Cees de Jong: Het portefeuillerecht in het zuiver marktmodel

Click here to load reader

download Cees de Jong: Het portefeuillerecht in het zuiver marktmodel

of 48

Embed Size (px)

description

Het portefeuillerecht in het zuiver marktmodel 
 Een verzekeringsportefeuille is als gevolg van het provisieverbod niet meer wat het was – of wel soms? Een verzekeringsportefeuille kan vanuit verschillende invalshoeken worden bekeken. Voor veel verzekeringstussenpersonen vormt hun portefeuille een belangrijk onderdeel van hun oudedagsvoorziening. In die betekenis is een portefeuille niet een verzameling van verzekeringen maar een ‘voor vervreemding vatbaar vermogensrecht’ dat te gelde gemaakt kan worden. In dat geval bestaat de portefeuille enerzijds uit het geheel van klanten met wie de verzekeringstussenpersoon een overeenkomst van opdracht heeft gesloten en anderzijds uit deze overeenkomsten. Voor rechters vormt een verzekeringsportefeuille een bron van aansprakelijkheden. De verzekeringstussenpersoon tot wiens portefeuille een verzekering behoort kan aansprakelijk worden gehouden voor door hem gemaakte fouten bij het adviseren en/of sluiten van die verzekering. Deze en ook andere aspecten van de verzekeringsportefeuille, zoals de portefeuilleoverdracht, worden in deze parallelsessie belicht. http://vbdag.nl/?page_id=87

Transcript of Cees de Jong: Het portefeuillerecht in het zuiver marktmodel

 • 1. Amsterdam Centre for Insurance StudiesDe verzekeringsportefeuille in het zuivere marktmodel Verzekeringsbranchedag, 27 november 2012 mr. dr. Cees de Jong
 • 2. Amsterdam Centre for Insurance Studies Even voorstellen 5 jaar ona=ankelijk consultant 40 jaar ervaring (Interpolis, NieuwRoHerdam, AXA) SpecialisaMe: intermediairs en gevolmachMgd agenten Verzekeringsbranchedag, 27 november 2012 2
 • 3. Amsterdam Centre for Insurance Studies Wat komt er aan de orde? Even voorstellen Het vertrekpunt (1952) Van handelsagent naar het zuivere marktmodel Verzekeringstussenpersoon vs verzekeraar De verzekeringsportefeuille in de WB De verzekeringsportefeuille nader bekeken De zorgplicht in het zuivere marktmodel Portefeuilleoverdracht en intermediairwijziging Verzekeringsbranchedag, 27 november 2012 3
 • 4. Amsterdam Centre for Insurance Studies Het vertrekpunt (1952) Elke tussenpersoon, die zijn beroep goed uitoefent, ongeacht of hij al dan niet de premin int of daarvoor verantwoordelijk is, zal al de door hem gesloten verzekeringen regelmatig toetsen aan de werkelijk- heid en daartoe de verzekeringnemers bezoeken; zijn taak is voor de belangen van deze verzekering- nemers te waken en zodoende de vertrouwens- positie, die hij behoort in te nemen, te bevestigen en te versterken. Verzekeringsbranchedag, 27 november 2012 4
 • 5. Amsterdam Centre for Insurance Studies Het vertrekpunt (1952) Elke tussenpersoon, die zijn beroep goed uitoefent, ongeacht of hij al dan niet de premin int of daarvoor verantwoordelijk is, zal al de door hem gesloten verzekeringen regelmatig toetsen aan de werkelijk- heid en daartoe de verzekeringnemers bezoeken; zijn taak is voor de belangen van deze verzekering- nemers te waken en zodoende de vertrouwens- positie, die hij behoort in te nemen, te bevestigen en te versterken. Zorgplicht Verzekeringsbranchedag, 27 november 2012 5
 • 6. Amsterdam Centre for Insurance Studies Het vertrekpunt (1952) Hij zal zich beijveren elk contact tussen de verzekeraar en de verzekeringnemer via hem te leiden. Het gevolg is natuurlijk mede, dat door de gevestigde relatie de verzekeringnemers vaak nieuwe verzekeringen door zijn bemiddeling zullen afsluiten. Het op deze wijze gevormde geheel van relaties en meer concreet van de bestaande over- eenkomsten wordt in het spraakgebruik met het woord portefeuille aangeduid. Verzekeringsbranchedag, 27 november 2012 6
 • 7. Amsterdam Centre for Insurance Studies Het vertrekpunt (1952) Hij zal zich beijveren elk contact tussen de verzekeraar en de verzekeringnemer via hem te leiden. Het gevolg is natuurlijk mede, dat door de gevestigde relatie de verzekeringnemers vaak nieuwe verzekeringen door zijn bemiddeling zullen afsluiten. Het op deze wijze gevormde geheel van relaties en meer concreet van de bestaande over- eenkomsten wordt in het spraakgebruik met het woord portefeuille aangeduid. Verzekeringsbranchedag, 27 november 2012 7
 • 8. Amsterdam Centre for Insurance Studies Van handelsagent naar het zuivere marktmodel Verzekeringstussenpersoon: handelsagent Bemiddelen bij de totstandkoming van overeenkomsten Verzekeraar als principaal Recht op beloning (provisie) TransacMea=ankelijk Volumegerelateerd Verzekeringsbranchedag, 27 november 2012 8
 • 9. Amsterdam Centre for Insurance Studies Van handelsagent naar het zuivere marktmodel Verzekeraar Overeenkomst van verzekering Agentuur- overeenkomst Tussenpersoon Klant Verzekeringsbranchedag, 27 november 2012 9
 • 10. Amsterdam Centre for Insurance Studies Van handelsagent naar het zuivere marktmodel Verzekeringstussenpersoon: opdrachtnemer (1) Adviseren + Bemiddelen + Nazorg plegen Klant als opdrachtgever Portefeuillerechten Recht op beloning (enkel provisie) Recht op beheer Recht op premie-incasso Verzekeringsbranchedag, 27 november 2012 10
 • 11. Amsterdam Centre for Insurance Studies Van handelsagent naar het zuivere marktmodel Verzekeraar Overeenkomst van verzekering Samenwerkings- overeenkomst Zorgplicht Tussenpersoon Klant Verzekeringsbranchedag, 27 november 2012 11
 • 12. Amsterdam Centre for Insurance Studies Van handelsagent naar het zuivere marktmodel Verzekeringstussenpersoon: opdrachtnemer (2) Adviseren / Bemiddelen / Nazorg plegen Klant als opdrachtgever Portefeuillerechten Recht op beheer Recht op premie-incasso Bonusverbod Provisieverbod Verzekeringsbranchedag, 27 november 2012 12
 • 13. Amsterdam Centre for Insurance Studies Van handelsagent naar het zuivere marktmodel Klant Overeenkomst van verzekering Overeenkomst van opdracht Samenwerkings- overeenkomst Tussenpersoon Verzekeraar Verzekeringsbranchedag, 27 november 2012 13
 • 14. Amsterdam Centre for Insurance Studies Van handelsagent naar het zuivere marktmodel Kenmerken van het zuivere marktmodel Geen geldstroom tussen verzekeraar en intermediair Klant betaalt beloning rechtstreeks aan intermediair AFM kan ingrijpen bij excessieve beloning Recht op premie-incasso? Verzekeringsbranchedag, 27 november 2012 14
 • 15. Amsterdam Centre for Insurance Studies Van handelsagent naar het zuivere marktmodel Klant Nazorgopdracht Overeenkomst van verzekering Bemiddelings- opdrachtAdviesopdracht Tussenpersoon ? Verzekeraar Verzekeringsbranchedag, 27 november 2012 15
 • 16. Amsterdam Centre for Insurance Studies Van handelsagent naar het zuivere marktmodel Kenmerken van het zuivere marktmodel Rechtsverhouding klant/verzekeringstussenpersoon Overeenkomst van opdracht Adviesopdracht Bemiddelingsopdracht Nazorgopdracht (abonnement) Verzekeringsbranchedag, 27 november 2012 16
 • 17.