883860 10-02-2016 MANOJ KUMAR MEENA 918502002986 Q.NO III/C/74 CUSTOM C.EX. RESIDENTIAL

COLONYSEC - 7 VIDHYADHAR NAGAR JAIPUR

159. JA7 S 204754 4883863 10-02-2016 PRIYANKA MEENA 918502002986 Q.NO III/C/74 CUSTOM C.EX. RESIDENTIAL

COLONYSEC - 7 VIDHYADHAR NAGAR JAIPUR

160. JA7 S 204754 4883881 10-02-2016 ISHANT MEENA 918502002986 Q.NO III/C/74 CUSTOM C.EX. RESIDENTIAL

COLONYSEC - 7 VIDHYADHAR NAGAR JAIPUR

161. JA7 S 204754 4883882 10-02-2016 ROORMAL MEENA 918502002986 Q.NO III/C/74 CUSTOM C.EX. RESIDENTIAL

COLONYSEC - 7 VIDHYADHAR NAGAR JAIPUR

162. JA7 S 204754 4883883 10-02-2016 BARFI DEVI 918502002986 Q.NO III/C/74 CUSTOM C.EX. RESIDENTIAL

COLONYSEC - 7 VIDHYADHAR NAGAR JAIPUR

163. JA7 S 204760 4885878 10-02-2016 SURYA KANT 919176536221 Q.NO- 21 TYPE - 4 NIRMAN PARISAR SEC - 7

VIDHYADHAR NAGAR JAIPUR

164. JA7 S 204760 4885892 10-02-2016 ANSHU GUPTA 919176536221 Q.NO- 21 TYPE - 4 NIRMAN PARISAR SEC - 7

VIDHYADHAR NAGAR JAIPUR

165. JA7 S 204761 4885834 10-02-2016 SANWAR MAL BUNKAR 919680000861 6/347 VIDHYADHAR NAGAR JAIPUR

166. JA7 S 204761 4885844 10-02-2016 SANTOSH BUNKAR 919680000861 6/347 VIDHYADHAR NAGAR JAIPUR

167. JA7 S 204761 4885845 10-02-2016 RAKESH BUNKAR 919680000861 6/347 VIDHYADHAR NAGAR JAIPUR

168. JA7 S 204761 4885847 10-02-2016 POOJA BUNKAR 919680000861 6/347 VIDHYADHAR NAGAR JAIPUR

169. JA7 S 204761 4885849 10-02-2016 ARTI BUNKAR 919680000861 6/347 VIDHYADHAR NAGAR JAIPUR

170. JA7 S 204761 4885854 10-02-2016 MANISH BUNKAR 919680000861 6/347 VIDHYADHAR NAGAR JAIPUR

171. JA7 S 204761 4885857 10-02-2016 SUJI DEVI BUNKAR 919680000861 6/347 VIDHYADHAR NAGAR JAIPUR

172. JA7 S 204761 4886562 10-02-2016 ISHWAR LAL BUNKAR 919680000861 6/347 VIDHYADHAR NAGAR JAIPUR

173. JA7 S 204766 4887519 10-02-2016 MAHESH KUMAR SHARMA

917742496230 H.NO - 210 MALHOTRA NAGAR NEAR

BHOOTESHWARMANDIR VIDHYADHAR NAGAR

JAIPUR

Page No. : 5 Date : 10.02.2016

Page 49: CGHS Card - List 10.02cghsjaipur.nic.in/Pdf/21 Plastic Card List 10.02.2016.pdf · CGHS Card - List 10.02.2016 S.N.Disp TypeCard No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres

S.N. Disp Type Card No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres Signature

174. JA7 S 204766 4887532 10-02-2016 BABITA SHARMA 917742496230 H.NO - 210 MALHOTRA NAGAR NEAR

BHOOTESHWARMANDIR VIDHYADHAR NAGAR

JAIPUR

175. JA7 S 204766 4887533 10-02-2016 CHIRAG 917742496230 H.NO - 210 MALHOTRA NAGAR NEAR

BHOOTESHWARMANDIR VIDHYADHAR NAGAR

JAIPUR

176. JA7 S 204766 4887538 10-02-2016 NAMRATA 917742496230 H.NO - 210 MALHOTRA NAGAR NEAR

BHOOTESHWARMANDIR VIDHYADHAR NAGAR

JAIPUR

177. JA7 S 204785 4893821 10-02-2016 SHAKTI SINGH 919462657676 72 SHYAM NAGAR NADI KA FATAK BENAD ROAD

JAIPUR

178. JA7 S 204785 4893846 10-02-2016 MEENA KANWAR 919462657676 72 SHYAM NAGAR NADI KA FATAK BENAD ROAD

JAIPUR

179. JA7 S 204785 4893849 10-02-2016 LOKENDAR SINGH 919462657676 72 SHYAM NAGAR NADI KA FATAK BENAD ROAD

JAIPUR

180. JA7 S 204785 4893851 10-02-2016 KRISHIKA KANWAR 919462657676 72 SHYAM NAGAR NADI KA FATAK BENAD ROAD

JAIPUR

181. JA7 S 204789 4894707 10-02-2016 TEJO RAM 919602196607 46 IEMS COLONY SEC - 3 VIDHYADHAR NAGAR

JAIPUR

182. JA7 S 204789 4894710 10-02-2016 SARO DEVI 919602196607 46 IEMS COLONY SEC - 3 VIDHYADHAR NAGAR

JAIPUR

183. JA7 S 204795 4898393 10-02-2016 B.L.BHATI 919461028900 P.NO. 17 VIKAS NAGAR MURLIPURA JAIPUR

184. JA7 S 204795 4898405 10-02-2016 YASHODA 919461028900 P.NO. 17 VIKAS NAGAR MURLIPURA JAIPUR

185. JA7 S 204797 4898375 10-02-2016 SANJAY KUMAR 919001913458 Q.NO 475/4 NIRMAN VIHAR - I MES OFFICER S

ENCLAVE JAIPUR

186. JA7 S 204797 4898377 10-02-2016 KIRAN KUMARI 919001913458 Q.NO 475/4 NIRMAN VIHAR - I MES OFFICER S

ENCLAVE JAIPUR

187. JA7 S 204797 4898378 10-02-2016 RAJAT DADHWAL 919001913458 Q.NO 475/4 NIRMAN VIHAR - I MES OFFICER S

ENCLAVE JAIPUR

188. JA7 S 204797 4898379 10-02-2016 SHREYA DADHWAL 919001913458 Q.NO 475/4 NIRMAN VIHAR - I MES OFFICER S

ENCLAVE JAIPUR

189. JA7 S 204807 4903379 10-02-2016 VINAY KUMAR 919818995140 41 TYPE IV NIRMAN VIHAR II SEC - 2 VIDHYADHAR

NAGAR JAIPUR

190. JA7 S 204807 4903380 10-02-2016 NEETI SAXENA 919818995140 41 TYPE IV NIRMAN VIHAR II SEC - 2 VIDHYADHAR

NAGAR JAIPUR

191. JA7 S 204807 4903381 10-02-2016 VIDIT SAXENA 919818995140 41 TYPE IV NIRMAN VIHAR II SEC - 2 VIDHYADHAR

NAGAR JAIPUR

192. JA7 S 204814 4906930 10-02-2016 NEELAM POONIA 918387095598 E - 14 TYPE - I CUSTOM COLONY SEC -

7VIDHYADHAR NAGAR JAIPUR

193. JA7 S 204814 4906932 10-02-2016 ANSHU KASWAN 918387095598 E - 14 TYPE - I CUSTOM COLONY SEC -

7VIDHYADHAR NAGAR JAIPUR

194. JA7 S 204822 4906806 10-02-2016 NAND KISHORE MEENA 919829856015 Q.NO. 74 TYPE - II NIRMAN VIHARIII SEC -

3VIDHYADHAR NAGAR JAIPUR

195. JA7 S 204822 4906820 10-02-2016 PREM 919829856015 Q.NO. 74 TYPE - II NIRMAN VIHARIII SEC -

3VIDHYADHAR NAGAR JAIPUR

196. JA7 S 204822 4906825 10-02-2016 BHARTI 919829856015 Q.NO. 74 TYPE - II NIRMAN VIHARIII SEC -

3VIDHYADHAR NAGAR JAIPUR

197. JA7 S 204822 4906826 10-02-2016 RAKESH 919829856015 Q.NO. 74 TYPE - II NIRMAN VIHARIII SEC -

3VIDHYADHAR NAGAR JAIPUR

198. JA7 S 204822 4906830 10-02-2016 MANISHA 919829856015 Q.NO. 74 TYPE - II NIRMAN VIHARIII SEC -

3VIDHYADHAR NAGAR JAIPUR

199. JA7 S 204822 4906838 10-02-2016 MUKESH 919829856015 Q.NO. 74 TYPE - II NIRMAN VIHARIII SEC -

3VIDHYADHAR NAGAR JAIPUR

200. JA7 S 204822 4906849 10-02-2016 GYARSHI 919829856015 Q.NO. 74 TYPE - II NIRMAN VIHARIII SEC -

3VIDHYADHAR NAGAR JAIPUR

201. JA7 S 204833 4911683 10-02-2016 RAMESH KUMAR VERMA

919001198184 45 - NIRMAL VIHAR BENAR ROAD DADI KA PHATAK

JAIPUR

202. JA7 S 204833 4911692 10-02-2016 SHAKUNTALA VERMA 919001198184 45 - NIRMAL VIHAR BENAR ROAD DADI KA PHATAK

JAIPUR

203. JA7 S 204836 4914001 10-02-2016 RAJEEV SAXENA 919950432168 NIRMAN VIHAR -II TYPE -IV/47VIDHYADHAR NAGAR

JAIPUR

204. JA7 S 204836 4914002 10-02-2016 JANHVI SAXENA 919950432168 NIRMAN VIHAR -II TYPE -IV/47VIDHYADHAR NAGAR

JAIPUR

205. JA7 S 204838 4913943 10-02-2016 PAWAN KUMAR KUMAWAT

919312580456 17 ARYA NAGAR MURLIPURA JAIPUR

206. JA7 S 204838 4913945 10-02-2016 POONAM KUMAWAT 919312580456 17 ARYA NAGAR MURLIPURA JAIPUR

207. JA7 S 204838 4913947 10-02-2016 DHANNA LAL KUMAWAT

919312580456 17 ARYA NAGAR MURLIPURA JAIPUR

208. JA7 S 204838 4913948 10-02-2016 NANCHI DEVI 919312580456 17 ARYA NAGAR MURLIPURA JAIPUR

Page No. : 6 Date : 10.02.2016

Page 50: CGHS Card - List 10.02cghsjaipur.nic.in/Pdf/21 Plastic Card List 10.02.2016.pdf · CGHS Card - List 10.02.2016 S.N.Disp TypeCard No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres

S.N. Disp Type Card No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres Signature

209. JA7 S 204838 4913949 10-02-2016 HAARVI KUMAWAT 919312580456 17 ARYA NAGAR MURLIPURA JAIPUR

210. JA7 S 204839 4915160 10-02-2016 RINKU INDORA 917589492363 Q.NO. E-15 BLOCK - I SEC - 7 VIDHYADHAR NAGAR

JAIPUR

211. JA7 S 204839 4915165 10-02-2016 SURESH SANKHALA 917589492363 Q.NO. E-15 BLOCK - I SEC - 7 VIDHYADHAR NAGAR

JAIPUR

212. JA7 S 204839 4915166 10-02-2016 DEVANSH SANKHALA 917589492363 Q.NO. E-15 BLOCK - I SEC - 7 VIDHYADHAR NAGAR

JAIPUR

213. JA7 S 204841 4918226 10-02-2016 BHOOP SINGH CHOUDHARY

919413526707 Q.NO. 7/IV SEC -IINIRMAN VIHAR 1 JAIPUR

214. JA7 S 204841 4918254 10-02-2016 GEETA DEVI 919413526707 Q.NO. 7/IV SEC -IINIRMAN VIHAR 1 JAIPUR

215. JA7 S 204841 4918256 10-02-2016 POOJA 919413526707 Q.NO. 7/IV SEC -IINIRMAN VIHAR 1 JAIPUR

216. JA7 S 204847 4918352 10-02-2016 ASHOK KUMAR YADAV 917587830841 35 KRISHNA NAGAR KALWAD ROAD JHOTWARA

JAIPUR

217. JA7 S 204847 4918354 10-02-2016 SARITA YADAV 917587830841 35 KRISHNA NAGAR KALWAD ROAD JHOTWARA

JAIPUR

218. JA7 S 204847 4918355 10-02-2016 ANKIT YADAV 917587830841 35 KRISHNA NAGAR KALWAD ROAD JHOTWARA

JAIPUR

219. JA7 S 204850 4920185 10-02-2016 MAN PRAKASH BARETH

919828268685 P.NO. 133 SHIV NAGAR - IIMURLIPURA JAIPUR

220. JA7 S 204850 4920188 10-02-2016 KIRAN BARETH 919828268685 P.NO. 133 SHIV NAGAR - IIMURLIPURA JAIPUR

221. JA7 S 204853 4924679 10-02-2016 VIVEK KATARIYA 917737023954 7 ANAND VIHAR -E NADI KA PHATAKBENAR ROAD

JAIPUR

222. JA7 S 204857 4925903 10-02-2016 MUKESH KUMAR 917891135343 QR NO. 20 NIRMAN VIHAR II SEC - 2 VIDHYADHAR

NAGAR JAIUR

223. JA7 S 204857 4925904 10-02-2016 JYOTI SAXENA 917891135343 QR NO. 20 NIRMAN VIHAR II SEC - 2 VIDHYADHAR

NAGAR JAIUR

224. JA7 S 204857 4925905 10-02-2016 NIKITA SAXENA 917891135343 QR NO. 20 NIRMAN VIHAR II SEC - 2 VIDHYADHAR

NAGAR JAIUR

225. JA7 S 204859 4929584 10-02-2016 DEVI SINGH MEENA 918432184439 P.NO. 41 KRISHNA VIHAR NEAR ARJUN NAGAR

FATAK ROAD JAIPUR

226. JA7 S 204859 4929585 10-02-2016 RAM KISHOR MEENA 918432184439 P.NO. 41 KRISHNA VIHAR NEAR ARJUN NAGAR

FATAK ROAD JAIPUR

227. JA7 S 204859 4929596 10-02-2016 SHREE BAI MEENA 918432184439 P.NO. 41 KRISHNA VIHAR NEAR ARJUN NAGAR

FATAK ROAD JAIPUR

228. JA7 S 204860 4929456 10-02-2016 PARBHU RAM 919887822466 Q.NO. 06 POSTAL OFFICER COLONY SHASTRI

NAGAR JAIPUR

229. JA7 S 204860 4929478 10-02-2016 GURDYAL RAM 919887822466 Q.NO. 06 POSTAL OFFICER COLONY SHASTRI

NAGAR JAIPUR

230. JA7 S 204860 4929480 10-02-2016 MANHORI DEVI 919887822466 Q.NO. 06 POSTAL OFFICER COLONY SHASTRI

NAGAR JAIPUR

231. JA7 S 204860 4929481 10-02-2016 KIRAN 919887822466 Q.NO. 06 POSTAL OFFICER COLONY SHASTRI

NAGAR JAIPUR

232. JA7 S 204860 4929565 10-02-2016 ROYAL 919887822466 Q.NO. 06 POSTAL OFFICER COLONY SHASTRI

NAGAR JAIPUR

233. JA7 S 204860 4929571 10-02-2016 PRACHI 919887822466 Q.NO. 06 POSTAL OFFICER COLONY SHASTRI

NAGAR JAIPUR

234. JA7 S 204861 4929418 10-02-2016 SACHIN GOKULKA 918559814369 37 ANAND VIHAR D JODALAV K I NUMBER 14

JAIPUR

235. JA7 S 204862 4929381 10-02-2016 KAMLESH KUMAR SAIN 919461522838 937 J.P.COLONY SEC NO. 3 LANKAPURI

SHASTRINAGAR JAIPUR

236. JA7 S 204862 4929385 10-02-2016 POOJA SAIN 919461522838 937 J.P.COLONY SEC NO. 3 LANKAPURI

SHASTRINAGAR JAIPUR

237. JA7 S 204862 4929387 10-02-2016 PAYAL SAIN 919461522838 937 J.P.COLONY SEC NO. 3 LANKAPURI

SHASTRINAGAR JAIPUR

238. JA7 S 204862 4929391 10-02-2016 HAMENT SAIN 919461522838 937 J.P.COLONY SEC NO. 3 LANKAPURI

SHASTRINAGAR JAIPUR

239. JA7 S 204862 4929393 10-02-2016 PRIYANKA SAIN 919461522838 937 J.P.COLONY SEC NO. 3 LANKAPURI

SHASTRINAGAR JAIPUR

240. JA7 S 204896 4942760 10-02-2016 MAHAVEER PRASAD LAMBA

919929426692 349 VIJAYBARI PATH NO. 7VIDHYADHAR NAGAR

JAIPUR

241. JA7 S 204896 4942763 10-02-2016 RAJU JAT 919929426692 349 VIJAYBARI PATH NO. 7VIDHYADHAR NAGAR

JAIPUR

242. JA7 S 204896 4942769 10-02-2016 PRIYANSHI 919929426692 349 VIJAYBARI PATH NO. 7VIDHYADHAR NAGAR

JAIPUR

243. JA7 S 204896 4942770 10-02-2016 PRIYA LAMBA 919929426692 349 VIJAYBARI PATH NO. 7VIDHYADHAR NAGAR

JAIPUR

Page No. : 7 Date : 10.02.2016

Page 51: CGHS Card - List 10.02cghsjaipur.nic.in/Pdf/21 Plastic Card List 10.02.2016.pdf · CGHS Card - List 10.02.2016 S.N.Disp TypeCard No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres

S.N. Disp Type Card No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres Signature

244. JA7 S 204896 4942771 10-02-2016 BIDAMI DEVI 919929426692 349 VIJAYBARI PATH NO. 7VIDHYADHAR NAGAR

JAIPUR

245. JA7 S 204905 4945777 10-02-2016 SANDEEP SHARMA 919694285621 A -20 NAYA KHERA VIVEKANANDCOLONY

AMBABARI JAIPUR

246. JA7 S 204906 4945740 10-02-2016 SOURABH SHARMA 919782828283 TIWARI MARKET MURLIPURA WAR NO. - 05

MURLIPURAJAIPUR

247. JA7 S 204906 4945758 10-02-2016 POONAM SHARMA 919782828283 TIWARI MARKET MURLIPURA WAR NO. - 05

MURLIPURAJAIPUR

Page No. : 8 Date : 10.02.2016

Page 52: CGHS Card - List 10.02cghsjaipur.nic.in/Pdf/21 Plastic Card List 10.02.2016.pdf · CGHS Card - List 10.02.2016 S.N.Disp TypeCard No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres
Page 53: CGHS Card - List 10.02cghsjaipur.nic.in/Pdf/21 Plastic Card List 10.02.2016.pdf · CGHS Card - List 10.02.2016 S.N.Disp TypeCard No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres

CGHS Card - List 10.02.2016

S.N. Disp Type Card No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres Signature

1. JA1 P 182421 2752235 10-02-2016 SHANTI 919460408371 74 GOVIND NAGAREAST AMER ROAD

2. JA1 P 182980 2752340 10-02-2016 SMT NASSEM NAQVI 918952877815 15 HAZRAT ALI COLONYAMER ROAD

3. JA1 P 184848 3736413 10-02-2016 O P PAREEK 919414458019 VIJAY COLONY NEAR PANI KI TANKIBASSI

4. JA1 P 251699 4110877 10-02-2016 LOKUMAL 919314248368 1416 GANGAPOLEJAIPUR

5. JA1 P 251699 4110888 10-02-2016 DAYAWANTI 919314248368 1416 GANGAPOLEJAIPUR

6. JA1 P 252080 4144139 10-02-2016 BABU LAL NAGAR 919413344525 A 39 MANDI KHATIKAN OPP BAJRANG NURSARYJAIPUR

7. JA1 P 252080 4144143 10-02-2016 NATHI DEVI 919413344525 A 39 MANDI KHATIKAN OPP BAJRANG NURSARYJAIPUR

8. JA1 P 252080 4144144 10-02-2016 ANITA 919413344525 A 39 MANDI KHATIKAN OPP BAJRANG NURSARYJAIPUR

9. JA1 P 252323 4197420 10-02-2016 VIMLA DAVI SHARMA 919468721578 H NO. 1545 JAT KE KUYE KA RASTACHANDPOLE BAZARJAIPUR

10. JA1 P 252323 4197454 10-02-2016 SONIYA SHARMA 919468721578 H NO. 1545 JAT KE KUYE KA RASTACHANDPOLE BAZARJAIPUR

11. JA1 P 252323 4197456 10-02-2016 SIDDHARTH SHARMA 919468721578 H NO. 1545 JAT KE KUYE KA RASTACHANDPOLE BAZARJAIPUR

12. JA1 P 252323 4197457 10-02-2016 GEETA DEVI SHARMA 919468721578 H NO. 1545 JAT KE KUYE KA RASTACHANDPOLE BAZARJAIPUR

13. JA1 P 252327 4197328 10-02-2016 GOVIND RAM PAREEK 919950877353 H NO. 10 NEAR LOVELY KIRANA STOREPUROHIT PARA BRAHAMPURIJAIPUR

14. JA1 P 252327 4197344 10-02-2016 MITHLESH PAREEK 919950877353 H NO. 10 NEAR LOVELY KIRANA STOREPUROHIT PARA BRAHAMPURIJAIPUR

15. JA1 P 252843 4397771 10-02-2016 SHANKAR LAL 919351758430 117 GOVIND NAGAR (WEST) AMER ROADJAIPUR

16. JA1 P 252843 4397857 10-02-2016 SHANTI DEVI 919351758430 117 GOVIND NAGAR (WEST) AMER ROADJAIPUR

17. JA1 P 253854 4881837 10-02-2016 SATYA NARAIN BUNKAR

919983274520 VPO - ACHROL DISTT - JAIPUR RAJASTHAN

18. JA1 P 253854 4881850 10-02-2016 MONA DEVI 919983274520 VPO - ACHROL DISTT - JAIPUR RAJASTHAN

19. JA1 P 253857 4881630 10-02-2016 OM PRAKASH MEENA 919001626605 VPO - DHAND VIA - AMER JAIPUR

20. JA1 P 253857 4881643 10-02-2016 DHANNI DEVI 919001626605 VPO - DHAND VIA - AMER JAIPUR

21. JA1 P 253893 4898314 10-02-2016 GHAN SHYAM SHARMA 919413236234 357 SOHAN DHAM NEAR MANGLA MATA MANDIRMANGLA MARG BRAHMPURI JAIPUR

22. JA1 P 253893 4898319 10-02-2016 DULARI SHARMA 919413236234 357 SOHAN DHAM NEAR MANGLA MATA MANDIRMANGLA MARG BRAHMPURI JAIPUR

23. JA1 P 253893 4898323 10-02-2016 YAMINI SHARMA 919413236234 357 SOHAN DHAM NEAR MANGLA MATA MANDIRMANGLA MARG BRAHMPURI JAIPUR

24. JA1 P 253912 4903226 10-02-2016 KAILASH NARAYAN PALIWAL

919460345545 H.NO. 1671 JAI LAL MUNSHI KA RASTACHANDPOLE BAZAR WARD NO- 77 JAIPUR

25. JA1 P 253912 4903242 10-02-2016 KAMLESH PALIWAL 919460345545 H.NO. 1671 JAI LAL MUNSHI KA RASTACHANDPOLE BAZAR WARD NO- 77 JAIPUR

26. JA1 P 253924 4907181 10-02-2016 SUMER CHAND SAINI 918560941688 P.NO. 52 KRISHNA COLONY BEHINDBARIWAL KATE RAMGARH ROAD JAIPUR

27. JA1 P 253924 4907195 10-02-2016 SANTOSH SAINI 918560941688 P.NO. 52 KRISHNA COLONY BEHINDBARIWAL KATE RAMGARH ROAD JAIPUR

28. JA1 P 253936 4911413 10-02-2016 RAMESHWAR PRASAD 917568086334 NEAR MAN PARAKASH CINEMA CHAURA RASTA JAIPUR

29. JA1 P 253936 4911422 10-02-2016 GHISHI DEVI 917568086334 NEAR MAN PARAKASH CINEMA CHAURA RASTA JAIPUR

30. JA1 P 253971 4934591 10-02-2016 HARI NARAIN 917791985173 H.NO. 3859 GALTA ROAD BAIRWABASTI JAIPUR

31. JA1 P 253971 4934597 10-02-2016 LAXMI DEVI 917791985173 H.NO. 3859 GALTA ROAD BAIRWABASTI JAIPUR

32. JA1 P 253976 4938999 10-02-2016 UMA DEVI 919783604762 3686 FUTA KHURRA RAMGANJBAZAR JAIPUR

33. JA1 P 253983 4941004 10-02-2016 NAHNU RAM 919571897831 P.NO. 63 JOSHI COLONY RAJAMAL KA TALAB JAIPUR

Page No. : 1 Date : 10.02.2016

Page 54: CGHS Card - List 10.02cghsjaipur.nic.in/Pdf/21 Plastic Card List 10.02.2016.pdf · CGHS Card - List 10.02.2016 S.N.Disp TypeCard No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres

S.N. Disp Type Card No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres Signature

34. JA1 P 254001 4948866 10-02-2016 GHASI RAM 919828182474 VILL-GHATA JALDHARI TEH- JAMAWARAMGARHVIA

-BHANPUR KALAN BASNARAJSTHAN

35. JA1 P 254001 4948869 10-02-2016 KESHAR DEVI 919828182474 VILL-GHATA JALDHARI TEH- JAMAWARAMGARHVIA

-BHANPUR KALAN BASNARAJSTHAN

Page 55: CGHS Card - List 10.02cghsjaipur.nic.in/Pdf/21 Plastic Card List 10.02.2016.pdf · CGHS Card - List 10.02.2016 S.N.Disp TypeCard No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres

CGHS Card - List 10.02.2016

S.N. Disp Type Card No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres Signature

1. JA2 P 180824 2753782 10-02-2016 MRS RAHELAMMA GEORGE

918741083701 3 TTHA 27JAWAHAR NAGARJAIPUR

2. JA2 P 182925 2754440 10-02-2016 SMT SHANTI DEVI 919460407075 650A SINDHI COLONYADARSH NAGAR

3. JA2 P 183250 2754480 10-02-2016 SH HARI NARAIN MEENA

918058859082 GHAT KI GUNIMEENA MOHALLA AGRA ROAD

4. JA2 P 183250 2754481 10-02-2016 SMT LADA DEVI 918058859082 GHAT KI GUNIMEENA MOHALLA AGRA ROAD

5. JA2 P 183878 2872564 10-02-2016 MANOHAR LAL 919413173993 H NO 417 CGALI NO 2RAJA PARK

6. JA2 P 251605 4105812 10-02-2016 BHISHAM LAL GROVER 919530180626 2 THA 15 JAWAHAR NAGARJAIPUR

7. JA2 P 251605 4105821 10-02-2016 RAJNI DEVI GROVER 919530180626 2 THA 15 JAWAHAR NAGARJAIPUR

8. JA2 P 251947 4126325 10-02-2016 OM RANI SAXENA 919314884237 103 PLOT NO R 23 VIJAY AKISTA APARTMENT

TILAK NAGARJAIPUR

9. JA2 P 251947 4126342 10-02-2016 SUDARSHAN SAXENA 919314884237 103 PLOT NO R 23 VIJAY AKISTA APARTMENT

TILAK NAGARJAIPUR

10. JA2 P 252199 4163268 10-02-2016 BITTHAL DAS MAHESHWARI

919314191305 105 BURMESE COLONYSHIV MARG JAIPUR

11. JA2 P 252199 4163272 10-02-2016 RADHA DEVI 919314191305 105 BURMESE COLONYSHIV MARG JAIPUR

12. JA2 P 252228 4171161 10-02-2016 DR. PRAHLAD TALIKOTI

919829287625 207 2ND FLOOR VAIBHAV APP. SETHI COLONY

JAIPUR

13. JA2 P 252228 4171164 10-02-2016 POOJA TALIKOTI 919829287625 207 2ND FLOOR VAIBHAV APP. SETHI COLONY

JAIPUR

14. JA2 P 252228 4171179 10-02-2016 LEELABAI TALIKOTI 919829287625 207 2ND FLOOR VAIBHAV APP. SETHI COLONY

JAIPUR

15. JA2 P 252283 4184357 10-02-2016 LALIT PRASAD SHARMA

919413424336 S 20-21 GOVARDHAN PURI GALTA GATEJAIPUR

16. JA2 P 252283 4184360 10-02-2016 VIMLA DEVI SHARMA 919413424336 S 20-21 GOVARDHAN PURI GALTA GATEJAIPUR

17. JA2 P 252347 4204892 10-02-2016 NEERA KHURANA 919414202581 A 22 GOLE MARKET JAWAHAR NAGARJAIPUR

18. JA2 P 252347 4204895 10-02-2016 YASH PAL KHURANA 919414202581 A 22 GOLE MARKET JAWAHAR NAGARJAIPUR

19. JA2 P 252524 4261097 10-02-2016 RUPESH KUMAR JAIN 919314870515 104 SWENA GOVINDAM APARTMENTGANESH

TEMPLE MOTI DUNGARIJAIPUR

20. JA2 P 252524 4261115 10-02-2016 MANORAMA JAIN 919314870515 104 SWENA GOVINDAM APARTMENTGANESH

TEMPLE MOTI DUNGARIJAIPUR

21. JA2 P 253194 4530990 10-02-2016 S R NANDA 919460933733 166 RAMGALI NO. 3RAJAPARKJAIPUR

22. JA2 P 253802 4848981 10-02-2016 MOHD HUSSAIN 919024078051 P.NO. 142 BHOMIYA JI KI CHHATRI ADARSH NAGAR

JAIPUR

23. JA2 P 253802 4849010 10-02-2016 JETUN BEGAM 919024078051 P.NO. 142 BHOMIYA JI KI CHHATRI ADARSH NAGAR

JAIPUR

24. JA2 P 253834 4871815 10-02-2016 MANGAL RAM MEENA 919414937145 P.NO. 26 NIMBU KA BAGH NEAR PANNA KI CHOKI

BAS BADANPURA JAIPUR

25. JA2 P 253834 4871864 10-02-2016 NAINA DEVI 919414937145 P.NO. 26 NIMBU KA BAGH NEAR PANNA KI CHOKI

BAS BADANPURA JAIPUR

26. JA2 P 253892 4898339 10-02-2016 BHANWARI DEVI 918385946984 P.NO. 1 VHIYARA GARDEN GOVIND MARG NEAR

POLICE MEMORIAL TRIMURTI CIRCLE JAIPUR

27. JA2 P 253892 4898345 10-02-2016 ABHISHEK MEENA 918385946984 P.NO. 1 VHIYARA GARDEN GOVIND MARG NEAR

POLICE MEMORIAL TRIMURTI CIRCLE JAIPUR

28. JA2 P 253894 4898019 10-02-2016 ASHA SHARMA 919983344810 239-B PARVATI MARG GALI NO - 3RAJA PARK

JAIPUR

29. JA2 P 253894 4898128 10-02-2016 JITENDER KUMAR SHARMA

919983344810 239-B PARVATI MARG GALI NO - 3RAJA PARK

JAIPUR

30. JA2 P 253949 4916904 10-02-2016 ASHOK SAMPATRAM 919829215553 22 SHIVAJI MARG NEAR DIGGI HOUSE JAIPUR

31. JA2 P 253949 4916916 10-02-2016 SIMRAT SANDHU 919829215553 22 SHIVAJI MARG NEAR DIGGI HOUSE JAIPUR

32. JA2 P 253951 4920173 10-02-2016 RADHEY SHYAM SACHDEVA

918764425966 Q.NO. 747 RAJA PARK SINDHI COLONY JAIPUR

33. JA2 P 253951 4920181 10-02-2016 ALKA SACHDEVA 918764425966 Q.NO. 747 RAJA PARK SINDHI COLONY JAIPUR

Page No. : 1 Date : 10.02.2016

Page 56: CGHS Card - List 10.02cghsjaipur.nic.in/Pdf/21 Plastic Card List 10.02.2016.pdf · CGHS Card - List 10.02.2016 S.N.Disp TypeCard No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres

S.N. Disp Type Card No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres Signature

34. JA2 P 253951 4920182 10-02-2016 DEEPAK SACHDEVA 918764425966 Q.NO. 747 RAJA PARK SINDHI COLONY JAIPUR

Page 57: CGHS Card - List 10.02cghsjaipur.nic.in/Pdf/21 Plastic Card List 10.02.2016.pdf · CGHS Card - List 10.02.2016 S.N.Disp TypeCard No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres

CGHS Card - List 10.02.2016

S.N. Disp Type Card No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres Signature

1. JA3 P 103757 1239237 10-02-2016 VIJAY SHARMA 918696213307 PLOT NO 69, SULTAN NAGARGUJAR KI

THADIJAIPUR

2. JA3 P 182282 2174312 10-02-2016 BHAGWATI DEVI 919314501320 E 783 AVADHPURILAL KOTHI

3. JA3 P 182676 2174580 10-02-2016 SMT URMILA KHANNA 919314195990 32/48 SWARN PATH MANSAROVAR JAIPUR

4. JA3 P 182738 2174633 10-02-2016 SITA GUPTA 919414779115 C78A SIWARD AREABAPU NAGAR

5. JA3 P 183021 2174792 10-02-2016 SMT MITHILESH MISHRA

919667026850 106/130 VIJAI PATHJAIPUR

6. JA3 P 183064 2174817 10-02-2016 GOURI SHANKAR 919829277072 II/GSI COLONYMALVIA NAGAR

7. JA3 P 183064 2174818 10-02-2016 SMT NIRMALA DEVI 919829277072 II/GSI COLONYMALVIA NAGAR

8. JA3 P 183064 2174821 10-02-2016 SHRI PARMESHWAR 919829277072 II/GSI COLONYMALVIA NAGAR

9. JA3 P 183064 2174822 10-02-2016 KU LAXMI GUPTA 919829277072 II/GSI COLONYMALVIA NAGAR

10. JA3 P 183340 3227249 10-02-2016 RATAN LAL PAREEK 919783333138 93/38 AGARWAL FARMMANSHORVER

11. JA3 P 183340 3227251 10-02-2016 RATAN DEVI 919783333138 93/38 AGARWAL FARMMANSHORVER

12. JA3 P 183849 2871855 10-02-2016 SH R K AGARWAL 919829877022 A 680 MALVIYA NAGARJAIPUR

13. JA3 P 184118 3332841 10-02-2016 ANURAG BHATNAGAR 919829210011 29, CHAMAN VILLAHATHROI FORT JAIPUR

14. JA3 P 184118 3332845 10-02-2016 REKHA BHATNAGAR 919829210011 29, CHAMAN VILLAHATHROI FORT JAIPUR

15. JA3 P 184118 3332853 10-02-2016 AKSHYA 919829210011 29, CHAMAN VILLAHATHROI FORT JAIPUR

16. JA3 P 184118 3332856 10-02-2016 CHETAN 919829210011 29, CHAMAN VILLAHATHROI FORT JAIPUR

17. JA3 P 184860 3752204 10-02-2016 SH A K PANDE 919414361222 I / 31 GANDHI NAGAR JAIPUR

18. JA3 P 184860 3752206 10-02-2016 SMT ASHA PANDE 919414361222 I / 31 GANDHI NAGAR JAIPUR

19. JA3 P 185022 3848863 10-02-2016 KISHAN LAL MEENA 919414024446 A-77 JAI AMBEY NAGAR TONK ROADDURGA

PURAJAIPUR

20. JA3 P 185022 3848865 10-02-2016 SMT RAJSHREE MEENA

919414024446 A-77 JAI AMBEY NAGAR TONK ROADDURGA

PURAJAIPUR

21. JA3 P 252200 4162719 10-02-2016 SIYA RAM MEENA 919414053511 E 18 E TYPE WARD NO 18GANDHI NAGARJAIPUR

22. JA3 P 252200 4162752 10-02-2016 CHAMELI DEVI 919414053511 E 18 E TYPE WARD NO 18GANDHI NAGARJAIPUR

23. JA3 P 252291 4186937 10-02-2016 RAM SHAY MEENA 919694133834 58 HIMMAT NAGARJAIPUR

24. JA3 P 252291 4186954 10-02-2016 RAM PYARI 919694133834 58 HIMMAT NAGARJAIPUR

25. JA3 P 252503 4256522 10-02-2016 HANUMAN SAHAI MALI 919799216619 40 KRISHNA VIHAR SHEOPURSANGANERJAIPUR

26. JA3 P 252503 4256551 10-02-2016 SHANTI DEVI 919799216619 40 KRISHNA VIHAR SHEOPURSANGANERJAIPUR

27. JA3 P 252654 4316322 10-02-2016 DILIP KUMAR MATHUR 919414200122 52/89 PREM SHANTI SADANPRATAP NAGARJAIPUR

28. JA3 P 252654 4316330 10-02-2016 MADHU MATHUR 919414200122 52/89 PREM SHANTI SADANPRATAP NAGARJAIPUR

29. JA3 P 252697 4335903 10-02-2016 GIRIRAJ PRASAD 918890224466 RAJ PALACE, E-17/1, LALBAHADUR

NAGARDURGAPURAJAIPUR

30. JA3 P 252697 4335936 10-02-2016 JAGNI 918890224466 RAJ PALACE, E-17/1, LALBAHADUR

NAGARDURGAPURAJAIPUR

31. JA3 P 253887 4895206 10-02-2016 VINOD YAGNIK 919414840884 641-E/29 KOTHI SCHOOL GULABBARIAJMER

RAJASTHAN

32. JA3 P 253887 4895234 10-02-2016 RAJRANI YAGNIK 919414840884 641-E/29 KOTHI SCHOOL GULABBARIAJMER

RAJASTHAN

33. JA3 P 253942 4913913 10-02-2016 RAJENDRA SINGH BISHT

919897526955 14/158 RESERVE BANK STAFF COLONYGANDHI

NAGAR JAIPUR

Page No. : 1 Date : 10.02.2016

Page 58: CGHS Card - List 10.02cghsjaipur.nic.in/Pdf/21 Plastic Card List 10.02.2016.pdf · CGHS Card - List 10.02.2016 S.N.Disp TypeCard No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres

S.N. Disp Type Card No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres Signature

34. JA3 P 253942 4913915 10-02-2016 JAIYANTI BISHT 919897526955 14/158 RESERVE BANK STAFF COLONYGANDHI

NAGAR JAIPUR

35. JA3 P 253942 4913920 10-02-2016 NEELAM BISHT 919897526955 14/158 RESERVE BANK STAFF COLONYGANDHI

NAGAR JAIPUR

36. JA3 P 253959 4924535 10-02-2016 BIHARI LAL BANJARA 917568522207 II-13 A G COLONY BAJAJNAGAR JAIPUR

37. JA3 P 253959 4924538 10-02-2016 GEETA DEVI 917568522207 II-13 A G COLONY BAJAJNAGAR JAIPUR

Page 59: CGHS Card - List 10.02cghsjaipur.nic.in/Pdf/21 Plastic Card List 10.02.2016.pdf · CGHS Card - List 10.02.2016 S.N.Disp TypeCard No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres

CGHS Card - List 10.02.2016

S.N. Disp Type Card No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres Signature

1. JA4 P 180296 2178534 10-02-2016 SH HARISH CHANDRA VERMA

919928128166 PLOT NO 5 2KUMAWAT COLONY ROAD NO 3

2. JA4 P 180296 2178535 10-02-2016 SMT OM DEVI 919928128166 PLOT NO 5 2KUMAWAT COLONY ROAD NO 3

3. JA4 P 180407 2178592 10-02-2016 SH S L SHARMA 919828375936 304 LAXMI VILLAKASIRMARGJAIPUR

4. JA4 P 180407 2178593 10-02-2016 SMT SAROJINI SHARMA

919828375936 304 LAXMI VILLAKASIRMARGJAIPUR

5. JA4 P 180408 2178594 10-02-2016 SH TILOK CHAND BHATIA

919783024254 GK 22 H B SHASTRI NAGARSHASTRI NAGARJAIPUR

6. JA4 P 180408 2178595 10-02-2016 PUSHPA BHATIA 919783024254 GK 22 H B SHASTRI NAGARSHASTRI NAGARJAIPUR

7. JA4 P 181002 2178728 10-02-2016 HAZRA BEGUM 919828941497 2 E S VISHVYAKARMA COLONYSHASTRI NAGAR

8. JA4 P 181012 2178745 10-02-2016 SH R B PANDEY 919461692471 85 GOPAL BARIAJMER ROAD

9. JA4 P 181012 2178746 10-02-2016 SMT DHEERAJ PANDEY 919461692471 85 GOPAL BARIAJMER ROAD

10. JA4 P 181083 2178818 10-02-2016 SMT NANGI DEVI 919950946633 RAM KUNGSIKAR ROADJAIPUR

11. JA4 P 181084 2178819 10-02-2016 SH PAYRE LAL SHARMA

919460633526 5 GHA 3 HOUSING BOARDSHASTRI NAGAR

12. JA4 P 181085 2178822 10-02-2016 SMT ASHOK YADAV 919829428468 D 79 PREM NAGARJHOTWARAJAIPUR

13. JA4 P 181163 2178882 10-02-2016 SMT ANITA 917737238348 IID 42 SHASTRI NAGARJAIPURJAIPUR

14. JA4 P 181198 2178941 10-02-2016 SH P D SONI 919928672435 42 NARAIN NAGAR EXTNDADI KA PHATAK

15. JA4 P 181198 2178942 10-02-2016 SMT SHANTI DEVI 919928672435 42 NARAIN NAGAR EXTNDADI KA PHATAK

16. JA4 P 181209 2178961 10-02-2016 SH OM PRAKASH SHARMA

919829050918 B 258 VAISHALI NAGARJAIPUR

17. JA4 P 181209 2178962 10-02-2016 SMT BIMLA SHARMA 919829050918 B 258 VAISHALI NAGARJAIPUR

18. JA4 P 181235 2178968 10-02-2016 SH ASHOK KUMAR BHANDARI

919461002525 D 104/A MURA MARGBANIPARK

19. JA4 P 181235 2178969 10-02-2016 SMT USHA BHANDARI 919461002525 D 104/A MURA MARGBANIPARK

20. JA4 P 181447 2755893 10-02-2016 G L KOCHHAR 919829802426 26 SHALIMAR BAGHAJMER ROAD

21. JA4 P 181703 2179132 10-02-2016 SH SHOBH SINGH 919166339807 C 121 AMAR NAGARKHIRNI PHOTAKJAIPUR

22. JA4 P 181703 2179133 10-02-2016 SMT RAM KANWAR 919166339807 C 121 AMAR NAGARKHIRNI PHOTAKJAIPUR

23. JA4 P 181742 2179193 10-02-2016 SH S M SUMMARI 919261051779 427 MAHMET NAGARHATWARA

24. JA4 P 181742 2179194 10-02-2016 SMT AMNA 919261051779 427 MAHMET NAGARHATWARA

25. JA4 P 181827 2179208 10-02-2016 SMT SHASHI PRABHA 919828152283 102 AAPNA ANGENB 185 BRIGHU MARGJAIPUR

26. JA4 P 182243 2179301 10-02-2016 P C SHARMA 919829808683 C 2ANDRA BARI

27. JA4 P 182243 2179302 10-02-2016 RAKA 919829808683 C 2ANDRA BARI

28. JA4 P 182319 2179329 10-02-2016 SH JAGJIT SINGH 919928912867 STWANT NIWAS BUILDINGSHASTRI NAGAR

29. JA4 P 182319 2179330 10-02-2016 SMT HARBAJAN KAUR 919928912867 STWANT NIWAS BUILDINGSHASTRI NAGAR

30. JA4 P 182392 2179374 10-02-2016 ANITA MEHRA 919950624986 153 KHERNI PLANTAMAR NAGAR

31. JA4 P 182392 2179377 10-02-2016 MONIKA 919950624986 153 KHERNI PLANTAMAR NAGAR

32. JA4 P 182405 2179390 10-02-2016 SH S R YADAV 919785406632 POOKH BANGALOWRLY STATIONJAIPUR

33. JA4 P 182405 2179391 10-02-2016 DHAPU DEVI 919785406632 POOKH BANGALOWRLY STATIONJAIPUR

Page No. : 1 Date : 10.02.2016

Page 60: CGHS Card - List 10.02cghsjaipur.nic.in/Pdf/21 Plastic Card List 10.02.2016.pdf · CGHS Card - List 10.02.2016 S.N.Disp TypeCard No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres

S.N. Disp Type Card No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres Signature

34. JA4 P 182412 2179404 10-02-2016 SMT MADHAVI 918824015256 124 MOTI NAGARQUEENS ROAD

35. JA4 P 182592 2179474 10-02-2016 SUDHA KULOGIA 919784389423 19 JANTA NAGARRAKDA

36. JA4 P 182592 2179476 10-02-2016 RAHUL 919784389423 19 JANTA NAGARRAKDA

37. JA4 P 182633 2179498 10-02-2016 SHRI GULAB SINGH 919929599717 G 72 MAJDOOR NAGARAJMER ROAD

38. JA4 P 182633 2179499 10-02-2016 SMT RAMBAI 919929599717 G 72 MAJDOOR NAGARAJMER ROAD

39. JA4 P 182801 2179567 10-02-2016 SH R S MALI 919782666998 32 SHIRPUR A SATYA NAGARJHOTWARA

40. JA4 P 182801 2179568 10-02-2016 SMT SHANTI DEVI 919782666998 32 SHIRPUR A SATYA NAGARJHOTWARA

41. JA4 P 182801 2179571 10-02-2016 SMT LAXMI DEVI 919782666998 32 SHIRPUR A SATYA NAGARJHOTWARA

42. JA4 P 182849 2179631 10-02-2016 SH AWATAR SINGH SHEKHAWAT

919352014168 226 193 MOTI NAGARQUEENS ROAD

43. JA4 P 182849 2179632 10-02-2016 SMT ANU P SHEKHAWAT

919352014168 226 193 MOTI NAGARQUEENS ROAD

44. JA4 P 182868 2179638 10-02-2016 SMT UGAM KANWAR 919828340093 A 57 SINGH BHOMI KHATI PURABEHIND MARUDG

HOSPITALJAIPUR

45. JA4 P 183013 2179686 10-02-2016 DR MOTI SINGH 919950008700 70 OFFICERS COMPOUNDSIRSI ROAD

46. JA4 P 183013 2179687 10-02-2016 SMT KAMAL KANWAR 919950008700 70 OFFICERS COMPOUNDSIRSI ROAD

47. JA4 P 183066 2179733 10-02-2016 SH A D M GUPTA C 15 SAHKAR NAGARKHATIPURA ROADJAIPUR

48. JA4 P 183350 2179889 10-02-2016 SMT DURGA DEVI 919314443013 497 TARA NAGARJHOTWARA

49. JA4 P 183446 2771385 10-02-2016 SH RAM SINGH SHEKHAWAT

919784885878 8 NEW COLONYJHOTWADA

50. JA4 P 183446 2771395 10-02-2016 SMT SAROJ KANWAR 919784885878 8 NEW COLONYJHOTWADA

51. JA4 P 183462 2772246 10-02-2016 SUBHASH CHANDA MALIK

919649217738 35 SHILP COLONYJHOTWARA

52. JA4 P 183462 3245414 10-02-2016 SMT NEELAM MALIK 919649217738 35 SHILP COLONYJHOTWARA

53. JA4 P 183543 2771591 10-02-2016 SMT. SAROJ SHARMA 919413043123 F 49 GHIYA MARGBANI PARKJAIPUR

54. JA4 P 183579 2771093 10-02-2016 SH JAGDISH P JOSAI 919928008059 D 153 B TARA MARGJHOTWADAJAIPUR

55. JA4 P 183588 2770890 10-02-2016 SMT JYOTSANG BAIPAI 919414370222 3GN 28 HOUSING BOARDSHATRI NAGAR

56. JA4 P 183617 2892066 10-02-2016 SH UMRAO SINGH 918764005131 B-2/417 CHITRA KOOTJAIPURJAIPUR

57. JA4 P 183617 2892070 10-02-2016 SMT KAMLA DEVI 918764005131 B-2/417 CHITRA KOOTJAIPURJAIPUR

58. JA4 P 183724 2768711 10-02-2016 BHAWANDAS AHUJA 919414355662 3/29 DHOLA BHATA COLONYAJMER

59. JA4 P 183724 2768715 10-02-2016 SMT NEELAM 919414355662 3/29 DHOLA BHATA COLONYAJMER

60. JA4 P 183731 2769043 10-02-2016 TULSA RAM 919414870368 69 JAI BHAWARI NAGARKHATIPURA

61. JA4 P 183731 2769054 10-02-2016 SUNDER DEVI 919414870368 69 JAI BHAWARI NAGARKHATIPURA

62. JA4 P 183836 2768218 10-02-2016 SH SANWAR MAL 919667962893 P NO 2279 RANA COLONYNAHRI KA NAKA SASTRI

NAGAR

63. JA4 P 183836 2768231 10-02-2016 SMT KANCHAN DEVI 919667962893 P NO 2279 RANA COLONYNAHRI KA NAKA SASTRI

NAGAR

64. JA4 P 184021 3256258 10-02-2016 OM PRAKASH SHARMA 919887754120 D 36 DWARIKA PURI SANJAY COLONY NEAR RPA

65. JA4 P 184028 3289240 10-02-2016 SH OM PRAKASH MAAN

919782053875 30 SRI RAM NAGARJHOTWADAJAIPUR

66. JA4 P 184028 3289241 10-02-2016 SMT KAMLA MAAN 919782053875 30 SRI RAM NAGARJHOTWADAJAIPUR

67. JA4 P 184041 3289284 10-02-2016 SH SHAYM NARAIN SAXENA

919829588077 A - 23 BORKHERA UJAWALVIHAR KOTA

RAJASTHAN

68. JA4 P 184041 3289287 10-02-2016 SMT ANURADHA 919829588077 A - 23 BORKHERA UJAWALVIHAR KOTA

RAJASTHAN

Page No. : 2 Date : 10.02.2016

Page 61: CGHS Card - List 10.02cghsjaipur.nic.in/Pdf/21 Plastic Card List 10.02.2016.pdf · CGHS Card - List 10.02.2016 S.N.Disp TypeCard No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres

S.N. Disp Type Card No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres Signature

69. JA4 P 184110 3326201 10-02-2016 GORDHAN LAL 919950953234 67 A HATHI BABU KA HATHA POLOVICTRI KE

SAMNE STATION ROAD

70. JA4 P 184110 3326209 10-02-2016 VEENA DEVI 919950953234 67 A HATHI BABU KA HATHA POLOVICTRI KE

SAMNE STATION ROAD

71. JA4 P 184127 3330406 10-02-2016 SH HAR LAL 919414301248 P NO 210 INDRA COLONY JODHPUR

72. JA4 P 184127 3330407 10-02-2016 SMT KEKU DEVI 919414301248 P NO 210 INDRA COLONY JODHPUR

73. JA4 P 184182 3364395 10-02-2016 SH PARBHU LAL 919414059261 GG 260 RAIGARON KA MOHALA AJMER

74. JA4 P 184182 3364396 10-02-2016 SMT BADAM DEVI 919414059261 GG 260 RAIGARON KA MOHALA AJMER

75. JA4 P 184263 3406417 10-02-2016 SMT MANGLI DEVI 919414820971 E 14 BRAJ MANDAL COLONY KALWAD ROAD

JHOTWARAJAIPUR

76. JA4 P 184296 3424971 10-02-2016 HARI SINGH 118 J P COLONYSHASTRI NAGAR SECT 3JAIPUR

77. JA4 P 184296 3424972 10-02-2016 SAKUNTALA 118 J P COLONYSHASTRI NAGAR SECT 3JAIPUR

78. JA4 P 184404 3865845 10-02-2016 JAIBIR SINGH TANWAR 919261747396 D-II-115 VILLGE GARDENBIKNERJAIPUR

79. JA4 P 184629 3620404 10-02-2016 LAL SINGH BHATI 919827737729 1004 SITA RAM JAJU NAGARNEEMUCHJAIPUR

80. JA4 P 184629 3620409 10-02-2016 SMT SHAKUNTLA BHATI

919827737729 1004 SITA RAM JAJU NAGARNEEMUCHJAIPUR

81. JA4 P 184665 3644882 10-02-2016 SAWAI SINGH 917891474501 SULTANA CHIRAWAJHUNJHUNU

82. JA4 P 184665 3644884 10-02-2016 SMT LAD KANWAR 917891474501 SULTANA CHIRAWAJHUNJHUNU

83. JA4 P 184672 3654462 10-02-2016 SMT PREM LATA 911412431078 30 JAMNAPURIMURLIPURAJAIPUR

84. JA4 P 184692 3687576 10-02-2016 OM SWAROOP MATHUR

919829214249 2/5 MOHAN NIWAS RAJEEV

MARGPANCHSHEELAJMER

85. JA4 P 184692 3687579 10-02-2016 SMT SAROJ MATHUR 919829214249 2/5 MOHAN NIWAS RAJEEV

MARGPANCHSHEELAJMER

86. JA4 P 184733 3706103 10-02-2016 GOPAL LAL SHARMA 918890963392 89 GANESH VIHAR SIRASI ROADSIRASI

87. JA4 P 184733 3706104 10-02-2016 SMT GEETA SHARMA 918890963392 89 GANESH VIHAR SIRASI ROADSIRASI

88. JA4 P 184780 3702573 10-02-2016 DALPAT SINGH RATHORE

919414270775 A SHIWAS 79 HANWANT A B J SJODHPUR

89. JA4 P 184780 3702576 10-02-2016 SMT SAJJAN RATHORE 919414270775 A SHIWAS 79 HANWANT A B J SJODHPUR

90. JA4 P 184791 3707397 10-02-2016 RATAN LAL RATHI 919413844880 SHIVAM 6 LIC COLONY UMED CLUB

ROADJODHPUR

91. JA4 P 184791 3707403 10-02-2016 SMT SANTOSH RATHI 919413844880 SHIVAM 6 LIC COLONY UMED CLUB

ROADJODHPUR

92. JA4 P 184815 3730874 10-02-2016 VIJAY SINGH RATHORE 919829499996 GANDHI COLONYCHURU

93. JA4 P 184815 3730882 10-02-2016 SMT ANTAR KANWAR 919829499996 GANDHI COLONYCHURU

94. JA4 P 184815 3730901 10-02-2016 SMT UGMA DEVI 919829499996 GANDHI COLONYCHURU

95. JA4 P 184840 3735116 10-02-2016 MAN SINGH 919667000700 50/LIONS LANE PARAVATI MARG KHATIPURA

96. JA4 P 184840 3735121 10-02-2016 SMT GANGA DEVI 919667000700 50/LIONS LANE PARAVATI MARG KHATIPURA

97. JA4 P 251432 4099187 10-02-2016 VINAYA SHANKER GUPTA

919829088021 34 A NAVJEEVAN COLONY KHATIPURA - ROAD

JAIPUR

98. JA4 P 251432 4099270 10-02-2016 PREM LATA GUPTA 919829088021 34 A NAVJEEVAN COLONY KHATIPURA - ROAD

JAIPUR

99. JA4 P 251433 4099188 10-02-2016 BHAGWAN DAS 919530298757 H NO. 4 CHA - 4 HOUSING BOARDSHASTRI

NAGARJAIPUR

100. JA4 P 251433 4099203 10-02-2016 LATA 919530298757 H NO. 4 CHA - 4 HOUSING BOARDSHASTRI

NAGARJAIPUR

101. JA4 P 251436 4099249 10-02-2016 TRILOK SINGH 919887457612 H NO. 4 CHA -9 HOUSING BOARDSHASTRI NAGAR

JAIPUR

102. JA4 P 251436 4099254 10-02-2016 GYAN DEVI 919887457612 H NO. 4 CHA -9 HOUSING BOARDSHASTRI NAGAR

JAIPUR

103. JA4 P 251542 4103758 10-02-2016 JUGAL KISHORE VERMA

919887440045 H NO 4 DH-23 HOUSING BORADSHASTRI

NAGARJAIPUR

Page No. : 3 Date : 10.02.2016

Page 62: CGHS Card - List 10.02cghsjaipur.nic.in/Pdf/21 Plastic Card List 10.02.2016.pdf · CGHS Card - List 10.02.2016 S.N.Disp TypeCard No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres

S.N. Disp Type Card No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres Signature

104. JA4 P 251542 4103760 10-02-2016 MAYA DEVI 919887440045 H NO 4 DH-23 HOUSING BORADSHASTRI

NAGARJAIPUR

105. JA4 P 251548 4103845 10-02-2016 SITA RAM PAREEK 919414409500 P NO C-23 JAGDISH KUNJ KRISHNAPURI HATWARA

ROADJAIPUR

106. JA4 P 251548 4103849 10-02-2016 PUSHPLATA PAREEK 919414409500 P NO C-23 JAGDISH KUNJ KRISHNAPURI HATWARA

ROADJAIPUR

107. JA4 P 251555 4104003 10-02-2016 KRISHNA BEHARI SHARMA

917062783337 33 P/T COLONY NBC HATWARA ROADJAIPUR

108. JA4 P 251555 4104017 10-02-2016 KANCHAN SHARMA 917062783337 33 P/T COLONY NBC HATWARA ROADJAIPUR

109. JA4 P 251555 4104019 10-02-2016 GYANWATI 917062783337 33 P/T COLONY NBC HATWARA ROADJAIPUR

110. JA4 P 251561 4104130 10-02-2016 HARI PRASAD SHARMA 919413333267 203 SUN AND MOON APARTMENTSUBHASH

NAGARJAIPUR

111. JA4 P 251561 4104144 10-02-2016 GAYATRI SHARMA 919413333267 203 SUN AND MOON APARTMENTSUBHASH

NAGARJAIPUR

112. JA4 P 251620 4105934 10-02-2016 SADHNA 919414076422 D 74 ANSAL SUSHANT CITY MANCHWAJAIPUR

113. JA4 P 251621 4105986 10-02-2016 RAM CHANDER MEENA 919413489022 2 A 87 SHIV SHAKTI COLONYSHASTRI

NAGARJAIPUR

114. JA4 P 251621 4106005 10-02-2016 SHANTI DEVI 919413489022 2 A 87 SHIV SHAKTI COLONYSHASTRI

NAGARJAIPUR

115. JA4 P 251630 4105811 10-02-2016 BRIJENDRA SINGH SINSINWAR

919460166201 C2 KRISHNA PURIHATWARA ROADJAIPUR

116. JA4 P 251630 4105834 10-02-2016 SUNEHARI DEVI 919460166201 C2 KRISHNA PURIHATWARA ROADJAIPUR

117. JA4 P 251655 4106919 10-02-2016 FATEH CHAND 918058625565 P NO 265 AMANSAROVARJAIPUR

118. JA4 P 251655 4106926 10-02-2016 SHANTI DEVI 918058625565 P NO 265 AMANSAROVARJAIPUR

119. JA4 P 251823 4115229 10-02-2016 PRAKASH CHAND SHARMA

919351615656 A 39 NEHRU NAGR OPP GURUDWARA ROAD

JHOTWARAJAIPUR

120. JA4 P 251823 4115230 10-02-2016 NIRMALA DEVI 919351615656 A 39 NEHRU NAGR OPP GURUDWARA ROAD

JHOTWARAJAIPUR

121. JA4 P 251996 4131731 10-02-2016 DHANI RAM 919602865938 A-7 KRISHNAPURI HATWARA ROADJAIPUR

122. JA4 P 252058 4137991 10-02-2016 SUNIL KUMAR TRIVEDI 919928876442 F-48 GHIYA MARGBANI PARKJAIPUR

123. JA4 P 252058 4137998 10-02-2016 VEENA TRIVEDI 919928876442 F-48 GHIYA MARGBANI PARKJAIPUR

124. JA4 P 252103 4144986 10-02-2016 MURARI LAL SHARMA 919982092654 3 CHHA 15 HOUSING BORAD COLONYSHASTRI

NAGARJAIPUR

125. JA4 P 252103 4144988 10-02-2016 SHILA SHARMA 919982092654 3 CHHA 15 HOUSING BORAD COLONYSHASTRI

NAGARJAIPUR

126. JA4 P 252141 4150144 10-02-2016 BRIJMOHAN SHARMA 918741032123 VILLAGE POST BUDANAJHUNJHUNUNJAIPUR

127. JA4 P 252141 4150169 10-02-2016 SUNDARI DEVI 918741032123 VILLAGE POST BUDANAJHUNJHUNUNJAIPUR

128. JA4 P 252155 4152436 10-02-2016 MOHAN LAL SWAMI 919314166900 C 57 RANA COLONY NEAR SATI MANDIR SHASTRI

NAGARJAIPUR

129. JA4 P 252155 4152449 10-02-2016 SAVITRI DEVI 919314166900 C 57 RANA COLONY NEAR SATI MANDIR SHASTRI

NAGARJAIPUR

130. JA4 P 252238 4173357 10-02-2016 JASSA RAM BAGRA 919829138738 29 P AND T COLONY HATWARA ROAD SHANTI

NAGARJAIPUR

131. JA4 P 252238 4173360 10-02-2016 GEETA DEVI 919829138738 29 P AND T COLONY HATWARA ROAD SHANTI

NAGARJAIPUR

132. JA4 P 252244 4174413 10-02-2016 KASHI RAM AGRAWAL 918890776437 B 16 KRISHNAPURI HATWARA ROADJAIPUR

133. JA4 P 252244 4174429 10-02-2016 BASANTI DEVI 918890776437 B 16 KRISHNAPURI HATWARA ROADJAIPUR

134. JA4 P 252297 4188826 10-02-2016 NATHU SINGH DAYAM 919983563133 B 2/405 CHITRAKOOT SCHEMEGANDHI PATH

JAIPUR

135. JA4 P 252297 4188830 10-02-2016 TARAMANI DAYAM 919983563133 B 2/405 CHITRAKOOT SCHEMEGANDHI PATH

JAIPUR

136. JA4 P 252333 4199548 10-02-2016 UMRAO LAL 919929814981 C-121/122 SHIV MARG SINGH

BHUMIKHATIPURAJAIPUR

137. JA4 P 252333 4199575 10-02-2016 KAILASHI DEVI 919929814981 C-121/122 SHIV MARG SINGH

BHUMIKHATIPURAJAIPUR

138. JA4 P 252371 4213740 10-02-2016 BADRI NARAYAN VERMA

15 HARIDAS NAGAR GANESH

COLONYJHOTWARAJAIPUR

Page No. : 4 Date : 10.02.2016

Page 63: CGHS Card - List 10.02cghsjaipur.nic.in/Pdf/21 Plastic Card List 10.02.2016.pdf · CGHS Card - List 10.02.2016 S.N.Disp TypeCard No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres

S.N. Disp Type Card No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres Signature

139. JA4 P 252371 4213752 10-02-2016 GAINDI DEVI VERMA 15 HARIDAS NAGAR GANESH COLONYJHOTWARAJAIPUR

140. JA4 P 252439 4235989 10-02-2016 SRI KISHAN KALLA 919950346925 42 HATHAROI BAWARIAJMER ROAD JAIPUR

141. JA4 P 252450 4238462 10-02-2016 BHANWAR BAI 919950928441 C 138 SINGH BHOOMIKHATIPURAJAIPUR

142. JA4 P 252550 4274122 10-02-2016 SAYEED MOHD QURESHI

919928623090 247 RAJEEV NAGAR OPP. NBCKHATIPURA ROADJAIPUR

143. JA4 P 252550 4274131 10-02-2016 GULSHAN QURESHI 919928623090 247 RAJEEV NAGAR OPP. NBCKHATIPURA ROADJAIPUR

144. JA4 P 252631 4310756 10-02-2016 SANKATHA PRASAD 919413343275 250 GOMS DEFENCE COLONYVAISHALI NAGARJAIPUR

145. JA4 P 252631 4310771 10-02-2016 RAM DULARI 919413343275 250 GOMS DEFENCE COLONYVAISHALI NAGARJAIPUR

146. JA4 P 252680 4328663 10-02-2016 HAKIMUDDIN MANSOORI

919685313583 H NO 648 ASHIYANA VIKAS NAGAR 14/2 EXT.NEEMUCH (M.P.)

147. JA4 P 252680 4328677 10-02-2016 SIRAJUNNISHA MANSOORI

919685313583 H NO 648 ASHIYANA VIKAS NAGAR 14/2 EXT.NEEMUCH (M.P.)

148. JA4 P 252716 4343955 10-02-2016 OM PRAKASH KABRA 919828238030 F 57 VAISHALI NAGARJAIPUR

149. JA4 P 252716 4343978 10-02-2016 KRISHNA KABRA 919828238030 F 57 VAISHALI NAGARJAIPUR

150. JA4 P 252921 4426078 10-02-2016 ARVIND KUMAR SHARMA

919408568300 A 6 VISHNU HILL TOWN GOLF COURSE ROAD AJMERJAIPUR

151. JA4 P 252921 4426095 10-02-2016 UDIESHA GAUTAM 919408568300 A 6 VISHNU HILL TOWN GOLF COURSE ROAD AJMERJAIPUR

152. JA4 P 252921 4426097 10-02-2016 AMBUJ GAUTAM 919408568300 A 6 VISHNU HILL TOWN GOLF COURSE ROAD AJMERJAIPUR

153. JA4 P 252926 4428328 10-02-2016 MUNNA LAL 919694908428 8/B JAGDISH COLONYJHOTWARA NEWRU ROAD JAIPUR

154. JA4 P 252926 4428404 10-02-2016 GEETA DEVI 919694908428 8/B JAGDISH COLONYJHOTWARA NEWRU ROAD JAIPUR

155. JA4 P 253206 4538977 10-02-2016 DAYAL SINGH 919920204228 VILL P O SANWATGARH TEH DEOLI DISTT TONKJAIPUR

156. JA4 P 253206 4539112 10-02-2016 PREM DEVI 919920204228 VILL P O SANWATGARH TEH DEOLI DISTT TONKJAIPUR

157. JA4 P 253228 4552596 10-02-2016 MAHESH KUMAR SHARMA

919460867578 JOSHI FARM HOUSE LALCHANDPUNA ROAD NIWAROO VIA JHOTWARAJAIPUR

158. JA4 P 253228 4552603 10-02-2016 SAVITRI DEVI 919460867578 JOSHI FARM HOUSE LALCHANDPUNA ROAD NIWAROO VIA JHOTWARAJAIPUR

159. JA4 P 253279 4577030 10-02-2016 SATYA NARAYAN SHARMA

919461300605 PLOT NO 10 BALAJI VIHAR IIGOVINDPURA KALWAR ROAD JHOTWARA

160. JA4 P 253279 4577041 10-02-2016 MOHINI SHARMA 919461300605 PLOT NO 10 BALAJI VIHAR IIGOVINDPURA KALWAR ROAD JHOTWARA

161. JA4 P 253368 4613829 10-02-2016 GIRDHARI LAL 919602825790 V.P O HANSASARJHUNJHUNU

162. JA4 P 253368 4613839 10-02-2016 JYANA DEVI 919602825790 V.P O HANSASARJHUNJHUNU

163. JA4 P 253413 4634673 10-02-2016 JAI NARAIN BILWAL 919166285765 CHARAN NADI BRAHMANO KI DHANI MURLIPURAJAIPUR

164. JA4 P 253413 4634674 10-02-2016 SITA DEVI 919166285765 CHARAN NADI BRAHMANO KI DHANI MURLIPURAJAIPUR

165. JA4 P 253800 4849037 10-02-2016 RAM SINGH SHEKHAWAT

919461222676 H.NO. 51/935 PARTAP NAGAR LOHA KHAN AJMER RAJASTHAN

166. JA4 P 253800 4849039 10-02-2016 NANDU KANWAR 919461222676 H.NO. 51/935 PARTAP NAGAR LOHA KHAN AJMER RAJASTHAN

167. JA4 P 253835 4873074 10-02-2016 DASHRATH SINGH 919352780072 34 HASTINAPUR PANCHYAWALA200 FT BYE PASS VAISHALI NAGARJ AIPUR

168. JA4 P 253835 4873081 10-02-2016 CHANDRA KANTA 919352780072 34 HASTINAPUR PANCHYAWALA200 FT BYE PASS VAISHALI NAGARJ AIPUR

169. JA4 P 253837 4874387 10-02-2016 HARI RAM MAHAN 919413120606 VILL DEOGAON POST NAYA PARAS RAMPURAJHUNJHUNU

170. JA4 P 253838 4875883 10-02-2016 RAMAWTAR YADAV 919309017063 VPO JALAWAS TEH MANDAWAR PS SHAJANPURALWARRAJASTHAN

171. JA4 P 253838 4875895 10-02-2016 ANITA DEVI 919309017063 VPO JALAWAS TEH MANDAWAR PS SHAJANPURALWARRAJASTHAN

172. JA4 P 253838 4875896 10-02-2016 AMAN KUMAR 919309017063 VPO JALAWAS TEH MANDAWAR PS SHAJANPURALWARRAJASTHAN

173. JA4 P 253838 4875898 10-02-2016 SANTRA DEVI 919309017063 VPO JALAWAS TEH MANDAWAR PS SHAJANPURALWARRAJASTHAN

Page No. : 5 Date : 10.02.2016

Page 64: CGHS Card - List 10.02cghsjaipur.nic.in/Pdf/21 Plastic Card List 10.02.2016.pdf · CGHS Card - List 10.02.2016 S.N.Disp TypeCard No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres

S.N. Disp Type Card No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres Signature

174. JA4 P 253839 4877482 10-02-2016 MURAD KHAN 919828385167 VILL SARDARPURA KALAN PO CHHOTI TEH

DIDWANA DISTT NAGAURRAJASTHAN

175. JA4 P 253839 4877514 10-02-2016 REMAT BEGAM 919828385167 VILL SARDARPURA KALAN PO CHHOTI TEH

DIDWANA DISTT NAGAURRAJASTHAN

176. JA4 P 253839 4877521 10-02-2016 REKSHANA 919828385167 VILL SARDARPURA KALAN PO CHHOTI TEH

DIDWANA DISTT NAGAURRAJASTHAN

177. JA4 P 253840 4877341 10-02-2016 MUMTAZ KHAN 918107518426 VILL SARDARPURA KALAN PO CHHOTI CHHAPARI

TEH DIDWANA NAGAUR RAJASTHAN

178. JA4 P 253840 4877413 10-02-2016 MANBHARI BANO 918107518426 VILL SARDARPURA KALAN PO CHHOTI CHHAPARI

TEH DIDWANA NAGAUR RAJASTHAN

179. JA4 P 253843 4876935 10-02-2016 K.L.KRIPALANI 919460435128 7-B KANWAR NAGAR SINDHI COLONY JAIPUR

180. JA4 P 253843 4876947 10-02-2016 MADHU 919460435128 7-B KANWAR NAGAR SINDHI COLONY JAIPUR

181. JA4 P 253845 4878524 10-02-2016 MOHAN SINGH 919413990942 87- GOPAL VIHAR - II POLICE LINE BARA ROAD

KOTA RAJASTHAN

182. JA4 P 253845 4878525 10-02-2016 OMVATI 919413990942 87- GOPAL VIHAR - II POLICE LINE BARA ROAD

KOTA RAJASTHAN

183. JA4 P 253846 4878500 10-02-2016 SHIV SHANKAR 919462001367 P.NO C - 55/ GAUTTOM BHAWAN ARJUN MARG

SINGH BOOMI NEW KHATIPURA JAIPUR

184. JA4 P 253846 4878503 10-02-2016 LALITA SHARMA 919462001367 P.NO C - 55/ GAUTTOM BHAWAN ARJUN MARG

SINGH BOOMI NEW KHATIPURA JAIPUR

185. JA4 P 253847 4878460 10-02-2016 BHURE LAL 919636789284 VPO KHUNDROTH VIA MADHAN DISTTALWAR

RAJASTHAN

186. JA4 P 253847 4878486 10-02-2016 LALITA DEVI 919636789284 VPO KHUNDROTH VIA MADHAN DISTTALWAR

RAJASTHAN

187. JA4 P 253848 4878413 10-02-2016 SUGAND RACHNA GUPTA

919828535081 E - 426 AMRAPALI CIRCLE C - 10 A KASHWANI

COLONY VAISHALI NAGAR JAIPIUR

188. JA4 P 253849 4878798 10-02-2016 PURSHOTTAM LAL KACHHOT

919887103223 H.NO. 362 KESHAVPURA SEC - 7 KOTARAJASTHAN

189. JA4 P 253849 4878800 10-02-2016 PREM LATA KACHHOT 919887103223 H.NO. 362 KESHAVPURA SEC - 7 KOTARAJASTHAN

190. JA4 P 253850 4880101 10-02-2016 M B MIRZA 919887483001 12 BAPU COLONY GANESH PURA ROADKOTA

RAJASTHAN

191. JA4 P 253851 4880074 10-02-2016 NARENDRA KUMAR SHARMA

919950837189 1A SATYENDRA COLONY LAXMI NAGARHATWARA

ROAD JAIPUR

192. JA4 P 253851 4880077 10-02-2016 MANI DEVI 919950837189 1A SATYENDRA COLONY LAXMI NAGARHATWARA

ROAD JAIPUR

193. JA4 P 253851 4880079 10-02-2016 MOHINI DEVI 919950837189 1A SATYENDRA COLONY LAXMI NAGARHATWARA

ROAD JAIPUR

194. JA4 P 253856 4881819 10-02-2016 SAWAI SINGH 918890632377 VILL - MOUTHUKA P.O - FATHPURTEH - BANSUR

DISTT- ALWAR RAJASTHAN

195. JA4 P 253861 4884251 10-02-2016 NAHAR SINGH BAGHELA

919414359511 D - 82 VAISHALI NAGAR JAIPUR

196. JA4 P 253861 4884254 10-02-2016 GEETA DEVI BAGHELA 919414359511 D - 82 VAISHALI NAGAR JAIPUR

197. JA4 P 253861 4884255 10-02-2016 RAMKALI DEVI BAGHELA

919414359511 D - 82 VAISHALI NAGAR JAIPUR

198. JA4 P 253863 4884111 10-02-2016 SHABBIR MOHAMMAD 919414394421 NEAR TELIYAN MASJID CHULI GATEGANGAPUR

CITY RAJASTHAN

199. JA4 P 253863 4884145 10-02-2016 RAHISA 919414394421 NEAR TELIYAN MASJID CHULI GATEGANGAPUR

CITY RAJASTHAN

200. JA4 P 253865 4883994 10-02-2016 GOPAL SINGH 919460986328 C - 106 KUMAWAT COLONY MARG NO. A - 8

JHOTWARA JAIPUR

201. JA4 P 253865 4884011 10-02-2016 KRISHANA KANWAR 919460986328 C - 106 KUMAWAT COLONY MARG NO. A - 8

JHOTWARA JAIPUR

202. JA4 P 253866 4885644 10-02-2016 JAGDISH SINGH 919829688236 K-152 PAHARGANJ COLONY IIND NEAR POWER

HOUSE LAL SAGAR RD DISTT - JODHPUR

RAJASTHAN

203. JA4 P 253866 4885646 10-02-2016 KIRAN KANWAR 919829688236 K-152 PAHARGANJ COLONY IIND NEAR POWER

HOUSE LAL SAGAR RD DISTT - JODHPUR

RAJASTHAN

204. JA4 P 253868 4885632 10-02-2016 HARI SWARUP GUPTA 919828258445 12-A MOHANPURA JODHPURRAJASTHAN

205. JA4 P 253868 4885634 10-02-2016 RAVI GUPTA 919828258445 12-A MOHANPURA JODHPURRAJASTHAN

206. JA4 P 253871 4886277 10-02-2016 ASHA DEVI GAYA KUND MOHALLA KAMANBHARATPUR

RAJASTHAN

207. JA4 P 253871 4886301 10-02-2016 DEVKI MEENA GAYA KUND MOHALLA KAMANBHARATPUR

RAJASTHAN

208. JA4 P 253871 4886315 10-02-2016 PARVATI MEENA GAYA KUND MOHALLA KAMANBHARATPUR

RAJASTHAN

Page No. : 6 Date : 10.02.2016

Page 65: CGHS Card - List 10.02cghsjaipur.nic.in/Pdf/21 Plastic Card List 10.02.2016.pdf · CGHS Card - List 10.02.2016 S.N.Disp TypeCard No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres

S.N. Disp Type Card No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres Signature

209. JA4 P 253872 4887598 10-02-2016 GHANSHYAM 919351310223 VAISNOAPPARMENT D - 252 F - 6 PREM NAGAR

JHOTWADA JAIPUR

210. JA4 P 253872 4887603 10-02-2016 DURGESH 919351310223 VAISNOAPPARMENT D - 252 F - 6 PREM NAGAR

JHOTWADA JAIPUR

211. JA4 P 253872 4887604 10-02-2016 MONA 919351310223 VAISNOAPPARMENT D - 252 F - 6 PREM NAGAR

JHOTWADA JAIPUR

212. JA4 P 253872 4887605 10-02-2016 DIMPAL 919351310223 VAISNOAPPARMENT D - 252 F - 6 PREM NAGAR

JHOTWADA JAIPUR

213. JA4 P 253873 4887588 10-02-2016 TARA CHAND SHARMA 919772222774 S/B - 20 BARODIA BASTI RLY STN ROAD JAIPUR

214. JA4 P 253873 4887596 10-02-2016 BHAGWATI DEVI 919772222774 S/B - 20 BARODIA BASTI RLY STN ROAD JAIPUR

215. JA4 P 253873 4887597 10-02-2016 NARAYANI DEVI 919772222774 S/B - 20 BARODIA BASTI RLY STN ROAD JAIPUR

216. JA4 P 253875 4888879 10-02-2016 SURESH CHANDER 918139224069 VPO- POSHANI TEH - LAXMANGARH DISTT - SIKAR

RAJASTHAN

217. JA4 P 253875 4888881 10-02-2016 DHANNI DEVI 918139224069 VPO- POSHANI TEH - LAXMANGARH DISTT - SIKAR

RAJASTHAN

218. JA4 P 253876 4888692 10-02-2016 JAI SINGH 919413715378 VPO - KULHARIYAN KI DHANI DISTT -

JHUNJHUNURAJASTHAN

219. JA4 P 253876 4888694 10-02-2016 HANUMANI 919413715378 VPO - KULHARIYAN KI DHANI DISTT -

JHUNJHUNURAJASTHAN

220. JA4 P 253877 4888725 10-02-2016 MADAN SINGH 919928832197 A-435/1 TARA NAGARJHOTWARA WARD NO.

10JAIPUR

221. JA4 P 253877 4888732 10-02-2016 BHANWAR KANWAR 919928832197 A-435/1 TARA NAGARJHOTWARA WARD NO.

10JAIPUR

222. JA4 P 253880 4891597 10-02-2016 GOVIND RAM 917597618768 P.NO. 13 SHIVESH VIHAR GANDHI PATH WEST

JAIPUR

223. JA4 P 253880 4891658 10-02-2016 GEETA 917597618768 P.NO. 13 SHIVESH VIHAR GANDHI PATH WEST

JAIPUR

224. JA4 P 253883 4893922 10-02-2016 H.P. BARWAD 919460655616 A - 432 VAISHALI NAGAR AMRAPALI MARG JAIPUR

225. JA4 P 253884 4893900 10-02-2016 BAHADUR MAL 919694679772 WARD NO - 07 BHAINSAWAT KHURD JHUNJHUNU

RAJASTHAN

226. JA4 P 253884 4893916 10-02-2016 SANTOSH KUMARI 919694679772 WARD NO - 07 BHAINSAWAT KHURD JHUNJHUNU

RAJASTHAN

227. JA4 P 253885 4895269 10-02-2016 JAGDISH SINGH 918696004851 VPO- PRITHVIPURA TEH - SHRIMADHOPUR DISTT -

SIKAR RAJASTHAN

228. JA4 P 253885 4895271 10-02-2016 UMRAW KANWAR 918696004851 VPO- PRITHVIPURA TEH - SHRIMADHOPUR DISTT -

SIKAR RAJASTHAN

229. JA4 P 253886 4895267 10-02-2016 NAND KISHORE SINGH 919829706294 39 THKURON KI POL KOLA DUNGRI TEH- MAKRANA

DISTT NAGAUR RAJASTHAN

230. JA4 P 253886 4895268 10-02-2016 GOVIND KANWAR 919829706294 39 THKURON KI POL KOLA DUNGRI TEH- MAKRANA

DISTT NAGAUR RAJASTHAN

231. JA4 P 253895 4897848 10-02-2016 RAJPAL 919610877503 P.NO. 45 ADARSH NAVAL BASTI HASANPURA

BEHIND NBC JAIPUR

232. JA4 P 253895 4897880 10-02-2016 SAMPATI DEVI 919610877503 P.NO. 45 ADARSH NAVAL BASTI HASANPURA

BEHIND NBC JAIPUR

233. JA4 P 253899 4899198 10-02-2016 NARENDRA NATH CHATURVEDI

919414258959 HOUSE NO. 1-L-1DADABADIKOTA

234. JA4 P 253899 4899215 10-02-2016 KSHAMA CHATURVEDI 919414258959 HOUSE NO. 1-L-1DADABADIKOTA

235. JA4 P 253905 4903169 10-02-2016 VEENA DOGRA 919414053877 255 AVENUE II GOM DEFENCE COLONYVAISHALI

NAGAR JAIPUR

236. JA4 P 253905 4903172 10-02-2016 NAMAN SINGH DOGRA 919414053877 255 AVENUE II GOM DEFENCE COLONYVAISHALI

NAGAR JAIPUR

237. JA4 P 253906 4903365 10-02-2016 BASHIR KHAN 919828177737 VILL- SARDARPURA KLLAN P.O - CHHAPRI KHURD

TEH - DIDWANA DISTT - NAGAURRAJASTHAN

238. JA4 P 253906 4903369 10-02-2016 MANGEZ BANU 919828177737 VILL- SARDARPURA KLLAN P.O - CHHAPRI KHURD

TEH - DIDWANA DISTT - NAGAURRAJASTHAN

239. JA4 P 253909 4903297 10-02-2016 PARSA RAM SAINI 919549992500 VPO - HANSPUR WARD NO. - 10TEH -

SHRIMADHOPUR DISTT SIKARRAJASTHAN

240. JA4 P 253909 4903301 10-02-2016 SAVITRI DEVI 919549992500 VPO - HANSPUR WARD NO. - 10TEH -

SHRIMADHOPUR DISTT SIKARRAJASTHAN

241. JA4 P 253909 4903307 10-02-2016 ANJALI SAINI 919549992500 VPO - HANSPUR WARD NO. - 10TEH -

SHRIMADHOPUR DISTT SIKARRAJASTHAN

242. JA4 P 253909 4903309 10-02-2016 KARTIK SAINI 919549992500 VPO - HANSPUR WARD NO. - 10TEH -

SHRIMADHOPUR DISTT SIKARRAJASTHAN

243. JA4 P 253909 4903310 10-02-2016 HEMANT SAINI 919549992500 VPO - HANSPUR WARD NO. - 10TEH -

SHRIMADHOPUR DISTT SIKARRAJASTHAN

Page No. : 7 Date : 10.02.2016

Page 66: CGHS Card - List 10.02cghsjaipur.nic.in/Pdf/21 Plastic Card List 10.02.2016.pdf · CGHS Card - List 10.02.2016 S.N.Disp TypeCard No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres

S.N. Disp Type Card No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres Signature

244. JA4 P 253909 4903311 10-02-2016 JAGDISH PD SAINI 919549992500 VPO - HANSPUR WARD NO. - 10TEH -

SHRIMADHOPUR DISTT SIKARRAJASTHAN

245. JA4 P 253909 4903314 10-02-2016 GORA DEVI 919549992500 VPO - HANSPUR WARD NO. - 10TEH -

SHRIMADHOPUR DISTT SIKARRAJASTHAN

246. JA4 P 253911 4903257 10-02-2016 RAMESH PRASAD SRIVASTAVA

919929622666 194-A GIRNAR COLONY GANDHI PATH VAISHALI

NAGAR JAIPUR

247. JA4 P 253911 4903261 10-02-2016 SUSHMA SRIVASTAVA 919929622666 194-A GIRNAR COLONY GANDHI PATH VAISHALI

NAGAR JAIPUR

248. JA4 P 253913 4903202 10-02-2016 MANMATH KUMAR 919983838333 D - 127 SHYAM NAGAR SODALAJANAPATH JAIPUR

249. JA4 P 253916 4907343 10-02-2016 JYOTI P ADWANI 918829986618 5- GHA -23 RAJASTHAN HOUSING BOARD SHASTRI

NAGAR JAIPUR

250. JA4 P 253916 4907344 10-02-2016 POONAM LAKHANI 918829986618 5- GHA -23 RAJASTHAN HOUSING BOARD SHASTRI

NAGAR JAIPUR

251. JA4 P 253925 4907143 10-02-2016 GOPAL SINGH 917597828204 47 NEW AKASHWANI COLONY KOTARAJASTHAN

252. JA4 P 253925 4907150 10-02-2016 LALITA JADON 917597828204 47 NEW AKASHWANI COLONY KOTARAJASTHAN

253. JA4 P 253926 4907132 10-02-2016 JAI DAYAL SINGH 919929098421 VPO- BHIRR VIA-PACHERI BARIDISTT- JHUNJHUNU

JAIPUR

254. JA4 P 253926 4907140 10-02-2016 SUMITRA 919929098421 VPO- BHIRR VIA-PACHERI BARIDISTT- JHUNJHUNU

JAIPUR

255. JA4 P 253928 4907124 10-02-2016 BAJRANG LAL 919694678522 VILL - BISHANPURA PO - CHITOSHADISTT-

JHUNJHUNU RAJASTHAN

256. JA4 P 253928 4907126 10-02-2016 DHARMA DEVI 919694678522 VILL - BISHANPURA PO - CHITOSHADISTT-

JHUNJHUNU RAJASTHAN

257. JA4 P 253929 4907093 10-02-2016 VIDHYA SAGAR PUNDIR

917733946330 82 SHIV NAGAR NEAR POLICE LINEBARAN ROAD

KOTA RAJASTHAN

258. JA4 P 253929 4907100 10-02-2016 KAMLESH PUNDIR 917733946330 82 SHIV NAGAR NEAR POLICE LINEBARAN ROAD

KOTA RAJASTHAN

259. JA4 P 253929 4907107 10-02-2016 MANISHA PUNDIR 917733946330 82 SHIV NAGAR NEAR POLICE LINEBARAN ROAD

KOTA RAJASTHAN

260. JA4 P 253929 4907109 10-02-2016 ASHUTOSH PUNDIR 917733946330 82 SHIV NAGAR NEAR POLICE LINEBARAN ROAD

KOTA RAJASTHAN

261. JA4 P 253929 4907111 10-02-2016 NEELIMA PUNDIR 917733946330 82 SHIV NAGAR NEAR POLICE LINEBARAN ROAD

KOTA RAJASTHAN

262. JA4 P 253930 4907072 10-02-2016 K.K.GARG 919414164350 6/5 CHITRA KOOT YOJNA JAIPUR

263. JA4 P 253930 4907088 10-02-2016 KAMLESH 919414164350 6/5 CHITRA KOOT YOJNA JAIPUR

264. JA4 P 253931 4907059 10-02-2016 MANGE RAM 919414765121 H.NO-147 GALI NO. 3 GANGOUR NAGAR

SRIGANGANAGAR RAJASTHAN

265. JA4 P 253931 4907064 10-02-2016 URVASHI KHOKHAR 919414765121 H.NO-147 GALI NO. 3 GANGOUR NAGAR

SRIGANGANAGAR RAJASTHAN

266. JA4 P 253932 4907454 10-02-2016 SUPYAR KANWAR 919413477222 P.NO. C - 58 AMAR NAGAR KHIRNI PHATAK

KHATIPURA JAIPUR

267. JA4 P 253935 4911487 10-02-2016 SULTAN RAM SIROHIWAL

919694036238 125 B AYODHYA NAGAR HERAPURA AJMER

ROADJAIPUR

268. JA4 P 253935 4911520 10-02-2016 SANTOSH 919694036238 125 B AYODHYA NAGAR HERAPURA AJMER

ROADJAIPUR

269. JA4 P 253938 4911365 10-02-2016 ISHWAR SINGH NATHAWAT

919928149935 P.NO 27 STREET NO. 3 PANCHAWALA SIRSI ROAD

JAIPUR

270. JA4 P 253938 4911368 10-02-2016 PRAVEEN KANWAR 919928149935 P.NO 27 STREET NO. 3 PANCHAWALA SIRSI ROAD

JAIPUR

271. JA4 P 253938 4911369 10-02-2016 SHALINI NATHAWAT 919928149935 P.NO 27 STREET NO. 3 PANCHAWALA SIRSI ROAD

JAIPUR

272. JA4 P 253939 4911277 10-02-2016 V.C.SHARMA 919784269923 32 JAGDAMBA COLONY KARNI PALACE

PANCHAYAWALA JAIPUR

273. JA4 P 253939 4911348 10-02-2016 BADAM DEVI 919784269923 32 JAGDAMBA COLONY KARNI PALACE

PANCHAYAWALA JAIPUR

274. JA4 P 253941 4911218 10-02-2016 MURLI MANOHAR JOSHI

919414068899 80 NEMI SAGAR COLONYVAISHALI NAGAR JAIPUR

275. JA4 P 253941 4911223 10-02-2016 SHALINI JOSHI 919414068899 80 NEMI SAGAR COLONYVAISHALI NAGAR JAIPUR

276. JA4 P 253946 4913862 10-02-2016 MANOJ KUMAR 919414708337 H.NO.1469 G/30 SUNHERI COLONY BHATTANAGAR

AJMER RAJASTHAN

277. JA4 P 253946 4913868 10-02-2016 SHANTA 919414708337 H.NO.1469 G/30 SUNHERI COLONY BHATTANAGAR

AJMER RAJASTHAN

278. JA4 P 253948 4917748 10-02-2016 VIRENDER SINGH 919414068364 251 GOM DEFENCE COLONY AVENUE NO - 2

VAISHALI CIRCLE JAIPUR

Page No. : 8 Date : 10.02.2016

Page 67: CGHS Card - List 10.02cghsjaipur.nic.in/Pdf/21 Plastic Card List 10.02.2016.pdf · CGHS Card - List 10.02.2016 S.N.Disp TypeCard No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres

S.N. Disp Type Card No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres Signature

279. JA4 P 253948 4917795 10-02-2016 OMWATI YADAV 919414068364 251 GOM DEFENCE COLONY AVENUE NO - 2

VAISHALI CIRCLE JAIPUR

280. JA4 P 253953 4920064 10-02-2016 JAGDISH PRASAD MEENA

917728068466 VILL-NAHAR SINGH PURA LIWALIBAMANWAS

SAWAI MADHOPUR RAJASTHAN

281. JA4 P 253953 4920075 10-02-2016 JAMOLI DEVI 917728068466 VILL-NAHAR SINGH PURA LIWALIBAMANWAS

SAWAI MADHOPUR RAJASTHAN

282. JA4 P 253956 4924509 10-02-2016 INDER MAL YADAV 919414399603 P.NO. 33 SHRI RAM NAGAR C KHIRNIPHATAK ROAD

JHOTWARA JAIPUR

283. JA4 P 253956 4924511 10-02-2016 KAMLESH YADAV 919414399603 P.NO. 33 SHRI RAM NAGAR C KHIRNIPHATAK ROAD

JHOTWARA JAIPUR

284. JA4 P 253966 4929641 10-02-2016 G.Q.KHAN 919413983335 NEAR MASJID NAWA CITY WARD NO. 10VPO-

NAWAR CITY DIST - NAGAURRAJASTHAN

285. JA4 P 253966 4929643 10-02-2016 AZAMAT BANU 919413983335 NEAR MASJID NAWA CITY WARD NO. 10VPO-

NAWAR CITY DIST - NAGAURRAJASTHAN

286. JA4 P 253967 4929144 10-02-2016 SHRIKRISHAN SINGH 919414321221 P.NO. 91 GALI NO. 11 SHIV COLONY MOTI NAGAR

QUEENS ROAD VAISHALI NAGAR JAIPUR

287. JA4 P 253967 4929152 10-02-2016 SUDHA SINGH 919414321221 P.NO. 91 GALI NO. 11 SHIV COLONY MOTI NAGAR

QUEENS ROAD VAISHALI NAGAR JAIPUR

288. JA4 P 253975 4936771 10-02-2016 BHEEKH SINGH BHATI 919549441099 VPO KHEJARLA VIA- PIPAR CITYTEH- BILARA DISTT

- JODHPUR RAJASTHAN

289. JA4 P 253975 4936778 10-02-2016 CHANDA BHATI 919549441099 VPO KHEJARLA VIA- PIPAR CITYTEH- BILARA DISTT

- JODHPUR RAJASTHAN

290. JA4 P 253977 4938810 10-02-2016 KISHAN LAL SHARMA 919660000444 P.NO. 13 BAIKUND NAGAR NEAR SODALA THANA

HAWA SARAK JAIPUR

291. JA4 P 253977 4938815 10-02-2016 CHHOTI DEVI 919660000444 P.NO. 13 BAIKUND NAGAR NEAR SODALA THANA

HAWA SARAK JAIPUR

292. JA4 P 253978 4939480 10-02-2016 GHANSHYAM SINGH 919413847711 H.NO. 55 NEHRU COLONY BAHI KHANA

JODHPURRAJSTHAN

293. JA4 P 253978 4939488 10-02-2016 HANJA 919413847711 H.NO. 55 NEHRU COLONY BAHI KHANA

JODHPURRAJSTHAN

294. JA4 P 253980 4939349 10-02-2016 RAJENDRA PRASAD 919928615411 25 DEVI NAGAR NEW SANGANER ROAD SODALA

JAIPUR

295. JA4 P 253980 4939374 10-02-2016 CHANDRA KANTA 919928615411 25 DEVI NAGAR NEW SANGANER ROAD SODALA

JAIPUR

296. JA4 P 253981 4939254 10-02-2016 MURAD KHAN 919785818981 VPO - KHARIYA VIA - BERI CHHOTI DISTT - NAGAUR

RAJASTHAN

297. JA4 P 253981 4939309 10-02-2016 JAMILA BEGUM 919785818981 VPO - KHARIYA VIA - BERI CHHOTI DISTT - NAGAUR

RAJASTHAN

298. JA4 P 253985 4940898 10-02-2016 HANUMAN SINGH BHATI

919829866628 625 FARM HOUSE GOVIND PURA ROAD SIRSI

JAIPUR

299. JA4 P 253985 4940929 10-02-2016 CHANDRA PRABHA BHATI

919829866628 625 FARM HOUSE GOVIND PURA ROAD SIRSI

JAIPUR

300. JA4 P 253987 4942656 10-02-2016 RAM GOPAL 919636539523 P.NO. 52 NEW SANGANER ROADNEAR TEJAJI KA

MANDIR JAIPUR

301. JA4 P 253987 4942697 10-02-2016 PREM DEVI 919636539523 P.NO. 52 NEW SANGANER ROADNEAR TEJAJI KA

MANDIR JAIPUR

302. JA4 P 253987 4942699 10-02-2016 SARBATI DEVI 919636539523 P.NO. 52 NEW SANGANER ROADNEAR TEJAJI KA

MANDIR JAIPUR

303. JA4 P 253987 4942702 10-02-2016 BABY MEENA 919636539523 P.NO. 52 NEW SANGANER ROADNEAR TEJAJI KA

MANDIR JAIPUR

304. JA4 P 253989 4942139 10-02-2016 PARMESHWAR SAH 919785757230 P.NO. 11 RAKESHWARI PURI RAKHDI SODALA

JAIPUR

305. JA4 P 253989 4942151 10-02-2016 DRAUPATI DEVI 919785757230 P.NO. 11 RAKESHWARI PURI RAKHDI SODALA

JAIPUR

306. JA4 P 253989 4942153 10-02-2016 NISHA SAH 919785757230 P.NO. 11 RAKESHWARI PURI RAKHDI SODALA

JAIPUR

307. JA4 P 253989 4942157 10-02-2016 OM PRAKASH 919785757230 P.NO. 11 RAKESHWARI PURI RAKHDI SODALA

JAIPUR

308. JA4 P 253995 4945256 10-02-2016 RATAN LAL 919928320092 P.NO. 38 RAVI TAILORS SHIVPURI COLONY

KHATIPURA ROAD JAIPUR

309. JA4 P 253995 4945308 10-02-2016 RAKESH TAILOR 919928320092 P.NO. 38 RAVI TAILORS SHIVPURI COLONY

KHATIPURA ROAD JAIPUR

Page 68: CGHS Card - List 10.02cghsjaipur.nic.in/Pdf/21 Plastic Card List 10.02.2016.pdf · CGHS Card - List 10.02.2016 S.N.Disp TypeCard No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres

CGHS Card - List 10.02.2016

S.N. Disp Type Card No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres Signature

1. JA5 P 180028 2755376 10-02-2016 SH P MADHAVAN 919799559815 B 141 NANDPURIHAWA SARAK

2. JA5 P 180028 4764376 10-02-2016 KUNJU LAXMI N 919799559815 B 141 NANDPURIHAWA SARAK

3. JA5 P 180283 2755497 10-02-2016 SH ARVIND BEHARI MATHUR

919414055666 E 175 RAMESH MARGASHOK NAGAR

4. JA5 P 180283 2755498 10-02-2016 SMT PRABHA MATHUR 919414055666 E 175 RAMESH MARGASHOK NAGAR

5. JA5 P 180311 2755518 10-02-2016 SH BANARASI LAL BHARGAVA

919829010515 AD 531 NAMAN NAGARAJAM ROAD

6. JA5 P 180311 2755519 10-02-2016 SMT BIMAL BHARGAVA 919829010515 AD 531 NAMAN NAGARAJAM ROAD

7. JA5 P 180338 2884782 10-02-2016 DEVKI RANI 919783036300 8 NEW SANGANER ROAD

8. JA5 P 180806 2755703 10-02-2016 SH RANG BAHADUR MATHUR

919460003743 121 DEVI NAGARNEW SANGENER RAOD

9. JA5 P 180806 2755704 10-02-2016 SMT SHAKUNTALA MATHUR

919460003743 121 DEVI NAGARNEW SANGENER RAOD

10. JA5 P 181062 2755730 10-02-2016 SH NIWAS SHARMA H 21 RAM NAGAREXT SODALA

11. JA5 P 181062 2755731 10-02-2016 URMILA SHARMA H 21 RAM NAGAREXT SODALA

12. JA5 P 181748 2755936 10-02-2016 SH JANARDAN PRASAD

919785618750 B 314 MAHESH NAGARJAIPUR

13. JA5 P 181748 2755937 10-02-2016 SMT DROPATI DANDRIYAL

919785618750 B 314 MAHESH NAGARJAIPUR

14. JA5 P 181748 2755938 10-02-2016 SH AMAR DANDRIYAL 919785618750 B 314 MAHESH NAGARJAIPUR

15. JA5 P 182213 2756037 10-02-2016 R N VERMA 918302352559 44 270 271 SARMIL PURI SODALU

16. JA5 P 182213 2756038 10-02-2016 TEEJA DEVI 918302352559 44 270 271 SARMIL PURI SODALU

17. JA5 P 182213 2756039 10-02-2016 LAXMI 918302352559 44 270 271 SARMIL PURI SODALU

18. JA5 P 182213 2756040 10-02-2016 KIRAN 918302352559 44 270 271 SARMIL PURI SODALU

19. JA5 P 182296 2756078 10-02-2016 R K SHARMA 919829078822 C 72 SAROJINI MARGC SCHEME

20. JA5 P 182518 2756124 10-02-2016 SH GOPAL LAL MEENA E 448 NEAR SANJAY PUBLIC SCHOOLLALKOTH

SCHEME

21. JA5 P 182518 2756125 10-02-2016 SMT DURGA DEVI E 448 NEAR SANJAY PUBLIC SCHOOLLALKOTH

SCHEME

22. JA5 P 182773 2756196 10-02-2016 SMT PROMILA SINGH 919649911244 244 AB NIRMON NAGOR

23. JA5 P 182778 2756199 10-02-2016 P C BALAI 919414271450 40 SHRI VALSAM NAGARKARTARPUR

24. JA5 P 182778 2756200 10-02-2016 MANGI BAI 919414271450 40 SHRI VALSAM NAGARKARTARPUR

25. JA5 P 182911 2756225 10-02-2016 BADRI PRASAD MEENA 919461500950 C 35 BAL NAGARKARTARPURAJAIPUR

26. JA5 P 182911 2756226 10-02-2016 SMT DHARMO BAI 919461500950 C 35 BAL NAGARKARTARPURAJAIPUR

27. JA5 P 182969 2984228 10-02-2016 KANHIYA LAL MEENA 919785400292 M 80MAHESH NAGAR

28. JA5 P 182969 2984237 10-02-2016 SMT BEENA 919785400292 M 80MAHESH NAGAR

29. JA5 P 182969 2984243 10-02-2016 SMT RAM PYARI 919785400292 M 80MAHESH NAGAR

30. JA5 P 183022 2174794 10-02-2016 SH M S KHAN 919414055871 20 KIDWAI NAGARIMLI PHATAK TONK ROADJAIPUR

31. JA5 P 183022 2174795 10-02-2016 SMT ZAHIDA KHAN 919414055871 20 KIDWAI NAGARIMLI PHATAK TONK ROADJAIPUR

32. JA5 P 183219 2756326 10-02-2016 KANHAIYA LAL PALAWAT

919414887756 C 18 J P COLONY TONKPHATAK

33. JA5 P 183219 2756327 10-02-2016 SMT VIDYA PALAWAT 919414887756 C 18 J P COLONY TONKPHATAK

Page No. : 1 Date : 10.02.2016

Page 69: CGHS Card - List 10.02cghsjaipur.nic.in/Pdf/21 Plastic Card List 10.02.2016.pdf · CGHS Card - List 10.02.2016 S.N.Disp TypeCard No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres

S.N. Disp Type Card No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres Signature

34. JA5 P 183426 2766567 10-02-2016 MOTI LAL 918875540044 58 TAGUNE MARGKARTAR PURA

35. JA5 P 183426 2766572 10-02-2016 PRABHATI DEVI 918875540044 58 TAGUNE MARGKARTAR PURA

36. JA5 P 183485 2767076 10-02-2016 ARCHANA SHARMA 919414250815 G19B KRISHANA MARGC SCHEME

37. JA5 P 183791 2765771 10-02-2016 PHOOL CHAND 917737581428 P NO 3 GANDHI PALES VAISHALI NAGAR

38. JA5 P 183791 2765776 10-02-2016 BADAMI DEVI 917737581428 P NO 3 GANDHI PALES VAISHALI NAGAR

39. JA5 P 183811 2765839 10-02-2016 JYOTI PAREEK 919602825451 A 2 MANSEGHPURA TONK ROAD

40. JA5 P 183811 2765843 10-02-2016 MAMTA PAREEK 919602825451 A 2 MANSEGHPURA TONK ROAD

41. JA5 P 183811 2765845 10-02-2016 PARAG PAREEK 919602825451 A 2 MANSEGHPURA TONK ROAD

42. JA5 P 183822 2765909 10-02-2016 RAJPAL SINGH 919660154978 C 74 J P COLONY TONK PHATAKJAIPUR

43. JA5 P 183822 2765913 10-02-2016 SOMVATI DEVI 919660154978 C 74 J P COLONY TONK PHATAKJAIPUR

44. JA5 P 183907 2766235 10-02-2016 D C SAINI 919571584421 4 BAJARANG COLONY RAM NAGAR

45. JA5 P 183907 2766246 10-02-2016 UMA SAINI 919571584421 4 BAJARANG COLONY RAM NAGAR

46. JA5 P 183907 2766253 10-02-2016 GUNJAN SAINI 919571584421 4 BAJARANG COLONY RAM NAGAR

47. JA5 P 183943 2893456 10-02-2016 R P VERMA 919829455022 41/01 VARUN PATHMANSHORVERJAIPUR

48. JA5 P 183943 2893457 10-02-2016 VIMLA VERMA 919829455022 41/01 VARUN PATHMANSHORVERJAIPUR

49. JA5 P 183943 2893458 10-02-2016 SHIVANI VERMA 919829455022 41/01 VARUN PATHMANSHORVERJAIPUR

50. JA5 P 184133 3339685 10-02-2016 RADHEY SHYAM SAINI 919461615910 P NO 4 SHIVAJI NAGARCIVIL LINES

51. JA5 P 184133 3339688 10-02-2016 MRS VIMLA DEVI 919461615910 P NO 4 SHIVAJI NAGARCIVIL LINES

52. JA5 P 184302 3426867 10-02-2016 SUBHASH CHANDRA KALRA

919829408800 D 7 MURTI KALA COLONY GOPAL PURA BYE PASS

ROADJAIPUR

53. JA5 P 184302 3426870 10-02-2016 MRS SUDERSHAN 919829408800 D 7 MURTI KALA COLONY GOPAL PURA BYE PASS

ROADJAIPUR

54. JA5 P 184557 3584121 10-02-2016 RAJENDRA SINGH 919414044159 37 SAINI COLONY 1ST KARTAR PURA

55. JA5 P 184557 3584123 10-02-2016 MITHLESH 919414044159 37 SAINI COLONY 1ST KARTAR PURA

56. JA5 P 184569 3593573 10-02-2016 DR. RAMGOPAL VIJAY 919352828897 35 MAHAVEER NAGAR TONK ROADJAIPUR

57. JA5 P 184569 3593597 10-02-2016 SMT MAINA DEVI 919352828897 35 MAHAVEER NAGAR TONK ROADJAIPUR

58. JA5 P 184590 3599464 10-02-2016 JAINENDRA KUMAR 919929887182 42 A AMBEDKAR NAGAR KARTAR PURA JAIPUR

59. JA5 P 184590 3599465 10-02-2016 SMT TIJA DEVI 919929887182 42 A AMBEDKAR NAGAR KARTAR PURA JAIPUR

60. JA5 P 184679 3655339 10-02-2016 B L SHARMA 919414778836 P NO 50 SHALIMAR BAGH HEERA PURA AJMER

ROADJAIPUR

61. JA5 P 184679 3655340 10-02-2016 SITA DEVI 919414778836 P NO 50 SHALIMAR BAGH HEERA PURA AJMER

ROADJAIPUR

62. JA5 P 184778 3702585 10-02-2016 GHANSHYAM LAL GUPTA

919460408219 B 11 BARKAT NAGAR EXTTONK FATAKJAIPUR

63. JA5 P 184778 3702588 10-02-2016 SMT GEETA DEVI 919460408219 B 11 BARKAT NAGAR EXTTONK FATAKJAIPUR

64. JA5 P 184834 4917121 10-02-2016 MOHINI AGARWAL 919829248081 338 JAMUNA DAIRY SODALAAJMER ROAD JAIPUR

65. JA5 P 184929 3792941 10-02-2016 SHASHI SINHA 919828451680 C-58A/301 AYODHAYA ENCLAVEMAHAVEER MARG

C-SCHEMEJAIPUR

66. JA5 P 190899 1063326 10-02-2016 O P PAREEK 919811654055 A-31 KRISHNA PARKDEVLI ROADNEW DELHI

67. JA5 P 190899 1063331 10-02-2016 VIRAJ 919811654055 A-31 KRISHNA PARKDEVLI ROADNEW DELHI

68. JA5 P 251267 4040660 10-02-2016 H V LOHANI 919887352733 A-156MAHESH NAGARJAIPUR

Page No. : 2 Date : 10.02.2016

Page 70: CGHS Card - List 10.02cghsjaipur.nic.in/Pdf/21 Plastic Card List 10.02.2016.pdf · CGHS Card - List 10.02.2016 S.N.Disp TypeCard No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres

S.N. Disp Type Card No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres Signature

69. JA5 P 251267 4040677 10-02-2016 REVATI LOHANI 919887352733 A-156MAHESH NAGARJAIPUR

70. JA5 P 251439 4099280 10-02-2016 G L JAT 918764146577 C-456 NIRMAN NAGARAJMER ROADJAIPUR

71. JA5 P 251439 4099282 10-02-2016 JASODA DEVI 918764146577 C-456 NIRMAN NAGARAJMER ROADJAIPUR

72. JA5 P 251520 4102536 10-02-2016 R B LALL 919829018616 24 VIDHYUT NAGARAJMER ROAD JAIPUR

73. JA5 P 251520 4102543 10-02-2016 KRISHNA MATHUR 919829018616 24 VIDHYUT NAGARAJMER ROAD JAIPUR

74. JA5 P 251603 4105839 10-02-2016 HANUMAN SAHAI MEENA

919928555954 87 A ASHOKPURASODALA AJMER ROAD JAIPUR

75. JA5 P 251603 4105846 10-02-2016 GANGA DEVI 919928555954 87 A ASHOKPURASODALA AJMER ROAD JAIPUR

76. JA5 P 251616 4105047 10-02-2016 PREM CHAND SAINI 919950753302 PLOT NO 15 A SEC B KIRTI NAGARTONK

ROADJAIPUR

77. JA5 P 251616 4105067 10-02-2016 INDRA SAINI 919950753302 PLOT NO 15 A SEC B KIRTI NAGARTONK

ROADJAIPUR

78. JA5 P 251628 4105842 10-02-2016 GIRI RAJ PRASAD MEENA

919460434660 P NO 21 MEENA COLONYIMLIWALA FATAKJAIPUR

79. JA5 P 251628 4105847 10-02-2016 SOMOTI DEVI 919460434660 P NO 21 MEENA COLONYIMLIWALA FATAKJAIPUR

80. JA5 P 251685 4110202 10-02-2016 ISHWAR LAL BAIRWA 919462346596 127 AVADHPURIMAHESH NAGARJAIPUR

81. JA5 P 251685 4110205 10-02-2016 BHONRI DEVI 919462346596 127 AVADHPURIMAHESH NAGARJAIPUR

82. JA5 P 251689 4110383 10-02-2016 PRAHLAD PRASAD SHARMA

918387929886 C-20 KRISHNA PURI COLONYSODALAJAIPUR

83. JA5 P 251689 4110396 10-02-2016 GANGA DEVI 918387929886 C-20 KRISHNA PURI COLONYSODALAJAIPUR

84. JA5 P 251693 4110619 10-02-2016 ANANDI LAL KUMAWAT

919460636594 H-27 RAM NAGARSODALAJAIPUR

85. JA5 P 251693 4110631 10-02-2016 SONI DEVI 919460636594 H-27 RAM NAGARSODALAJAIPUR

86. JA5 P 251739 4113225 10-02-2016 RADHY SHYAM 919680308950 7A DEEPAK COLONYBARKAT NAGARJAIPUR

87. JA5 P 251739 4113255 10-02-2016 OMBATI DEVI 919680308950 7A DEEPAK COLONYBARKAT NAGARJAIPUR

88. JA5 P 251890 4122458 10-02-2016 RAM KUMAR BAIRWA 919462344562 107 SAINI COLONY 1STKARTARPURA PHATAK

JAIPUR

89. JA5 P 251890 4122459 10-02-2016 PARWATI DEVI 919462344562 107 SAINI COLONY 1STKARTARPURA PHATAK

JAIPUR

90. JA5 P 251918 4124936 10-02-2016 R K SHARMA 918764057459 C 130 VAISHALI NAGARJAIPUR

91. JA5 P 251918 4124965 10-02-2016 SNEHLATA 918764057459 C 130 VAISHALI NAGARJAIPUR

92. JA5 P 252009 4134078 10-02-2016 KAMLA DEVI 919314310589 A 56 VIJAY NAGARKARTARPURAJAIPUR

93. JA5 P 252044 4134951 10-02-2016 NATHU LAL KHANDELWAL

917597924045 1346 B BARKAT NAGARTONK PHATAKJAIPUR

94. JA5 P 252044 4134959 10-02-2016 SANJYA DEVI 917597924045 1346 B BARKAT NAGARTONK PHATAKJAIPUR

95. JA5 P 252085 4144206 10-02-2016 INDRA SWARUP SHARMA

918890009948 78 SHIVAJI NAGAR CIVIL LINESJAIPUR

96. JA5 P 252085 4144216 10-02-2016 SUSHMA SHARMA 918890009948 78 SHIVAJI NAGAR CIVIL LINESJAIPUR

97. JA5 P 252085 4144220 10-02-2016 PALLAVI SHARMA 918890009948 78 SHIVAJI NAGAR CIVIL LINESJAIPUR

98. JA5 P 252096 4144327 10-02-2016 NARENDRA KUMAR SHARMA

919414392555 1325 KISAN MARG BARKAT NAGARTONK ROAD

NEAR GANDHI NAGARJAIPUR

99. JA5 P 252096 4144368 10-02-2016 MANJU BALA SHARMA 919414392555 1325 KISAN MARG BARKAT NAGARTONK ROAD

NEAR GANDHI NAGARJAIPUR

100. JA5 P 252203 4165120 10-02-2016 RAM BHAROSI LAL 917877399795 49 AMBEDKAR NAGAR RAO JI KA BAGH NEARIMLI

WALA PHATAK JAIPUR

101. JA5 P 252203 4165141 10-02-2016 PREM DEVI 917877399795 49 AMBEDKAR NAGAR RAO JI KA BAGH NEARIMLI

WALA PHATAK JAIPUR

102. JA5 P 252212 4167528 10-02-2016 BALBIR SINGH 917891620808 465 KATEWA NAGAR HANUMAN MARG N S

ROADSODALAJAIPUR

103. JA5 P 252212 4167534 10-02-2016 HUKMA DEVI 917891620808 465 KATEWA NAGAR HANUMAN MARG N S

ROADSODALAJAIPUR

Page No. : 3 Date : 10.02.2016

Page 71: CGHS Card - List 10.02cghsjaipur.nic.in/Pdf/21 Plastic Card List 10.02.2016.pdf · CGHS Card - List 10.02.2016 S.N.Disp TypeCard No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres

S.N. Disp Type Card No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres Signature

104. JA5 P 252325 4197595 10-02-2016 MOHAN LAL ARORA 919351356600 94/40 AGARWAL FARMMANSAROVARJAIPUR

105. JA5 P 252325 4197653 10-02-2016 RAJ LATA ARORA 919351356600 94/40 AGARWAL FARMMANSAROVARJAIPUR

106. JA5 P 252354 4209990 10-02-2016 LAXMI NARAIN 918890832130 44 JANAKPURI 1STIMLI PHATAKJAIPUR

107. JA5 P 252354 4210003 10-02-2016 PREM LATA 918890832130 44 JANAKPURI 1STIMLI PHATAKJAIPUR

108. JA5 P 252406 4225622 10-02-2016 AJAYA PRATAP SINGH 919462679793 75/20 A TAGORE LANE SHIPRA

PATHMANSAROVARJAIPUR

109. JA5 P 252406 4225623 10-02-2016 SUSHMA RANI SINGH 919462679793 75/20 A TAGORE LANE SHIPRA

PATHMANSAROVARJAIPUR

110. JA5 P 252406 4225627 10-02-2016 VIRAT SINGH 919462679793 75/20 A TAGORE LANE SHIPRA

PATHMANSAROVARJAIPUR

111. JA5 P 252470 4244449 10-02-2016 RAM SWAROOP MEENA

919414334217 C 68 J P COLONYTONK PHATAKJAIPUR

112. JA5 P 252470 4244452 10-02-2016 RAM DULARI MEENA 919414334217 C 68 J P COLONYTONK PHATAKJAIPUR

113. JA5 P 252521 4260709 10-02-2016 THANKACHAN O 919414229423 39 MAHA DEV NAGAR HAWA SARAKJAIPUR

114. JA5 P 252521 4260719 10-02-2016 MARIAMMA THANKACHAN

919414229423 39 MAHA DEV NAGAR HAWA SARAKJAIPUR

115. JA5 P 252641 4313094 10-02-2016 NEM KUMAR GODHA 919782617899 67 HEERA NAGAR D.C.M.AJMER ROAD JAIPUR

116. JA5 P 252641 4313100 10-02-2016 VEERBALA GODHA 919782617899 67 HEERA NAGAR D.C.M.AJMER ROAD JAIPUR

117. JA5 P 252856 4401032 10-02-2016 MAYA GANGWAL 918764072184 D-24 GANESH MARG BAPU NAGARJAIPUR

118. JA5 P 252877 4407537 10-02-2016 KRISHAN GOPAL SHARMA

918875814302 J-49 TAGORE NAGARAJMER ROADJAIPUR

119. JA5 P 252877 4407540 10-02-2016 USHA SHARMA 918875814302 J-49 TAGORE NAGARAJMER ROADJAIPUR

120. JA5 P 252886 4411544 10-02-2016 GAJANAND 919413964724 P NO A-152 NEAR 80 FIT ROADMAHESH

NAGARJAIPUR

121. JA5 P 252886 4411581 10-02-2016 SHRAWANI DEVI 919413964724 P NO A-152 NEAR 80 FIT ROADMAHESH

NAGARJAIPUR

122. JA5 P 252947 4434362 10-02-2016 CHANDRA MOHAN 919829014568 A 2/73 CHITRAKOOT YOJANA VAISHALI NAGAR

AJMER ROADJAIPUR

123. JA5 P 252947 4434364 10-02-2016 KAMLESH MEENA 919829014568 A 2/73 CHITRAKOOT YOJANA VAISHALI NAGAR

AJMER ROADJAIPUR

124. JA5 P 252947 4434366 10-02-2016 NINEDITA MOHAN 919829014568 A 2/73 CHITRAKOOT YOJANA VAISHALI NAGAR

AJMER ROADJAIPUR

125. JA5 P 252947 4434368 10-02-2016 DEVESH MOHAN 919829014568 A 2/73 CHITRAKOOT YOJANA VAISHALI NAGAR

AJMER ROADJAIPUR

126. JA5 P 252961 4440072 10-02-2016 AMEETA SAXENA 919414216916 7 MOHAN COLONY SWAJ FARM NEW SANGANER

ROADJAIPUR

127. JA5 P 252961 4440079 10-02-2016 P C SAXENA 919414216916 7 MOHAN COLONY SWAJ FARM NEW SANGANER

ROADJAIPUR

128. JA5 P 252961 4440081 10-02-2016 APORV SAXENA 919414216916 7 MOHAN COLONY SWAJ FARM NEW SANGANER

ROADJAIPUR

129. JA5 P 253106 4497006 10-02-2016 CHITTAR MAL SHARMA 918385846806 P NO F-9 KIRAM VIHARTRIVENI NAGAR

GOPALPURA JAIPUR

130. JA5 P 253106 4497013 10-02-2016 SAROJ SHARMA 918385846806 P NO F-9 KIRAM VIHARTRIVENI NAGAR

GOPALPURA JAIPUR

131. JA5 P 253256 4561499 10-02-2016 GANESH LAL 919024129178 E-64 ROOP VIHAR NEW SANGANERSODALAJAIPUR

132. JA5 P 253256 4561500 10-02-2016 NARBADA DEVI 919024129178 E-64 ROOP VIHAR NEW SANGANERSODALAJAIPUR

133. JA5 P 253291 4583678 10-02-2016 SHANTA ARORA 919950372479 PLOT NO 20 GAUTAM MARGVAISHALI NAGAR

JAIPUR

134. JA5 P 253291 4583687 10-02-2016 RENU TONDON 919950372479 PLOT NO 20 GAUTAM MARGVAISHALI NAGAR

JAIPUR

135. JA5 P 253292 4588516 10-02-2016 P J RAWANI 919351445880 30/44/7 SWARN PATH MANSAROVERJAIPUR

136. JA5 P 253831 4870236 10-02-2016 KAMLESH KUMAR SINGHAL

919001292002 D - 80 VAISHALI NAGAR JAIPUR

137. JA5 P 253831 4870246 10-02-2016 RENU KAMAL SINGHAL 919001292002 D - 80 VAISHALI NAGAR JAIPUR

138. JA5 P 253842 4876967 10-02-2016 GIRDHAR SWAROOP RAO

919574889722 10/610 KAVERI PATH MANSAROVAR JAIPUR

Page No. : 4 Date : 10.02.2016

Page 72: CGHS Card - List 10.02cghsjaipur.nic.in/Pdf/21 Plastic Card List 10.02.2016.pdf · CGHS Card - List 10.02.2016 S.N.Disp TypeCard No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres

S.N. Disp Type Card No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres Signature

139. JA5 P 253842 4877069 10-02-2016 USHA RAO 919574889722 10/610 KAVERI PATH MANSAROVAR JAIPUR

140. JA5 P 253852 4881892 10-02-2016 AJAY KUMAR SAXENA 919166800888 F - 52 SUNDER - MARG C - SCHEME JAIPUR

141. JA5 P 253852 4881894 10-02-2016 MADHU SAXENA 919166800888 F - 52 SUNDER - MARG C - SCHEME JAIPUR

142. JA5 P 253853 4881881 10-02-2016 GYARSI LAL YADAV 919829273840 P.NO- 129 NANDPURI COLONY HAWA SADAK 22 GODAM JAIPUR

143. JA5 P 253874 4887549 10-02-2016 PRAKASH CH. KAUSHIK

919829673670 A - 15 MURTI KALA COLONY GOPALPURA BY PASS JAIPUR

144. JA5 P 253874 4887556 10-02-2016 MANJU KAUSHIK 919829673670 A - 15 MURTI KALA COLONY GOPALPURA BY PASS JAIPUR

145. JA5 P 253874 4887564 10-02-2016 HARSHIT KAUSHIK 919829673670 A - 15 MURTI KALA COLONY GOPALPURA BY PASS JAIPUR

146. JA5 P 253881 4891555 10-02-2016 MANJU JAIN 919462410253 24/18 SWARN PATH MANSAROVAR JAIPUR

147. JA5 P 253881 4891581 10-02-2016 SUNEEL KUMAR BAJ 919462410253 24/18 SWARN PATH MANSAROVAR JAIPUR

148. JA5 P 253881 4891583 10-02-2016 CHHAVI JAIN 919462410253 24/18 SWARN PATH MANSAROVAR JAIPUR

149. JA5 P 253888 4895120 10-02-2016 ASHOK KUMAR BHARGAVA

919829189789 B - 9/634 CHITRAKOOT SCHEMEAJMER ROAD JAIPUR

150. JA5 P 253888 4895128 10-02-2016 MALA BHARGAVA 919829189789 B - 9/634 CHITRAKOOT SCHEMEAJMER ROAD JAIPUR

151. JA5 P 253891 4895092 10-02-2016 DEEPTI WADHWANI 918107561184 33/119 SWARN PATHMANSAROVAR JAIPUR

152. JA5 P 253891 4895103 10-02-2016 PANKAJ WADHWANI 918107561184 33/119 SWARN PATHMANSAROVAR JAIPUR

153. JA5 P 253896 4897816 10-02-2016 SUSHILA GARG 919413901589 G - 17 RAGHURAJ ENCLAVE KRISHNA MARG C - SCHEME JAIPUR

154. JA5 P 253896 4897820 10-02-2016 SURESH GARG 919413901589 G - 17 RAGHURAJ ENCLAVE KRISHNA MARG C - SCHEME JAIPUR

155. JA5 P 253898 4897616 10-02-2016 MAMTA SAXENA 919461202204 102/102 MEERA MARG AGRAWAL FARM MANSAROVAR JAIPUR

156. JA5 P 253901 4900942 10-02-2016 DEEPAK SACHDEVA 919414312775 S - 53 ARVIND MARG C - SCHEME JAIPUR

157. JA5 P 253901 4900945 10-02-2016 RASHMI SACHDEVA 919414312775 S - 53 ARVIND MARG C - SCHEME JAIPUR

158. JA5 P 253902 4900883 10-02-2016 MADHU SOODAN SHARMA

919829052612 60/25 RAJAT PATH MANSAROVAR JAIPUR

159. JA5 P 253902 4900926 10-02-2016 SAROJ SHARMA 919829052612 60/25 RAJAT PATH MANSAROVAR JAIPUR

160. JA5 P 253923 4907198 10-02-2016 SASIDHARAN PILLAI 919462149008 D - 133 INDIRA COLONYNEWAI DISTT- TONK RAJASTHAN

161. JA5 P 253923 4907204 10-02-2016 GEETA S PILLAI 919462149008 D - 133 INDIRA COLONYNEWAI DISTT- TONK RAJASTHAN

162. JA5 P 253934 4911550 10-02-2016 Y.K. GUPTA 919414353619 72-73 SHANTI NAGAR NEAR GOPALPURARAILWAY CROSSING DURGAPURA JAIPUR

163. JA5 P 253934 4911575 10-02-2016 NEHA GUPTA 919414353619 72-73 SHANTI NAGAR NEAR GOPALPURARAILWAY CROSSING DURGAPURA JAIPUR

164. JA5 P 253940 4911230 10-02-2016 RAMAN LAL SINGHAL 919414539581 41/86 VARUN PATH MANSAROVAR NEAR POLICE STATION JAIPUR

165. JA5 P 253940 4911239 10-02-2016 MUNNI DEVI 919414539581 41/86 VARUN PATH MANSAROVAR NEAR POLICE STATION JAIPUR

166. JA5 P 253940 4911240 10-02-2016 JAVITRI DEVI 919414539581 41/86 VARUN PATH MANSAROVAR NEAR POLICE STATION JAIPUR

167. JA5 P 253955 4923897 10-02-2016 KISHAN SINGH SOLANKI

919413332357 123/378 AGRAWAL FARMMANSAROVAR JAIPIUR

168. JA5 P 253955 4923909 10-02-2016 MADHU KANWAR 919413332357 123/378 AGRAWAL FARMMANSAROVAR JAIPIUR

169. JA5 P 253961 4925884 10-02-2016 ASHOK KUMAR JAIN 919414581512 20-A VISHVESRIYA NAGAR EXTENSIONGOPALPURA BYE PASS JAIPUR

170. JA5 P 253961 4925888 10-02-2016 MADHU JAIN 919414581512 20-A VISHVESRIYA NAGAR EXTENSIONGOPALPURA BYE PASS JAIPUR

171. JA5 P 253965 4929725 10-02-2016 SAVITRI MATHUR 919950335959 156/10 RATAN BHAWAN CIVIL LINES NEAR AJMER HOPSITALRAJASTHAN

172. JA5 P 253968 4931068 10-02-2016 DWARIKA PRASAD KHANDAL

919314515076 583 MAHAVEER NAGAR I TONK ROAD JAIPUR

173. JA5 P 253968 4931074 10-02-2016 PREMESHWARI DEVI 919314515076 583 MAHAVEER NAGAR I TONK ROAD JAIPUR

Page No. : 5 Date : 10.02.2016

Page 73: CGHS Card - List 10.02cghsjaipur.nic.in/Pdf/21 Plastic Card List 10.02.2016.pdf · CGHS Card - List 10.02.2016 S.N.Disp TypeCard No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres

S.N. Disp Type Card No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres Signature

174. JA5 P 253992 4944506 10-02-2016 IBHA CHOWDHAURY 918094940123 72/13 PATEL MARG MANSAROVAR JAIPUR

175. JA5 P 253992 4944538 10-02-2016 SHAMIR CHOWDHURY 918094940123 72/13 PATEL MARG MANSAROVAR JAIPUR

176. JA5 P 253992 4944541 10-02-2016 IPSHITA CHOWDHURY 918094940123 72/13 PATEL MARG MANSAROVAR JAIPUR

177. JA5 P 253996 4946334 10-02-2016 SADHANA SARKAR 919950088887 42/11/02 SWARN PATH MANSAROVARJAIPUR

178. JA5 P 253998 4947851 10-02-2016 DHARMENDRA BHATNAGAR

919414177204 BEHIND SHIV SHAKTI DURGA MANDIRMANDIR

MARG JAIPUR

179. JA5 P 253998 4947869 10-02-2016 DR ABHA BHATNAGAR 919414177204 BEHIND SHIV SHAKTI DURGA MANDIRMANDIR

MARG JAIPUR

180. JA5 P 254000 4948870 10-02-2016 CHANDRA PRAKASH ADWANI

919828470244 44/02 KIRAN PATHMANSAROVAR JAIPUR

181. JA5 P 254000 4948885 10-02-2016 PUSHPA ADWANI 919828470244 44/02 KIRAN PATHMANSAROVAR JAIPUR

182. JA5 P 254002 4948847 10-02-2016 BABU LAL SETHI 919460564057 112/566 AGARWAL FARM MANSAROVAR JAIPUR

183. JA5 P 254002 4948849 10-02-2016 CHAMELI DEVI 919460564057 112/566 AGARWAL FARM MANSAROVAR JAIPUR

184. JA5 X 267821 10015647 10-02-2016 AIMA DUDDIN AHMAD KHAN

919460984920 LOHARU HOUSE CIVIL LINES JAIPUR RAJASTHAN

185. JA5 X 267821 10015648 10-02-2016 FAUZIA AHMAD KHAN 919460984920 LOHARU HOUSE CIVIL LINES JAIPUR RAJASTHAN

Page 74: CGHS Card - List 10.02cghsjaipur.nic.in/Pdf/21 Plastic Card List 10.02.2016.pdf · CGHS Card - List 10.02.2016 S.N.Disp TypeCard No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres

CGHS Card - List 10.02.2016

S.N. Disp Type Card No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres Signature

1. JA6 P 183230 2874853 10-02-2016 MAYA PAMNANI 919309233585 2/62 MALYIVA NAGAR

2. JA6 P 183384 3293460 10-02-2016 SUKH RAM SHARMA 919414241843 A/65 SIDARTH NAGARMALVIYA NAGARJAIPUR

3. JA6 P 183609 2874488 10-02-2016 PADAM CHAND 918764330922 4/117 MALVIYA NAGAR

4. JA6 P 183609 2874489 10-02-2016 MUNNI DEVI 918764330922 4/117 MALVIYA NAGAR

5. JA6 P 184709 3673586 10-02-2016 SH RADHE SHYAM RAI 919413971252 89 BRIJ VIHARJAGAT PURAMALVIYA NAGAR

6. JA6 P 184709 3673587 10-02-2016 SMT B RAI 919413971252 89 BRIJ VIHARJAGAT PURAMALVIYA NAGAR

7. JA6 P 251483 4100809 10-02-2016 VIKRAMADITYA BHARGAVA

919928142535 119/32 AGRAWAL FARM MANSAROVERJAIPUR

8. JA6 P 251483 4100823 10-02-2016 CHANDRAKANTA 919928142535 119/32 AGRAWAL FARM MANSAROVERJAIPUR

9. JA6 P 251484 4100923 10-02-2016 RAJ PAL SINGH 919680450781 117/377 AGRAWAL FARM MANSAROVERJAIPUR

10. JA6 P 251484 4100933 10-02-2016 ANGURI DEVI 919680450781 117/377 AGRAWAL FARM MANSAROVERJAIPUR

11. JA6 P 251566 4104199 10-02-2016 D P MISHRA 919460286495 4 R K PURAM BUDH SINGH PURA

SANGANERJAIPUR

12. JA6 P 251566 4104274 10-02-2016 DEOPATI 919460286495 4 R K PURAM BUDH SINGH PURA

SANGANERJAIPUR

13. JA6 P 251765 4113788 10-02-2016 K M RAMNANI 919414782617 6/148 GOPAL MARG AGRAWAL

FARMMANSAROVARJAIPUR

14. JA6 P 251765 4113791 10-02-2016 JANKI RAMNANI 919414782617 6/148 GOPAL MARG AGRAWAL

FARMMANSAROVARJAIPUR

15. JA6 P 251802 4115097 10-02-2016 R S GUPTA 919828171667 6/175 MALVIYA NAGAR JAPUR

16. JA6 P 251802 4115098 10-02-2016 RAJRANI GUPTA 919828171667 6/175 MALVIYA NAGAR JAPUR

17. JA6 P 251840 4116217 10-02-2016 RAM SINGH 919351473344 139 ROHINI NAGAR GONER ROAD

JAGATPURAJAIPUR

18. JA6 P 251840 4116230 10-02-2016 ANAR DEVI 919351473344 139 ROHINI NAGAR GONER ROAD

JAGATPURAJAIPUR

19. JA6 P 252224 4171497 10-02-2016 CHAUTH MAL TANK 919413965578 123/211 AGRAWAL FARMMANSAROVARJAIPUR

20. JA6 P 252224 4171523 10-02-2016 MONA DEVI 919413965578 123/211 AGRAWAL FARMMANSAROVARJAIPUR

21. JA6 P 252368 4212513 10-02-2016 MOOL SINGH BIDAWAT 919782759288 B 126 MODEL TOWNJAGATPURAJAIPUR

22. JA6 P 252368 4212521 10-02-2016 CHAIN KANWAR 919782759288 B 126 MODEL TOWNJAGATPURAJAIPUR

23. JA6 P 252387 4207861 10-02-2016 ANIL KUMAR SETHI 919982957641 FLAT NO. 432 1ST FLOOR BRIZ

BIHARJAGATPURAJAIPUR

24. JA6 P 252387 4207877 10-02-2016 NEELAM SETHI 919982957641 FLAT NO. 432 1ST FLOOR BRIZ

BIHARJAGATPURAJAIPUR

25. JA6 P 252392 4219854 10-02-2016 SHANTI DEVI SHARMA 919983720966 251/49 PRATAP ENCLAVE HALDI GHATI

MARGPRATAP NAGAR SANGANERJAIPUR

26. JA6 P 252516 4260069 10-02-2016 PRAKASHRAI PAREEK 919413975185 68/216 PRATAP NAGARSANGANERJAIPUR

27. JA6 P 252516 4260075 10-02-2016 MADHURI PAREEK 919413975185 68/216 PRATAP NAGARSANGANERJAIPUR

28. JA6 P 252561 4279909 10-02-2016 GANGA MEENA 917728990649 D 81 SARASWATI NAGARMALVIYA NAGARJAIPUR

29. JA6 P 252883 4409886 10-02-2016 JANKI VALLABH NATANI

919414752837 47 PRINTERS NAGAR II SITABADI TONK ROAD

JAIPUR

30. JA6 P 252883 4409894 10-02-2016 SAROJ NATANI 919414752837 47 PRINTERS NAGAR II SITABADI TONK ROAD

JAIPUR

31. JA6 P 252883 4409895 10-02-2016 RADHA VALLABH 919414752837 47 PRINTERS NAGAR II SITABADI TONK ROAD

JAIPUR

32. JA6 P 252883 4409896 10-02-2016 KAMLA NATANI 919414752837 47 PRINTERS NAGAR II SITABADI TONK ROAD

JAIPUR

33. JA6 P 253312 4590733 10-02-2016 MEGH RAJ T SHARMA 919887033954 111 KRISHNA NAGAR GOLIYAWAS OPPV T ROAD

MANSAROVARJAIPUR

Page No. : 1 Date : 10.02.2016

Page 75: CGHS Card - List 10.02cghsjaipur.nic.in/Pdf/21 Plastic Card List 10.02.2016.pdf · CGHS Card - List 10.02.2016 S.N.Disp TypeCard No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres

S.N. Disp Type Card No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres Signature

34. JA6 P 253312 4590743 10-02-2016 SUSHILA SHARMA 919887033954 111 KRISHNA NAGAR GOLIYAWAS OPPV T ROAD

MANSAROVARJAIPUR

35. JA6 P 253350 4604916 10-02-2016 GOURI SHANKER PANDEY

919334533826 114/356 PRATAP NAGARSANGANER JAIPUR

36. JA6 P 253350 4604917 10-02-2016 URMILA DEVI 919334533826 114/356 PRATAP NAGARSANGANER JAIPUR

37. JA6 P 253392 4622747 10-02-2016 GOPAL SHANKER SHARMA

919414821416 H.NO. 173/4 SECTOR 17 PRATAPSANGANER

JAIPUR

38. JA6 P 253392 4622753 10-02-2016 URMILA SHARMA 919414821416 H.NO. 173/4 SECTOR 17 PRATAPSANGANER

JAIPUR

39. JA6 P 253832 4870629 10-02-2016 GANESH DATT TEWARI 918764241678 III/34 GSI COLONY MALVIYA NAGAR JAIPUR

40. JA6 P 253832 4870630 10-02-2016 LILA TEWARI 918764241678 III/34 GSI COLONY MALVIYA NAGAR JAIPUR

41. JA6 P 253833 4870618 10-02-2016 SANTOSH SHARMA 919799999417 P.NO. A/210 SHIV SHAKTI NAGARJAGATPURA

ROAD MALVIYA NAGAR JAIPUR

42. JA6 P 253836 4873057 10-02-2016 KAILA SAHAI MEENA 918504951611 37 SHREE JI NAGAR DURGAPURAJAIPUR

43. JA6 P 253836 4873061 10-02-2016 CHANDRA KANTA MEENA

918504951611 37 SHREE JI NAGAR DURGAPURAJAIPUR

44. JA6 P 253836 4873062 10-02-2016 MANTESH KUMAR MEENA

918504951611 37 SHREE JI NAGAR DURGAPURAJAIPUR

45. JA6 P 253841 4877328 10-02-2016 RATAN DEVI 919784879377 P.NO 11 BAIRWA COLONY , TONK ROAD

SANGANER JAIPUR

46. JA6 P 253841 4877331 10-02-2016 POOJA LODIYA 919784879377 P.NO 11 BAIRWA COLONY , TONK ROAD

SANGANER JAIPUR

47. JA6 P 253841 4877332 10-02-2016 HITESH LODIYA 919784879377 P.NO 11 BAIRWA COLONY , TONK ROAD

SANGANER JAIPUR

48. JA6 P 253855 4879075 10-02-2016 JAWAHAR LAL LALWANI

919414261468 7/148 MALVIYA NAGAR JAIPUR

49. JA6 P 253855 4879084 10-02-2016 JAMNA LALWANI 919414261468 7/148 MALVIYA NAGAR JAIPUR

50. JA6 P 253859 4884397 10-02-2016 RAM JEEVAN MEENA 919414045999 7/455 MALVIYA NAGAR JAIPUR

51. JA6 P 253859 4884402 10-02-2016 GULAB DEVI 919414045999 7/455 MALVIYA NAGAR JAIPUR

52. JA6 P 253859 4884404 10-02-2016 DAKHA DEVI 919414045999 7/455 MALVIYA NAGAR JAIPUR

53. JA6 P 253867 4885635 10-02-2016 BANWARI LAL SHARMA

919983761592 P.NO 30 SARSWATI NAGAR JAGATPURA JAIPUR

54. JA6 P 253867 4885643 10-02-2016 ANITA SHARMA 919983761592 P.NO 30 SARSWATI NAGAR JAGATPURA JAIPUR

55. JA6 P 253869 4885490 10-02-2016 RITA KAUL 919928028919 84/165 DHAWALGIRI MARG MANSAROVAR JAIPUR

56. JA6 P 253869 4885492 10-02-2016 SANJAY KAUL 919928028919 84/165 DHAWALGIRI MARG MANSAROVAR JAIPUR

57. JA6 P 253870 4885620 10-02-2016 BIJENDRA PAL 919314881613 32/462 PRATAP NAGAR SANGANER JAIPUR

58. JA6 P 253870 4885629 10-02-2016 INDRA SHARMA 919314881613 32/462 PRATAP NAGAR SANGANER JAIPUR

59. JA6 P 253882 4891526 10-02-2016 MADHAVI DEVI 919782722212 III/11 G.S.I. COLONY MALVIYA NAGAR JAIPUR

60. JA6 P 253882 4891539 10-02-2016 SARITA KANWAR 919782722212 III/11 G.S.I. COLONY MALVIYA NAGAR JAIPUR

61. JA6 P 253907 4903361 10-02-2016 OM PRAKASH 919460386544 416 H BLOCK SIDHARTH NAGAR JAGATPURA

JAIPUR RAJASTHAN

62. JA6 P 253907 4903363 10-02-2016 NANDA DEVI 919460386544 416 H BLOCK SIDHARTH NAGAR JAGATPURA

JAIPUR RAJASTHAN

63. JA6 P 253908 4903344 10-02-2016 SHANKAR LAL MOURYA

919950830905 GHATI KAROLAN NEW JAGATPURA BAY PASS

ROAD LOONI YAWAS JAIPUR

64. JA6 P 253908 4903357 10-02-2016 MANBHAR 919950830905 GHATI KAROLAN NEW JAGATPURA BAY PASS

ROAD LOONI YAWAS JAIPUR

65. JA6 P 253910 4903279 10-02-2016 KAILASH CHANDRA SWARNAKAR

919314521437 P.NO. - 148 VIVEK VIHAR COLONY JAGATPURA

JAIPUR

66. JA6 P 253910 4903282 10-02-2016 GULAB DEVI 919314521437 P.NO. - 148 VIVEK VIHAR COLONY JAGATPURA

JAIPUR

67. JA6 P 253915 4907349 10-02-2016 PUSHKAR NATH KARWANI

919166997603 82/86 NEELGIRI MARGMANSAROVAR JAIPUR

68. JA6 P 253915 4907352 10-02-2016 PUSHPA KARWANI 919166997603 82/86 NEELGIRI MARGMANSAROVAR JAIPUR

Page No. : 2 Date : 10.02.2016

Page 76: CGHS Card - List 10.02cghsjaipur.nic.in/Pdf/21 Plastic Card List 10.02.2016.pdf · CGHS Card - List 10.02.2016 S.N.Disp TypeCard No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres

S.N. Disp Type Card No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres Signature

69. JA6 P 253915 4907355 10-02-2016 PARINEETA GANJOO 919166997603 82/86 NEELGIRI MARGMANSAROVAR JAIPUR

70. JA6 P 253919 4907303 10-02-2016 BHIKHA LAL GUPTA 919414054540 D 22 B LAL BAHADUR NAGAR KESAR MARG J.L.N.

ROAD JAIPUR

71. JA6 P 253919 4907304 10-02-2016 MITHLESH GUPTA 919414054540 D 22 B LAL BAHADUR NAGAR KESAR MARG J.L.N.

ROAD JAIPUR

72. JA6 P 253920 4907270 10-02-2016 ISHWAR PURASWANI 919352620840 170/48 SEC - II PARTAP NAGAR SANGANER JAIPUR

73. JA6 P 253920 4907291 10-02-2016 PARMILA PURASWAMI 919352620840 170/48 SEC - II PARTAP NAGAR SANGANER JAIPUR

74. JA6 P 253921 4907244 10-02-2016 MAHAVEER KUMAR 919414022114 70 F - 103 BONY TOWER GAYTRI NAGAR A

DURGAPURA JAIPUR

75. JA6 P 253921 4907252 10-02-2016 NIRANJANA JAIN 919414022114 70 F - 103 BONY TOWER GAYTRI NAGAR A

DURGAPURA JAIPUR

76. JA6 P 253922 4907215 10-02-2016 CHAWALI DEVI 919829579567 P.NO. 188 LAJPAT NAGAR GONER ROAD

JAGATPURA JAIPUR

77. JA6 P 253922 4907217 10-02-2016 BANSHI LAL 919829579567 P.NO. 188 LAJPAT NAGAR GONER ROAD

JAGATPURA JAIPUR

78. JA6 P 253927 4907130 10-02-2016 HARI SINGH 919571909895 VPO- CHITTOSHA DISTT- JHUNJHUNURAJASTHAN

79. JA6 P 253927 4907131 10-02-2016 MATHARI DEVI 919571909895 VPO- CHITTOSHA DISTT- JHUNJHUNURAJASTHAN

80. JA6 P 253943 4913889 10-02-2016 POORAN SINGH 919414002205 P. NO B - 12/23 VIDYA NAGAR JAGATPURA JAIPUR

81. JA6 P 253943 4913890 10-02-2016 RAMPARTI 919414002205 P. NO B - 12/23 VIDYA NAGAR JAGATPURA JAIPUR

82. JA6 P 253943 4913891 10-02-2016 TAPASYA SHAKYA 919414002205 P. NO B - 12/23 VIDYA NAGAR JAGATPURA JAIPUR

83. JA6 P 253943 4913892 10-02-2016 SHWETA SHAKYA 919414002205 P. NO B - 12/23 VIDYA NAGAR JAGATPURA JAIPUR

84. JA6 P 253943 4913902 10-02-2016 ANKIT SINGH 919414002205 P. NO B - 12/23 VIDYA NAGAR JAGATPURA JAIPUR

85. JA6 P 253952 4920132 10-02-2016 OM PRAKASH HARSH 919982333233 A - 482 SIDDHARTH NAGAR NEAR JAWAHAR

CIRCLEMALVIYA NAGAR JAIPUR

86. JA6 P 253952 4920145 10-02-2016 VIMLESH HARSH 919982333233 A - 482 SIDDHARTH NAGAR NEAR JAWAHAR

CIRCLEMALVIYA NAGAR JAIPUR

87. JA6 P 253957 4924515 10-02-2016 RAVENDER KUMAR KOUL

919461459298 F.NO. 304 BHAVYA TOWERSHRI RAM VIHAR N.R.I.

COLONY JAGATPURA JAIPUR

88. JA6 P 253957 4924530 10-02-2016 TEJAV KOUL 919461459298 F.NO. 304 BHAVYA TOWERSHRI RAM VIHAR N.R.I.

COLONY JAGATPURA JAIPUR

89. JA6 P 253960 4924578 10-02-2016 JASMAT SINGH 919413007137 HOUSE NO. 05 ROSE VILLA COLOUNI

NEARSARASH CHOURAHA BHARATPUR

RAJASTHAN

90. JA6 P 253960 4924584 10-02-2016 KRISHNA 919413007137 HOUSE NO. 05 ROSE VILLA COLOUNI

NEARSARASH CHOURAHA BHARATPUR

RAJASTHAN

91. JA6 P 253960 4924597 10-02-2016 SAHIL 919413007137 HOUSE NO. 05 ROSE VILLA COLOUNI

NEARSARASH CHOURAHA BHARATPUR

RAJASTHAN

92. JA6 P 253960 4924603 10-02-2016 SURBHI 919413007137 HOUSE NO. 05 ROSE VILLA COLOUNI

NEARSARASH CHOURAHA BHARATPUR

RAJASTHAN

93. JA6 P 253964 4927015 10-02-2016 SATISH KUMAR KHURANA

919549815757 113/7 KUMBHA MARG PRATAP NAGAR SANGANER

JAIPUR

94. JA6 P 253964 4927038 10-02-2016 ANURADHA KHURANA 919549815757 113/7 KUMBHA MARG PRATAP NAGAR SANGANER

JAIPUR

95. JA6 P 253964 4927041 10-02-2016 BASANT LAL KHURANA

919549815757 113/7 KUMBHA MARG PRATAP NAGAR SANGANER

JAIPUR

96. JA6 P 253964 4927042 10-02-2016 RAMPYARI 919549815757 113/7 KUMBHA MARG PRATAP NAGAR SANGANER

JAIPUR

97. JA6 P 253979 4939395 10-02-2016 KUNTI HARWANI 917073662020 62 GANESH VIHAR MODEL TOWNMALVIYA NAGAR

JAIPUR

98. JA6 P 253979 4939447 10-02-2016 PARSHOTAM HARWANI 917073662020 62 GANESH VIHAR MODEL TOWNMALVIYA NAGAR

JAIPUR

99. JA6 P 253982 4940593 10-02-2016 RAJ KUMAR 919468749661 Q.NO. 1/VI INCOME TAX COLONYMALVIYA NAGAR

JAIPUR

100. JA6 P 253982 4940601 10-02-2016 VINITA SAHAY 919468749661 Q.NO. 1/VI INCOME TAX COLONYMALVIYA NAGAR

JAIPUR

101. JA6 P 253988 4942321 10-02-2016 CHHAJU LAL MEENA 919414621573 DJAMO BJAJARKIYA PAPARDA DAUSA RAJASTHAN

102. JA6 P 253988 4942329 10-02-2016 GOVINDI MEENA 919414621573 DJAMO BJAJARKIYA PAPARDA DAUSA RAJASTHAN

103. JA6 P 253994 4945437 10-02-2016 RAM JI LAL 919214557608 3/599 MALVIYA NAGAR JAIPUR

Page No. : 3 Date : 10.02.2016

Page 77: CGHS Card - List 10.02cghsjaipur.nic.in/Pdf/21 Plastic Card List 10.02.2016.pdf · CGHS Card - List 10.02.2016 S.N.Disp TypeCard No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres

S.N. Disp Type Card No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres Signature

104. JA6 P 253994 4945442 10-02-2016 SHAKUNTALA DEVI 919214557608 3/599 MALVIYA NAGAR JAIPUR

105. JA6 P 253999 4947801 10-02-2016 ASHOK KUMAR TANEJA

919351409838 P.NO. 19 VINOBA VIHAR MALVIYA NAGAR JAIPUR

106. JA6 P 253999 4947818 10-02-2016 MANJU TANEJA 919351409838 P.NO. 19 VINOBA VIHAR MALVIYA NAGAR JAIPUR

107. JA6 P 253999 4947821 10-02-2016 KRISHNA TANEJA 919351409838 P.NO. 19 VINOBA VIHAR MALVIYA NAGAR JAIPUR

108. JA6 P 272864 3479085 10-02-2016 S C SHARMA 919829150227 H.NO. 95 ARVIND NAGAR /CBI COLONYJAGAT PURA

JAIPUR

109. JA6 P 272864 3479086 10-02-2016 VEENA SHARMA 919829150227 H.NO. 95 ARVIND NAGAR /CBI COLONYJAGAT PURA

JAIPUR

110. JA6 P 272864 3479087 10-02-2016 A P SHARMA 919829150227 H.NO. 95 ARVIND NAGAR /CBI COLONYJAGAT PURA

JAIPUR

111. JA6 P 272864 3479088 10-02-2016 R SHARMA 919829150227 H.NO. 95 ARVIND NAGAR /CBI COLONYJAGAT PURA

JAIPUR

Page 78: CGHS Card - List 10.02cghsjaipur.nic.in/Pdf/21 Plastic Card List 10.02.2016.pdf · CGHS Card - List 10.02.2016 S.N.Disp TypeCard No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres

CGHS Card - List 10.02.2016

S.N. Disp Type Card No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres Signature

1. JA7 P 180761 2178665 10-02-2016 SH EKARAMUDDIN 918290134261 A 181 SANJAY NAGARBHATA BASTI

2. JA7 P 180761 2178666 10-02-2016 SMT KHATOON 918290134261 A 181 SANJAY NAGARBHATA BASTI

3. JA7 P 181494 2179044 10-02-2016 SMT KRISHNA JOSHI 919252276051 P NO 71 RAMA BHAWANSHIV NAGARJAIPUR

4. JA7 P 182413 2179406 10-02-2016 SMT CHANDRA DEVI 918107344149 C 354 55 VIDHYA DAR NAGARJAIPUR

5. JA7 P 182838 2179628 10-02-2016 SMT OM KUMARI GOVIL

919829051899 G 9 GALPURIA GAGAN APARTMENT SSEC II

VIDHYADHAR NAGAR

6. JA7 P 182919 2179661 10-02-2016 SH H S KATEWA 918607922999 184 SHIV NAGARMURLIPURA SCHEME

7. JA7 P 182919 2179662 10-02-2016 SMT CHANDRAWATI 918607922999 184 SHIV NAGARMURLIPURA SCHEME

8. JA7 P 183366 4181011 10-02-2016 RAMESHWAR PRASAD NAI

919829209274 43 RAMESHWARM CHARAN NADI IIBEHIND ROAD

NADI KA PHATAKJAIPUR

9. JA7 P 183366 4181012 10-02-2016 DAULAT BAI 919829209274 43 RAMESHWARM CHARAN NADI IIBEHIND ROAD

NADI KA PHATAKJAIPUR

10. JA7 P 183459 2772234 10-02-2016 MANOHARI DEVI 919414414949 9/13 VIDHYDHAR NAGARJAIPUR

11. JA7 P 232199 996702 10-02-2016 N.S. MANDHATA 919414842756 H-2/08 LIC FLAT SECTOR -2VIDHYADHAR

NAGARJAIPUR

12. JA7 P 232199 996703 10-02-2016 OMVATI MANDHATA 919414842756 H-2/08 LIC FLAT SECTOR -2VIDHYADHAR

NAGARJAIPUR

13. JA7 P 252311 4193568 10-02-2016 MALU RAM MEENA 918387061921 P NO 36 BALAJI VIHAR -7 NEW LOHA MANDI

ROADMACHADA SIKAR ROADJAIPUR

14. JA7 P 252311 4193577 10-02-2016 SARASWATI MEENA 918387061921 P NO 36 BALAJI VIHAR -7 NEW LOHA MANDI

ROADMACHADA SIKAR ROADJAIPUR

15. JA7 P 252311 4193579 10-02-2016 SONAL MEENA 918387061921 P NO 36 BALAJI VIHAR -7 NEW LOHA MANDI

ROADMACHADA SIKAR ROADJAIPUR

16. JA7 P 252311 4193583 10-02-2016 PRITI MEENA 918387061921 P NO 36 BALAJI VIHAR -7 NEW LOHA MANDI

ROADMACHADA SIKAR ROADJAIPUR

17. JA7 P 252329 4199379 10-02-2016 RAM KANWAR 919928142721 V P JHARLISIKARJAIPUR

18. JA7 P 252531 4265325 10-02-2016 RAM BALLABH SHARMA

919828246533 D-336VIDHYADHAR NAGARJAIPUR

19. JA7 P 252531 4265334 10-02-2016 JAMUNA DEVI 919828246533 D-336VIDHYADHAR NAGARJAIPUR

20. JA7 P 252690 4333792 10-02-2016 HARGUN SINGH 919414079892 22 TIRUPATI NAGAR NEAR 6 DUKANBENAR ROAD

JHOTWARA JAIPUR

21. JA7 P 252690 4333980 10-02-2016 BHAGWATI DEVI 919414079892 22 TIRUPATI NAGAR NEAR 6 DUKANBENAR ROAD

JHOTWARA JAIPUR

22. JA7 P 253417 4636995 10-02-2016 KAPIL DEV SEHGEL 919602857687 107 ASHIRWAD COMPLEX CENTRAL SPINE

VIDHYADHAR NAGARJAIPUR

23. JA7 P 253417 4637004 10-02-2016 KAMLESH SEHGAL 919602857687 107 ASHIRWAD COMPLEX CENTRAL SPINE

VIDHYADHAR NAGARJAIPUR

24. JA7 P 253844 4877762 10-02-2016 MADAN LAL 919928871121 E - 138 EDENGARDEN V RAJAWAS PO NAGALVIA

VKI AREA JAIPUR

25. JA7 P 253844 4877778 10-02-2016 SANTOSH DEVI 919928871121 E - 138 EDENGARDEN V RAJAWAS PO NAGALVIA

VKI AREA JAIPUR

26. JA7 P 253858 4881664 10-02-2016 RADHA KRISHAN 919785108484 DHANI SEDUDA KI VILLAGE POST GRAHTAK NET

SIKAR RAJASTHAN

27. JA7 P 253858 4881670 10-02-2016 MANAKORI DEVI 919785108484 DHANI SEDUDA KI VILLAGE POST GRAHTAK NET

SIKAR RAJASTHAN

28. JA7 P 253860 4884311 10-02-2016 SUNITA 919461159523 37 NIRMAN PARISAR SEC - 7 VIDHYADHAR NAGAR

JAIPUR

29. JA7 P 253864 4884061 10-02-2016 NARENDRA KUMAR SHARMA

919929776339 3 GURUDEV VIHAR - II OPP JODLA POWR HOUSE

SIKAR ROAD JAIPUR

30. JA7 P 253864 4884086 10-02-2016 VIMLA DEVI 919929776339 3 GURUDEV VIHAR - II OPP JODLA POWR HOUSE

SIKAR ROAD JAIPUR

31. JA7 P 253904 4900552 10-02-2016 KANHAIYA LAL 919001449380 VILL- BUCHYASHI PO - LIKHAMAKA - BAS RAM

GARH DISTT SIKAR RAJASTHAN

32. JA7 P 253904 4900872 10-02-2016 DHAPU DEVI 919001449380 VILL- BUCHYASHI PO - LIKHAMAKA - BAS RAM

GARH DISTT SIKAR RAJASTHAN

33. JA7 P 253917 4907310 10-02-2016 SHYAM SINGH 918947899165 P.NO. 50 AMAR NAGAR B KHIRNI PHATAK

KHATIPURAJAIPUR

Page No. : 1 Date : 10.02.2016

Page 79: CGHS Card - List 10.02cghsjaipur.nic.in/Pdf/21 Plastic Card List 10.02.2016.pdf · CGHS Card - List 10.02.2016 S.N.Disp TypeCard No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres

S.N. Disp Type Card No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres Signature

34. JA7 P 253917 4907325 10-02-2016 SAROJ KANWAR 918947899165 P.NO. 50 AMAR NAGAR B KHIRNI PHATAK

KHATIPURAJAIPUR

35. JA7 P 253917 4907326 10-02-2016 LOKENDER SINGH 918947899165 P.NO. 50 AMAR NAGAR B KHIRNI PHATAK

KHATIPURAJAIPUR

36. JA7 P 253917 4907334 10-02-2016 POONAM RATHORE 918947899165 P.NO. 50 AMAR NAGAR B KHIRNI PHATAK

KHATIPURAJAIPUR

37. JA7 P 253917 4907335 10-02-2016 DEEPIKA RATHORE 918947899165 P.NO. 50 AMAR NAGAR B KHIRNI PHATAK

KHATIPURAJAIPUR

38. JA7 P 253944 4913877 10-02-2016 BAJRANG LAL 919414752681 219 SHIV NAGAR PRATHAMMURLIPURA SCHEME

JAIPUR

39. JA7 P 253944 4913880 10-02-2016 SANTOSH DEVI 919414752681 219 SHIV NAGAR PRATHAMMURLIPURA SCHEME

JAIPUR

40. JA7 P 253945 4913871 10-02-2016 REWAT SINGH 919462333805 VPO - MANDOTA DISTT - SIKAR RAJASTHAN

41. JA7 P 253945 4913872 10-02-2016 RAMA DEVI 919462333805 VPO - MANDOTA DISTT - SIKAR RAJASTHAN

42. JA7 P 253945 4913874 10-02-2016 LAXMI DEVI 919462333805 VPO - MANDOTA DISTT - SIKAR RAJASTHAN

43. JA7 P 253947 4917918 10-02-2016 JAGDISH PRASAD SHARMA

919950142353 P.NO B - 93 L.S.NAGAR NAYA KHEDAVIDHAYDHAR

NAGAR JAIPUR

44. JA7 P 253947 4917964 10-02-2016 UMA SHARMA 919950142353 P.NO B - 93 L.S.NAGAR NAYA KHEDAVIDHAYDHAR

NAGAR JAIPUR

45. JA7 P 253972 4936633 10-02-2016 SARDARMAL YADAV 918905872166 C-8 RAJSHREE VIHAR LOHA MANDI

ROADMACHADA ROAD NO. 14 SIKAR ROADJAIPUR

46. JA7 P 253972 4936635 10-02-2016 VIMLLESH YADAV 918905872166 C-8 RAJSHREE VIHAR LOHA MANDI

ROADMACHADA ROAD NO. 14 SIKAR ROADJAIPUR

47. JA7 P 253972 4936638 10-02-2016 SINGARI DEVI 918905872166 C-8 RAJSHREE VIHAR LOHA MANDI

ROADMACHADA ROAD NO. 14 SIKAR ROADJAIPUR

48. JA7 P 253973 4936826 10-02-2016 MUSTAK ALI 919680854755 VILL- BHEECHRI BESWASIKAR RAJSTHAN

49. JA7 P 253973 4936838 10-02-2016 NASIR BANU 919680854755 VILL- BHEECHRI BESWASIKAR RAJSTHAN

50. JA7 P 253974 4936815 10-02-2016 PANNE SINGH SHEKHAWAT

919799770252 PARDOLI HOUSE BEHIND S.K. SCHOOL, H.NO. 217

WARD NO. 24 SIKARRAJASTHAN

51. JA7 P 253974 4936819 10-02-2016 BHANWAR KANWAR 919799770252 PARDOLI HOUSE BEHIND S.K. SCHOOL, H.NO. 217

WARD NO. 24 SIKARRAJASTHAN

52. JA7 P 253990 4944600 10-02-2016 SUJAN SINGH YADAV 919785094849 VPO- PANTHROLI TEH- BHUANADISTT -

JHUNJHUNU RAJASTHAN

53. JA7 P 253990 4944616 10-02-2016 KIRAN DEVI 919785094849 VPO- PANTHROLI TEH- BHUANADISTT -

JHUNJHUNU RAJASTHAN

54. JA7 P 253993 4944639 10-02-2016 PREM PRAKASH TIWARI

919667004115 P.NO. 49 SHANKAR VIHAR COLONYMURLIPURA

JAIPUR

55. JA7 P 253993 4944654 10-02-2016 SHAKUNTALA SHARMA 919667004115 P.NO. 49 SHANKAR VIHAR COLONYMURLIPURA

JAIPUR

56. JA7 P 253997 4946920 10-02-2016 RANDHIR SINGH 919829658832 117 VRINDAWAN COLONY KHATIPURA ROAD

JHOTWARA JAIPUR

57. JA7 P 253997 4946921 10-02-2016 SANTOSH DEVI 919829658832 117 VRINDAWAN COLONY KHATIPURA ROAD

JHOTWARA JAIPUR

Page No. : 2 Date : 10.02.2016

Page 80: CGHS Card - List 10.02cghsjaipur.nic.in/Pdf/21 Plastic Card List 10.02.2016.pdf · CGHS Card - List 10.02.2016 S.N.Disp TypeCard No BenId Print Date Beneficiary Name Mobile No Addres