buurtkrant zomer 2012

32

description

buurtkrant zomer

Transcript of buurtkrant zomer 2012

Page 1: buurtkrant zomer 2012
Page 2: buurtkrant zomer 2012

2

De Redactie:Bert Blaauw (vormgeving, illustraties)Evert BosscherPeter van PeltCarina van de Witte (ondersteuning)Er kan nog iemand bij !

Colofon: Buurtkrant op de Hoogte verschijnt 6 keer per jaar ineen oplage van 2000. Ingezonden stukken, reacties en vragen aanleveren met naam en adres. Het maximum aantal woorden is 250. De redactie behoudt zich het recht voor de kopij niet te plaatsen en eventueel in te korten of aan te passen.

Drukwerk: de Marge.

Pagina Onderwerp

01 | Voorpagina02 | Inhoudsopgave + Colofon03 | Voorwoord04 | Buurtflitsen06 | In memoriam, Peter Tjassing07 | Wie weet er meer08 | Lentekriebels09 | In het groen10 | Wat is er allemaal te doen14 | Wijknieuws16 | Steun en informatiepunt 18 | De Hoogteklok19 | Natuur & milieu Groningen 20 | Mijn wieg stond in...22 | Telefoonnummers loketten24 | Centrum Jeugd en Gezin25 | Nait soezen26 | Straatnamen27 | Oet de ole deuze28 | De bibliotheek29 | Handige tips30 | De column van Wil van Eekeren31 | Handige namen en adressen

De deadline voor de volgende uitgave is: 13 September 2012 ******************************************* Verschijning omstreeks 25 September 2012. De kopij voor de volgende editie kan in de brievenbus op Hermanstraat 27 of mailen naar [email protected]

Page 3: buurtkrant zomer 2012

Oranje Waterijsjes.

Na twee maanden noeste arbeid is het weer gelukt, de buurtkrant Op De Hoogte is weer uit. Albert Buursma ging weer op pad voor u op zoektocht naar de betekenis van een straat-naam. Wil van Eekeren liet weer van zich horen met een nieuwe column en tijdens de vergaderingen en in de buurt stonden we stil bij het overlijden van Peter Tjassing. De he-roprichter en initiatiefnemer van deze buurtkrant. Na Co Mook de tweede oprichter achter de buurtkrant. Maar goed het wordt ook weer zomer dus van alles te doen. Volg de website, Facebook en de “zapper nieuwsbrief” van opbouwwerker Carina voor de activiteiten want het lukte nog niet om alles te publiceren.

In overleg met Angelique van Alteren schuift De Pen op naar de volgende editie. We maken van die gelegenheid gebruik om onze nieuwe interviewrubriek “Mijn Wieg stond in …” te lanceren. Leslie Marsdin, vrijwilliger bij Talent in Actie (de kringloop in de oude Ham-rik), doet de aftrap. Overigens kan de redactie nog wel wat mensen gebruiken, mensen die het leuk vinden om de inhoud te bepalen en mensen die stukjes willen schrijven of foto’s maken. Gelukkig hebben we al heel veel buurtgenoten bereid gevonden om de krant te ver-spreiden maar we kunnen daarbij ook nog hulp gebruiken, vooral in Selwerderwijk-Zuid.In deze editie geen smeuïge verhalen of gebeurtenissen helaas. Hoewel, er zijn serieuze plannen om een bewonersorganisatie op te richten die past in de nieuwe wijkstructuur. De speeltuinvereniging was de laatste (officiële) bewonersorganisatie maar moest er van de Gemeente in de vorige eeuw ermee stoppen. Zodoende zitten we al 40 tot 50 jaar zonder een echt functionerende bewonersorganisatie. Meer weten…. stuur een mailtje naar de buurtkrant dan zoeken we het uit. Oja… voetbal, koude natte zomer.. ik mocht het er maar liever niet over hebben… Oranje … Waterijsjes.

Namens de redactie, Evert Bosscher Reageren? [email protected]

3

Heeft u een bedrijf(je) in onze wijk en wilt u adverteren in de buurtkrant?

Mail ons: [email protected]

De buurtkrant wordt wel in de bus gedaan bij NEE/NEE stickers. Indien u hier geen prijs op stelt, dan kunt u dit aangeven bij de redactie!

Vragen over de bezorging? Bel: 06-285 36873

Op de voorpagina ziet u een foto genomen op de hoek van de Adriaan Pauwstraat en de Johan van Oldebarneveldlaan. de foto is gemaakt door: Bert Blaauw

Page 4: buurtkrant zomer 2012

4

Ontwikkelingen nieuwbouw BorgpleinNa lange en soms moeizame besprekingen hebben de besturen van BSV De Hoogte (Speeltuin), St. Buurtwerk De Hoogte /Selwerderwijk (De Borg), De Huismeesters en de Gemeente Groningen op 30 mei j.l. overeenstemming bereikt over de uitwerking van de nieuwbouwplannen (uitbreiding Speeltuingebouw tot buurtcentrum) op het Borgplein. De kogel is door de kerk! Alle wijkbewoners zullen binnen afzienbare tijd de uitnodiging ontvangen voor een informatieavond over dit onderwerp. Tijdens die bijeenkomst zal informatie worden gegeven over de stand van zaken en de verdere uitwerking van de plannen, waarop bewoners kunnen reageren. Bij die uitwerking is overigens ook al rekening gehouden met een aantal wensen van bewoners die ze hadden ingebracht tijdens een eerdere informatieavond. Inmiddels wordt al gewerkt aan voorbereidingen voor het samengaan in één pand, zoals gemeenschappelijk beheer en afstemming van werkzaamheden.

Herinrichting HoogtepleintjeDe gemeente Groningen stelt geld beschikbaar om het Hoogteplein opnieuw in te richten. Een goede reden om in gesprek te gaan met bewoners van (de straat) De Hoogte en het aanliggende gedeelte van

de J. Catsstraat. Mathilda Groeneveld, medewerker wonen van de Huismeesters, en Carina van de Witte, opbouwwerker van Stiel, hebben daarom bij alle omwonenden aangebeld met de vraag om mee te praten over dit terrein met de basketbalpalen.Op donderdagavond 19 april hebben zij met de aanwezige bewoners uitgebreid van gedachten gewisseld aan de hand van de volgende vragen: Wat vindt u van het Hoogtepleintje? Ziet het pleintje er prima uit zoals het er nu bij ligt? Of zou het wat u betreft wel wat anders mogen worden ingericht?Volgens de aanwezigen zou het plein een mooie plek kunnen zijn voor ontmoeting en een veilige speelplek voor de kleintjes. Het zou mooi zijn als het wat gezelliger gemaakt zou kunnen worden en wat groener. Met name het achterste stuk (vlakbij de poort) ziet er niet goed uit. Verder zijn er allerlei suggesties gedaan. Een discussiepunt is het wel of niet weghalen van de basketbalpalen en het asfalt. In juli is de vervolgbijeenkomst met de bewoners waarbij een ontwerptekenaar van de gemeente zal aanschuiven.

Peuterspeelzaal Puk en Co COP heeft begin dit jaar besloten om Puk en Co te sluiten omdat er te weinig peuters in de Hoogte zijn. De groep is inmiddels verhuisd en op 4 juni begonnen in de Billitonstraat.

Page 5: buurtkrant zomer 2012

OBS KarrepadMisschien heeft u het al ergens gelezen of heeft u het gehoord. Het bestuur van basisschool Karrepad heeft het voornemen om de locatie aan de Van Oldenbarneveltlaan te sluiten per 1 augustus 2013. Ouders kunnen gebruik maken van hun recht op inspraak.

BewonersorganisatieDrie bewoners uit onze wijk hebben het plan opgevat om een nieuwe bewonersorganisatie op te gaan richten. Het streven is om de belangen te behartigen van de bewoners van onze wijk: De Hoogte, Selwerderwijken en De Cortinghborg. Er zijn inmiddels al een drietal oriënterende gesprekken geweest waarbij nagedacht is over de doelstellingen, de rechtsvorm, de naam, het in contact komen met buurtgenoten (de achterban) en het betrekken van meer bewoners. U zult binnenkort vast meer van hen horen

Bewonersparticipatie bijeenkomst Een algemeen verhaal van Sylvo Gaastra van de Woonbond, een beetje het landelijk beeld en uitsrpingende voorbeelden daarin. Leo van Gent van de gemeente nam hen mee in de lokale aanpak van de participatie, onder meer vorm gegeven in het Lokaal Akkoord waarbij bewoners en deskundigen met een redelijke mate van onafhankijkheid beslissen over de besteding van een budget voor voorzieningen in de woonomgeving.

Een proces met opstartproblemen maar uiteindelijk toch wel succesvol. Er is veel gebeurd in de Lokaal Akkoordwijken. En elke wijk heeft toch een wat eigen aanpak.

Wijk en duurzaamheid bijeenkomst Een andere bijeenkomst stond in het teken van wijk en duurzaamheid. Jaap van Leeuwen van de Woonbond sprak over landelijke ervaringen en Jos Idema van De Huismeesters deed dat over de ervaringen in onze stad. Duidelijk werd dat de aanpak van De Huismeesters in De Hoogte tot een zeer aanzienlijke energiebesparing heeft geleid met een kostenbesparing tot zo’n 400 euro op jaarbasis. Gemeente en corpo-raties hebben in het kader van het Lokaal Akkoord 2.0 afspraken gemaakt over:

• de verbetering van 3000 tot 4000 wonin-gen tot minimaal niveau energielabel C,

• duurzame energietoepassingen bij 20 % van de woning(ver)bouw,

• gebruik van zonne-energie, en

• grootschalige duurzame energievoorzien-ing voor de bestaande woningvoorraad in de lokaal akkoordwijken.

Een slimme ‘energiemanager’ helpt huurders van De Huismeesters bij hun inspanningen om energie te sparen.

Page 6: buurtkrant zomer 2012

6

In Memoriam Peter Tjassing

Op maandag 23 april is hebben we in grote getale afscheid genomen van onze buurtgenoot Peter Tjassing.

De kleine zaal van het crematorium was overvol van de familie, vrienden en bekenden.

Veel mensen die Peter gekend hebben en met hem gewerkt waren gekomen. Zoals de klaverjasvrienden van het Inl-oophuis, de collega-vrijwilligers van het Bewonersbeheerteam, de redactie van Op de Hoogte en buurtgenoten.

Het was een korte maar respectvolle plechtigheid, waa-rin de uitvaartverzorger van Algemeen Belang en Peter z’n zoon en dochter de levensloop van Peter weergaven en hun

warme band met hun vader. Peter heeft veel betekend voor vele mensen en was zeer actief in de wijk. Het was zijn plan om De Hoogte weer van een wijkkrant te voorzien. Peter heeft naast stukjes schrijven ook actief deelgenomen in de redactie van buurtkrant Op de Hoogte.

Hij kon goed zijn handen uit de mou-wen steken en zo was hij ook actief bij het Bewonersbeheerteam en bij de Kringloopwinkel. Ook bij AC Noord was hij erg bekend.

We missen Peter.

Peter staat tussen de projecten waar hij erg bij betrokken was, het Klusburo bij AC Noord, het Bewonersbeheerteam om zwerfafval op te ruimen en het Ondernemershûs!!!(zie ook onder pagina 7)

Page 7: buurtkrant zomer 2012

7

Wie weet meer?

In wijk De Hoogte, tegenover Noorderspoorsingel 26, staat een mysterieus object: twee metalen zuilen die omringd worden door liggende en staande stenen. Is het object een overblijfsel van een beeld, van een monument? Wie weet meer? Wie kent het verhaal achter de zuilen, omringd door stenen?

Rara waar staat dit bord?(de oplossing uit het vorige krantje!)

Het binnenterrein Cortinghlaan/ Noorderspoorsingel (complex 1)

Page 8: buurtkrant zomer 2012

8

Lentekriebels bij peuterschool Lutje Potje

Op 12 april gaan de ouders en peuters van peuterschool Lutje Potje en CJG Indische buurt/de Hoogte na het koffiedrinken op pad om de Bilitonstraat op te ruimen.

Eerst nog wat gemopper: ‘’ moet dit nu?”, “het regent en het is koud...”. Maar al snel pakten ze de grijpers en de vuilniszak houders. De kinderen, ouders en leidsters kregen gele hesjes van de gemeente Groningen en de toch wel grote grijpers. Maar al snel waren de peuters al heel handig om het vuil op te rapen met de grote grijper.Commentaar van een van de ouders: “het valt wel op hoeveel troep er op straat ligt”.Een andere ouder: “Wanneer komen jullie in onze straat?’Na drie volle vuilniszakken was het tijd voor een kopje koffie, wat drinken en natuurlijk de Groninger koek.

Achteraf vonden de ouders het heel stoer en gezellig! En het koude weer en regen? De peuters en leidsters van Lutje Potje doen daar niet moeilijk over!Peuterscholen Puk&Co, Robbedoes en Lutje Potje, onderdeel van de COP groep, hebben samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin dit jaar meegedaan aan de lentekriebels in onze wijk in Groningen.

Page 9: buurtkrant zomer 2012

9

Wandelen in groenZoals op Facebook al was aangekondigd is een delegatie van de Woonomgevinggroep gaan wandelen met de Gemeente om te kijken naar het groen.

Vanuit een gemeentelijke nota, maar ook als een van de laatste projecten uit het Krachtwijkenbeleid, ligt er nog een op-dracht tot verbeteren van de ecologische hoofdstructuur en verbeteren van groen in onze wijk. Met bewoners op stap door de buurt en de paden op en de lanen in…

Al wandelend en pratend met de ecoloog zien we mogelijkheden tot aanpassingen en verbeteringen op vele plekken, vooral langs de spoordijk. Bij het Noorderstation andere beplanting, herbestrating/herinrichten. Langs de Van Oldenbarneveltlaan veldjes met bloembollen en lage struiken. Klimops tegen de hekken van ProRail. Bij het viaduct een aanpassing in de hekken en het groen zodat er meer diversiteit ontstaat en het er niet zo rommelig meer uitziet. Aan de over-kant van de weg, het stukje groen met bo-men bij de school, is ook eigenlijk niet veel moois aan. Hoe het dan wel zou kunnen, weten wij ook niet precies maar zoals het er nu bij ligt met het voetpad heeft weinig waarde. Voetgangers mijden het vanwege de talloze fietsers die er over rijden. Kortom we hebben de Gemeente gevraagd om een creatief plan. Achter bij de kleine huisjes lijkt het ons goed om de beplanting te gaan

reorganiseren en te structureren zodat de weg en het groen weer duidelijk zijn. Met kansen voor het groen voor vogels en vlinders. Verder op bij het kunstwerk of fontein (wat is dit?) hebben we gevraagd om een wat mysterieuze(re) aankleding van het geheel.

De Gemeente heeft ook toegezegd serieus te proberen om de hondenuitlaatplekken en uitrenplekken in het groenplan te inte-greren. Speciale aandacht komt er voor de vossen en herten die nog wel eens verd-walen en bij ons in de wijk terecht komen. Die komen hier via het spoor en dan niet per trein …

Evert Bosscher

Geïnteresseerd in de stad en de natuur Zie dan ook deze link http://gemeente.groningen.nl/natuur

Page 10: buurtkrant zomer 2012

10

Activiteiten BorgpleinBuurtcentrum De Borg en Buurt- en Speeltuinvereniging (BSV) De Hoogte werken het hele jaar door intensief samen. Er worden heel veel activiteiten georganiseerd door de vrijwilligers en de beroepskrachten van MJD, SKSG en WerkPro, en niet te vergeten door de Studenteninzet + stagiaires. De activiteiten vinden plaats in de beide gebouwen, op de Playground en uiteraard op het speeltuinterrein. Tot aan de zomervakantie loopt het reguliere programma door (zie vorige buurtkranten, ook digitaal na te lezen op www.dehoogte-selwerderwijk.nl)

Sporten in de Borg voor bewoners van 18 – 98 jaarElke donderdag is het mogelijk om te sporten in de fitnessruimte van de Borg. Je kunt gewoon fietsen op de hometrainer, maar ook aan de slag op de andere toestellen.Onder toeziend oog van Charlotte Sie kunnen volwassen wijkbewoners deelnemen aan een zogenaamde circuit training. Hierbij komen binnen één uur alle spieren aan bod. Elke donderdag zijn er twee van deze trainingen, de eerste om 14:00 uur en de tweede om 15:00 uur. Vooraf opgeven is niet nodig, u kunt deelnemen op inloopbasis. In totaal is er plek voor 10 personen per ronde. De kosten

zijn per keer 2 euro. Mensen die willen deelnemen moeten even een handdoek meenemen en binnenschoenen aan doen. In de zomervakantie gaat het gewoon door!

Charlotte Sie is gediplomeerd sportinstructrice en woont in De Hoogte. Charlotte wordt geholpen door een paar ervaren fitnessers uit de buurt o.a. Albert Hoving.

Op de foto Charlotte en Albert zelf in actie!

Page 11: buurtkrant zomer 2012

11

Zwem4daagseDe Speeltuinvereniging doet ook dit jaar weer mee met de Zwemvierdaagse in de Papiermolen.Deze vierdaagse begint op maandag 9 juli.Wil je meedoen, meld je dan aan in het speeltuingebouw dat kan tot vlak van te voren. Kosten voor niet-leden €10,50, Leden betalen 5 euro.Een zwemdiploma is verplicht. Deelname kan vanaf 8 jaar. Ben je jonger dan 8, dan alleen onder begeleiding van eigen ouders of verzorgers.

Lid worden van de Buurt- en Speeltuinvereniging kan trouwens het hele jaar door!

Het kost 10 euro per jaar per gezin.Je kunt dan goedkoper meedoen met de Zwem4daagse, gratis deelnemen aan de Avondvierdaagse en meedoen met het Sinterklaasfeest (en wie weet heeft de Sint dan ook wel een pakje voor jou!)Ook ben je van harte welkom op de Nieuwjaarsreceptie en ben je als lid goed op de hoogte van alle activiteiten.

Page 12: buurtkrant zomer 2012

12

SportcontainerDe hele zomervakantie is de Sportcontainer open!Maandag 15:00-18:00 uurWoensdag 14:30-18:00 uurVrijdag 13:00-18:00 uurIedereen die wil komen meesporten en spelen is van harte welkom!Voor meer informatie kun je bellen met Vincent (06-13821877) en in de vakantie met Rolf (06-10662286) of Sophia (06-27867743).

Activiteiten vanuit de Buurt- en SpeeltuinverenigingIn de schoolvakantie gaan er weer leuke dingen gebeuren - een reisje voor de kleintjes, - het Waterspektakel, - en de Kinderbingo

Hou de deur goed in de gaten, daar staan de activiteiten vermeld!Dit jaar is er geen huttenbouwen en in de zomer staat de disco stil, wel zijn er af en toe knutselactiviteiten. Meer informatie in het Speeltuingebouw.

KinderwerkIn de eerste week van de schoolvakantie (week 30) organiseert het NSA/kinderwerk een Spelweek met als thema: natuur. Op de gezamenlijke vakantieladder staat het volledige overzicht met data en tijden. Wil je meer weten? Vraag gerust naar Esse van der Molen, coördinator NSA/kinderwerk Indische buurt/ De Hoogte.

Programma ZOMERVAKANTIEEr is ook deze zomer weer heel veel te doen

Page 13: buurtkrant zomer 2012

13

Ben je benieuwd?

Kijk dan op: jjwdehoogte.hyves.nl, Facebook: JJW De hoogte, Twitter: JongerenDHT of op check050.nl voor meer informatie over de verschillende activiteiten.Onze contactgegevens zijn te vinden verderop in dit boekje!We hopen jullie allemaal weer te zien! Groetjes, Pieter, Annemieke & Tim

En dan nu nog even wat anders:

Terugblik op een geslaagde Buitenspeeldag 2012Ook dit jaar werd er weer een Buitenspeeldag georganiseerd in de Hoogte! Het thema van dit jaar was: EK voetbal! Dat kwam goed uit want ’s avonds was de wedstrijd Nederland – Duitsland …Woensdag 13 juni werd De Borgwal afgezet waar kinderen aan allerlei verschillende voetbalactiviteiten mee konden doen. Ook waren er spelletjes/activiteiten op het Borgplein zoals: schminken, maak je eigen spandoek!, blikgooien en zelfs pijl en boog schieten op de playground! Er was ook nog een terras waar ouders een kopje koffie konden drinken.

Met z’n allen hebben we er een leuke & geslaagde dag van gemaakt!Buurtbewoners samen met NSA/kinderwerk (SKSG), jongerenwerk (MJD), spelcontainer (sociaal buurtbeheer), CJG, speeltuin vereniging de Hoogte en buurtbeheer De Borg. Volgend jaar weer!

Page 14: buurtkrant zomer 2012

14

Groot onderhoud gedeelte BedumerstraatOp dinsdag 22 mei was er een gemeentelijke informatiebijeenkomst van Stadsbeheer in het Ondernemershûs over het groot onderhoud van een deel van de Bedumerstraat. Alle bewoners in de Bedumerstraat tussen de Allersmastraat en de Asingastraat en bewoners van de Allersmastraat waren uitgenodigd om hun wensen aan te geven over aanpassing of verbetering van hun straat. Ook deze keer zijn de medewerkers van Stiel weer op pad geweest om mensen persoonlijk nog even te wijzen op de bijeenkomst. Ondanks alle inspanningen was de opkomst laag. Het warme weer, 30 graden (!), zal zeker meegespeeld hebben.Er is op 22 mei uitgebreid doorgepraat over de inrichting van de straat. Alleen herstraten /onderhoud waarbij de inrichting van de straat ongewijzigd blijft. Of herinrichting met b.v. een mogelijkheid tot langs-parkeren en omvorming tot 30 km-zone met glooiende drempels. De aanwezigen hadden een duidelijke

voorkeur voor het laten zoals het is met “de sfeer van een woonerf”. Het gemeentelijke voorstel om de boomwortelproblematiek aan te pakken werd met enthousiasme ontvangen. De boomwortels drukken de bestrating omhoog. Dit geeft gevaarlijke situaties. Nieuwsgierig naar wat er verder allemaal besproken is? Het verslag staat op de website www.dehoogte-selwerderwijk.nl

Bewoners koken voor bewoners Op woensdagavond 6 juni was er voor de derde keer dit jaar weer een drukbezocht Buurtbuffet in het Floreshuis. Er is die avond weer heerlijk gegeten. Na Turks (februari) en Indonesisch (april) was deze keer de Griekse Keuken aan de beurt. Zoals vanouds was er ook deze keer weer een driegangen-menu voor de prijs van 3 euro (voorverkoop) en 3,50 euro (aan de deur). Kinderen t/m 5 jaar eten elke keer gratis mee. Bij elk BuurtBuffet is er een groep bewoners uit De Hoogte en Korrewegwijk aan het koken. De meeste mensen vinden koken erg leuk, anderen vinden het leuk om de ingrediënten te snijden en de eetzaal in te richten. Uit onze wijk zijn bewoners actief uit de Johan de Wittstraat, Van Oldenbarneveltlaan, Asingastraat, Bedumerstraat en Idastraat. Willemijn, Peter H, Tjomme, Dorien en Marieke verrichten elke keer fantastisch werk! De volgende buurtbuffetten zijn: 18 juli, 19 september en 7 november

Page 15: buurtkrant zomer 2012

15

SamenOp vrijdag 8 juni 2012 is onder grote belangstelling het monument ‘SAMEN’ onthuld. Het beeld, van de kunstenaar Salustiano Martha, staat in zijn atelier Zonneschijn (in het gebouw van Hamrik). Het heeft een grote symbolische waarde voor de samenleving. Het monument is bedoeld om mensen zich te laten realiseren dat we elkaar nodig hebben, in alle openheid, met wederzijds respect in harmonie met elkaar. Om te benadrukken dat alle culturen in harmonie met elkaar in harmonie moeten samenleven, droegen kinderen van de basisschool ‘Het Karrepad’ vlaggen van verschillende landen binnen.

Er waren toespraken van de plaatsvervangend Gevolmachtigd Minister van Curaçao, de heer H. Senior, van de wethouder van Cultuur van Groningen, de heer T. Schroor en van de voorzitter van de stichting MAAPP, de heer R. Labad. Deze benadrukten het belang van het monument.

Het beeld was, passend bij het gegeven, kleurrijk ingepakt. De onthulling door bovengenoemde sprekers was dan ook heel verrassend. Het publiek stond, hand in hand, toe te kijken. Op het moment van de onthulling klonk uit alle kelen luid: ‹SAMEN›, gevolgd door een langdurig applaus.

Er waren veel bezoekers. Kinderen van ‘Go for it’ hebben zich uitstekend ingezet bij de ontvangst- en de bediening van de gasten.

Page 16: buurtkrant zomer 2012

16

STIP-contact

Hiske Kleijwegt, vrijwilliger van de Hulpdienst Noordoost

Hulpdienst NoordoostDe Hulpdienst Noordoost is een dienst waar wijkbewoners terecht kunnen voor kleine klusjes die zij zelf niet kunnen uitvoeren. Wijkbewoners melden de klus bij Stip aan en de Hulpdienst stuurt vervolgens een vrijwilliger langs om de klus uit te voeren. Het gaat dan vooral om kleine klusjes zoals boodschappen doen, een lamp of schilderij ophangen, een heg knippen of het water van de CV bijvullen.

Een beter bereik via StipVroeger was de Hulpdienst zelfstandig en had beperkte openingstijden. Tegenwoordig kun je via Stip een klus aanmelden of je als vrijwilliger melden. Stip heeft ruimere openingstijden (in het Floreshuis elke werkdag van 14 tot 17 uur) en je merkt dan ook dat het aantal aanvragen voor de Hulpdienst de laatste jaren toeneemt. Mensen bereiken de Hulpdienst eerder via Stip. Als gevolg daarvan is onze bekendheid ook vergroot.

Dit wordt nog ondersteund doordat onze Stip-partners zoals Humanitas en Stiel regelmatig via informatieochtenden, internet en advertenties in wijkbladen

adverteren met de Hulpdienst en op zoek zijn naar vrijwilligers.

Eerste aanspreekpuntStip is makkelijk voor wijkbewoners omdat Stip het eerste aanspreekpunt is voor allerhande vragen van wijkbewoners die hulp nodig hebben om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Met onze dienst stimuleren we mensen ook om hulp en ondersteuning te zoeken in hun directe omgeving bij familie en vrienden. Het versterken van het sociale netwerk rondom wijkbewoners is juist ook één van de nieuwe taken van Stip.

Als u hulp nodig heeft bij een klusje in of om huis dat u zelf niet (meer) lukt, of als u graag iets wilt doen voor een ander? Neem dan contact op met Stip. Stip kan veel voor u betekenen !

Page 17: buurtkrant zomer 2012

17

Zomerlunch voor mantelzorgers

Op vrijdag 27 juli ’12 organiseert Humanitas een zomerlunch voor mantelzorgers. Van 13.00 t/m 15.30 uur in de tuin van Humanitas (Akerkhof zz 22), kosten bedragen 2,50 euro en u kunt zich t/m 19 juli opgeven. Opgave bij Humanitas 050-3126000 (u kunt zich nu al opgeven).

De zomerlunch wordt een middag waarbij we mantelzorgers in de stad even in het zonnetje willen zetten. Zij die misschien al vele jaren voor hun partner, dochter, zoon, moeder, vader of misschien hun buurvrouw/man zorgen. Mantelzorgers doen dit vaak met veel liefde, al kan het zorgen voor een ander soms emotioneel en/of fysiek erg zwaar zijn. Vooral nu er in de zorg zoveel bezuinigd wordt, komt er steeds meer op de schouders van de mantelzorger terecht. Mantelzorgers verdienen erkenning en herkenning en zijn soms wel even aan wat ontspanning toe!

Zorgt u voor iemand? die ziek, oud of gehandicapt is, dan bent u mantelzorger! Voor alle mantelzorgers: Gratis het Stadjer-spas! U kunt deze bij het Stip afhalen.Met welke vragen kan ik bij Humanitas terecht?- over uw mantelzorg situatie

- informatie over het mantelzorgcompli-ment, respijtzorg

- advies over bijvoorbeeld een (her)indicatie of over professionele hulp

- als u een luisterend oor wenst

- extra ondersteuning (praktisch of emotioneel)

- of bepaalde regelzaken overgenomen kun-nen worden

- als u graag eens met andere mantelzorgers in contact wilt komen

Mantelzorg spreekuur

Korrewegwijk/Indisch buurt/De Hoogte

Floreshuis: iedere woensdag van 14:00 tot 16:00 bij het Stip.

Of neem telefonisch contact op met Humanitas: 050 3126000 / 06 838 10 475

Page 18: buurtkrant zomer 2012

18

De Klok van de Cortinghpoort in de buurt Tuindorp De Hoogte Eindelijk weer doet hij het weer!!!

Zoals in het vorig nummer al beschreven is werd de klok mogelijk gemaakt door de klokkencommissie van de Speeltuin De Hoogte e.o. De klok was door de het gebruik aan een restauratie toe. De restauratie werd mogelijk gemaakt door de firma Nijhuis die ook de renovatie in Tuindorp De Hoogte uitvoert. Als cadeau voor de wijk bood Firma Nijhuis in persoon van dhr. E. Busker de klok aan De Huismeesters aan en hiermee ook voor de eigenaar van de klok de speeltuinvereniging.

Page 19: buurtkrant zomer 2012

19

Groningen Zoemt! Ook in uw tuin?

Gemeente Groningen en Natuur en Milieufederatie Groningen schrijven wedstrijd uit voor Milieuvriendelijk-ste Tuin

Groningen - 2012 is het Jaar van de Bij. Met de campagne Groningen Zoemt willen de Natuur en Milieufederatie Groningen en de gemeente Groningen met verschil-lende activiteiten zoveel mogelijk Stadjers enthousiast maken om bijvriendelijk te handelen. Een van die activiteiten is de verkiezing van de Milieuvriendelijkste Tuin van Groningen. Door het invullen van de ‘tuinmeetlat’ maken inwoners van de ge-meente Groningen kans op een ecologische restyling van hun tuin: want een milieu-vriendelijke tuin is ook een bijvriendelijke tuin!

Tijdens de opening van Groningen Zoemt 21 maart jl. ging de website live en kwamen de eerste inzendingen binnen. Ook in de gemeentekraam op de Bloemetjesmarkt én tijdens de Bijvriendelijke Tuindagen in de Tuinland was er gelegenheid om de tuin-meetlat in te vullen. Inmiddels legden ruim 100 Groningers hun tuin langs de meetlat.

Achtergrond In plaats van gras, struiken en bomen worden er helaas steeds meer tuinen ‘verhard’ ingericht, met stenen en tegels. En dat is niet goed voor het milieu,

want minder groen betekent minder bijen, minder vogels en minder vlinders. Daar-naast kan het regenwater niet de grond intrekken en wordt het riool overbelast. Met als gevolg problemen met de afwatering in de stad. Uw tuin langs de lat? Op de website www.milieuvriendelijkstetuingron-ingen.nl kunnen inwoners van de gemeente Groningen de tuinmeetlat invullen. Invullen kan nog tot en met 15 augustus 2012. Daar-na worden de vier tuinen met de meeste punten door de jury bezocht en uitgebreid gejureerd. De winnaar wint een ecologische tuinverbetering door ecologisch hovenier Klavertje Vier: een advies op maat, een aan-vulling op zijn plantencollectie én handige nestkasten voor diverse diersoorten.

Aanmoedigingsprijs Nog niet zo’n mi-lieuvriendelijke tuin? Een lage score? Ook dan maakt u kans op een heuse ecologische restyling van uw tuin! Deze aanmoediging-sprijs wordt gekozen uit alle inzendingen.

Blijf op de hoogte van de laatste bijenbuzz en volg Groningen Zoemt op Facebook: www.facebook.com/groningenzoemt

Page 20: buurtkrant zomer 2012

20

MIJN WIEG STOND IN …

Onze wijk kent veel mensen waarvan de

wieg in een ander land stond. Er wonen hier

mensen uit meer dan 30 verschillende landen. Hoog tijd voor

een nadere kennismaking!

In gesprek met …

Leslie Marsdin (45 jaar) uit de Adriaan Pauwstraat. Vader van een dochter

van 17 en een zoontje van 3. Sinds juli 2010 getrouwd met Sharlen Patrick-

Marsdin. Zij heeft nog een zoon van 15 en ook een dochter van 17.

Waar stond uw wieg?

Leslie is geboren in het dorp Concordia (met ongeveer 200 inwoners) op

St. Eustatius, één van de BES-eilanden in het Caribisch gebied

van Nederland. De voormalige Antillen. In 1979 is hij met z’n moeder

meegekomen naar Rotterdam; zij kreeg hier de kans om kleding te maken.

De jonge Leslie ging hier toen naar school.

Wat is de mooiste herinnering aan uw geboorteland?

Het strand, de prachtige natuur (lucht, klimaat, bergen) en de vrienden en

familie.

Bent u daar nog wel eens geweest?

Ja, vaak. In 1994 zelfs voor 14 jaar. Sinds 2008 is Leslie weer in

Nederland, sindsdien niet meer terug geweest.

Intervieuw

In gesprek met

Page 21: buurtkrant zomer 2012

21

Hoe lang woont u al in De Hoogte/

Selwerderwijken?

Vanaf 2009 in de Adriaan

Pauwstraat,

daarvoor in een familiehuis van het

UMCG, een soort Ronald McDonald- huis. Leslie

woonde daar

in verband met de dochter die reuma heeft.

Dat gaat nu gelukkig stukken beter.

Bent u ook actief in de buurt?

Elke werkdag van tien tot vier uur en elke

zaterdag van twaalf tot vijf uur is Leslie te vinden in

de Kringloopwinkel van Talent in Actie. Dit is

veel beter dan thuis zitten. Ik ben de hele dag bezig en ontmoet veel

mensen. Leuk!

De afkorting BES-eilanden verwijst naar de eerste letters van Bonaire,

Sint Eustatius en Saba.

Sinds 10 oktober 2010 Caribisch Nederland. Tot die datum waren ze

eilandgebieden van de Nederlandse Antillen.

Page 22: buurtkrant zomer 2012

22

Waarvoor bel je welk nummer van de gemeente? Telefoonnummers loketten:

Gemeente informatie (GIC): 050 – 367 70 00

Milieudienst (afval): 050 – 367 10 00

Buurt onderhoud (wijkpost): 050 – 367 89 10

Meldpunt Overlast en Zorg (politie): 050 – 587 58 85

GIC 367 70 00 zit aan de Kreupelstraat (bij paspoorten en rijbewijzen). Hier kan men algemene informatie opvragen. Dit nummer is bereikbaar op werkdagen van 9.00-16.00 uur en op donderdag tussen 18.00-20.00 uur.

Milieudienst, 367 10 00 voor melding van afval en grofvuil, hogedruk-reiniging, legen van afvalbakken en het verwijderen van spuiten. Ook ongediertebestrijding en het leeghalen van straatkolken kan door de milieudienst worden uitgevoerd. Bijplaatsingen bij (ondergrondse) containers kunt u ook melden bij dit meldpunt evenals storingen aan deze containers.Het meldpunt van de milieudienst kan u rechtstreeks doorverbinden met de wijkopzichter van de wijkpost. Dit meldpunt is bereikbaar op werkdagen tussen 8.00-17.00 uur.

Loket Beheer en Verkeer en wijkpost 367 89 10, dit is het nummer van het loket beheer- Keuze nr. 1 is het loket Verkeer, hier kunt u ondermeer terecht met vragen over parkeren en ontheffingen. Het loket is geopend op werkdagen tijdens kantooruren.U kunt uw melding ook elektronisch melden via: www.gemeente.groningen.nl, keuze wonen en leven, keuze wijken, keuze woonomgeving, +meer aanklikken, keuze melding beheer en verkeer, vervolgens aanmelden via de digitale kaart.- Keuze nr. 2: neemt de klachten voor de wijkpost en de specialisten aan. Dit is het Beheer en onderhoud van het grijs en groen in uw stadsdeel. Weet u niet waar u moet zijn met uw vragen, vraag dit dan gerust bij dit meldpunt. U kunt het meldpunt verzoeken u door te verbinden met de wijkpost. Grijs betekent onderhoud/beheer aan straten, trottoirs, ondergrond speelplekken, putten/kolken, borden, riolering, wiptegels, palen, prullenbakken die weg of vernield zijn etc. Groen betekent onderhoud aan groen: bomen, gras, struiken, overhangend groen, perkjes, bloembakken, gras op speelplekken enz. Dit meldpunt is bereikbaar op werkdagen tussen 8.30-17.00 uur. Informatiepunt RO/EZ 367 81 11 (Gedempte Zuiderdiep) kan u doorverbinden met alle afdelingen op het Zuiderdiep zoals bijvoorbeeld, handhaving/vergunning/precario, verkeer, bouw-/woning toezicht, etc.

Page 23: buurtkrant zomer 2012

23

Meldpunt Overlast en Zorg 587 58 85: alle vragen of problemen omtrent structurele overlast (bijvoorbeeld geluid, buren, drugs, jongeren, graffiti, etc.). Dit meldpunt is bereikbaar op werkdagen tussen 10.00-17.00 uur. Ook kan men 24 uur per dag melden via het eloket: http://gemeente.groningen.nl/overlast of mailen naar [email protected] De meldpuntfunctionarissen zijn gehuisvest in de politiebureaus.

Noordzeebrug Tussen 2012 en 2015 gaan de provincie Groningen en de gemeente Groningen de Noordzeebrug over het Van Starkenborghkanaal vervangen. De nieuwe brug wordt hoger om hem geschikt te maken voor het vervoer van meerdere lagen containers over dit kanaal. De bestaande brug wordt volledig gesloopt en vervangen door een nieuwe vaste brug. Aan de oostkant van de weg komt een fietspad. Aan de zuidkant van de brug komt een rolpad voor fietsers. Tegelijkertijd wordt ook de kruising van de ringweg met de Bedumerweg ongelijkvloers gemaakt en komen daarmee de verkeerslichten te vervallen. Inmiddels is de aanbesteding rond. Dit heeft niet een bouwer opgeleverd die het project binnen het budget van de Provincie Groningen kan verrichten. De Provincie gaat nu in onderhandeling met de vier afzonderlijke bouwers. Het project heeft minimaal vijf maanden vertraging opgelopen. Een digitale impressie van de brug is te zien op www.ringgroningen.nl/noordzeebrug

Bezoek wethouder Zoals het er nu naar u ziet bezoekt wethouder Elly Pastoor in Juli onze wijk. Het bezoek vindt plaats aan het eind van een middag. Dus misschien heeft u haar en een groep mensen inmiddels al zien lopen.

Page 24: buurtkrant zomer 2012

24

Wat gebeurt er bij het Centrum voor Jeugd en Gezin aan de Billitonstraat?en wat gaat er nog gebeuren?

Steeds meer ouders vinden de weg naar het CJG, om hun opvoeding vragen te stellen.Met andere ouders van gedachten te wisselen, maar ook om actief bezig te zijn.

Zo zijn er dit voorjaar een aantal themabijeenkomsten geweest over, brandwonden, EHBO bij kinderen en seksuele voorlichting voor ouders van kinderen op de basisschool.

Er is een ruilwinkel gestart, RUILEN ENZO.Deze winkel is een initiatief van enthousiaste ouders uit de wijk, met ondersteuning van het CJG.In de huiskamer is hier ruimte voor gemaakt, piep klein maar heel leuk!Je kunt hier kleding ruilen, of als je niets te ruilen hebt voor een klein bedragje kopen!Behalve voor het ruilen van kleding kunnen ouders hier ook terecht voor kraamcadeautjes, kaartjes of klein speelgoed.De winkel is drie dagdelen in de week geopend.

Maandagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur . Dinsdag en donderdagochtend van 9.00 tot 11.30 uur,tijdens de inloop van het CJG.

Kom in beweging sporten voor ouders.Op dinsdag 5 juni gestart, 7 weken lang, samen sporten in “de Borg”. In groepsverband is sporten leuker, dan in je eentje naar de sportschool.Elke week ziet de les er anders uit. Het is een kennismaking met verschillende soorten van bewegen zoals, bbb, pilates, steps, dansen, yoga etc. Elke week een nieuwe uitdaging dus! Iedereen kan meedoen, ongeacht je conditie, kracht of niveau.

Ook in de zomervakantie zal het Centrum voor Jeugd en Gezin geopend zijn.Kijk voor meer informatie over openingstijden en activiteiten op onze website.

Waar vindt u het CJG?Billitonstraat 78-2 (achter het gele hek)www.cjg.groningen.nl

Page 25: buurtkrant zomer 2012

25

Kent u ze nog?

Aan het Floresplein 30A zitten de wijkverpleegkundigen van Nait Soezen nog steeds voor u klaar. Wij blijven Nait Soezen moar doun. U kunt bij ons terecht met al uw vragen op gebied van gezondheid en welzijn. Inmiddels zijn we gestart met een wandelgroepje op de dinsdagochtend, van 10-11:00. De groep loopt elke week enthousiast door de wijk en u kunt zich hier kosteloos bij aansluiten. De leeftijd varieert tussen de 50 en 90 jaar. U bent dus nooit te oud of te jong en een rollator is geen probleem.Na afloop drinken we gezamenlijk een kopje koffie.Daarnaast zijn we gestart met het gezondheidsspreekuur. Dit is voor alle 50 plussers en bied u een kans om uw gezondheid eens goed in kaart te brengen en nuttige gezondheidsadviezen te krijgen. Zodat u zolang mogelijk fit en zelfstandig blijft. Wat er nog op stapel staat is het volgende.Binnenkort willen we starten met thema bijeenkomsten. Dit zullen laagdrempelige bijeenkomsten worden aan het Floresplein. De onderwerpen zullen uiteenlopend over gezondheid en welzijn gaan.

U kunt hierbij denken aan kleine hulpmiddelen, gezond slapen en allerlei andere onderwerpen. Mocht u zelf een idee hiervoor hebben, of met vragen lopen waar u meer over wil weten, schroom dan niet om ons te bellen!

Wij maken de bijeenkomsten bekend door te flyeren en op de prikborden bij de supermarkten. Daarnaast kunt u dit ook altijd vinden op de voordeur van ons pand aan het Floresplein 30A. Tot ziens aan het Floresplein!Gr. Petra Lok, Nineke Muller en Marieke [email protected]

Page 26: buurtkrant zomer 2012

26

De Heinsiusstraat – door Albert Buursma

Ditmaal weer eens een straat in Selwerderwijk-Zuid, met na Johan de Witt en Adriaan Pauw opnieuw een ‘raadpensionaris’: Heinsius. Deze straat telt een schoolgebouw (voormalige Christelijk Tecchnische School) en 21 woningen, alle gebouwd in de jaren vijftig. Architect van de school was Broos en deze ontwierp ook, samen met Van Wijk, de woningen.

De straat, vernoemd naar Anthonie Heinsius (1641-1720), verbindt een tweetal andere die naar collega’s genoemd zijn: de Johan de Wittstraat en de Van Oldenbarneveltlaan. ‘Raadpensionaris’ is een oude naam voor een betaalde ambtenaar. Het werd uiteindelijk de benaming voor de hoogste ambtenaar van het gewest Holland dat hij vertegenwoordigde in de Staten Generaal (de regering van de Republiek). Hij was een jurist, ‘Landsadvocaat’, en sprak ook namens Holland en de Republiek met buitenlandse mogendheden. Alle raadspensionarissen die in Selwerderwijk-Zuid zijn vernoemd, waren in hun tijd bekende en gerespecteerde personen in heel Europa.

Heinsius was min of meer een topdiplomaat die werkte aan de zijde van de stadhouder Willem III die sinds 1688 ook koning van Engeland was. Hij stond bekend om zijn scherp verstand, zijn tact, zijn werkkracht en zijn onkreukbaarheid. Later, na het overlijden van Willem III in 1702, waarop een ‘stadhouderloos tijdperk’ volgde, bleek Heinsius geen groot staatsman te zijn. Hij was te weinig doortastend. Onder hem raakte Holland samen met de hele Republiek steeds verder verstrikt in een uitputtende oorlog: de ‘Spaanse Successieoorlog’ (1701-1713).

Uiteindelijk had Heinsius zoveel aandacht aan buitenlandse zaken besteed, dat bij de ‘Vrede van Utrecht’ (1713) bleek dat de binnenlandse belangen verwaarloosd waren: Holland was praktisch failliet.

Literatuur: Beno Hofman, De Korrewegwijk De Hoogte (Leeuwarden 1999); NNBW, dl. 1, 1058-1061; WP-Encyclopedie, 1974, 1975. Zie ook Wikipedia onder de trefwoorden ‘raadpensionaris’ en ‘Heinsius’.

Page 27: buurtkrant zomer 2012

27

Page 28: buurtkrant zomer 2012

28

Literatuurclub 55+ in Bibliotheek Selwerd Heeft u altijd al eens van gedachten willen wisselen over een roman met leeftijdsgenoten? Dan is de Literatuurclub 55+ wellicht iets voor u!Ieder jaar komt een groep enthousiaste 55-plussers maandelijks bijeen om met elkaar een roman te bespreken onder het genot van een kopje koffie. Het betreft in totaal acht bijeenkomsten waarbij iedere keer weer een ander boek centraal staat. De leden komen bijeen op de woensdagochtend van 9.30 – 11.00 uur in de Bibliotheek van Selwerd aan de Eikenlaan 288/8. De kosten voor deelname bedragen €20,- voor de acht bijeenkomsten, inclusief een kopje koffie of thee. Start: oktober 2012.Voor opgave of meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Westerdiep, tel. (050-) 5713230. Wacht u niet te lang want het maximum aantal deelnemers is beperkt!

ZomeropeningstijdenDe openingstijden in de periode van zaterdag 21 juli t/m zondag 2 september zijn als volgt:

• Centrale Bibliotheekma t/m vr 13.00-18.00 uurza 11.00-16.00 uur

• Bibliotheek Beijum, Lewenborg, Selwerd*, Vinkhuizen, De Wijert en HoogkerkMa, wo en vr 14.00-17.00 uur. *van 11.00–17.00 uur

• De bibliotheekpunten Floreshuis, Treslinghuis en Confiance zijn tijdens de bouwvakvakantie (30 juli t/m 17 augustus) gesloten.

Zomeractie voor leners Neem gratis langer boeken mee! Van 16 juli tot 12 augustus is het niet nodig extra leentijd te kopen, want de uitleentermijn van (luister)boeken is dan maar liefst zes weken! Kijk voor de uitgebreide spelregels op onze website!

Informatie Voor volledige programma-overzichten, actuele informatie en bibliotheekgegevens: www.mijneigenbibliotheek.nl

Page 29: buurtkrant zomer 2012

29

Net te laat met de aanvraag voor kwijtschelding van gemeentebelasting?

Helaas gebeurt het nog steeds dat mensen die recht hebben op kwijtschelding van gemeentebelasting dit niet aanvragen. Of zelfs niet weten dat ze dit kunnen aanvragen.

U komt mogelijk voor kwijtschelding in aanmerking als uw inkomen rond het bijstandsniveau ligt. Natuurlijk is dit niet de enige regel die gehanteerd wordt om aan kwijtscheldingsrichtlijnen te voldoen. Zo dient u de aanvraag voor kwijtschelding ook in te leveren binnen drie maanden na binnenkomst van de aanslag. Die periode is nogal kort, zeker als je kijkt naar de hoeveelheid stukken die er bij zo’n aanvraag ingeleverd moeten worden. Toch is het erg jammer dat u dan tientallen tot soms honderden euro’s extra moet betalen.

Nu komt de tip: de gemeente neemt aanvragen na deze termijn van drie maanden wel in behandeling als er bemiddeling van derden plaatsvindt. Met andere woorden: u heeft iemand (van een organisatie) nodig die een brief voor u schrijft die bij de aanvraag ingedaan wordt. Als u contact heeft met iemand van een organisatie kunt u hem of haar benaderen met dit verzoek.Mocht dat niet zo zijn, dan bent u van

harte welkom bij de MJD. U kunt van 9.00 tot 13.00 uur terecht bij één van de inloopochtenden van de MJD. Op dinsdag is er zo›n inloopochtend in Buurthuis De Borg aan de Borgwal 90. Op maandag, woensdag en donderdag zijn er inloopochtenden aan de Zaagmuldersweg 65 (naast de kerk). Ook als u iemand goed kent waarvan u vermoedt dat hij of zij dit niet heeft aangevraagd maar er waarschijnlijk wel recht op heeft, noem het dat even. Samen bent u wijzer!

Wij staan u graag te woord en hopen dat er nog meer gebruik gemaakt gaat worden van de kwijtscheldingsregeling.

Hartelijke groeten,

Axel Kroeze, (buurt)maatschappelijk werker MJD De Hoogte Zaagmuldersweg 65 9713 LG Groningen 050-3125656 [email protected]

Page 30: buurtkrant zomer 2012

De onzichtbare godin

De zonsopkomst van woensdag 6 juni be-loofde een heel bijzondere te worden, want deze keer zou de planeet Venus als een klei-ne zwarte erwt voor de zon langs schuiven. Deze ‘Venus-overgang’ is heel bijzonder, want op 6 juni gebeurde het slechts voor de 26ste keer sinds het begin van onze jaartel-ling, en de eerste keer dat dit fenomeen waargenomen werd was op 4 december 1639. U snapt het dus al: uw buurtkrantco-lumnist wilde getuige zijn van deze over-gang, en er zelfs foto’s van maken.

Het weer in Nederland kent globaal twee soorten grauwheid: een totaal troosteloze grauwheid, waarbij het als het even kan ook nog regent, die elke hoop op het zien van de Venus-overgang onmiddellijk de grond in spoelt, en een grauwheid die toch nog een sprankje hoop op verbetering in zich herbergt, zodat je de gok waagt om om 05:00 uur je bed uit te komen. Want als je was blijven liggen was die overgang vast en zeker haarscherp en loepzuiver te zien ge-weest. Wel - die laatste grauwheid hing er in de morgen van 6 juni over Groningen. Na een onrustige nacht (“O jee - als ik me maar niet verslaap.”) kleedde ik mij dus om 05:00 uur aan, en posteerde ik me met mijn foto-apparatuur op mijn balkon, vanwaar het hoopvol rood kleuren van de wolken zichtbaar was. Toch zinde deze plek mij niet, en besloot ik om een winterjas aan, en een sjaal om te doen (het is tenslotte

juni, en op zondag de derde was het net zo warm als op tweede kerstdag 2011), de fiets te pakken en naar een plaats vlakbij het Van Starkenborghkanaal te rijden. Maar daar aangekomen vreesde ik dat de zon mis-schien niet snel genoeg achter de bomen in de verte vandaan zou komen. Dus fietste ik, het zekere voor het onzekere nemend, naar de Walfridus-spoorbrug over datzelfde kanaal.

En op die spoorbrug aangekomen werd het steeds grauwer en grauwer, en was van de Venus-overgang geen spoor te bekennen. Uiteindelijk heb ik uit arrenmoede maar een passerende trein gefotografeerd, al komt dat fenomeen iets vaker voor dan de verschijning waarom het mij eigenlijk te doen was.

En nu maar wachten, want de volgende Venus-overgang is rond de verschijning van - ik gok - buurtkrant 633, op 11 december 2117.

Page 31: buurtkrant zomer 2012

31

Staan uw gegevens hier (nog) niet bij of incorrect, laat het ons dan even weten [email protected]

Redactie Op de HoogteKopij: Hermanstraat [email protected]

Buurtcentrum De BorgBorgwal 90, 9716 GZ Groningen(050) 571 27 15Beheerder: Tjalling Leffers

Buurt- en Speeltuinvereniging De HoogteBorgwal 88, 9712 GZ Groningen(050) 573 01 03Contactpersoon: Anno van Meel

Christelijk Centrum GroningenJohan de Wittstraat 29716 CG Groningen(050) 577 77 57

Wijkpand De HuismeestersCortinghlaan 11Iedere dinsdagmiddag van 15.00 tot 17.00 spreekuur over de renovatie.Telefoon: (050) 365 71 71

De HuismeestersFriesestraatweg 18 9718 NH Groningen(050) 365 71 71 (ma t/m vrij van 8.00 – 17.30 uur)Openingstijden van het kantoorma t/m vr van 8.00 - 17.00 uur

MJD jeugd- en JongerenwerkPieter Kleinhout 06-209 29 [email protected] Hoek06-448 71 [email protected]

BuurtsportwerkTim Kingma (buurtsportwerk)06-294 86 815 [email protected]

SKSG Kinderwerk Esse van der Molen06 49494353 [email protected] Centrum Jeugd en GezinOpvoedondersteuning. Billitonstraat 78/2 Consulent Marije den Daas 06- 131 976 67

Stiel OpbouwwerkCarina van de Witte(050) 577232506-285 386 [email protected] Twitter @CarinaStiel

Stiel VrijwilligerswerkJosephine Hoeksema06-818 54 141 [email protected]

Politie0900-8844Buurtagent Jaap WallingaJeugdagent Fred Wilbrink

Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld(050) 318 00 11 dagelijks 9.00 -17.00 uur en daarbuiten voor noodgevallen, zoals [email protected]

STIP (Steun- en informatiepunt)(050) [email protected] caferuimte Floreshuis, Floresplein 19 maandag t/m vrijdag van 14.00- 17.00 uur

Humanitas MantelzorgondersteuningRenco van Eeken06-838 10 [email protected]

MJDIn De Borg, (050) 571 27 [email protected] Crisissituaties, na 17.00 uur en in het weekend bereikbaar via Sensoor: (050) 526 07 07

Thuiszorg Nait Soezen06-54680105 Dagelijks van 8.30-17.00 uur [email protected] Floresplein 30a

BuurtconciërgeKoos de VriesWerkplek: De Borg(050) 571 27 15

Milieudienst (afval)(050) 367 10 00

Brandweer(050) 3674777

MilieustewardsKars Ottens [email protected] Wally Schepers [email protected]

Loket beheer en verkeer (wijkpost)(050) 367 89 10

Het Ondernemershûs,participatie, werk en ondernemerschapJohan de Wittstraat 159716 CN Groningen(050) 549 25 61

Meldpunt Overlast en Zorg Ma t/m vrijdag tussen 10.00 – 17.00 uur(050) 587 58 85

Buurtwerk OntmoetingMariska Kappert06- [email protected]

Page 32: buurtkrant zomer 2012