Brielle leeft #20

60
4e jaargang - #20 - mei 2013 Wim van Noord Iedereen kan zingen Trouwen in ‘t Kont Kunst van Angeline Wannahaves Het verhaal van Oranje Lente met Leon Evelien van der Zee Ambachtelijke slager Mode met gezag! Prijs € 2,95 Brielle leeft

description

Brielle leeft #20

Transcript of Brielle leeft #20

Page 1: Brielle leeft #20

4e jaargang - #20 - mei 2013

Wim van Noord

Iedereenkan zingen

Trouwenin ‘t Kont

KunstvanAngelineWannahaves

Het verhaalvanOranje

LentemetLeonEvelienvanderZee

Ambachtelijke slager

Modemet gezag!

Prijs € 2,95

Brielle leeft

Page 2: Brielle leeft #20

Ruim 12 jaar zijn wij als professionele en trend kapsalon in Brielle gevestigd. Sinds 2012 zijn wijons daarnaast gaan specialiseren in haaruitval en hoofdhuidproblemen. Met behulp van eenmicroscopisch onderzoek en een behandleing met plantaardige, etherische olieen, kunnen weveel hulp bieden voor een gezonde hoofdhuid en prachtig haar.

Omons 12-jarig jubileum te vieren trakteren wij u drie weken lang op verschillende acties!Kom langs en profiteer van hoge kortingen. Wij zien u graag terug bij Kapsalon De Kapper.

Nobelstraat 283231 BC Brielle0181 474793facebook.com/kapsalondekapper

12 jaarKapsalon De Kapper!

www.sportcentrumvanunen.nl

Amer 19, 3232 HA Brielle,T 0181-417472

Nieuw bij Sportcentrum van Unen:Power Slim!

Kelly verloor

al 25 kilomet

PowerSlim!

Afvallen zonder honger te hebben,het lijkt temooi omwaar te zijn.Toch is het mogelijk! Met het nieuwe Power Slim programma ben je snelweer in vorm, terwijl je wel gewoonmag eten.Door eendieet met speciale Power Slim producten en goedebegeleiding vanuit het sportcentrum boek je snel,maar bovenal een blijvend resultaat. Ervaar hetzelf! Marjolein en haar team staan voor u klaar.

Page 3: Brielle leeft #20

Colofon4e jaargang, editie 20 - 2013‘Brielle leeft magazine’ is een uitgave van B&M Design insamenwerking met de Gemeente Brielle en het CMB.VerspreidingHuis-aan-huis in Brielle, Zwartewaal, Vierpolders,Rockanje, Oostvoorne, Tinte, Hellevoetsluis-West enNieuwenhoorn. Postale verzending naar geselecteerdebedrijven in de Europoort. Het magazine is af te halen bijhotels, campings, horeca gelegenheden, openbareinstellingen in de regio, winkels en bedrijven in Brielle ende VVV-kantoren van Nederlandse vestingsteden.Verschijning, oplage en druk6x per jaar, 30.000 stuks, Bal Media.RedactieJerry de Jong, Astrid Vermeulen, Benjamin Siemensmaen Ursula Hoogendoorn.EindredactieUrsula Hoogendoorn.GastredactieWim van Noord, Marijke Holtrop, Liebeth Klee-Kok,Carry Maria klein Gunnewiek, Leon Schultz, Anette Brant,Evelien van der Zee en Wilhelmus Briela.Productie & trafficRoxanne Bravenboer.AdvertentiesT 0181 418455, [email protected] Hoogendoorn en Harry Swart.BladmanagementUrsula Hoogendoorn.Art DirectionJerry de Jong.FotografieRonald Bagijn, Michael van der Velden, Roxanne Braven-boer en Harry SwartVormgevingRonald Bagijn, Gary van der Stoep en Melfi Oostvogels.CartoonEdwin Peters

Op de coverMet het pontje van Arie Boertje naar de overkantvan het Brielse Meer...Tevens hebben meegewerktAngeline Rosendaal, Willem van Egmond, Rijcken Mode,medewerkers van het kantongerecht Brielle, De Gravin,Vo Home & Fashion, Flavour Visagie, Ies ’t Mannetjevan Biljartvereniging Honky Tonk, Els Barendregt,Corry van Slagerij van der Waal, De Brielsche Vrouwen,Remge en Roos Diender, Inboardshop Watersportcenter,Kelly Geurts, Caravanservice Erenka, Marjolein van Unen,Denise van Gelder van Café ’t Poorthuys, Naomi Dijkslagvan Fletcher Hotel de Zalm, Manuela Frerichs, de Theeen Taartentent, Maarten Zoetemeijer van ’t Kont van hetPaard en Bjorn Middel van MIB.Klachten, reacties of nabestellenStuur een email naar [email protected] abonnement op Brielle leeft? Voor € 25,- ontvangtu postaal 6 edities van Brielle leeft. Info via brielleleeft.nlCopyrightAlle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave magworden vermenigvuldigd zonder vooraf gegeven toe-stemming van de uitgever. Aan deze publicatie kunnengeen rechten worden ontleend.

Niet voor niets deze aanhef. Zo nu en dan hebik het gevoel dat wij niet altijd beseffen watvoor een bijzondere stad Brielle is. Natuurlijk,we ‘verkopen’ in dit mooie blad in elke uitgaveweer de bijzondere kwaliteiten van onze stad.Maar er gaan ook vaak geluiden op in de zinvan: ‘Had dat niet beter gekund? Zou hetniet beter geweest zijn eerder actie te onder-nemen?’ Soms zijn die commentaren zoindringend, dat ik af en toe de indruk krijg datmen vindt dat het niet echt goed gaat metBrielle. Het tegendeel is waar. Als je elke dagdoor Brielle loopt, dan vind je alles al snel heelgewoon. En is er dan iets dat van het gewoneafwijkt, dan is het oordeel snel gevormd.

Brielle is niet heel gewoon, Brielle is apart,ja zelfs uniek. Met een zeer rijke historie.Een prachtige binnenstad, een theaterfunctie,een goed verenigingsleven, meer dan goedeonderwijs- en sportvoorzieningen, veelcultureel erfgoed, een prachtig Historischmuseum, een kleinschalig winkelbestand,een fraai landelijk gebied, recreatieve entoeristische faciliteiten en vooral en niet inde laatste plaats heel, heel veel enthousiastemensen. Mensen, die jaar in jaar uit hunbijdrage leveren om het voor de inwoners,maar in het bijzonder voor de bezoekers aanBrielle zo aantrekkelijk mogelijk maken inBrielle en omgeving te verblijven.

In een regio waar in de omliggende gemeentenomvangrijke winkelcentra zijn ontstaan, is hetvan groot belang het kleinschalige karaktervan de winkelvoorzieningen in Brielle teblijven koesteren. Op alle mogelijke manierenzijn en worden initiatieven genomen omBrielle in de regio en daarbuiten ‘op de kaart’te zetten. Dat doen we met z’n allen: detail-handel en andere ondernemers , de VVV, deinitiatiefnemers van de vele evenementen ingeheel Brielle, het City Management Brielle,de gemeente en noem maar op.

Waar die initiatieven ook beginnen, het is inde eerste plaats van groot belang om voortdu-rend aandacht te hebben voor het bevorderenvan de aantrekkelijkheid en bereikbaarheidvan de stad. En daarvoor is de afgelopen jarengezorgd. Om het geheugen op te frissen noemik de volgende voorbeelden. Misschienniet uniek, maar wel bijzonder is geweest derestauratie van de vele, vaak monumentalepanden. Wat te denken van de ontwikkelingenaan het Slagveld met een bejaardenverzor-gingstehuis, het stadskantoor en een aantalnieuwe woningen. Wie herinnert zich nog dewijziging van de functie van de Turfkade ineen winkelgebied en de herinrichting vande Turfkade en die van de Nobelstraat enVoorstraat. En dan de verbetering van beideentrees naar de binnenstad, namelijk die aande P. v.d. Wallendam en de Thoelaverweg.Er werd een coupure in de wallen nabij deKaaistraat aangebracht, gevolgd door deherinrichting van de Kaaistraat. Allemaalvoorzieningen in de openbare ruimte met hetoogmerk de verkeersafwikkeling te verbeteren.

De achterliggende gedachte was nietteminnog meer om het voor bezoekers aan Briellezo aantrekkelijk mogelijk te maken.

Met die opsomming zou de indruk kunnenontstaan, dat dit voornamelijk is opgepaktdoor de gemeente. Dat is zeker niet het geval.Want was het niet zo, dat er vanaf het jaar2000 regelmatig overleg plaatsvond over deontwikkelingen in de binnenstad tussen deondernemers en de gemeente, onder de naam‘Centrum Management Brielle’, nu CityManagement Brielle. Ook daarover wordtnog al eens de vraag gesteld: ‘wat doen dienu eigenlijk’. Nou. Uit ervaring weet ik dat zijheel, heel veel doen voor de promotie vande stad, het behouden en versterken vande detailhandel, het faciliteren van de veleevenementen en noem maar op. Niet in delaatste plaats de fraaie website ‘Beleef Brielle’is er gekomen door een nauwe samenwerkingvan het bestuur van het City Management ende gemeente.

Er blijft altijd wat te wensen over; dat is maargoed ook. Nieuwe ontwikkelingen maken hetinspelen daarop noodzakelijk, elke keer weer.Maar ik ben er van overtuigd, dat wij instaat zullen blijven met die ontwikkelingenrekening te houden en de juiste maatregelente nemen. Dan moeten we dat wel doen, metaltijd weer in gedachten, dat we Brielle nietkunnen blijven presenteren als een zeer bij-zondere stad met zo veel mooie voorzieningen,als we niet elke dag op ons netvlies hebbenstaan: alleen door samenwerking bereikenwe het beste.

Laten we ook daar uniek in zijn en blijven.

Bekijk www.brielleleeft.nlen onze facebook pagina

Brielle, uniek voorwoord I 3

Page 4: Brielle leeft #20

de GravinNobelstraat 33-353231 BA BrielleTel. 0181-481881

Vanaf € 39,-

De mooiste

accessoires

vind je bijde Gravin!

De leukste boeken voorvaderdag of het behalen

van een diploma!

VERKRIJGBAAR BIJ

Voorstraat 28-323231 BJ BrielleT 0181-412075

Tevens postagentschap van Brielle

Zonnebril op sterktebij deBrillemaeker!

Op sterkte € 99,-Multifocaal € 199,-Op sterkte € 119,-Multifocaal € 219,-Op sterkte € 139,-Multifocaal € 239,-

Spetterende Zomeraanbiedingen!

De BrillemaekerOpticien Bart RienksVoorstraat 13Brielle (naast Blokker)Telefoon 0181-473355

Page 5: Brielle leeft #20

inhoud & uitgever I �

Wat was 1 april een heerlijkfeestje. Veel bezoekers en vooralveel mensen in traditionele 1 aprilkledij. Na het zonnige, maar -door de straffe wind - koude 1april feest, waar we wéér werdenbevrijd van de Spanjaarden,volgde in het weekend van 4 en 5mei de herdenking van die anderebevrijding door de geallieerdetroepen. Het bevrijdingsfeestwerd op ludieke wijze herdacht.Het ‘spel’ werd gespeeld doorNederlanders in militaire kleding.‘Duitse’ militairen marcheerdenin kleine groepjes of reden ophun BMW motoren door de stra-ten van Brielle. De geallieerdenverplaatsten zich in originele,veelal Amerikaanse voertuigen.Krijgsgevangenen werden ge-maakt en Brielle werd wederombevrijd!In deze editie van Brielle leeft,nummer 20, laten we een aantalondernemers aan het woordmet tips om goed voor de dagte komen en om jezelf te be-schermen tegen de zon.Het Brielse Meer vormde hetprachtige decor voor de cover-shoot. Arie Boertje, de schipper

van het fiets- en voetveer, hetpontje dat de oversteek verzorgt,was enthousiast en voer enkelerondjes met de modellen en onzefotograaf aan boord. Vergeet nietom op 25 mei naar het BrielseMeer spektakel te gaan! Deel 2van de Gevelstenenroute zal uuitnodigen om zelf eens, samenmet de Gidsengroep Brielle, eenstadwandeling te maken. Er zijndiverse mogelijkheden om dehistorische stad Den Briel en haargeschiedenis te leren kennen.Wist u dat Brielle een heusebiljartclub rijk is? Ies ‘t Mannetjevertelt u er meer over. Zingen inBrielle... doe je in het Poorthuystijdens de karaoke avonden.Natuurlijk is er veel meer te zienen te lezen in deze editie, maardat ontdekt u zelf.

Bevrijd van alles wens ik u veelleesplezier. Groet, JdJ

Bevrijding…in het kwadraat!

25

07

43

Het lijkt of de lente eindelijk is begonnen. Op het Brielse meer wagen zichweer mensen met vaartuigen en genieten zichtbaar van de eerste lentezonnestralen. Als je om je heen kijkt zie je het ‘groen’ gewoon de grond uitsprinten, bomen krijgen bladeren en de mensen laten zich weer van hunvrolijke kant zien. De zon doet wonderen. Zijn we bevrijd van de winter?

VoorwoordWim van Noord

UitgeverLentekriebels...

KunstSchilderen met Angeline Rosendaal

Gemeente Brielle1 Aprilmuseum in oprichting

City Marketing BrielleLeer je eigen stad nog beter kennen!

De vragen aan……de campingbeheerder

ModeMode met gezag!

HobbyKunstenaars aan de bal

AmbachtAmbachtelijk vlees van de slager

De marktVan alle markten thuis!

GevelstenenrouteGevels met een gezicht!

Brielse MeerSpektakel...

Wannahaves... op het water en op de camping!

Jongeren...het beste van twee werelden!

SportZomerfit met Van Unen!

BeautyBikiniproof...

MuziekIedereen kan zingen!

EtenDineren in de ‘huiskamer’

Goede doelenCasa Ochetto

ReizenOde aan Oranje…

Trouwen…in je favoriete stamkroeg!

WonenNieuwe energie!

Service en meer

03

05

07

08

10

15

16

20

22

25

26

29

35

36

38

41

43

44

47

48

53

55

5726

44

35

57

15

Page 6: Brielle leeft #20

Stralenals nooit tevoren...

Uw tandprotheticus in de buurt!

Ruggeplein 24 - 3232 AH BrielleT 0181-851735 - M 06 55725705E [email protected]

Gratis parkeergelegenheid voor de deur!

www.bobkoetsenruijter.nl

Wat doen wij:

• Volledige prothese

• Immediaat prothese

• Implantaat prothese

(klikprothese)

• All-on-four

(vaste brug op implantaten)

• Frame prothese

• Partiële prothese

• Rebasing

• Reparaties

(part)prothese

• Reparaties klaar

terwijl u wacht!

Eersteconsultgratis!

KLEURRIJKEZOMERMODE

WWW.EISENGAMODE.NL

•anotherwoman

+31(0)6 53201612 • [email protected]

Interieur modeAdviesStylingOntwerp

Feng ShuiNine Star Ki

ConsultWorkshops

PAND58

Voet&ZoSinds 1 mei is ook Voet&Zo in PAND58 gevestigd.Irma Schimmer is gespecialiseerd in pedicures, french pedicure,gelnagels en permanente make-up. Zij werkt met de professio-nele nagelverzorgingsproducten van Orly.

Nobelstraat �6/�8 - BrielleOpeningstijden: op afspraak

Page 7: Brielle leeft #20

kunst I �

Angeline wilde altijd al naar de kunst-academie, maar dit was bij haar thuisniet bespreekbaar. Daarom is zij naarde pedagogische academie in Nijmegengegaan. Omdat de kunstacademie tochnog een droom was, is ze na 6 jaar in hetonderwijs alsnog naar de kunstacademiein Rotterdam gegaan.

Na het behalen van haar diploma is zegaan schilderen en later les gaan geven.Ze vertelt: “Omdat ik het lesgeven enschilderen beide erg leuk vind, heb ikhet gecombineerd en ben ik teken- enschildercursussen gaan geven”. Ookkwamen de kinderen weer bij haar ophet pad via de Binnenschoolse CultuurEducatie (BCE) waar ze veel plezier aanbeleeft. “20 jaar geleden ben ik met WimAdema en een aantal andere collega’sRegio Art Rijnmond (RAR) begonnen,ik heb 10 jaar lang de RAR-exposities inde Stadsgalerie Brielle georganiseerd.Nu is mijn bemoeienis met RAR beperkttot het mede organiseren van de BCE,maar ik voel me nog wel betrokken bijhet wel en wee van RAR,” legt ze uit.

De schilderijen van Angeline balancerenop de grens tussen abstract en figuratief.Ze haalt haar inspiratie uit muziek, natuuren poëzie, met name haiku’s. “Ik werk metacrylverf als ondergrond, meestal maak ikde schilderijen af met olieverf ”. Angelinemaakt ook portretten en geeft hier ookles in. “Mijn portretten maak ik vaak inopdracht, ik werk hierbij met pastelkrijt”.Ook maakt ze vaak tweeluiken. “Ik benvan een eeneiige tweeling en laat mij altijdleiden door mijn gevoel en intuïtie. Twee-luiken zijn voor mij een manier om deverbondenheid met mijn zus uit te dra-gen,” vertelt ze.

Herkenbaar aan haar schilderijen is vaakde kleur blauw, de kleur van de zee. Inhaar volgende expositie is dit echter niethet geval, hier kunt u de regenboogkleurenin terugvinden. Ze vertelt: “Mijn moedervroeg of ik voor haar een schilderij wildemaken met regenboogkleuren en bloemen.Deze kleuren bevielen mij goed en daaromheb ik meerdere schilderijen in dezekleuren gemaakt. Ik draag de expositiedan ook op aan mijn inmiddels overledenmoeder”.

Bent u geïnteresseerd in het werk vanAngeline Rosendaal? Neem dan een kijkjetijdens haar expositie van 25 mei t/m 22juni in de RAR galerie, Noordeinde 7/9 inSpijkenisse.

U kunt meer van haar werk bekijken ophaar website: www.angelinerosendaal.nl ofu kunt een mailtje sturen naar: [email protected]

riel

lehe

eftp

assi

evo

orku

nst!

Briel

leke

ntee

ngr

oota

anta

lkun

stena

ars(

acad

emici

enau

todid

acte

n).D

eget

oond

ekun

stwer

ken

zijn

zeer

geva

rieer

din

tech

niek,

vorm

enbe

teke

nis.Z

ezij

ndo

orBr

ielse

kuns

tena

ars

verv

aard

igd

en/o

fwor

den

inBr

ielle

teko

opaa

ngeb

oden

.�

Angelin

eR

osendaal

Page 8: Brielle leeft #20

1 aprilmuseum in oprichtingTekst: Marijke HoltropFotografie: Archief CMB

De vestingstad Brielle is klein en heeft een inwoneraantal van 16.000. Maar de Brielse bevolking is

groot(s) in het nemen van initiatieven. Onlangs hebben twee Briellenaren het initiatief genomen voor de

oprichting van een museum dan wel oudheidkamer, waarin de vieringen van 1 april 1572 gepresenteerd

worden. Eén van de initiatiefnemers is Ad Hoogerwerf. Hij schreef in 2011 een boek over de vieringen

van 1 april 1572 door de eeuwen heen, genaamd Heerlijke Gekte. Het boek is rijkelijk geïllustreerd met

foto’s van John de Pater. De tweede initiatiefnemer is Robert Jansen, ook bekend als één van de

belangrijkste Spanjaarden binnen de 1 aprilvereniging. De 1 aprilvereniging is de rechtspersoon die

het in oprichting zijnde museum onder zijn hoede gaat nemen.

van 1 april 1572 door de eeuwen heen, genaamd

worden. Eén van de initiatiefnemers is Ad Hoogerwerf. Hij schreef in 2011 een boek over de vieringen

oprichting van een museum dan wel oudheidkamer, waarin de vieringen van 1 april 1572 gepresenteerd

groot(s) in het nemen van initiatieven. Onlangs hebben twee Briellenaren het initiatief genomen voor de

De vestingstad Brielle is klein en heeft een inwoneraantal van 16.000. Maar de Brielse bevolking is

2 door de eeuwen heen, genaamd

n de initiatiefnemers is Ad Hoogerwerf. Hij schreef in 2011 een boek over de vieringen

een museum dan wel oudheidkamer, waarin de vieringen van 1 april 1572 gepresenteerd

emen van initiatieven. Onlangs hebben twee Briellenaren het initiatief genomen voor de

Brielle is klein en heeft een inwoneraantal van 16.000. Maar de Brielse bevolking is

Heerlijke Gektegenaamd

d Hoogerwerf. Hij schreef in 2011 een boek over de vieringen

dheidkamer, waarin de vieringen van 1 april 1572 gepresenteerd

nlangs hebben twee Briellenaren het initiatief genomen voor de

en inwoneraantal van 16.000. Maar de Brielse bevolking is

. Het boek is rijkelijk geïllustreerd mete

ef in 2011 een boek over de vieringen

eringen van 1 april 1572 gepresenteerd

lenaren het initiatief genomen voor de

000. Maar de Brielse bevolking is

ustreerd met

de vieringen

gepresenteerd

omen voor de

volking is

het in oprichting zijnde museum onder zijn hoede gaat nemen.

belangrijkste Spanjaarden binnen de 1 aprilvereniging. De 1 aprilvereniging is de rechtspersoon die

foto’s van John de Pater. De tweede initiatiefnemer is Robert Jansen, ook bekend als één van de

g zijnde museum onder zijn hoede gaat nemen.

panjaarden binnen de 1 aprilvereniging. De 1 aprilvereniging is de rechtspersoon die

de Pater. De tweede initiatiefnemer is Robert Jansen, ook bekend als één van de

jn hoede gaat nemen.

prilvereniging. De 1 aprilvereniging is de rechtspersoon die

iatiefnemer is Robert Jansen, ook bekend als één van de

vereniging is de rechtspersoon die

nsen, ook bekend als één van de

rsoon die

n van de

Page 9: Brielle leeft #20

City Management Brielle I 9

Hoogerwerf en Jansen zochten in het najaar van 2012 de publiciteit en deelden hun droom met de buitenwereld: een 1 april-museum met als onderwerp de geschiedenis van de 1 aprilvieringen van de Brielse be-volking door de eeuwen heen. Zij plaatsten een oproep in de media en via Facebook. Dat leverde veel reacties op: zoals oud-Brielle-naren die foto’s en kleding van vroeger ter beschikking stelden, Rens van Adrighem die aanbood een model van het (door hem ontworpen) geuzenschip te maken en Joost Peeren die zijn collectie schilderijen van Fons Löbker in bruikleen wil geven. Ook andere culturele instellingen waren positief: de Historische Vereniging de Brielse Maasmond, de Molenstichting, de museumcommissie.

De vraag is gerezen of het museum in op-richting niet een overlapping zou hebben met De Tachtigjarige Oorlog. Historisch Museum Den Briel. Het antwoord daarop is echter een nee. Het honderd jaar oude museum en het nieuwe museum zouden elkaar in meerdere opzichten juist kunnen ondersteunen en aanvullen. In het Historisch Museum Den Briel, dat de Tachtigjarige Oorlog als centraal thema heeft, worden in De Waag de vieringen belicht van 1872 (met Koning Willem III), van 1922 (met Koningin Wilhelmina, Prinses Juliana en Koningin-moeder Emma) en van 1972

(met Koningin Juliana). Deze vieringen worden gepresenteerd aan de hand van bij-voorbeeld de hamer van Koning Willem III en de trom uit 1872, herdenkingsdoeken, herdenkingspenningen, jubileumpijpjes,

museum in oprichting belicht met name de 1 aprilvieringen gezien vanuit het perspectief van de 1 aprilvereniging, die in 1939 werd opgericht, en de deelnemers aan de 1 april-feesten. De initiatiefnemers hopen dat het nieuwe museum in 2014, wanneer de 1 aprilvereniging 75 jaar bestaat, zijn deuren voor het publiek kan openzetten.

Hoogerwerf en Jansen hebben een museum voor ogen waarin een permanente expositie gepresenteerd wordt over de historische vieringen en waarin veel foto’s te zien zijn van “… 1872 tot heden, harnasstukken, wapens, kleding, het verhaal van de geuzen-naald en de Spaanse naald, de bouw van het geuzenschip, geïllustreerde verhalen over

verenigingsuitstapjes naar andere plaatsen, herdenkingsborden en 1 april in de pers (van krant tot tv)…”, zo stelt Hoogerwerf enthou-siast. Het museum moet van april tot en met oktober opengesteld zijn voor het publiek. De initiatiefnemers willen educatieve projecten aanbieden waarin een lesbrief en de ontvangst van schoolgroepen zijn inbegrepen.

Een locatie hebben de betrokkenen ook al in gedachten: het Kruithuis op de Brielse wallen. Dit historische bouwwerk is in gebruik door de Molenstichting voor een educatief project over de molen voor de groepen 5 van het primair onderwijs in Brielle. Omdat maar de helft van een schoolgroep tegelijkertijd in de molen kan zijn, gaat de andere helft naar het naastgelegen Kruithuis. Daar zouden de leerlingen, in plaats van dat zij knutselen, informatie kunnen verkrijgen over de 1 aprilvieringen. Het 1 aprilmuseum zou ook een winkeltje moeten omvatten.

De initiatiefnemers hebben inmiddels een werkgroep geformeerd die een programma van eisen heeft opgesteld en een opsomming van vragen heeft samengesteld: hoeveel elektriciteit is er nodig, wat kost het om een zolder (vide) aan te leggen die extra ruimte

oplevert, hoe moet de verwarming gerealiseerd worden, de vochtregulering, de inrichting, de openstelling voor het publiek etc. Antwoorden hierop zijn nodig om het project van de grond te krijgen. Verder wordt gezocht naar sponsors, subsidiemogelijkheden en andere vormen van inkomsten.

In de aanloop naar en op 1 april 2013 heeft het museum in oprichting een voorproefje gegeven van het nieuwe museum. In de Sint-Catharijnekerk namelijk waren twee vitrines over de 1 aprilvieringen ingericht. Eén overduidelijk met de watergeuzen als onderwerp en voorzien van onder meer een steekwapen, foto’s, krantenknipsels en een geuzenvlag. De andere vitrine, met gele en rode accenten, had de verslagen Spanjaarden als onderwerp en toonde onder meer foto’s, knipsels en een replica van een Spaanse helm.

h t t lde molen kan zijn,

an een schoolgroep tegelijkertijd inde helft vhet primair onderwijs in Brielle.project over de molen vdoor de Molenstichting voor een educatiefwallen. Dit historische bouwwerk is in gebruikin gedachten:Een locatie hebben de betrokkenen ook al

D d dl K ithuis.gaat de andere helft naaran zijn,

een schoolgroep tegelijkertijd inOmdat maaronderwijs in Brielle.

oor de groepen 5 vanr de molen vlenstichting voor een educatiefhistorische bouwwerk is in gebruik

het Kruithuis op de Brielsen:hebben de betrokkenen ook al

City Management Brielle

I d l 1

vormen van inkomsten.sponsors, subsidiemogelijkheden en andere

erder wordt gezocht naargrond te krijgen. Vhierop zijn nodig om het project van deopenstelling voor het publiek etc. Antwoorden

de vochtregulering, de inrichting, deworden,hoe moet de verwarming gerealiseerdoplevert,

k

9Iment Briellee

il 2013 heeft

den en anderet gezocht naarct van de

etc. Antwoordene inrichting, de

ming gerealiseerd

beschikking stelden, Rens van Adrighem naren die foto’s en kleding van vroeger ter leverde veel reacties op: zoals oud-Brielleeen oproep in de media en via Facebook. Dat volking door de eeuwen heen. Zij plaatsten van de 1 aprilvieringen van de Brielse bemuseum met als onderwerp de geschiedenis hun droom met de buitenwereld: een 1 aprilnajaar van 2012 de publiciteit en deelden

ansen zochten in hetHoogerwerf en J

van Adrighem van vroeger ter

-oals oud-Briellevia Facebook. Dat

een. Zij plaatsten -n de Brielse be

rp de geschiedenis -wereld: een 1 april

teit en deelden chten in het

zolder (vide) aan te leggen die extra ruimteelektriciteit is er nodig,van vragen heeft samengesteld:van eisen heeft opgesteld en een opsommingwerkgroep geformeerd die een programmaDe initiatiefnemers hebben inmiddels een

een winkeltje moeten omvatten.aprilvieringen. Het 1 aprilmuseum zou ookinformatie kunnen verkrijgen over de 1leerlingen, in plaats van dat zij knutselen,het naastgelegen Kruithuis.

) aan te leggen die extra ruimtewat kost het om eenis er nodig,

hoeveelheeft samengesteld:eeft opgesteld en een opsomminggeformeerd die een programmafnemers hebben inmiddels een

je moeten omvatten.en. Het 1 aprilmuseum zou ookkunnen verkrijgen over de 1n plaats van dat zij knutselen,

Daar zouden delegen Kruithuis.

an een Spaanse helm.knipsels en een replica vals onderwerp en toonde onder meer foto’

had de verslagen Spanjaardenrode accenten,De andere vitrine,geuzenvlag.foto’s, krantenknipsels en eensteekwapen,

onderwerp en voorzien van onder meer eenEén overduidelijk met de watergeuzen alsvitrines over de 1 aprilvieringen ingericht.Sint-Catharijnekerk namelijk waren tweegegeven van het nieuwe museum.het museum in oprichting een voorproefjeIn de aanloop naar en op 1 april 2013 heeft

n Spaanse helm.s,r meer foto’

en Spanjaardenmet gele en

ipsels en eennder meer eenergeuzen alsn ingericht.waren twee

In deum.voorproefje

ril 2013 heeft

de Molenstichting, de museumcommissie.Historische Vereniging de Brielse Maasmond,culturele instellingen waren positief: de Löbker in bruikleen wil geven. Ook andere Peeren die zijn collectie schilderijen vontworpen) geuzenschip te maken en Joost die aanbood een model van het (door hem beschikking stelden, Rens van Adrighem

eumcommissie.Brielse Maasmond,en positief: de ven. Ook andere

an Fonshilderijen ve maken en Joost n het (door hem van Adrighem zolder (vide) aan te leggen die extra ruimte) aan te leggen die extra ruimte an een Spaanse helm.knipsels en een replica v n Spaanse helm.

herdenkingsborden en 1 april in de pers (van verenigingsuitstapjes naar andere plaatsen,

geuzenschip, geïllustreerde verhalen over naald en de Spaanse naald, de bouw van het wapens, kleding, het verhaal van de geuzenvan “… 1872 tot heden, harnasstukken, vieringen en waarin veel foto’s te zien zijn gepresenteerd wordt over de historische voor ogen waarin een permanente expositie Hoogerwerf en Jansen hebben een museum

Oorlog als centraal thema heeft,pril in de pers (van andere plaatsen,

e verhalen over , de bouw van het

-aal van de geuzenrnasstukken, oto’s te zien zijn de historische

manente expositie bben een museum

Museum Den Briel, dat de Tachtigjarigeondersteunen en aanvullen.elkaar in meerdere opzichten juist kunnenmuseum en het nieuwe museum zoudenis echter een nee. Het honderd jaar oudeMuseum Den Briel

De Tachmet richting niet een overlapping zou hebbenDe vraag is gerezen of het museum in op

wordencentraal thema heeft,Den Briel, dat de Tachtigjarige

hcchsIn het Historinen en aanvullen.meerdere opzichten juist kunnenen het nieuwe museum zoudenen nee. Het honderd jaar oude

. Het antwoord daaropDen BrielHistorisch.tigjarige Oorlogach

iet een overlapping zou hebben-s gerezen of het museum in op

en de deelnemers aan de 1 aprilopgericht,die in 1939 werdereniging,van de 1 aprilv

1 aprilvieringen gezien vanuit het perspectiefmuseum in oprichting belicht met name de

jubileumpijpjes,herdenkingspenningen,herdenkingsdoeken,en de trom uit 1872,

voorbeeld de hamer van Koning Willem IIIworden gepresenteerd aan de hand van bij

Deze vieringen(met Koningin Juliana).

-aan de 1 aprilin 1939 werdhet perspectief

ht met name de

leumpijpjes,kingsdoeken,ning Willem III

-e hand van bije vieringen

inbegrepen. zijn schoolgroepen van aanbieden waarin een lesbrief en de ontvangstinitiatiefnemers willen educatieve projecten oktober opengesteld zijn voor het publiek.siast. Het museum moet van april tot en met krant tot tv)…”, zo stelt Hoogerwerf enthou

Koningin-moeder Emma) en van 1972

begrepen. ief en de ontvangst

ucatieve projecten Deoor het publiek.

an april tot en met -oogerwerf enthou

Koningin Wilhelmina,(met Koning Willem III),

aag de vieringen belicht van 1872in De WOorlog als centraal thema heeft,

moeder Emma) en van 1972Prinses Juliana enWilhelmina,

an 1922 (metvng Willem III),ag de vieringen belicht van 1872

wordencentraal thema heeft,

deuren voor het publiek kan openzetten.de 1 aprilvereniging 75 jaar bestaat,het nieuwe museum in 2014,

De initiatiefnemers hopen datfeesten.en de deelnemers aan de 1 aprilopgericht,

openzetten.zijnestaat,

wanneerhopen dat

-aan de 1 april

Page 10: Brielle leeft #20

Waar je Brielle ook binnenkomt, het centrum en de haven ademen een sfeer van vervlogen tijden. Met ruim 400 hectare wateroppervlak, zijn historische ambiance, stranden en duinen, de weidse natuur en het polderlandschap dichtbij is Brielle een perfecte omgeving voor een kort of langdurig bezoek.

Meer weten over het Brielse Meer of verblijven in Brielle? Kijk dan op www.brielle.nl

Niet voor niets zeggen we hier in Brielle ook wel: “BRIELLE”, het beste aan de Maas! De Brielse Maas, beter bekend als het Brielse Meer, is een fraai recreatie-gebied van zo’n 800 hectare. Het water in en rond Brielle is speciaal ingericht voor de watersporter. Rondom het meer zijn er aanlegsteigers, waarvan een aantal is voorzien van alle moderne faciliteiten. Tevens zijn in de omgeving van deze steigers veel recreatiemogelijkheden te vinden. Ook zijn er diverse campings waar men van het water en de watersport kan genieten. En in de oude binnenstad is het mogelijk een ligplaats te reserveren voor boten en schepen in de maritieme haven.

L

Verblijven in Brielle en vertoeven aan het Brielse Meer.

Het lekkerste stukje Brielle, zeker als de zon schijnt!

Tekst: Liesbeth Klee-KokFotografie: Archief CMB

van deze steigers veel recreatiemogelijkheden te vinden.van alle moderne faciliteiten. Tevens zijn in de omgevingmeer zijn er aanlegsteigers, waarvan een aantal is voorzienis speciaal ingericht voor de watersporter. Rondom hetgebied van zo’n 800 hectare. Het water in en rond Briellebeter bekend als het Brielse Meer, is een fraai recreatie-“BRIELLE”, het beste aan de Maas! De Brielse Maas,Niet voor niets zeggen we hier in Brielle ook wel:

veel recreatiemogelijkheden te vinden.faciliteiten. Tevens zijn in de omgevinggsteigers, waarvan een aantal is voorzienht voor de watersporter. Rondom het00 hectare. Het water in en rond Briellehet Brielse Meer, is een fraai recreatie-ste aan de Maas! De Brielse Maas,gen we hier in Brielle ook wel:

te vinden.omgeving

al is voorziendom hetrond Briellerecreatie-Maas,el:

Kijk dan op www.Meer weten over het Brielse Meer of verblijven in Brielle?

kort of langdurig bezoek.

zijn historische ambiance,een sfeer van vervlogen tijden.Waar je Brielle ook binnenkomt,

nlbrielle.w.er het Brielse Meer of verblijven in Brielle?

ig bezoek.

de weidse natuur en stranden en duinen,ambiance,Met ruim 400 hectare wateroppervlak, ervlogen tijden.

het centrum en de haven ademen ook binnenkomt,

Brielle?

oor een e weidse natuur en tare wateroppervlak, de haven ademen

schepen in de maritieme haven.is het mogelijk een ligplaats te reserveren voor boten ende watersport kan genieten. En in de oude binnenstadOok zijn er diverse campings waar men van het water envan deze steigers veel recreatiemogelijkheden te vinden.

ritieme haven.n ligplaats te reserveren voor boten engenieten. En in de oude binnenstadcampings waar men van het water en

veel recreatiemogelijkheden te vinden.

r boten ennenstadet water ente vinden.

Page 11: Brielle leeft #20

City Management Brielle I 11

Leer je eigen stad nog beter kennen! Dit jaar is het precies 300 jaar geleden dat de vestingwerken rondom Brielle hun huidige vorm kregen. Rondom de wallen zullen er dit jaar, om hier aandacht aan te geven, diverse activiteiten worden georganiseerd. Vorige maand is een speciaal team, dat bestaat uit vrijwilligers, al begonnen met het onderhoud en opknappen van de kanonnen.

De meeste Briellenaren weten wel iets over het ontstaan van de vestingwerken en over de vestingwallen zoals die er nu uitzien. Maar de kans is groot dat je er veel minder van weet dan je in eerste instantie denkt. Een wandeling met een stadsgids kan wat dat be-treft heel verrassend zijn. Zeker zo in de eigen woonplaats want, wees eerlijk, wie doet dat nou? Op ontdekkingsreis in de eigen woon-plaats en daarbij werkelijk tot de ontdekking komen dat er nog véél te ontdekken is, is een

Vaderdag3e zondag in juni...Het wordt weer Vaderdag! Een dag om je vader in het zonnetje te zetten, te bedan-ken voor zijn liefde en steun. In Brielle is er meer dan genoeg aanbod. Daardoor is de kans op slagen hier zó groot, dat je de enige man die onvoorwaardelijk van je houdt, achterover kunt laten slaan met zo’n onverwacht of verrassend cadeau. Brielle is het adres om eens ‘out of the box’ te denken en iets geks te verzinnen. Goed rondkijken bij de plaatselijke winkeliers en horeca wordt hierbij van harte aanbevolen. Maar uiteraard denken zij ook graag met je mee! Mede door deze inspirerende en geruststellende tips zou Vaderdag op deze manier nog wel eens kunnen uitgroeien tot één van de leukste zondagen van het seizoen… zeker in Brielle!

bijzonder leuke ervaring! Echt de moeite van het proberen meer dan waard.

De gidsen van de Gidsengroep Brielle lopen enthousiast mee en prikkelen je nieuwsgierig-heid graag. Door hierbij af en toe je kennis over Brielle én de vestingwerken op de proef te stellen, wordt het steeds leuker en boeiender. Faalangst hoef je niet te hebben, er worden geen cijfers gegeven, je slaagt altijd!

En natuurlijk is dit niet alleen voor de Brielle-naren interessant, maar voor een ieder die een bezoek aan Brielle brengt!

V

is de kans op slagen hier zó groot,is er meer dan genoeg aanbod. Daardoorken voor zijn liefde en steun.vader in het zonnetje te zetten,

aderdag! Een dag om jeHet wordt weer V3e zondag in juni...Vaderdag

City Management Brielle

dat jegroot,od. Daardoor

In Briellen.-te bedanten,

Een dag om je

11Ient Briellee

aderdag op deze manier nog welzou Vdeze inspirerende en geruststellende tipszij ook graag met je mee! Mede doorharte aanbevolen. Maar uiteraard denkenwinkeliers en horeca wordt hierbij vGoed rondkijken bij de plaatselijkebox’ te denken en iets geks te verzinnen.Brielle is het adres om eens ‘out of thezo’n onverwacht of verrassend cadeau.je houdt, achterover kunt laten slaan metde enige man die onvoorwaardelijk van

p g

ier nog weltstellende tips

Mede dooreraard denken

anhierbij vatselijkete verzinnen.

s ‘out of theend cadeau.aten slaan metaardelijk van

jg ,

i i dijaar, om hier aandacht aan te gev

Rondom de wallen zullen er ditvorm kregen.vestingwerken rondom Brielle hun huidigeDit jaar is het precies 300 jaar geleden dat debeter kennen!Leer je eigen stad nogj gb t k !

ii dersediven,n te gev

wallen zullen er ditrielle hun huidigejaar geleden dat de

nog

zeker in Brielle!leukste zondagen van het seizoen…eens kunnen uitgroeien tot één van de

eizoen…één van de

treft heel verrassend zijn. Zwandeling met een stadsgids kan wat dvan weet dan je in eerste instantie denkt.Maar de kans is groot dat je er veel minderde vestingwallen zoals die er nu uitzien.het ontstaan van de vestingwerken en ovDe meeste Briellenaren weten wel iets over

en opknappen van de kanonnen.al begonnen met het onderhoudvrijwilligers,

maand is een speciaal team,iteiten worden georganiseerd.activ

negieedeker zo in Z-ebtaatids kan wat d

Eennstantie denkt.je er veel minderer nu uitzien.

erngwerken en oveten wel iets over

onnen.met het onderhoud

dat bestaat uitm,origeVaniseerd.

komen dat er nog véél te ontdekken is, is eenplaats en daarbij werkelijk tot de ontdekking

Op ontdekkingsreis in de eigen woonnou?wees eerlijk,woonplaats want,

treft heel verrassend zijn. Z

ontdekken is, is eenk tot de ontdekking

-in de eigen woonwie doet datrlijk,

negieedeker zo in Z

wordt het steeds leuker en boeiender.stellen,over Brielle én de vestingwerken op de proef te

Dheid graag.enthousiast mee en prikkelen je nieuwsgierigDe gidsen van de Gidsengroep Brielle lopen

het proberen meer dan waard.bijzonder leuke ervaring! Echt de moeite van

dt het steeds leuker en boeiender.én de vestingwerken op de proef teDoor hierbij af en toe je kennis

-mee en prikkelen je nieuwsgierigan de Gidsengroep Brielle lopen

n meer dan waard.uke ervaring! Echt de moeite van

e

bezoek aan Brielle brengt!naren interessant,En natuurlijk is dit niet alleen voor de Brielle

geen cijfers gegeven,Faalangst hoef je niet te hebben,

wordt het steeds leuker en boeiender.stellen,

Brielle brengt!maar voor een ieder die eenessant,

-jk is dit niet alleen voor de Brielle

je slaagt altijd!gegeven,er wordenoef je niet te hebben,

dt het steeds leuker en boeiender.

n

Page 12: Brielle leeft #20

Zomermarkten op woensdag Allereerst komt er weer een vijftal zomermarkten. Deze zijn altijd op de woensdag en hebben soms een thema. De eerste zomermarkt is op woensdag 24 juli en is een algemene zomermarkt, met van alles wat dus. De week er op, de 31ste, is er een Boekenmarkt. Deze klein-schalige maar o zo gezellige markt mag zich altijd verheugen op een groot aantal bezoekers. Op woensdag 7 augustus is er een grotere zomermarkt dan gewoonlijk met ook hier weer een groot aanbod. Hierbij doet de Turfkade ook mee. De week daarna, de 14e, is het tijd voor een sfeervolle en knusse Antiek- en Curiosamarkt. Net als de Boekenmarkt kenmerkt ook deze markt zich door een kleinschalig en intiem karakter. Aan alles komt een eind, zo ook aan de zomer-markten. Wel een reden om de laatste zomermarkt van dit jaar, op woensdag 21 augustus, iets extra’s mee te geven. Deze markt loopt van 10.00 uur ’s morgens tot 20.00 uur ’s avonds. Met veel muziek en straattheater op de dag en met ook ’s avonds een leuk programma met muziek en een goed aanbod van de horeca!

Voor je het weet is het zomer! We zitten nu nog wel midden in het voorjaar, maar de langste dag is niet meer zo heel ver weg. De hoogste tijd om eens te kijken wat er deze zomer zoal te doen zal zijn in Brielle.

Zondaagse- en Zomeractiviteiten in Brielle

Tekst: Liesbeth Klee-KokFotografie: Archief CMB

er deze zomer zoal te doen zal zijn in Brielle.zo heel ver weg. De hoogste tijd om eens te kijken watmidden in het voorjaar, maar de langste dag is niet meerVoor je het weet is het zomer! We zitten nu nog wel

l te doen zal zijn in Brielle.e hoogste tijd om eens te kijken watrjaar, maar de langste dag is niet meers het zomer! We zitten nu nog wel

ken watniet meer

g wel

voor een sfeervolle en knusse Antiek- en Curiosamarkt. Net als de Hierbij doet de Turfkade ook mee. De week daarna,zomermarkt dan gewoonlijk met ook hier weer een groot aanbod. groot aantal bezoekers.schalige maar o zo gezellige markt mag zich altijd verheugen op een

De week er op, de 31ste,wat dus.op woensdag 24 juli en is een algemene zomermarkt,de woensdag en hebben soms een thema.Allereerst komt er weer een vijftal zomermarkten. Deze zijn altijd op Zomermar

olle en knusse Antiek- en Curiosamarkt. Net als de Turfkade ook mee. De week daarna,n gewoonlijk met ook hier weer een groot aanbod.

Op woensdag 7 augustus is er een grotere zoekers.o zo gezellige markt mag zich altijd verheugen op een

is er een Boekenmarkt. Deze kleinek er op, de 31ste,4 juli en is een algemene zomermarkt,

De eerste zomermarkt is n hebben soms een thema.er weer een vijftal zomermarkten. Deze zijn altijd op

oensdagkten op w

markt. Net als de is het tijd de 14e,na,

n groot aanbod. is er een grotere verheugen op een

-nmarkt. Deze kleinmet van alles rkt,

te zomermarkt is . Deze zijn altijd op

met muziek en een goed aanbod van de horeca! en straattheater op de dag en met ook ’

00 uur ’s morgens tot 20.van 10.woensdag 21 augustus, iets extra’

el een reden om de laatste zomermarkt van dit jaar,Wmarkten.en intiem karakter.

een goed aanbod van de horeca! onds een leuk programma s avr op de dag en met ook ’

00 uur ’s avonds.s morgens tot 20.s mee te geven. Deze markt loopt ugustus, iets extra’

en reden om de laatste zomermarkt van dit jaar,zo ook aan de zomerAan alles komt een eind,kter.

en leuk programma eel muziek Met v.

Deze markt loopt op kt van dit jaar,

-ok aan de zomer

Page 13: Brielle leeft #20

City Management Brielle I 13

Zondag in BrielleMaar ook op de zondagen zal er veel te doen zijn en is er aandacht voor onder andere sport en spel, voor straattheater en voor muziek op straat. Daarnaast komt er op twee zondagen een Vestingmarkt met oude ambachten, één op 21 juli en één op 18 augustus.

Maar buiten de zomermarkten en de zon-daagse activiteiten staat Brielle bomvol met leuke en interessante activiteiten in de zomer.

Brielle Achter De VoordeurDit jaar vindt Brielle achter de Voordeur plaats op 22 juni. Ook dit jaar staat Brielle weer in het teken van theater op onverwachte plekken. Op deze dag kun je overal non-stopvoorstel-lingen tegen komen. De routekaarten zijn weer te verkrijgen bij de VVV’s of de verschillende locaties. Het wordt weer een spectaculaire dag!Voor meer informatie: www.cultuurwebbrielle.nl

Een overzicht om alvast in de agenda te noteren! Stelling van Voorne 18 meiBrielse Meer Spektakel 25 meiVaderdag 16 juniBrielle Achter de Voordeur 22 juniOrgelconcerten Catharijnekerk Elke twee wekenVan twee walletjes eten 6, 7 juliKoopzondag & activiteiten 7 juliKoopzondag & activiteiten 14 juliKoopzondag & activiteiten 21 juliZomermarkt 24 juliKoopzondag & Brielle Blues 28 juliBoekenmarkt 31 juliZomermarkt 7 augustusKoopzondag & activiteiten 11 augustusAntiek- en Curiosamarkt 14 augustusKoopzondag & activiteiten 18 augustusAvond zomermarkt 21 augustusKoopzondag & activiteiten 25 augustusSpeelstad 7, 8 en 9 augustusJeugd Wieler Tour 1 tot 6 augustusKoopzondag & activiteiten 4 augustusVertelfestival 3 augustusBruisend Brielle inclusief Woonbeurs 31 augustusKoopzondag & Voorronde standwerken 1 septemberOpen monumenten Klassendag 13 septemberOpen Monumentendag 14,15 septemberBrielle Beatz 13 & 14 septemberBig Band festival 21 septemberBeeldend en Schrijvend 21, 22 septemberOpenhuizen route 29 september

Dit jaar is het 300 jaar geleden dat onze ves-ting in haar huidige vorm voltooid werd. Wat zou Brielle zijn zonder haar vestingwerken? Onze wallen zijn kenmerkend voor ‘Den Briel’ en kennen een bijzondere historie. Het is daarom mooi dat 2013 in het teken staat hiervan.

Op www.levedevestingbrielle.nl, kunt u foto’s bekijken, plattegronden, oude verhalen lezen, zien wat er dit jaar op het programma staat en zelf reageren op berichten rondom de verdedigingswerken van Brielle.

S T . K U N S T & C U L T U U R

BREStheaterBRESfilm

Leve de Vesting Brielle!

Op zondag 26 mei 2013 sluiten wij het seizoen af met ,een hartverwarmende Franse komedie. Met o.a. Jane Fonda en Geraldine Chaplin in onvergete-lijke prachtrollen. Vijf gepensioneerde vrienden verschillen van elkaar qua karakter. Alle vijf worden ze een dagje ouder en besluiten hun oude dag samen door te brengen. Sterker nog: ze gaan in één huis samenwonen! Aanvang: 20.00 uur

Ook in 2013-2014 wordt er op 8 zondagavon-

avonden al vastleggen door het kopen van een voordelig passe-partout voor € 50,-. U betaalt dan slecht € 6,25 per kaart i.p.v. € 8,00. Meer

seizoensbrochure: www.brestheater.nl

één op 18 augustus. met oude ambachten, één op 21 juli en er op twee zondagen een Vestingmarkt

straat. Daarnaavoor muziek op enandere sport en spel, voor straattheater doen zijn en is er aandacht voor onder Maar ook op de zondagen zal er veel te Zondag in Brielle S T .

n op 21 juli en Vestingmarkt

komt st. Daarnaar straattheater ht voor onder n zal er veel te

BREi f

zondag 26 mei 2013Op

K U N S T.

ESfilmBREStheater

tsluiten wij hetg 26 mei 2013

City Management Brielle

TC U L&

theater

13Ient Briellee

U U R

de zomer. met leuke en interessante activiteiten in daagse activiteiten staat Brielle bomvol Maar buiten de zomermarkten en de zon

e activiteiten in Brielle bomvol

-arkten en de zon

Ook in 2013-2014 wordt er op 8 zondagavon

Aanvang: 20.00 uurze gaan in één huis samenwonen!oude dag samen door te brengen.worden ze een dagje ouder en besluiten hunverschillen van elkaar qua karakter. Alle vijflijke prachtrollen. VJane Fonda en Geraldine Chaplin in onveen hartverwarmende Franse komedie. Met o.seizoen af met

--2014 wordt er op 8 zondagavon

20.00 uurén huis samenwonen!

Sterker nog:men door te brengen.en dagje ouder en besluiten hunvan elkaar qua karakter. Alle vijf

riendenijf gepensioneerde vollen. V-ergeteen Geraldine Chaplin in onva.warmende Franse komedie. Met o.,met

B i ll A ht d V dVaderdagBrielse Meer SpektakelStelling van Voornein de agenda te noter

erzicht om alvvEen o

h k

seizoensbrochure:

22 j i16 juni25 mei18 mei

en!erren!astv

Dit jaar vindt Brielle achter de V

Brielle Achter De V

dan slecht € 6,voordelig passe-partout vavonden al vastleggen door het kopen v

h l kken.

restheater.nl

hoordeur plaats op 22 juni.ndt Brielle achter de V

lle Achter De V

www.bchure:

Meer€ 8,00.v.p.25 per kaart i.6,U betaaltoor € 50,-.asse-partout v

an eenvastleggen door het kopen v

d d k j lOok dit jaar staat Brielle weer inats op 22 juni.

deuroorVVoor

lrielle weer in

Antiek en CuriosamarktKoopzondag & activiteitenZomermarktBoekenmarktKoopzondag & Brielle BluesZomermarktKoopzondag & activiteitenKoopzondag & activiteitenKoopzondag & activiteitenVan twee walletjes etenOrgelconcerten Catharijnekerk Brielle Achter de Voordeur

Voor meer i

ou Brielle zijn zonder haar vestingwerken?14 augustus11 augustus

7 augustus31 juli28 juli24 juli21 juli14 juli

7 juli6, 7 juli

Elke twee wekenrk 22 juni

Hlocaties.lingen tegen komen. De routekaarten zijn weer te vhet teken van theater op onv

ting in haar huidige vDit jaar is het 300 jaar geleden dat onze v

Lev

e: www.cultuurweb

Onze

nformatieer iHet wordt weer een spectaculaire dag!

en komen. De routekaarten zijn weer te verwachte plekken.van theater op onv

ijn zonder haar vestingwerken?at orm voltooid werd. Whuidige v-eset 300 jaar geleden dat onze v

estine de VVesting Brielle!

elle.nl

ien wat er dit jaar op het programma

ribwebag!

s of de verschillendeV’VVV’erkrijgen bij de VVVeer te vOp deze dag kun je overal non-stopvoorstelen.

lezen,foto’s bekijken, plattegronden,

www.levedevestingbrielle.nlOp

ng Brielle!

verschillende

et programma

-stopvoorstel

oude verhalen kunt u ,ielle.nl

Open MonumentendagOpen monumenten KlassendKoopzondag & Voorronde standwerkenBruisend Brielle inclusief WoonbeursVertelfestivalKoopzondag & activiteitenJeugd Wieler TourSpeelstadKoopzondag & activiteitenAvond zomermarktKoopzondag & activiteitenAntiek- en Curiosamarkt

mooi dat 2013 in het teken staat hiervan.

14 15 september13 septemberdag

1 septemberdwerkensutsugua13onbeurs

3 augustus4 augustus

1 tot 6 augustus7, 8 en 9 augustus

25 augustus21 augustus18 augustus14 augustus

kennen een bijzondere historie.wallen zijn kenmerkend voor ‘zou Brielle zijn zonder haar vestingwerken?

013 in het teken staat hiervan.Het is daarom bijzondere historie.

en Den Briel’kenmerkend voor ‘Onzeijn zonder haar vestingwerken?

verdedigingswerken van Brielle.staat en zelf reageren op berichten rondom de

zien wat er dit jaar op het programma lezen,e

e.hten rondom de et programma

Openhuizen routeBeeldend en SchrijvendBig Band festivalBrielle BeatzOpen Monumentendag

29 september21, 22 september

21 september13 & 14 september

14,15 september

Page 14: Brielle leeft #20

Maarland NZ 10 • Brielle • E [email protected] • T 0181 412181

Op HoopWatersport/Zeilmakerij

Damesmode & AccessoiresVoorstraat 20, Brielle, 0181 47 35 14

Vischstraat 18 I 3231 AV BrielleTel.: 0181 - 412348

Kostuum stomen€ 10,50Actie!Op vertoon van deze advertentie.

VormgevingHuisstijlenCampagnesAdvertentiesFotografie tel. 0181 - 418455

bm-mediagroep.nl

Maarland Noordzijde 36 • Brielle • T 0181-415705

• HAAR • VISAGIE • STYLING • PRODUCTEN

Kaaistraat 23 - 3231 KC Brielle -T 0181-412168

Het café voorde sterke verhalen!

Café hetMelkmeisje

Industrieterrein ’t Woud 43232 LN BrielleTelefoon (0181) 413351www.fpvo.nl

BEZOEK OOK EENS ONZE OUTLET-STORE MET EEN RUIME SORTERINGAFGEPRIJSDE MERKFIETSEN!Uw adres voor:-elektrische fietsen-recreatiefietsen-kinderfietsen-bakfietsen-tweedehands fietsen-fietskleding-fietsaccessoires-fitness apparaten-scootmobielen & rollators-reparaties

Page 15: Brielle leeft #20

vragen aan... I 1�

Heb jij al een vakantiebestemming uitgezochtvoor de zomer? Vaak gaan we weg uit Brielle,maar voor veel mensen vormt Brielle juist deideale vakantieplek. Camping de Krabbeplaatis al jarenlang voor velen een plek om tot rustte komen. Yannick en Jennifer, van OBS deBranding, mochten campingeigenaar Willemvan Egmond enkele vragen stellen.

1. Hoe lang bestaat deze camping al enwaarom heet hij ‘de Krabbeplaat’?“De camping bestaat al ongeveer 45 jaar enis vernoemd naar een oude polder het in hetRozenburgs gebied.”

2. Op uw website staat ‘kinderenvermaken zich altijd’. Waarmee kunnenkinderen zich hier vermaken en voorwelke leeftijd is de camping geschikt?“Deze camping is geschikt voor kinderen van0 t/m 16 jaar. De camping heeft zijn eigenanimatieteam om de kinderen te vermaken.Omdat de camping gelegen is aan de BrielseMaas heeft het een eigen strandje waarop jeheerlijk kunt relaxen en spelen. Ook heeft decamping een eigen voetbal- en basketbal-veld en een volleybalveld. Jongere kinderenkunnen zich vermaken in de speeltuin en bijde ‘dierenweide’. Hier lopen lama’s, geitenen hertjes en er lopen ook ongeveer 100kippen los rond op de camping. We zijnbezig met het ontwikkelen van een speelbosnaast het strand, waar de kinderen lekkerrond kunnen rennen en spelen. Voor de watoudere kinderen is er een kinderdisco op decamping. Het fijne aan de camping is dat dekinderen alle ruimte hebben om te spelen,omdat er veel ruimte is en er weinig auto’srondrijden. Ook zijn er skelters en (elektri-sche) fietsen te huur bij de receptie. Er iseen campingwinkel, zonder campingprijzen,zodat onze gasten ook op de camping zelfboodschappen kunnen doen.” Willem voegthier nog aan toe: “De camping is makkelijkte bereiken via Brielle. Er gaat een pontje vande camping naar Brielle en weer terug. Ditis wel zo handig, want ook als je niet op decamping staat mag je gebruik maken van defaciliteiten die de camping te bieden heeft.”

3. Wij wonen in Brielle, dus wij vindenhet best raar dat mensen hier naartoeop vakantie komen. Wat heeft volgensu Brielle (en omgeving) te bieden alsvakantiebestemming?“Waarom zou je niet in Brielle willen wonen?”Wim betrekt heel Voorne bij zijn antwoord,want: “Er is zoveel te doen op dit eiland waarje in de rest van Nederland eerst ver voormoet rijden. Je hebt hier het platteland en depolders, industrie, een meer en bossen, hetstrand en de duinen, de grote stad en kleinedorpen. Er komen tegenwoordig ook veelmensen uit het buitenland naar de camping.”

4. Van wanneer tot wanneer zijn jullieopen, wat zijn de drukste weken enhebben jullie veel concurrentie vancamping ‘de Meeuw’?“De camping is open vanaf het weekendvoor 1 april t/m 30 september. Camping-eigenaren onder elkaar spreken niet overconcurrentie maar over collega’s, want alshet bij de één druk is is het ook druk bij deander. Je kunt tegenwoordig niet echt meerspreken over drukke weken. De 6 wekenschoolvakantie verschillen qua drukte nietveel met de weken er voor of er na.”

5. Wij horen vaak van onze ouders datvakanties zo duur zijn. Wat kost het om2 weken bij jullie op vakantie te komen?“Dat word even rekenen” zegt hij lachend.“Om 2 weken op de camping te mogenstaan, met een gezin met twee kinderen,betaal je € 34,00 per nacht. Maar dan moetje wel je eigen tent of caravan meenemen.Dit is geen geld als je het vergelijkt met decampings in het buitenland.”

6. Hoeveel plaatsen zijn er beschikbaar?“Er zijn 380 vaste caravanplaatsen en 68plaatsen voor andere caravans en tenten.Als de camping vol zou staan heeft zij even-veel inwoners als de dorpen Zwartewaalof Vierpolders. Ook heeft de camping eeneigen restaurant dat volledig op groeneenergie draait met behulp van haar eigenzonnepanelen.”

6vragenaan...de campingbeheerder

Page 16: Brielle leeft #20

16 I mode

FotografieRonald BagijnLocatieKantongerecht BrielleKleding herenRijcken ModeKleding damesVo Home & Fashion

AccessoiresDe GravinVo Home & FashionMake-upFlavour VisagieNoëlle HuijbensNaomi van KeulenKapperDe Brielsche VrouwenChristy

Page 17: Brielle leeft #20

Kantongerecht BrielleNa meer dan 60 jaar in het prachtige historische pand aan deVoorstraat vertoeft te hebben, vertrekt het kantongerecht binnen-kort voorgoed uit Brielle. Daarom besteedt het ‘Brielle leeft’ teamin deze editie nog één keer aandacht aan dit bijzondere rijksmonu-ment en enkele medewerkers van de rechtbank Rotterdam.

Het pand aan de Voorstraat 31 bestond oorspronkelijk uit drie af-zonderlijke panden. In 1772 zijn deze panden bij elkaar getrokken,waardoor het huidige gebouw ontstond. De zoon van de toen-malige burgemeester, Pieter van Hoogwerff, gaf hier opdracht toe.Hierbij zorgde hij ervoor dat het Engelse renaissanceplafondbehouden bleef, net als vele andere karakteristieke kenmerken vanhet pand. Tegenwoordig behoort het tot de rijksmonumenten vanNederland.

Sinds Den Briel stadsrechten verwierf in 1330, wordt er recht-gesproken. In 1812, toen Nederland een onafhankelijk koninkrijkwerd, kreeg Brielle haar eigen rechtbank en een kantongerecht.De rechtbank werd in 1877 opgeheven, maar het kantongerechtbleef bestaan in Brielle. In 1952 nam het kantongerecht Briellehaar intrede in het pand aan de Voorstraat. In 2002 werd er eennieuwe wet aangenomen waardoor alle kantongerechten vanaf datmoment deel uitmaakten van de rechtbanken. Het kantongerechtBrielle droeg vanaf dat moment de naam ‘sector kanton van derechtbank Rotterdam’. Sinds de invoering van de wet HerzieningGerechtelijke Kaart op 1 januari 2013 is de naam sector komen tevervallen. Nu heet het formeel afdeling privaatrecht, team kanton.

De rechtbank Rotterdam kent drie teams kanton. Deze teamsbehandelen - zoals het woord al zegt - de kantonzaken. Hierondervallen o.a. huurzaken, arbeidsconflicten, curatele, bewind en geld-vorderingen tot € 25.000. Maar ook worden er verschillendestrafzaken behandeld. Denk hierbij aan boetes voor verkeers-overtredingen en kleine strafzaken. In 2012 werden er in Brielleen Middelharnis, een kantonlocatie waarvoor vanuit Brielle deadministratie wordt verzorgd, samen 6600 zaken behandeld.

Het bestuur van de rechtbank Rotterdam heeft besloten dat dezittingen van de locatie Brielle, maar ook die van Middelharnis enGorinchem, naar verwachting half juni worden verplaatst naar delocatie Rotterdam. Daarmee vervalt ook de kantoorfunctie vande locatie Brielle. De twee kantonrechters, twee juridisch mede-werkers en zeven administratief medewerkers laten Brielle achterzich en zullen een nieuwe werkplek krijgen bij de rechtbankRotterdam. De reden van de verplaatsing is de nieuwe wet‘Herziening Gerechtelijke Kaart’. Eén van de elementen van dezewet houdt in dat er uiteindelijk nog 32 zittingsplaatsen inNederland zullen zijn. De komende jaren zullen er 24 kleinerelocaties gesloten worden, waaronder de zittingsplaats in Brielle.De exacte datum van sluiting van de locaties dient nog in eenafzonderlijk Ministerieel Besluit te worden vastgelegd.

President van de rechtbank RotterdamRobine de Lange-Tegelaar (zie foto) be-grijpt de noodzaak van de verandering inhet kader van modernisering, maar vindthet ook jammer dat er een stuk historieverdwijnt. “Afgelopen winter heb ik zelfeen bezoek mogen brengen aan Brielle”,vertelt ze. “Dit vond ik erg leuk. Brielle iseen ontzettend mooi stadje”.

Page 18: Brielle leeft #20

18 I mode

Page 19: Brielle leeft #20

mode I 1�

Modellen

Karin Frikkeekantonrechter

Rosita Bodhaadministratief medewerker

Steven te Sellejuridisch medewerker

Jan de Jongsenior administratief medewerker

Karinzwart-wit colbertpak Avendonck,schoenen Unisa € 99,-armband TOV € 99,-damespulshorloge Guess

Rositajasje Beaumont € 99,-pantalon € 99,-schoenen Unisa € 69,95tas Gado Gado.horloge Marc Coblen v.a. € 179,-

Stevencolbert € 299,-broek € 85,-shirt € 79,-schoenen € 229,-horloge Marc Coblen v.a. € 179,-

Jantrui € 99,-broek € 85,-shirt € 79,-schoenen € 149,-horloge Breil € 175,-

Page 20: Brielle leeft #20

Voor Ies zelf was dit niet anders. Hij groeideop in Café Suze (tegenwoordig Café de TiendePenning), waarvan zijn vader de uitbater was.Als klein jongetje van 7 jaar speelde hij al afen toe een spelletje mee met de cafégasten.“Toen ik een jaar of 18 was kreeg ik instructiesvan een aantal leraren” legt Ies uit. “Vanaf datmoment ben ik pas serieus gaan biljarten.”

De oprichtingIn 1975 kocht Ies samen met zijn vrouw CaféHonky Tonk. De kroeg nam veel tijd in beslag,waardoor het biljarten op een laag pitje kwamte staan. Na een jaar of tien begon het tochweer te kriebelen en Ies pakte het biljartenweer op, op zolder, met enkele vrienden.“Dit kwam eigenlijk doordat ik in ’85 of ’86met mijn vrouw in Rotterdam was, voor dezesdaagse. Daar stond een biljart en ik begoneen beetje te spelen. Een man zag dat en vroeg

aan mijn vrouw: ‘Die zit zeker iedere dag inde kroeg’, en vanaf dat moment is het balletjeweer gaan rollen.” In 1988 kwam de ruimteachter het café te koop. Ies kocht de ruimtevan schilder Van der Reiden en bouwde dewerkplaats om tot biljartzaal. Zo gebeurdehet dat op 10 april 1989 BiljartverenigingHonky Tonk opgericht werd.

ClubavondAnno 2013 telt de vereniging 25 leden,verdeeld over verschillende klassen. “Wehebben een libreteam, twee kaderteamsen een driebandenteam”, legt Ies uit.“Het driebandenteam is dit jaar kampioengeworden van district Rotterdam. Nu mogenze door naar het Nationaal Kampioenschap.”Maandagavond is de vaste clubavond van deHonky Tonk. “Deze clubavonden dragen bijaan het verenigingsgevoel. Je brengt veel tijd

Een potje poolen kunnen we allemaal

wel, maar écht biljarten is een kunst.

Tegenwoordig weten maar weinigen

deze sport te beoefenen. “Vroeger

was dit wel anders”, vertelt Ies

’t Mannetje, één van de oprichters

van Biljartvereniging Honky Tonk in

Brielle. “Vroeger had je geen televisie

of (spel)computer, dus als je ouders

in de kroeg zaten ging jij biljarten.”

20 I hobby biljart

aande bal

Kunstenaars

Page 21: Brielle leeft #20

Het woord biljart is afgeleid van de woorden‘bille’ (bal) en ‘art’ (kunst).Veel mensen ver-warren biljarten met het populaire ‘poolen’,dat met 16 ballen gespeeld wordt. Biljartenwordt echter gespeeld met drie ballen, éénrode en twee witte. Het doel is om met despeelbal in één stoot de twee andere ballente raken. Dit wordt een ‘carambole’ genoemd.Maakt een speler een carambole, dan magdeze nog een keer stoten. Pas als er geencarambole gemaakt wordt is de andere speleraan de beurt. De speler die als eerste hetaantal benodigde punten behaalt, wint.Binnen het biljarten zijn verschillende spelvari-anten te onderscheiden, waaronder het ‘libre’,het kaderspel en driebandenspel. Iedere variantkent zijn eigen specifieke regels.

Biljarten...het spel

hobby biljart I 21

Tekst: Ursula HoogendoornFotografie: Harry Swart

door met je eigen team, soms wel vier of vijfavonden per week, maar dit zijn vaste teams.De clubavonden zijn voor de binding metde overige teams. De sfeer is altijd goed, naafloop van het biljarten drinken we vaak nogeen biertje aan de bar.”

FanatiekBiljartvereniging Honky Tonk speelt op eenserieus niveau. “Wij zijn behoorlijk fanatiek.We doen mee aan verschillende kampioen-schappen en proberen natuurlijk zo hoogmogelijk te eindigen.” Voor de recreatievebiljarters zijn er twee recreatieverenigingenbinnen de Honky Tonk.Ook vormt de biljartzaal het thuishonk vooreilandenbondvereniging de Pomerans. Elkevereniging heeft zijn eigen clubavond of-middag en dat verloopt prima. Voor iederebiljarter is er een geschikte vereniging tevinden.

Meer dan een spelletjeHoewel de leden van BiljartverenigingHonky Tonk nog zeer actief zijn, is de sportlang niet meer zo populair als 30 jaar geleden.“Veel grote biljartzalen zijn al verdwenen.Alleen de kleinere verenigingen zoals wij, ofverenigingen met de lokaliteit in eigen beheerweten het hoofd boven water te houden.Dit komt ook doordat het echte biljarten eenbeetje uit de kroegen is verdwenen. De jeugdspeelt liever pool, met een biertje op de randvan de tafel.” Maar zolang er nog mensenzijn die graag biljarten, mensen zoals Ies,zal de sport op kleinere schaal actief blijven.“Voor mij is biljarten meer dan een spelletje.Ik zou niet weten wat ik met mijn tijd zoumoeten doen als ik niet zou spelen.”

Page 22: Brielle leeft #20

ambacht I 22

In de stad Brielle worden anno 2013 nog altijd vele ambachtelijke beroepen uitgeoefend. Denk hierbij aan de kaasboer,de fietsenmaker, de schoenmaker en de timmerman. In iedere editie van Brielle leeft laten wij een echte ambachtsmanof -vrouw aan het woord. Wat houdt het beroep in? Kan iedereen het vak leren? Is er nog ruimte voor het beroep in dezemoderne tijd? In deze uitgave vertelt Corry van der Waal alles over het ambacht slager.

van deslagerAmbachtelijk vlees

Iedereen is wel eens bij de slager geweest.Zelfs mensen die hun vlees nu in de super-markt halen, kunnen zich vast nog welherinneren dat zij vroeger bij de slager altijdeen plakje worst kregen. Maar het beroep vanslager houdt vele malen meer in dan het uit-delen van plakjes worst en het verkopen vanvlees. Een slager oefent vandaag de dag nog

steeds een ambachtelijk beroep uit, dat begintbij het inkopen van kwalitatief goed vlees eneindigt met een tevreden klant.

Boerenworst“Nadat wij ons vlees hebben ingekocht,bewerken wij het tot de producten die in dewinkel te koop zijn”, legt Corry van der Waal,

van Slagerij van der Waal, uit. “Wij verkopenhet hele jaar door verse worst, die we zelfmaken. Vooral onze boerenworst doet het inde wintermaanden goed. Het vlees komt bijons in grote stukken binnen en wij bewerkenhet vlees tot biefstukken, karbonades, gehakt,slavinken, eigenlijk tot alles dat hier in dewinkel ligt.”

Tekst: Ursula HoogendoornFotografie: Ronald Bagijn

Page 23: Brielle leeft #20

ErvaringCorry en haar echtgenoot Piet werken uitslui-tend met kwaliteitsvlees van Hollandsebodem. “Ervaring heeft ons geleerd dat dit ge-woon hele goede producten zijn.” Ervaring issowieso een woord dat volgens Piet en Corrybelangrijk is bij het ambacht van de slager.“Op de slagersvakschool leer je het vak, maarals je je kennis eenmaal in de praktijk gaatbrengen krijg je steeds meer verstand vanvlees. Ik kan je nu ook onmogelijk uitleggenhoe wij zien wat nu een goed stuk vlees is, datzíe je gewoon.” Piet kreeg dit al van jongs afaan mee. “Toen ik een jaar of 13 was ging ikmet mijn vader mee vlees inkopen. Hij kontoen zo aanwijzen welke goed waren en welkeniet. ‘Kijk jongen, da’s een beste’, zei hij dan.Ik hoor het hem nog zeggen.”

SupermarktenDoor de jaren heen is ook het ambacht van deslager onderhevig geweest aan nieuwe ont-wikkelingen. “De dingen die wij doen, doenwe nog steeds op dezelfde ambachtelijke ma-nier als vroeger. We doen alleen minder. Tot40 jaar geleden deden wij alles zelf, van hetslachten tot aan de bewerking van het vlees.Nu komt het vlees al in onderdelen binnen.Op zich was dit een logische verandering, watvoor de slagersbranche nog niet eens zo slechtwas. Waar wij wél tegenaan lopen is de con-currentie van de supermarkten. In de super-markt kun je ook terecht voor een stukje vlees,al is de kwaliteit er vaak minder dan bij de sla-ger. Toch zijn er gelukkig nog steeds veelmensen die er bewust voor kiezen om hunvlees bij de slager te halen.”

‘Wij zijn slager’Ook de eetgewoonten van de consument zijnveranderd. “Vroeger at iedereen zeven dagenin de week aardappels, groente en een stukjevlees. Tegenwoordig eten we gerechten vanover de hele wereld. En de gezinnen warenvroeger groter. Ik kan me nog goed herinne-ren dat mensen standaard vroegen om drie ofvier pond vlees. Als mensen daar nu om vra-gen sta je er van te kijken.” Corry speelt hierhandig op in door meer producten aan te bie-den, waaronder het ‘vlug klaar’ assortiment ende barbecuepakketten in de zomer. “We kun-nen hier nog wel verder in gaan, maar datdoen we bewust niet. Wij zijn slager en blijvendicht bij onszelf.”

FamiliebedrijfSlagerij van der Waal is al 99 jaar gevestigd inBrielle, nog steeds in hetzelfde pand in de No-belstraat. De grootvader van Piet begon bijnaeen eeuw geleden met de slagerij. Van zijn opa

is de slagerij overgegaan op zijn vader en laterop Piet zelf. Corry kwam als 14-jarig meisjewerken in de slagerij en is er nooit meer weg-gegaan. Slagerij van der Waal is dus echt eenfamiliebedrijfje en de enige van de zeven sla-gers in Brielle die nu nog steeds bestaat. Corryen Piet zijn er trots op dat ze het winkeltje vande opa van Piet al die jaren in stand hebben

kunnen houden. “Wij zijn niet zo hypermo-dern, dat past niet bij ons!” aldus Corry. He-laas is het voor Piet om gezondheidsredenenniet meer mogelijk om te werken in de slage-rij, maar dit houdt Corry niet tegen om er vro-lijk mee door te gaan. “Ik weet niet beter”, legtze uit. “Ik hoop hier dan ook nog jaren te kun-nen blijven.”

ambacht I 23

Page 24: Brielle leeft #20

Nu we de sneeuw van de afgelopen winter een beetje vergeten zijn, worden er weervolop plannen gemaakt voor de zomervakantie. Steeds meer mensen kiezen er voor om inde vakantie lekker naar de camping te gaan. De tent en caravan zijn bij ons Nederlandersnatuurlijk populaire vakantiemiddelen. Kamperen kun je zo duur maken als je zelf wilt.Een luxe camping met alles erop en eraan is uiteraard duurder dan de vaak ook heelleuke minicamping, waarvan er zeker in Nederland voldoende te vinden zijn.

Zo geldt dit natuurlijk ook voor de caravan. Je kunt natuurlijk een nieuwe kopen met alle luxevan thuis erin, maar ook gebruikt zijn er genoeg te koop waarmee je prima op vakantie kunt.Het huren van een caravan kan voor veel mensen een goed alternatief zijn Bij caravanservice

Erenka in Zwartewaal verhuren wij een aantal leuke caravans tegen redelijke huurprijzen.Het grote voordeel is dat u de caravan kant en klaar ophaalt als u op vakantie

gaat en daar dus van tevoren geen vakantiestress van hoeft te hebben.

Heeft u zelf een caravan, dan bent u bij Erenka aan het juiste adres voor uwperiodieke onderhoudsbeurt, banden, caravanmover of andere caravanzaken.Een periodieke keuringsplicht voor caravans is er in Nederland niet, maar hetis wel raadzaam om uw logement op wielen minimaal eens in de twee jaareen onderhoudsbeurt te laten geven. Remmen kunnen gaan vastzitten, bandenen gasslangen verouderen, etc.Wij kijken het allemaal voor u na tijdens deFOCWA onderhoudsbeurt.

Ook voor kampeerartikelen zoals gasflessen, gasslangen, haringen, toiletvloeistof-fen en nog veel meer kunt u bij ons terecht. Erenka heeft alles in huis voor uwkampeervakantie!

Ook voor

het monteren

van uwmover!

ERENKA CARAVAN VERKOOP EN VERHUUR,CARAVAN ONDERHOUD EN REPARATIE,VERKOOP VAN KAMPEERARTIKELEN

Henry Fordstraat 11, 3238 BE Zwartewaal

T 0181 664308,www.erenka.nl

Zorgeloos kamperen metERENKA!

Page 25: Brielle leeft #20

Sinds twee jaar vormt de Thee en Taartententeen welkome aanvulling op het aanbod opde Brielse weekmarkt. Heb je iets te vieren,dan ben je bij Wieb aan het juiste adres.“Het feestje begint bij mij”, lacht ze vrolijk.“Mensen kunnen bij mij terecht voorexclusieve (taart)mixen van bakkerskwaliteit,heerlijke taartvullingen, bakvormen, cadeau-tjes en een ruim assortiment aan losse theevan goede kwaliteit.”

Nederland theelandSteeds meer mensen beseffen zich dat hetdrinken van thee een positief effect heeft opons lichaam. Met name groene thee. Dezesoort bevat antioxidanten en geen cafeïne.De pure smaak van thee komt het beste totzijn recht bij het gebruik van losse thee, inplaats van theezakjes. Natuurlijk serveer jegraag iets lekkers bij de thee. De Thee enTaartentent heeft verschillende bakmixenvan de molen, waarmee je zelf in een hand-

omdraai de lekkerste zoetigheden op tafel zet.Denk hierbij aan echte Engelse scones metlemon curd en clotted cream, appeltaart, cake,of koekjes. Of organiseer eens een gezelligeHigh tea met vriendinnen. Geen zin of tijd omzelf in de keuken te gaan staan? Wieb komtgraag bij jou thuis of op locatie, met een ge-heel verzorgde High tea. Informeer naar demogelijkheden.

UpgradeZoals velen heeft ook Wieb Brielle in haar hartgesloten. “Brielle is een ultragezellig, stijlvolen authentiek stadje. We hebben hier een heelleuk marktje, zo aan het water. Ik moet ookzeggen dat ik het met mijn collega’s erg leukheb en dat is ook wel eens anders. De potentieis er zeker! Met zijn allen willen we de Brielsemarkt een flinke upgrade geven door nieuwemarktondernemers aan te trekken en leukedingen te organiseren. We willen de marktweer op de kaart zetten.” Als het aan de

marktcommissie ligt zijn er plannen genoeg.“Wanneer er speciale gelegenheden in hetverschiet liggen kan iedere marktbezoekerrekenen op een leuk presentje. Daarnaasthebben wij inmiddels een Facebookpaginaopgericht, waarop je alle nieuwtjes en aan-biedingen van de markt kunt vinden.”

Op iedere markt vind je wel een groentekraam, een bakker, een kaasboer, kleding, noten en een visboer. Maar tegenwoordig ishet assortiment op de markt vele malen breder. Neem bijvoorbeeld onze eigen Brielse weekmarkt. Hier vind je, naast een ruimekeuze aan bovengenoemde waren, de Thee en Taartentent van Wieb Klaasse.

Tekst: Ursula HoogendoornFotografie: Wieb Klaasse

Van alle markten

weekmarkt I 2�

Organiseer je eigen High tea!Een High tea met vriendinnen is altijd gezellig enhelemaal niet moeilijk! Alles dat je nodig hebt is:

• Verschillende smaken (losse) thee• Engelse scones met

lemon curd en clotted cream• Minimuffins, cupcakes

of mini appeltaartjes• Kaneelbroodjes• Petit fours• Bonbons• Minisandwiches

Stal de verschillende hapjes uit op bijvoorbeeld eenetagère en serveer de thee in een gezellige theepot.

Help meede markt in hetzonnetje te zetten!De marktondernemers zijn benieuwdnaar jouw mening over de weekmarkt.Laat op de Facebookpagina Markt Briellein een reactie achter wat jij graag op demarkt terug zou willen zien. De besteinzending wordt beloond meteen leuke prijs.

Page 26: Brielle leeft #20

26 I gevelstenenroute

De stad Brielle zit ook voor het Brielle

leeft team nog altijd vol verrassingen.

Zo bleek wel op 25 juli. Wij liepen met

een aantal Brielse ondernemers de

Gevelstenenroute, geheel verzorgd

door Stadsgids Fré. In editie 18 van

Brielle leeft vond u het eerste deel

van deze route, in deze editie deel 2.Tekst: Ursula HoogendoornFotografie: Ronald Bagijn en Michael van der Velden

Gevels met een

Herbouw van huizen in 2005. Een nieuwesteen refererend aan de inname van DenBriel door de Geuzen, die door de Noord-poort en via deze straat binnenkwamen.

Op deze gevelsteen staan een mol en eenanker afgebeeld, met de woorden ‘Spes’ en‘Talpa’. Spes betekent hoop, talpa betekentmol. De man die hier vroeger woondeheette Mol van zijn achternaam.

Aan het Maarland NZ 34 is alweer eengevelsteen met een schip te vinden. ‘Hetoog in ’t Syl’, staat erop geschreven. Hierwordt mee bedoeld dat er altijd iemandeen oogje in het zeil hield.

“U slaat er één over!” roept Cynthia. “Ditis de allerkleinste gevelsteen van Brielle,”weet zij te vertellen. Waar de tekst op dezegevelsteen aan het Maarland NZ voor staatis ons een groot raadsel...

Vroeger woonde in dit pand aan hetMaarland ZZ een tandarts, zoals op degevelsteen te zien is. “Zoals je kunt zienwas de werkwijze van een tandarts vroegeriets minder vriendelijk dan tegenwoordig,”grapt onze gids Fré.

Veel is er afgebroken in deze straat.In deze buurt stonden een gasfabriek,de brandweerkazerne, een paardenstal eneen aannemerij. De symbolen komen terugin deze steen en zijn duidelijk zichtbaar.

gezic

Page 27: Brielle leeft #20

gevelstenenroute I 2�

‘De vier gecroonde Ambachtslieden.’Waarschijnlijk is deze gevelsteen vroegergebruikt door een bouwvakkersgilde.De eerste man is een bouwmeester, detweede een timmerman, daarnaast eensteenhouwer en tot slot een metselaar.

De Spaanse commandant ‘El Marcello’steekt graag de draak met de Geuzen. Hetis dan ook geen verrassing dat deze gevel-steen zijn gevel siert. We zien op deze ge-velsteen een Geuzenschip, met de Spaansevlag erop. Achteraan is een geuzenvlag tezien, maar de kleuren staan hierop preciesverkeerd om afgebeeld. In de hoeken is hetwapen van Brielle geplaatst, maar met eenverkeerde wapendrager. Kortom: alles ommet de Geuzen te spotten!

Deze gevelsteen is te vinden aan hetMaarland NZ 49. Vroeger woonde hieriemand die in de zalmvisserij zat.Het scheepje dat op de gevelsteen te zienis staat hier symbool voor.

Speciale wandelingenHet hele jaar door zijn er verschillende stadswandelingen te boeken bij het VVV-kantoor inBrielle. Iedere stadswandeling heeft haar eigen thema, denk hierbij aan ‘De Brielse Stads-wallen’, ‘Loven en Bidden’, ‘In naam van Oranje’, of natuurlijk de Gevelstenenroute. Daar-naast worden er af en toe speciale stadswandelingen georganiseerd. Zo vinden er deze zomerin de maanden juli, augustus en september op iedere donderdag- en zaterdagmiddagzomerwandelingen plaats. De wandelingen starten om 13.30 uur, voor € 3,50 loopt u almee. U kunt zich aanmelden bij het VVV-kantoor in Brielle.

In het teken van het 300-jarig bestaan van de Brielse vestingwallen worden er op 12 juni,10 juli en 11 september drie Vestingwandelingen gelopen. Deze beginnen ook om 13.30 uur.U leert tijdens deze wandelingen alles over de Brielse vestingwallen en hun rijke historie.Ook voor deze wandeling betaalt u slechts € 3,50. Meldt u hiervoor aan bij de VVV of bij deGidsengroep Brielle. Kijk op www.gidsengroepbrielle.nl

Vijzel, Maarland ZZ, het pand is van aan-nemer Van Dijk. Bij renovatie van eenpand in Rotterdam kwam Van Dijk dezesteen tegen. Hij vond de steen mooi enmetselde hem in zijn muur.

Ter ere van de renovatie van dit pand in2000, werd deze gevelsteen geplaatst.

‘De Druiventros’. Deze gevelsteen bevatniet alleen druiven, maar ook allerleiandere vruchten. In die tijd was dit eenteken van rijkdom.

ht!DEEL II

Page 28: Brielle leeft #20

Rochus Meeuwiszoonweg 10,3231 CM Brielle,T 0181-412080, F 0181-410413,[email protected],www.strandcafedemeiden.nl

Vanaf N57 afslag Brielle centrum,hierna deANWB borden ‘Strandcafé De Meiden’.

Lekker eten, drinken en loungendirect aanhet BrielseMeer!

Eten, drinken,loungen en meer...

Ook voor al uw(bedrijfs)feesten en partijen!

De bruisendehistorische vestingstadaan het Brielse Meer!

Page 29: Brielle leeft #20

Proef de sfeer

Tekst: Els BarendregtFotografie: Move On Communicatie,Karel Tomeï en B&M Design

Brielse meer I 2�

Het Brielse Meer is al jaren een favoriet re-creatiegebied. Het biedt dan ook voor ieder-een voldoende sportieve en recreatievemogelijkheden. Je kunt er heerlijk fietsen,wandelen, skaten of relaxen aan één van devele strandjes. Voor de watersporter is hetBrielse Meer een waar paradijs. Eten, drinken,loungen en feesten op het terras aan het waterbehoren uiteraard ook tot het aanbod.Om iedereen hier weer even aan te herinnerenorganiseert de Stichting Overleggroep BrielseMeer (SOBM) op zaterdag 25 mei een grootsevenement op en rond het Brielse Meer: hetBrielse Meer Spektakel! De doelstelling is omdit prachtige gebied (weer) op de kaart te zet-ten als recreatie-, watersport- en fietsgelegen-heid (ook voor skaters en nordic walking) enzo meer geïnteresseerden uit de regio te trek-ken. Er is de hele dag van alles te doen en tebeleven. Tijdens het evenement worden be-zoekers tevens geïnformeerd over het gebied,het milieu, de ecologie en de rol van de indus-trie.

BereikbaarheidOm het gebied zo toegankelijk mogelijk tehouden, worden bezoekers gestimuleerd zo-veel mogelijk te voet of met de fiets te komen.Bezoekers die toch met de auto komen, wor-den verzocht om aan de noordzijde van hetBrielse Meer te parkeren. Bezoekers kunnendaar tussen 10.00 en 11.00 uur bij Campingde Krabbeplaat terecht voor een kop koffiemet GRATIS lekkernij, ter beschikking gestelddoor Gasterij de Bollaarshoeve.

Het programmaHet evenement behelst een dagvullend programma van10.00 tot 18.00 uur op diverse deelnemende locatiesrondom en op het Brielse Meer.

• Paviljoen de Kogeloven: springkussen, hindernisbaan enlevende sjoelbak. Gratis popcorn en raketijsjes, patatjemet voor € 1,-

• Paviljoen Breezze: demonstraties van Red Bull en de Ko-ninklijke Landmacht inclusief duikers, touwladders,duiktank en klimtoren. Scholencompetitie fietsen voorde Alpe d’HuZes vanaf 10.00 uur. Optreden van de jury-winnaar van Brielle’s Got Talent om 14.30 uur

• Camping de Krabbeplaat: Familiedag met luchtkussen,kermisattracties, speelveld, tennisbanen, speeltuin, po-dium met artiesten, kinderboerderij en caravanshow.Scholencompetitie fietsen voor de Alpe d’HuZes vanaf10.00 uur. Tevens spectaculaire try outs waveboarden,kitesurfen, banaanvaren en waterskiën, verzorgd doorWaterski.nl

• WSV Oostvoorne: roei- en zeildemonstraties en toelich-ting jeugdzeilplan. De vereniging viert tevens haar 50-jarig bestaan

• Geijsman Watersport: Open Dag met diverse aanbiedin-gen bij Brasserie Amuse

• Golfclub Kleijburg: diverse golfclinics, vrij ballen slaan,kinderclinic golfen op een speciaal uitgezet parcours endiverse acties

• De Brielse Zeilschool: zeilclinics in authentieke zeilbotenvanaf 11.00 uur

• Watersportvereniging Brielle: Open Dag met een eigenShantykoor, Open Clubhuis, oude ambachten, demon-stratie Waterschap Hollandse Delta en heerlijke pannen-koeken

• Strandcafé de Meiden: speedboten, modelbouw, BBQ’s,optreden Temporary Roads, info en demonstratiesBrielse Roeiclub

• Camping De Meeuw: Open Dag met modelbouw, water-ballen, modelbootjes,optredens op het strand en een in-fostand van Sportvisserij Zuidwest Nederland

• Natukreek: Open Dag met de hele dag sauna en hottub, uitleg naturisme, springkussen, ringsteken metpaard en wagen, optredens op het terras, etc.

• Molecaten park Kruininger Gors: helicoptervluchten, ca-ravanshow, palingroker en groenteboer en keuringssta-tion brandblussers

• GZH: info recreatieschap, demonstraties Stand UpPaddling en diverse infostands over het Brielse Meer

van het Brielse Meer!

Noteerin de agenda!25 mei a.s.

Page 30: Brielle leeft #20
Page 31: Brielle leeft #20
Page 32: Brielle leeft #20

Spelen aan het Brielse Meer

Zaterdag 25 mei v.a. 10.00 uur én zondag 26 mei v.a. 12.00 uurBrielse Meer Spektakel bij De KO! Speciaal voor de kinderen is ereen springkussen, een hindernisbaan, een levende sjoelbak eneen klimtoren en je mag natuurlijk spelen in speeltuin De KO.Op beide dagen delen wij gratis raketijsjes en popcorn uit enhaalt u een heerlijk patatjemet voor slechts€1,-! Livemuziek opzaterdag van 12.00 uur tot 18.00 uur en zondag vanaf 16.00 uur.

Speciale aanbieding:heerlijke huisgemarineerde spareribsmet frites en salade voor €10,- p.p.Brielse Maas 1 - 3233 LD OostvoorneTel. 0181 482191www.dekogeloven.com

Gratisraketijsjes

en popcorn!Patatje met 1 euro.

Faciliteiten op **** niveau•• TTeennnniissbbaanneenn •• EEiiggeenn hhaavveenn •• RReeccrreeaattiieetteeaamm ttiijjddeennss vvaakkaannttiiee •• SSppeeeellttuuiinn •• SSttrraannddjjee •• SSnnaacckkbbaarr •• RReeccrreeaattiieezzaaaall •• PPeettiitt rreessttaauurraanntt •• JJeeuuggddhhoonnkk ((kkll.. DDiissccoo)) •• WWaasssseerreettttee •• WWIIFFII ddrraaaaddllooooss iinntteerrnneett•• VVeerrwwaarrmmddee ttooiilleett ggeebboouuwweenn •• GGrraattiiss ddoouucchheenn •• SSuuppeerrmmaarrkktt •• VVoolloopp vviisswwaatteerr ((zzooeett eenn zzoouutt)) •• VVeerrhhuuuurr sskkeelltteerrss,, ffiieettsseenn,, bbootteenn,,

kkaannoo’’ss,, wwaatteerrffiieettsseenn eettcc..

OOuuddee VVeeeerrddaamm 44 II 33223311 NNCC BBrriieellllee,, NNeeddeerrllaannddTT ++3311((00)) 118811 441122 336633 II wwwwww..kkrraabbbbeeppllaaaatt..ccoomm

Schipper...mag ik

overvaren?

Pontje Coppelstock brengt u heen en weerover het Brielse Meer!

Page 33: Brielle leeft #20

Tijdens het Brielse Meer Spektakel op zater-dag 25 mei is Paviljoen Breezze the place to be! Overdag is er van alles te doen voorjong en oud, waaronder demoshows van de Luchtmobiele Brigade, hondenpakwerk-shows, een kinderhindernisbaan en spring-kussen en optredens van de U2 coverband‘In The Name Of’ en de jurywinnaar van‘Brielle’s Got Talent’. Na afloop van het ge-zellige dagprogramma gaan we bij Breezzegewoon nog even door. Met verschillendeTOP DJ’s waaronder Vato Gonzalez en Lucien Foort belooft het Summer BreezzeFestival een knallende afsluiting van de dag te worden!

Bestel je kaartjes voor het Summer Breezze Festival via www.summebreezze.nl

Brielse Meer Spektakelbij Paviljoen Breezze!

Page 34: Brielle leeft #20
Page 35: Brielle leeft #20

Inboardshop01 Tube van Sportstuff,

model Lulu. Zelf te besturen!02 Tahoe motorboot03 Mercury rubberboot04 Mastercraft motorboot05 AGM scooters06 Diverse kneeboards,

wakeboards en waterski’s

Erenka07 123 schoonmaakspullen

voor de caravan08 Primagaz Easyblue gasfles09 Diverse infraroodkachels en

elektrische kacheltjes10 Ruim assortiment aan haringen

wannahaves I 3�

05

04

06

02

01

02

09

08

10

07

06

wannahaves04

03

Page 36: Brielle leeft #20

36 I jongeren

Page 37: Brielle leeft #20

“Brielle heeft eigenlijk het beste van twee werelden”, legt Remge uit. “De slogan ‘Stadvan nu, sfeer van toen’ klopt ook gewoon.Brielle is klein genoeg voor een dorp, maar ook weer groot genoeg voor een stad. Je hebt er leuke winkeltjes, gezellige terrasjes en voldoende faciliteiten. Aan de andere kantheerst er wel die gezellige ‘ons kent ons’ sfeer.”

VriendenTwee jaar geleden verhuisden Remge en Roosmet hun ouders naar Brielle. “Ik zat net eenpaar maandjes in de eerste van het Bahûrimtoen wij gingen verhuizen”, vertelt Roos. “Ik had hier ondertussen al veel vriendinnen,dus ik was er alleen maar blij mee. En je hebthier ook veel meer dan in Oostvoorne.”Remge is het daar mee eens. “Ik was al klaarmet mijn opleiding aan het Bahûrim, maarook ik heb aan deze tijd veel vrienden uitBrielle overgehouden. En mijn vader heeft natuurlijk al jarenlang zijn winkel in Brielle,dus voor hem kwam het ook goed uit.”

UitgaanBeiden zijn ervan overtuigd dat Brielle voorjongeren een ideaal stadje is. “In Brielle kun je het beste gezellig met vrienden iets gaandrinken in één van de café’s en kroegjes.”Roos vervolgt: “Ik ga bijvoorbeeld vaak metvriendinnen een drankje doen bij de Hoofd-wacht en als we zin hebben gaan we daarnadoor naar de Lumey. Als ik echt wil ‘stappen’ga ik naar Rotterdam. Maar dat doe ik niet zovaak. Hier is het veel gezelliger en kom je ookaltijd wel bekenden tegen.” Remge gaat in hetweekend ook graag naar Brielle, maar heefthet niet zo op Rotterdam. “Ik ga dan lievernaar strandfeesten, bijvoorbeeld bij View ofvroeger naar Havana. Dat is tenminste lekkerin de buurt.”

Broer en zus Remge (21) en Roos (16)

Diender werden geboren in Rockanje,

groeiden op in Oostvoorne en wonen

nu twee jaar in Brielle. En zij voelen zich

hier thuis. Want hoewel zij het altijd fijn

hebben gehad in Oostvoorne hebben

zij Brielle nu in hun hart gesloten.

Tekst: Ursula HoogendoornFotografie: Ronald Bagijn

StudieNa het Bahûrim heeft Remge een jaar lang de opleiding IBS (International Business Studies) gevolgd, maar dit was bij nader inzien toch niet de juiste keuze. “Nu zit ik in het laatste jaar van de opleiding AccountManagement. Dit doe ik één dag in de week,de overige dagen werk ik bij Cubic*Media, een vastgoedmediaspecialist in Brielle.” Zijnzusje zit in het derde jaar van het vmbo op het Maerlant. Hierna gaat zij zoals het er nuuitziet een opleiding volgen op het gebied vanmarketing en communicatie. Vroeger wilde ze graag advocate worden, maar dit had meerte maken met Claire uit de tv-serie GooischeVrouwen, dan dat ze er naar uitkeek om zesjaar te gaan studeren!

BijbaantjesZowel Remge als Roos hebben hun sporenverdiend in de Brielse horeca. Tot een jaar geleden werkte Remge naast zijn studie in deHoofdwacht. “Ik had het daar heel erg naarmijn zin. Nu kom ik er nog steeds graag opvrijdagmiddag of in het weekend om iets tedrinken, het is er altijd gezellig. Dat is ookweer zoiets typisch Briels, op vrijdagmiddaggaat iedereen naar de Hoofdwacht voor een borrel. Je hoeft niets af te spreken, dat gebeurt gewoon!” Roos heeft een tijdje bijChez Andre gewerkt, maar werkt nu bij pizzeria Fanella en Steakhouse Floor. Ook is ze fotomodel voor een nieuw modemerk.

Brielle heeft

“Als het kan wil ik hier later ook wel iets meedoen, maar ik ben bang dat mijn lengte eenprobleem is.”

Hobby’sIn haar vrije tijd rijdt Roos graag paard. “Opmijn zevende kreeg ik een eigen paardje, datik samen met mijn moeder verzorgde. Daar-voor heb ik eventjes op een manege gereden,maar dat is niets voor mij. Ik heb in de tussen-tijd meerdere pony’s gehad, waarvan ik er één nog steeds heb. Ik was altijd heel fanatiek,deed ook veel mee aan wedstrijden. Maar op dit moment staat het even op een laag pitje omdat ik het erg druk heb met school. Gelukkig springt mijn moeder bij met de verzorging van mijn pony.” Remge brengt zijn vrije tijd liever door op de voetbal. Vanzijn vijfde tot en met zijn achttiende voetbaldehij bij OVV, sinds een jaar is VV Brielle zijnclub. “OVV is een hele gezellige dorpse club.VV Brielle is natuurlijk veel groter. Ik had danook verwacht dat je een ‘nummertje’ zou zijn,maar dit is me in alle opzichten meegevallen!Het is een hele warme, persoonlijke club.Vooral het derde, waarin ik speel, is echt eensuperleuk team.” Roos en Remge willen allebei graag in Brielleblijven wonen. Remge zou later graag in debinnenstad wonen, Roos in de binnenstad of in de nieuwe wijk Nieuwland-Oost. “We hebben het hier gewoon heel erg naarons zin,” aldus broer en zus.

’t beste van twee werelden!

jongeren I 3�

Page 38: Brielle leeft #20

38 I sport

We hebben er even opmoeten wachten, maar de lente heeft nu dan toch eindelijk besloten om ons met haar prillezonne stralen te begroeten. Hoog tijd om in actie tekomen zodat je voor dezomer weer in vorm bent!

De afgelopen jaren hebben veel populaire diëten de revue gepasseerd. De opvattingenover afvallen lopen dan ook sterk uiteen. Calorieën tellen, vetten beperken, of maaltijd-vervangers, de keuze is enorm. Toch lijken delaatste jaren steeds meer voedingsdeskun di-gen ervan overtuigd dat we in de huidige samenleving teveel koolhydraten tot onsnemen. Koolhydraten leveren snelle energie,maar worden omgezet in vet indien ons lichaam ze niet geheel verbruikt. Ook hetPower Slim dieet is gebaseerd op een beperkteinname van koolhydraten, in combinatie metregelmatig bewegen. Het Power Slim dieet iste volgen bij Sportcentrum van Unen.

Bewust eten“Het mooie van dit product is dat je je echt bewust wordt van wat je eet”, legt Marjoleinvan Unen uit. “Hier heb je niet alleen tijdenshet dieet profijt van, maar je hele leven lang.Je leert over de samenstelling van je voedingen hoe hiermee om te gaan. Het afslanken gebeurt in drie fases, die allen bestaan uit zes eetmomenten per dag. Je hebt geen honger, waardoor het dieet gemakkelijk vol te houden is.”

Tekst: Ursula HoogendoornFotografie: Ronald Bagijn

fit!Zomer

Page 39: Brielle leeft #20

sport I 3�

Fase 1“Tijdens de eerste fase val je het meeste af. Je eet 1000 tot 1200 calorieën per dag, waar-van slechts 40 gram koolhydraten. Je eet veeleiwitten, waardoor je spiermassa behoudenblijft en in combinatie met regelmatig sportenzelfs toeneemt. Tijdens de intake bepalen wevoor ieder individu wat een realistisch streef-gewicht is. Hier ga je dan onder begeleidingnaartoe werken. Je ontvangt een Power Slimstarterspakket, met hierin alle verschillendePower Slim producten. Gedurende de eersteweek probeer je alle producten uit, om te be-kijken welke producten jij lekker vindt. Na deeerste week kies je zelf de producten uit die jewilt gebruiken. Je eet zes keer per dag eenPower Slim product, ‘s middags en ‘s avondsaangevuld met groente en eventueel magervlees of vis. Wanneer je 80% van het gewenstegewichtsverlies bereikt hebt, ga je over naarfase 2.”

Fase 2 en 3“In de tweede fase ga je langzamerhand weeroverstappen op ‘normale’ voeding zoals brooden fruit”, vervolgt Marjolein. “De hoofdmaal-tijden, ontbijt, lunch en diner, bestaan aan het einde van fase 2 weer volledig uit normaleproducten. Wanneer het streefgewicht bereiktis vangt fase 3 aan, de stabilisatiefase. Deze fase is gebaseerd op het behoud van hetnieuwe gewicht. Een jaar lang blijf je in con-tact met jouw Power Slim coach, om ervoor te zorgen dat het resultaat echt blijvend is.”

BewegingHet programma kan je helpen je streefgewichtte bereiken, maar om weer strak in je vel tegaan zitten is regelmatige beweging vereist.De manier van bewegen is echter voor ieder-een verschillend. “Niet iedereen is hetzelfde”,legt Marjolein uit. “Sommige mensen kunnenprima zelfstandig fitnessen, anderen zijn meerop hun plek in de groepslessen. Het is een individueel programma, maar het is geen probleem als je in een groep traint. Wel raadik altijd aan om niet alleen cardio, maar ookspierversterkende oefeningen te doen. Dit bevordert het verbrandingsproces.”

ProductenPower Slim heeft een ruim assortiment aanproducten die gemakkelijk in ieder dagelijksprogramma passen. Zo zijn er verschillendeontbijt- en maaltijdproducten, dranken entussendoortjes. “Doordat je de maaltijden zelfaanvult met groente en vlees of vis, hoeft jegezin er niet onder te lijden”, legt Marjoleinuit. “Veel vrouwen die op dit moment hetPower Slim programma bij ons volgen koken’s avonds een normale maaltijd, maar vervan-gen bijvoorbeeld de rijst of pasta alleen voorzichzelf door een Power Slim product.”

Eigen ervaringAfgelopen jaar verloor Marjolein zelf 18 kilomet behulp van het Power Slim programma.“Ik moest afvallen voor mijn operatie, zodat ik na afloop weer sneller zou herstellen. Metdit dieet is me dat goed gelukt, zonder mezelfuit te hongeren. Ik ben er erg over te spreken.Zelfs toen ik vlak na mijn operatie twee wekenniets mocht doen, viel ik nog af. Ik voelde meer goed bij en mijn spiermassa bleef behou-den.” Haar eigen ervaringen met Power Slimzorgen ervoor dat Marjolein de deelnemersvan het programma beter kan helpen. “Alsmensen ergens tegenaan lopen weet ik precieswaar ze over praten, ik herken bepaalde din-gen van mijzelf. Dat is niet alleen handig voormij, maar ook erg fijn voor de deelnemers.”

Wist je dat……er ook een fysiotherapeut aanwezig is bijSportcentrum van Unen? Ymke Goudswaardwerd ooit wereldkampioene windsurfen, maarheeft tegenwoordig haar roeping gevonden als fysiotherapeute. Alle leden van het sport-centrum kunnen vrijblijvend bij Ymke aankloppen als zij last hebben van blessures.Ymke helpt je jouw training op een verant-woorde manier voort te zetten.

Wist je dat…...er ook spinning en circuitlessen zijn voor senioren, onder leiding van MarjoleinVerschoore. Deze groepen zij niet alleen goedte doen voor alle niveaus, maar hebben ookeen hoge dosis gezelligheid.

Kelly Geurts nu, zij verloor al 25 kilo in twee maanden.

Kelly voor zij startte met Power Slim

Page 40: Brielle leeft #20

Het adres voor al uwcreatieveteken- en kunstschilder artikelen, kantoor-materialen en cartridges!

Openingstijden:Dinsdag t/m Vrijdag 9.30 - 17.30 uurZaterdag 10.00 - 16.00 uur

Voorstraat 60 3231 BJ BrielleT 0181-412874F 0181-418322E [email protected]

Huisdierenspeciaalzaak en Hengelsportzaak

KKNNUUFFFFEELL && CCOO

Voor een goed advies!

Lijnbaan 12 - 3231AE BrielleT [email protected]

Nobelstraat 12 • Brielle • T 0181-473074

Nobelstraat 2 • 3231 BC BrielleT 0181-412267

TABAKSSPECIAALZAAK

WIJNAND KRAMERDE SPECIALIST IN ROOKARTIKELEN

Voorstraat 64 • 3231 BJ BrielleT 0181-412083 • www.janbazen.nl

THE DIFFERENCE

Nobelstraat 39 • 3231 BA BrielleT 0181-415893 • www.pandorabrielle.nl

Voor de zomer bikiniproof!

Page 41: Brielle leeft #20

beauty I 41

bikiniproof!

In een eerdere editie van Brielle leeft lieten wiju al kennis maken met de Bailine methode.De drie principes waarop deze van oorsprongNoorse methode gebaseerd is, figuurvorming,voedingsadvies en mentale motivatie, zorgener samen voor dat het maximale resultaat bereikt wordt. “Dit begint natuurlijk bij de figuurvorming”, legt Siny Maaskant uit, eigenaresse van Bailine Brielle. “Maar zondervoedingsadvies is het effect niet optimaal. De mentale motivatie dient ter ondersteuningvan het doorbreken van gewoontes en hetaanleren van een nieuwe leefstijl. Alleen zozorg je ervoor dat het resultaat blijvend is.Bailine staat niet alleen voor een training,maar voor een ‘way of life’.”

PijnbestrijdingSommige mensen ondervinden om medischeredenen een drempel om te gaan sporten.Voor deze mensen kan Bailine uitkomst bieden. “Bailine kan helpen de pijn te ver -minderen bij verschillende aandoeningen,waaronder diabetes, reuma, fibromyalgie,hoofdpijn, blessures en rugklachten. Doordat de spieren sterker worden en debloedcirculatie wordt gestimuleerd, kunnenspecifieke klachten sterk verminderen.”

Plaatselijk afvallenAls je wilt afvallen met behulp van een dieetheb je geen invloed op de plaatsen waar hetgewicht afneemt. Bij Bailine is dit wél het

geval. “De eerste behandeling bestaat uit eenintake en een proefbehandeling. Aan de handvan een figuuranalyse en huidplooimeting bekijken we wat het maximaal haalbare resultaat is. Op basis hiervan, in combinatiemet de wensen van de persoon in kwestie,wordt een persoonlijk behandelplan op -gesteld. De simulatiepads worden met dehand aangebracht, zodat op de plekken die de meeste aandacht vergen ook extra padskunnen worden geplaatst.”

DisciplineIedereen die zich inschrijft voor het Bailineprogramma ontvangt het Bailine boek. “Dit boek bestaat uit verschillende voedings-adviezen, maar leert je bovenal bewust te worden van wat je allemaal eet. Daarnaaststaan er lichamelijke en mentale oefeningenin die je thuis kunt uitvoeren. Hoe snel je je doel bereikt, is afhankelijk van je eigen discipline. Als je twee keer per week naar de studio komt en je netjes aan het voedings-advies houdt, zie je binnen drie weken al heteerste resultaat.”

Bailine Brielle & Spieren voor SpierenBailine Brielle zet zich op zaterdag 25 mei a.s.in voor de Stichting Spieren voor Spieren,

die mensen oproept om in actie tekomen en gezonde spieren in

te zetten voor zieke spieren.Op die zaterdag is namelijkook het Brielse Meer Spektakel gaande van10.00 tot 18.00 uur enzullen veel mensen de

binnenstad van Brielleaandoen. De actie bestaat

uit het kennismaken met Bailine door een korte proef -

behandeling van 15 minuten voorslechts € 17,50 waarvan het bedrag deels aanSpieren voor Spieren zal worden geschonken.Reserveren is aan te raden, want vol = vol!Mensen die zich van tevoren aanmelden,mogen ook op zaterdag 1 juni nog gebruikmaken van deze sympathieke goede doelen -aktie. Ook zal het befaamde ‘Broodje Bailine’(Waldkornbroodje met zalm en roerei, opsmaak gebracht met basilicum) die dag weerverkrijgbaar zijn bij Chez Andre. Ook van dezeopbrengst zal een deel naar de stichting gaan.“Bij Bailine zijn wij de hele dag bezig met spieren en we vonden het derhalve een heelmooi gebaar om iets voor de Stichting Spierenvoor Spieren te kunnen doen. We hopen danook dat veel dames in Brielle e.o. gebruik zullen maken van deze aktie”, aldus SinyMaaskant. Meer info? Kijk op bailinebrielle.nl

Voor de zomer

Tekst: Ursula HoogendoornFotografie: Ronald Bagijn

Heb jij je vakantiebestemming voor aankomende zomer al uitgezocht? Na deze veel te koude lente zijn we allemaal wel toe aan een beetje mooi weer. En wees eerlijk, dat hebbenwe eigenlijk ook wel verdiend. Maar is je lichaam ook alweer bikiniproof? Want hoewel eenpaar pondjes extra ons in de winter lekker warm houden, zijn we ze in de zomer liever kwijt.Bailine kan je helpen blijvend resultaat te boeken.

Page 42: Brielle leeft #20

Dierenverzorging aan huisAlle dieren in en rondom het huis, hon-den, katten, kippen, konijnen en zelfspaarden, kunnen door All4Animals verzorgd worden. Alles is mogelijk, zelfs eventuele medicijnen worden vooru toegediend. Ieder dier wordt metevenveel zorg behandeld, precies zoals u dat zelf zou doen. Of u nu overdag aan het werk bent, op vakantie gaat, of gewoon hulp kunt gebruiken bij hetverzorgen van uw dieren. Ook brengenwij desgewenst uw huisdieren naar de dierenarts, trimsalon, e.d.

HondenuitlaatserviceHet is belangrijk voor de sociale, geeste-lijke en lichamelijke ontwikkeling vaneen hond om regelmatig met anderehonden te kunnen spelen. Daarom kunnen de honden die meegaan met

de uitlaatservice lekker met elkaar ren-nen, spelen en zwemmen, op een zorg-vuldig uitgekozen locatie. Na afloopworden de honden weer thuisgebracht.Individuele wandelingen behoren ooktot de mogelijkheden.

VakantieopvangGaat u op vakantie en zoekt u een betrouwbare oppas voor uw hond?All4Animals zoekt voor iedere hond een passend oppasadres. De honden logeren gedurende uw vakantie bij de oppassers in huis, die zich geheel naar uw wensen aanpassen. Ook voorde kleine huisdieren zoals vogels en knaagdieren is dit mogelijk.

U kunt met een gerust hart op vakantie,wetende dat uw huisdier ook van eenwelverdiende vakantie geniet.

T 0181 775666 - M 06 20537418 - [email protected] - www.all4animalsbrielle.nl

Alle mogelijkheden op een rijtje:• Dierenverzorging aan huis• Hondenuitlaatservice• Vakantieopvang voor kleine

huisdieren en honden• Dagopvang voor honden• Dierentaxi• ‘Blokje om’ (voor oudere en/of

geblesseerde honden)• Daarnaast volgt Frederike op dit

moment een opleiding tot honden trimster. Vanaf halverwege vol-gend jaar hoopt zij deze dienstver-lening ook aan het aanbod van All4Animals toe te kunnen voegen.

All4Animals, uw dierenvertrouwd verzorgd!

Page 43: Brielle leeft #20

“Wij organiseerden altijd al talentenjachten”,vertelt Denise van Gelder, “maar voor som-mige mensen was de drempel te hoog omhieraan mee te doen. Dat is de reden dat wijeen jaar of vier geleden besloten om te begin-nen met het organiseren van karaoke avon-den. Het was meteen een groot succes ensindsdien is er iedere zondag rond de klok van20.00 uur karaoke. Het is geen wedstrijd, ie-dereen mag en kan gewoon komen zingen.”

Van pop tot operaDe zondagavond staat bij café ’t Poorthuys ga-rant voor een gezellig avondje uit. Onder hetgenot van een drankje kun je genieten van hetmuzikale ‘ensemble’, of misschien vind je hetzelf wel leuk om een keertje mee te doen? “Wijhebben een uitgebreide selectie aan muzieksamengesteld”, legt Denise uit. “Je kunt kie-zen uit duizenden nummers, van pop tot Ne-derlandstalig. Laatst was er zelfs iemand dieopera stond te zingen! Je hoeft je niet van te-voren op te geven, ter plekke kun je de in-schrijflijst invullen.”

Gewoon leukAls de gelegenheid zich voordoet zingt Denisezelf ook graag een nummertje mee. “Door detalentenjachten bij ons ben ik eigenlijk zelfgaan zingen. Ik zong alles mee en op een gege-ven moment vroeg de vrouw die de talenten-jachten bij ons organiseerde aan mij: ‘joh,waarom die je zelf niet eens een keertje mee?’Dat is nu 5 of 6 jaar geleden en sindsdien zingik regelmatig. Ik vind het gewoon leuk om tedoen, maar wil er verder niets mee bereikenofzo. Dat is ook precies waar de karaoke avon-

den om draaien, mensen die het ‘gewoon leuk’vinden om te zingen kunnen ook meedoen.”

Multicultureel gezelschapGeen enkele karaoke avond is hetzelfde. “Natuurlijk hebben we veel vaste gasten, die iedere zondagavond langskomen om tezingen of om toe te kijken. Maar ook zien we elke week weer nieuwe gezichten. Vaakhebben we een enorm veelzijdig gezelschap;Briellenaren, maar ook Engelsen, Portugezen,Duitsers, iedereen doet mee en heeft het gezellig met elkaar.”

Je hoeft geen toptalent te zijn om van zingen te kunnen genieten. Er zijn veel mensen die het gewoon leuk vinden,

voor wie het een uitlaatklep is. Voor díe mensen organiseert Café ‘t Poorthuys iedere zondag karaoke avond.

zingen!

Wist je dat?Karaoke is sinds 1980 al een populair ver-maak in Oost-Azië. De afgelopen 20 jaarheeft het zich verspreid over de hele wereld.Het Japanse woord komt van de woordenkara, ‘leeg’ en oke (afkorting van Okesutora,‘orkest’. De betekenis is dus ‘leeg orkest’, of ook wel ‘virtueel orkest’. Oorspronkelijkwerd het woord gebruikt voor professioneleoptredens waar de artiest een bandopnamevan het orkest gebruikt. (Bron: Wikipedia)

Iedereen kan

Nieuwe talentenjachtDit najaar gaat er, naast de karaoke avondenop zondag, weer een talenten jacht van startop de donderdagavond. Vijf weken lang gaat ’t Poorthuys in samenwerking met eenprofessioneel bedrijf op zoek naar muzikaaltalent uit Brielle. Voor meer informatie of om je op te gevenkun je terecht bij ’t Poorthuys, of je kunt bellen met Amy Damon via 06-51373315. Er zijn leuke prijzen te winnen!

Tekst: Ursula HoogendoornFotografie: ‘t Poorthuys en Stockbeeld

muziek I 43

Page 44: Brielle leeft #20

44 I eten

‘huiskamer’In editie 18 van Brielle leeft kon je lezen hoe het historische pand ‘De Zalm’ uitgegroeid is van een middeleeuws gastenverblijf tot een karakteristiek hotel-restaurant. In deze editie is er meeraandacht voor het restaurant, ‘De Gekroonde Zalm’.

Dineren in deTekst: Ursula HoogendoornFotografie: Fletcher Hotels

Page 45: Brielle leeft #20

eten I 4�

“Tegelijkertijd met de groei van het hotel,groeide ook het restaurant langzaam uit totwat het nu geworden is”, legt Naomi Dijkslaguit, hotelmanager van Fletcher Hotel-Restau-rant De Zalm. “Al sinds de eerste hotelkamerser zijn vervult een klein gedeelte van onze benedenverdieping een restaurantfunctie voor de hotelgasten. Er stonden toen een paar tafeltjes waaraan gasten in alle rust kondengenieten van een broodje of diner. Alsof ze in hun eigen huiskamer zaten!”

Huiselijk karakterDat huiselijke karakter is precies wat zo kenmerkend is voor restaurantDe Zalm. Naomi en haar teamdoen er dan ook alles aan om ditte waarborgen. “Het past gewoonbij de uitstraling van het pand,dat moet je niet willen verande-ren. Dat zou betekenen dat je de ziel van het bedrijf weghaalt”,aldus Naomi. “Natuurlijk kun je kleine dingen veranderen,maar de basis moet blijven. Het authentieke gevoel willen we in stand houden.”

Van alle markten thuis“In het restaurant kun je terechtvoor een heerlijke lunch of diner,maar ook voor een kop koffie met gebak of voor een borrel metgarnituur. Ons terras is inmiddelsook weer geopend, met de bij -behorende terraskaart. En danzijn er nog de zakenlunches. Eigenlijk zijn wij van alle marktenthuis!” De specialiteit van de chefis de huisgemaakte tomatensoep.“Wij maken zoveel mogelijk

(bij)producten zelf. Denk hierbij aan soepen,sauzen en desserts. Ik denk dat hier onzekracht ook ligt.”

Thema’sNet zoals in het hotel, wordt er in het restau-rant ook met arrangementen gewerkt. Per periode zijn er buiten de reguliere kaart omspeciale thema-arrangementen te boeken.“Binnenkort hebben we bijvoorbeeld deweken van het Voorns lam”, vertelt Naomi.“Twee weken lang serveren wij diverse producten, bereid met het lamsvlees van eenlokale slager. Zo brengen we lokale productenonder de aandacht”. Behalve met lokale producten, werkt restaurant De Zalm ookgraag met seizoensgerechten. Buiten de kaartom zijn er regelmatig aanbiedingen. Dit geldtvoor verse vis, maar ook voor bijvoorbeeld asperges, mosselen, enz. “Verder is alles bespreekbaar”, legt Naomi uit. “Staat er ietsniet op de kaart, dan is de kans groot dat wijdit wel voor u kunnen bestellen of verzorgen.”

TafeletiquetteOmdat ‘dineren in een huiskamer’ het karakter van restaurant De Zalm beschrijft,vroegen we Naomi hoe je thuis, in jouw eigenhuis kamer, de sfeer van een restaurant kuntcreëren. Naomi legt speciaal voor de lezersvan Brielle leeft uit hoe het ook alweer zat metde tafeletiquette. “Je kunt het beste beginnen

• paar takjes bieslook• 1 rode ui• 2 eetlepels limoensap• olijfolie• zeezout en peper

Bereidingswijze:Schil de witte asperges en snijd 2 cm van de onderkant af. Snijd ze daarna schuin in stukken van

3 cm.

Doe dit ook bij de groene asperges, deze hoef je alleen niet te schillen. Meng de witte en groene asperges

met een scheutje olijfolie en 1 eetlepel limoensap. Leg ze in een ovenschaal en bestrooi ze met wat zeezout

en peper uit de pepermolen. Plaats dit alles 10 minuten in een voorverwarmde oven van 190 graden en

rooster de asperges gaar en mooi van kleur. Haal ze uit de oven en laat ze afkoelen. Snijd de bieslook

fijn en de schoongemaakte rode ui in dunne halve ringen. Pel de gekookte eieren en snijd ze in vieren.

Meng de asperges, rode ui, gewassen rucola, bieslook, eieren en Hollandse garnalen met elkaar. Voeg het

overgebleven limoensap en een scheutje olijfolie toe en breng het eventueel nog verder op smaak met

wat peper en zout. Meng alles nogmaals goed door elkaar en verdeel het over vier borden. Serveer er

een heerlijk warm ciabatta brood bij met gezouten roomboter en eet u smakelijk.

ReceptLentesalade van geroosterde asperges en Hollandsegarnalen (recept voor 4 personen).

Ingrediënten:• 250 gram witte asperges• 250 gram groene asperges• 250 gram Hollandse garnalen• 50 gram rucola• 4 stuks gekookte eieren

met het plaatsen van de grootste borden die jegaat gebruiken. Deze haal je later weer weg,maar zo voorkom je dat het bestek straks tedicht bij elkaar ligt en de borden er niet tussenpassen. Vervolgens leg je voor iedere gang het bijbehorende bestek klaar. Je werkt vanbuiten naar binnen; het bestek voor het voor-gerecht ligt helemaal aan de buitenkant en hetbestek voor het hoofdgerecht aan de binnen-kant. De vorken plaats je links van het bord,de messen en eventueel lepels rechts. Bestek voor het dessert leg je boven het bord,van onder naar boven mes, vork en lepel. Ook deze leg je zo neer, dat de vork bij hetweg pakken links komt te liggen en het mes en de lepel rechts. Vorken laat je altijd iets inspringen.”

Ook de glazen worden volgens de etiquette op een vaste plaats neergezet. “Je begint methet kleinste wijnglas, voor de witte wijn. Dezeplaats je boven het voorgerechtmes. Schuinboven het hoofdgerechtmes komt het tweedewijnglas, voor de rode wijn bij het hoofd -gerecht. Het waterglas, het grootste wijnglas,plaats je schuin tussen de twee andere wijn-glazen in, zodat de glazen een driehoek vormen.” De servetten kunnen naar eigen creativiteit gevouwen worden, maar houdhierbij wel de hygiëne in de gaten. “De algemene regel in de horeca is dat je al het linnen zo min mogelijk aan dient te raken.”

Page 46: Brielle leeft #20

Voorstraat 1263231 BK Brielle • T 0181-416684

www.restaurantpetros.nl

Maandmenu’s

€ 19.50

3 gangen menu’s

naar keuze

€ 21.00Open van 17.00 tot 22.00 uur

Maandag gesloten

Cafetaria de Hossenbos: nu al een begrip!

Een half jaar geleden openden wij de deuren van onze cafetaria. De af-gelopen maanden hebben wij velen van u mogen verwelkomen in deHossenbos en dit hebben wij dan ook met veel plezier gedaan.Bedankt voor het vertrouwen en wij hopen u uiteraard in de toekomstte mogen blijven verwelkomen!

Bij Cafetaria de Hossenbos kunt u terecht voor heerlijke patat, snacksmilkshakes en romige softijs van hoogwaardige kwaliteit. De cafetariais dagelijks geopend. U kunt ook telefonisch bestellen, ofeen bittergarnituur voor uw feest laten bezorgen.

Openingstijden:Ma. t/m vr. 11.30 uur - 21.00 uurZa. - zo. 12.00 uur - 21.00 uur

Tel: 0181 - 769018

Probeer eens

de huisgemaakte

gehaktbal of

varkenshaassaté!

Lijnbaan 1-2 - 3231 AE Brielle - T 0181-283036

Proef de smaak van het ‘echte’ Italië, bij Primo Piano vino e cucina.Op onze menukaart vindt u klassieke Italiaanse gerechten, eerlijken heerlijk en op het oog zo eenvoudig. Sinds maandag 29 april isPrimo Piano vino e cucina tevens geopend voor een heerlijke lunch.Geniet van de vermaarde Italiaanse keuken in de intieme sfeer vanhet restaurant, of lekker in het zonnetje op het terras.

Laat u verrassen door de authentieke Italiaanse keuken!

Buon Appetito

Ons terras isweer geopend!(Ook voor de lunch).

Italiaanse sferen… bij Primo Piano!

Page 47: Brielle leeft #20

goede doelen I 4�

“Wij stellen deze boerderij kosteloos beschik-baar voor jonge mensen die geconfronteerdworden met kanker”, zegt Peter Kramers, ei-genaar van Casa Ochetto. “Jong volwassenen,in de kracht van hun leven, druk bezig om deeigen toekomst op te bouwen als ze gecon-fronteerd worden met een levensbedreigendeziekte. Alle perspectief wordt ruw verstoord.Pas na het medisch herstel begint de verwer-king en blijkt dat het oppakken van de draadlangdurig en lastig is. Bij Casa Ochetto hebbendeze mensen de gelegenheid met lotgenotenen/of hun naasten rust en bezinning te vindenna een intensieve periode van spanning en on-zekerheid.”

SamenwerkingCasa Ochetto wil de mogelijkheid bieden eennieuw evenwicht te vinden en kracht te halenuit het contact met lotgenoten en begeleiders.

Een oase van rust...

In Castellino Tanaro, een klein dorpje in het noorden van Italië, ligt een prachtige boerderij: Casa Ochetto. Casa Ochetto richt zich

op gezondheid, cultuur, retraite en persoonlijke ontwikkeling. Er is bijzondere aandacht voor zieke of herstellende (jonge) mensen

die te maken hebben gekregen met kanker. Zij krijgen de mogelijkheid om rust te vinden op deze mooie plek in Italië.

Inhoudelijke ondersteuning wordt gebodendoor zorgverleners met uitgebreide deskun-digheid en ervaring op dit gebied. Alle betrok-kenen doen belangeloos mee. Er wordtsamengewerkt met o.a.: • De Stichting Jongeren en Kanker • De Nederlandse Federatie van Kankerpa-

tiëntenorganisaties • Stichting de Vruchtenburg • De Nije Stichting

Verhuur locatieOm dit alles mogelijk te maken wordt de boer-derij deels op commerciële basis verhuurd aanbedrijven, overheid, ondernemers en particu-lieren. Door hun betrokkenheid kunnen gas-ten uit de ideële doelgroep kosteloosverblijven op de boerderij.

Meer informatie? Kijk op www.casaochetto.nl

Op vrijdag 19 april jl. vond er een benefietavond plaats in de monumentaleSt. Catharijnekerk, geheel in het tekenvan Casa Ochetto. Deze Italiaanse muziekavond, van ‘Opera tot Pop’, was een groot succes! In totaal is er een bedrag van 18.000 euro bijeengebrachtdoor de sponsors en bezoekers.

Benefietavond Casa OchettoDe avond begon al goed met een ont -roerend optreden van de Brielse sopraanGraziella Frerichs, samen met het Dordtsemannenkoor Bravi Bravi. Na de pauze werd tijdens een ludieke veiling nog eens3000 euro opgehaald. Dankzij diverse ondernemers uit Brielle en Rockanje warener fantastische prijzen ter beschikking gesteld. Hierna volgden nog optredens van het jonge Brielse talent Stephanie van Ooijen, de prachtige soulzangeresRonda Wenas en niet te vergeten onzeeigen Ger Vos. Na al deze optredens konPeter Kramers, eigenaar van Casa Ochetto,namens één van de hoofdsponsors AIL autoverhuur Spijkenisse een Volkswagenbus voor 9 personen in ontvangst nemen.Deze bus zal in Italië de gasten van CasaOchetto gaan vervoeren. Een geweldigeavond, georganiseerd door Move in Style uit Brielle, voor een geweldig doel!

Page 48: Brielle leeft #20

48 I reizen

Ode aanNa 25 jaar werken in het onderwijs

krijg je als beloning een leuk bedrag

op je rekening gestort. Natuurlijk kun

je dit bedrag uitgeven aan kleding,

sieraden, o.i.d. Maar met een fulltime

baan geef je een groot gedeelte van

je salaris toch al aan dit soort luxe ar-

tikelen uit. Nee, dit bedrag wilde ik

uitgeven aan iets speciaals, iets voor

mezelf en dat ik normaal niet zo snel

zou doen.

Tijdens de verre reizen die ik met mijn partnerieder jaar mag doen, bezoeken we ook regel-matig opvanghuizen (dierentuinen) voor gewonde, wilde dieren. Heel vaak maken we het dan mee dat we rondgeleid wordendoor vrijwilligers. Machtig mooi en een waan-zinnige ervaring als je jong bent. Maar zou het voor een oudere dame ook zijn weggelegd? Dat zou een mooie ervaring zijn, die je de rest van je leven meedraagt. En met dit extra bedrag kan ik dit mooi doen, zonder dat de vakantie samen met mijn partner daar onderhoeft te lijden.

Wild OrphanageNa, via de zoekmachine van de computer op‘vrijwilligerswerk met wilde dieren’ gezocht te hebben naar organisaties waarbij je dit zoukunnen boeken, kwam ik in aanraking met deorganisatie ‘Travel Active’. In eerste instantiewilde ik met katachtigen aan de gang. In Afrika is dat geen probleem, alleen het opvanghuis voor leeuwenwelpen is een zeergeliefd project bij jongeren. Er werd mij geadviseerd eens het project in Zimbabwe tebekijken. Een Wild Orphanage in de buurt van de stad Bulawayo. Een opvang voor allesoorten wilde dieren die in Zimbabwe voor -komen. Het was een vrij nieuw project, daar

Oranje1

Page 49: Brielle leeft #20

reizen I 4�

ChipangaliMet een grote jeep gingen we op weg naar Bulawayo, want eerst moesten de kinderenvan school gehaald worden. Het gezin waarChipangali van is bestaat uit een vader Kevin,moeder Nicky, dochter Mickayla van 12 jaar en zoon Ryan van 8 jaar. Het is een blankgezin, dat op dit moment bijzonder is in Zimbabwe. Toen er ongeveer 10 jaar geledeneen donkere president aan de macht kwam,werden alle blanken letterlijk met geweld uithet land verwijderd. Er zijn nog enkele blankegezinnen gebleven, maar die wonen binnengrote gesloten hekken en hebben bewakingrondlopen. De kinderen worden van school gehaald en gebracht, zo ook naar vriendjes envriendinnetjes.

Chipangali is een kleinschalige dierentuin,waar allerlei soorten dieren leven. De afgelo-pen jaren is de populatie van veel diersoortenin Zimbabwe zo gedaald, dat er nog nauwelijkseen diersoort is te vinden in het wild. Vroegerwas Zimbabwe één van de Afrikaanse landenwaar je in prachtige wildparken veel leeuwen,luipaarden, hyena’s, antilopen, zebra’s en giraffen tegen het lijf kon lopen. Doordat depresident vooral zijn eigen portemonnee vuldeen zijn bevolking daar veel onder te lijden had

(en nog heeft), was de bevolking genoodzaaktzich te voeden met deze prachtige diersoorten.In Chipangali wordt nu hard gewerkt aan hetterugbrengen van deze prachtige dieren in de wildparken/reservaten. De leeuwen- en luipaardenpopulatie is groeiend in Chipangali.Het geld voor het verzorgen van de dieren enhun woongebieden wordt vooral bekostigddoor de dierentuinbezoekers. En nu dan ooksinds een klein jaartje door de vrijwilligers, die aan Chipangali graag een steentje willenbijdragen.

OranjeSamen met Marjolein heb ik twee waanzinnigeweken gehad. We hadden de verantwoordingover een jonge leeuw van 3 maanden oud, verstoten door haar moeder en licht gehan di-capt. In eerste instantie was er sprake van dat dit welpje afgemaakt zou worden, maardoor onze goede zorgen hebben we dit kunnenvoorkomen. Oranje, geboren op onze Koninginnedag, wasblind en had evenwichts stoornissen. Iedereochtend werd ik gewekt door een brommend,klagend geluid. Oranje had honger, maar wildeniet uit de fles drinken. Na vele pogingen, zon-der resultaat, besloten we de steeds magerderwordende Oranje maar eens wat stukjes vlees

Zimbabwe voor enkele jaren gesloten is ge-weest voor toerisme. Vol enthousiasme heb ik me voor dit project opgegeven; in de zomer-vakantie van 2010 wilde ik naar Zimbabwe om 2 weken aan het werk te gaan in een WildOrphanage, Chipangali. De werkzaamhedenzouden bestaan uit hokken schoonmaken, verzorging van de dieren en eventueel hetrondleiden van groepen in de dierentuin.

AankomstDaar ging ik dan, voor het eerst van mijnleven, alleen met het vliegtuig voor een vluchtvan ruim 14 uur richting Zimbabwe. Tijdensde vlucht en tussenstoppen heb je meer aan-spraak met anderen dan als je met je partnerreist, zo grappig. Bij aankomst op een piep-klein vliegveldje kom je meteen al in aanrakingmet de armoede van het land (vroeger het rijkste land van Afrika). Mijn visum kreeg ikop een klein velletje, met de hand geschreven.Nadat ik mijn rugzak moest laten checken,want ja misschien zit er iets van waarde in,mocht ik toch door de schuifdeur. Ik werd opgehaald door de vrouw des huizes en eenandere Nederlandse vrijwilligster. Marjolein,de andere vrijwilligster, was net 19 jaar en zatal ruim 4 weken alleen bij het gezin. Zij wasblij dat ze weer even Nederlands kon praten.

Tekst en fotografie: Anette Brant

3

Oranje2

Foto’s

1 Oranje2 Eerste ontmoeting3 Voorlichting op school in Zimbabwe4 Hyena’s5 Apen in Chipangali6 Ook de luipaardenpopulatie is weer groeiende7 Nijlpaarden in het wildpark

Page 50: Brielle leeft #20

ZimbabweHet Hwange National Park, op circa 2 uurrijden van Victoria Falls, is beroemd omzijn kuddes olifanten en de leeuwenrots.Vanuit Bulawayo, gelegen in het zuidwes-ten zijn de Matobo Hills te bezoeken. Hetheuvellandschap met de rotsformatieskent een grote verzameling aan rotsteke-ningen, waarvan de oudste dateert vanzo’n 13.000 jaar geleden.

Vanaf€1.288,- p.p.

ZimbabweZimbabwe is gelegen op een hoogvlakte,wat grotendeels bestaat uit grasland. De noordoostelijke grens van het landwordt gekenmerkt door de Zambezi rivier.Deze rivier stort zich niet ver van de grensmet Botswana, bij Victoria Falls, in een afgrond van 100 meter diep. Dit is tevensde scheidingslijn tussen Zimbabwe enZambia en een bezoek meer dan waard.

BotswanaBotswana is de grootste en meest natuur-lijke wildernis in zuidelijk Afrika. In hetnoordwesten komt de Okavango rivier hetland binnen, welke in de Kalahari woestijnuitmondt. Dit resulteert in 10.000 km² wa-terwegen, genaamd de Okavango Delta.Botswana bestaat voor 17% uit nationaleparken en vrijwel alle grote zoogdierentreft u hier aan.

Hot Spot Aanbieding�-daagse individuele rondreis 'Best in the West', Zimbabwe

Ontdek de variatie van de westelijke‘highlights’ van Zimbabwe: het UNESCOwerelderfgoed Matobo Hills, HwangeNational Park met de enorme populatieaan olifanten en de machtige waterval-len bij het plaatsje Victoria Falls. U ver-blijft in uitstekende lodges en alletransfers, maaltijden, drankjes, gamedrives en excursies volgens programmazijn inbegrepen. Deze reis is te verlen-gen, ook i.c.m. Botswana.

4

te geven. Nou, dat ging er zeer zeker in (oppassen geblazen voor je vingers). Maar een jonge leeuw heeft meer voedingsstoffen nodig dan er in vlees zitten. Nou, melk vermengd met wat Brinta ging er ookprima in. De keuken zat ook onder, maar vooruit.

Zo zagen we Oranje iedere dag steeds meer opknappen en een ronderebuik krijgen. Tijdens de slaapmomenten van Oranje gingen Marjoleinen ik druk in de weer in de vervuilde kooien van de watervogels en dekleinere wilde dieren. Marjolein en ik werden regelmatig begeleid doorNicky, die ons ook veel kon vertellen over de gedragingen van de dierenen hun gewoontes. Zo vertelde Nicky dat de katachtigen met langestaarten hun evenwicht konden houden door hun staart. En dat kat achtigen met korte staarten langere oren hebben en dus hunevenwicht met hun oren behouden. Bij het observeren van de loop vanOranje werd mij duidelijk dat Oranje niet haar staart gebruikte en natwee stapjes onderuit viel. Met de staart in mijn hand liep ik achterOranje aan en bewoog voor haar de staart van links naar rechts. In eerste instantie vond ze dit vreemd, maar nadat ze ervoer dat ze daar-door langer rechtop kon blijven lopen, begon ze wonder boven wonderzelf haar staart te gebruiken. Dit is één van de mooiste ervaringen in die twee weken.

Terug naar OranjeNa twee weken intensief met Oranje aan de gang geweest te zijn, kwamdaar het afscheid. Daar ging ik dan, terug naar Nederland, maar eenjonge welp achterlatend. Mijn hart brak. Gelukkig was er een mogelijk-heid om mijn leeuwtje wel te blijven volgen en was er de mogelijkheidom haar te adopteren. Iedere maand stort ik een leuk bedrag voor deverzorging van Oranje. Door omstandigheden kwam het zo uit dat ik in 2011 voor drie weken terug kon naar Chipangali, terug naar mijnOranje. Nu een grote, nog steeds tamme jongedame... Daar stond ikdan, een jaar later weer op dat kleine vliegveld in Zimbabwe. In een jaar tijd was er veel veranderd; het visum was nu een kleurrijke stickerin je paspoort, het was drukker, doordat er meer toeristen zijn en hetland wordt langzamerhand toegankelijker voor de blanken. Ook op Chipangali was het één en ander veranderd; er was een vrijwilligers-coördinator aangesteld, er waren meerdere vrijwilligsters en we sliepenin het aparte vrijwilligerskamp. Stel je voor: stenen hutten met een rieten dak, tussen muur en dak flinke afstand, waardoor je je hut nooithoefde te luchten. Helaas is het in Afrika winter als het bij ons zomer is.

VoorlichtingDe werkzaamheden waren dit jaar ook intensiever, de organisatie werdduidelijk professioneler. Zelf ging ik nu regelmatig mee naar de scholenom de kinderen voor te lichten over de dieren van Zimbabwe, en metbehulp van een schildpad, een kameleon, een slang en een egel leerdewe de kinderen hoe ze met respect om kunnen gaan met dieren. Door-dat er iets meer geld beschikbaar was konden we nu de kapotte kooienrepareren, veiligere hekken plaatsen en de dieren schonere hokken bie-den. Er was maar één groot probleem en dat was dat er bijna geen vleeste vinden is voor de roofdieren. Je zag de leeuwen en luipaarden met dedag magerder worden. We zagen genoeg koeien langs de wegen lopen,maar ja, een koe is heel veel geld waard. Daarbij komt dat één koe niet

Informatie en boekingen [email protected] JansenThe Travel Club

�0 I reizen

Ingrid Jansen verzorgt de Hotspots in Brielle leeft. Sinds 1991 is zij actief in de reiswereld. Zij is gespecialiseerd in het organiseren van én adviseren over reizen en vakanties naar diverse bestemmingen. Als reisadviseur voor The Travel Club bezoekt zij u thuis of op een andere gewenste locatie en op een tijdstip dat het u uitkomt! Deze service is vanzelfsprekend voor The Travel Club, geheel vrij blijvend en kost niets extra’s. Uw reiswens staat centraal.

Ingrid Jansen, uw persoonlijke reisadviseur. U kunt bellennaar 0181 6��643 of 06 4643�2�8 of mailen [email protected]

Page 51: Brielle leeft #20

genoeg is om zoveel wilde dieren te voeden. Naast al deze dieren inkooien was daar ook nog Oranje, nadat ik weg was gegaan vorig jaar isde opvoeding verder overgenomen door de herdershond Lucky. En ofze me nog herkende? In eerste instantie had ik niet het idee dat ze meherkende, tot er iets gebeurde…

DantéMet alle vrijwilligers waren we verschillende hokken aan het schoon -maken. Ik was samen met Viola het hok van de jakhalzen aan hetschoonmaken. Met kruiwagens vol stront en herfstbladeren liepen we van de kooi naar de vuilnisbelt. Op de terugweg hoorden we ineenseen hoop gegil. Nicky riep mijn naam en zij dat we snel het hok van dejakhalzen in moesten. Danté, de andere tamme leeuw was ontsnapt uitzijn kooi. Oranje loopt vrij rond, soms bij het huis, maar ook wel eens in de Orphanage. Dit keer dus in de Orphanage. Viola dook meteen hethok van de jakhalzen in (jakhalzen vallen geen mensen aan, je kunt zezelfs aaien). Maar ik stond oog in oog met een grote leeuwenkop en on-dertussen links van mij een brullende, in paniek wegrennende Oranje.Zonder nadenken rende ik richting Oranje, zij moest zo snel mogelijkveilig bij het huis gebracht worden. Het kostte wat moeite, ze hoordenamelijk Lucky blaffen en moest kiezen; Lucky redden of veiligheid zoeken voor die grote leeuw. Wat zij niet wist was dat Lucky ook metDanté was opgegroeid, dus dat de herdershond geen enkel gevaar liep.

Herkenning?Eenmaal Oranje (en mezelf) in veiligheid gebracht te hebben, ging zeaan mijn voeten op haar zij liggen... ze voelde zich veilig bij mij (tochherkenning?). Toen ik bij haar neerknielde zag ik bloed. Ik mocht haaronderzoeken en kwam tot de ontdekking dat ze een grote vleeswondhad aan haar achterpoot. Deze wond zorgde er voor dat we haar de komende week moesten verzorgen, de wond schoonhouden en hopendat de wond uiteindelijk dicht zou gaan. In Nederland zouden we dedierenarts inschakelen om de wond te hechten, maar hier is daar geengeld voor. Uiteindelijk is de wond na twee weken schoonmaken in insmeren met een zalfje dicht gegaan. Het waren drie weken hard werken, met leuke vrijwilligers en vaste werknemers. Tussen het hardewerken door zijn we ook een dag op safari geweest. Gelukkig was er alweer wat meer wild te zien in het wildpark, maar het beeld van eengroep leeuwen op de rotsen, dat is een droom die nog ver weg is...Nu, oktober 2012, gaat het goed in Chipangali. Vrijwilligers van over degehele wereld zorgen er voor dat de kleinschalige dierentuin goed werkkan verrichten met als doel: `Alle wildparken en reservaten bezettenmet een hoge populatie aan wilde dieren´.

onderwerp I �1

� 6

En toen was het ineensvoorjaar!Traditiegetrouw hebben we in Brielle het 1 aprilfeest gezellig gevierd. Dit mooieweekend was het begin van ons voorjaar, tijdens dit lange weekend bent uwaarschijnlijk ook aan de grote voorjaarsschoonmaak begonnen. Verbazend ishet hoe de mens reageert als de zon weer gaat schijnen, eerlijk gezegd zijn weer na 4 maanden winter ook allemaal wel aan toe om van die heerlijke zonne-stralen te genieten en lekker naar buiten te gaan. Wij merken als hoveniers -bedrijf dat de mensen gelijk het voorjaar in de bol krijgen, want de aanvragenvoor (her)inrichting en tuinwerkzaamheden stromen na dinsdag 2 april binnen.Wij zijn daar uiteraard op voorbereid en heel erg blij mee.Ook voor de hoveniers van ons bedrijf is het dan weer genieten om lekker buiten bezig te zijn en de voorjaarsbeurten te verzorgen, daarmee zorgen wedan dat alles er weer pico bello bij ligt als onze klanten van het frisse groen in de tuin gaan genieten.Wat er moet gebeuren tijdens een voorjaarsbeurt is per tuin verschillend. Degroenblijvende planten en de gazons zijn na een lange winterperiode uitgeputen toe aan een extra boost van voedingsstoffen. Daarom worden de tuinen engazons extra bemest met biologische meststoffen. Het voordeel van een biolo-gische bemesting is dat de werking veel langer is dan “goedkope” kunstmest,daarnaast stimuleren we met de biologische meststoffen het bodemleven. Het is te vergelijken met een sinaasappel versus de vitamine C bruistablet, desinaasappel geeft een voldaan gevoel en levert ook nog vezels. Door de juistebemesting op het goede moment toe te passen kunnen de planten en het grasdirect gebruik maken van de beschikbare voeding op het moment dat de tem-peratuur oploopt en ze weer gaan groeien. Een mooie tuin begint bij een goede bodem. De uitgebalanceerde gazonmest-stoffen doden ook het mos wat in het natte najaar en in de winter is door -gegroeid. In de winterperiode worden de bestratingen en tuinelementen ergvuil van groene aanslag en mos, dat kan nu het droger en warmer is wordenverwijderd, daarvoor hebben wij de kennis en de juiste middelen.Na 1 april is er dan in de agenda alweer het volgende feest te noteren: deK(r)oningsdag. Na deze gedenkwaardige dag is het de tijd om het gazon te ver-ticuteren en de kale plekken in te zaaien. Helaas komen niet altijd alle plantende winter goed door ondanks de zorg die daaraan wordt besteed, de kale plek-ken in de tuin of het plantvak dat toch al niet naar wens was kan nu nog mooiworden aangevuld met nieuwe planten voordat het echt weer zomer is.En dan de coniferenhagen. De één na de andere krijgt lelijke bruine plekken.Daar is weinig aan te doen en vaak is de enige oplossing om de haag te verwijderen. Binnen ons assortiment hebben we een directe groene oplossing:de Kant en Klaarhaag. Deze hagen zijn al mooi volgroeid en geven een directgroen resultaat. Zo kan soms binnen een dag de oude heg worden vervangendoor een nieuwe en zit u niet jaren te wachten voor er weer van enige privacykan worden genoten. En heeft u ook zo’n last van die verrekte mollen in de tuin die het grasveld laten lijken op een heuvellandschap? Daarvoor kunnen klemmen worden gezet, als het perceel groot genoeg is kan ook eenchemische methode worden toegepast. Voor alle tuinproblemen hebben wijwel een oplossing. Ik doe het werk graag voor u als klant, en met u als klant.

Met groene en altijd vriendelijke groet,Leon van Frans van den Bos hoveniers B.V.

Page 52: Brielle leeft #20

Voor iedere gevel en voor elk raam vindt u bij Alers Schildersbedrijf & Zonwering een perfecte oplossing. Met een ruim assortiment aan zonneschermen, markiezen, screens en rolluiken van de merken Sunpoint en Sunmaster, kunnen wij in al uw wensen voorzien. Geniet van de warmte van de zon, maar houd de hitte buiten wanneer u dat wilt.

Kom gerust langs in onze showroom voor meer informatie, wij vertellen u graag meer.

Openingstijden maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur

Zonwering vooriedere woning!

‘t Woud 47 - Brielle 0181 - 41 61 30

alersschildersbedrijf.nl

Alles

op maat

gemaakt!

Page 53: Brielle leeft #20

trouwen I �3

De mooiste dag van je leven. Voor de één is een groot feestbelangrijk, de ander houdt het liever klein en intiem. Steedsmeer aanstaande bruidsparen kiezen ervoor om te trouwenop een originele locatie. Het gemeentehuis en de kerk makensteeds vaker plaats voor het strand, een landhuis, kasteel ofrestaurant. Steeds meer locaties worden dan ook ter beschik-

Enthousiast vertelt Maarten Zoetemeijer overzijn nieuwe plannen: “Hoeveel stellen hebbenelkaar de afgelopen 40 jaar wel niet in ’t Kontvan het Paard leren kennen?”

“Een paar maanden geleden was hier een verjaardagsfeest. Een stel dat hierbij aanwezigwas had elkaar hier leren kennen. We raaktenaan de praat en op een gegeven momentbegon zij over trouwen. Haar vriend grapte:‘Ja ja, zodra we in ’t Kont kunnen trouwen ga ik voor je op mijn knieën!’ Hij maakte natuurlijk een grapje, maar ik ben er toen wel serieus mee aan de slag gegaan.”

Twee trouwlocaties onder één dakNu, enkele maanden later, is het mogelijk om zowel in ’t Kont van het Paard, als in deVergulde Colff te trouwen. “Het bruidspaarbeslist”, legt Maarten uit. “Het is mogelijk om ’t Kont van het Paard af te huren, of deVergulde Colff. Maar het is bijvoorbeeld ookeen optie om de ceremonie in de VerguldeColff te laten plaatsvinden, gevolgd door een gezellig diner, en het feest vervolgens in ’t Kont van het Paard te vieren. Alles is mogelijk!”

All-inclusiveDoordat Maarten in ’t Kont van het Paard aljarenlang verschillende dj’s en live muziek opbezoek heeft, is het contact met een band of dj voor de bruiloft gemakkelijk gelegd. “Wijwillen het bruidspaar zoveel mogelijk stressuit handen nemen”, vertelt hij. “Daarom bieden we all-inclusive arrangementen aan.Van alle gemakken voorzien en afgestemd op de persoonlijke wensen van de bruid enbruidegom, maar toch voor een vaste prijs.Niemand vindt het leuk om achteraf voor verassingen te komen staan.” ’t Kont biedtruimte aan groepen tot 150 personen.

in je favoriete stamkroeg!Trouwen...

Tekst: Ursula HoogendoornFotografie: ‘t Kont van het Paard

Page 54: Brielle leeft #20
Page 55: Brielle leeft #20

wonen I ��

Oké, de winter is voorbij en de verwarmingstaat waarschijnlijk niet meer de hele dag aan.Maar dat betekent niet dat de cv-ketel geenonderhoud nodig heeft. Juist in het voorjaaren de zomer kun je het beste even naar deketel laten kijken, zodat je er straks in de winter geen omkijken meer naar hebt.

OnderhoudBjorn Middel, van installatiebedrijf MIB, benadrukt hoe belangrijk het is om de cv-ketelgoed te onderhouden. “Ik vergelijk het altijdmaar met een auto. Deze laat je ook ieder jaarkeuren. Bij een cv-ketel is dit net zo belang-rijk, het is een apparaat waarbij gas, water enelektriciteit bij elkaar komen. Daarom biedenwij bij MIB speciale onderhoudscontractenaan. Eén keer per jaar wordt de cv-ketel nagelopen op alle belangrijke onderdelen. We bekijken of er nergens lekkage is ontstaanen voeren een rookgasmeting uit. Dit houdt in dat we de gas-luchtverhouding bij de

verbranding controleren. Als dit goed af -gesteld is levert de ketel het hoogste rende-ment.”

IsolatieDoor ervoor te zorgen dat je huis goed geïsoleerd is, kun je veel geld besparen. “Natuurlijk hoef je minder te stoken als je woning voorzien is van een goede isolatie”,legt Bjorn uit, “maar ook op de levensduurvan de cv-ketel heeft dit invloed. Hangt de cv-ketel in een slecht geïsoleerde ruimte, danbestaat het gevaar dat de leidingen bevriezen.Als dit eenmaal gebeurt heb je echt een probleem.” Behalve een goede isolatie kun je je ketel zelf onderhouden door af en toe de waterdruk te controleren.

DuurzaamheidMet de jaren worden de cv-ketels steeds duur-zamer. De ketels van tegenwoordig leveren zoveel mogelijk rendement. Er gaat dus

vrijwel geen energie meer verloren, wat vroeger wel het geval was. “Eén van de laatstetrends op het gebied van HR-ketels is een modulerende cv-pomp”, vertelt Bjorn. “Dezepomp reguleert zelf het vermogen waarmeehet water de leidingen ingepompt wordt,zodat hij niet onnodig hard hoeft te draaien.Dit scheelt al gauw zo’n € 60,- per jaar.”

Zonne-energieOok met het plaatsen van zonnecollectorenkun je na verloop van tijd veel geld besparen.Deze collectoren kunnen worden aangeslotenop de cv-installatie, waardoor het water deelsverwarmd wordt met behulp van zonne-energie. “Het is even een investering, maaraan het einde van de looptijd heb je toch flinkwat gratis warm water verdiend”, aldus Bjorn.“Hoe groter je gezin, hoe meer je bespaart.Het is in sommige gevallen zelfs mogelijk om de gewonnen energie terug te leveren aan je energiemaatschappij.”

Een warme en behaaglijke woning is anno 2013

een vanzelfsprekende luxe. We komen de winter

door met behulp van de centrale verwarming en

worden elke ochtend wakker onder een warme

douche. Pas als de cv-ketel niet werkt, merk je

hoe erg je deze mist.

Nieuwe energie

Tekst: Ursula HoogendoornFotografie: Ronald Bagijn

Page 56: Brielle leeft #20

• Tuinontwerp en advies• Tuinaanleg en renovatie• Periodiek tuinonderhoud• Aanleg & onderhoud van sportterreinen• Alle vormen van tuinwerkzaamheden• Sierbestrating en grondwerk• Tuinverlichting en decoraties

Wat kunnen wijvoor u betekenen?

Kloosterweg 17a, 3232 LB BrielleT 0181 412345, E [email protected]

www.fransvandenbos.nl

AAnnggeell eenn DDeemmoonn SSppaa && WWeellllnneessssNobelstraat 6 - 3231 BC Brielle - T 0181-418546 / 06-47522082

E [email protected] - www.angelanddemon.nl

• Visagie en make-up • Hair extensions• Spa manicure en handverzorging• Spa pedicure en medische pedicure• Fish Spa (kangal vissen)• Sauna (infra rood)• Huid analyse apparatuur• Kunstnagels, nail art, nagel sieraden,Shellac nails

• Afslank begeleiding en -produkten • Work shops (visagie en nagels)• Massage (ontspanning, verzorging, hot stone, sport massage)

• Schoonheidbehandelingen• Algenpakkingen• IPL permanent ontharen• Radio Frequentie behandelingen (huidversteviging)

• Cavitatie (figuur correctie d.m.v. vet verwijderen)

• Microdermabrasie en diamond peeling

• Zonnebank • Spraytanning• Collageenbank (pure huidverjonging)• Arrangementen (met overnachtingen en maaltijden)

• Wimpers verlengen• Wimpers en wenkbrauwen verven• Liften en verstevigen• Verkoop sierraden, make-up (PUPA), nagellak, huidprodukten (Payot)

• Tandkristallen• Weglaseren van tattoo’s en permanente make-up

• Meso therapy (rimpels verwijderen)• Permanente make-up (lip liner, eyeliner, wenkbrauwen, fractional needle, hairpigmentatie)

• Tepelhofcorrectie, littekencorrectie en pigmentcorrectie

• Botoxbehandelingen

WWiijj zziijjnn vvoolllleeddiigg ggeecceerrttiifificceeeerrdd vvoooorr aall uuww lliicchhaaaammssvveerrssiieerriinnggeenn eenn vveerrzzoorrggiinngg,, zzooaallss::

Juni25%kortingop wimper-extensions en Fish Spa!

Let op!Wij zijn verh

uisd

(Nobelstraat 6).

GratisHonda Assistancevoor alle Honda’s ongeacht leeftijd na een onderhoudsbeurt via de officieel erkende dealer

N I E U W

AssistanceHonda Gratis

Assistance

officieel de via een na leeftijd

Honda’alle voor

AssistanceHonda

dealererkende officieel houdsbeurt onderonderhoudsbeurt

ongeacht s Honda’Honda’s

Assistance

Jan van Dijk BrielleSeggelant Zuid 8, 3237 ME VierpoldersTelefoon: 0181-413777. Fax: 0181-413445www.janvandijk.nlwww.twitter.com/Hondajanvandijk

Jan van Dijk GoesAmundsenweg 19, 4462 GP Goes.Telefoon: 0113-237070. Fax: 0113-237079www.janvandijk.nlwww.twitter.com/Hondajanvandijk

Page 57: Brielle leeft #20

service I ��

SRVC2013BRLLRaadplaatWeet u waar deze foto is genomen? Stuur uw inzendingmet het juiste antwoord naar [email protected] en wineen leuke prijs. [Fotografie: Ronald Bagijn]

Reacties Raadplaat vorige editieWinnaar! • Boterstraat 19. Ik mag al jaren 'genieten'van dit bijzondere uitzicht. Hoop dat er snel iemand ietsmoois gaat maken van dit pand. Groetjes, Angela de Kievit• Zeker weet ik waar dit is! Mijn dochter kijkt er al jarentegenaan, zij woont in de Boterstraat op nr.18. Het ziet eralleen inmiddels niet meer zo uit; toen wij afgelopen zaterdag bij ons kind kwamen, zagen we dat de oude kozijnen met kleine ruitjes nu zijn vervangen door nieuwewitte raamkozijnen met glasruiten. Marina Langestraat• De raadplaat is volgens mij in de Boterstraat. Het nummer is mij niet duidelijk. Waarschijnlijk 19. Er is namelijk geen huisnummer te vinden, wel is het grenzendaan Nr 17, het huis waar mijn broer heeft gewoond. Ik heb mij laten vertellen dat er een kachelsmid was ge-vestigd, van der Ham. Leuke aktie, zo leer je Brielle eenbeetje kennen, ga zo door. Groetjes Mevr. Wijksma• Hier heeft vroeger Firma van der Ham gezeten, een bedrijf in kachels. De ingang zit aan de Boterstraat naastnr. 17 op de hoek van de Lijnbaan. Groet, Mirjan Brokking• Dit is in de Boterstraat en volgens mij was dat vroegerde werkplaats van Van der Ham. Vr. gr. Koene• Dit pand staat in de Boterstraat. Het nummer staat erniet op, het is tegenover Boterstraat no 20 en no 18.Groetjes van Reina en Piet Mijderwijk

Winnaar Raadplaat #18Marja van der Poel raadde in editie 18 de raadplaat enwon hiermee een leuke attentie. Gefeliciteerd!

Uitgebreide info zie www.zuid-hollandse-eilanden.nl (Wijzigingen voorbehouden).

Facebook reacties

Reacties op de 1 april fotowedstrijd• Pemmy Larmené: Haha, wat grappig zeg! Was het

al helemaal vergeten en dan krijg je dit leuke bericht ineens onder ogen op FB. Hier ben ik welblij mee! FB vriendjes die op mijn foto gestemdhebben, hartelijk dank voor jullie support! Ook allemaal bedankt voor de felicitaties.

• Erwin Hoek: Gefeliciteerd Pemmy, mooi die gezichtsuitdrukkingen.

• Bert Kleiss: Uiteraard ook gefeliciteerd namenshet Spaanse slachtoffer.

• Jan de Haan: Kon toch niet missen, met zo’ngoede fotografe. Van harte Pemmy.

Evenementenkalender MEIVrijdag 1� meiFriday Night Live in ‘t Kont van het Paard. Optreden vanRoom II Move. Lekkere muziek in een gezellige ambiance.Aanvang 22.30 uur. Toegang gratis.Zaterdag 2� meiBrielse Meer Spektakel. Groot evenement in het prachtigerecreatiegebied Brielse Meer.Zondag 26 meiGospelkoor Crossroads treedt op tijdens de zangdienst inde St. Catharijnekerk.JUNIZondag 2 juniKoopzondag in Brielle, open van 12.00 tot 17.00 uur.Woensdag � juniOpera in de infirmerie - Le Nozze de Figaro van Mozart.Woensdag 12 juniStadswandeling 300 jaar vestingwallen in Brielle. Derondleiding langs de vele monumenten start om 13.30uur bij het VVV-kantooor aan de Turfkade. Hiervoor dient uzich wel (minimaal een half uur van tevoren) aan te mel-den bij de VVV in Brielle. Deelname: € 3,50 p.p. Zaterdag 22 juniBrielle achter de voordeur. Op een speciale routekaart (verkrijgbaar bij vvv, musea of op locatie) staan locatiesaangegeven De voorstellingen duren max. 10 minutendus je kunt verschillende voorstellingen zien én beleven.

Eindelijk voorjaar!Het lijkt dan eindelijk zo ver te zijn: het is voorjaar! Hetklinkt misschien cliché, maar de grote schoonmaak hoorter nou eenmaal bij! En dat geldt zeker ook voor onze huid,die de afgelopen winter heel wat heeft moeten doorstaan.In mijn praktijk zie ik veel huiden die zijn aangedaan doorde kou, wisselende temperaturen en die snijdende wind.Tijd dus voor een super opkikker!!Die opkikker kunnen we alleen toepassen als de huid eerstwordt ontdaan van de overtollige dode huidcellen. Onzehoornlaag is de beschermer tegen verschillende invloedenzoals uv-straling. Deze hoornlaag bestaat gemiddeld uit 19 à 20 lagen. Van die 20 lagen liggen er 4 à 5 aan hetoppervlak; dit zijn de lagen die we op natuurlijke wijze afstoten. De laag daaronder is circa 14 cellagen dik. Ook dit is dood huidmateriaal en deze schuift continu op richting de oppervlakte. Dit is de laatste fase in het celdelingsproces van onze huidcellen.

Om onze huid gezond, krachtig en zuiver te houden is hetvan belang dat we het afstotingsproces van de dode huid-cellen ondersteunen door deze te peelen. Hierdoor wordthet vermogen van de huid om werkstoffen op te nemenverhoogd. Als we deze hoorncellen namelijk niet verwijde-ren blijft er als het ware een bijna ondoordringbare, drogeplaat achter op onze huid waardoor producten als serumsen crèmes niet volledig hun werking kunnen doen. Ookraken poriën verstopt waardoor een onzuivere huid ont-staat. Het peelen kan op diverse wijze worden toegepast.Voor velen van u is een scrubcrème de meest bekendemethode om thuis te gebruiken. Bij ons in de praktijk wor-den intensievere methoden toegepast, bijvoorbeeld meteen enzymatische peeling, fruitzuren of microdermabrasie. Door de grote diversiteit aan fruitzuren en enzymatischepeelings kan deze behandeling op verschillende huidtypeningezet worden, bijvoorbeeld als anti-aging behandeling.Door aan de oppervlakte de cellen te verwijderden wordtde celdeling gestimuleerd. Dit zorgt voor een gladder huid-oppervlak. De structuur en stevigheid van de huid verbete-ren en lijntjes en rimpeltjes worden minder zichtbaar. Depeelings werken tevens hydraterend, versterken de ph-waarde en zorgen voor aanmaak van collageen. Ook acne,hyperpigmentatie en zelfs gevoelige huiden kunnen opaangepaste wijze behandeld worden. Microdermabrasie iseen peeling waarbij gebruik wordt gemaakt van zeer fijnekristallen die onder gecontroleerde druk over de huid wor-den geblazen. Deze mooie methode is wat minder geschiktvoor de gevoelige huidtypen.Gebruikt u thuis een peeling, dan raad ik u aan het liefsteen product te gebruiken op basis van enzymen in plaatsvan korreltjes. De korreltjes kunnen de huid en zuurmantelnamelijk sneller beschadigen, waardoor de huid directvocht verliest. Wilt u toch een product met een korreltjegebruiken, kies dan bij voorkeur voor een zo fijn en rondmogelijke variant.

Ik wens u een heel zonnig en gezellig voorjaar!

Huidspecialiste

Page 58: Brielle leeft #20

�8 I service

Door-geef-column > De schrijver van deze column kiest devolgende columnist. De gekozen scribent zal op een kritischemanier naar een bepaald maatschappelijk onderwerp kijken enzal vervolgens daar zijn of haar mening over geven. <

Een leefbare (binnen)stad leeft!Er gebeurt erg veel in een stad, zelfs in een kleine stad,met een historische kern die we binnenstad noemen. De winkels zijn er geconcentreerd, allerlei voorzieningendoor de eeuwen heen. Vroeger bezat een binnenstad vrijwel alles in zich; per slot van rekening, wanneer de poort bij onraad gesloten werd, moest men zich soms voor lange tijd in leven kunnen houden, dus ookboerderijen met landerijen, tot een grote diversiteit aan industrieën hadden in de binnenstad een onmisbare plek.Dat fenomeen kennen we tegenwoordig niet meer, vrijwel alle binnensteden zijn overgecultiveerd, soms opverkeerde manieren waardoor authenticiteit ver te zoekenis.. In Brielle is dat gelukkig door de tijd niet zo rigoureusgebeurd, meestal door de armoe maar ook door een zuinig en vakkundig beleid dat op tijd is ingezet. In onzetijd zijn industrieën, en kantoren de binnenstad uitgewerkten maakt men van de meeste oude stads centra woon -oorden; ‘tegen de verpaupering’, zegt men dan!Er zijn in onze oude binnenstad plaatsen waar je aan de nieuwbouw (niet overal even fraai) nog duidelijk zietwaar vroeger fabrieken en bedrijven gevestigd waren!Nu de stad volgepropt is met woonhuizen en dus relatiefheel veel mensen de binnenstad ‘bewonen’, worden belangen ook anders gewogen en beleefd.De binnenstad is eigenlijk een wijk zoals alle andere wijken van ons mooie Brielle geworden… maar wel een wijk met diversiteit aan winkels, instellingen en woon-huizen en zoals gezegd, de belangen lopen daarom soms ver uiteen, zelfs onoverbrugbare tegenstrijdighedenwerden/worden geconstateerd.Daar waar andere wijken en kernen al hun belangen bundelden in een wijkraad of bewonersvereniging, bleefde binnenstad daarvan verstoken. Er ontstonden in de relatief kleine binnenstad meerdere kleine bewoners -verenigingen die opkwamen voor het eigen belang in hunstraat of stadsdeel.. De diverse belangen waren stuk voorstuk van waarde en ontwikkelden zich soms tot heuseprocedures tot de Raad van State, en niet zonder succes!Het is een goede zaak wanneer mensen hun belangenbundelen en samenbrengen in een vereniging of stichting,het maakt de cohesie tussen mensen en meningen duidelijk naar organen die verantwoordelijkheid dragenvoor het bestuur van de straat, de wijk en de stad.De belangrijke belangengroep van winkeliers in de bin-nenstad, of de belangen van de gezamenlijke horeca ofzelfs de belangen van makelaars die huizen en gebouwenvan nieuwe eigenaars of bestemmingen proberen te voorzien, zij allen maken de binnenstad kleurrijk, divers,bruisend, maar hebben soms belangen die moeilijk- ofgeheel niet te combineren zijn. Terwijl de belangrijkste belangengroep bijna geheel over het hoofd gezien of gelopen wordt... de ‘bewoners’ van de stad!Een stuurgroep, geïnitieerd door de gemeente, en bestaande uit vertegenwoordigers van de 2 bestaandebewonersverenigingen: ‘Zuidspui’ en ‘Maarland’ en onafhankelijke bewoners doen een goede poging om de binnenstad, samen met de winkeliers, horeca en makelaars, (gebundeld in het CMB, City ManagementBrielle) één wijkraad te realiseren...Want voor de binnenstad van ‘ons Brieltje’ is de komendetijd één zaak van het allergrootste belang: cohesie in dezin van communicatie, afweging van belangen, niet in delaatste plaats ten gunste van haar bewoners!

Wilhelmus van Briela

www.brielleleeft.nlKijk voor meer informatie op onze website.

De Facebook fotowedstrijdWinnaar van de 1 April fotowedstrijd is Pemmy Larmené.Zij won een pakket met Brielse specialiteiten en lekker-nijen, aangeboden door Plus Bos uit Brielle. Onze dankhiervoor!

Terugblik modeshoot #1�Graag willen we nog even terugblikken op de modeshootuit de vorige editie, tot stand gekomen in samenwerkingmet Mercedes Arnau Lifestyle. Voor het eerst werkten wijsamen met een styliste. Deze vraag kwam van Mercedeszelf; als ‘Spaanse Briellenaar’ leek het haar leuk de onlos-makelijke band tussen Brielle en Spanje te combinerenmet haar passie voor mode en styling. Zorgvuldig koos zijeen locatie, modellen, kleding en accessoires uit. Wij kun-nen niet anders zeggen dan dat haar missie geslaagd is.Mercedes, bedankt.

JP Verse Patat wederom in top 10 AD Friettest!JP Verse Patat staat wederom in de top 10 van de Natio-nale AD Friettest. Na vorig jaar een achtste plaats te heb-ben behaald, sleepten Frank en Ingrid Roerdinkholder ditjaar een zevende plaats in de wacht! Met een eindcijfer 9beoordeelde de jury de friet als zeer goed tot uitmuntend.Een prestatie om trots op te zijn! Frank en Ingrid, gefelici-teerd namens het Brielle leeft team.

Feest bij De Kapper!Twaalf jaar geleden vestigde de professionele en trendykapsalon De Kapper zich in Brielle. De afgelopen jarenhebben zij zich ontwikkeld tot een kapsalon met een eigenidentiteit; zo zijn Jeanette en haar team sinds 2012 ookgespecialiseerd in haaruitval en hoofdhuidproblemen.“Door hoofdhuidgericht te werken kon voor ons de keuzeom van haarverf te veranderen niet uitblijven”, legt Jeanette uit. “ Sinds januari verven wij dan ook met eenammoniavrije haarverf op oliebasis. Deze droogt de hoofd-huid niet uit. De haarverf is in alle nieuwe en trendy kleuren verkrijgbaar en is 100% dekkend.” Bent u nieuws gierig geworden naar de nieuwe productenvan kapsalon De Kapper? De komende drie weken is er iedere week een andere actie, in het teken van het 12-jarig bestaan.

Ladies Night bij BreezzeOp 29 maart jl. was er een Ladies Night bij PaviljoenBreezze, georganiseerd door Vie Fashion. Bij binnenkomstkregen de gasten een heerlijk welkomstdrankje aangebo-den door een gouden lakei die op een hoffelijke manier de deur opende. Er waren verschillende stands, waarbijde gasten naar hartelust konden shoppen. Onder hetgenot van een hapje en drankje begon de modeshow. De modellen schitterden in kleding van organisator Vie Fashion op de catwalk gebouwd door MO-Events. Had u hier ook graag bij willen zijn? Geen probleem! De volgende Ladies Night vindt plaats op vrijdag 5 juli.Met een catwalk buiten,waarop lingerie en kle-ding geshowd zullenworden, verschillendestands en een walkingdinner met heerlijkeamuses. Van tevoren reserveren is gewenst. Na afloop zijn ook demannen welkom en is er een afterparty met DJ! Kijk opwww.breezze.me voor meer informatie.

Page 59: Brielle leeft #20

De lekkersteverse patat!

Nobelstraat 32 Brielle 0181-411137

Met trots mogen wij u melden dat wij voor de tweedekeer op rij een plaatsje hebben verworven in de top 10 van de Nationale Friettest van het AD! Onze patat werd getest op verschillende punten, waarop wij uitmuntend tot zeer goedscoorden. Kom die lekkere patat halen bij ons in Brielle Centrum.

Voor de 2e keertop 10 Nationale

Friettest AD!

Interieurstyling & adviesWorkshopsWoonwinkelVerkoopstyling

www.hetstylinghuys.nl

Turfkade 19, 3231 AR BrielleTel. 0181-870050

Openingstijden:maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uurzaterdag van 10.00 - 17.00 uur

Bekijk onzevernieuwde

website!

NieuwMeubelen vanKeijser & Co.

Voorstraat 37 | Brielle | T 0181-413461 | www.juwelierhoogvliet.nl

Exclusief verkrijgbaar bij

Page 60: Brielle leeft #20