Brochure Achterhoek Agenda 2020, juni 2013 - Achterhoek 2020

of 8 /8
R AN! HET ACHTERHOEKSE MODEL SLIM & SNE CHAP EEN DUURZAAM VITALE ACHTERHOEK AC ES KENNIS & INNOVATIE KANSRIJK PLATTE- KEN & BESTUREN ANTICIPEREN ONVERWACHTE N WERKEN, ECHT ACHTERHOEK D’R AN! HET DEN KRACHTEN BUNDELEN NAOBERSCHAP EE K AGENDA 2020 LANGE TERMIJNSUCCES KEN- ZOND WERKPLAATSEN NIEUW DENKEN & BEST GEN GROENE ENERGIE ECHT SAMEN WERKEN, KSE MODEL SLIM & SNEL VERBINDEN KRACHT ITALE ACHTERHOEK ACHTERHOEK AGENDA 202 JK PLATTELAND GROENE ENERGIE NIEUW DEN TE OPLOSSINGEN GROENE ENERGIE ECHT SAM AGENDA 2020: ECHT SAMEN WERKEN, ECHT ACHTERHOEK

Embed Size (px)

Transcript of Brochure Achterhoek Agenda 2020, juni 2013 - Achterhoek 2020

ECHT SAMEN WERKEN, ECHT ACHTERHOEK D’R AN! HET ACHTERHOEKSE MODEL SLIM & SNEL VERBINDEN KRACHTEN BUNDELEN NAOBERSCHAP EEN DUURZAAM VITALE ACHTERHOEK ACH- TERHOEK AGENDA 2020 LANGE TERMIJNSUCCES KENNIS & INNOVATIE KANSRIJK PLATTE- LAND GEZOND WERKPLAATSEN NIEUW DENKEN & BESTUREN ANTICIPEREN ONVERWACHTE OPLOSSINGEN GROENE ENERGIE ECHT SAMEN WERKEN, ECHT ACHTERHOEK D’R AN! HET ACHTERHOEKSE MODEL SLIM & SNEL VERBINDEN KRACHTEN BUNDELEN NAOBERSCHAP EEN DUURZAAM VITALE ACHTERHOEK ACHTERHOEK AGENDA 2020 LANGE TERMIJNSUCCES KEN- NIS & INNOVATIE KANSRIJK PLATTELAND GEZOND WERKPLAATSEN NIEUW DENKEN & BESTU- REN ANTICIPEREN ONVERWACHTE OPLOSSINGEN GROENE ENERGIE ECHT SAMEN WERKEN, ECHT ACHTERHOEK D’R AN! HET ACHTERHOEKSE MODEL SLIM & SNEL VERBINDEN KRACHTEN BUNDELEN NAOBERSCHAP EEN DUURZAAM VITALE ACHTERHOEK ACHTERHOEK AGENDA 2020 LANGE TERMIJNSUCCES KENNIS & INNOVATIRIJK PLATTELAND GROENE ENERGIE NIEUW DEN- KEN & BESTUREN ANTICIPEREN ONVERWACHTE OPLOSSINGEN GROENE ENERGIE ECHT SAMEN WERKEN, ECHT ACHTERHOEK D’R AN! HET ACHTERHOEKSE MODEL SLIM & SNEL VERBINDEN
AGENDA 2020: ECHT SAMEN WERKEN, ECHT ACHTERHOEK
ACHTERHOEK AGENDA
beroepsbevolking met ca 30%, terwijl
het aantal zorgbehoevende 65+’ers
alleen al tot 2025 met meer dan de
helft toeneemt. Binnen nu en tien
jaar gaat 40% van de huisartsen met
pensioen; opvolging is problematisch.
nieuwe woningen minder worden
gebouwd, met grote (financiële)
gemeenten. Ca 49 basisscholen zullen
hun deuren sluiten; een oppervlakte
van zo’n 8 voetbalvelden! Vóór 2020
sluit 50% van de boeren hun bedrijf
door verscherpte regelgeving, herver-
deling van Europese landbouwsubsi-
Achterhoek Agenda 2020
van de Achterhoek. Provincie, Rijk en
Europa werken hier aan mee. Eind
2011 ondertekenden zo’n 150 partijen
(overheid, ondernemers en maat-
het Convenant Achterhoek 2020, dat
hun samenwerking en inspanning voor
de Agenda 2020 bekrachtigt.
Urgentie De mondiale ontwikkelingen, waarop ook de Achterhoek moet inspelen, zijn veel- omvattend en complex: bevolkingskrimp, economische recessie en een verande- rende samenleving. Alleen door krachten te bundelen en slimme verbindingen te leggen, kan de Achterhoek de vereiste transitieopgave tot stand brengen. Zo ontstaat een coöperatieve regio die nieuwe, onverwachte oplossingen ontwikkelt en toepast om duurzaam vitaal, aantrekkelijk en gezond te blijven: “Innovation by cooperation”.
Werkplaatsen Er zijn vier werkplaatsen die de Achterhoek Agenda 2020 uitvoeren: Innovatieve & duurzame economie, Slim & snel verbinden, Vitale leefomgeving en Kansrijk platteland. De werkplaatsen worden bestuurd, geleid en geadviseerd door personen uit de drie O’s (zoals Waterschap Rijn en IJssel, Kamer van Koophandel, VNO-NCW Achterhoek, Slingeland Ziekenhuis, onderwijs- en zorginstellingen, gemeenten en provincie Gelderland) die daarnaast dus ook een andere functie bekleden. De ondersteu- ning van de werkplaatsen ligt bij mede- werkers van Regio Achterhoek.
Projecten De werkplaatsen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van projecten van de Achterhoek Agenda 2020. Zij coördineren, leggen verbinding tussen partijen en leveren denkkracht om de noodzakelijke maatschappelijke transitie vorm te geven. De uitvoering van projecten gebeurt door tal van betrokken partijen.
Stuurgroep De stuurgroep Achterhoek 2020 bestaat uit een vertegenwoordiging van de drie O’s: Gerrit Pillen (voorzitter VNO-NCW Achterhoek en de Samenwerkende Industriële Kringen Achterhoek) voor de ondernemers, Sarien Shkolnik (bestuurslid Graafschap College) voor de maatschap- pelijke organisaties en Herman Kaiser (voorzitter Regio Achterhoek, de samen- werkende gemeenten) voor de overheid. De stuurgroep stelt de Agenda 2020 op en zorgt voor actualisatie en verdieping ervan. Zij is verantwoordelijk voor het ini- tiëren en ontwikkelen van een gezamen- lijke toekomststrategie.
www.achterhoek2020.nl [email protected] (0314) 32 12 00
@achterhoek2020
ACHTERHOEK OP WEG NAAR 2020: INNOVATIEF, DUURZAAM, ENERGIEK, SLIM, SNEL, VITAAL EN KANSRIJK
De werkplaats heeft als doel het
toekomstbestendig maken van de
Achterhoekse economie door innovatie,
duurzame energietransitie.
Adviseurs: Roland Bus (provincie Gelderland), Liesbeth Laman Trip (Platform Onderwijs Arbeidsmarkt Achterhoek), Mirjam Ruigrok (Waterschap Rijn en IJssel), Martin Stor (directeur Achterhoeks Centrum voor Technologie).
Contactpersoon
Innovatie De Achterhoek staat van oudsher bekend om zijn innovatieve productontwikke- ling en procestechnologie, vooral in de maakindustrie, de bouw en de zorg. Er liggen kansen op het gebied van voeding, biobased economy, gezondheid, ICT, ener- gie, logistiek en medische technologie. Zo’n 150 bedrijven hebben zich daarom in 2011 in meerdere Innovatieclusters georganiseerd, passend in de regionale innovatie-infrastructuur rondom het Achterhoeks Centrum voor Technologie (www.act-nu.nl). Door de samenwerking met (keten)partners wordt innovatie extra gestimuleerd en kan een groter beroep worden gedaan op innovatiebudgetten.
Projecten
Innovatiehubs: een groep hbo-studenten werkt bij een bedrijf onder begeleiding aan concrete innovatie-opdrachten. Mechatronica op hoog niveau: ontwik- keling van mechatronica-opleidingen op drie leerniveaus. Contactpersoon
Martin Stor
Onderwijs en arbeidsmarkt Demografische ontwikkelingen, toe- nemende internationale concurrentie en snelle fluctuaties in de wereldeco- nomie vormen een enorme uitdaging voor onderwijs- en arbeidsmarktbeleid. Het Platform Onderwijs Arbeidsmarkt Achterhoek (POA) streeft naar een verdere flexibilisering van de arbeidsmarkt, verho- ging van de arbeidsparticipatie en grotere inzetbaarheid van zittende werknemers. Het POA wil daarnaast de onderwijs- infrastructuur en de beroepskeuze van jongeren beter laten aansluiten bij de arbeidsmarkt in de Achterhoek.
Projecten
Human Capital Agenda met onder andere het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIVON). Doel is breder geschoold en beter inzetbaar personeel op MBO-(+)niveau. Pr8Werk: netwerk waar ZP’ers en het bedrijfsleven elkaar ontmoeten. Technasia in het VO: leerlingen lossen concrete vragen van het bedrijfsleven op. Portal Achterhoekse Vacaturebanken: bereikbaar via www.echtachterhoek.nl
Overige arbeidsmarktprojecten: Verbreding en professionalisering tech- nieklokalen; sluitende aanpak Scholing en Werk; stimuleren flexibilisering van de arbeidsmarkt; realiseren van een regionaal plan onderwijsvoorzieningen, intersectorale mobiliteit en versterking van P&O-netwerken. Contactpersoon
Liesbeth Laman Trip
Duurzame energietransitie
Achterhoekse Groene Energie Maatschappij (AGEM) De Achterhoek heeft de ambitie in 2030 energieneutraal te zijn door grootschalige energiebesparing en productie van her- nieuwbare energie. Vergisten van mest en biomassa-reststromen biedt daartoe kan- sen, evenals het opwekken van stroom uit zon en wind. Met de AGEM als lokaal energiebedrijf wil de Achterhoek deze duurzame energietransitie realiseren. Eind 2013 gaat de AGEM energie leveren, via een vergunninghoudend leverancier. Ze genereert daarmee nieuwe economische bedrijvigheid en is een katalysator voor maatschappelijke innovatie. Contactpersoon
Arien Scholtens (kwartiermaker AGEM)
[email protected]
www.agem.nu
Biogasnetwerk Achterhoek Biogas Infrastructuur Oost Nederland (BION) werkt aan de transitie naar grootschalig gebruik van biogas in de Achterhoek en ontwikkelt daarvoor een infrastructuur waar aanbieders van biogas op kunnen aansluiten. Op deze manier kan de rentabiliteit van biogas verbeterd worden met als einddoel commerciële toepassing. Contactpersoon
Roland Bus
Stichting BIO-massa De stichting ontwikkelt innovatieve oplos- singen voor het verwerken van biomassa zoals mest en snoeihout. Contactpersoon
Hajo Canter Cremers
zowel per openbaar vervoer als per auto
en zowel met het binnenland als met
buurland Duitsland. Ook zet de werk-
plaats zich in voor digitale ontsluiting van
de regio.
Adviseur: Peter Kettelarij (provincie Gelderland).
Contactpersoon
Achterhoek op weg
Aanleg ontbrekende schakel A15 De regio Arnhem-Nijmegen heeft een overbelast wegennetwerk. Om de bereik- baarheidsproblemen in deze regio op te lossen, is er het voornemen om de A15 naar de A12 tussen Duiven en Zevenaar door te trekken. Het project omvat: lobby voor doortrekken van de A15 (uitwer- king tracékeuze) en onderzoek hoe de gevolgen van het doortrekken van de A15 voor het wegennet in de Achterhoek af te dekken.
Verbeterslag N18 De N18 tussen Varsseveld en Enschede is een drukke en onveilige weg in de Achterhoek en Twente die door de bebouwde kom van Eibergen, Haaksbergen en Usselo loopt. Dat levert problemen op voor de verkeersveiligheid en de leefomgeving. Rijkswaterstaat gaat deze weg aanpakken en veiliger maken. De nieuwe N18 moet daarnaast zorgen voor een betere bereikbaarheid
van de regio, wat de economische ont- wikkeling van het gebied ten goede komt.
Digitale ontsluiting Snel internet in de gehele Achterhoek draagt in hoge mate bij aan een leefbaar buitengebied, toekomstbestendigheid van zowel woonomgeving als industrie- terreinen en aan economische vitaliteit. Het biedt tevens de mogelijkheid voor zorgverlening langs digitale weg (domo- tica), noodzakelijk bij een toenemende zorgbehoefte en krapte op de arbeids- markt in de zorgsector. Een kwartiermaker Breedband stelt een businesscase op voor de hele Achterhoek, daarna start een pilot in Bronckhorst. Contactpersoon
Klaas Rus
[email protected]
Basismobiliteit Achterhoek Het is wenselijk dat kwetsbare burgers en bewoners van de buitengebieden over voldoende mogelijkheden beschikken voor hun verplaatsingsbehoefte om te blijven deelnemen aan de samenleving. Het idee is dat efficiëntie, met behoud van kwaliteit, te bereiken is door de verschillende vormen van openbaar en besloten (doelgroepen)vervoer in samen- hang te organiseren. Doel van het project is in de eerste plaats inzicht verkrijgen in de omvang, organi- satie, kosten en vervoersrelaties van het doelgroepenvervoer, Regiotaxi en het reguliere openbaar vervoer. Dat moet leiden tot concreet advies over mogelijke verbeteringen. Een pilot om deze verbete- ringen te testen, maakt onderdeel uit van het project. Contactpersoon
Coen Beijer
[email protected]
Versterken spoor Arnhem – Winterswijk Op de spoorlijn Arnhem – Winterswijk (vooral het traject Arnhem – Zevenaar) wordt een forse potentiële groei ver- wacht. Het is daarom nodig de betrouw- baarheid van de dienstregeling te vergroten. Een verkennend onderzoek van ProRail naar het capaciteitsprobleem leverde twee pakketten met aanpassingen op. Daarbij is ook naar gevolgen van het openen van station Zevenaar-Oost gekeken.
Infrapakket A: • Dubbelspoor Zevenaar - Didam • Verlengen gedeeltelijke
spoorverdubbeling Wehl • Snelheidsverhoging Didam – Wehl en Doetinchem – Gaanderen
Infrapakket B (aanvullend voor combinatie met openen Zevenaar-Oost): • Dubbelspoor Didam – Wehl (6 km) en
Doetinchem de Huet – Doetinchem (2,5 km) • Kruisingsgelegenheid in Gaanderen • Snelheidsverhoging Terborg –
Varsseveld en Varsseveld – Aalten
Werkplaats Slim & snel verbinden
zieningen voor iedere inwoner van de
Achterhoek van elke leeftijd op peil
en bereikbaar te houden. Gegeven de
demografische ontwikkelingen is dat een
omvangrijke en complexe opgave. De
werkplaats bestrijkt de thema’s wonen,
onderwijs, zorg, cultuur en sport.
Samenstelling werkplaats Henk van der Esch (voorzitter CvB Achterhoek VO, voorzitter), Johan Godschalk (KCG/Cultuurpact Achterhoek), Rik Gommers (intergemeente- lijk overleg Ruimtelijke Ordening & Volkshuisvesting), Geert Huisman (direc- teur Slingeland Ziekenhuis), Koen Knufing (Samenwerkende Industriële Kringen Achterhoek), Claus Martinot (directeur Sité Woondiensten), Henk Rijks (interge- meentelijk overleg Sociale samenhang), Hans Siep (voorzitter Bouwend Nederland Oost), Willy Waalderbos (voorzitter Vereniging van Kleine Kernen Gelderland).
Adviseur: Yves Kropman (provincie Gelderland).
Contactpersoon
[email protected]
Projecten
Verduurzamen bestaande woningvoor- raad Achterhoek De huidige woningvoorraad in de Achterhoek sluit niet goed aan bij de toe- komstige behoefte. Burgers ervaren een toenemende gebruiks- en kapitaallast. Dit vraagt om het verduurzamen en levens- loopbestendig maken van de bestaande woningvoorraad, met als effecten: economische impulsen, versnelde inno- vatie, lagere maatschappelijke kosten en minder beroep op fossiele brandstoffen. Om bewoners en ondernemers hierbij te helpen, is de Stichting Achterhoek Duurzaam Verbouwen opgericht. Contactpersoon
Jan Straatman
[email protected]
www.achterhoekduurzaamverbouwen.nl
Atlas van de Achterhoek De Achterhoek heeft een scala aan voor- zieningen op het gebied van onderwijs, zorg, welzijn, cultuur en sport. Als gevolg van de demografische ontwikkelingen in combinatie met veranderingen in de samenleving is een analyse van en herbezinning op de hoeveelheid voor- zieningen, de maatschappelijke kosten ervan en hun toekomstige rol nodig. De Atlas van de Achterhoek geeft inzicht in de huidige situatie en ontwikkelingen op diverse terreinen. Dat levert een instru- ment om te kunnen anticiperen op de toekomst en desinvesteringen te voorko- men. Contactpersoon
Anneke Ros
[email protected]
Realiseren van vernieuwende sportarrangementen Door een bundeling van krachten uit de wereld van het onderwijs (Graafschap College, afdeling Sport en Bewegen), ondernemers, gemeenten en andere par- tijen, worden vernieuwende initiatieven op het gebied van sport gepresenteerd en geïmplementeerd. In november 2012 is het symposium ‘Achterhoek in Beweging’ georganiseerd. De werkplaats bekijkt of dit een vervolg kan krijgen. Contactpersoon
Ap te Winkel
[email protected]
Gezondheid en zelfmanagement Projecten om inwoners van de Achterhoek te stimuleren tot het nemen van meer verantwoordelijkheid voor hun eigen gezondheid en zelfmanage- ment. Het project Achterhoek Connect is gericht op het inzetten van ICT, beeld- en geluidsverbindingen en diensten ten behoeve van de zelfredzaamheid van mensen. Met het project Menubased Zorg wordt beoogd een nieuwe organisatie- vorm van de zorg te realiseren, waarbij burgers centraal staan en maximaal invloed kunnen uitoefenen op eigen zorg en welzijn. Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix verkent de mogelijkheden voor grensoverschrijdende ziekenhuiszorg. Contactpersoon Achterhoek Connect:
Tonnie Vogel
[email protected], achterhoekconnect.nl
schAp DemogrAfie wonen onDerwijs mobiliteit zorg sport cultuur DetAilhAn-
schAp DemogrAfie wonen onDerwijs mobiliteit zorg sport cultuur DetAilhAn-
schAp DemogrAfie wonen onDerwijs mobiliteit zorg sport cultuur DetAilhAn-
Del ArbeiDsmArkt schAp DemogrAfie wonen onDerwijs mobiliteit zorg sport cultuur DetAilhAn-
Del ArbeiDsmArkt schAp DemogrAfie wonen onDerwijs mobiliteit zorg sport cultuur DetAilhAn-
recreAtie & toerisme schAp DemogrAfie wonen onDerwijs mobiliteit zorg sport cultuur DetAilhAn-
recreAtie & toerisme schAp DemogrAfie wonen onDerwijs mobiliteit zorg sport cultuur DetAilhAn-
nAtuur & lAnDschAp DemogrAfie wonen
nAtuur & lAnDschAp DemogrAfie wonen
onDerwijs mobiliteit zorg sport cultuur DetAilhAnDel ArbeiDsmArkt recre-
Atie onDerwijs mobiliteit zorg sport cultuur DetAilhAnDel ArbeiDsmArkt recre-
Atie onDerwijs mobiliteit zorg sport cultuur DetAilhAnDel ArbeiDsmArkt recre-
& toerismeonDerwijs mobiliteit zorg sport cultuur DetAilhAnDel ArbeiDsmArkt recre-
& toerismeonDerwijs mobiliteit zorg sport cultuur DetAilhAnDel ArbeiDsmArkt recre-
nAtuur & lAnDschAp onDerwijs mobiliteit zorg sport cultuur DetAilhAnDel ArbeiDsmArkt recre-
nAtuur & lAnDschAp onDerwijs mobiliteit zorg sport cultuur DetAilhAnDel ArbeiDsmArkt recre-
DemogrAfie onDerwijs mobiliteit zorg sport cultuur DetAilhAnDel ArbeiDsmArkt recre-
DemogrAfie onDerwijs mobiliteit zorg sport cultuur DetAilhAnDel ArbeiDsmArkt recre-
wonen onDerwijs mobiliteit
wonen onDerwijs mobiliteit
zorg sport cultuur DetAilhAnDel ArbeiDsmArkt recreAtie & toerisme nAtuur & wonen onDerwijs mobiliteit
zorg sport cultuur DetAilhAnDel ArbeiDsmArkt recreAtie & toerisme nAtuur & wonen onDerwijs mobiliteit
lAnDschAp DemogrAfie wonen onDerwijs mobiliteit zorg sport cultuur DetAil-
hAnDel ArbeiDsmArkt recreAtie & toerisme nAtuur & lAnDschAp DemogrAfie wo- onDerwijs mobiliteit zorg sport cultuur DetAil-
hAnDel ArbeiDsmArkt recreAtie & toerisme nAtuur & lAnDschAp DemogrAfie wo- onDerwijs mobiliteit zorg sport cultuur DetAil-
nen onDerwijs mobiliteit zorg sport cultuur DetAilhAnDel cultuur DetAilhAnDel cultuur
ArbeiDsmArktArbeiDsmArkt re- ArbeiDsmArkt
onDerwijs
onDerwijs
zorg sport cultuur creAtie & toerisme nAtuur & lAnDschAp DemogrAfie wonen onDerwijs mobiliteit
zorg sport cultuur creAtie & toerisme nAtuur & lAnDschAp DemogrAfie wonen onDerwijs mobiliteit
DetAilhAnDelcreAtie & toerisme nAtuur & lAnDschAp DemogrAfie wonen onDerwijs mobiliteit
DetAilhAnDelcreAtie & toerisme nAtuur & lAnDschAp DemogrAfie wonen onDerwijs mobiliteit
ArbeiDsmArkt recreAtie & toerisme nAtuur
ArbeiDsmArkt recreAtie & toerisme nAtuur
DetAilhAnDel ArbeiDsmArkt recreAtie & toerisme nAtuur
DetAilhAnDelcreAtie & toerisme nAtuur & lAnDschAp DemogrAfie wonen onDerwijs mobiliteit
DetAilhAnDelcreAtie & toerisme nAtuur & lAnDschAp DemogrAfie wonen onDerwijs mobiliteit
ArbeiDsmArkt recreAtie & toerisme nAtuur
DetAilhAnDelcreAtie & toerisme nAtuur & lAnDschAp DemogrAfie wonen onDerwijs mobiliteit
& lAnDschAp DemogrAfie wonen onDerwijs mobiliteit zorg sport cultuur De-
mobiliteit zorg sport cultuur De-
mobiliteit
& lAnDschAp DemogrAfie wonen onDerwijs
& lAnDschAp DemogrAfie wonen onDerwijs
AtlAs vAn De Achterhoek
nAtuur & lAnDschAp DemogrAfie wonen
nAtuur & lAnDschAp DemogrAfie wonen
onDerwijs mobiliteit zorg sport cultuur DetAilhAnDel ArbeiDsmArkt recre-
wonen onDerwijs mobiliteit
wonen onDerwijs mobiliteit
zorg sport cultuur DetAilhAnDel ArbeiDsmArkt recreAtie & toerisme nAtuur & wonen onDerwijs mobiliteit
zorg sport cultuur DetAilhAnDel ArbeiDsmArkt recreAtie & toerisme nAtuur & wonen onDerwijs mobiliteit
onDerwijs mobiliteit zorg sport cultuur DetAil-
hAnDel ArbeiDsmArkt recreAtie & toerisme nAtuur & lAnDschAp DemogrAfie wo- onDerwijs mobiliteit zorg sport cultuur DetAil-
hAnDel ArbeiDsmArkt recreAtie & toerisme nAtuur & lAnDschAp DemogrAfie wo- onDerwijs mobiliteit zorg sport cultuur DetAil-
& toerisme nAtuur & lAnDschAp DemogrAfie wonen onDerwijs mobiliteit zorg
sport cultuur DetAilhAnDel ArbeiDsmArkt recreAtie & toerisme nAtuur & lAnD-
& toerisme nAtuur & lAnDschAp DemogrAfie wonen onDerwijs mobiliteit zorg
sport cultuur DetAilhAnDel ArbeiDsmArkt recreAtie & toerisme nAtuur & lAnD-
& toerisme nAtuur & lAnDschAp DemogrAfie wonen onDerwijs mobiliteit zorg
schAp DemogrAfie wonen onDerwijs mobiliteit zorg sport cultuur DetAilhAn-
& toerisme nAtuur & lAnDschAp DemogrAfie wonen onDerwijs mobiliteit zorg
sport cultuur DetAilhAnDel ArbeiDsmArkt recreAtie & toerisme nAtuur & lAnD-
& toerisme nAtuur & lAnDschAp DemogrAfie wonen onDerwijs mobiliteit zorg
sport cultuur DetAilhAnDel ArbeiDsmArkt recreAtie & toerisme nAtuur & lAnD-
& toerisme nAtuur & lAnDschAp DemogrAfie wonen onDerwijs mobiliteit zorg
schAp DemogrAfie wonen onDerwijs mobiliteit zorg sport cultuur DetAilhAn-
zorg sport cultuur DetAilhAnDel ArbeiDsmArkt recreAtie & toerisme nAtuur &
AgenDA
2020
literen van de ontwikkeling naar een
vernieuwd en duurzaam buitengebied.
en rendabel gebied om in te wonen,
werken, ondernemen en recreëren staat
daarbij centraal.
Adviseur: Marieke Frank (namens provincie Gelderland).
Contactpersoon
[email protected]
Ruimtelijke innovatie Van technische innovatie kijkt niemand meer op. Om de Achterhoek mooi en tegelijkertijd economisch vitaal te houden, is ook ruimtelijke innovatie nodig. Dat betekent: het landschap anders gebruiken en inrichten. Het unieke Achterhoekse landschap in stand houden en tegelijker- tijd rendabel laten zijn vergt een grote inspanning op het gebied van samenwer- king en ‘omdenken’.
Faciliteren transitieproces Achterhoek 2020 De werkplaats wil een langetermijntransi- tie bevorderen. Dit gebeurt door verschil- lende projectinitiatieven te verbinden en daaruit te destilleren wat nodig is om de transitie in gang te zetten. Deze majeure ontwikkelopgaven worden omgezet in projecten zoals: • Opstellen van een omgevingsatlas/
kennisagenda Achterhoek (samen met andere werkplaatsen);
• Onderzoek naar de meerwaarde van het instrument ‘regionaal ontwerpen’.
Benutting en versterking landschap- pelijke kwaliteit Diverse ontwikkelingen op het platteland hebben invloed op het landschap en de economie. Om het landschap blijvend te versterken worden projecten gestart die zijn gericht op het vinden van nieuwe structuren en oplossingen. Daardoor krijgen verrommeling en verpaupering geen kans.
Project
Vrijkomende agrarische (bedrijfs) gebouwen De komende jaren komen veel agrarische (bedrijfs)gebouwen in de Achterhoek leeg te staan. Op basis van bestaand beleid en onderzoek wordt een impuls gegeven aan de wijze waarop rendabele herbe- stemming van deze gebouwen of andere oplossingen gerealiseerd kunnen worden.
Levend landschap = ondernemend landschap Door de demografische en economi- sche ontwikkelingen neemt de huidige verdiencapaciteit van het platteland af. Het is nodig nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen om de economische potentie van het landschap blijvend maximaal te benutten. De werkplaats legt knelpunten bloot en verkent goede, rendabele initia- tieven die als inspiratie kunnen dienen.
Projecten
Nieuwe verdienmodellen Het organiseren van een verregaande vorm van samenwerking tussen onderne- mers en organisaties, gericht op geza- menlijk ondernemen en gebiedsbeheer. Dit levert voordelen op voor het individu- eel én maatschappelijk rendement op het gebied van landschap, natuur, waterbe- heer en energievoorziening. De werkplaats onderzoekt en ondersteunt initiatieven voor een Streekfonds (voor beheer en onderhoud van het landschap), een regionale ambachtseconomie, ver- duurzamen van de landbouw en stoken op streekhout. Dat laatste betekent naast een nieuw verdienmodel voor land- schapsonderhoud ook een bijdrage aan de klimaatdoelstellingen.
Achterhoek Food Stimuleren van de regionale ambachts- economie en vergroten van de toe- gevoegde waarde van voedselketens door het verbinden en versterken van initiatieven op het gebied van duurzaam geproduceerde streekproducten en de bijbehorende afzetketens.
Landschap als drager voor vrije tijd en cultuur De Achterhoek is een aantrekkelijke regio. Dit is mede te danken aan het mooie landelijke gebied en het cultureel erfgoed. Het platteland biedt volop mogelijkheden voor vrijetijdsactiviteiten en is daarmee een belangrijke economische drager voor de Achterhoek.
Werkplaats Kansrijk platteland
uit te voeren is inspiratie, kennis en geld
nodig. De financiering wordt deels door
de drie O’s opgebracht, maar daarnaast
zijn substantiële subsidies van provincie,
Rijk en Europa vereist. Om in beeld te
komen bij deze subsidieverstrekkers voert
Regio Achterhoek lobbyactiviteiten uit.
van financiële bijdragen ook nodig om
te kunnen aandringen op het aanpassen
van regelgeving en/of beleid indien dat
nieuwe oplossingen belemmert en om
de Achterhoek te profileren als vernieu-
wende, krachtige en actieve regio.
Financiering Er wordt een Investeringagenda 2014- 2020 opgesteld om financiering van de Agenda 2020 in beeld te brengen en te realiseren. Een deel van die financiering is afkomstig uit het Regiocontract 2012- 2015. Dat behelst circa 14,5 miljoen euro die de provincie voor deze periode heeft toegekend aan structuurversterkende, bovenlokale projecten. Voorwaarde is dat gemeenten, of andere partijen, deze projecten cofinancieren. Projecten moeten uiteraard passen binnen de visie Achterhoek 2020. Voorbeelden zijn de projecten ‘Fieldlab Achterhoek’, ‘Factfinding toekomst voorzieningen’ en ‘Arbeidsmarktprojecten’. De werk- plaatsen, samengesteld uit de drie O´s, dienen majeure projecten in voor de Investeringsagenda. Zie voor meer infor- matie www.achterhoek2020.nl
Europa In het kader van het project Europe2020 Going Local, met als thema duurzaamheid en duurzaam transport, is een Local Action Plan (LAP) opgesteld. De Achterhoekse Groene Energie Maatschappij (AGEM) zal hierin een grote rol spelen. In het plan staan de benodigde investeringen in duur- zame energieopwekking en energiebespa- ring tot 2020, waarmee de Achterhoek in 2030 energieneutraal kan zijn. Samen met de provincie Gelderland wordt onderzocht welke opties er zijn om
financiering te verkrijgen voor deze inves- teringen, waar mogelijk via de Europese Investeringsbank. Voor het project BiolinkedIn is Europese subsidie toegekend. Dit project voorziet in de aanleg van een biogasleiding vanaf een biovergistingsinstallatie van de firma Groot Zevert in Beltrum naar Friesland Campina in Borculo, naar het Regionaal Bedrijventerrein de Laarberg in Groenlo en naar Vreden (D). Het verrichten van onderzoek naar een complete biogasin- frastructuur voor de hele Achterhoek valt ook binnen dit project. Bij de uitvoering wordt samengewerkt met de Universiteit Twente en een groot aantal bedrijven, waaronder netwerkbeheerder Alliander in Arnhem en veevoederfabrikant ForFarmers in Lochem.
Structuurfondsen Het regionaal overleg Externe betrek- kingen onderzoekt de mogelijkheden voor subsidie vanuit de Europese Structuurfondsen 2014-2020. Het overleg is een samenwerking van de acht Achterhoekse gemeenten, waaraan ook bestuurlijke vertegenwoordigers van de andere twee O´s deelnemen. Momenteel worden acties ingezet om te kunnen anticiperen op de per 2014 beschikbaar komende middelen via de structuur- fondsen EFRO, POP/Leader, Horizon2020 en Interreg V. Daarbij worden de moge- lijkheden van subsidies via calls vanuit specifieke Europese, nationale en pro- vinciale subsidieregelingen niet vergeten. In samenwerking met de Duitse Kreis Borken worden mogelijkheden onder- zocht om op termijn te komen tot een economische grensregio (in het kader van Interreg V).
Kennis Veel Achterhoek 2020-projecten en andere langetermijn-vraagstukken zijn gebaat bij toekomstgericht opleiden en kennisuitwisseling tussen onder- zoekers, overheid en ondernemers. Begin 2013 is een kwartiermaker aangetrokken om die verbinding tot stand te brengen. Haar opdracht was om een inhoudelijke Kennisagenda op te stellen die de Achterhoek Agenda 2020 ondersteunt. Daarnaast had zij de taak een Kennisnetwerk op te bouwen en contact te leggen met het Topsectorenbeleid, de Human Capital Agenda en de Investeringsagenda voor de Achterhoek. Dat betekent een goede afstemming met het Achterhoeks Centrum voor Technologie, Hogeschool Arnhem-Nijmegen, Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt en het regionaal overleg Externe betrekkingen. Ook worden de mogelijkheden bekeken om structureel een kennismakelaar aan te stellen. Die zal aan de slag gaan met de vraag- stukken uit de Kennisagenda en met het blijven verbinden van de regionale partijen en kennisinstellingen. Bovendien zal een kennismakelaar ook innovatie- projecten kunnen initiëren en stimuleren en gemeenschappelijke vragen in beeld brengen.
Contactpersoon voor alle projecten
Meedoenersloket Het regionale overleg Externe betrek- kingen heeft een ‘Meedoenersloket’ opgericht, speciaal bedoeld om Achterhoek 2020-projecten te reali- seren. Het loket geeft informatie over financiële mogelijkheden en onder- steunt bij de heldere verwoording van de projectdoelen. Betrokken partijen zijn Oost NV, provincie Gelderland, Agentschap NL, Euregio en Syntens. Via [email protected] kunt u een formulier aanvragen. Contactpersoon
Joke Emaus
Tel. (0314) 32 12 14
ECHT SAMEN WERKEN, ECHT ACHTERHOEK D’R AN! HET ACHTERHOEKSE MODEL SLIM & SNEL VERBINDEN KRACHTEN BUNDELEN NAOBERSCHAP EEN DUURZAAM VITALE ACHTERHOEK ACH- TERHOEK AGENDA 2020 LANGE TERMIJNSUCCES KENNIS & INNOVATIE KANSRIJK PLATTE- LAND GEZOND WERKPLAATSEN NIEUW DENKEN & BESTUREN ANTICIPEREN ONVERWACHTE OPLOSSINGEN GROENE ENERGIE ECHT SAMEN WERKEN, ECHT ACHTERHOEK D’R AN! HET ACHTERHOEKSE MODEL SLIM & SNEL VERBINDEN KRACHTEN BUNDELEN NAOBERSCHAP EEN DUURZAAM VITALE ACHTERHOEK ACHTERHOEK AGENDA 2020 LANGE TERMIJNSUCCES KEN- NIS & INNOVATIE KANSRIJK PLATTELAND GEZOND WERKPLAATSEN NIEUW DENKEN & BESTU- REN ANTICIPEREN ONVERWACHTE OPLOSSINGEN GROENE ENERGIE ECHT SAMEN WERKEN, ECHT ACHTERHOEK D’R AN! HET ACHTERHOEKSE MODEL SLIM & SNEL VERBINDEN KRACHTEN BUNDELEN NAOBERSCHAP EEN DUURZAAM VITALE ACHTERHOEK ACHTERHOEK AGENDA 2020 LANGE TERMIJNSUCCES KENNIS & INNOVATIRIJK PLATTELAND GROENE ENERGIE NIEUW DEN- KEN & BESTUREN ANTICIPEREN ONVERWACHTE OPLOSSINGEN GROENE ENERGIE ECHT SAMEN WERKEN, ECHT ACHTERHOEK D’R AN! HET ACHTERHOEKSE MODEL SLIM & SNEL VERBINDEN
COLOFON
ling Communicatie van Regio Achterhoek.
Derde herziene druk, juni 2013.
Grensoverschrijdende samenwerking De Achterhoek werkt grensoverschrijdend samen met onder andere Regio Twente en diverse Duitse Kreisen in de Euregio; al meer dan vijftig jaar hét instituut voor grensoverschrijdende samenwerking in Oost Nederland. Regio Achterhoek en haar directe buur, Kreis Borken hebben een nauwe band. Elk jaar vindt een zogenaamd ‘Burgemeesterstreffen’ tussen de Achterhoekse en Borkense burgemees- ters plaats. Samen lieten de regio’s een haalbaarheidsstudie naar een grens- overschrijdende spoorverbinding van de Achterhoek met het Münsterland uitvoeren. Ook werd de ‘Atlas van Kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken’ opgesteld in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Tijdens de Duits-Nederlandse top van 23 mei 2013 werd hij aangeboden aan premier Rutte en Bundeskanzlerin Merkel. Als resultante van deze atlas zijn inmid- dels diverse initiatieven gestart op het vlak van ‘Nachbarsprache’, grensover- schrijdende zorg, grensoverschrijdende arbeidsmarkt en grensoverschrijdend hoger beroepsonderwijs. Contactpersoon
Joke Emaus
[email protected]
Marketingcampagne Het is van groot belang om inwoners en bezoekers maar ook bedrijven en (poten- tieel) talent aan de Achterhoek te binden. Daartoe is de marketingcampagne Echt Achterhoek in het leven geroepen.
Projecten
Fancampagne ECHT Achterhoek Doel van het fanconcept is om de binding van de Achterhoekers met hun eigen streek te vergoten. Uiteraard kunnen ook niet-Achterhoekers fan worden. Fans krijgen korting bij regionale bedrijven en kunnen deelnemen aan speciale acties. Bedrijven kunnen op de fansite en in de nieuwsbrief hun naamsbekendheid vergroten en hun activiteiten toelichten. Zie www.echtachterhoek.nl Contactpersoon
Marit Maglio-Rijke
[email protected]
Achterhoek 2020 Jong Een geheel van diverse jongereninitiatie- ven in de Achterhoek, die op meerdere manieren samenwerken. Doel is het aan- trekken en behouden van jongeren voor de Achterhoek. Thema’s van de projecten zijn: wonen, werken en recreatie. Contactpersoon
Joke Emaus
j.e[email protected]
Profilering Het is wenselijk dat de economische kracht van de Achterhoek beter op de kaart wordt gezet. De ‘drie O’s’ zijn ambassadeurs voor de regio en sleutel- figuren bij het gezamenlijk ontwikkelen van de economische profilering van de Achterhoek. Contactpersoon
Marit Maglio-Rijke