Case-studies Assetmanagement

of 22 /22
Waterschap Vallei en Veluwe De Centrale Regiekamer DE VRAAG Waterschap Vallei en Veluwe constateerde een aantal jaar geleden dat het met de toenmalige bedrijfsvoering onvoldoende was toegerust om nieuwe uitdagingen adequaat het hoofd te bieden. De klassieke decentrale verantwoordelijkheid voor de procesvoering van de installaties stelde Vallei en Veluwe onvoldoende in staat om in te spelen op de toenemende behoefte om de assets optimaal uit te nutten: de zuiveringsinstallaties (rwzi) tegen zo laag mogelijke kosten optimaal laten zuiveren. Deze beperking werd nog versterkt door het feit dat installaties steeds complexer worden (de rwzi als energie- en grondstoffenfabriek). Daarom wilde het waterschap van de klassieke decentrale procesvoering naar een meer gecentraliseerde procesvoering, waarbij een beperkte groep specialisten de verantwoordelijkheid heeft om in de dagelijkse procesvoering het maximale uit de zuiveringsinstallaties halen. Doel was het structureel verbeteren van de benutting van de kostbare assets van zuiveringsbeheer. Assetmanagement op maat: meer waarde creëren

Embed Size (px)

Transcript of Case-studies Assetmanagement

Waterschap Vallei en Veluwe

De Centrale RegiekamerDE VRAAGWaterschap Vallei en Veluwe constateerde een aantal jaar geleden dat het met de toenmalige bedrijfsvoering onvoldoende was toegerust om nieuwe uitdagingen adequaat het hoofd te bieden. De klassieke decentrale verantwoordelijkheid voor de procesvoering van de installaties stelde Vallei en Veluwe onvoldoende in staat om in te spelen op de toenemende behoefte om de assets optimaal uit te nutten: de zuiveringsinstallaties (rwzi) tegen zo laag mogelijke kosten optimaal laten zuiveren. Deze beperking werd nog versterkt door het feit dat installaties steeds complexer worden (de rwzi als energie- en grondstoffenfabriek). Daarom wilde het waterschap van de klassieke decentrale procesvoering naar een meer gecentraliseerde procesvoering, waarbij een beperkte groep specialisten de verantwoordelijkheid heeft om in de dagelijkse procesvoering het maximale uit de zuiveringsinstallaties halen. Doel was het structureel verbeteren van de benutting van de kostbare assets van zuiveringsbeheer.

Assetmanagement op maat: meer waarde creren

DE OPLOSSINGRoyal HaskoningDHV heeft het waterschap ondersteund bij het ontwikkelen en implementeren van de benodigde oplossing, die de naam Centrale Regiekamer heeft gekregen. Royal HaskoningDHV heeft voor Waterschap Vallei en Veluwe de volgende deelprojecten uitgevoerd: Het met een aantal sleutelpersonen van het waterschap

ontwikkelen van een breed gedragen houtskoolschets (stip op de horizon) voor de herinrichting van de bedrijfsvoering op basis van het concept van de Centrale Regiekamer;

Het ontwerpen van de fysieke inrichting van de Centrale Regiekamer;

Het ontwikkelen van een concept voor Intelligente Alarmering, op basis waarvan de operators in de regiekamer alarmen uit de rwzis veel effectiever en efficinter kunnen afhandelen;

Het ontwikkelen van een masterplan voor de modernisering van de procesautomatisering op de rwzis, toegesneden op het concept van de Centrale Regiekamer;

Levering en implementatie van de advanced control-oplossing Aquasuite CarCON en bijbehorende dashboards, waarmee de operators structureel grip krijgen op de essentile KPIs van de zuiveringsprocessen.

HET RESULTAAT Met de implementatie van de Centrale Regiekamer heeft Waterschap Vallei en Veluwe een structurele verbetering bereikt in de procesvoering van haar zuiveringsinstallatie. Door de centrale regie zijn de prestaties van de zuiveringsinstallaties substantieel verbeterd. Dit is onder meer zichtbaar in een aanzienlijke besparing in het verbruik van metaalzouten en energie op de installaties. Daarnaast is er een structurele kennisopbouw, kennisborging en kennisdeling met betrekking tot de optimale procesvoering van de rwzis gerealiseerd. De kwetsbaarheid van de performance van de individuele rwzis is substantieel gedaald, doordat de operators in de Centrale Regiekamer elkaar kunnen vervangen. Verder is de Centrale Regiekamer voor Waterschap Vallei en Veluwe een belangrijk startpunt voor de samenwerking met de gemeenten, om de doelen van het Bestuursakkoord Water te realiseren. Tot slot vormt de Centrale Regiekamer een centraal aanspreekpunt voor in- en externen, met een professionele uitstraling.

Aris Witteborg06 11 315 [email protected]

Emil Hartman06 15 093 [email protected]

00410-fo-wat-m

o-rhdhv-0515-nl-v01-lvb

Waterschap Peel en Maasvallei

Beheerplan waterkerende kunstwerkenDE VRAAGHet waterschap Peel en Maasvallei bezit en beheert een groot areaal van objecten of assets. Hiermee biedt het bescherming tegen overstromingen en draagt het zorg voor voldoende en schoon oppervlaktewater en zuivering van het afvalwater. De uitvoer van de taken wordt bemoeilijkt door uitdagingen als verouderde infrastructuur, incomplete en mogelijk deels incorrecte objectinformatie, nieuwe taken en verantwoordelijkheden voor de medewerkers, budgetreducties, toenemende druk op de beschikbare ruimte voor de objecten en zwaardere functionele eisen aan het systeem. Ook zijn recentelijk waterkeringen in beheer overgenomen van Rijkswaterstaat. De wens van het waterschap is een verdere professionalisering van de organisatie, om met de juiste middelen balans aan te brengen in prestaties, risicos en kosten van het beheer en onderhoud.

Assetmanagement op maat: meer waarde creren

DE OPLOSSING Royal HaskoningDHV heeft een grondige analyse gemaakt van de huidige beheersituatie bij het waterschap ten aan-zien van de waterkerende kunstwerken in het areaal. We hebben binnen het waterschap verschillende stakeholders naar hun visie op de bestaande en gewenste beheersitu-atie gevraagd. Op basis daarvan hebben we een overzicht gemaakt van de door het waterschap te nemen stappen om tot de gewenste situatie te komen: het in control zijn van het waterschap over de kunstwerken. In control betekent dat het waterschap beschikt over voldoende en de juiste mensen, middelen en informatie om goed gefun-deerde beslissingen te nemen en acties uit te voeren om de kunstwerken te beheren en onderhouden. Alle activi-teiten om tot deze situatie te komen zijn geprioriteerd, gebudgetteerd en opgenomen in een vijfjarig plan van aanpak. Zo hebben we samen met het waterschap de basis gelegd voor het langetermijnbeheer van de waterbouw-kundige kunstwerken.

HET RESULTAAT Het waterschap is voorzien van een beheerplan voor de waterbouwkundige kunstwerken. Het plan bestaat onder andere uit: Een overzicht van de waterkerende kunstwerken in be-

heer bij het waterschap; Onderhoudstermijnen voor de verschillende onderdelen

van de kunstwerken; Het te voeren beleid voor het beheer van de kunstwerken.

Het beleid heeft onder andere betrekking op hoe het wa-terschap omgaat met nevenfuncties van de kunstwerken (naast waterkeren) en welke strategie wordt gevolgd ten aanzien van toetsing op veiligheid, inspecties en calami-teiten;

Specifieke taken (actieprogramma beheermaatregelen) die moeten worden uitgevoerd in een meerjarig onder-houdsprogramma. Dit heeft betrekking op onder andere de informatievoorziening over de kunstwerken, eisen aan de organisatie om de objecten te kunnen beheren en het wegwerken van achterstallig onderhoud.

Alle activiteiten zijn gebudgetteerd en opgenomen in een vijfjarig plan van aanpak.

Bas van Lammeren06 10 27 00 [email protected]

Martijn van Houten 06 50 21 35 [email protected]

00410-fo-wat-m

o-rhdhv-0515-nl-v01-lvb

Aquasuite en GEONIS Blaeu

Asset Information ManagementDE VRAAGInformatiemanagement vormt een van de cruciale pijlers onder professioneel asset manage-ment. De ISO55000 wijdt een heel hoofdstuk aan het belang van goed informatie management en de aspecten die daar deel van uitmaken. Zo staat of valt goed assetmanagement bijvoorbeeld met een goed ingericht centraal assetregister waarin de belangrijke eigenschappen van de assets eenduidig en actueel zijn vastgelegd. Een ander belangrijk aspect is de vertaling van ruwe (meet)gegevens naar betekenisvolle stuurinformatie, bijvoorbeeld Key Performance Indicators (KPIs). Assetmanagement vereist meestal een aantal verschillende softwaresystemen voor registratie, verwerking en ontsluiting van de benodigde informatie. Het inrichten van een kwalitatief goede informatie-huishouding is geen eenvoudige zaak.

Assetmanagement op maat: meer waarde creren

DE OPLOSSING Royal HaskoningDH biedt op het gebied van informatiemanagement en automatisering voor assetmanagement zowel adviesdiensten als concrete producten (software). Zo ondersteunen wij waterschappen bij het in kaart brengen en oplossen van knelpunten in de informatiehuishouding (Informatiebeleidsplan) en bij het inrichten van professionele gegevensbeheerorganisaties. Ook stellen wij Masterplannen op voor modernisering van de procesautomatisering van rioolwaterzuiveringen (rwzis) en gemalen. Daarnaast leveren en implementeren wij onder andere de volgende softwaresystemen: Aquasuite CarCON, de advanced control-software voor

optimale processturing van de zuiveringsprocessen in de rwzis;

Aquasuite Dashboard, dat middels de echte proces-KPIs real-time inzicht geeft in de performance van de rwzis;

Aquasuite iWATT, dat real-time inzicht geeft in het functioneren van het afvalwatertransportsysteem;

GEONIS Blaeu, het assetregister voor onder meer afvalwaterketenkarakteristieken, dat wil zeggen de kerngegevens van persleidingen en rioleringsgebieden (naast die van waterlopen en keringen).

HET RESULTAAT De diensten en producten van Royal HaskoningDHV op het gebied van informatiemanagement helpen de waterschappen om de informatiemanagementbasis van het assetmanagement op orde te brengen. Zo geven Informatiebeleidsplannen en Masterplannen Procesautomatisering de roadmap voor het structureel verbeteren van de informatiehuishouding. En het inrichten van een professionele gegevensbeheerorganisatie legt de basis voor het optimaal benutten van de kostbare set kerngegevens van de assets. Aquasuite CarCON en Dashboard geven de zuiveringsbeheerders de tools om qua zuiveringsperformance zo scherp mogelijk aan de wind te zeilen. Aquasuite iWATT geeft de tooling om de werking van het afvalwatertransportsysteem te doorgronden, waardoor bij een aantal waterschappen onnodige investeringen in de fysieke infrastructuur zijn voorkomen. Met GEONIS Blaeu krijgen de waterschappen een state-of-the-art-registratiesysteem, waarmee ze hun kostbare kerngegevens adequaat kunnen beheren en de assetmanagementwerkprocessen op een moderne en efficinte manier kunnen ondersteunen.

Aris Witteborg06 11 315 [email protected]

Emil Hartman06 15 093 [email protected]

00410-fo-wat-m

o-rhdhv-0515-nl-v01-lvb

Hoogheemraadschap van Rijnland

Prioritering uitvoering stedelijke waterplannenDE VRAAGTussen 1998-2010 zijn in Nederland stedelijke of gemeentelijke waterplannen opgesteld. Hoogheemraadschap van Rijnland is samen met gemeenten belast met het opstellen en uitvoeren van die stedelijke waterplannen als onderdeel van het beleidsprogramma Voldoende Water. Rijnland constateerde in 2009 dat de uitvoering van de maatregelen achterblijft vanwege de recessie, de wens om de lastenstijging te beperken, veranderingen in het waterbeheer en de waterwetgeving, en bijkomende beleidsopgaven. In 2010 is ze kritisch naar de uitvoering van de stedelijke waterplannen gaan kijken om inzicht in de voortgang te krijgen en overzicht over het totale werkpakket. Dat was ook de wens van de bestuurlijke opdrachtgever en de verenigde vergadering, gekoppeld aan de interne actie Nut, Urgentie en Uitvoeringsniveau. Kernvragen: welke besparingen zijn er te behalen en welke risicos loopt Rijnland wanneer bepaalde maatregelen/projecten niet of veel later worden gerealiseerd.

Assetmanagement op maat: meer waarde creren

DE OPLOSSINGRijnland startte met de actualisatie uitvoering stedelijke waterplannen als intern project voor eigen inzicht. De afdeling P&P werd tijdelijk aangevuld met een procesleider stedelijk waterbeheer van Royal HaskoningDHV. In het beheersgebied van Rijnland liggen 35 gemeenten. Rijn-land is betrokken bij zeventien waterplannen, die achttien gemeenten en de luchthaven Schiphol omvatten. Voor dit project zijn per waterplan algemene kenmerken verzameld en prioriteiten gesteld, waarna een toetskader is ontwik-keld. Voor de beleidsprogrammas Voldoende Water, Schoon Water, Veiligheid en Samenwerking zijn conform het Waterbeheersplan 4 van Rijnland drie uitvoeringscenarios onderscheiden: basis, midden en hoog. Alle maatregelen en projecten in de Uitvoeringsprogrammas Stedelijke Waterplannen zijn ingedeeld in deze scenarios. Een voorbeeld: de natuurvriendelijke oevers (nvo) zijn onder-verdeeld in basis: nvos in prioritaire KRW-waterlicha-men; midden: nvos in overige KRW-waterlichamen en hoog: nvos in niet KRW-waterlichamen. Op basis van de scenarios zijn diverse onderdelen van alle uitvoeringspro-grammas Stedelijke Waterplannen opnieuw beoordeeld en geprioriteerd. Tot slot zijn de gerealiseerde uitgaven, geraamde kosten en besparingen in beeld gebracht

HET RESULTAAT Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft met de actualisatie uitvoering stedelijke waterplannen meer inzicht gekregen in de stand van zaken van de projecten en kosten, en in de uitvoeringsrisicos en mogelijke besparin-gen. In afstemming met de betrokken projectleiders bij de afdeling Plannen & Projecten is Rijnland gestart met het bijstellen naar meer doelmatige en realistische uitvoerings-programmas. De uiteindelijke actualisatie en bijstelling van de uitvoering van waterplannen vindt plaats in overleg met de betrokken gemeenten, waarbij hun prioriteiten en financile mogelijkheden worden meegenomen. De verwachting is dat gemeenten met een bezuinigingsopgave ook de noodzaak tot actie voelen. Zo komt uiteindelijk een gezamenlijke actualisatie van de planning voor uitvoering van de waterplannen in beeld.

Bas van Lammeren06 10 27 00 [email protected]

Martijn van Houten 06 [email protected]

00410-fo-wat-m

o-rhdhv-0515-nl-v01-lvb

Wetterskip Fryslan

Besparingen op het watersysteemDE VRAAGWetterskip Frysln wil weten of het mogelijk is om de beheer- en onderhoudskosten van het watersysteem voor de periode van 2015-2019 terug te brengen. De kernvraag van de klant is: in hoeverre is het mogelijk om, met behoud van voldoende kwaliteitsniveau in de functiebediening, besparingen te realiseren in het watersysteembeheer.

Assetmanagement op maat: meer waarde creren

DE OPLOSSINGRoyal HaskoningDHV en Twynstra Gudde hebben geza-menlijk een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de mogelijke besparingen op waterbeheer. Daarin zijn concre-te maatregelen opgesteld met implementatiestrategien en besparingen. Het onderzoek had drie sporen:

Het terugbrengen van het aantal assets, bijvoorbeeld samenvoegen van peilvakken en bemalingsgebieden;

Een andere manier van werken bij het watersysteembe-heer;

Ander gebruik van beleidsinstrumenten.

Daarbij is de praktische en financile haalbaarheid (busi-ness case) van de maatregelen onderzocht. De effecten op het grond- en oppervlaktewater zijn berekend, waardoor de prestaties en risicos zichtbaar zijn geworden. Om steun voor de maatregelen te krijgen, zijn bestuurders, manage-ment en medewerkers van de verschillende clusters, onder andere beleid, planning en vergunningen, nauw bij het onderzoek betrokken.

HET RESULTAAT Het is duidelijk geworden dat er op korte termijn kostenbe-sparingen mogelijk zijn. De reflectie op de organisatie heeft Wetterskip Frysln inzicht gegeven in het beheer en duide-lijk gemaakt wat het gewijzigd beheer voor besparingen kan opleveren. Het project heeft Wetterskip Frysln inzicht gegeven in technische oplossingen en de bijbehorende implementatiestrategien. Wetterskip Frysln start momen-teel met de daadwerkelijke implementatie van een deel van de voorgestelde maatregelen.

Bas van Lammeren06 10 27 00 [email protected]

Martijn van Houten 06 50 21 35 [email protected]

00410-fo-wat-m

o-rhdhv-0515-nl-v01-lvb

Assetmanagement op maat: meer waarde creren

Afvalwaterteam Woudenberg

Gezamenlijk beheer rioolgemalenDE VRAAGHet afvalwaterteam Woudenberg (AWT) is een geformaliseerd samenwerkingsverband tussen het waterschap Vallei en Veluwe, de gemeente Scherpenzeel en de gemeente Woudenberg. Doel van het AWT is gezamenlijk tot een meer doelmatige en efficinte inrichting en beheer van de afvalwaterketen te komen. Het AWT wil de kwetsbaarheid van de eigen organisatie verminderen, de kwaliteit van de dienstverlening verhogen en de doelmatigheid in termen van direct kostenvoordeel vergroten. Nauwere samenwerking op het gebied van risicogestuurd beheer van rioolgemalen is n van de onderwerpen waar samenwerking mogelijk loont. Het ontbrak het AWT echter aan kennis en ervaring van assetmanagement op het gebied van gemalenbeheer. Daarnaast had het samenwerkingsverband behoefte aan een onafhankelijke en deskundige beoordeling van mogelijke organisatievormen. Daarom is Royal HaskoningDHV gevraagd hen daarbij te ondersteunen.

DE OPLOSSING Royal HaskoningDHV heeft een onderscheidende methodiek ontwikkeld die het gehele spectrum van het beheer van gemalen transparant en eenduidig analyseert, beoordeelt, ordent en rangschikt. Alle rioolgemalen zijn genspecteerd, waarmee de huidige technische staat goed in beeld is gebracht. Ook is een risicomatrix opgesteld en zijn de rioolgemalen in die matrix gepositioneerd. Onderscheidend is dat daarbij niet alleen is gekeken naar het gemaal zelf, maar ook naar het (afval)watersysteem waar het gemaal deel van uitmaakt. Daarnaast is het gewenste niveau van het beheer (beheerorganisatie, informatiebeheer, inrichtingsniveau en inspanningsniveau) nader gedefinieerd. Op basis daarvan is bepaald of het beheer op een doelmatige en efficinte wijze wordt uitgevoerd en zijn aanbevelingen gegeven om de doelmatigheid en efficintie te vergroten. Verder zijn de mogelijke organisatievormen gestructureerd en onafhankelijk financieel vergeleken. De varianten zijn gerangschikt op basis van kwaliteit, kosten, kwetsbaarheid en duurzaamheid, waarbij de belangen van de verschillende partijen onafhankelijk van elkaar zijn afgewogen.

HET RESULTAAT Het onderzoek heeft meer inzicht gegeven in de huidige praktijk van het gemalenbeheer en (technische) staat van de objecten en de technische kenmerken. Uit het onderzoek bleek dat het beheer niet altijd aansloot bij het risicoprofiel van het gemaal. Ook bleek dat de toegevoegde waarde van de nauwere samenwerking tussen de partijen vooral ligt op het gebied van het verhogen van kwaliteit en het verminderen van de kwetsbaarheid van het beheer en in mindere mate ook leidt tot kostenbesparingen en meer duurzaamheid. De partijen hebben op basis van de nieuwe inzichten een voorkeur uitgesproken voor de toekomstige organisatievorm van het gemalenbeheer en werken hier nu naartoe. De studie is interessant voor een bredere doelgroep, omdat de methodiek ook bij andere zuiveringskringen kan worden gebruikt.

Aris Witteborg06 11 31 5 120 [email protected]

Emil Hartman06 15 093 [email protected]

00410-fo-wat-m

o-rhdhv-0515-nl-v01-lvb

Drinkwaterbedrijven PWN, Oasen en Vitens

Assets in controlDE VRAAGDrinkwaterbedrijven verleggen hun focus van nieuwbouw naar renovatie enonderhoud en dat vraagt om extra investeringen. Om de investeringen voor pompstations,zuiveringsinstallaties en transportsystemen zo efficint mogelijk in te zetten, is het vanbelang de (bedrijfs)doelen en de risicos mee te wegen in de investeringsbeslissingen. DeNederlandse drinkwatersector heeft een benchmark waarin alle drinkwaterbedrijven metelkaar worden vergeleken. Drie zware componenten hierin zijn 1) de financile gezondheid vanhet bedrijf, 2) de waterkwaliteit en 3) de leveringszekerheid. Om water binnen de kwaliteits- enkwantiteitsstandaarden te kunnen leveren, is het van belang om assets goed te onderhoudenen rekening te houden met risicos. Drinkwaterbedrijven PWN, Oasen en Vitens willen alleonvoorziene investeringen en risicos voor zijn n meer controle hebben over hun assets.

Assetmanagement op maat: meer waarde creren

DE OPLOSSING Royal HaskoningDHV stelde een middellange termijnin-vesteringsprogramma op om assets in control te houden. We analyseerden de kwestie van onzekere assetconditie en levensverwachting. We ontwikkelden een methode volgens de NEN2767, een standaard in de bouwsector waaraan we onze expertise op drinkwatergebied hebben toegevoegd. We hebben de werkwijze op zon manier ge-digitaliseerd dat de opdrachtgever direct in het proces kan meekijken. De resultaten kunnen op elke gewenste manier worden geaggregeerd en weergegeven. Door technische expertise met cost engineering, risicoanalyse, priorite-ring en programmamanagement te combineren, konden we onafhankelijk gentegreerd, strategisch, tactisch en operationeel advies geven. Het resultaat is een compleet geprioriteerde middellange termijnplanning voor PWN, Oasen en Vitens. De methodologie geeft de mogelijkheid om eigen expertise en componenten toe te voegen, zodat binnen het gehele drinkwaterbedrijf draagkracht voor het plan ontstaat.

HET RESULTAAT Het resultaat is een goed en transparant investeringsplan dat bijdraagt aan een gezond investeringsniveau van de drinkwaterbedrijven en conditioneel goede assets, rekening houdend met de genventariseerde risicos. Zo kunnen PWN, Oasen en Vitens water leveren dat aan de kwaliteits- en kwantiteitsstandaarden voldoet. Dankzij de inspecties, risicoanalyse en prioritering hebben de drinkwaterbedrijven inzicht gekregen in hoe ze de assetmanagementfilosofie binnen hun eigen bedrijf kunnen ontwikkelen. Daarnaast hebben we de drinkwaterbedrijven direct inzicht gegeven in de conditie van hun assets, zodat zij hun middellange ter-mijnplanning kunnen opstellen. Ze houden grip op de inves-teringspiek nu ze weten welke dringende zaken aangepakt moeten worden en minder urgente zaken kunnen worden uitgesteld. Dit zorgt voor een gezonde financile positie van de drinkwaterbedrijven. Het inzicht in de conditie van de as-sets levert de mogelijkheid op om de reguliere onderhouds-programmas te herijken. Met deze optimalisatie kunnen ook kosten worden bespaard.

Aris Witteborg06 11 315 [email protected]

Emil Hartman06 15 093 [email protected]

00410-fo-wat-m

o-rhdhv-0515-nl-v01-lvb

Rijkswaterstaat

Risico Inventarisatie Natte KunstwerkenDE VRAAGRijkswaterstaat wil als vaarwegbeheerder grip hebben op het gebruik, beheer en onderhoud van natte kunstwerken in haar areaal, zoals stuwen, sluizen en beweegbare bruggen. Rijkswaterstaat vult dit in met professioneel assetmanagement. Vanwege veroudering, achterstallig onderhoud en het intensievere gebruik en hogere belastingen op deze kunstwerken, heeft Rijkswaterstaat onvoldoende inzicht in de actuele conditie, de mate waarin deze functioneren en welk risico de organisatie loopt met het gebruik van deze kunstwerken. RINK betrof een meerjarig project waarin diverse opdrachtnemers, waaronder Royal HaskoningDHV, deze risicos van het gebruik van de kunstwerken in beeld hebben gebracht.

Assetmanagement op maat: meer waarde creren

DE OPLOSSINGRoyal HaskoningDHV heeft in het RINK-programma een bijdra-ge geleverd aan de technische analyses van een aantal sluizen en stuwen in de Maascorridor. Hierbij is gebruik gemaakt van een door Rijkswaterstaat voorgeschreven methodiek. Deze methodiek betreft het inspecteren, beschrijven, analyseren en kwantificeren van faalkansen van de objecten. Voor de diverse kunstwerken is een inspectieprogramma opgesteld, waarna de conditie van de kunstwerken op basis van de inspectiere-sultaten is beoordeeld. Deze beoordeling heeft, samen met de functionele decompositie geleid tot een faalkansanalyse van de objecten, gedifferentieerd naar de waterbouwkundige, constructieve, elektrotechnische en werktuigbouwkundige componenten. In deze analyses hebben wij verwachtingswaar-den van de sterkte van de kunstwerken opgesteld en op basis hiervan een toelaatbare belasting gegeven. Deze is vergeleken met de werkelijk optredende belastingen en een bepaling van situaties met kans van optreden waarin de maximaal toelaatbare belastingen worden overschreden. Vervolgens zijn herstelmaatregelen opgesteld, gekwantificeerd en begroot om de risicos van het gebruik te reduceren.

HET RESULTAAT Het RINK-programma heeft Rijkswaterstaat inzicht gegeven in de conditie van de natte kunstwerken en mate van achter-stallig onderhoud bij die objecten. Het project heeft echter niet alleen inzicht gegeven in de actuele staat van de diverse indi-viduele kunstwerken, maar heeft hiermee ook de informatie geleverd om objectoverstijgende analyses te maken ten aan-zien van kritieke onderdelen van haar infrastructuur. Ook heeft het programma de aard en omvang van de risicos in kaart gebracht en de faalmechanismen (volgend uit FMECAs) op een rijtje gezet. Bovendien is er inzicht verkregen in de omvang van de benodigde investeringen om de risicos te beheersen. Dit overzicht helpt Rijkswaterstaat om de kunstwerken veilig, be-schikbaar en betrouwbaar te houden, zowel voor de beheerder als voor de gebruiker. Nu en in de toekomst.

Bas van Lammeren06 10 27 00 [email protected]

Martijn van Houten 06 50 21 35 [email protected]

00410-fo-wat-m

o-rhdhv-0515-nl-v01-lvb

Provincie Frysln

Kostbare data betrouwbaar beheren met DawacoDE VRAAGDoor het gebruik van verschillende soorten software dreigde voor provincie Frysln 35 procent van de grondwaterdata verloren te gaan. Het grondwaterkwantiteitsmeetnet met meer dan 900 filters vertoonde dusdanige onregelmatigheden dat de integriteit van de hele database ter discussie stond. Hierdoor dreigden langjarige investeringen verloren te gaan en zouden verkeerde beleidsmatige beslissingen kunnen worden genomen. Aan Royal HaskoningDHV de vraag hoe de provincie Frysln tot een betrouwbare en volledige grondwaterdatabase en meetnetbeheersysteem kan komen, waarmee de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van grondwaterdata in de toekomst wordt geborgd.

Assetmanagement op maat: meer waarde creren

DE OPLOSSING Royal HaskoningDHV heeft begin 2013 onderzoek gedaan naar het grondwaterkwantiteitsmeetnet van de provincie Frysln. Daarbij hebben wij gebruik gemaakt van Dawaco, ons informatiesysteem voor meetnetten. We hebben onder andere een analyse gemaakt van de afwijkingen tussen de gegevens binnen DINO en Dawaco. De tijdsafhankelijke in-formatie hebben we automatisch vergeleken met software die naast Dawaco draait. In veertien dagen hebben we daar-mee de 900 filters van het provinciale meetnet gevalideerd en het afwijkende gedrag verklaard dat door hydrologische omstandigheden werd veroorzaakt, zoals bemalingen en ge-tijdewerking. Hieruit bleek dat ruim 35 procent van de filters onbetrouwbare data vertoonden, zodanig dat aan de totale langjarige reeks moest worden getwijfeld. Met validatie en herstel van deze data konden we dit percentage terugbren-gen tot minder dan 5 procent.

HET RESULTAAT Ons informatiesysteem Dawaco ondersteunt de informatie-behoefte van beleidsmedewerkers en adviseurs. Meetnetbe-heerders gebruiken Dawaco voor het vastleggen en valideren van de meetgegevens en het beheer van de meetnetten. Met Dawaco is bij de Provincie Frysln het percentage onbetrouw-bare data met een geringe investering teruggebracht tot onder de 5 procent. Hiermee is ruim 95 procent van de grondwater-stijghoogtedata in de provincie Frysln veilig gesteld. Hierdoor kan zij voorkomen dat verkeerde beleidsbeslissingen worden genomen op basis van foutieve data. Dankzij Dawaco is de grondwaterdatabase van de provincie Frysln weer integer en een investering van circa 1 miljoen euro veiliggesteld.

Bas van Lammeren06 10 27 00 [email protected]

Martijn van Houten 06 50 21 35 [email protected]

00410-fo-wat-m

o-rhdhv-0515-nl-v01-lvb

Hoogheemraadschap van Rijnland en Hollands Noorderkwartier

De toekomstige organisatie van zuiveringsbeheerDE VRAAGDe organisatie van het zuiveringsbeheer en breder van de gehele waterketen is onderwerp van discussie. In de toekomst zijn er diverse organisatievormen denkbaar, bijvoorbeeld met meer ruimte voor marktpartijen of samenwerking met andere overheden, met verschillende juridische rechtsvormen. Complicerende factor is dat er nog veel onzeker is. Denk aan de rol van de overheid, de financile situatie van de waterschappen en maatschappelijke trends als de circulaire economie. Hoogheemraadschap van Rijnland en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier willen beide een goede discussie over de toekomst van de organisatie van zuiveringsbeheer kunnen voeren. Daarvoor hebben ze inzicht nodig in de voor- en nadelen en de toekomstbestendigheid van de diverse organisatiescenarios. Deze benadering waarin prestaties, risicos en kosten worden bekeken, omvat de kern van assetmanagement.

Assetmanagement op maat: meer waarde creren

DE OPLOSSING Royal HaskoningDHV heeft samen met Twynstra Gudde on-derzoek gedaan naar alternatieve organisatievormen voor het zuiveringsbeheer. Dit proces werd begeleid door zowel een ambtelijke projectgroep als een bestuurlijke klankbord-groep. Met behulp van een vooraf vastgesteld afwegings-kader zijn de kenmerken van zes alternatieve organisaties-cenarios overzichtelijk in beeld gebracht en vergeleken:

Beschrijving en nadere inkleuring organisatievorm; Impact op de eigen organisatie; Impact op stakeholders; Toekomstbestendigheid en adaptief vermogen; Kwantificeerbare kosten en baten; Niet-kwantificeerbare kosten en baten; Risicos van het organisatiemodel en bij implementatie.

In het rapport zijn geen waardeoordelen of adviezen opge-nomen. Het rapport faciliteert de besturen van Hoogheem-raadschap van Rijnland en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier bij de discussie over de voor hen beste organisatievorm.

HET RESULTAAT De studie heeft de consequenties van zes mogelijke organisa-tievormen van zuiveringsbeheer in kaart gebracht. Hierdoor hebben de bestuurders van de hoogheemraadschappen in-zicht gekregen in de voor- en nadelen van verschillende denk-bare manieren (cq. organisatievormen) om de zuivering van afvalwater te organiseren. Op basis van het rapport kunnen Hoogheemraadschap van Rijnland en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een visie op het toekomstig zuive-ringsbeheer formuleren. Zo kunnen ze inspelen op uitdagingen en het zuiveringsbeheer op een hoog, doelmatig en professio-neel niveau brengen n houden.

Aris Witteborg06 11 315 [email protected]

Emil Hartman06 15 093 [email protected]

00410-fo-wat-m

o-rhdhv-0515-nl-v01-lvb

Gecertificeerd door Lloyds

Assetmanagement volgens ISO55000 gemplementeerdDE VRAAGChemelot is met een oppervlakte van 850 hectare het grootste chemische industrile complex in Nederland. Het complex huisvest meer dan 50 ondernemingen, waaronder DSM, Sabic, OCI, Sekisui, Air Liquide en Lanxess. Sitech heeft, als eigenaar van de infrastructurele assets op Chemelot, sinds 2006 Royal HaskoningDHV aangesteld voor het assetmanagement van onder meer 195 kilometer riolering, 80 kilometer weg, 50 kilometer spoor, 200 hectare groen, kolommen banen, 16 bruggen en een haven. Doel van deze uitbesteding was met name gericht op het reduceren van kosten en om te zorgen dat Sitech zich meer kon richten op haar kernac-tiviteiten. Sitech en Royal HaskoningDHV wilden de onderlinge samenwerking zo professioneel mogelijk inrichten en hebben besloten hier de ISO55000 (toen nog PAS55) voor te gebruiken.

Assetmanagement op maat: meer waarde creren

DE OPLOSSING Royal HaskoningDHV heeft een eigen assetmanagement- organisatie ingericht waar op dit moment circa 25 mensen specifiek voor Chemelot werken. Daarbij is de ISO55000- systematiek volledig gemplementeerd. Alle assets zijn goed in kaart gebracht en in een door Royal HaskoningDHV ontwikkeld beheersysteem gezet. Vanuit vastgestelde be-drijfsdoelen die gebaseerd zijn op de belangen en strategie van de opdrachtgever zijn voor alle assets duidelijke pres-tatie-indicatoren vastgesteld. Deze zijn zowel van belang voor het dagelijks beheer als ook voor verantwoording richting de opdrachtgever. Het assetmanagementsysteem is door Lloyds gecertificeerd volgens ISO55000.

HET RESULTAAT De volledige implementatie van assetmanagement heeft voor asset owner Sitech geleid tot aanzienlijke kostenbe-sparingen, een heldere risicobeheersing en optimaal Life Cycle Management. Marcel Roost, Sitech Site Infrastructure Manager van Chemelot die de formele eigenaar is van de assets zegt daarover: We werken al sinds 2006 met Royal HaskoningDHV, om over onze hele infrastructuur de juiste onderhouds- en beschikbaarheidsniveaus te kunnen bieden. Samen zijn we in staat de structurele kosten te verlagen, risicos te beperken, en de algehele prestaties te verhogen. Het optimale beheer van de volledige lifecycle heeft ook bijgedragen aan een lagere CO2-uitstoot.

De certificering van ons assetmanagementsysteem toont aan dat wij in staat zijn een assetmanagementorganisatie in te richten. Naast de genoemde verbeteringen bieden wij daarmee onze opdrachtgever ook transparantie en betrouw-baarheid. Royal HaskoningDHV is een van de eerste in haar sector met een ISO55000-certificering.

Aris Witteborg06 11 315 [email protected]

Emil Hartman06 15 093 [email protected]

00410-fo-wat-m

o-rhdhv-0515-nl-v01-lvb