BSI folder Lannoo

of 11 /11
LENTE GIDS Steeds de beste oplossing! EDITIE 2012 Tips voor tuinen, terrassen en vijvers De tuindokter weet raad …

Embed Size (px)

description

Lannoo Hobby BSI folder

Transcript of BSI folder Lannoo

 • lentegids Steeds de beste oplossing! editie 2012

  Tips voor tuinen,terrassen envijvers De tuindokterweet raad

 • Niet zo maar de eerstede beste kalk4BSI Bio-Korrel-Kalk is een fos-

  siele zeewierkalk, afkomstig van kleine zeeschelpjes.

  4Lost heel snel op: na een regen-bui smelten de kleine korreltjes

  4Met snel opneembaar magnesium dat het gras doet opgroenen.

  4Neemt snel de verzuring weg, waardoor de omstandigheden voor mosontwikkeling snel ver-slechteren.

  n 12 kg voor 120 m2 = 8,95n 25 kg voor 250 m2 = 11,95

  TIJD VOOR EEN ACTIEPLAN!STAP 1: STROOI BIO-KORREL-KALK STAP 2: STROOI GREENTImE 2 IN 1

  Meststof n mosbestrijdingDe stikstof (N) in GREENtime doet het gras 4 maanden lang groeien op een zachte, rustige manier zonder groeipie-ken. Al na enkele dagen zie je duidelijk verbetering.4Met maar liefst 13 % (!) kali in GREEN-

  time komt het mos heel sterk in de verdrukking.

  4Kijk eens wat met dat mos gebeurt na enkele dagen!

  4GREENtime bevat 3 extra activato-ren: magnesium, ijzer en kalkstik-stof. Een unieke cocktail: nefast voor het mos, een festijn voor het gras.

  Knip de GREENtime kortingbonop de achterzijde uit

  acti

  e

  Wat zijn de voordelen van Empress 600 ten opzichte van ijzersulfaat?

  DE tuinDoktEr antwoorDt:Je kent ongetwijfeld de verhalen over terrastegels die be-schadigd worden door ijzervlekken na het morsen met ijzersulfaat. IJzersulfaat heeft nog meer nadelen (denk aan compleet verzuurde bodems!) waardoor je het best vervangt door Empress 600. Je kan telkens herbehandelen wanneer nodig 30 keer minder bodemverzuring (nn, geen drukfout!) Maakt geen vlekken Niet agressief voor regenwormen en het bodemleven Perfect inzetbaar op paden, kasseien, klinkers, beton, Mengbaar met onkruidverdelgers om mos en onkruid in

  1 keer te verdelgen Vaak prijsgunstiger per m dan ijzersulfaat met erken-

  ningsnummer Vlot te verspuiten product dat ook pleksgewijs toepas-

  baar is, bv. lokale mosplekken in een groot gazon Geeft een diepgroene kleur aan het gras

  Mos heeft geen kans Ronduit spectaculair resul-

  taat, want je ziet het mos vrijwel onmiddellijk verkleu-ren. Na een paar dagen sterft het volledig af.

  Meng Empress 600 eerst in (lauw) water en roer goed om. Je kan dit product met een spuittoestel of een gieter (best met een sproeiboom erop) toepassen.

  Toepassen bij minstens 13 15 C. Vanaf die tem-peratuur heeft het mos geen schijn van kans. Zonnig weer versterkt de werking.

  n 2,4 kg + 600 g GRAtIS voor 500 m2 = 34,50n 1,2 kg + 300 g gRATis voor 250 m2 = 22,50n 600 g + 150 g gRATis voor 125 m2 = 10,95

  Gebru

  ik bioc

  iden v

  eilig.

  Lees

  vr

  gebru

  ik eers

  t het

  etike

  t en d

  e prod

  uctin

  forma

  tie.

  Erk. N

  r.: 95

  88/B

  . Werk

  zame

  stof: 1

  4,5 %

  dina

  trium-

  EDTA

  , 10 %

  ijzers

  ulfaa

  tanhy

  dride

  .

  Wat zie je na het strooien van kalk en gREENtime?4Een gazon in topconditie zonder gebruik van het scha-

  delijke ijzersulfaat.4De viltlaag verdwijnt door de goede biologische bo-

  demactiviteit en de activatoren in GREENtime. VERTI-CUTEREN (uitkammen) is volstrekt overbodig.

  4Al snel wordt het gras mooi diepgroen en gaat groeien. Het mos zie je net de omgekeerde beweging maken, het kwijnt weg en verdwijnt na enige tijd uit het gazon.

  4Ook de storende viltlaag verdwijnt geleidelijk. Een prachtige, volle en diepgroene grasmat is het resultaat.

  Een gazon vol mos?De oplossing in 2 stappen

  EmPREss 600TM rekentradicaal af met mos!

  Wat zijn de 10 voordelen vande BSI-methode?

  DE tuinDoktEr antwoorDt:4 BIO-KORREL-KALK en GREENtime mag je op dezelfde dag strooien!4 mt Magnesium = groener gras4 Snel oplossende kalk4 Perfect strooibare korrels4 Indrukwekkend resultaat tegen mos4 De mooiste diepgroene graskleur4 De langste werking4 3 extra activatoren voor topresultaten4 IJzersulfaat overbodig4 Verticuteren overbodig

  32

  GRATISDRUKSPUIT 5 lbij aankoop van 1 x(2,4 kg + 600 g GRATIS)Empress 600

  n 4 kg voor 40 m2 = 9,50n 10 kg voor 100 m2 = 19,50n 20 kg voor 200 m2 = 29,95 ( 32,95- bon)

  2 in 1

  2 in 1 2 en 1

  2 in 1en

 • 54

  Herkent u zich in dit scenario?Een mooi gazon, tot pakweg ergens in de vroege zomer pleksgewijs problemen optreden. Hele stukken gras-zode gaan vergelen en wegkwijnen. Nog wat later kan je stukken gras gewoon oprollen! Dit is het werk van en-gerlingen, grote witte en opgekrulde larven die zich te

  goed doen aan de graswortels. Vogels zoals kraaien en spech-ten vinden dit een heerlijke maaltijd en krabben de gras-zode open om de engerlingen op te pikken.

  acti

  e GRATIS1 paar tuin-handschoenenbinnenin de verpakking

  1

  2

  3

  1 2PLAATsELiJK gROTE ONKRUidEN?gebruik de 1-2-3 ONKRUid WEg!

  Hoe werkt dit?In het midden van de plant

  plaatsen en op de voetsteun duwen. De stalen pinnen dringen diep in de bodem en grijpen het onkruid vast.

  Draai en trek de 1-2-3 Onkruid Weg uit de bodem.Druk op de knop om het on-

  kruid te verwijderen.

  Voor welke onkruiden?Uiterst geschikt voor losstaande onkruiden:4Paardenbloem4Weegbree4Distels4En tal van andere onkruiden

  Praktische voordelen4 Onkruid wordt mt wortels verwijderd4 Snel n zonder bukken: spaart je rug!4 Goedkoop en eindeloos herbruikbaar4 Op en top milieuvriendelijk4 Ook geschikt voor moeilijk bereikbare

  plaatsen, bv. tussen rozen en sierplanten.n prijs = 29,95

  Een (groot) gazon vol met onkruid? gebruik de nieuwe BO-gAZON!Overal onkruid?Dan kan je moeilijk alles nog manueel of met een on-kruidtrekker verwijderen. De verantwoorde inzet van een scheikundig bestrijdingsmiddel dringt zich op.

  Tegen welke onkruiden?Dit product levert goede resultaten tegen veel voorko-mende onkruiden zoals paardenbloem, weegbree, maar ook tegen moeilijke onkruiden zoals klavers, boterbloe-men, zuring, netels en distels.

  Voor een optimale werking, volgende vuistregels:4 Behandel bij temperaturen tussen 15 en 25 C, op

  een dag zonder regen.4 Best behandelen 4 dagen na een maaibeurt en

  wacht vervolgens 4 dagen om opnieuw te maaien. 4 Volg de voorschriften op de verpakking.Na enkele dagen zie je de onkruiden vergelen, ze ver-dwijnen langzaam maar zeker uit jouw gazon. n 150 ml voor 75 m (2 toepassingen) = 9,95n 500 ml voor 250 m (2 toepassingen) = 14,95

  Wat zijn engerlingen?'Engerlingen is in feite een verzamelnaam voor de on-dergronds levende larven van

  meerdere soorten kevers: meikevers, rozenkevers, junikevers, sallandkevers, Die kevers leggen hun eitjes af in het gazon. Daaruit ontstaan larven, die we engerlingen noemen. Vanaf eind april tot in de nazomer vreten ze gewetenloos aan de graswortels.n 6 kg voor 200 m2 = 23,95

  LARVEX is de oplossing!Larvex is een meststof en een krachtige gazonverbeteraar. Dankzij dit product verhoogt de plant-eigen weerstand tegen stress-situaties, zoals bij aantasting door bodemin- stecten. Onder meer door toegevoegde voedingselemen-ten, gaat het gazon een krachtig nieuw wortelstelsel ontwik-kelen en wordt de grasplant sterk gestimuleerd. 3 4 weken na de behandeling groeit het gazon opnieuw keurig dicht.

  Kale plekken in het gazon?Met iNsTANT gAZON is dat zo hersteldEen gazon vol kale plekken ontsiert de hele tuin. Tal van oor-zaken liggen aan de basis:4Spelende kinderen: onder schommels, trampolines en op-

  blaasbare zwembaden, sporen van slidings, 4Overdreven betreding4Schade door mollen, bodem-

  insecten, engerlingen en emelten, urinerende katten en honden,

  4Na verticuteren of ontmossen, 4Na lange droogteperiodes

  INSTANT GAZON is de gedroomde oplossing!Op de harde, moeilijk doordringbare bodem van kale plekken lukt inzaai-en met gewoon graszaad niet goed. Het droogt te snel uit, de wortels kunnen de grond niet in.

  Niet zo met INSTANT GAZON.Dit revolutionair product op basis van kokosvezel, graszaad en meststof biedt absolute garantie op moeilijk doordring-bare bodems. De kokosvezels nemen tot 10 keer hun eigen gewicht aan water op. Zo ontstaat een ideale wortelzone rond het kiemend graszaad. Ongeacht de ondergrond ver-loopt de ontwikkeling van het nieuwe gras uitstekend.

  INSTANT GAZON vertelt je zelfs wanneer je water moet geven! Goed bevochtigde kokosvezels zijn donkerbruin. Als de kleur lichtbruin of beige wordt, is dat het sein om water te geven. n 300 g = 10,95 (voor 10 20 kale plekken van 30 cm)

  NIEUW!

  NIEUW!

  SL: m

  et w

  ater m

  engb

  aar c

  once

  ntra

  at. Er

  k. Nr

  .: 958

  /P. D

  icam

  ba: 2

  0,0 g/

  l / M

  cop

  rop-

  P: 42

  ,0 g/

  l / M

  CPA:

  70,0

  g/l /

  2,4-

  D: 70

  ,0 g /

  lGe

  bruik

  gewa

  sbes

  cher

  ming

  smidd

  elen v

  eilig.

  Lees

  vr

  gebr

  uik ee

  rst he

  t etik

  et en

  de pr

  oduc

  tinfor

  mati

  e..

  onKRUID in gazonbestrijden: 2 mogelijkheden

  Een gazon volbEschaDIgDE PlEKKEn?

 • Tijdens het voorjaar:dUOPAcK BUXUs, HAgEN & siERHEEsTERs

  Dit pakket bevat 7 kg orga-nische meststof en 3 kg Bio Korrelkalk, das een ideale start voor buxus.4 Kalk is belangrijk om-

  dat buxus van nature op kalkbodems groeit. Kalk zorgt voor een losse bo-demstructuur waarin de wortels goed ontwikke-len. Kalk verbetert ook de opname van meststoffen.

  4 Buxus verlangt veel voe- dingsstoffen. Deze orga-

  nische meststof is echt wat buxus nodig heeft: constant vrijkomende voeding. Want ondervoede buxus is bijzonder vatbaar voor insecten en ziekten.n 10 kg (= 7 kg meststof + 3 kg kalk

  gRATis) voor 70 m2 of 70 lopende meter haag = 17,50

  Slechts enkele buxusplanten?Dan kies je het best voor de vloeibare mest-stof Bio-Buxus: uitermate geschikt voor buxus vanwege de geleidelijke vrijgave van voedingselementen.n 1 l = 6,50

  1 2TOP REsisT BUXUs EN HAgEN: het ultieme middel!

  Wat is Top Resist Buxus & Hagen?Dit middel is een 3-voudige gezondheids-cocktail die maximale plant-eigen weerstand en bescherming biedt. Dit middel bevat spe-cifieke voedingselementen en ecologische ingredinten die buxus optimaal beschermen tegen insecten en ziekten.4 Snel opneembare bladvoeding zorgt voor

  een diepgroene bladkleur. Het verschil is al merkbaar na 1 of 2 dagen

  4 Maximale plant-eigen weerstand tegen stress door insectenplagen

  4 Maximale plant-eigen weerstand tegen stress door ziekten

  n 750 ml spray gebruiksklaar = 9,50n 900 ml concentraat = 14,50n 2,5 l concentraat = 28,95

  Ook de ideale oplossing voor hagenHagen, vooral die van beuk en haagbeuk, zijn gevoelig voor insecten en ziekten. Regelmatige behandeling met Top Resist zorgt ook hier voor opmerkelijke resultaten.

  Wanneer en hoe toepassen?TOP RESIST ROZEN kan je heel het groeisei-zoen toepassen. Behandel vanaf eind mei tot begin september ca. 4 keer je rozen. De planten tot afdruipen toe bespuiten, ook de onderkan-ten. Ook herbehandelen enkele dagen na bv. zwaar onweer.n Slechts enkele rozen: kies voor de gebruiks-

  klare spray van 750 ml = 9,50 n Veel rozen? Kies dan voor het concentraat

  van 900 ml (= 70 m), dat je 1/10 verdunt en met een spuittoestel aanbrengt.

  900 ml voor 9 l spuitoplossing = 14,50

  Niet overtuigd?Behandel eens de ene plant wel en de andere niet. Bemerk het verschil na verloop van tijd.

  Rozen in topvormmet ToP REsIsT Rozen

  bUXUs in topvormdankzij 2 producten

  76

  TOP RESIST ROZEN versus SyNThETISchE PRODUcTEN:

  eindscore 5 0

  DE tuinDoktEr antwoorDt: Unieke brede werking: voeding + verbeterde plant-

  eigen weerstand Zeer snel resultaat, groener blad na 1 2 dagen! Zeer gemakkelijk toepasbaar Met ecologische ingredinten Ook geschikt voor andere sierplanten

  Rozen, vaak meerdere problemen tegelijk.Rozen zijn prachtige planten, maar vaak het slachtoffer van meerdere problemen tegelijk.Insecten: bladluizen doen

  zich tegoed aan de jonge scheuten en bloemknoppen

  Ziekten: sterroetdauw (die ty-pische zwarte vlekken), roest en witziekte

  Bleke, fletse bladkleur en ge-brekkige groei

  TOP REsisT ROZEN= de perfect doordachte oplossingEindelijk bestaat het, een ecologisch product dat meer-dere problemen tegelijk aanpakt. Top Resist Rozen bevat snel opneembare voedingselementen en tal van ecologische ingredinten die de plant-eigenweerstand tegen stress-situaties maximaliseren, zoals bij aantas-ting door insecten en ziekten gevoelig verhogen. Als je dit product enkele keren per jaar gebruikt, blijven de ro-zen in optimale conditie. Door herhaalde behandeling blijven de planten permanent in topconditie.

  1 bevatvoedingselementen verhoogt de planteigenweerstand tegen ziekten2 verhoogt de planteigenweerstand tegen insecten3

  INNovatIEf

  pRodUct mEt

  3-voUdIGE

  WERKING

  B I O D E G R A DA B

  LE

  PRODUIT

  GARANTI SANS C.F

  .C.

  PRS

  ERVE

  LA COUCHE D'OZONE

  CU

  LT U R E B I O LO G

  IQU

  E

  AUSSI EN

  BIO

  L O G I S C H E T

  EELT

  A

  USSI EN

  CU

  LT

  U

  R E B I O LO

  GIQ

  UE

  OO

  K VOOR DE

  BIO

  L

  OGISCHE T

  EE

  LT

  to

  egelat

  en in de

  BIOLOGISCHE

  LANDBOUW

  UTILIS

  ABLE EN

  AGRICULTURE

  biologique

  ook v

  oor DE

  BIOLOGISCHE

  TEELT

  Aussi en

  culturebiologiqu

  e

 • acti

  e GRATISSPROEIBOOMbij aankoop van2 x 5 l Total Clean

  Wat zie je na het gebruik vanTOTAL cLEAN?

  4 Al na enkele minuten zie je dat het vuil (zowel atmosferische vervuiling, olie, glibberige laagjes, vet, saus, uitwerp-selen, ) begint op te lossen.

  4 TOTAL CLEAN zet zich ook vast in de porin. En dan strekt het effect zich uit over vele weken. De resultaten op het verdwijnen van atmosferische vervui-ling zijn spectaculair. Terrassen, klin-kers, golfplaten, worden duidelijk schoner.

  Nog meer goed nieuws:

  4 Bevat geen scheikundige pesticiden

  Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig.Lees vr gebruik eerst het etiket en de productinformatie.Erkenningsnummer: 889/P. Samenstelling: 825,3 g / l raapzaadolie (INAC),4,59 g / l pyrethrinen EC (emulgeerbaar concentraat)

  ToP REsIsT groenten & Fruit, de milde weldoener

  ToTal clEan, tegen vuilop stenige ondergronden

  98

  TOP REsisT gROENTEN & FRUiT, krachtig levenselixir

  Dit product brengt specifieke voedingselementen aan en zorgt voor een maximale plant-eigen weer-stand tegen stress door insecten en ziekten. Het komt er in de praktijk op neer dat, zeker bij herhaalde be-handelingen, jouw groenten en fruit weerstaan aan veel voorkomende plagen. Enkele voorbeelden:4 Witziekte op druif, courgette4 Bladluizen en spint 4 Aardappel- en tomatenplaag4 Roest en bladvlekkenziekte op selder en prei4 Witte vliegjes in serre,

  Ook het proberen waard:BiO iNsEcT TUiN:ecologisch insecticide

  Bio Insect Tuin is toegelaten voor de bio-landbouw, een spijkerharde garantie. Het bevat een aftreksel van een Keniaanse bloem, nl. pyretrum, in combinatie met raapzaadolie. Het middel is heel effectief tegen bladluis, dopluis, walluis, schild-luis (orchideen), spint en witte vlieg. Het breekt zeer snel af. Bij de 100 ml-verpak-king hebben we een lege spuitflacon van 500 ml toegevoegd. Hiermee vul je tot 20 keer je eigen kant en klaar spray. Prijs/kwa-liteit onklopbaar. n 100 ml (+ spuitflacon) = 14,95

  in de praktijk4 Verpakking van 900 ml concen-

  traat, verdunnen 1/10 = 100 ml op 1liter water = 14,50

  4 Verspuiten tot afdruipen toe, ook de onderkant van de bladeren

  4 Ca. 4 behandelingen per seizoen

  is dit beeld vertrouwd?

  4 Rond heel wat woningen zijn tal van stenige verhardingen: terraste-gels in natuursteen of beton, kas-seien, grind, dolomiet, klinkers,

  4 En vaak zijn die na de winter vettig en vuil. Met nog wat vlekken, vogel-uitwerpselen en atmosferische ver-vuiling op de koop toe,

  4 Dan is het tijd voor TOTAL CLEAN, een veelzijdig product.

  Wanneer te gebruiken?

  Kies voor een dag zonder regen. Je kan TOTAL CLEAN toepassen vanaf 6 C, maar de werking is sneller bij iets war-mer weer. Kan heel het seizoen door gebruikt worden.

  Hoe toepassen?

  4 Toepassing met de drukspuit: gebruik Total Clean onverdund en behandel de oppervlakken tot afdruipen toe. 5 liter = 50 m

  4 Toepassing met gieter: verdun Total Clean met de helft water. 5 l Total Clean + 5 l water = 25 m

  4 Plaats best een sproeiboom op de gieter. Die ontvang je gratis bij aankoop van 2 x 5 liter! Past op alle gieters.

  n 5 l voor 50 m2 met drukspuit of 25 m2 met gieter = 19,95

  gebruiksklaarinsecticide

  voor minder dan

  1 euro

  =

  TURN FORSPRAY OR JET

  500 ml

  TURN FORSPRAY OR JET

  +water

  5 mlconcentraat

  100 ml

  100 ml concentraat

  is voldoende voor 20 x 5

  00 ml

  gebruiksklaar insecticid

  e!

  B I O D E G R A DA B

  LE

  PRODUIT

  GARANTI SANS C.F

  .C.

  PRS

  ERVE

  LA COUCHE D'OZONE

  CU

  LT U R E B I O LO G

  IQU

  E

  AUSSI EN

  BIO

  L O G I S C H E T

  EELT

  A

  USSI EN

  CU

  LT

  U

  R E B I O LO

  GIQ

  UE

  OO

  K VOOR DE

  BIO

  L

  OGISCHE T

  EE

  LT

  to

  egelat

  en in de

  BIOLOGISCHE

  LANDBOUW

  UTILIS

  ABLE EN

  AGRICULTURE

  biologique

  ook v

  oor DE

  BIOLOGISCHE

  TEELT

  Aussi en

  culturebiologiqu

  e

 • de toepassing is eenvoudig

  Bio Power wordt eerst opgelost in een gieter met water die je dan gewoon op je terras of het oppervlak uitgiet. Bio Power gaat on-middellijk aan het werk! Dus niet schrobben na de toepassing!Toepassen VANAf 15 C en bij helder weer.n 500 g voor 165 m2 = 12,95

  n 1 kg + 200 g GRATIS voor 400 m2 = 19,95

  Waar Bio Power inzetten?

  Bio Power reinigt alle aanslag op terrassen, opritten, paden maar is ook ideaal voor het reinigen van bevuilde daken, tuinmeube-len, hokken, kooien, serres,

  Nog meer nuttige toepassingen:

  4 Bio Power ontstopt afvoergoten van terrassen en regengoten; krachtige enzy-men lossen het vuil op.

  4 Bio Power is een wonderproduct voor het reinigen van barbecue-roosters: doe een emmer water en een paar eetlepels Bio Power in een plastic bak. Leg er ver-volgens de grills in. De volgende dag met water afspoelen en ze zijn weer als nieuw. Zonder schrobben!

  4 Ten slotte is Bio Power ook de ideale ecologische ontstopper voor wasbak, douche en toilet. In tegenstelling tot agressieve scheikundige ont-stoppers loop je met Bio Power geen enkel ri-sico op aantasting van de leidingen.

  Wanneer zie je de eersteresultaten?

  Na een 3-tal dagen wordt het oppervlak al helderder of wordt het vuil bruin, wat er op wijst dat het wordt afgebroken.

  Wat maakt Bio Power uniek?

  Het is een uniek breedwerkend, ecolo-gisch product: in tegenstelling tot ande-re chemische producten en bleekwater, is het afvloeiwater niet nadelig voor de werking van de septische put. Ook regen-water kan veilig verder worden gebruikt. De afvloei is onschadelijk voor randbe-planting, vissen en waterplanten.

  Waar gebruiken?

  Anti-Groene Aanslag bestrijdt alle groene aanslag op terrassen, paden, opritten, muren, daken, tuinmeubelen, potterie, beelden, grafzerken, en is veilig voor alle ondergronden en mate-rialen! Let op dat het een 5-tal uur na toepassing niet regent om wegspoelen te vermijden.

  Hoe toepassen?

  Los eerst een halve liter product op in 10 liter water. Giet de oplossing in een gieter of een drukspuit. Met een gieter kan je dan 20 m behandelen, met de drukspuit is 5 liter oplossing al goed voor 100 m.n 1 l voor 200 m2 = 15,50

  n 2,5 l voor 500 m2 = 29,50

  n 5 l voor 1.000 m2 = 49,95

  Wanneer zie je de eersteresultaten?

  Anti-Groene Aanslag werkt vlug. Na 1 3 dagen wordt het groen bruin, dit wijst erop dat de al-gen afgestorven zijn. De restanten verdwijnen vaak vanzelf door regen en wind, of u kan des-gewenst met een borstel of drukspuit de resten wegnemen.Het krachtige product heeft ook een lange na-werking doordat het zich diep in de porin vast-zet. Op paden volstaan 1 tot 2 behandelingen per jaar. Op daken 1 behandeling om de 3 jaar.

  acti

  e GRATISDRUKSPUIT 5 lbij aankoop van 2 x 2,5 l of5 l ANTI-GROENE AANSLAG

  Roestvlekken op tegels? Oxi Kill tegen roest!

  4 IJzer van op het terras gevallen meststoffenkorrels4 IJzersulfaat als anti-mos: dit is enorm vlekkend4 IJzerhoudend water voor bloembakken4 Tuingereedschap, schroevendraaiers en schroeven4 Barbecue-, tuinstoel-, tuinbeeldonderdelen, Oxi Kill werkt spectaculair snel & volledig en is nietzuur of bijtend voor de ondergronden! Het is 100 %veilig voor toepassing op alle natuursteen, hout, daken, Ook voor toepassingen binnenshuis.

  Gebr

  uik bi

  ocide

  n veil

  ig. Le

  es v

  r ge

  bruik

  eerst

  het e

  tiket

  ende

  prod

  uctin

  form

  atie.

  Toel.

  Nr. 1

  1706

  /B

  Inhou

  d: 45

  g/l d

  idecy

  ldim

  ethy

  lamm

  onium

  chlor

  ide.

  bIo PowER: vlekken wegzonder schrobben

  anTI-gRoEnE aanslagbestrijdt groene aanslag

  1110

  Toepassing en dosering

  4 Oxi Kill op de vlekken spuiten of uit-gieten en laten werken bij voorkeur bij helder weer.

  4 Na enkele minuten lossen de vlekken op en worden ze paars!

  4 Dan gewoon wegspoelen met veel water en je terras, pad, deurdorpel, is als nieuw!

  n 500 ml voor 5 m2 = 14,95n 1 l voor 10 m2 = 24,50

  1voor

  2tijdens

  3na

  15 C

 • 1 2HEB JE LAsT VAN ONKRUid + MOs?dAN is REMANENT MET LANgENAWERKiNg dE OPLOssiNg!

  Remanent is 3 keer bingo Remanent bevat een mengsel van 3 verschillende

  actieve stoffen, waardoor er een optimale werking is tegen de verschillende onkruiden.

  Remanent heeft een lange nawerking en voorkomt de kieming van nieuwe onkruiden. Bij correcte toe-passing is dat ongeveer 3 maanden.

  Remanent werkt ook tegen mossen. Ideaal als je naast onkruid ook last hebt van mos.

  Remanent is de oplossing voor onkruidbestrijding op permanent onbeteelde terreinen en kan veilig gebruikt worden onder bomen en struiken. Remanent wordt het best toegepast op een vochtige ondergrond.n 120 ml voor 100 m2 = 11,95n 300 ml voor 250 m2 = 24,95

  Gebr

  uik ge

  wasb

  esch

  erm

  ingsm

  iddele

  n veil

  ig. Le

  es v

  r ge

  bruik

  eerst

  het e

  tiket

  en de

  prod

  uctin

  form

  atie.

  Erk.

  Nr. 9

  55/P

  Beva

  t: 360

  g/l g

  lyfos

  aat. 2

  00 g

  / l ox

  adiaz

  on (1

  8,20 %

  ) + 15

  g / l

  diflu

  fenica

  n (1,3

  6 %) +

  148 g

  / l gl

  ypho

  saat

  (13,4

  5 %). E

  rkend

  e naa

  m: R

  eman

  ent.

  NIEUW!

  Gebr

  uik ge

  wasb

  esch

  erm

  ingsm

  iddele

  n veil

  ig. Le

  es v

  r ge

  bruik

  eerst

  het e

  tiket

  en de

  prod

  uctin

  form

  atie.

  Erk. N

  r. 926

  3/B B

  evat:

  360 g

  /l gly

  fosaa

  t. Erke

  nde n

  aam

  : Cos

  mic.

  XxxXXX

  Xxxn Xxxn Xxx

  dEsTRA MiER:gebruiksklaar insecticide

  EigenschappenDESTRA MIER is een gebruiksklaar insecticide tegen mieren. Je kan het verspuiten of uitgieten op de mieren-nesten, op looppaden en in kieren, voegen en spleten.

  DESTRA MIER werkt al na enkele mi-nuten maar heeft ook een lange na-werking. Het product kleeft ook aan de pootjes van de mieren die het meenemen naar het nest zodat de hele kolonie uitgeroeid wordt.n 2 l + 500 ml gRATis = 19,95

  112 MiERENLOKdOOsJEs+ 200 ml BiO KiLL

  Alweer een fijn idee van BSIDeze verpakking bevat 12 doosjes die een zoete lokstof bevatten.Zo mierenzoet, dat de mieren er massaal op afkomen. Door ca. elke week een beet-je insecticide BIO KILL door de openin-gen in de lokdoosjes te spuiten, worden de doosjes geactiveerd. De insecticide-kristallen blijven aan de mierenpootjes kleven en worden zo meegenomen naar het nest. De hele kolonie, inclusief de ko-ningin, wordt genadeloos uitgeroeid.

  Ook goed voor de portemonnee!Door regelmatig Bio Kill in de lokdoos-jes te spuiten, kan je deze 3 4 maand hergebruiken. Efficintie en zuinigheid aan elkaar gekoppeld.n 1 set = 14,50

  2POEdER TEgEN MiERENtegen het volledige nest

  Dit efficinte poeder kan je uit-strooien in en rond de woning. Het heeft een lange werking en roeit ook het volledige nest uit.n 150 g + 50 g GRAtIS = 9,95n 400 g + 100 g gRATis = 14,95

  3

  Gebr

  uik bi

  ocide

  n veil

  ig. Le

  es v

  r ge

  bruik

  eerst

  het e

  tiket

  en de

  prod

  uctin

  form

  atie.

  Bio K

  ill: Er

  k. Nr

  . 193

  /B. B

  evat

  : 2,2

  g / l p

  erm

  ethr

  ine 25

  / 75 c

  is / t

  rans

  .

  Gebr

  uik bi

  ocide

  n veil

  ig. Le

  es v

  r ge

  bruik

  eerst

  het e

  tiket

  en de

  prod

  uctin

  form

  atie.

  Toel.

  nr.: 3

  598/

  B Sam

  enste

  lling:

  2.2 g

  / l pe

  rmet

  hrine

  25 / 7

  5 cis

  / tran

  s

  NIEUW!

  Gebr

  uik bi

  ocide

  n veil

  ig. Le

  es v

  r ge

  bruik

  eerst

  het e

  tiket

  en de

  prod

  uctin

  form

  atie.

  Beva

  t: 0,0

  5 % de

  ltam

  ethr

  ine. T

  oel. N

  r. 808

  /B. T

  oel. h

  oude

  r: Bio

  Serv

  ices I

  nt.

  12stUKs

  Totale onKRUIDbestrijding:2 mogelijkheden

  geen invasies meer van mIEREn

  1312

  TOTALE ONKRUidBEsTRiJdiNg: cOsMic PAd-OPRiT-TERRAs ofcOsMic TOTALE ONKRUidBEsTRiJdER

  Wat is de werkzame stof van deze producten?Beide zijn op basis van het gekende glyfosaat, maar dan in de hoogste concentratie van maar liefst 360 g per liter. Hierdoor bestrijdt men snel & heel voordelig alle onkruiden, zelfs op grotere oppervlaktes.

  Toepassing en dosering:4 Tegen Alle Onkruid Pad-Oprit-Terras

  wordt met een drukspuit op de onkruiden gespoten en dit bij windstil weer, of met een afschermkap, om geen randbeplan-ting of gazongras te raken.

  n 200 ml voor 300 m2 = 9,95n 500 ml voor 750 m2 = 14,95n 1 l voor 1500 m2 = 15,95

  De "Totale Onkruidverdelger tegen alle grassen en onkruid is ideaal om alle on-kruiden in bermen, onder afsluitingen, in de moestuin te bestrijden. Ook ideaal om een oud gazon op te rui-men! Ook wanneer men het gazon op-nieuw wenst in te zaaien, is dit het aange-wezen product om de oude graszode, met de erin voorkomende onkruiden, volledig te doden: na 1 week kan men de grond reeds bewerken en herinzaaien.n 1 l voor 1500 m2 = 15,95n 2,5 l voor 3750 m2 = 35,95

 • Wanneer zie je de eersteresultaten?Na enkele minuten zie je al de eerste slacht-offers en het product blijft lang werken; in de woonruimten 4 weken en in het don-ker (tegen bv. kleermotten in kasten, spin-nen op zolder, ) tot 3 maanden of meer!

  acti

  e GRATISDRUKSPUIT 5 lbij aankoop van 2 x 2,5 lof 1 x 5 l BiOKiLL

  Gebr

  uik b

  iocid

  en ve

  ilig. L

  ees v

  r g

  ebru

  ik ee

  rst he

  t etik

  et en

  de pr

  oduc

  tinfo

  rmat

  ie.Er

  k. Nr

  . 193

  /B. B

  evat

  : 2,2

  perm

  ethr

  ine 2

  5 / 75

  cis /

  tran

  s.

  ideaal voor grote ruimtes en oppervlaktesPerfect inzetbaar voor restaurants, bedrij-ven, dierenasielen. Gebruiksklaar product: vernevelen met een drukspuit of verstuiver.Opgepast: BioKill werkt enkel tegen koudbloe-dige dieren; dit zijn de insecten maar ook de vissen. Dek dus met een doek je aquarium af en leg de pomp af, wanneer je BioKill toepast.

  Wat zijn nu de voordelen van Bio Kill t.o.v. andere insecticiden.

  DE tuinDoktEr antwoorDt: Maakt geen vlekken op textiel, papier of muren Geurloos BioKill is niet alleen een compleet product tegen

  al die insecten in en rond de woning, maar ook een heel efficint en veilig product voor de bestrijding van ectoparasieten!

  Vlooien, teken, luizen, mijten worden snel bestreden en BioKill voorkomt gedurende 3 weken of meer een nieuwe aantasting door deze belagers.

  Ook voor de hokken en kooien van alle knaagdieren, vogels, duiven, kippen,

  2 manieren om VLiEgEN te vangen:

  VANgZAK voor eenmalig gebruikHoe werkt het?In deze vangzak zit een wateroplosbaar zakje met vliegenlokstof. Je moet enkel de schroefdop opendraaien en water toevoe-gen. De lokstof komt snel vrij en de vliegen worden onweerstaanbaar aangetrokken.

  Tot 40000 vliegen!Jawel, door enzymen die de vliegen groten-deels verteren, stijgt de capaciteit van deze vliegenvangzak enorm! Als de vangzak vol zit, gewoon dichtschroeven en verwijderen.Promoprijs: 11,50

  de herbruikbare VLiEgENVAL + -LOKsTOF, een Bsi-exclusiviteit!

  Hoe werkt het?Gewoon water toevoegen tot aan de maatstreep en ophangen of ergens neer-zetten. De lokstof is een wateroplosbaar zakje en wordt direct actief.

  De val wordt direct actief en vangt, ze-ker vanaf 20 C, massas vliegen. Deze val is het toppunt van ecologisch en economisch besef! Als ze vol is, kan je ze leegmaken en opnieuw activeren door een beetje vliegenlokstof + water toe te voegen. Dat is zuinig (ca. 1 per keer) en tegelijk ook goed voor het milieu.

  n 1 vliegenval (tot 20000 vliegen) = 12,95n 600 g vliegenlokstof (10 - 15 navullingen) = 12,95

  2 manieren om WEsPEN te vangen:

  VANgZAK voor eenmalig gebruikHoe werkt het?In deze vangzak zit een waterop-losbaar zakje met wespenlokstof. Met water vullen tot aan het maat-streepje en het extra ingesloten zakje vloeistof toevoegen. De val wordt snel actief. De wespen wor-den onweerstaanbaar aangetrok-ken, komen de val binnen en ver-drinken. En dit zonder bijen aan te trekken!Promoprijs: 11,50

  Herbruikbare WEsPENVAL + WEsPENLOKsTOF

  Hoe werkt het?Ook dit is een staaltje van ecolo-gisch respect + economisch den-ken. Giet een scheutje wespenlok-stof in de val om ze te activeren. Als ze vol zit, kan je ze leegmaken en steeds opnieuw activeren. Zuinig n goed voor het milieu.

  Tip: wees voorzichtig met het ophan-gen van wespenvallen. Allergische personen laten dit beter aan iemand anders over. Hang de val een 10-tal meter verwijderd van het terras.

  n 1 wespenval = 10,50n 1 l wespenlokstof = 8,95

  bIoKIll: het meest verkochteinsecticide in belgi

  geen overlast meer vanvlIEgEn & wEsPEn

  1514

  1 2Wat is BioKill?BioKill is een gebruiksklaar insec-ticide dat direct op de oppervlaktes wordt toegepast.

  Hoe BioKill toepassen?Vernevelen op de plaatsen waar de insecten voorkomen: 4 Muggen en vliegen behandel je

  best waar ze binnenkomen en zich neerzetten: rond de deuren, rond de ramen, bovenzijde van de muren.

  4 Voor kruipende mieren, spinnen, vlooien, mijten spuit je waar je de insecten ziet en op de plaatsen waarlangs ze passeren.

  n 500 ml verstuiver = 13,95n 1 l fles 20 m2 = 20,95n 1 l fles met extra (lege) 500 ml verstuiver = 22,95n 2,5 l bidon = 41,95n 5 l bidon = 79,95

 • XxxXXX

  Xxxn Xxxn Xxx

  LiMAsLAK:de klassieke slakkenkorrels

  Dit product zijn de gekende slak-kenkorrels met een unieke prijs/kwaliteit-verhouding. Limaslak is interessant omwille van de lage kostprijs per m en bijgevolg zeer geschikt voor de behandeling van grotere oppervlakten.

  Met BITREX!Bitrex is een heel bittere stof waar-door opname door bv. honden vermeden wordt. Met de handige strooidoos kan je ook heel nauwkeu-rig doseren.n 500 g tot 1 000 m = 6,95n 800 g + 200 g gRATis tot

  2 000 m = 11,50

  EcO sLAK, de ecologische slakkenkorrel

  Deze korreltjes zijn op basis van ijzerfosfaat, dat vrij in de natuur voorkomt. IJzerfosfaat verlamt de middenkropklier (enkel weekdieren zoals slakken hebben dit orgaan!), zodat er een vraatstop optreedt. Slakken trekken zich terug in hun schuilplaatsen waar ze sterven.

  Nog meer voordelen!Eco-slak korreltjes zijn heel effectief en perfect regenbestendig. Ze kun-nen lang blijven liggen met behoud van de effectiviteit.n 400 g + 100 g GRAtIS voor

  100 m = 8,50

  n 1 kg + 200 g gRATis voor 240 m = 13,50

  slakken vangen met desLAKKENVALLEN en de sLAKKENLOKsTOF

  Met de BSI slakkenvallen en de 100 % biologische slakkenlokstof kan je efficint slakken vangen. Je kan er ook bier in gieten, maar de werking is dan heel kort. De BSI slakkenlokstof werkt vl beter en is finaal goedkoper dan het ge-bruik van bier. n box 2 slakkenvallen = 11,50n 400 ml slakkenlokstof = 6,95

  Gebr

  uik bi

  ocide

  n veil

  ig. Le

  es v

  r ge

  bruik

  eerst

  het e

  tiket

  en de

  prod

  uctin

  form

  atie.

  Toela

  tings

  nr.: 8

  41/P.

  Werk

  zam

  e sto

  f: ijze

  r (III)

  fosfa

  at 1 %

  Gebr

  uik bi

  ocide

  n veil

  ig. Le

  es v

  r ge

  bruik

  eerst

  het e

  tiket

  en de

  prod

  uctin

  form

  atie.

  Erk. n

  r.: 96

  46/B

  . Werk

  zam

  e sto

  f: met

  aldeh

  yde 6

  %

  2vaLLE

  N

  XxxXXX

  Xxxn Xxxn Xxx

  MOLLEN VANgEN!Met de vangstkit MOL-WEg in 1 dAg zetten we je op weg!

  Hoe begin ik er aan?Wel, je hebt zowel professionele klemmen nodig als inzicht in het gangenstelsel van de mollen.Zoniet, is de pakkans heel gering.

  Met de vangstkit Mol-Weg in 1 Dag zetten we jou op weg!Deze doos bevat 2 prima schaarklem-men, de beste die er zijn. In de doos zit ook een handig boekje met fotos en tekeningen. Hier leer je de knepen van het vak! We leren je stap voor stap hoe en waar je een geschikte vangtunnel vindt, hoe je de klem-men op spanning brengt en hoe je ze moet plaatsen. Ga met deze gids de tuin in en de kans is groot dat je de mol al na 1 dag te pakken hebt!n 1 set (2 klemmen) = 15,95

  MOLLEN VERJAgENMOLLEN sTOP: zonder discus-sie de beste mollenverjager!

  Hoe werkt dit apparaat?Mollen Stop mollen-verjager werkt op bat-terijen en produceert in de grond sterke mecha-nische trillingen, waar-door de mollen binnen enkele dagen uw tuin verlaten, zonder dat ze verwond worden.

  Hoe wordt Mollen Stop geplaatst?Het plaatsen doe je in een oogwenk dankzij een meegeleverde perforator-buis waarmee je gemakkelijk een ope-ning in de grond maakt, waarin je dan het toestel plaatst. De Mollen Stop is vanzelfsprekend 100 % veilig voor kin-deren, huisdieren en het milieu.n 1 stuk ( voor 1200 m2) = 34,95

  Tip: gebruik geen ultrasone systemen, gezien ultrasone golven onmiddellijk door de grond worden geabsorbeerd en dus nauwelijks effect hebben.

  16 17

  BSI, steeds de beste oplossing!

  HOE MOLLEN VANGEN

  Een stap voor stap begeleiding

  om succesvol mollen te vangen.

  de logische

  keu

  ze

  eco-l

  ogic

  SI1009foMoVa.indd 1

  29-10-2009 11:07:35

  MOLLEN AFWEREN!MOLLEN WEg gEURBOLLEN: mollen slaan op de vlucht

  Hoe ga ik tewerk?Deze verpakking bevat 100 katoe-nen bolletjes die verzadigd zijn met lookolie en andere plantaardige geurstoffen. Als je ze in de bodem inbrengt, gaan die geurstoffen zich in de bodem verspreiden. En wees maar gerust dat mollen daar een stevige hekel aan hebben!

  Waar en hoe moet je de bolletjes plaatsen?1 bolletje beschermt 1 m gedurende 3 4 maanden. Preventief plaats je de bolletjes het best langs de ga-zonranden, bv. in 3 rijen met 1 meter tussenruimte aan de rand van het gazon. Gebruik hiervoor een spade of een metalen staafje.n 1 doos (100 geurbollen) voor

  100 m2 = 13,50

  GAZON

  de st

  erke

  bitt

  ere

  smaa

  k va

  n Bi

  trex

  helpt

  het inslikken van dit product te voorkomen

  le g

  ot f

  ort a

  mer

  de

  Bitre

  x aid

  e prvenir que le produit soit aval

  de st

  erke b

  ittere

  smaa

  k van

  Bitrex

  helpt het inslikken van dit product te voorkomen

  le got fort amer de Bitrex aide prvenir

  qu

  e le pr

  oduit

  soit a

  val

  1 2 31 2 3

  geen schade meerdoor slaKKEn

  mollEn in de tuin?3 oplossingen

  1716

 • Aqua Power: de ecologische heldermakerDit krachtig ecologisch product maakt het water weer snel kraakhelder zonder enig scheikundig residu achter te laten. Je kan het gewoon over het wateroppervlak uit-strooien. Al na enkele uren zie je dat orga-nisch materiaal afgebroken wordt en komt

  bovendrijven. Deze resten kan je eventueel opnieuw laten bezinken, maar best verwijder je ze, bvb met een schepnet. Zo vermijd je dat de vijver op-nieuw opnieuw snel troebel wordt. Al na 1 dag is het water merkelijk helderder, je ziet op-nieuw de vissen zwemmen.

  n 400 g voor 8000 80000 liter water = 13,95n 1,6 kg voor 32000 320000 liter water = 29,95

  XxxXXX

  Xxxn Xxxn Xxx

  sTOP sPRAY:voor zowel katten als honden

  Last van zowel katten als honden?Stop Spray is een handig en verspuitbaar afweermiddel. Het bevat enkel natuurlijke grondstoffen met een lang-durig afweereffect.

  Stop Spray voordelen:4 Stop Spray fixeert zich

  goed op de behandel-de oppervlakken, even-wel zonder vlekken te maken.

  4 Stop Spray is regenbestendig4 Stop Spray kan je zowel horizontaal toepas-

  sen (op de grond, op terrassen, langs randen van gazons en op plaatsen waar huisdieren de tuin binnen komen, ) als verticaal (vuil-niszakken, vuilniscontainers, brievenbussen, tuinmuurtjes, schuttingen, )

  4 Voor de mens heeft Stop Spray een veel-eer aangename geur, huisdieren hebben er een hekel aan!

  n 800 ml = 9,95

  KAT-WEg: strooikorrels voor het afweren van katten

  Enkel katten afweren? KAT-WEG!4 Deze strooikorreltjes zijn de ide-

  ale oplossing als je enkel een hond hebt en je de zwerfkatten uit de tuin wil weren.

  4 Te gebruiken op opritten, rond vuilbakken en containers, pa-den, speelzand, rond gazons en hagen.

  n 600 g = 9,95

  HONd-WEg: strooikorrels voor het afweren van honden

  Enkel honden afweren? HOND-WEG!4 Deze strooikorreltjes zijn de ide-

  ale oplossing tegen het indrin-gen van naburige honden rond het huis.

  4 Te gebruiken op opritten, rond vuilbakken en containers, pa-den, speelzand, rond gazons en hagen.

  n 600 g = 9,95

  Een troebele vijver, wat is er aande hand?

  DE tuinDoktEr antwoorDt:Om een heldere vijver te hebben, moet er zich een natuurlijk evenwicht ontwikkelen zodat er geen algen of groen water ontstaan. Gemakkelijker gezegd dan gedaan, want vrijwel steeds bevuilen en verrijken de uitwerpselen van vissen het water zodanig dat er een ideale voedingsbodem ont-staat voor de vorming van algen.

  Een droomduo vooreen hElDERE vIJvER

  afweer van KaTTEnen honDEn

  1918

  1 2 3

  de voordelen van Aqua Power

  4 Aqua Power is niet gevaarlijk voor vissen & water-planten ( respecteer wel de dosis)

  4 Bovendien is Aqua Power een ecologisch product dat snel 100 % biologisch afgebroken wordt

  4 Aqua Power heeft een verbazend snelle werking4 Aqua Power bevat geen citroen en / of andere schadelijke stoffen zoals koper

  STAP 1: STROOI AQUA POWERvoor een heldere vijver

  STAP 2: GEBRUIK AQUA CLEARvoor een blijvend heldere vijver

  NIEUW!Aqua Clear: houdt het water helderDit product is ideaal om te gebrui-ken nadat Aqua Power de vijver hel-der maakte. Aqua Clear verzekert een heldere vijver omdat het overtollige voedingselementen, zoals fosfor, gaat binden. Bijgevolg kunnen deze fosfaten geen voedselbron zijn voor algen en troebel water.Dosering: 250-500 g/10000 litern 900 g voor 36000 l = 13,95

 • GRATISDRUKSPUIT 5 l

  Bij aankoop van:2 x 2,5 l of 5 l Anti-Groene Aanslag /

  2 x 2,5 l of 5 l Bio Kill / 1 x 3 kg Empress 600

  GRATISSPROEIBOOM

  Bij aankoop van: 2 x 5 l Total Clean

  WAARDe

  12,95

  WAARDe

  8,50

  BON -3,00

  32,95

  29,95

  bij aankoop van / lachat de

  20 kg GREENtimeOrganische gazonmeststof NPK 6 - 3 - 13 + 2 MgO + 2 Fe /

  Engrais gazon organique NPK 6 - 3 - 13 + 2 MgO + 2 Fe

  V.U. /

  E.R.

  BSI, J

  ager

  shoe

  k 13,

  8570

  Vich

  te

  BSI0

  209k

  bGrTi

  20kg

  B

  Actie niet cumuleerbaar /Action non cumulable.

  E-mail:

  Naam & Voornaam / Nom & Prnom:

  Straat + Nr. / Rue + N:

  Postcode + Gemeente / Code Postal + Commune

  directe kortingaan de kassa /rduction immdiate la caisse

  BSI1211kbGrTi20kgB.indd 1 7/12/11 15:19

  promofestival

  Ontdek ook het volledig assortimentBSI zwembadproducten!Hiermee blijft het zwembadwater in optimale conditie.Je wil er meer over weten? Vraag naar de gratis zwembadfolder,zo vind je snel de oplossing voor elk probleem.

  huis en tuin maison et jardinOnze producten aan het werk zien?

  Bekijk de instructiefilmpjes op

  www.soshuisentuin.beSchrijf je ook in op onze interessante nieuwsbrief.

  Gege

  vens

  in de

  ze gi

  ds on

  der v

  oorb

  ehou

  d van

  wijz

  iging

  en en

  /of ti

  kfoute

  n B

  SILeG

  i2011

  VL Ge

  en ov

  ernam

  e van

  publi

  catie

  s uit d

  eze g

  ids zo

  nder

  schrift

  elijke

  toes

  temmi

  ng.

  Dat is straf!zwembadproducten

  GRATISFOLDERNeem me mee!

  WAT JE MOET WETEN OVER: de waterkwaliteit het opstarten van het zwembadwater het onderhouden van goede waterkwaliteit

  het oplossen van acute problemen handige zwembadaccessoires

  BSI, steeds de beste oplossing!

  NIEUW READY SOLARverwarmingsmatzie p 19Een antwoord opde 12 meest

  gestelde zwem-badvragenop p. 14-17

  BSI0210foZwFoVL.indd 1

  24-02-2010 14:55:49

  AQUA PUR: productenvoor Spa en Hottub

  NIEUW!

  Geldig tot / valablu jusqu'au31 / 10 / 2012