Buurtbemiddeling De Bilt - MeanderOmnium Alle stappen in het hele proces hebben maar أ©أ©n doel:...

download Buurtbemiddeling De Bilt - MeanderOmnium Alle stappen in het hele proces hebben maar أ©أ©n doel: het

of 14

 • date post

  24-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Buurtbemiddeling De Bilt - MeanderOmnium Alle stappen in het hele proces hebben maar أ©أ©n doel:...

 • Buurtbemiddeling De Bilt

  CONCEPT Jaarverslag

  1 januari 2015 – 31 december 2015

 • Jaarverslag 2014 2 Buurtbemiddeling De Bilt

  Stichting MeanderOmnium Postbus 153 3700 AD ZEIST Wilbert van den Hoeven Coördinator Buurtbemiddeling De Bilt Telefoon : 030 - 267 77 88 Email : buurtbemiddeling.debilt@meanderomnium.nl Internet : www.meanderomnium.nl/buurtbemiddeling

  http://www.meanderomnium.nl/buurtbemiddeling

 • Jaarverslag 2014 3 Buurtbemiddeling De Bilt

  INHOUDSOPGAVE

  Inleiding 4 1. Doelstelling en randvoorwaarden 5 1.1 Doelstelling 5 1.2 Randvoorwaarden 5 2. Hoe werkt buurtbemiddeling? 6

  2.1 Slagingskans grootst in vroeg stadium 6 2.2 Procedure en werkwijze 6 2.3 Hoe organiseren we buurtbemiddeling? 7 2.4 Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) 7 2.5 De vrijwillige bemiddelaars 7 2.6 PR en publiciteit 8

  3. De cijfers en resultaten van buurtbemiddeling in 2015 9 3.1 Aantal meldingen 9 3.2 Aantal meldingen per deelgemeente/wijk 9 3.3 Verwijzers 9

  3.4 Aard van de klachten 10 3.5 Verhouding koop-/huurwoningen 10 3.6 Resultaten buurtbemiddeling 2015 11

  4. Succesfactoren 2015 12 4.1 Succesfactoren n.a.v. de opgestelde aandachtspunten voor 2015 12

  4.2 Conclusies gezien vanuit de Benchmarkgegevens 13 4.3 Conclusies vanuit de algemeen gestelde doelen 14 5. Financieel overzicht Buurtbemiddeling De Bilt 2015 15 6. Aandachtspunten voor 2016 15

 • Jaarverslag 2014 4 Buurtbemiddeling De Bilt

  INLEIDING Terugkijkend op 2015 zijn een aantal mooie resultaten geboekt. Een convenant met gemeente, SSW (de woningcorporatie), politie en Mens is afgerond en de samenwerking tussen Buurtbemiddeling De Bilt en SSW en Mens is weer versterkt. Ook is samenwerking gezocht met het Steunpunt Vluchtelingen De Bilt. Het aantal meldingen is vrijwel gelijk gebleven met vorig jaar. Het project heeft wederom in 2015 erkenning gekregen van het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid). Betere afstemming en verantwoording naar elkaar is onderdeel van onze afspraken. Een start is gemaakt om de samenwerking met de zorgpartners beter te stroomlijnen. In 2015 hebben we wederom te maken met toenemende psychosociale problematiek, waarbij de samenwerking met zorgpartners hard nodig is. Bemiddeling op maat is een andere ontwikkeling die al een tijdje gaande is en daarbij hoort aandacht voor preventie. Uit de jaarlijkse benchmark dat het CCV uitvoerde, blijkt dat de inzet van zo’n 2.600 vrijwillige buurtbemiddelaars succesvol is: landelijk werd in 2014 gemiddeld 70% van de zaken opgelost. Ook het aantal projecten landelijk stijgt. Bestonden er in januari 2005 nog 62 buurtbemiddelingsprojecten, eind december 2014 bestaan er 178 projecten in 220 gemeenten. In dit jaarverslag treft u cijfers over het aantal aanmeldingen, de aanpak en de resultaten van Buurtbemiddeling De Bilt. In 2015 is het aantal meldingen stabiel gebleven. Landelijk is zichtbaar dat de in 2014 ingezette lijn van een groeiend aantal aanmeldingen waar psychosociale problematiek een rol speelt in 2015 verder is doorgezet. Dit doet een groot beroep op de inzet en expertise van onze vrijwillige bemiddelaars. Voortdurende aandacht, sturing en coaching op dit gebied is dan ook onontbeerlijk.. Buurtbemiddeling De Bilt is inmiddels redelijk bekend in de gemeente De Bilt. Maar het kan altijd beter. Om onze bekendheid te verbeteren hebben we een nieuwe folder ontwikkeld en met een landelijke website www.problemenmetjeburen.nl zijn we beter vindbaar. Aansluiten bij de vraag van de burgers en verbinding maken met alle betrokkenen blijft essentieel. De plannen voor 2016 leest u in hoofdstuk 6. Wilbert van den Hoeven Projectcoördinator Buurtbemiddeling De Bilt

  http://www.problemenmetjeburen.nl/

 • Jaarverslag 2014 5 Buurtbemiddeling De Bilt

  1 DOELSTELLING EN RANDVOORWAARDEN In onderstaand schema treft u de uitgangspunten aan van het project. Deze uitgangspunten gebruiken we voor de jaarlijkse evaluatie.

  1.1.1 Doelstelling Projectdoel Vergroten van het welbevinden van de inwoners van de gemeente De Bilt door het

  integraal benaderen van veiligheid- en leefbaarheid problemen.

  1e niveau Verbeteren van de leefbaarheid in de buurt, van de sociale cohesie (solidariteit) en stimuleren van actief burgerschap (zelfredzaamheid).

  2e niveau Herstel van de onderlinge communicatie c.q. relatie

  Bevorderen van wederzijds respect en benoemen van wederzijdse belangen

  Toewerken naar afspraken die voor beide partijen aanvaardbaar zijn

  3e niveau Vermindering werklast/ kosten politie

  Vermindering werklast/ kosten SSW

  Vermindering werklast/ kosten anderen

  1.2 Randvoorwaarden Om succesvol buurtbemiddeling in te kunnen zetten is bekendheid bij verwijzers en inwoners nodig, naast uiteraard de kwaliteit van de vrijwilligers. Een goede projectcoördinatie is nodig om dit te bewerkstelligen.

  Samenwerkingsafspraken met verwijzers (Politie, BOA, SSW)

  Activiteiten  convenant met gemeente, politie, Mens, SSW waarin de samenwerkingsafspraken zijn vastgelegd

   instellen van stuurgroep Buurtbemiddeling

   structureel overleg (deelname aan diensten overleggen)

   terugmeldingen aan verwijzers van ervaringen en resultaten

   afstemming met verwijzers over vraag en problematiek

   uitbreiding van diensten buurtbemiddeling verkennen: mogelijke samenwerking jongerenwerk De Bilt

   spreekuur bij dienstencentra Mens

  Evaluatie  jaarlijkse evaluatie met stuurgroep

  Bekendheid buurtbemiddeling bij inwoners De Bilt vergroten

  Activiteiten  nieuwe folders/flyers

   partkijkervaringen delen met inwoners

   voorlichting geven aan/presentaties houden voor derden

   actief op Twitter

   artikelen aanleveren/adverteren in plaatselijke nieuwsbladen

   landelijke website www.problemenmetjeburen.nl

  Evaluatie  rapportage jaarcijfers

  Deskundigheidsbevordering

  Kwaliteitsbevordering projectcoördinator

  Kwaliteitsbevordering buurtbemiddelaars

  Activiteiten  aansluiting project bij Centrum voor Criminaliteit preventie en Veiligheid

   regionaal coördinatorenoverleg Intervisie

   deskundigheidsbevordering

   vakliteratuur

   teamoverleg/intervisie, 6 maal per jaar

   deskundigheidsbevordering, jaarlijkse scholing, omgang met agressie en interculturele communicatie

   individuele coaching

   vakliteratuur

  Evaluatie  jaarlijks functioneringsgesprek  evaluatiegesprekken met vrijwilligers

 • Jaarverslag 2014 6 Buurtbemiddeling De Bilt

  2 HOE WERKT BUURTBEMIDDELING?

  2.1 Slagingskans grootst in vroeg stadium Buurtbemiddeling heeft de meeste kans van slagen als bewoners tijdig aan de bel trekken en verwijzers in een zo vroeg mogelijk stadium doorverwijzen naar buurtbemiddeling. Het motto is dan ook Woonoverlast? Buurtbemiddeling eerst!. Want, in een zo vroeg mogelijk stadium van de overlast waarin de verhoudingen niet zijn geëscaleerd, kunnen buren vaak nog een normaal gesprek met elkaar voeren. Dat is een stuk lastiger als de emoties hoog opgelopen zijn en partijen aan hun standpunten vasthouden. Belangrijk is dus dat mensen elkaar weer en blijvend durven aanspreken en dat ze iets van elkaar kunnen verdragen. Een getrainde buurtbemiddelaar kan mensen goed begeleiden om weer met elkaar in gesprek te gaan.

  2.2 Procedure en werkwijze

  Aanmelding  op eigen initiatief  op doorverwijzing van politie, BOA, gemeente, woningcorporatie, Mens

  Intake (traject 1)

   coördinator doet een telefonische intake  coördinator geeft informatie en eventueel advies  coördinator schat in of aanmelding geschikt is voor bemiddeling  coördinator verwijst eventueel door (warme overdracht)

  Selectie bemiddelaars

   coördinator stelt een team van twee bemiddelaars samen

  Huisbezoek buur 1 (traject 2)

   buurtbemiddelaars gaan in gesprek met buur 1 (hulpvrager / melder)  buurtbemiddelaars vragen toestemming aan buur 1 om buur 2 te benaderen

  met als doel een gezamenlijk bemiddelingsgesprek  Indien buur 1 geen gesprek wenst met buur 2 kunnen bemiddelaars informatie

  en advies geven aan buur 1

  Huisbezoek buur 2 (traject 3)

   buurtbemiddelaars gaan in gesprek met buur 2 ('veroorzaker')  buurtbemiddelaars vragen buur 2 mee te werken aan een bemiddelingsgesprek

  Bemiddelingsgesprek (traject 4)

   buur 1 en buur 2 gaan met elkaar in gesprek op neutrale locatie  bemiddelaars bevorderen wederzijds respect en benoemen de wederzijdse

  belangen  buurtbemiddelaars bewaken het proces en streven naar een oplossing waar

  beide buren tevreden over zijn

  Pendelbemiddeling (traject 5)

   als een bemiddelingsgesprek niet tot de mogelijkheden behoort, kan pendelbemiddeling worden ingezet

  Coaching buur 1 (traject 6)

   als buur 2 niet mee wil werken, kunnen de bemiddelaars coaching aanbieden aan buur 1

  Afspraken  de gemaakte afspraken worden, op ver