Burgerparticipatie gemeente Westvoorne

30
Sectie titel 1 Workshop burgerparticipatie Gemeente Westvoorne Frank Hess Hein Albeda

description

 

Transcript of Burgerparticipatie gemeente Westvoorne

Page 1: Burgerparticipatie gemeente Westvoorne

Sectie titel

1

Workshop burgerparticipatieGemeente Westvoorne

Frank HessHein Albeda

Page 2: Burgerparticipatie gemeente Westvoorne

PAGINA 2

Agenda

• Presentatie burgerparticipatie • Presentatie burgerparticipatie instrumenten • Bespreking casus • Discussie casus

• Conclusies

Page 3: Burgerparticipatie gemeente Westvoorne

Burgerparticipatie

•Wat is burgerparticipatie

•Beleidsparticipatie en burgerinitiatieven

•Vooraf en tijdens het proces

•Bespreking casussen

•Rolverdeling college, raad en organisatie

•Burgerinitiatieven

Presentatie burgerparticipatie

Page 4: Burgerparticipatie gemeente Westvoorne

Burgerparticipatie?

‘Participatie is een proces waarin stakeholders invloed hebben op en delen in de controle over initiatieven en de besluiten en middelen die hen raken’

Page 5: Burgerparticipatie gemeente Westvoorne

Leden politieke partij: 2% tegen 13% in 1948

lid politieke partij geen lid

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1948

2010

Page 6: Burgerparticipatie gemeente Westvoorne

Beleidsparticipatie en burgerinitiatieven

Ophalen kennis

Beter aansluiten op wensen

Betere en belangen-overstijgende oplossingen

Zorgvuldige uitvoering

Wij als burgers gaan over de invulling van onze buurt

Wij ouders nemen initiatieven rond onze school

Wij als gemeenschap nemen initiatieven rond armoede binnen onze gemeenschap

Page 7: Burgerparticipatie gemeente Westvoorne

Frustraties van burgers over beleidsparticipatie

• De politiek heeft al besloten;

• Burgers worden te laat betrokken;

• Inbreng wordt genegeerd;

• Gemeente verstrekt geen, onjuiste of onvolledige informatie;

• Verwachtingen van burgers stroken niet met de realiteit;

• Gemeente handelt niet zorgvuldig;

• Gemeente wil geen gesprek met haar burgers

Page 8: Burgerparticipatie gemeente Westvoorne

Soorten participatie

Vorm: Rol burgers:

• Faciliterend initiatiefnemer

• Samenwerkend co-producent

• Participatief adviseur

• Consulterend geraadpleegde

• Voorlichtend ontvanger

Page 9: Burgerparticipatie gemeente Westvoorne

Toetsen of je participatie werkwijze goed is: Het CLEAR-model

• Can they participate?

• Do the Like to participate?

• Are they Enabled to particpate?

• Are they Asked to participate?

• Are they Responded to if they do participate

CLEAR

Page 10: Burgerparticipatie gemeente Westvoorne

Rol van de raad, Wanneer de raad betrekken?

• Kaders stellen: werken met startnotities en stappenplan

• Kies bewust welke participatievorm en vraag ruimte

• Ga met raad naar de kernen toe

• Experimenteer en leer

• Koppel terug wat de inbrengen waren en je deed met de inbreng

Page 11: Burgerparticipatie gemeente Westvoorne

Stappenplan

● Maak krachtenveldanalyse● Bepaal niveau van participatie● Bepaal de actoren met bijbehorende boodschap● Maak een kalender● Bepaal welke middelen en methoden je inzet

Page 12: Burgerparticipatie gemeente Westvoorne

Evalueren en borgen

• Kadernota

• Vaste participatieparagraaf

• Na twee jaar deze periode de kwaliteit van de procedures voor burgerparticipatie evalueren

• Vaste werkwijze in organisatie evalueren

• Vaste verantwoordelijke aanspreken

• Participatie onderdeel functioneringsgesprek

• Blijven vernieuwen!

Page 13: Burgerparticipatie gemeente Westvoorne

Instrumenten

Frank Hess

Page 14: Burgerparticipatie gemeente Westvoorne

PAGINA 17

Instrumenten

• Instrumenten burgerparticipatie kennen veel gelijkenis met onderzoeksinstrumenten.

• Onderzoek maakt onderscheid in kwantitatief en kwalitatief onderzoek.

Page 15: Burgerparticipatie gemeente Westvoorne

PAGINA 18

Kwantitatief

• Meet de mate waarin bepaalde uitspraken voorkomen.

• representatief

• betrouwbaar (mits goed uitgevoerd)

• vragenlijsten

• steekproef

Page 16: Burgerparticipatie gemeente Westvoorne

PAGINA 19

Kwalitatief

• Meet de reden WAAROM bepaalde uitspraken voorkomen.

• Niet representatief

• Discussieleidraad

• Kleine groep respondenten

• Gespreksleider

• Diep

Page 17: Burgerparticipatie gemeente Westvoorne

PAGINA 20

Kwantitatief

Het burgerpanel• Belangrijk instrument voor consulteren en adviseren

• Vormen ● Gemeentelijk panel● Doelgroepen panel (ouderen, jongeren, lifestyle, woongebied

etc)● Online, telefonisch, face to face, schriftelijk

Ad hoc onderzoek

Page 18: Burgerparticipatie gemeente Westvoorne

PAGINA 21

Belangrijke aandachtspunten van het burgerpanel

• Denk goed na over je doel wanneer een burgerpanel wordt geïnstalleerd Voor welke vragen wordt het burgerpanel het meest ingezet? Denk hier van te voren over na

• En verder● Hoe om te gaan met verwachtigingen burgers?● Rol burgerpanel / raad?● Zelf doen of uitbesteden?

● Statistische kennis aanwezig?● Ervaring opzetten vragenlijst?● Genoeg capaciteit om panel te onderhouden?

● Aantal keren inzetten?● Speeltje communicatie / gemeentelijk breed.● Terugkoppeling resultaten

Page 19: Burgerparticipatie gemeente Westvoorne

PAGINA 22

Conclusie burgerpanel

Voordelen

• Ideaal voor monitoring (0, 1 meting etc)• Ideaal voor snelle metingen• Hoge mate van respons

Nadelen• verwachtingmanagement respondenten• vaak hoge kosten (tijd indien zelf, geld indien uitbesteden)

=> Soms is gewoon ad hoc onderzoek handiger en voordeliger!

Page 20: Burgerparticipatie gemeente Westvoorne

PAGINA 23

Kwalitatief

Belangrijk instrument voor bijvoorbeeld coproductie

Instrumenten worden ingezet wanneer er met de burger moet worden nagedacht over oplossingen.

• Kenmerken● Niet representatief● Kleine groep● Selectieve groep

• Vormen● Het online discussieplatform● Het ronde tafel gesprek (groepsdiscussie)● Een op een face to face gesprekken

Page 21: Burgerparticipatie gemeente Westvoorne

PAGINA 24

Leerervaringen

● Maak voorafgaand aan inspraakavonden gebruik van onderzoek (kwali of kwanti)

● Zorg dat je burgerpanel representatief is (mn selectie burgers is van belang. Gevaar is selectieve respons

● Denk goed na over het aantal keer dat je een burgerpanel inzet

● Kijk goed naar de informatiebehoefte en maak dan een keuze uit een kwanitatief of kwalitatief instrument

● Laat je keuze ook afhangen van de doelgroep.

Page 22: Burgerparticipatie gemeente Westvoorne

Casussen: skatebaan en wellness centrum

1. Mega SkatebaanIn een van de woonkernen van de gemeente is gebrek aan

speelgelegenheid voor jongeren. Nu is er een ondernemer gekomen met een plan voor een Mega Skatebaan. De gemeenteraad wil wel een voorziening maken voor jongeren, maar wat wil de buurt zelf?

2. Mega wellness fysiotherapieIn een van de woonkernen van de gemeente is gebrek aan mogelijkheden

voor ontspanning en fysiotherapie voor ouderen. Nu is er een ondernemer gekomen met een plan voor een Beauty/ wellness/fysiotherapie centrum. De gemeenteraad wil wel een dergelijke voorziening en tot nu toe zag geen enkele fysiotherapeut er brood in. Maar wat wil de buurt zelf?

Page 23: Burgerparticipatie gemeente Westvoorne

Vragen bij de casus

Het doel van de participatieprocedureDe rol van de burgers De mogelijkheden om burgers al dan niet ruimte te geven om een

bijdrage te leveren. Welke instrumenten en vormen kunnen gebruikt wordenHoe ga je om met de verwachtingen van burgers?Welke vorm kies je?

Page 24: Burgerparticipatie gemeente Westvoorne

Wat leren we hiervan?

Page 25: Burgerparticipatie gemeente Westvoorne

Keuze rol: tijd, belang, ruimte

Page 26: Burgerparticipatie gemeente Westvoorne

Let op:

• Neem de tijd voor veranderproces

• Zoek goede voortrekkers

• Vermeng niet de participatiekwaliteit met de inhoud

• Leer van de fouten en beloon goede praktijk

• Leer van anderen: werkbezoeken en expertmeetings

• Leer los te laten

Page 27: Burgerparticipatie gemeente Westvoorne

Goede rolverdeling

Raad

•Kaders voor instrumentarium en doelen participatie

•Op goede momenten sturing geven

•Afweging doelen en middelen

College

•Inzicht in kwaliteit (BM)

•Acceptatie opnemen in P&C en meekijken BM (weth)

Organisatie

• Uitvoerder is verantwoordelijk

• Kwaliteit participatie in functioneringsgesprekken

Communicatie:

• Hulp bij keuze rol burger

• Hulp bij keuze communicatievorm

Page 28: Burgerparticipatie gemeente Westvoorne

Leerpunten voor jezelf en vervolgstappen

Wat leerde je? Wat ga je nu anders doen?

Page 29: Burgerparticipatie gemeente Westvoorne

Burgerinitiatieven

• Trekt de gemeente het beleid naar zich toe? Of steunt ze de burgers in hun activiteit?

• Werkvormen

– Wijkcontracten (Haarlem)

– Dorpsbudgetten (Hoogeveen)

– Eigen Kracht Centrales

– Burgerinitiatief op agenda toelaten

– Referendum, Keuzereferendum, e-petities

Bedankt

Page 30: Burgerparticipatie gemeente Westvoorne

Materiaal

Participatiewijzer (IPP)Stappenplan (Utrecht)We gooien het de inspraak in (Ombudsman)De harde kant van burgerparticipatie

www.ipp-participatiewijzer.nlwww.verantwoording.nl