bwPW110print deel 30 ... 4.2 Uitgebreidere tijdstabellen van activiteitenschema’s Crisislab...

download bwPW110print deel 30 ... 4.2 Uitgebreidere tijdstabellen van activiteitenschema’s Crisislab 187 4.3

If you can't read please download the document

 • date post

  29-May-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of bwPW110print deel 30 ... 4.2 Uitgebreidere tijdstabellen van activiteitenschema’s Crisislab...

 • Naar een efficiëntere noodhulp?

  bwPW110print_deel 30.5 15-02-19 13:24 Pagina 1

 • bwPW110print_deel 30.5 15-02-19 13:24 Pagina 2

 • Naar een efficiëntere noodhulp?

  Een verkennend actieonderzoek

  A. Scholtens I. Helsloot

  M.m.v. S. Kraaijenbrink, J. Vlagsma, M. Jürgens (Crisislab), D. Mouris (Hogeschool Utrecht) & M. Eising (Saxion Hogeschool Deventer)

  bwPW110print_deel 30.5 15-02-19 13:24 Pagina 3

 • In opdracht van: Programma Politie & Wetenschap

  Omslagbeeld: Hollandse Hoogte/Marco Okhuizen

  Ontwerp: Mediaeval Tekst en Vorm & Martien Frijns

  ISBN: 9789012404198 NUR: 600

  Realisatie: Sdu, Den Haag

  © 2019 Politie & Wetenschap, Den Haag; Crisislab, Renswoude

  Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een

  geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij

  elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier, zonder voorafgaande

  schriftelijke toestemming van de uitgever.

  Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16b Auteurswet

  1912 juncto het Besluit van 20 juni 1974, Stb. 351, zoals gewijzigd bij Besluit van 23 augustus 1985,

  Stb. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen

  te voldoen aan de Publicatie- en Reproductierechten Organisatie (Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp).

  Voor het overnemen van (een) gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere

  compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever te wenden.

  No part of this publication may be reproduced in any form, by print, photo print or other means

  without written permission from the authors.

  bwPW110print_deel 30.5 15-02-19 13:24 Pagina 4

 • Inhoud

  Voorwoord 9

  1 Inleiding 11

  1.1 Aanleiding van het onderzoek 11

  1.2 Doel van het onderzoek 13

  1.3 De aanpak 14

  1.4 Methodologie 17

  1.5 Leeswijzer 21

  2 Drie concepten als uitwerking van twee onderscheidende 23 hoofdrichtingen

  2.1 Twee hoofdrichtingen voor het beter benutten van de wachttijd 23

  2.2 Basisteam 1 en het concept 32

  2.3 Basisteam 2 en het concept 35

  2.4 Basisteam 3 en het concept 38

  2.5 Resumerend: de bovenstaande paragrafen kort samengevat 42

  2.6 Randvoorwaarden bij implementatie 43

  3 De resultaten van de nulmeting en de te verwachten verandering 49 tijdens de éénmeting

  3.1 Categorisering van de activiteiten van de noodhulpfunctie 49

  3.2 De resultaten van de ‘samengenomen’ nulmetingen 51

  3.3 Waar verwachten we een vermindering van de wachttijd en dus een 57

  efficiencywinst?

  bwPW110print_deel 30.5 15-02-19 13:24 Pagina 5

 • 4 De resultaten van de testweek van basisteam 1 63 (zelfsturing door zichtbaar uitkiezen en afvinken van werk)

  4.1 Voorbereiding van de testweek 63

  4.2 Een kwantitatieve vergelijking van de nul- en de éénmeting: 66

  is de wachttijd beter benut?

  4.3 Een kwalitatieve beschrijving: is het concept in potentie uitvoerbaar? 72

  4.4 Conclusie 80

  5 De resultaten van de testweek van basisteam 2 83 (strakkere sturing door de OpCo)

  5.1 Voorbereiding van de testweek 83

  5.2 Een kwantitatieve vergelijking van de nul- en de éénmeting: 86

  is de wachttijd beter benut?

  5.3 Een kwalitatieve beschrijving: is het concept in potentie uitvoerbaar? 91

  5.4 Conclusie 101

  6 De resultaten van de testweek van basisteam 3 103 (iedereen is een politiemens in dienst)

  6.1 Voorbereiding van de testweek 103

  6.2 Een kwantitatieve vergelijking van de nul- en de éénmeting 107

  6.3 Een kwalitatieve beschrijving: is het concept in potentie uitvoerbaar? 114

  6.4 Conclusie 136

  7 Het geheel overziend: samenvatting, conclusies en reflectie 139

  7.1 De kerngedachte van het onderzoek 139

  7.2 De nulmeting 140

  7.3 De drie concepten en de verwachte resultaten 140

  7.4 Definitie van een succesvol concept 143

  7.5 Operationele sturing als onderdeel van alle drie de concepten 143

  7.6 De opbrengst van concept 1: zelfsturing door zichtbaar kiezen 144

  en afvinken van werkopdrachten

  Politiewetenschap 110 | Naar een efficiëntere noodhulp?

  bwPW110print_deel 30.5 15-02-19 13:24 Pagina 6

 • 7.7 De opbrengst van concept 2: strakker sturen op tussendoorwerk 145

  door de OpCo

  7.8 De opbrengst van concept 3: iedereen is een politiemens in dienst 146

  7.9 Het overallbeeld 147

  Gebruikte bronnen 149

  Bijlagen 153

  1 De aanpak van de nul- en éénmeting 153

  1.1 Kwantitatief: het bijhouden van de activiteiten 153

  1.2 Kwalitatief: observeren en perceptie medewerkers 161

  1.3 De dataset voor de nul- en éénmeting 162

  2 Weekwerklijsten van basisteams 1 en 2 165

  2.1 Weekwerklijst van basisteam 1 165

  2.2 Weekwerklijst van basisteam 2 165

  3 Extra data van basisteam 1 171

  3.1 Resultaten van dataset noodhulpmedewerkers 171

  3.2 Uitgebreidere tijdstabellen van activiteitenschema’s Crisislab 173

  3.3 Opdrachten uitgegeven door de OpCo 174

  4 Extra data van basisteam 2 185

  4.1 Resultaten van dataset noodhulpmedewerkers 185

  4.2 Uitgebreidere tijdstabellen van activiteitenschema’s Crisislab 187

  4.3 Opdrachten uitgegeven door de OpCo 189

  Inhoud

  bwPW110print_deel 30.5 15-02-19 13:24 Pagina 7

 • 5 Extra data van basisteam 3 193

  5.1 Uitgebreidere tijdstabellen van activiteitenschema’s Crisislab 193

  5.2 Opdrachten uitgegeven door de OpCo 195

  6 Het formuleren en uitvoeren van opdrachten 199

  6.1 Opdrachten die in lijn met de formuleringen zijn uitgevoerd 199

  6.2 Opdrachten die niet in lijn met de formulering werden uitgevoerd 201

  6.3 Conclusie 204

  7 Het genereren van voldoende werk door de politie 205

  7.1 Inleiding 205

  7.2 Bevindingen van het masteronderzoek 206

  7.3 Conclusie 208

  8 Zijn alle prio 2-meldingen wel politiewaardig? 209

  Politiewetenschap 110 | Naar een efficiëntere noodhulp?

  bwPW110print_deel 30.5 15-02-19 13:24 Pagina 8

 • 9

  Voorwoord

  Tijdens eerdere onderzoeken die wij in opdracht van het programma Politie & Wetenschap uitvoerden, zagen wij operationeel leidinggevenden in de basis- teams worstelen om het reguliere politiewerk uitgevoerd te krijgen. Het belang- rijkste deel van hun capaciteit wordt immers ‘uitgeleend’ aan de meldkamer om burgers in nood 24/7 te kunnen helpen en is daarmee voor hen niet beschik- baar.

  Onderzoekers, zoals wij zelf, die de afgelopen vijftien jaar mee mochten rijden met de noodhulp constateerden dat deze politiefunctionarissen tussen de meldingen door vooral zelfstandig proberen een zinvolle invulling van hun wachttijd te vinden door bijvoorbeeld het uitvoeren van surveillances of ver- keerscontroles. Het is niet meer dan menselijk dat daarmee ook een significante wachttijd ontstaat die niet is gevuld met werk.

  De politieparadox is daarmee dat terwijl de noodhulp tussen de meldingen door zelf op zoek gaat naar werk, operationeel leidinggevenden wanhopig zoe- ken naar capaciteit om het reguliere politiewerk aan uit te geven.

  Dit riep bij ons de vraag op of de noodhulpfunctie niet anders (efficiënter) zou kunnen worden vormgegeven zodat de wachttijd beter benut kan worden door in die tijd (meer) regulier politiewerk uit te voeren. Het programma Poli- tie & Wetenschap heeft ons de mogelijkheid gegeven om hiermee te experimen- teren.

  In dit voorwoord willen we enkele punten met nadruk aanstippen.

  Het voorliggende onderzoek is het resultaat van een intensieve samenwerking met een vijftal basisteams om een richting te vinden om de noodhulp efficiën- ter vorm te geven. We hebben geëxperimenteerd met een andere werkwijze (we noemen dit ook noodhulpfunctieconcepten) die wij samen met de deel- nemende basisteams hebben bedacht. De medewerkers in de basisteams waren ook medeonderzoekers in de zin dat zij de experimenten organiseerden.

  Het is een onderzoek zoals wij geloven dat implementatieonderzoek moet zijn: kwantitatief en reproduceerbaar. Een experiment is pas ‘succesvol’ als de

  bwPW110print_deel 30.5 15-02-19 13:24 Pagina 9

 • cijfers uitwijzen dat er efficiënter is gewerkt. Op sommige betrokkenen en lezers kan het als bijna ‘zuur’ overkomen dat er zo hard gewerkt is aan een experiment, dat medewerkers er blij mee waren en dat we het experiment toch als niet succesvol beoordelen omdat er niet aantoonbaar efficiënter is gewerkt.

  De meest gemaakte kanttekening accepteren we niet: ‘Ja, maar een agent die geen werkopdracht heeft en tijdens het rondrijden zelf zijn eigen werk creëert doet ook zinvol werk.’ Vertrouwen in blauw vakmanschap vinden wij niet het- zelfde als medewerkers zonder sturing hun werk laten doen. Er is geen MBO- organisatie ter wereld die zo kan werken. Ook is het onjuist om te veronderstel- len dat medewerkers zelf geen behoefte zouden hebben aan sturing. Wij hebben in eerder onderzoek laten zien dat medewerkers juist meer sturing door hun operationeel leidinggevenden van zinvol politiewerk waarderen. Niet in de laatste plaats omdat medewerkers ook serieus inhoudelijk feedba