CAFE baseline langs de meetlat

23
CAFE baseline langs de meetlat

description

CAFE baseline langs de meetlat. Conclusies. CAFE baseline niet geschikt voor NL positiebepaling voor nieuw EU-beleid. Verschillen nationaal scenario en CAFE baseline: Lager kolengebruik in CAFE baseline Minder dieselpersonenauto’s in CAFE baseline Hogere dieraantallen in CAFE baseline - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of CAFE baseline langs de meetlat

Page 1: CAFE baseline langs de meetlat

CAFE baseline langs de meetlat

Page 2: CAFE baseline langs de meetlat

2CAFE baseline langs de meetlat | Rob Folkert

Conclusies

• CAFE baseline niet geschikt voor NL positiebepaling voor nieuw EU-beleid.

Verschillen nationaal scenario en CAFE baseline:• Lager kolengebruik in CAFE baseline• Minder dieselpersonenauto’s in CAFE baseline• Hogere dieraantallen in CAFE baseline

Milieukwaliteit:• Overschrijdingen NO2 en PM10 normen duren bij

bestaand beleid voort tot 2020.

Page 3: CAFE baseline langs de meetlat

3CAFE baseline langs de meetlat | Rob Folkert

Conclusies

RAINS:• Geschikt voor berekenen van beleidsruns

Nederlands beleid in grote lijnen goed verwerkt in RAINS model

Verschillen RAINS met Nederland:• Definitie visserij• Bestrijdingstechnieken (VOS)

Page 4: CAFE baseline langs de meetlat

4CAFE baseline langs de meetlat | Rob Folkert

Bilaterale consultatie• Bilaterale consultatie in maart 2004

• Controleren of CAFE baseline en RAINS model geschikt zijn voor berekenen van beleidsscenario’s ter ondersteuning van nieuw luchtverontreinigingsbeleid (zoals review NEC richtlijn)

• Nieuwe consultatie NEC review april-sep 2005

Page 5: CAFE baseline langs de meetlat

5CAFE baseline langs de meetlat | Rob Folkert

Methode

• Vergelijken NL cijfers met RAINS:

• Emissieregistratie 2000

• Referentie Raming 2010

• Nationaal scenario GE 2005-2020

Page 6: CAFE baseline langs de meetlat

6CAFE baseline langs de meetlat | Rob Folkert

Methode

Activiteit: Hoeveelheid Fysiek productie, energie gebruik, Verkeer 2000, 2010, 2020

Emissiefactor(zonder beleid)*activiteit – bestrijdingstechniek 2000, 2010,2020

Emissies 2000, 2010, 2020

Page 7: CAFE baseline langs de meetlat

7CAFE baseline langs de meetlat | Rob Folkert

Verschil in scenario

2020 CAFE SE GE

Bevolking (mln) 17.4 17.6 17.9

BBP groei (%) 2.3 1.8 2.9

Energiegebruik (PJ) 3440 3500 3780

CO2 prijs (€/ton) 20 11 11

Page 8: CAFE baseline langs de meetlat

8CAFE baseline langs de meetlat | Rob Folkert

Verschillen in scenario

Kolengebruik Elektriciteitcentrales

0

50

100

150

200

250

300

350

2000 2010 2020

PJ

CAFE Baseline

GE

SE

Page 9: CAFE baseline langs de meetlat

9CAFE baseline langs de meetlat | Rob Folkert

Verschillen in scenario

Dieselgebruik personen- en bestelauto's

0

50

100

150

200

250

2000 2010 2020

PJ CAFE Baseline

GE/SE

Page 10: CAFE baseline langs de meetlat

10CAFE baseline langs de meetlat | Rob Folkert

Verschillen in scenario

Veestapel

0

500

1000

1500

2000

2500

kippen (0.1 mln) varkens (0.01 mln) vleeskoeien (1000) melkkoeien (1000)

dier

en

CAFE Baseline

GE

SE

Page 11: CAFE baseline langs de meetlat

11CAFE baseline langs de meetlat | Rob Folkert

Verschillen in emissies2020

0

50

100

150

200

250

300

SO2 NOx NMVOS NH3 PM10

Uit

stoo

t (k

ton) CAFE

GE

SE

NEC 2010

Page 12: CAFE baseline langs de meetlat

12CAFE baseline langs de meetlat | Rob Folkert

Verschil in SO2

SO2 in 2020

0

30

60

90

raffin

ader

ijen

cons

umen

ten,

HDO e

n lan

dbou

w

elektr

icite

itsce

ntra

les

indus

trie

off-r

oad

trans

port

visse

rij

tota

al

kto

n S

O2

CAFE GE

Page 13: CAFE baseline langs de meetlat

13CAFE baseline langs de meetlat | Rob Folkert

SO2 in CAFE

• CAFE baseline toont niet bestrijdingsproblemen en kosten die te verwachten zijn bij verwachte hogere kolengebruik en industriële productie (aluminium en keramiek) in nationaal scenario (GE) maar ook in SE.

• Andere definitie visserij in RAINS maskeert deels het probleem in totale uitstoot SO2

Page 14: CAFE baseline langs de meetlat

14CAFE baseline langs de meetlat | Rob Folkert

Verschil in NOx

NOx in 2020

0

50

100

150

200

250

300

raffin

ader

ijen,

indu

strie

en e

nerg

ie

cons

umen

ten,

HDO e

n lan

dbou

w

off-r

oad

trans

port

wegtra

nspo

rt

visse

rij

tota

al

kto

n N

Ox

CAFE GE

Page 15: CAFE baseline langs de meetlat

15CAFE baseline langs de meetlat | Rob Folkert

Verschil in NOx

• CAFE baseline toont niet de bestrijdingsproblemen die te verwachten zijn bij hogere uitstoot door o.a. hogere koleninzet en hogere emissies bij het wegverkeer door een hoger aandeel dieselauto’s in nationaal scenario GE en in SE.

• Andere definitie visserij in RAINS maskeert ten dele het probleem in totale uitstoot NOx

Page 16: CAFE baseline langs de meetlat

16CAFE baseline langs de meetlat | Rob Folkert

Verschil in NMVOSNMVOS in 2020

0

50

100

150

200

250

raffin

ader

ijen

en in

dustr

ie

cons

umen

ten

en ve

rf

off-r

oad

trans

port

wegtra

nspo

rt

tota

al

kto

n N

MV

OS

CAFE GE

Page 17: CAFE baseline langs de meetlat

17CAFE baseline langs de meetlat | Rob Folkert

Verschil in NMVOS

• CAFE baseline overschat VOS emissies en bestrijdingsproblemen in vergelijking met nationaal scenario (GE en SE) doordat beleidsmaatregelen die zijn genomen in Nederland en genomen gaan worden waarschijnlijk niet goed zijn verdisconteert in het RAINS model

Page 18: CAFE baseline langs de meetlat

18CAFE baseline langs de meetlat | Rob Folkert

Verschil in NH3

NH3 in 2020

0

40

80

120

160

over

ig

indus

trie

trans

port

kuns

tmes

t

landb

ouw ve

esta

pel

tota

al

kto

n N

H3

CAFE GE

Page 19: CAFE baseline langs de meetlat

19CAFE baseline langs de meetlat | Rob Folkert

Verschil in NH3

• CAFE baseline overschat de veestapel in Nederland voor varkens en kippen, maar onderschat het melkvee. Door een hoger aandeel melkvee in nationaal scenario (GE) komen totale ammoniak emissies wel goed overeen. In SE ligt uitstoot wel lager dan in CAFE baseline.

Page 20: CAFE baseline langs de meetlat

20CAFE baseline langs de meetlat | Rob Folkert

Verschil in PM10

PM10 in 2020

0

10

20

30

40

50

60

raffin

ader

ijen

cons

umen

ten

en H

DO

landb

ouw

elektr

icite

itsce

ntra

les

indus

trie

off-r

oad

trans

port

wegtra

nspo

rt

visse

rij

tota

al

kto

n P

M10

CAFE GE

Page 21: CAFE baseline langs de meetlat

21CAFE baseline langs de meetlat | Rob Folkert

Verschil in PM10

• CAFE baseline en nationaal scenario (GE en SE) komen goed overeen voor fijn stof.

Page 22: CAFE baseline langs de meetlat

22CAFE baseline langs de meetlat | Rob Folkert

PM10 dagnorm

Page 23: CAFE baseline langs de meetlat

23CAFE baseline langs de meetlat | Rob Folkert

NO2 knelpunten

Van 164 ergste knelpunten langs snelwegen

• 2010 85% Overschrijding 40-54 μg/m3

• 2015 55% Overschrijding 40-50 μg/m3

• 2020 50% Overschrijding 40-49 μg/m3