CC Zorgadviseurs

CC Zorgadviseurs page 1
CC Zorgadviseurs page 2
CC Zorgadviseurs page 3
download CC Zorgadviseurs

of 3

 • date post

  11-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

description

CC Zorgadviseurs

Transcript of CC Zorgadviseurs

 • Zorg van de toekomstMensen blijven tegenwoordig het liefst zo lang mogelijk thuis wonen, ook als ze zorg nodig hebben. Een verblijf in een verzorgings- of verpleeghuis spreekt steeds minder mensen aan. Ouderen voelen zich prettig in een omgeving waar ze onafhankelijk zijn en zelf hun keuzes kunnen maken. Ook in de gehandicaptensector en bij chronisch psychiatrische clinten is deze trend te bespeuren. De zorg van de toekomst staat in dienst van het welzijn van bewoners. Als deze ontwikkeling zich doorzet, zal de vraag naar woningen in de zorgsector volledig veranderen.

  Het huidige zorgaanbod voldoet nog niet aan deze vraag. CC Zorgadviseurs is daarom van mening dat er nieuwe woonvormen gerealiseerd moeten worden ook in grote zorginstellingen. Kleinschalige woonvormen, die elk individu de mogelijkheid bieden zelfstan-dig te leven met zorg binnen handbe-reik. Er is momenteel nog geen sprake van een landelijke doorbraak van duurzame kleinschalige woonzorg-concepten. Daar willen wij bij CC Zorgadviseurs iets aan doen.

  CC Zorgadviseurs adviseert organisa-ties in de zorgsector over kleinschalige woonzorgconcepten en werkt gericht toe naar een succesvol, haalbaar en toekomstbestendig resultaat.

  CultuuromslagAlle organisaties in de zorgsector krijgen te maken met de vraag naar kleinschalige woonvormen. De traditionele zorgstruc-tuur volstaat niet meer. Ook al zijn de intenties goed, het ontbreekt veel organisaties aan een beleid dat aansluit bij de veranderde wensen van de klant. Een cultuuromslag in de zorg is vereist.

  CC Zorgadviseurs

  Het accent moet verschuiven van de zorg voor naar het welzijn van de bewoners. De goede wil dient te worden omgezet in een nieuwe zorgvisie, die op de lange termijn tot tevredenheid leidt.

  Kleinschalige woonzorgconcepten kunnen alleen succesvol zijn als er een gedegen businessplan aan ten grondslag ligt. Een plan dat past bij de organisatie en dat inspeelt op de vraag van de klant. CC Zorgadviseurs helpt organisaties bij het opstellen en uitvoeren van een realiseerbaar businessplan.

  Kleinschalig wonen volgens CC ZorgadviseursKleinschalig wonen kan op verschillende manieren gerealiseerd worden. Sterker nog, individuele voorkeuren maken onderlinge verschillen noodzakelijk. Inmiddels zijn al diverse kleinschalige woonzorgconcepten ontwikkeld, denk aan de Thomashuizen, de geclusterde woningen in de wijk en zorgboerderijen. Stuk voor stuk hebben ze hun eigen kwaliteiten, accenten en nancierings-systematiek.

  CC Zorgadviseurs onderscheidt in deze diversiteit enkele gemeenschappelijke kenmerken van kleinschalige woonvormen:

  de bewoner staat centraal wonen en welzijn staan voorop zorg pas wanneer dat nodig is plaatsongebonden kleinschalig in de wijk huiselijk sociale steunstructuren

  CC Zorgadviseurs beschouwt deze kenmerken als de belangrijkste pijlers voor kleinschalige woonzorgconcepten. Zij vormen dan ook het uitgangspunt bij het opstellen van het businessplan.

 • Onze werkwijze: van visie tot uitvoeringWat kan CC Zorgadviseurs in de praktijk voor uw organisatie betekenen? Wij kunnen u helpen kleinschalige woonzorgconcepten te realiseren en begeleiden u gedurende het gehele traject: van visie tot uitvoer. CC Zorg adviseurs werkt met landelijke scenarios en heeft contact met alle betrokken partijen. Zo kunt u verant-woorde keuzes maken voor de toekomst.

  CC Zorgadviseurs biedt uw organisatie een integrale, goed gefundeerde aanpak in vier stappen:

  1. visie ontwikkelen2. nancin uitwerken3. inrichten4. uitvoeren

  Elke stap brengt uw organisatie dichter bij de realisatie van duurzame klein-schalige woonvormen, waarin het welzijn van de bewoners centraal staat.

  1. Visie ontwikkelenEen algemene visie op zorg is nood-zakelijk om een visie op kleinschalige woonzorgconcepten te kunnen ontwik-kelen. Wie kan steunen op een heldere visie, voorkomt een terugval naar de traditionele zorgstructuur.

  In het visietraject brengt CC Zorg-adviseurs de situatie van uw organisatie in kaart. Wij houden daarbij rekening met de speci eke eigenschappen van uw organisatie.

  Met de Scan Kleinschalig wonen brengen wij de positie van uw organisa-tie ten opzichte van kleinschalig wonen in beeld. Zo wordt duidelijk wat er nog moet gebeuren om tot kleinschalige woonzorgconcepten te komen.

  Wij maken een schets van de doelgroep en het serviceconcept van uw organisatie;

  Toekomstscenarios helpen uw organisatie een toekomstbeeld en een visie op wonen, welzijn en zorg te ontwikkelen;

  Een overzicht van stakeholders en mogelijke doelgroepen biedt inzicht in de richting die uw organisatie kiest;

  Op basis van deze ingredinten kunt u een keuze maken voor een passend kleinschalig woonzorgconcept.

  2. Financin uitwerkenVoor de realisatie van een kleinschalige woonvorm is een gezonde nancile situatie onontbeerlijk. Uit onderzoek blijkt dat kleinschalige woonzorgcon-cepten niet duurder hoeven te zijn dan traditionele verzorging- of verpleeghuis-zorg. Er zijn echter wel aanpassingen nodig in de nancile structuur van uw organisatie. CC Zorgadviseurs kan u daarbij helpen.

  In een businesscase werkt CC Zorg adviseurs het concept van uw organisatie uit, door het te vertalen naar een overzicht van kosten en baten.

  Wij kijken welke (eenmalige en structurele) nancieringsvormen mogelijk zijn en het beste bij uw situatie passen. Zo zoeken wij het meest geschikte ZorgZwaartePakket (ZZP) uit en informeren wij u over de regel-geving op dit gebied.

 • CC Zorgadviseurs is een

  bureau met zorg voor zorg.

  Onze adviseurs brengen kennis mee vanuit de vakgebieden strategie, innova-tieve zorgconcepten, bedrijfsvoering en zorglogistiek. De integrale aanpak stelt ons in staat alle aspecten van de orga-nisatie mee te nemen en te doorzien. Dit vormt de beste garantie voor succesvolle implementatie van veranderingen.

  Voor meer informatie en een persoonlijk gesprek kunt u contact opnemen met:

  Hetty Veerman Mobiel: 06 - 218 88 358 E-mail: h.veerman@cczorgadviseurs.nl

  Jan van Gorp Mobiel: 06 - 204 09 450 E-mail: j.vangorp@cczorgadviseurs.nl

  John van den Hout Mobiel: 06 - 515 15 840 E-mail: j.vandenhout@cczorgadviseurs.nl

  MOGELIJKHEDEN

  Een woonzorgconcept kan vanuit verschil-lende invalshoeken vorm krijgen. Het zwaartepunt de setting, de nanciering of de mate van aanwezigheid van sociale steunpunten verschilt per organisatie.

  Setting: van een gewone woning in de wijk tot kleinschalig wonen in een instelling.

  Mogelijkheden:- losse, stand-alone groepswoning in de wijk- geclusterde groepswoning in de wijk- geclusterde groepswoning in wooncomplex- groepswoningen in een zorginstelling

  Financiering: van volledige AWBZ- nanciering tot private nanciering.

  Mogelijkheden:- intramurale bekostiging (wordt ZZP)- extramurale bekostiging- persoonsgebonden budget (PGB)- volledig pakket thuis (VPT)- scheiden wonen en zorg- hoogte van eigen bijdrage

  Mate van aanwezigheid van sociale steunconcepten.

  Mogelijkheden: - weinig sociale steun aanwezig- enige mate van sociale steun aanwezig- veel sociale steun aanwezig

  3. InrichtenAls het raamwerk van de kleinschalige woonvorm de visie en de nancin is opgezet, krijgt de inrichting verder vorm. De volgende stappen worden hierbij doorlopen:

  Zorgconcept, primaire processen, organisatie-inrichting en bedrijfs-processen worden uitgewerkt. CC Zorgadviseurs kan een kwartier-maker leveren of een interne project-leider begeleiden;

  Samen zoeken we naar een geschikte locatie. Kan bestaand zorgvastgoed herontwikkeld worden of zoekt men een nieuwe locatie?

  CC Zorgadviseurs brengt steunstructu-ren in de omgeving in beeld. Zijn er welzijnsactiviteiten of andere activitei-ten in de buurt waar de toekomstige bewoners bij aan kunnen haken?

  Volwaardige participatie in de samenle-ving is altijd de achterliggende gedachte. Het accent verschuift zo steeds meer van zorg naar welzijn.

  Ook in het inrichtingsproces kijken we telkens weer naar de nancile haalbaarheid.

  4. UitvoerenDe zorgvisie moet nu handen en voeten krijgen. Daartoe is het essentieel om de juiste mensen te werven, te trainen en in te werken. Deze mensen moeten het gaan doen; zij gaan de nieuwe zorgvisie van uw organisatie uitdragen. CC Zorg-adviseurs helpt de visie over te brengen op uw medewerkers. Het is hierbij van belang dat deze visie op elk niveau in de organisatie gestalte krijgt. Dat houdt in dat de directie en het management, die de strategie ontwikkelen, altijd op n lijn zitten met de rest van de organisatie. Pas dan worden uw medewerkers gestimuleerd en bevestigd in de nieuwe manier van werken.

  Contact

  Telefoon: (0348) 493 000Internet: www.cczorgadviseurs.nl