Casus expositie

download Casus expositie

of 7

 • date post

  18-Dec-2014
 • Category

  Documents

 • view

  400
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Presentatie van een casus van medisch strafbaar gedrag ( in internationale georganiseerde misdaadsvorm) Presentation of an analysis of a case of medical criminal behavior (in international organized crime) with selections from specialists regarding.

Transcript of Casus expositie

 • 1. Casus Expositie met selecties uit beschikbaar materiaal van het uitgewerkte dossierLectori Salutem! In toevoeging op de uitvoerig uitgewerkte medische onderzoeksstukken,treft u bijgaande een samengevatte casus expositie, op basis van selecties uit de onderzoeken.Bij elke selectie wordt daarbij de bron genoemd met paginanummer van het oorspronkelijkeonderzoek. Zo staat A-48 voor bladzijde 48 van onderzoek deel A, B-2 naar bladzijde 2 vanhet fraudeonderzoek in deel B, en I-11 voor bladzijde uit elf uit het epistel Medische initiatie.Het totale onderzoek heeft geresulteerd in drie geschriften, waaruit onderstaande selecties.In de gevallen dat er een selectie uit een medische rapportage is gemaakt, die niet gebruikt isin het onderzoek naar medisch ongeoorloofd handelen, wordt in dat geval dat apart benoemd.Situatie: ik heb een vuistgrote cyste gelegen tussen de hersenvliezen in, in het linker onderstekwadrant van het achterhoofd. De cyste is geleidelijk aan ontstaan na een valpartij uit eenklimtoren toen ik drie jaar was en met mijn achterhoofd op het beton terecht kwam. Hierontstond kennelijk een kleine bloeding. Het is niet ondenkbaar dat ik naast een zwarehersenschudding ook een minuscuul schedel-fractuurtje had opgedaan, ik was in ieder gevalna de valpartij bewusteloos geraakt. Rond deze bloeding is een kalkafzetting ontstaan, dievocht ging vasthouden en zodoende is de cyste in beginsel ontstaan. Ik heb voorheen nooitlast ondervonden van de cyste, ik wist niet eens dat er daar zon grote cyste zat...Scanextracties van de cyste van drie zijden gezien. De cyste is hier in spiegelbeeld afgebeeld,maar bevindt zich op de linker helft van het hoofd tussen de hersenvliezen wat de hersenennet onder de schedel bedekt. Om de cyste tegen het groeien te behandelen was enkel hetdoorknippen van het bedekkende hersenvlies nodig om een gat maken om verbinding met dehersenvloeistof te maken. (Bron I-2 , en meest rechts A-45). Na de tweede operatie strekt decyste ook voorbij de hersenhelften scheidende hersenvlies-wanden (falxen) zie middelste foto.(Bron: rapportage Dr. Strack Van Schijndel Van Hanswijk 5 mei 2008) 1
 • 2. Er hebben twee operaties zich voorgedaan welke in principe gelijk waren aan elkaar, maarwaarbij tijdens de twee operatie andere handelingen werden verricht dan afgesproken was.Daarna is er een valse medische verklaring afgegeven dat conform afspraak was gehandeld.(Bron: AMC rapportage Neurochirurgie 21 december 2000 (Zie ook KNO: A-56 en A-57)Afgezien van de medische fraude van rapportages over de verrichtingen kreeg ik ook met eenalgemene zwijgcultus te maken. Artsen mogen alleen naar waarheid werken met wat erfrauduleus op schrift gesteld is geworden (Zodoende kon mw. Dr. Strack Van Schijndel Van Hanswijk naar bevinding zelf niets hierover schrijven in een verwijsbrief zie blz. 1.)(Bron: Rapportage letselschade adviseur mr. Drs. Wolthuis 06 augustus 2008) 2
 • 3. Over het illegale implantaat werd door mr. drs. Wolthuis dan niet geschreven, maar prof. Dr.Seibel onderkende dit wel, na zijn collega Dr. Stckle uitgebreid scanonderzoek had verricht.(Het kantoor Joosten advocaten stelde niet krachtig genoeg te zijn voor een dergelijke casus.)Bron: medische rapportage prof Dr Seibel 26 november 2007. (Zie ook A-6)Ondanks die problematiek heeft het UWV mijn onderzoeken wel onderkend, net als deletselschade-adviseur mr. Drs. Wolthuis van het advocatenkantoor Joosten te Amsterdam.(Bron: UWV schrijven 4 december 2008 stafverzekeringsarts Drs. P.C.M. Kok. Dit schrijvenontving ik tijdens een juridische procedure omtrent WAO gerechtigheid, omdat ik door dezwijgcultus rond medisch verwijtbaar handelen ook hierin werd gedupeerd. Er is ook gepoogdgeweest mij hierin zelfs schade te berokkenen, maar dat is een andere (bewezen) kwestie.)We hebben uit de bovenstaande rapportageselecties kunnen lezen, dat -met het schenden vande hoofd-afvoerader vene Sinus Rectus, en daarmee de hersenscheidingswanden, (na een gatgemaakt te hebben op de linker helft onderdoor en net over het midden op de rechterhelft tegaan snijden,) en bovendien met illegaal implanteren van een schade-brokkenend artefacten-stelsel in de nek- dit een kwalijke zaak is, en niet ten dienste van mijn welzijn als patint is.(Bron A-17) (Bron A-18) (Bron A-30) (Zie ook B-2!)De afbeelding van Bron A-17 toont het ontbreken van de vene sinus rectus (pijl), alsmede dater operatiemateriaal in het hoofd is achter gebleven (ovale circel). Op de middelste afbeeldingafbeelding zien we de cyste met daar onder een beeldverstoring in de nek (Bron A-18). Op defoto rechts zien een selectie van de afbeelding van Bron A-30, die duidelijk aantoont dat hetartefact uit meerdere delen bestaat. (Op pagina A-31 zien we dat zeer mogelijk het bovenstedeel van het artefactenstelsel een tie-wrap is die rond de tweede nekwervel is gesnoerd.) 3
 • 4. De handelingen waren schade berokkenend van bedoelde aard. Er wordt niet per ongeluk inde nek geopereerd en zonder mijn medeweten en toestemming gemplanteerd. Het is ook tebewijzen dat de handelingen enkel in het AMC plaats hebben kunnen vinden. Het dader-gedrag met wat zich nadien voordeed in valsheid in geschrifte, maar ook in rnten-fotofraudein nota bene zelfs bevonden internationaal samenwerkingsverband spreekt al voor zichEr werd door het AMC gesuggereerd dat er een vaatclipje vanuit het hoofd wat een geslotengebied voor de rest van het lichaam is, ingedaald is in een maand tijd tot in de nek, om daarvervolgens dan meer dan 10 jaar te blijven zitten (Zie B-4 en B-5) N.B.: Professor Seibeladviseerde om een gewone Rntgenfoto te laten maken om het stelsel van artefacten verderduidelijk te krijgen. Van belang is om op te merken dat hij ook een inzakking van de zesdenekwervel (ouderdoms-slijtage) benoemde... De daarop volgende rntgenfotos werdengefraudeerd. Reeds bestaande scans van anderen werden hiervoor gebruikt. (Bron B-6)Er zijn twee rntgenonderzoeken geweest. Eentje werd verricht door het Medisch CentrumJan van Gooyen, wat een zakelijk belang met het AMC heeft, en de tweede werd gelijke deeerste serie gefraudeerde scans met bedekte overschreven naamsplaatjes, inclusief varirendelocaties van het zogenaamde vaatclipje in de nek vervaardigd: het tweede ziekenhuis heeft innavolging gelijksoortige beeldmanipulaties gemaakt. Ik verwijs naar het volledige onderzoekwat als zodanig met afbeeldingen dit toont in deel B. Maar het tweede Duitse ziekenhuis heeftgeen rapportage geschreven, de Jan Van Gooyen kliniek wel en zij schreef een valse medischeverklaring, waarbij de zevende nekwervel ineens de ingezakte wervel was (ipv de zesde C-6).(Bron: rapportage Dr. H.J. Wieringa 16 november 2007)Voor de verdere onderbouwing van de casus verwijs ik naar de drie onderzoeksstukken, ditbetreft het medisch mishandelen met kennelijke voorbedachte rade. Dit geschrift beoogt enkelom samengevat overzichtelijk de casus als zodanig te compact melden met diverse selecties.Omdat ik wist dat ik met een misdrijf te maken had, alhoewel de aard en de omvang mij paseind 2007 duidelijk werd, begreep ik ook dat een dossier opvragen weinig zin had, immers erwas al een valse verklaring afgegeven in de rapportage aan de huisarts. Zodoende heb ik eenprivaat onderzoek moeten verrichten. Ik had eerst bij Dia Sana scans laten maken, maar ikkreeg behalve goede scans van Dr. P.H. Haarbrink, geen inhoudelijke rapportage van Dr. D.J.Venderink. Er werd gesteld dat de cyste zelfs kleiner was geworden na de tweede operatie.(Bron: Dia Sana radiologisch verslag 18 augustus 2006) 4
 • 5. (Bron: Dia Sana radiologisch verslag 18 augustus 2006)Maar het OLVG MRI verslag van 08 juni 2006 sprak dit eerder echter geheel en al tegen:(Bron: Dr. Franssen-Franken OLVG 08 juni 2006)Met het scanmateriaal van Dia Sana ben ik anatomie gaan bestuderen, om zelf de scans tekunnen duiden. Ik snapte wel al dat ik iets te zien kreeg wat niet klopte, maar ik wist toen nogniet wat feitelijk ter bevinding met deze scans te zien is. Na een jaar studie waar de Medischeinitiatie als epistel mee ontstond, (welke mw. Dr. Strack Van Schijndel Van Hanswijk mijtijdens consult over mededeelde dat ze het een indrukwekkend stukje werk vond,) kon ik mijnonderzoeksopdracht gaan formuleren voor prof. Seibel, waar zijn rapportage en het MedischOnderzoek deel A uit ontstond. Daarna, pas na de rntgenfotofraude te hebben geconstateerdkwam daar dan nog een deel B bij betreft het onderzoek naar de gedane beeldmanipulaties.Hierna werd het tijd om alsnog het AMC dossier op te vragen, conform de WGBO wet opgeneeskundige behandelings-overeenkomst, dit om te kijken of we hier uit nog iets verder teraanvulling kon bevinden, ook al bestond er al een valse rapportage. Tijdens een poliklinischconsult, waarin op mijn confrontatie met de verdenking van oneigenlijk handelen ontkennendwerd gereageerd, kreeg ik wel van Dr. Leenstra een operatierapport mee, wat ondanks haargebrekkigheid in rapportage ter verhulli