Centraal MeldPunt. 2 Centraal Meldpunt -Wie -Netoverkoepelend CLB project en Algemeen Onderwijs...

Click here to load reader

download Centraal MeldPunt. 2 Centraal Meldpunt -Wie -Netoverkoepelend CLB project en Algemeen Onderwijs Beleid -Opgestart 2003 -10 mensen, +/- 5 VTE

of 33

 • date post

  08-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Centraal MeldPunt. 2 Centraal Meldpunt -Wie -Netoverkoepelend CLB project en Algemeen Onderwijs...

 • Dia 1
 • Centraal MeldPunt
 • Dia 2
 • 2 Centraal Meldpunt -Wie -Netoverkoepelend CLB project en Algemeen Onderwijs Beleid -Opgestart 2003 -10 mensen, +/- 5 VTE
 • Dia 3
 • 3 Centraal meldpunt voor risicojongeren -Doel -Verminderen van schooluitval bij Antwerpse jongeren -aansturen, ondersteunen en bewaken van begeleidingsprocessen - Aanpak -netoverschrijdende werking (4 CLB) -ondersteuning schoolinterne begeleiding -ideaal hulpverleningsaanbod -gebruik van externe deskundigen -meetmomenten spijbelen, tucht -onderzoek
 • Dia 4
 • 4 Centraal Meldpunt -Hoe -Dataverzameling & onderzoek -Procesbegeleiding
 • Dia 5
 • 5 Onderzoek -Doel -Zicht op lacunes en problematieken in onderwijs -Sensibilisering van beleid en partners -Signaalfunctie -In verband met -Schoollozen -Met tucht verwijderde leerlingen -Laattijdige inschrijvingen -Noden basisonderwijs -Spijbelen & registratie aanmeldingen CMP -i.s.m. partners ( Studiedienst Stadsobservatie)
 • Dia 6
 • 6 Onderzoek 2008- 2009 Secundair onderwijs -14, 8 % van alle jongeren -Grootste aantal 16 (12,6%) 20 (27,4%) jaar -Hoewel er meer meisjes zijn in onderwijs, spijbelen er meer jongens -Vooral in BSO(29,8%), DBSO (59,7%), OKAN (18,6%),BUSO (23,2%) -tendens: stijging Aso, Tso, daling Buso, daling Okan -30% van alle spijbelaars is ouder dan 18jaar -Meeste spijbelaars spijbelen tussen 8 en 20 halve dagen, 3% spijbelt meer dan 100 halve dagen
 • Dia 7
 • 7 Onderzoek 2008- 2009 Lager onderwijs 3% van alle kinderen spijbelt 10 halve dagen In het buitengewoon lager onderwijs 12,1% In het eerste leerjaar wordt het meeste gespijbeld (36% van de spijbelaars) - Verlengde kleuterschooleffect - Onvoldoende kennis van onderwijssysteem - multi- problemsituaties
 • Dia 8
 • 8 Procesbegeleiding -Secundair en basisonderwijs Sinds opstart CMP 6 046 aanmeldingen, 4 081 unieke jongeren. -Ideaal hulpverleningsaanbod -Draaischijf hulpverleningsnetwerk -Informeren, adviseren en ondersteunen van hulpverleners -Ondersteunen schoolinterne begeleiding -Doorverwijzing projecten (SWAT, Time-Out Aktos, Jongerencoaching, jeugdbrigade) -Ronde Tafels / CNOR (netwerkoverleg actieve partners, BJB / De Hutten)
 • Dia 9
 • 9
 • Dia 10
 • 10 De partners uitvalpreventie coaching Project jongerencoaches (CAW Metropool) Vrijwillige, ambulante coaching op alle levensdomeinen van jongeren in secundair onderwijs uit aandachtswijken. - Vanaf 12 jaar tot einde schoolcarrire. - Coaching kan over meerdere schooljaren lopen. - Territoriale werking (jongeren in scholen in aandachtswijken). - Vraaggestuurde werking (jongeren uit aandachtswijken). Traject 2 (CAW Metropool) -Vrijwillige, ambulante, intensieve en individuele trajectbegeleiding (voor 12- tot 18-jarigen:12 weken & 9 maanden nazorg voor 9- tot 12-jarigen: 5 maanden & 7 maanden nazorg). - Voor 9- tot 18-jarigen uit de grootstad Antwerpen.
 • Dia 11
 • 11 De partners uitvalpreventie Time-Out Lange module Lange Time-Out (Arktos vzw Antwerpen stad) (40 trajecten per jaar / 8 groepen per jaar) -jongeren van 12 tot en met 18 jaar oud -4 weken -schoolexterne begeleiding (di - wo - do - vrij) -Secundair Onderwijs -leerling blijft ingeschreven en kan terugkeren -leerling komt vrijwillig -op basis van individuele leerpunten -traject in groep -individuele sessies -contextgerichte benadering -persoonlijke en sociale vorming in creatieve en technische ateliers, sport, rots en water -aanmelden via het CMP
 • Dia 12
 • 12 De opvangstructuur voor tijdelijk niet- schoolbaren SWAT /samen werken aan toekomst (AOBA) (30) opvang = samenwerkingsverband alle netten + departement onderwijs + stad. - opvang en begeleiding op maat voor lln. uit het secundair onderwijs - multidisciplinair team onderwijs / welzijn - sociale en schoolse vaardigheden - Zowel in groep als individueel - Samenwerking met netwerk - zo lang als nodig, zo kort als mogelijk - aanmeldingsprocedure via CMP met gemotiveerd verslag tijdelijk niet-schoolbaar
 • Dia 13
 • 13 Toeleiding naar de Jeugdbrigade Spijbelende jongeren Jeugdbrigade Antwerpen -Aangemeld door school/CLB -Nadat school en CLB reeds acties hebben ondernomen -Minstens 10 halve dagen afwezigheid -Jeugdbrigade maakt spijbelcontract -Opvolging dossiers tot spijbelgedrag stopt (spijbelactieplan)
 • Dia 14
 • Spijbelen/spijbelambtenaar
 • Dia 15
 • 15 Spijbelambtenaar -Spijbelaanspreekpunt -Vorming en ondersteuning -Netwerkvorming
 • Dia 16
 • 16 Aanspreekpunt -Voor iedereen die met spijbelen te maken krijgt -Spijbelregistratoren -i.s.m. Studiedienst Stadsobservatie -Opvolging hardnekkige spijbelaars -i.s.m. CMP (procesbegeleiding) -Sensibiliseren netwerk -Ronde Tafel-methodiek
 • Dia 17
 • 17 Vorming en ondersteuning Wie? -Scholen -CLBs -Hulpverleners -Lerarenopleiding Spijbelspiegels= Middel in verfijning spijbelactieplan
 • Dia 18
 • 18 Stappenplan spijbelopvolging secundair onderwijs/ netwerk spijbelen
 • Dia 19
 • 19 Opvolging door het CLB
 • Dia 20
 • 20 Wanneer wordt het CMP ingeschakeld? -Als het CLB ondersteuning nodig heeft, wil overleggen rond een dossier -Als er doorverwijzing naar een project (SWAT, jongerencoaching, LTO) nodig is -Als doorverwijzing naar lokale politie of jeugdbrigade nodig is -Voor SPIJBELAARS uit Antwerpse secundaire scholen -Andere problematieken en lager onderwijs school / CLB neemt rechtstreeks contact op met sociale dienst bij de jeugdbrigade of lokale politie -Ondersteuning LOP
 • Dia 21
 • 21 Wat doet het CMP?
 • Dia 22
 • 22 Doorverwijzing LOP? -Voor spijbelaars die niet willen ingaan op het hulpaanbod -Voor spijbelaars die nergens terecht kunnen -Het LOP geeft het dossier door aan het departement onderwijs -Het departement geeft het dossier door aan het Parket Antwerpen, sectie jeugd en gezin
 • Dia 23
 • 23 Wat doet de jeugdbrigade / lokale politie?
 • Dia 24
 • 24 Wat doet de jeugdbrigade -Woonplaats jongere bepaalt welke politiezone bevoegd is -Enkel melden via CMP voor leerlingen die begeleid worden door de 4 Antwerpse CLBs (GO, Provinciaal, Stedelijk, VCLB De Wissel) -Spijbelcontract tot einde leerplicht -Verbreken van spijbelcontract tijdens hetzelfde of een volgend schooljaar Jeugdbrigade maakt PV op, wordt doorgestuurd naar parket
 • Dia 25
 • 25 GEEN DOORVERWIJZING JEUGDBRIGADE -Voor jongeren die illegaal in Belgi verblijven (wel inschakelen sociale dienst bij POS) -Voor jongeren die al onder toezicht van de jeugdrechter staan (rechtstreeks contact opnemen met consulent)
 • Dia 26
 • 26 Spijbelopvolging op Parketniveau
 • Dia 27
 • 27 Opvolging op parketniveau -Na melding door -Jeugdbrigade / lokale politie -Departement -Indien jongere nog NIET onder toezicht van jeugdrechter staat -Opvolging door parketcriminoloog -Indien jongere reeds onder toezicht van de JR staat -Melding bij JR -Melding aan consulent (SDJRB) -Eventueel Ronde Tafel
 • Dia 28
 • 28 Parketcriminoloog -Opvolging gedurende 2 maanden, 3 gesprekken -2 Mogelijkheden -Leerling spijbelt niet meer zonder gevolg -Leerling spijbelt opnieuw bemiddelingscommissie -Bemiddelingscommissie -Geen hulp binnen BJZ uit handen geving -Vrijwillige hulp CBJ -Gedwongen hulp parket jeugdrechtbank / politieparket
 • Dia 29
 • 29 De BC stuurt het dossier terug naar PA
 • Dia 30
 • 30 Mogelijke interventies -Inschakelen jeugdrechtbank -Spijbelen is nog steeds geen MOF -Consulent SD JRB: Ronde Tafel -Tav ouders: -Boete opgelegd door politierechtbank (na PV jeugdbrigade of als BC dossier terug naar PA stuurt) -Ouderstage ADAM (verplicht op parketniveau, vrijwillig op niveau politie of CMP)
 • Dia 31
 • 31 In de praktijk -Wat met 18 +? -Schema is geldig, maar niet alle diensten werken met of zijn bevoegd voor meerderjarigen -CBJ enkel op vraag van de jongere -Mogelijkheden zijn beperkt. -Sommige ouders melden zelf rechtstreeks aan bij de politie -Zij hebben dit recht en hun melding zal opgevolgd worden
 • Dia 32
 • 32 Praktijk -Wat met lager onderwijs? -Procesbegeleiding CMP mogelijk -Inschakelen sociale dienst jeugdbrigade mogelijk -Beperkte mogelijkheden doorverwijzing -Signaalfunctie -Wat met niet-Antwerpse jongeren? -Woonplaats jongere bepaalt tot welke politiezone of gerechtelijk arrondissement de jongere behoort -De school waar de leerling is ingeschreven bepaalt welk CLB betrokken is -Beperktere rol CMP (doorverwijzingen)
 • Dia 33
 • 33 CMP Contact Centraal Meldpunt Den Bell, Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen 03 338 32 66 Maandag tem vrijdag:9u -16.30u Teamleden Fabienne Fell, Gadisha Lechkar, Ellen Schryvers, An Tachelet, Katleen Gielis, Saartje Hens, Tjerk Steenbeke, Els Herremans, Sofie Van de Velde