Calamiteitenplan platforms · REFERENTIE BSA-TTB-00487 PAGINA 1 van 34 Calamiteitenplan platforms...

34
PROJECTNUMMER 738100 PROJECTLEIDER Juan van Beek AUTEUR Anne-Marie Taris AFDELING Offshore Grid NL DATUM 21 december 2017 VERSIE 2.0 STATUS Definitief REFERENTIE BSA-TTB-00487 PAGINA 1 van 34 Calamiteitenplan platforms Net op zee Borssele Transformator Platform

Transcript of Calamiteitenplan platforms · REFERENTIE BSA-TTB-00487 PAGINA 1 van 34 Calamiteitenplan platforms...

PROJECTNUMMER 738100

PROJECTLEIDER Juan van Beek

AUTEUR Anne-Marie Taris

AFDELING Offshore Grid NL

DATUM 21 december 2017

VERSIE 2.0

STATUS Definitief

REFERENTIE BSA-TTB-00487

PAGINA 1 van 34

Calamiteitenplan platforms

Net op zee Borssele

Transformator Platform

TenneT TSO B.V.

DATUM 21 december 2017

REFERENTIE BSA-TTB-00487

PAGINA 2 van 34

Inhoudsopgave

1. Inleiding 3

1.1 Afkortingen 3

1.2 Project achtergrond 3

1.3 Doel van het plan 5

1.4 Activiteiten en planning werkzaamheden 7

2. Informatiebronnen 8

2.1 HSM Project documenten 8

2.2 TenneT documenten en documenten van derden 8

3. Hoe te handelen bij calamiteiten 9

3.1 Waarschuwen en acties in geval van nood 9

3.2 Rapportage van Ongevallen en Incidenten 10

4. Contact informatie 13

4.1 Noodnummers 13

4.2 Contact informatie voor externe (hulp)diensten in geval van calamiteiten 13

4.3 Contact informatie van key personeel 15

5. Projectorganisatie 16

6. Scenario's 17

7. Verificatie vergunningeisen 34

TenneT TSO B.V.

DATUM 21 december 2017

REFERENTIE BSA-TTB-00487

PAGINA 3 van 34

1. Inleiding

1.1 Afkortingen

De volgende afkortingen worden gebruikt in dit plan:

BSA Borssele Alpha

BSB Borssele Beta

UXO UneXploded Ordnance

CTV Crew Transfer Vessel

ETRS89 European Terrestrial Reference System 1989

WGS84 World Geodetic System 1984

SHL Seaway Heavy Lifting

VBMS-NKT Consortium van “VolkerWessels Boskalis Marine Solutions” en “Nordiske Kabel og

Traadfabriker”

HSE Health Safety and Environment

TenneT TenneT TSO b.v.

HLV Heavy Lifting Vessel (kraanschip). Op dit project de “Oleg Stashnov”

O.I.M Offshore Installation Manager

RCE Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

1.2 Project achtergrond

Nederland heeft doelstellingen geformuleerd en in Europees verband afspraken gemaakt voor het realiseren

van de opwekking van duurzame - hernieuwbare - energie. Onderdeel hiervan is een groot aandeel in

windenergie. In het Energieakkoord voor duurzame groei (SER, 2013) is concreet vastgelegd dat 4.450 MW

aan windvermogen op zee operationeel dient te zijn in 2023. Hiervan is momenteel 1.000 MW operationeel

of in aanbouw, wat betekent dat een groot deel nog gerealiseerd moet worden. Voor de realisatie van het

overige windvermogen is de Wet Windenergie op Zee (WOZ) juli 2015 in werking getreden. Hierdoor heeft

de overheid mogelijkheden om kavels uit te geven voor ontwikkeling van windparken op zee.

TenneT T.S.O. b.v. (hierna TenneT) ontwikkelt het Net op Zee (NOZ). Hieronder vallen de verbindingen voor

het transport van elektriciteit van de toekomstige windenergiegebieden en de bijbehorende planologische

besluiten en vergunningaanvragen. De doelstelling wordt gerealiseerd via vijf gestandaardiseerde platforms

die in drie offshore gebieden worden aangelegd, te weten Borssele, Hollandse Kust Zuid en Hollandse Kust

Noord.

Het windenergiegebied Borssele wordt als eerste gerealiseerd met een netaansluiting naar het bestaande

380kV hoogspanningsstation in Borssele. Het windenergiegebied zal een vermogen van 1.400 MW bieden.

TenneT TSO B.V.

DATUM 21 december 2017

REFERENTIE BSA-TTB-00487

PAGINA 4 van 34

Het Net op Zee bestaat uit:

1 twee offshore transformatorplatforms voor de aansluiting van de windturbines inclusief een interlink-

kabel tussen de beide platforms;

2 vier 220 kV AC kabels op zee (offshore) voor de aansluiting op het landnetwerk;

3 vier 220 kV AC kabels op land (onshore) voor de aansluiting op hoogspanningsstation Borssele

4 hoogspanningsstation in Borssele op land.

TenneT heeft HSM gecontracteerd om de twee platforms te ontwerpen, te bouwen en te installeren.

Transformator platform Borssele Alpha bevindt zich nabij de noord-west hoek van kavel II. Op dit platform

zullen de kabels van kavel I & II worden aangesloten.

Transformator platform Borssele Beta bevindt zich nabij de noord-west hoek van kavel III. Op dit platform

zullen de kabels van kavel III, IV & V worden aangesloten.

Het project is schematisch weergegeven in de volgende 2 figuren.

Figuur 1.2.1: Schematische weergave windpark Borssele

TenneT TSO B.V.

DATUM 21 december 2017

REFERENTIE BSA-TTB-00487

PAGINA 5 van 34

Figuur 1.2.2: Opbouw en positie van windpark Borssele met platform Alpha (BSA) en Beta (BSB)

1.3 Doel van het plan

Dit document presenteert het “Calamiteitenplan” van de transformator platforms Borssele Alpha en Borssele

Beta.

Dit calamiteitenplan is opgesteld om te voldoen aan voorschrift 10, gesteld in de vergunning inzake de

Waterwet (ref. RWS-2016/28137); De vergunninghouder overlegt voorafgaand aan de aanlegfase een

veiligheids- en calamiteitenplan.

HSM Offshore is in opdracht van TenneT verantwoordelijk voor het ontwerp, fabricage, transport en

installatie, aansluiten, testen en opleveren van het Alpha en Beta transformator platform.

Dit calamiteitenplan is opgezet ten behoeve van iedereen die namens HSM op offshore locatie werkzaam is

voor het BSA en BSB project. Het calamiteitenplan bevat verschillende calamiteit scenario’s die zo

eenvoudig mogelijk zijn gehouden en instructies geven voor diegene die te maken heeft met een calamiteit.

TenneT TSO B.V.

DATUM 21 december 2017

REFERENTIE BSA-TTB-00487

PAGINA 6 van 34

Voor diegenen die met een calamiteit offshore te maken hebben heeft dit plan als doel:

1 Het redden van slachtoffers en/of het tot een minimum beperken van de gevolgen van een calamiteit

voor mens en milieu (nood).

• Bewerkstelligen dat ter plaatse van de calamiteit de juiste initiële acties worden genomen.

2 Het informeren van betrokken partijen en het geven van de juiste en relevante informatie (rapportage).

• Alarmeren in geval van calamiteit en waarschuwen van betrokken partijen.

• Oproepen van assistentie van de juiste hulpdienst(en).

• Het geven van de juiste informatie aan de betreffende hulpdienst(en).

De calamiteiten scenario’s geven richtlijnen voor te nemen acties voor de verschillende partijen die bij een

calamiteit zijn betrokken.

Bij schepen zijn de aan boord geldende calamiteiten plannen en procedures van toepassing. Dit

calamiteitenplan is een overkoepelend plan en vervangt deze niet. In geval van een calamiteit aan boord van

een schip dient in overeenstemming met de scheepsplannen en procedures gehandeld te worden.

Dit calamiteitenplan dekt de activiteiten op en rond het transformatorplatform Alpha en Beta en de 500m

zone rondom het desbetreffende platform.

TenneT TSO B.V.

DATUM 21 december 2017

REFERENTIE BSA-TTB-00487

PAGINA 7 van 34

1.4 Activiteiten en planning werkzaamheden

De werkzaamheden (zie “werkplan platforms”) zijn als volgt:

• De erosiebescherming (scour protection) wordt als eerste aangebracht;

• Vervolgens wordt de onderbouw (jacket) op de erosiebescherming geplaatst en verankerd in de bodem

door middel van heipalen;

• Hierna staat de onderbouw (jacket) gedurende enige tijd (maximaal 1 jaar) als “zelfstandige” installatie op

locatie, voorzien van de noodzakelijke verlichting en markering. Tijdens deze periode hebben de

aannemers, die de zeekabels aanleggen, de gelegenheid om hun kabels in de onderbouw te monteren;

• Vervolgens wordt de bovenbouw (topside) geplaatst en op de onderbouw aangesloten;

• Hierna start een periode waarin alle (elektrische) systemen één voor één aangesloten, getest en in

werking gesteld worden;

• Vervolgens begint een operationele periode van ongeveer 30 jaar;

• Nadat de operationele periode is beëindigd, zal de installatie weer losgekoppeld en verwijderd worden.

Voor zowel en Alpha als Beta worden de werkzaamheden in dezelfde volgorde uitgevoerd.

Periode Activiteit Uitvoerende/ Verantwoordelijke

April-juni 2018

Installeren erosiebescherming (stenenbed)

op zeebodem op locatie Alpha en Beta.

HSM /Boskalis

Augustus 2018

Installeren onderbouw (jacket) Alpha. HSM /SHL

December 2018

UXO survey ter plaatse van Alpha en Beta

platform

HSM / n.t.b

September 2018-

januari 2019

220kV kabel op onderbouw Alpha installeren VBMS; HSM heeft “care and

custody” van het platform

Maart-april 2019

Plaatsen bovenbouw Alpha HSM /SHL

April-mei 2019

Installeren onderbouw (jacket) Beta HSM /SHL

Juni 2019-januari

2020

220kV kabel op onderbouw Beta installeren VBMS

HSM heeft “care and custody” van

het platform

April-augustus 2019

Plaatsen werkplatform (Seafox) en

afmonteren en testen platform Alpha

HSM / Seafox

December 2019

UXO survey ter plaatse van Beta platform HSM / n.t.b

Maart-april 2020

Plaatsen bovenbouw Beta HSM /SHL

April-augustus 2020

Plaatsen werkplatform (Seafox) en

afmonteren en testen platform Beta

HSM / Seafox

Onbemande fase Geen activiteit TenneT

TenneT TSO B.V.

DATUM 21 december 2017

REFERENTIE BSA-TTB-00487

PAGINA 8 van 34

2. Informatiebronnen

2.1 HSM Project documenten

Ref Document Title HSM Doc. Number Rev.

[01] Project Execution Plan 366-00.01.01

[02] Quality Policy Statement and Introduction 366-01.01.01

[03] Organisation Charts 366-02.01.01

[04] Responsibilities/Authorities 366-02.02.01

[05] HSE Plan 366-12.01.00

[06] HSE Risk Assessment 366-12.02.01

[07] HSE Risk assessment for Offshore Operations 366-12.03.02

[08] HSE Plan for Offshore Operations 366-12.03.01

2.2 TenneT documenten en documenten van derden

Ref Document Title Doc. Number Rev.

[101] E1 Safety, Health and Environmental Requirements ONL-TTB-03127 3

[102] Statement of Intent ONL-TTB-03127 Attm. 001

[102] Life Saving Rules ONL-TTB-03127 Attm. 002

[103] Safety Vision 2018 ONL-TTB-03127 Attm. 003

[104] Accidents and Incidents Categories ONL-TTB-03127 Attm. 004

[104] Seafox 7 Emergency Response Manual ERP.SF7.001 1

[105] SHL Vessel Emergency Response Plan SP.HL.103.020 0

[106] SHL Company Emergency Response Plan SP.HL.103.005 12

[107] Boskalis - Emergency Bridging Document BO-528-15375-EBD

[108] Explosievenkaart Nederlandse Kustwacht Uitgave: november'09

[109] G+ board memo; Quick Wins - Emergency Response

Plans and Response Procedures

Uitgave 23-11-2016

TenneT TSO B.V.

DATUM 21 december 2017

REFERENTIE BSA-TTB-00487

PAGINA 9 van 34

3. Hoe te handelen bij calamiteiten

3.1 Waarschuwen en acties in geval van nood

3.1.1 Transformator platform / werkplatform

In geval van een situatie waarbij een mensenleven in gevaar is dient onmiddellijk de Offshore Installation

Manager (OIM) gewaarschuwd te worden die vervolgens de Nederlandse Kustwacht waarschuwt.

OIM T; +31 6 22973431

Kustwacht

Meldkamer Kustwacht (24 uur):

Telefoon: ALARMNUMMER; 0900 0111

Minder dringende zaken: 0223 542300

Telefax: 0223 658358

Radio: Permanente radiowacht op VHF kanaal: 16

DSC: VHF kanaal 70 en MF 2187,5 kHz

Roepnaam bij SAR: Den Helder Rescue.

Voor overige zaken: Nederlandse Kustwacht of Netherlands Coastguard

MMSI nr.: 002442000

[email protected]

Maak gebruik van de zes W’s bij de rapportage;

W = Wie rapporteert/belt

W = Waar is de locatie

W = Wat is er gebeurd

W = Wanneer is het gebeurd

W = Weerssituatie op de locatie

W = Wacht op instructies

Houd contact gegevens bij de hand en stop de communicatie niet tot dit gezegd wordt.

Indien mogelijk direct slachtoffer redden of incident indammen. De scenario’s die zich kunnen voordoen en

hoe te handelen zijn op de kaarten in hoofdstuk 6 beschreven.

In geval van een milieu incident dient de OIM en de Nederlandse Kustwacht te worden gewaarschuwd. Bij

ernstige incidenten wordt ook de SodM geïnformeerd.

Locatie uitgedrukt in WGS84: BSA (Borssele Alpha): 51° 41’ 59,72” noord; 3° 3’ 24,15” oost

51° 41.995’ noord; 3° 3.403’ oost

BSB (Borssele Beta): 51° 43’ 35,46” noord; 2° 57’ 56,010” oost

51° 43.591’ noord; 2° 57.933’ oost

TenneT TSO B.V.

DATUM 21 december 2017

REFERENTIE BSA-TTB-00487

PAGINA 10 van 34

3.1.2 Aan boord van schepen

Indien zich een calamiteit of noodsituatie aan boord van een schip voordoet wordt het scheeps- calamiteiten

plan aangehouden.

3.1.3 Helikopter transporten

Indien zich een calamiteit of noodsituatie met een helikopter voordoet wordt het calamiteiten plan van de

Seafox 7 of Oleg Strashnov aangehouden, afhankelijk van de bestemming / locatie van de helikopter.

3.1.4 Archeologische vondsten

Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden voorwerpen, sporen of overblijfselen worden

aangetroffen welke, naar redelijkerwijs kan worden vermoed, van historisch, oudheidkundig of

wetenschappelijk belang zijn, wordt de vindplaats gemarkeerd en aan de waterbeheerder en de RCE

doorgegeven: • Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed +31 (0) 33 – 421 7 456 en/of [email protected] • Rijkswaterstaat [email protected] • Kustwacht per telefoon of e-mail

De vergunninghouder neemt zodanige maatregelen dat verdere aantasting van aanwezige dan wel

aangetroffen objecten zoveel mogelijk wordt voorkomen.

3.2 Rapportage van Ongevallen en Incidenten

De wijze van rapportage van ongevallen en incidenten is aangegeven in de volgende schema’s.

Meldingsplichtige ongevallen worden direct bij de SodM gemeld.

TenneT TSO B.V.

DATUM 21 december 2017

REFERENTIE BSA-TTB-00487

PAGINA 11 van 34

Reporting Scheme Offshore Incidents & Accidents HSM

Reporting of high cat. accidents. (immediate telephone call required for all category D and E accidents).

Reporting incidents and accidents. (for all categories; reporting by means of form ‘Notification of Incidents and Accidents’).

Supervisor

Head of Operations Head of Operations

QHSE Manager

Supervisor

Managing Director

Head of Production

HSE Officer

Project Manager

TenneT

Board

Family

Managing

QHSE Manager

HSE Officer

Head of Finance

SodM

Project Manager

TenneT

Head of Production

Via Head of Finance to

Insurance Authorities (if req’d)

Involved (if req’d)

Classification of Incidents and Accidents

Near Miss, category A

Medical Treatment Case (< 1 day), category B

Restricted Work Day Case category B1

Lost Work Day Case (loss > 24 hrs), category C

Hospitalization, category D

Fatality, category E

Fire, category F

Environmental Incident, category M

Material Damage, category S

Andus Group

O.I.M O.I.M

TenneT TSO B.V.

DATUM 21 december 2017

REFERENTIE BSA-TTB-00487

PAGINA 12 van 34

Reporting Scheme Offshore Incidents & Accidents Subcontractors

Reporting of high cat. accidents. (immediate telephone call required for all category D and E accidents).

Reporting incidents and accidents.

(for all categories; reporting by means of Incidents Report).

Manager of Company involved. (e.g. Subcontractor, Third Party)

Project Manager HSM Project Manager HSM

QHSE Manager

Manager of Company involved. (e.g. Subcontractor, Third Party)

Managing Director

Head of Operations

HSE Officer

Head of Production

TenneT

Board

Andus Group

Managing Director

QHSE Manager

HSE Officer

Authorities

Head of Operations

Involved (if req’d)

Authorities (if req’d)

Classification of Incidents and Accidents

Near Miss, category A

Medical Treatment Case (< 1 day), category B

Restricted Work Day Case category B1

Lost Work Day Case (loss > 24 hrs), category C

Hospitalization, category D

Fatality category E

Fire category F

Environmental Incident, category M

Material Damage, category S

TenneT

Family

O.I.M O.I.M

TenneT TSO B.V.

DATUM 21 december 2017

REFERENTIE BSA-TTB-00487

PAGINA 13 van 34

4. Contact informatie

4.1 Noodnummers

Instantie Adres Contact info

Nederlandse Kustwacht Gebouw MHKC

Rijkszee-en Marine Haven 1, 1781

ZZ Den Helder

Alarm; +31 900 0111

VHF Kanaal 16.

Minder dringende zaken

+31 22354 2300

4.2 Contact informatie voor externe (hulp)diensten in geval van calamiteiten

Externe Dienst Contact gegevens VHF / Telefoon

Radio Medische Dienst Niet urgente zaken:

+31 2 2354 2500

VHF Ch 70 DCS of VHF Ch 16

MF DCS 2187.5 kHz of MF 2182

kHz

Inmarsat A/B/M/ Telefoon – via

Station 12

Inmarsat A/B/C Telex – via Station

12

Port Control Vlissingen

Zeeland Ports

Schelpenpad 2, P.O. BOX 132, NL-

4530 AC Terneuzen

+31 1 0593 1669

+31 623838159 (backup)

24/7 beschikbaarheid

GNA

GNA (Gemeenschappelijke

Nautische

Autoriteit)

Indien in GNB-gebied

(Gemeenschappelijk Nautisch

Beheer)

Vlissingen

Schelde Coördinatie centrum

+31 118 424 700

24/7 available

VC Steenbank VHF 64

VC Vlissingen VHF14

Tel: +31 (0) 118 42 47 58

+31 (0) 118 42 47 60

Fax: +31 (0) 118 41 81 42

+31 (0) 118 46 77 00

Email: [email protected]

TenneT TSO B.V.

DATUM 21 december 2017

REFERENTIE BSA-TTB-00487

PAGINA 14 van 34

Rijkswaterstaat Poelendaelesingel 18

4335 JA Middelburg

Contactpersoon: Werner Helmich,

[email protected]

Voor calamiteiten:

[email protected]

Ziekenhuis Admiraal de Ruyter,

Goes

’s Gravenpolderseweg 114

4462 RA Goes (NL)

Locatie Google Maps

Eerste Hulp afdeling 24/7 bereikbaar

+31 1 1323 4000

+31 1 1323 4250

112 (Alarm / Ambulance)

Ziekenhuis Admiraal de Ruyter,

Vlissingen

Koudekerkseweg 88

4382 EE Vlissingen

Locatie Google Maps

+31 1 1842 5000

112 (Alarm / Ambulance)

Note: er is in Vlissingen GEEN

Eerste Hulp afdeling

Alarmnummer om in contact te

komen met Politie, Brandweer of

Ambulance in Nederland

Alleen indien schip afgemeerd ligt,

indien varende alarm oproepen via

Kustwacht/GNA

Algemeen Alarm nummer:

112

Huisartsenpost Walcheren

(Vlissingen)

Koudekerkseweg 86

4382 ED Vlissingen

0900-1985

Huisartsenpost Locatie Bevelanden

(Goes)

’s Gravenpolderseweg 114b

4462 RA Goes

0900–1785

Tandartsen Walcheren http://www.tandartswalcheren.nl 24/7 bereikbaar

+31 6 3047 6914.

Noodgevallen alleen tijdens de

avond of nacht.

SodM Den Haag 24/7 bereikbaar

+31 (0)6 533 88 722

[email protected]

TenneT TSO B.V.

DATUM 21 december 2017

REFERENTIE BSA-TTB-00487

PAGINA 15 van 34

4.3 Contact informatie van key personeel

Name Function title Company (Mob) phone

number Remarks

Office --- HSM +31 (0)10 427 92

00

Jaco Lemmerzaal Managing Director HSM +31 6 5138 2536 Home based Schiedam

Gijs Kaashoek Head of Operations HSM +31 6 2070 6057 Home based Schiedam

Eric Oostdam QHSE Manager HSM +31 6 2070 9941 Home based Schiedam

Gert Jan Smits Head of Production HSM +31 6 1272 2122 Home based Schiedam

Jannes Kinds Project Manager HSM +31 6 5338 2650 Home based Schiedam

Koen Moons Deputy Project

Manager HSM +31 6 2248 4672

Home based Schiedam /

Offshore

Anton van der Elst Offshore Installation

Manager HSM +31 6 2297 3431 Offshore

Office --- TenneT ---

Juan van Beek Overall project lead TenneT +31 6 10 10 4392 [email protected]

Bastiaan Burger Platform Lead TenneT +31 6 14 68 0054 [email protected]

Tim de Fruyt HSE Manager TenneT +32 473 392 099

Marine Operations

Centre --- TenneT

+49 (0) 5132 89

2400 [email protected]

Boskalis

Sander Uijl Project Manager Boskalis +31 6 21714834 Home based Papendrecht /

Offshore

SHL

Daan Franssen Project Manager SHL Home based Zoetermeer /

Offshore

Seafox

Office Seafox +31 23 5541313

Joan van Straten Rig Manager Seafox +31 6 23077523 Home based / Offshore

Voor aanvang van de werkzaamheden zal deze lijst ge-update worden.

TenneT TSO B.V.

DATUM 21 december 2017

REFERENTIE BSA-TTB-00487

PAGINA 16 van 34

5. Projectorganisatie

Windfarm 1 & 2

DONG

TenneT

Logistics

T.b.n.

Rock Dumping **

Boskalis

Offshore Construction

T.b.n.

Piping

Subcontractor

Transport & Installation

SHL **

Vendors

Structural

HSM Production**

O I M *

Anton van der Elst

VBMS **

HSM Project Manager

Jannes Kinds

UXO **

T.b.n.

Windfarm 3 & 4

Blauwwind

Commissioning

E & I

Subcontractor

FIM Suppliers

T&I Coordinator

T.b.n.

Scaffolding

T.b.n.

Hosting Services **

Seafox

Fitters

Welders

Coaters

* Hoofd Calamiteitenteam

** BHV’ers

TenneT TSO B.V.

DATUM 21 december 2017

REFERENTIE BSA-TTB-00487

PAGINA 17 van 34

6. Scenario's

Dit hoofdstuk voorziet in richtlijnen voor de verschillende noodsituaties door middel van scenario’s.

Elk scenario beschrijft acties voor de verschillende betrokken partijen. Kleur codes geven aan waar het nood

scenario betrekking op heeft:

Rood voor transformator platforms

Blauw voor schepen

Oranje voor derde partijen

Groen voor overig

Deze kleurencodes en opzet van de scenario’s zijn in lijn met de board memo van de G+ van 23 december

2016.

TenneT TSO B.V.

DATUM 21 december 2017

REFERENTIE BSA-TTB-00487

PAGINA 18 van 34

6.1 – Slachtoffer evacuatie van platform per schip

Acties

Pla

tform

Pas eerste hulp toe indien mogelijk.

Informeer de OIM.

In overleg wordt beslist om tot evacuatie over te gaan.

Verplaats het slachtoffer naar de Seafox7 of HLV met behulp van stretcher, evt. “rope access” middelen of ander soort hulpmiddelen.

Pla

tfo

rm

Aan b

oord

Tref voorbereidingen voor een evacuatie van het slachtoffer.

Breng het slachtoffer over van de Seafox7 of HLV naar het schip/vaartuig in navolging van het calamiteitenplan aan boord.

Hou verbinding met het vaartuig.

Schep

en

Wacht instructies af.

OIM

In overleg met EHBO/Medic besluit tot evacuatie van het slachtoffer.

Bepaal of er hulp van de kustwacht nodig is.

Informeer Seafox7 of HLV.

Waarschuw de Nederlandse Kustwacht.

Informeer de andere schepen.

Contact informatie Nederlandse Kustwacht Telefoon: ALARMNUMMER; 0900 0111 VHF kanaal 16 DSC: VHF kanaal 70 en MF 2187,5 kHz Roepnaam bij SAR: Den Helder Rescue OIM +31 6 2297 3431

TenneT TSO B.V.

DATUM 21 december 2017

REFERENTIE BSA-TTB-00487

PAGINA 19 van 34

6.2 – Electrocutie

Acties

Pla

tform

Stel eigen veiligheid zeker.

Raak het slachtoffer niet aan totdat de stroom is uitgeschakeld.

Pas levensreddende eerste hulp toe aan het slachtoffer.

Informeer OIM met vermelding van; o Aard van de verwonding en aantal slachtoffers o Locatie o Of assistentie nodig is.

Begin voorbereidingen t.b.v. evacuatie van het slachtoffer.

Pla

tfo

rm

Aan b

oord

Tref voorbereidingen voor een evacuatie van het slachtoffer.

Indien gevraagd assistentie verlenen.

Schep

en

Wacht instructies af.

OIM

Informeer Seafox7 of HLV.

Bepaal of er hulp van de kustwacht nodig is.

Waarschuw de Nederlandse Kustwacht.

Informeer de andere schepen.

Contact informatie Nederlandse Kustwacht Telefoon: ALARMNUMMER; 0900 0111 VHF kanaal 16 DSC: VHF kanaal 70 en MF 2187,5 kHz Roepnaam bij SAR: Den Helder Rescue OIM +31 6 2297 3431

In ieder geval van elektrocutie moet het slachtoffer naar een ziekenhuis worden gebracht voor nader

onderzoek.

TenneT TSO B.V.

DATUM 21 december 2017

REFERENTIE BSA-TTB-00487

PAGINA 20 van 34

6.3 – Slachtoffer Evacuatie van platform met helikopter

Acties;

Pla

tform

Pas EHBO toe indien mogelijk.

Informeer OIM.

In overleg wordt beslist om tot evacuatie over te gaan.

Verplaats het slachtoffer naar de Seafox7 of HLV met behulp van stretcher, evt. “rope access” middelen of ander soort hulpmiddelen.

Pla

tfo

rm

Aan b

oord

Tref voorbereidingen voor een evacuatie van het slachtoffer.

Evacueer slachtoffer in navolging van het calamiteitenplan aan boord.

Schep

en

Wacht instructies af.

OIM

In overleg met EHBO/Medic besluit tot evacuatie van het slachtoffer.

Informeer Seafox7 of HLV.

Informeer de andere schepen.

Waarschuw de Nederlandse Kustwacht.

Contact informatie Nederlandse Kustwacht Telefoon: ALARMNUMMER; 0900 0111 VHF kanaal 16 DSC: VHF kanaal 70 en MF 2187,5 kHz Roepnaam bij SAR: Den Helder Rescue OIM +31 6 2297 3431

TenneT TSO B.V.

DATUM 21 december 2017

REFERENTIE BSA-TTB-00487

PAGINA 21 van 34

6.4 – Man Overboord (Platform)

Acties;

Pla

tform

Roep “Man overboord” en herhaal dit enkele malen.

Een man blijft naar het slachtoffer wijzen.

Werp reddingsboei indien aanwezig.

Contact brug Seafox/HLV voor hulp.

Informeer OIM.

Hou contact met (reddings)boot.

Pla

tfo

rm

Aan b

oord

Indien wachtboot aanwezig is roep dan direct hulp van de wachtboot in.

Indien geen wachtboot aanwezig laat rescue te water.

Hou VHF contact over de locatie van het slachtoffer en haal slachtoffer uit het water.

Schep

en

Wacht instructies af.

Tref voorbereidingen voor assistentie.

OIM

Waarschuw direct Seafox/HLV .

Informeer de andere schepen.

Waarschuw de Nederlandse Kustwacht

Contact informatie Nederlandse Kustwacht Telefoon: ALARMNUMMER; 0900 0111 VHF kanaal 16 DSC: VHF kanaal 70 en MF 2187,5 kHz Roepnaam bij SAR: Den Helder Rescue OIM +31 6 2297 3431

TenneT TSO B.V.

DATUM 21 december 2017

REFERENTIE BSA-TTB-00487

PAGINA 22 van 34

6.5 – Brand op Platform

Acties:

Pla

tform

Sla alarm

Start brandbestrijding met de beschikbare middelen.

Pas indien noodzakelijk EHBO toe

Inform OIM

Gereed maken voor evacuatie

Pla

tfo

rm

Aan b

oord

Tref voorbereidingen voor een evacuatie van het slachtoffer.

Evacueer slachtoffer in navolging van het calamiteitenplan aan boord.

Schep

en

Wacht verdere instructies af

Gereed maken voor evt assistentie

OIM

In overleg besluit tot evacuatie

Informeer Seafox7 of HLV.

Informeer de andere schepen

Waarschuw de Nederlandse Kustwacht

Contact informatie Nederlandse Kustwacht Telefoon: ALARMNUMMER; 0900 0111 VHF kanaal 16 DSC: VHF kanaal 70 en MF 2187,5 kHz Roepnaam bij SAR: Den Helder Rescue OIM +31 6 2297 3431

TenneT TSO B.V.

DATUM 21 december 2017

REFERENTIE BSA-TTB-00487

PAGINA 23 van 34

6.6 – Schip op drift – risico op aanvaring met platform

Acties:

Aan b

oord

Gereed maken voor evacuatie

het calamiteitenplan van het schip aanhouden

Derd

en

Pla

tform

Informeer OIM.

Gereed maken voor evacuatie.

Schep

en

Wacht verdere instructies af

OIM

In overleg besluit tot evacuatie

Informeer Seafox7 of HLV.

Informeer de andere schepen

Waarschuw de Nederlandse Kustwacht

Contact informatie Nederlandse Kustwacht Telefoon: ALARMNUMMER; 0900 0111 VHF kanaal 16 DSC: VHF kanaal 70 en MF 2187,5 kHz Roepnaam bij SAR: Den Helder Rescue OIM +31 6 2297 3431

TenneT TSO B.V.

DATUM 21 december 2017

REFERENTIE BSA-TTB-00487

PAGINA 24 van 34

6.7 – Man Over Boord

Acties:

Aan b

oord

Het calamiteitenplan van het schip aanhouden

Informeer de OIM

Informeer de andere schepen.

Sch

ep

en

Pla

tform

Wacht verdere instructies af

Schep

en

Wacht verdere instructies af

Gereed maken voor evt assistentie

OIM

Hou contact (VHF)

Waarschuw de Nederlandse Kustwacht.

Contact informatie Nederlandse Kustwacht Telefoon: ALARMNUMMER; 0900 0111 VHF kanaal 16 DSC: VHF kanaal 70 en MF 2187,5 kHz Roepnaam bij SAR: Den Helder Rescue OIM +31 6 2297 3431

TenneT TSO B.V.

DATUM 21 december 2017

REFERENTIE BSA-TTB-00487

PAGINA 25 van 34

6.8 – Brand aan boord

Acties:

Aan b

oord

Het calamiteitenplan van het schip aanhouden

Informeer de OIM

Informeer de andere schepen.

Sch

ep

en

Pla

tform

Wacht verdere instructies af

Schep

en

Wacht verdere instructies af

Gereed maken voor verlenen assistentie

OIM

Hou contact (VHF)

Waarschuw de Nederlandse Kustwacht

Contact informatie Nederlandse Kustwacht Telefoon: ALARMNUMMER; 0900 0111 VHF kanaal 16 DSC: VHF kanaal 70 en MF 2187,5 kHz Roepnaam bij SAR: Den Helder Rescue OIM +31 6 2297 3431

TenneT TSO B.V.

DATUM 21 december 2017

REFERENTIE BSA-TTB-00487

PAGINA 26 van 34

6.9 – Kustwacht / Reddingsbrigade assistentie op verzoek van Derden

Acties:

Aan b

oord

Het calamiteitenplan van het schip aanhouden

Informeer de OIM

Informeer de andere schepen.

Derd

en

Pla

tform

Wacht verdere instructies af

Schep

en

Wacht verdere instructies af

Assisteer en hulp bieden waar mogelijk

OIM

Hou contact met kustwacht

Informeer schepen

Contact informatie Nederlandse Kustwacht Telefoon: ALARMNUMMER; 0900 0111 VHF kanaal 16 DSC: VHF kanaal 70 en MF 2187,5 kHz Roepnaam bij SAR: Den Helder Rescue OIM +31 6 2297 3431

TenneT TSO B.V.

DATUM 21 december 2017

REFERENTIE BSA-TTB-00487

PAGINA 27 van 34

6.10 – Aanvaring

Acties:

Aan b

oord

Het calamiteitenplan van het schip aanhouden

Informeer de OIM

Informeer de andere schepen.

Sch

ep

en

Pla

tform

Wacht verdere instructies af

Schep

en

Wacht verdere instructies af

OIM

Hou contact (VHF)

Waarschuw de Nederlandse Kustwacht.

Contact informatie Nederlandse Kustwacht Telefoon: ALARMNUMMER; 0900 0111 VHF kanaal 16 DSC: VHF kanaal 70 en MF 2187,5 kHz Roepnaam bij SAR: Den Helder Rescue OIM +31 6 2297 3431

TenneT TSO B.V.

DATUM 21 december 2017

REFERENTIE BSA-TTB-00487

PAGINA 28 van 34

6.11 – Helikopter ongeluk

Acties:

Pla

tform

Wacht verdere instructies af

Derd

en

Aan b

oord

Het calamiteitenplan van het schip aanhouden

Informeer de OIM

Informeer de andere schepen.

Schep

en

Wacht verdere instructies af

OIM

Waarschuw de Nederlandse Kustwacht

Contact informatie Nederlandse Kustwacht Telefoon: ALARMNUMMER; 0900 0111 VHF kanaal 16 DSC: VHF kanaal 70 en MF 2187,5 kHz Roepnaam bij SAR: Den Helder Rescue OIM +31 6 2297 3431

TenneT TSO B.V.

DATUM 21 december 2017

REFERENTIE BSA-TTB-00487

PAGINA 29 van 34

6.12 – Milieu Incident vanaf een schip

Acties:

Pla

tform

Wacht verdere instructies af

Sch

ep

en

Aan b

oord

Het calamiteitenplan van het schip aanhouden

Informeer de OIM

Informeer de andere schepen.

Schep

en

Wacht verdere instructies af

OIM

Indien noodzakelijk waarschuw TenneT

Instructies van autoriteiten doorgeven aan de betrokken partijen

Waarschuw de Nederlandse Kustwacht.

Contact informatie Nederlandse Kustwacht Telefoon: ALARMNUMMER; 0900 0111 VHF kanaal 16 DSC: VHF kanaal 70 en MF 2187,5 kHz Roepnaam bij SAR: Den Helder Rescue OIM +31 6 2297 3431

TenneT TSO B.V.

DATUM 21 december 2017

REFERENTIE BSA-TTB-00487

PAGINA 30 van 34

6.13 – Milieu Incident vanaf het platform

Acties:

Pla

tform

Informeer direct de OIM

Achterhaal de bron van vervuiling en voer naar beste vermogen preventie en schoonmaak acties uit.

Breng noodzakelijke extra hulpmiddelen in kaart en vraag deze op bij OIM

Hou de situatie in de gaten en wacht verdere instructies af

Pla

tfo

rm

Schep

en

Wacht verdere instructies af.

Verleen assistentie wanneer gevraagd

OIM

Waarschuw de Nederlandse Kustwacht.

Waarschuw de schepen.

Indien noodzakelijk waarschuw TenneT

Contact informatie Nederlandse Kustwacht Telefoon: ALARMNUMMER; 0900 0111 VHF kanaal 16 DSC: VHF kanaal 70 en MF 2187,5 kHz Roepnaam bij SAR: Den Helder Rescue OIM +31 6 2297 3431

TenneT TSO B.V.

DATUM 21 december 2017

REFERENTIE BSA-TTB-00487

PAGINA 31 van 34

6.14 – Niet geëxplodeerde bom / granaat

Acties:

Pla

tform

Geen UXO te verwachten op het platform

Bij melding wacht instructies af

Evacuatie voorbereiden.

Overi

gen

Aan b

oord

Het calamiteiten plan van het schip aanhouden.

Niet aanraken, verplaatsen of verwijderen van het voorwerp.

Waarschuw de OIM.

Informeer de andere schepen.

Bereid evacuatie voor.

Schep

en

Wacht verdere instructies af.

Bereid evacuatie voor.

OIM

Waarschuw de Nederlandse Kustwacht

Informeer TenneT

Instructies van autoriteiten doorgeven aan de betrokken partijen

Contact informatie Nederlandse Kustwacht Telefoon: ALARMNUMMER; 0900 0111 VHF kanaal 16 DSC: VHF kanaal 70 en MF 2187,5 kHz Roepnaam bij SAR: Den Helder Rescue OIM +31 6 2297 3431

TenneT TSO B.V.

DATUM 21 december 2017

REFERENTIE BSA-TTB-00487

PAGINA 32 van 34

6.15 – Niet –project gerelateerde schepen binnen 500m zone

Acties:

Pla

tform

Indien niet-project gerelateerde schepen de 500m zonder toestemming binnenkomen waarschuw direct de OIM.

Bij aanwezigheid van een wachtboot zal de wachtboot de naderende boot oproepen via de radio.

Overi

gen

Aan b

oord

De aanboord geldende procedures treden in werking.

Waarschuw de OIM.

Schep

en

Wacht verdere instructies af.

OIM

Indien melding van platform; o Waarschuw de wachtboot indien aanwezig. o Waarschuw andere schepen. o Waarschuw de Nederlandse Kustwacht

Contact informatie Nederlandse Kustwacht Telefoon: ALARMNUMMER; 0900 0111 VHF kanaal 16 DSC: VHF kanaal 70 en MF 2187,5 kHz Roepnaam bij SAR: Den Helder Rescue OIM +31 6 2297 3431

TenneT TSO B.V.

DATUM 21 december 2017

REFERENTIE BSA-TTB-00487

PAGINA 33 van 34

6.16 – Onbekende drijvende objecten binnen 500m zone

Acties:

Pla

tform

Indien potentieel gevaar voor scheepvaart waarschuw direct de OIM.

Hou oog op drijvend object.

Afhankelijk van de aard en afmeting van het object wordt besloten of het uit zee gehaald kan worden. Indien mogelijk dan object bergen.

Overi

gen

Aan

boord

Het calamiteitenplan van het schip aanhouden.

Waarschuw OIM

Informeer de andere schepen.

Schep

en

Wacht verdere instructies af.

OIM

Indien melding van het platform; o Informeer de andere schepen. o Waarschuw de Nederlandse Kustwacht

Contact informatie Nederlandse Kustwacht Telefoon: ALARMNUMMER; 0900 0111 VHF kanaal 16 DSC: VHF kanaal 70 en MF 2187,5 kHz Roepnaam bij SAR: Den Helder Rescue OIM +31 6 2297 3431

TenneT TSO B.V.

DATUM 21 december 2017

REFERENTIE BSA-TTB-00487

PAGINA 34 van 34

7. Verificatie vergunningeisen

Vergunning en

voorschriftnummer

Voorschrift Verificatie

Watervergunning

Voorschrift 10.1

Calamiteitenplan

De vergunninghouder overlegt voorafgaand aan de aanlegfase

een veiligheids- en calamiteitenplan.

Zie secties 3 t/m 6

Watervergunning

Voorschrift 10.2

Calamiteitenplan

Het veiligheids- en calamiteitenplan zoals bedoeld in lid 1 behoeft

de goedkeuring van de waterbeheerder. Er staan rechtsmiddelen

open tegen dit besluit.

Zie secties 1 t/m 6