Brielle leeft #20

of 60 /60
4e jaargang - #20 - mei 2013 Wim van Noord Iedereen kan zingen Trouwen in ‘t Kont Kunst van Angeline Wannahaves Het verhaal van Oranje Lente met Leon Evelien van der Zee Ambachtelijke slager Mode met gezag! Prijs € 2,95 Brielle leeft

Embed Size (px)

description

Brielle leeft #20

Transcript of Brielle leeft #20

 • 4e jaargang - #20 - mei 2013

  Wim van Noord

  Iedereenkan zingen

  Trouwenin t Kont

  KunstvanAngelineWannahaves

  Het verhaalvanOranje

  LentemetLeonEvelienvanderZee

  Ambachtelijke slager

  Modemet gezag!

  Prijs 2,95

  Brielle leeft

 • Ruim 12 jaar zijn wij als professionele en trend kapsalon in Brielle gevestigd. Sinds 2012 zijn wijons daarnaast gaan specialiseren in haaruitval en hoofdhuidproblemen. Met behulp van eenmicroscopisch onderzoek en een behandleing met plantaardige, etherische olieen, kunnen weveel hulp bieden voor een gezonde hoofdhuid en prachtig haar.

  Omons 12-jarig jubileum te vieren trakteren wij u drie weken lang op verschillende acties!Kom langs en profiteer van hoge kortingen. Wij zien u graag terug bij Kapsalon De Kapper.

  Nobelstraat 283231 BC Brielle0181 474793facebook.com/kapsalondekapper

  12 jaarKapsalon De Kapper!

  www.sportcentrumvanunen.nlAmer 19, 3232 HA Brielle,T 0181-417472

  Nieuw bij Sportcentrum van Unen:Power Slim!

  Kelly verloor

  al 25 kilomet

  PowerSlim!

  Afvallen zonder honger te hebben,het lijkt temooi omwaar te zijn.Toch is het mogelijk! Met het nieuwe Power Slim programma ben je snelweer in vorm, terwijl je wel gewoonmag eten.Door eendieet met speciale Power Slim producten en goedebegeleiding vanuit het sportcentrum boek je snel,maar bovenal een blijvend resultaat. Ervaar hetzelf! Marjolein en haar team staan voor u klaar.

 • Colofon4e jaargang, editie 20 - 2013Brielle leeft magazine is een uitgave van B&M Design insamenwerking met de Gemeente Brielle en het CMB.VerspreidingHuis-aan-huis in Brielle, Zwartewaal, Vierpolders,Rockanje, Oostvoorne, Tinte, Hellevoetsluis-West enNieuwenhoorn. Postale verzending naar geselecteerdebedrijven in de Europoort. Het magazine is af te halen bijhotels, campings, horeca gelegenheden, openbareinstellingen in de regio, winkels en bedrijven in Brielle ende VVV-kantoren van Nederlandse vestingsteden.Verschijning, oplage en druk6x per jaar, 30.000 stuks, Bal Media.RedactieJerry de Jong, Astrid Vermeulen, Benjamin Siemensmaen Ursula Hoogendoorn.EindredactieUrsula Hoogendoorn.GastredactieWim van Noord, Marijke Holtrop, Liebeth Klee-Kok,Carry Maria klein Gunnewiek, Leon Schultz, Anette Brant,Evelien van der Zee en Wilhelmus Briela.Productie & trafficRoxanne Bravenboer.AdvertentiesT 0181 418455, [email protected] Hoogendoorn en Harry Swart.BladmanagementUrsula Hoogendoorn.Art DirectionJerry de Jong.FotografieRonald Bagijn, Michael van der Velden, Roxanne Braven-boer en Harry SwartVormgevingRonald Bagijn, Gary van der Stoep en Melfi Oostvogels.CartoonEdwin Peters

  Op de coverMet het pontje van Arie Boertje naar de overkantvan het Brielse Meer...Tevens hebben meegewerktAngeline Rosendaal, Willem van Egmond, Rijcken Mode,medewerkers van het kantongerecht Brielle, De Gravin,Vo Home & Fashion, Flavour Visagie, Ies t Mannetjevan Biljartvereniging Honky Tonk, Els Barendregt,Corry van Slagerij van der Waal, De Brielsche Vrouwen,Remge en Roos Diender, Inboardshop Watersportcenter,Kelly Geurts, Caravanservice Erenka, Marjolein van Unen,Denise van Gelder van Caf t Poorthuys, Naomi Dijkslagvan Fletcher Hotel de Zalm, Manuela Frerichs, de Theeen Taartentent, Maarten Zoetemeijer van t Kont van hetPaard en Bjorn Middel van MIB.Klachten, reacties of nabestellenStuur een email naar [email protected] abonnement op Brielle leeft? Voor 25,- ontvangtu postaal 6 edities van Brielle leeft. Info via brielleleeft.nlCopyrightAlle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave magworden vermenigvuldigd zonder vooraf gegeven toe-stemming van de uitgever. Aan deze publicatie kunnengeen rechten worden ontleend.

  Niet voor niets deze aanhef. Zo nu en dan hebik het gevoel dat wij niet altijd beseffen watvoor een bijzondere stad Brielle is. Natuurlijk,we verkopen in dit mooie blad in elke uitgaveweer de bijzondere kwaliteiten van onze stad.Maar er gaan ook vaak geluiden op in de zinvan: Had dat niet beter gekund? Zou hetniet beter geweest zijn eerder actie te onder-nemen? Soms zijn die commentaren zoindringend, dat ik af en toe de indruk krijg datmen vindt dat het niet echt goed gaat metBrielle. Het tegendeel is waar. Als je elke dagdoor Brielle loopt, dan vind je alles al snel heelgewoon. En is er dan iets dat van het gewoneafwijkt, dan is het oordeel snel gevormd.

  Brielle is niet heel gewoon, Brielle is apart,ja zelfs uniek. Met een zeer rijke historie.Een prachtige binnenstad, een theaterfunctie,een goed verenigingsleven, meer dan goedeonderwijs- en sportvoorzieningen, veelcultureel erfgoed, een prachtig Historischmuseum, een kleinschalig winkelbestand,een fraai landelijk gebied, recreatieve entoeristische faciliteiten en vooral en niet inde laatste plaats heel, heel veel enthousiastemensen. Mensen, die jaar in jaar uit hunbijdrage leveren om het voor de inwoners,maar in het bijzonder voor de bezoekers aanBrielle zo aantrekkelijk mogelijk maken inBrielle en omgeving te verblijven.

  In een regio waar in de omliggende gemeentenomvangrijke winkelcentra zijn ontstaan, is hetvan groot belang het kleinschalige karaktervan de winkelvoorzieningen in Brielle teblijven koesteren. Op alle mogelijke manierenzijn en worden initiatieven genomen omBrielle in de regio en daarbuiten op de kaartte zetten. Dat doen we met zn allen: detail-handel en andere ondernemers , de VVV, deinitiatiefnemers van de vele evenementen ingeheel Brielle, het City Management Brielle,de gemeente en noem maar op.

  Waar die initiatieven ook beginnen, het is inde eerste plaats van groot belang om voortdu-rend aandacht te hebben voor het bevorderenvan de aantrekkelijkheid en bereikbaarheidvan de stad. En daarvoor is de afgelopen jarengezorgd. Om het geheugen op te frissen noemik de volgende voorbeelden. Misschienniet uniek, maar wel bijzonder is geweest derestauratie van de vele, vaak monumentalepanden. Wat te denken van de ontwikkelingenaan het Slagveld met een bejaardenverzor-gingstehuis, het stadskantoor en een aantalnieuwe woningen. Wie herinnert zich nog dewijziging van de functie van de Turfkade ineen winkelgebied en de herinrichting vande Turfkade en die van de Nobelstraat enVoorstraat. En dan de verbetering van beideentrees naar de binnenstad, namelijk die aande P. v.d. Wallendam en de Thoelaverweg.Er werd een coupure in de wallen nabij deKaaistraat aangebracht, gevolgd door deherinrichting van de Kaaistraat. Allemaalvoorzieningen in de openbare ruimte met hetoogmerk de verkeersafwikkeling te verbeteren.

  De achterliggende gedachte was nietteminnog meer om het voor bezoekers aan Briellezo aantrekkelijk mogelijk te maken.

  Met die opsomming zou de indruk kunnenontstaan, dat dit voornamelijk is opgepaktdoor de gemeente. Dat is zeker niet het geval.Want was het niet zo, dat er vanaf het jaar2000 regelmatig overleg plaatsvond over deontwikkelingen in de binnenstad tussen deondernemers en de gemeente, onder de naamCentrum Management Brielle, nu CityManagement Brielle. Ook daarover wordtnog al eens de vraag gesteld: wat doen dienu eigenlijk. Nou. Uit ervaring weet ik dat zijheel, heel veel doen voor de promotie vande stad, het behouden en versterken vande detailhandel, het faciliteren van de veleevenementen en noem maar op. Niet in delaatste plaats de fraaie website Beleef Brielleis er gekomen door een nauwe samenwerkingvan het bestuur van het City Management ende gemeente.

  Er blijft altijd wat te wensen over; dat is maargoed ook. Nieuwe ontwikkelingen maken hetinspelen daarop noodzakelijk, elke keer weer.Maar ik ben er van overtuigd, dat wij instaat zullen blijven met die ontwikkelingenrekening te houden en de juiste maatregelente nemen. Dan moeten we dat wel doen, metaltijd weer in gedachten, dat we Brielle nietkunnen blijven presenteren als een zeer bij-zondere stad met zo veel mooie voorzieningen,als we niet elke dag op ons netvlies hebbenstaan: alleen door samenwerking bereikenwe het beste.

  Laten we ook daar uniek in zijn en blijven.

  Bekijk www.brielleleeft.nlen onze facebook pagina

  Brielle, uniek voorwoord I 3

 • de GravinNobelstraat 33-353231 BA BrielleTel. 0181-481881

  Vanaf 39,-

  De mooiste

  accessoires

  vind je bijde Gravin!

  De leukste boeken voorvaderdag of het behalen

  van een diploma!

  VERKRIJGBAAR BIJ

  Voorstraat 28-323231 BJ BrielleT 0181-412075

  Tevens postagentschap van Brielle

  Zonnebril op sterktebij deBrillemaeker!

  Op sterkte 99,-Multifocaal 199,-Op sterkte 119,-Multifocaal 219,-Op sterkte 139,-Multifocaal 239,-

  Spetterende Zomeraanbiedingen!

  De BrillemaekerOpticien Bart RienksVoorstraat 13Brielle (naast Blokker)Telefoon 0181-473355

 • inhoud & uitgever I

  Wat was 1 april een heerlijkfeestje. Veel bezoekers en vooralveel mensen in traditionele 1 aprilkledij. Na het zonnige, maar -door de straffe wind - koude 1april feest, waar we wr werdenbevrijd van de Spanjaarden,volgde in het weekend van 4 en 5mei de herdenking van die anderebevrijding door de geallieerdetroepen. Het bevrijdingsfeestwerd op ludieke wijze herdacht.Het spel werd gespeeld doorNederlanders in militaire kleding.Duitse militairen marcheerdenin kleine groepjes of reden ophun BMW motoren door de stra-ten van Brielle. De geallieerdenverplaatsten zich in originele,veelal Amerikaanse voertuigen.Krijgsgevangenen werden ge-maakt en Brielle werd wederombevrijd!In deze editie van Brielle leeft,nummer 20, laten we een aantalondernemers aan het woordmet tips om goed voor de dagte komen en om jezelf te be-schermen tegen de zon.Het Brielse Meer vormde hetprachtige decor voor de cover-shoot. Arie Boertje, de schipper

  van het fiets- en voetveer, hetpontje dat de oversteek verzorgt,was enthousiast en voer enkelerondjes met de modellen en onzefotograaf aan boord. Vergeet nietom op 25 mei naar het BrielseMeer spektakel te gaan! Deel 2van de Gevelstenenroute zal uuitnodigen om zelf eens, samenmet de Gidsengroep Brielle, eenstadwandeling te maken. Er zijndiverse mogelijkheden om dehistorische stad Den Briel en haargeschiedenis te leren kennen.Wist u dat Brielle een heusebiljartclub rijk is? Ies t Mannetjevertelt u er meer over. Zingen inBrielle... doe je in het Poorthuystijdens de karaoke avonden.Natuurlijk is er veel meer te zienen te lezen in deze editie, maardat ontdekt u zelf.

  Bevrijd van alles wens ik u veelleesplezier. Groet, JdJ

  Bevrijdingin het kwadraat!

  25

  07

  43

  Het lijkt of de lente eindelijk is begonnen. Op het Brielse meer wagen zichweer mensen met vaartuigen en genieten zichtbaar van de eerste lentezonnestralen. Als je om je heen kijkt zie je het groen gewoon de grond uitsprinten, bomen krijgen bladeren en de mensen laten zich weer van hunvrolijke kant zien. De zon doet wonderen. Zijn we bevrijd van de winter?

  VoorwoordWim van Noord

  UitgeverLentekriebels...

  KunstSchilderen met Angeline Rosendaal

  Gemeente Brielle1 Aprilmuseum in oprichting

  City Marketing BrielleLeer je eigen stad nog beter kennen!

  De vragen aande campingbeheerder

  ModeMode met gezag!

  HobbyKunstenaars aan de bal

  AmbachtAmbachtelijk vlees van de slager

  De marktVan alle markten thuis!

  GevelstenenrouteGevels met een gezicht!

  Brielse MeerSpektakel...

  Wannahaves... op het water en op de camping!

  Jongeren...het beste van twee werelden!

  SportZomerfit met Van Unen!

  BeautyBikiniproof...

  MuziekIedereen kan zingen!

  EtenDineren in de huiskamer

  Goede doelenCasa Ochetto

  ReizenOde aan Oranje

  Trouwenin je favoriete stamkroeg!

  WonenNieuwe energie!

  Service en meer

  03

  05

  07

  08

  10

  15

  16

  20

  22

  25

  26

  29

  35

  36

  38

  41

  43

  44

  47

  48

  53

  55

  5726

  44

  35

  57

  15

 • Stralenals nooit tevoren...

  Uw tandprotheticus in de buurt!

  Ruggeplein 24 - 3232 AH BrielleT 0181-851735 - M 06 55725705E [email protected]

  Gratis parkeergelegenheid voor de deur!

  www.bobkoetsenruijter.nl

  Wat doen wij:

  Volledige prothese

  Immediaat prothese

  Implantaat prothese

  (klikprothese)

  All-on-four

  (vaste brug op implantaten)

  Frame prothese

  Partile prothese

  Rebasing

  Reparaties

  (part)prothese

  Reparaties klaar

  terwijl u wacht!

  Eersteconsultgratis!

  KLEURRIJKEZOMERMODE

  WWW.EISENGAMODE.NL

  anotherwoman

  +31(0)6 53201612 [email protected]

  Interieur modeAdviesStylingOntwerp

  Feng ShuiNine Star Ki

  ConsultWorkshops

  PAND58

  Voet&ZoSinds 1 mei is ook Voet&Zo in PAND58 gevestigd.Irma Schimmer is gespecialiseerd in pedicures, french pedicure,gelnagels en permanente make-up. Zij werkt met de professio-nele nagelverzorgingsproducten van Orly.

  Nobelstraat 6/8 - BrielleOpeningstijden: op afspraak

 • kunst I

  Angeline wilde altijd al naar de kunst-academie, maar dit was bij haar thuisniet bespreekbaar. Daarom is zij naarde pedagogische academie in Nijmegengegaan. Omdat de kunstacademie tochnog een droom was, is ze na 6 jaar in hetonderwijs alsnog naar de kunstacademiein Rotterdam gegaan.

  Na het behalen van haar diploma is zegaan schilderen en later les gaan geven.Ze vertelt: Omdat ik het lesgeven enschilderen beide erg leuk vind, heb ikhet gecombineerd en ben ik teken- enschildercursussen gaan geven. Ookkwamen de kinderen weer bij haar ophet pad via de Binnenschoolse CultuurEducatie (BCE) waar ze veel plezier aanbeleeft. 20 jaar geleden ben ik met WimAdema en een aantal andere collegasRegio Art Rijnmond (RAR) begonnen,ik heb 10 jaar lang de RAR-exposities inde Stadsgalerie Brielle georganiseerd.Nu is mijn bemoeienis met RAR beperkttot het mede organiseren van de BCE,maar ik voel me nog wel betrokken bijhet wel en wee van RAR, legt ze uit.

  De schilderijen van Angeline balancerenop de grens tussen abstract en figuratief.Ze haalt haar inspiratie uit muziek, natuuren pozie, met name haikus. Ik werk metacrylverf als ondergrond, meestal maak ikde schilderijen af met olieverf . Angelinemaakt ook portretten en geeft hier ookles in. Mijn portretten maak ik vaak inopdracht, ik werk hierbij met pastelkrijt.Ook maakt ze vaak tweeluiken. Ik benvan een eeneiige tweeling en laat mij altijdleiden door mijn gevoel en intutie. Twee-luiken zijn voor mij een manier om deverbondenheid met mijn zus uit te dra-gen, vertelt ze.

  Herkenbaar aan haar schilderijen is vaakde kleur blauw, de kleur van de zee. Inhaar volgende expositie is dit echter niethet geval, hier kunt u de regenboogkleurenin terugvinden. Ze vertelt: Mijn moedervroeg of ik voor haar een schilderij wildemaken met regenboogkleuren en bloemen.Deze kleuren bevielen mij goed en daaromheb ik meerdere schilderijen in dezekleuren gemaakt. Ik draag de expositiedan ook op aan mijn inmiddels overledenmoeder.

  Bent u genteresseerd in het werk vanAngeline Rosendaal? Neem dan een kijkjetijdens haar expositie van 25 mei t/m 22juni in de RAR galerie, Noordeinde 7/9 inSpijkenisse.

  U kunt meer van haar werk bekijken ophaar website: www.angelinerosendaal.nl ofu kunt een mailtje sturen naar: [email protected]

  riel

  lehe

  eftp

  assi

  evo

  orku

  nst!

  Briel

  leke

  ntee

  ngr

  oota

  anta

  lkun

  stena

  ars(

  acad

  emici

  enau

  todid

  acte

  n).D

  eget

  oond

  ekun

  stwer

  ken

  zijn

  zeer

  geva

  rieer

  din

  tech

  niek,

  vorm

  enbe

  teke

  nis.Z

  ezij

  ndo

  orBr

  ielse

  kuns

  tena

  ars

  verv

  aard

  igd

  en/o

  fwor

  den

  inBr

  ielle

  teko

  opaa

  ngeb

  oden

  .

  Angelin

  eR

  osendaal

 • 1 aprilmuseum in oprichtingTekst: Marijke HoltropFotografie: Archief CMB

  De vestingstad Brielle is klein en heeft een inwoneraantal van 16.000. Maar de Brielse bevolking is

  groot(s) in het nemen van initiatieven. Onlangs hebben twee Briellenaren het initiatief genomen voor de

  oprichting van een museum dan wel oudheidkamer, waarin de vieringen van 1 april 1572 gepresenteerd

  worden. En van de initiatiefnemers is Ad Hoogerwerf. Hij schreef in 2011 een boek over de vieringen

  van 1 april 1572 door de eeuwen heen, genaamd Heerlijke Gekte. Het boek is rijkelijk gellustreerd met

  fotos van John de Pater. De tweede initiatiefnemer is Robert Jansen, ook bekend als n van de

  belangrijkste Spanjaarden binnen de 1 aprilvereniging. De 1 aprilvereniging is de rechtspersoon die

  het in oprichting zijnde museum onder zijn hoede gaat nemen.

  van 1 april 1572 door de eeuwen heen, genaamd

  worden. En van de initiatiefnemers is Ad Hoogerwerf. Hij schreef in 2011 een boek over de vieringen

  oprichting van een museum dan wel oudheidkamer, waarin de vieringen van 1 april 1572 gepresenteerd

  groot(s) in het nemen van initiatieven. Onlangs hebben twee Briellenaren het initiatief genomen voor de

  De vestingstad Brielle is klein en heeft een inwoneraantal van 16.000. Maar de Brielse bevolking is

  2 door de eeuwen heen, genaamd

  n de initiatiefnemers is Ad Hoogerwerf. Hij schreef in 2011 een boek over de vieringen

  een museum dan wel oudheidkamer, waarin de vieringen van 1 april 1572 gepresenteerd

  emen van initiatieven. Onlangs hebben twee Briellenaren het initiatief genomen voor de

  Brielle is klein en heeft een inwoneraantal van 16.000. Maar de Brielse bevolking is

  Heerlijke Gektegenaamd

  d Hoogerwerf. Hij schreef in 2011 een boek over de vieringen

  dheidkamer, waarin de vieringen van 1 april 1572 gepresenteerd

  nlangs hebben twee Briellenaren het initiatief genomen voor de

  en inwoneraantal van 16.000. Maar de Brielse bevolking is

  . Het boek is rijkelijk gellustreerd mete

  ef in 2011 een boek over de vieringen

  eringen van 1 april 1572 gepresenteerd

  lenaren het initiatief genomen voor de

  000. Maar de Brielse bevolking is

  ustreerd met

  de vieringen

  gepresenteerd

  omen voor de

  volking is

  het in oprichting zijnde museum onder zijn hoede gaat nemen.

  belangrijkste Spanjaarden binnen de 1 aprilvereniging. De 1 aprilvereniging is de rechtspersoon die

  fotos van John de Pater. De tweede initiatiefnemer is Robert Jansen, ook bekend als n van de

  g zijnde museum onder zijn hoede gaat nemen.

  panjaarden binnen de 1 aprilvereniging. De 1 aprilvereniging is de rechtspersoon die

  de Pater. De tweede initiatiefnemer is Robert Jansen, ook bekend als n van de

  jn hoede gaat nemen.

  prilvereniging. De 1 aprilvereniging is de rechtspersoon die

  iatiefnemer is Robert Jansen, ook bekend als n van de

  vereniging is de rechtspersoon die

  nsen, ook bekend als n van de

  rsoon die

  n van de

 • City Management Brielle I 9

  Hoogerwerf en Jansen zochten in het najaar van 2012 de publiciteit en deelden hun droom met de buitenwereld: een 1 april-museum met als onderwerp de geschiedenis van de 1 aprilvieringen van de Brielse be-volking door de eeuwen heen. Zij plaatsten een oproep in de media en via Facebook. Dat leverde veel reacties op: zoals oud-Brielle-naren die fotos en kleding van vroeger ter beschikking stelden, Rens van Adrighem die aanbood een model van het (door hem ontworpen) geuzenschip te maken en Joost Peeren die zijn collectie schilderijen van Fons Lbker in bruikleen wil geven. Ook andere culturele instellingen waren positief: de Historische Vereniging de Brielse Maasmond, de Molenstichting, de museumcommissie.

  De vraag is gerezen of het museum in op-richting niet een overlapping zou hebben met De Tachtigjarige Oorlog. Historisch Museum Den Briel. Het antwoord daarop is echter een nee. Het honderd jaar oude museum en het nieuwe museum zouden elkaar in meerdere opzichten juist kunnen ondersteunen en aanvullen. In het Historisch Museum Den Briel, dat de Tachtigjarige Oorlog als centraal thema heeft, worden in De Waag de vieringen belicht van 1872 (met Koning Willem III), van 1922 (met Koningin Wilhelmina, Prinses Juliana en Koningin-moeder Emma) en van 1972

  (met Koningin Juliana). Deze vieringen worden gepresenteerd aan de hand van bij-voorbeeld de hamer van Koning Willem III en de trom uit 1872, herdenkingsdoeken, herdenkingspenningen, jubileumpijpjes, RULJLQHOH OPEHHOGHQ HQ IRWRV +HWmuseum in oprichting belicht met name de 1 aprilvieringen gezien vanuit het perspectief van de 1 aprilvereniging, die in 1939 werd opgericht, en de deelnemers aan de 1 april-feesten. De initiatiefnemers hopen dat het nieuwe museum in 2014, wanneer de 1 aprilvereniging 75 jaar bestaat, zijn deuren voor het publiek kan openzetten.

  Hoogerwerf en Jansen hebben een museum voor ogen waarin een permanente expositie gepresenteerd wordt over de historische vieringen en waarin veel fotos te zien zijn van 1872 tot heden, harnasstukken, wapens, kleding, het verhaal van de geuzen-naald en de Spaanse naald, de bouw van het geuzenschip, gellustreerde verhalen over PDUNDQWH JXUHQ KHW YHUHQLJLQJVOHYHQ GHverenigingsuitstapjes naar andere plaatsen, herdenkingsborden en 1 april in de pers (van krant tot tv), zo stelt Hoogerwerf enthou-siast. Het museum moet van april tot en met oktober opengesteld zijn voor het publiek. De initiatiefnemers willen educatieve projecten aanbieden waarin een lesbrief en de ontvangst van schoolgroepen zijn inbegrepen.

  Een locatie hebben de betrokkenen ook al in gedachten: het Kruithuis op de Brielse wallen. Dit historische bouwwerk is in gebruik door de Molenstichting voor een educatief project over de molen voor de groepen 5 van het primair onderwijs in Brielle. Omdat maar de helft van een schoolgroep tegelijkertijd in de molen kan zijn, gaat de andere helft naar het naastgelegen Kruithuis. Daar zouden de leerlingen, in plaats van dat zij knutselen, informatie kunnen verkrijgen over de 1 aprilvieringen. Het 1 aprilmuseum zou ook een winkeltje moeten omvatten.

  De initiatiefnemers hebben inmiddels een werkgroep geformeerd die een programma van eisen heeft opgesteld en een opsomming van vragen heeft samengesteld: hoeveel elektriciteit is er nodig, wat kost het om een zolder (vide) aan te leggen die extra ruimte

  oplevert, hoe moet de verwarming gerealiseerd worden, de vochtregulering, de inrichting, de openstelling voor het publiek etc. Antwoorden hierop zijn nodig om het project van de grond te krijgen. Verder wordt gezocht naar sponsors, subsidiemogelijkheden en andere vormen van inkomsten.

  In de aanloop naar en op 1 april 2013 heeft het museum in oprichting een voorproefje gegeven van het nieuwe museum. In de Sint-Catharijnekerk namelijk waren twee vitrines over de 1 aprilvieringen ingericht. En overduidelijk met de watergeuzen als onderwerp en voorzien van onder meer een steekwapen, fotos, krantenknipsels en een geuzenvlag. De andere vitrine, met gele en rode accenten, had de verslagen Spanjaarden als onderwerp en toonde onder meer fotos, knipsels en een replica van een Spaanse helm.

  h t t lde molen kan zijn,

  an een schoolgroep tegelijkertijd inde helft vhet primair onderwijs in Brielle.project over de molen vdoor de Molenstichting voor een educatiefwallen. Dit historische bouwwerk is in gebruikin gedachten:Een locatie hebben de betrokkenen ook al

  D d dl K ithuis.gaat de andere helft naaran zijn,

  een schoolgroep tegelijkertijd inOmdat maaronderwijs in Brielle.

  oor de groepen 5 vanr de molen vlenstichting voor een educatiefhistorische bouwwerk is in gebruik

  het Kruithuis op de Brielsen:hebben de betrokkenen ook al

  City Management Brielle

  I d l 1

  vormen van inkomsten.sponsors, subsidiemogelijkheden en andere

  erder wordt gezocht naargrond te krijgen. Vhierop zijn nodig om het project van deopenstelling voor het publiek etc. Antwoorden

  de vochtregulering, de inrichting, deworden,hoe moet de verwarming gerealiseerdoplevert,

  k

  9Iment Briellee

  il 2013 heeft

  den en anderet gezocht naarct van de

  etc. Antwoordene inrichting, de

  ming gerealiseerd

  beschikking stelden, Rens van Adrighem naren die fotos en kleding van vroeger ter leverde veel reacties op: zoals oud-Brielleeen oproep in de media en via Facebook. Dat volking door de eeuwen heen. Zij plaatsten van de 1 aprilvieringen van de Brielse bemuseum met als onderwerp de geschiedenis hun droom met de buitenwereld: een 1 aprilnajaar van 2012 de publiciteit en deelden

  ansen zochten in hetHoogerwerf en J

  van Adrighem van vroeger ter

  -oals oud-Briellevia Facebook. Dat

  een. Zij plaatsten -n de Brielse be

  rp de geschiedenis -wereld: een 1 april

  teit en deelden chten in het

  zolder (vide) aan te leggen die extra ruimteelektriciteit is er nodig,van vragen heeft samengesteld:van eisen heeft opgesteld en een opsommingwerkgroep geformeerd die een programmaDe initiatiefnemers hebben inmiddels een

  een winkeltje moeten omvatten.aprilvieringen. Het 1 aprilmuseum zou ookinformatie kunnen verkrijgen over de 1leerlingen, in plaats van dat zij knutselen,het naastgelegen Kruithuis.

  ) aan te leggen die extra ruimtewat kost het om eenis er nodig,

  hoeveelheeft samengesteld:eeft opgesteld en een opsomminggeformeerd die een programmafnemers hebben inmiddels een

  je moeten omvatten.en. Het 1 aprilmuseum zou ookkunnen verkrijgen over de 1n plaats van dat zij knutselen,

  Daar zouden delegen Kruithuis.

  an een Spaanse helm.knipsels en een replica vals onderwerp en toonde onder meer foto

  had de verslagen Spanjaardenrode accenten,De andere vitrine,geuzenvlag.fotos, krantenknipsels en eensteekwapen,

  onderwerp en voorzien van onder meer eenEn overduidelijk met de watergeuzen alsvitrines over de 1 aprilvieringen ingericht.Sint-Catharijnekerk namelijk waren tweegegeven van het nieuwe museum.het museum in oprichting een voorproefjeIn de aanloop naar en op 1 april 2013 heeft

  n Spaanse helm.s,r meer foto

  en Spanjaardenmet gele en

  ipsels en eennder meer eenergeuzen alsn ingericht.waren twee

  In deum.voorproefje

  ril 2013 heeft

  de Molenstichting, de museumcommissie.Historische Vereniging de Brielse Maasmond,culturele instellingen waren positief: de Lbker in bruikleen wil geven. Ook andere Peeren die zijn collectie schilderijen vontworpen) geuzenschip te maken en Joost die aanbood een model van het (door hem beschikking stelden, Rens van Adrighem

  eumcommissie.Brielse Maasmond,en positief: de ven. Ook andere

  an Fonshilderijen ve maken en Joost n het (door hem van Adrighem zolder (vide) aan te leggen die extra ruimte) aan te leggen die extra ruimte an een Spaanse helm.knipsels en een replica v n Spaanse helm.

  herdenkingsborden en 1 april in de pers (van verenigingsuitstapjes naar andere plaatsen, PDUNDQWH JXUHQ KHW YHUHgeuzenschip, gellustreerde verhalen over naald en de Spaanse naald, de bouw van het wapens, kleding, het verhaal van de geuzenvan 1872 tot heden, harnasstukken, vieringen en waarin veel fotos te zien zijn gepresenteerd wordt over de historische voor ogen waarin een permanente expositie Hoogerwerf en Jansen hebben een museum

  Oorlog als centraal thema heeft,pril in de pers (van andere plaatsen, HQLJLQJVOHYHQ GHe verhalen over , de bouw van het

  -aal van de geuzenrnasstukken, otos te zien zijn de historische

  manente expositie bben een museum

  Museum Den Briel, dat de Tachtigjarigeondersteunen en aanvullen.elkaar in meerdere opzichten juist kunnenmuseum en het nieuwe museum zoudenis echter een nee. Het honderd jaar oudeMuseum Den Briel

  De Tachmet richting niet een overlapping zou hebbenDe vraag is gerezen of het museum in op

  wordencentraal thema heeft,Den Briel, dat de Tachtigjarige

  hcchsIn het Historinen en aanvullen.meerdere opzichten juist kunnenen het nieuwe museum zoudenen nee. Het honderd jaar oude

  . Het antwoord daaropDen BrielHistorisch.tigjarige Oorlogach

  iet een overlapping zou hebben-s gerezen of het museum in op

  en de deelnemers aan de 1 aprilopgericht,die in 1939 werdereniging,van de 1 aprilv

  1 aprilvieringen gezien vanuit het perspectiefmuseum in oprichting belicht met name deRULJLQHOH OPEHHOGHQ HQ IRW

  jubileumpijpjes,herdenkingspenningen,herdenkingsdoeken,en de trom uit 1872,

  voorbeeld de hamer van Koning Willem IIIworden gepresenteerd aan de hand van bij

  Deze vieringen(met Koningin Juliana).

  -aan de 1 aprilin 1939 werdhet perspectief

  ht met name deRV +HWleumpijpjes,kingsdoeken,ning Willem III

  -e hand van bije vieringen

  inbegrepen. zijn schoolgroepen van aanbieden waarin een lesbrief en de ontvangstinitiatiefnemers willen educatieve projecten oktober opengesteld zijn voor het publiek.siast. Het museum moet van april tot en met krant tot tv), zo stelt Hoogerwerf enthou

  Koningin-moeder Emma) en van 1972

  begrepen. ief en de ontvangst

  ucatieve projecten Deoor het publiek.

  an april tot en met -oogerwerf enthou

  Koningin Wilhelmina,(met Koning Willem III),

  aag de vieringen belicht van 1872in De WOorlog als centraal thema heeft,

  moeder Emma) en van 1972Prinses Juliana enWilhelmina,

  an 1922 (metvng Willem III),ag de vieringen belicht van 1872

  wordencentraal thema heeft,

  deuren voor het publiek kan openzetten.de 1 aprilvereniging 75 jaar bestaat,het nieuwe museum in 2014,

  De initiatiefnemers hopen datfeesten.en de deelnemers aan de 1 aprilopgericht,

  openzetten.zijnestaat,

  wanneerhopen dat

  -aan de 1 april

 • Waar je Brielle ook binnenkomt, het centrum en de haven ademen een sfeer van vervlogen tijden. Met ruim 400 hectare wateroppervlak, zijn historische ambiance, stranden en duinen, de weidse natuur en het polderlandschap dichtbij is Brielle een perfecte omgeving voor een kort of langdurig bezoek.

  Meer weten over het Brielse Meer of verblijven in Brielle? Kijk dan op www.brielle.nl

  Niet voor niets zeggen we hier in Brielle ook wel: BRIELLE, het beste aan de Maas! De Brielse Maas, beter bekend als het Brielse Meer, is een fraai recreatie-gebied van zon 800 hectare. Het water in en rond Brielle is speciaal ingericht voor de watersporter. Rondom het meer zijn er aanlegsteigers, waarvan een aantal is voorzien van alle moderne faciliteiten. Tevens zijn in de omgeving van deze steigers veel recreatiemogelijkheden te vinden. Ook zijn er diverse campings waar men van het water en de watersport kan genieten. En in de oude binnenstad is het mogelijk een ligplaats te reserveren voor boten en schepen in de maritieme haven.

  L

  Verblijven in Brielle en vertoeven aan het Brielse Meer.

  Het lekkerste stukje Brielle, zeker als de zon schijnt!

  Tekst: Liesbeth Klee-KokFotografie: Archief CMB

  van deze steigers veel recreatiemogelijkheden te vinden.van alle moderne faciliteiten. Tevens zijn in de omgevingmeer zijn er aanlegsteigers, waarvan een aantal is voorzienis speciaal ingericht voor de watersporter. Rondom hetgebied van zon 800 hectare. Het water in en rond Briellebeter bekend als het Brielse Meer, is een fraai recreatie-BRIELLE, het beste aan de Maas! De Brielse Maas,Niet voor niets zeggen we hier in Brielle ook wel:

  veel recreatiemogelijkheden te vinden.faciliteiten. Tevens zijn in de omgevinggsteigers, waarvan een aantal is voorzienht voor de watersporter. Rondom het00 hectare. Het water in en rond Briellehet Brielse Meer, is een fraai recreatie-ste aan de Maas! De Brielse Maas,gen we hier in Brielle ook wel:

  te vinden.omgeving

  al is voorziendom hetrond Briellerecreatie-Maas,el:

  Kijk dan op www.Meer weten over het Brielse Meer of verblijven in Brielle?

  kort of langdurig bezoek.

  zijn historische ambiance,een sfeer van vervlogen tijden.Waar je Brielle ook binnenkomt,

  nlbrielle.w.er het Brielse Meer of verblijven in Brielle?

  ig bezoek.

  de weidse natuur en stranden en duinen,ambiance,Met ruim 400 hectare wateroppervlak, ervlogen tijden.

  het centrum en de haven ademen ook binnenkomt,

  Brielle?

  oor een e weidse natuur en tare wateroppervlak, de haven ademen

  schepen in de maritieme haven.is het mogelijk een ligplaats te reserveren voor boten ende watersport kan genieten. En in de oude binnenstadOok zijn er diverse campings waar men van het water envan deze steigers veel recreatiemogelijkheden te vinden.

  ritieme haven.n ligplaats te reserveren voor boten engenieten. En in de oude binnenstadcampings waar men van het water en

  veel recreatiemogelijkheden te vinden.

  r boten ennenstadet water ente vinden.

 • City Management Brielle I 11

  Leer je eigen stad nog beter kennen! Dit jaar is het precies 300 jaar geleden dat de vestingwerken rondom Brielle hun huidige vorm kregen. Rondom de wallen zullen er dit jaar, om hier aandacht aan te geven, diverse activiteiten worden georganiseerd. Vorige maand is een speciaal team, dat bestaat uit vrijwilligers, al begonnen met het onderhoud en opknappen van de kanonnen.

  De meeste Briellenaren weten wel iets over het ontstaan van de vestingwerken en over de vestingwallen zoals die er nu uitzien. Maar de kans is groot dat je er veel minder van weet dan je in eerste instantie denkt. Een wandeling met een stadsgids kan wat dat be-treft heel verrassend zijn. Zeker zo in de eigen woonplaats want, wees eerlijk, wie doet dat nou? Op ontdekkingsreis in de eigen woon-plaats en daarbij werkelijk tot de ontdekking komen dat er nog vl te ontdekken is, is een

  Vaderdag3e zondag in juni...Het wordt weer Vaderdag! Een dag om je vader in het zonnetje te zetten, te bedan-ken voor zijn liefde en steun. In Brielle is er meer dan genoeg aanbod. Daardoor is de kans op slagen hier z groot, dat je de enige man die onvoorwaardelijk van je houdt, achterover kunt laten slaan met zon onverwacht of verrassend cadeau. Brielle is het adres om eens out of the box te denken en iets geks te verzinnen. Goed rondkijken bij de plaatselijke winkeliers en horeca wordt hierbij van harte aanbevolen. Maar uiteraard denken zij ook graag met je mee! Mede door deze inspirerende en geruststellende tips zou Vaderdag op deze manier nog wel eens kunnen uitgroeien tot n van de leukste zondagen van het seizoen zeker in Brielle!

  bijzonder leuke ervaring! Echt de moeite van het proberen meer dan waard.

  De gidsen van de Gidsengroep Brielle lopen enthousiast mee en prikkelen je nieuwsgierig-heid graag. Door hierbij af en toe je kennis over Brielle n de vestingwerken op de proef te stellen, wordt het steeds leuker en boeiender. Faalangst hoef je niet te hebben, er worden geen cijfers gegeven, je slaagt altijd!

  En natuurlijk is dit niet alleen voor de Brielle-naren interessant, maar voor een ieder die een bezoek aan Brielle brengt!

  V

  is de kans op slagen hier z groot,is er meer dan genoeg aanbod. Daardoorken voor zijn liefde en steun.vader in het zonnetje te zetten,

  aderdag! Een dag om jeHet wordt weer V3e zondag in juni...Vaderdag

  City Management Brielle

  dat jegroot,od. Daardoor

  In Briellen.-te bedanten,

  Een dag om je

  11Ient Briellee

  aderdag op deze manier nog welzou Vdeze inspirerende en geruststellende tipszij ook graag met je mee! Mede doorharte aanbevolen. Maar uiteraard denkenwinkeliers en horeca wordt hierbij vGoed rondkijken bij de plaatselijkebox te denken en iets geks te verzinnen.Brielle is het adres om eens out of thezon onverwacht of verrassend cadeau.je houdt, achterover kunt laten slaan metde enige man die onvoorwaardelijk van

  p g

  ier nog weltstellende tips

  Mede dooreraard denken

  anhierbij vatselijkete verzinnen.

  s out of theend cadeau.aten slaan metaardelijk van

  jg ,

  i i dijaar, om hier aandacht aan te gev

  Rondom de wallen zullen er ditvorm kregen.vestingwerken rondom Brielle hun huidigeDit jaar is het precies 300 jaar geleden dat debeter kennen!Leer je eigen stad nogj gb t k !

  ii dersediven,n te gev

  wallen zullen er ditrielle hun huidigejaar geleden dat de

  nog

  zeker in Brielle!leukste zondagen van het seizoeneens kunnen uitgroeien tot n van de

  eizoenn van de

  treft heel verrassend zijn. Zwandeling met een stadsgids kan wat dvan weet dan je in eerste instantie denkt.Maar de kans is groot dat je er veel minderde vestingwallen zoals die er nu uitzien.het ontstaan van de vestingwerken en ovDe meeste Briellenaren weten wel iets over

  en opknappen van de kanonnen.al begonnen met het onderhoudvrijwilligers,

  maand is een speciaal team,iteiten worden georganiseerd.activ

  negieedeker zo in Z-ebtaatids kan wat d

  Eennstantie denkt.je er veel minderer nu uitzien.

  erngwerken en oveten wel iets over

  onnen.met het onderhoud

  dat bestaat uitm,origeVaniseerd.

  komen dat er nog vl te ontdekken is, is eenplaats en daarbij werkelijk tot de ontdekking

  Op ontdekkingsreis in de eigen woonnou?wees eerlijk,woonplaats want,

  treft heel verrassend zijn. Z

  ontdekken is, is eenk tot de ontdekking

  -in de eigen woonwie doet datrlijk,

  negieedeker zo in Z

  wordt het steeds leuker en boeiender.stellen,over Brielle n de vestingwerken op de proef te

  Dheid graag.enthousiast mee en prikkelen je nieuwsgierigDe gidsen van de Gidsengroep Brielle lopen

  het proberen meer dan waard.bijzonder leuke ervaring! Echt de moeite van

  dt het steeds leuker en boeiender.n de vestingwerken op de proef teDoor hierbij af en toe je kennis

  -mee en prikkelen je nieuwsgierigan de Gidsengroep Brielle lopen

  n meer dan waard.uke ervaring! Echt de moeite van

  e

  bezoek aan Brielle brengt!naren interessant,En natuurlijk is dit niet alleen voor de Brielle

  geen cijfers gegeven,Faalangst hoef je niet te hebben,

  wordt het steeds leuker en boeiender.stellen,

  Brielle brengt!maar voor een ieder die eenessant,

  -jk is dit niet alleen voor de Brielle

  je slaagt altijd!gegeven,er wordenoef je niet te hebben,

  dt het steeds leuker en boeiender.

  n

 • Zomermarkten op woensdag Allereerst komt er weer een vijftal zomermarkten. Deze zijn altijd op de woensdag en hebben soms een thema. De eerste zomermarkt is op woensdag 24 juli en is een algemene zomermarkt, met van alles wat dus. De week er op, de 31ste, is er een Boekenmarkt. Deze klein-schalige maar o zo gezellige markt mag zich altijd verheugen op een groot aantal bezoekers. Op woensdag 7 augustus is er een grotere zomermarkt dan gewoonlijk met ook hier weer een groot aanbod. Hierbij doet de Turfkade ook mee. De week daarna, de 14e, is het tijd voor een sfeervolle en knusse Antiek- en Curiosamarkt. Net als de Boekenmarkt kenmerkt ook deze markt zich door een kleinschalig en intiem karakter. Aan alles komt een eind, zo ook aan de zomer-markten. Wel een reden om de laatste zomermarkt van dit jaar, op woensdag 21 augustus, iets extras mee te geven. Deze markt loopt van 10.00 uur s morgens tot 20.00 uur s avonds. Met veel muziek en straattheater op de dag en met ook s avonds een leuk programma met muziek en een goed aanbod van de horeca!

  Voor je het weet is het zomer! We zitten nu nog wel midden in het voorjaar, maar de langste dag is niet meer zo heel ver weg. De hoogste tijd om eens te kijken wat er deze zomer zoal te doen zal zijn in Brielle.

  Zondaagse- en Zomeractiviteiten in Brielle

  Tekst: Liesbeth Klee-KokFotografie: Archief CMB

  er deze zomer zoal te doen zal zijn in Brielle.zo heel ver weg. De hoogste tijd om eens te kijken watmidden in het voorjaar, maar de langste dag is niet meerVoor je het weet is het zomer! We zitten nu nog wel

  l te doen zal zijn in Brielle.e hoogste tijd om eens te kijken watrjaar, maar de langste dag is niet meers het zomer! We zitten nu nog wel

  ken watniet meer

  g wel

  voor een sfeervolle en knusse Antiek- en Curiosamarkt. Net als de Hierbij doet de Turfkade ook mee. De week daarna,zomermarkt dan gewoonlijk met ook hier weer een groot aanbod. groot aantal bezoekers.schalige maar o zo gezellige markt mag zich altijd verheugen op een

  De week er op, de 31ste,wat dus.op woensdag 24 juli en is een algemene zomermarkt,de woensdag en hebben soms een thema.Allereerst komt er weer een vijftal zomermarkten. Deze zijn altijd op Zomermar

  olle en knusse Antiek- en Curiosamarkt. Net als de Turfkade ook mee. De week daarna,n gewoonlijk met ook hier weer een groot aanbod.

  Op woensdag 7 augustus is er een grotere zoekers.o zo gezellige markt mag zich altijd verheugen op een

  is er een Boekenmarkt. Deze kleinek er op, de 31ste,4 juli en is een algemene zomermarkt,

  De eerste zomermarkt is n hebben soms een thema.er weer een vijftal zomermarkten. Deze zijn altijd op

  oensdagkten op w

  markt. Net als de is het tijd de 14e,na,

  n groot aanbod. is er een grotere verheugen op een

  -nmarkt. Deze kleinmet van alles rkt,

  te zomermarkt is . Deze zijn altijd op

  met muziek en een goed aanbod van de horeca! en straattheater op de dag en met ook

  00 uur s morgens tot 20.van 10.woensdag 21 augustus, iets extra

  el een reden om de laatste zomermarkt van dit jaar,Wmarkten.en intiem karakter.

  een goed aanbod van de horeca! onds een leuk programma s avr op de dag en met ook

  00 uur s avonds.s morgens tot 20.s mee te geven. Deze markt loopt ugustus, iets extra

  en reden om de laatste zomermarkt van dit jaar,zo ook aan de zomerAan alles komt een eind,kter.

  en leuk programma eel muziek Met v.

  Deze markt loopt op kt van dit jaar,

  -ok aan de zomer

 • City Management Brielle I 13

  Zondag in BrielleMaar ook op de zondagen zal er veel te doen zijn en is er aandacht voor onder andere sport en spel, voor straattheater en voor muziek op straat. Daarnaast komt er op twee zondagen een Vestingmarkt met oude ambachten, n op 21 juli en n op 18 augustus.

  Maar buiten de zomermarkten en de zon-daagse activiteiten staat Brielle bomvol met leuke en interessante activiteiten in de zomer.

  Brielle Achter De VoordeurDit jaar vindt Brielle achter de Voordeur plaats op 22 juni. Ook dit jaar staat Brielle weer in het teken van theater op onverwachte plekken. Op deze dag kun je overal non-stopvoorstel-lingen tegen komen. De routekaarten zijn weer te verkrijgen bij de VVVs of de verschillende locaties. Het wordt weer een spectaculaire dag!Voor meer informatie: www.cultuurwebbrielle.nl

  Een overzicht om alvast in de agenda te noteren! Stelling van Voorne 18 meiBrielse Meer Spektakel 25 meiVaderdag 16 juniBrielle Achter de Voordeur 22 juniOrgelconcerten Catharijnekerk Elke twee wekenVan twee walletjes eten 6, 7 juliKoopzondag & activiteiten 7 juliKoopzondag & activiteiten 14 juliKoopzondag & activiteiten 21 juliZomermarkt 24 juliKoopzondag & Brielle Blues 28 juliBoekenmarkt 31 juliZomermarkt 7 augustusKoopzondag & activiteiten 11 augustusAntiek- en Curiosamarkt 14 augustusKoopzondag & activiteiten 18 augustusAvond zomermarkt 21 augustusKoopzondag & activiteiten 25 augustusSpeelstad 7, 8 en 9 augustusJeugd Wieler Tour 1 tot 6 augustusKoopzondag & activiteiten 4 augustusVertelfestival 3 augustusBruisend Brielle inclusief Woonbeurs 31 augustusKoopzondag & Voorronde standwerken 1 septemberOpen monumenten Klassendag 13 septemberOpen Monumentendag 14,15 septemberBrielle Beatz 13 & 14 septemberBig Band festival 21 septemberBeeldend en Schrijvend 21, 22 septemberOpenhuizen route 29 september

  Dit jaar is het 300 jaar geleden dat onze ves-ting in haar huidige vorm voltooid werd. Wat zou Brielle zijn zonder haar vestingwerken? Onze wallen zijn kenmerkend voor Den Briel en kennen een bijzondere historie. Het is daarom mooi dat 2013 in het teken staat hiervan.

  Op www.levedevestingbrielle.nl, kunt u fotos bekijken, plattegronden, oude verhalen lezen, zien wat er dit jaar op het programma staat en zelf reageren op berichten rondom de verdedigingswerken van Brielle.

  S T . K U N S T & C U L T U U R

  BREStheaterBRESfilm

  Leve de Vesting Brielle!

  Op zondag 26 mei 2013 sluiten wij het seizoen af met %5(6OP 7RXV (QVHPEOH,een hartverwarmende Franse komedie. Met o.a. Jane Fonda en Geraldine Chaplin in onvergete-lijke prachtrollen. Vijf gepensioneerde vrienden verschillen van elkaar qua karakter. Alle vijf worden ze een dagje ouder en besluiten hun oude dag samen door te brengen. Sterker nog: ze gaan in n huis samenwonen! Aanvang: 20.00 uur

  Ook in 2013-2014 wordt er op 8 zondagavon-GHQ %5(6OP JHRUJDQLVHHUG 8 NXQW XZ OPavonden al vastleggen door het kopen van een voordelig passe-partout voor 50,-. U betaalt dan slecht 6,25 per kaart i.p.v. 8,00. Meer LQIRUPDWLH RYHU %5(6OP RI RYHU GH QLHXZHseizoensbrochure: www.brestheater.nl

  n op 18 augustus. met oude ambachten, n op 21 juli en er op twee zondagen een Vestingmarkt

  straat. Daarnaavoor muziek op enandere sport en spel, voor straattheater doen zijn en is er aandacht voor onder Maar ook op de zondagen zal er veel te Zondag in Brielle S T .

  n op 21 juli en Vestingmarkt

  komt st. Daarnaar straattheater ht voor onder n zal er veel te

  BREi f

  zondag 26 mei 2013Op

  K U N S T.

  ESfilmBREStheater

  O%5(6O 7 ( Etsluiten wij hetg 26 mei 2013

  City Management Brielle

  TC U L&

  theater

  13Ient Briellee

  U U R

  de zomer. met leuke en interessante activiteiten in daagse activiteiten staat Brielle bomvol Maar buiten de zomermarkten en de zon

  OP

  e activiteiten in Brielle bomvol

  -arkten en de zon

  GHQ %5(6Ook in 2013-2014 wordt er op 8 zondagavon

  Aanvang: 20.00 uurze gaan in n huis samenwonen!oude dag samen door te brengen.worden ze een dagje ouder en besluiten hunverschillen van elkaar qua karakter. Alle vijflijke prachtrollen. VJane Fonda en Geraldine Chaplin in onveen hartverwarmende Franse komedie. Met o.seizoen af met

  OPP JHRUJDQLVHHUG 8 NXQW XZ --2014 wordt er op 8 zondagavon

  20.00 uurn huis samenwonen!

  Sterker nog:men door te brengen.en dagje ouder en besluiten hunvan elkaar qua karakter. Alle vijf

  riendenijf gepensioneerde vollen. V-ergeteen Geraldine Chaplin in onva.warmende Franse komedie. Met o.,OH%5(6OP 7RXV (QVHPEmet

  B i ll A ht d V dVaderdagBrielse Meer SpektakelStelling van Voornein de agenda te noter

  erzicht om alvvEen o

  h k

  seizoensbrochure:

  22 j i16 juni25 mei18 mei

  en!erren!astv

  Dit jaar vindt Brielle achter de V

  Brielle Achter De V

  LQIRUPDWLH Rdan slecht 6,voordelig passe-partout vavonden al vastleggen door het kopen v

  OPGHQ %5(6

  h l kken.

  restheater.nl

  hoordeur plaats op 22 juni.ndt Brielle achter de V

  lle Achter De V

  www.bchure:OP RI RYHU GH QLHXZHYHU %5(6

  Meer 8,00.v.p.25 per kaart i.6,U betaaltoor 50,-.asse-partout v

  an eenvastleggen door het kopen vOPP JHRUJDQLVHHUG 8 NXQW XZ

  d d k j lOok dit jaar staat Brielle weer inats op 22 juni.

  deuroorVVoor

  lrielle weer in

  Antiek en CuriosamarktKoopzondag & activiteitenZomermarktBoekenmarktKoopzondag & Brielle BluesZomermarktKoopzondag & activiteitenKoopzondag & activiteitenKoopzondag & activiteitenVan twee walletjes etenOrgelconcerten Catharijnekerk Brielle Achter de Voordeur

  Voor meer i

  ou Brielle zijn zonder haar vestingwerken?14 augustus11 augustus

  7 augustus31 juli28 juli24 juli21 juli14 juli

  7 juli6, 7 juli

  Elke twee wekenrk 22 juni

  Hlocaties.lingen tegen komen. De routekaarten zijn weer te vhet teken van theater op onv

  ting in haar huidige vDit jaar is het 300 jaar geleden dat onze v

  Lev

  e: www.cultuurweb

  Onze

  nformatieer iHet wordt weer een spectaculaire dag!

  en komen. De routekaarten zijn weer te verwachte plekken.van theater op onv

  ijn zonder haar vestingwerken?at orm voltooid werd. Whuidige v-eset 300 jaar geleden dat onze v

  estine de VVesting Brielle!

  elle.nl

  ien wat er dit jaar op het programma

  ribwebag!

  s of de verschillendeVVVVerkrijgen bij de VVVeer te vOp deze dag kun je overal non-stopvoorstelen.

  lezen,fotos bekijken, plattegronden,

  www.levedevestingbrielle.nlOp

  ng Brielle!

  verschillende

  et programma

  -stopvoorstel

  oude verhalen kunt u ,ielle.nl

  Open MonumentendagOpen monumenten KlassendKoopzondag & Voorronde standwerkenBruisend Brielle inclusief WoonbeursVertelfestivalKoopzondag & activiteitenJeugd Wieler TourSpeelstadKoopzondag & activiteitenAvond zomermarktKoopzondag & activiteitenAntiek- en Curiosamarkt

  mooi dat 2013 in het teken staat hiervan.

  14 15 september13 septemberdag

  1 septemberdwerkensutsugua13onbeurs

  3 augustus4 augustus

  1 tot 6 augustus7, 8 en 9 augustus

  25 augustus21 augustus18 augustus14 augustus

  kennen een bijzondere historie.wallen zijn kenmerkend voor zou Brielle zijn zonder haar vestingwerken?

  013 in het teken staat hiervan.Het is daarom bijzondere historie.

  en Den Brielkenmerkend voor Onzeijn zonder haar vestingwerken?

  verdedigingswerken van Brielle.staat en zelf reageren op berichten rondom de

  zien wat er dit jaar op het programma lezen,e

  e.hten rondom de et programma

  Openhuizen routeBeeldend en SchrijvendBig Band festivalBrielle BeatzOpen Monumentendag

  29 september21, 22 september

  21 september13 & 14 september

  14,15 september

 • Maarland NZ 10 Brielle E [email protected] T 0181 412181

  Op HoopWatersport/Zeilmakerij

  Damesmode & AccessoiresVoorstraat 20, Brielle, 0181 47 35 14

  Vischstraat 18 I 3231 AV BrielleTel.: 0181 - 412348

  Kostuum stomen

  10,50Actie!Op vertoon van deze advertentie.

  VormgevingHuisstijlenCampagnesAdvertentiesFotografie tel. 0181 - 418455bm-mediagroep.nl

  Maarland Noordzijde 36 Brielle T 0181-415705

  HAAR VISAGIE STYLING PRODUCTEN

  Kaaistraat 23 - 3231 KC Brielle -T 0181-412168

  Het caf voorde sterke verhalen!

  Caf hetMelkmeisje

  Industrieterrein t Woud 43232 LN BrielleTelefoon (0181) 413351www.fpvo.nl

  BEZOEK OOK EENS ONZE OUTLET-STORE MET EEN RUIME SORTERINGAFGEPRIJSDE MERKFIETSEN!Uw adres voor:-elektrische fietsen-recreatiefietsen-kinderfietsen-bakfietsen-tweedehands fietsen-fietskleding-fietsaccessoires-fitness apparaten-scootmobielen & rollators-reparaties

 • vragen aan... I 1

  Heb jij al een vakantiebestemming uitgezochtvoor de zomer? Vaak gaan we weg uit Brielle,maar voor veel mensen vormt Brielle juist deideale vakantieplek. Camping de Krabbeplaatis al jarenlang voor velen een plek om tot rustte komen. Yannick en Jennifer, van OBS deBranding, mochten campingeigenaar Willemvan Egmond enkele vragen stellen.

  1. Hoe lang bestaat deze camping al enwaarom heet hij de Krabbeplaat?De camping bestaat al ongeveer 45 jaar enis vernoemd naar een oude polder het in hetRozenburgs gebied.

  2. Op uw website staat kinderenvermaken zich altijd. Waarmee kunnenkinderen zich hier vermaken en voorwelke leeftijd is de camping geschikt?Deze camping is geschikt voor kinderen van0 t/m 16 jaar. De camping heeft zijn eigenanimatieteam om de kinderen te vermaken.Omdat de camping gelegen is aan de BrielseMaas heeft het een eigen strandje waarop jeheerlijk kunt relaxen en spelen. Ook heeft decamping een eigen voetbal- en basketbal-veld en een volleybalveld. Jongere kinderenkunnen zich vermaken in de speeltuin en bijde dierenweide. Hier lopen lamas, geitenen hertjes en er lopen ook ongeveer 100kippen los rond op de camping. We zijnbezig met het ontwikkelen van een speelbosnaast het strand, waar de kinderen lekkerrond kunnen rennen en spelen. Voor de watoudere kinderen is er een kinderdisco op decamping. Het fijne aan de camping is dat dekinderen alle ruimte hebben om te spelen,omdat er veel ruimte is en er weinig autosrondrijden. Ook zijn er skelters en (elektri-sche) fietsen te huur bij de receptie. Er iseen campingwinkel, zonder campingprijzen,zodat onze gasten ook op de camping zelfboodschappen kunnen doen. Willem voegthier nog aan toe: De camping is makkelijkte bereiken via Brielle. Er gaat een pontje vande camping naar Brielle en weer terug. Ditis wel zo handig, want ook als je niet op decamping staat mag je gebruik maken van defaciliteiten die de camping te bieden heeft.

  3. Wij wonen in Brielle, dus wij vindenhet best raar dat mensen hier naartoeop vakantie komen. Wat heeft volgensu Brielle (en omgeving) te bieden alsvakantiebestemming?Waarom zou je niet in Brielle willen wonen?Wim betrekt heel Voorne bij zijn antwoord,want: Er is zoveel te doen op dit eiland waarje in de rest van Nederland eerst ver voormoet rijden. Je hebt hier het platteland en depolders, industrie, een meer en bossen, hetstrand en de duinen, de grote stad en kleinedorpen. Er komen tegenwoordig ook veelmensen uit het buitenland naar de camping.

  4. Van wanneer tot wanneer zijn jullieopen, wat zijn de drukste weken enhebben jullie veel concurrentie vancamping de Meeuw?De camping is open vanaf het weekendvoor 1 april t/m 30 september. Camping-eigenaren onder elkaar spreken niet overconcurrentie maar over collegas, want alshet bij de n druk is is het ook druk bij deander. Je kunt tegenwoordig niet echt meerspreken over drukke weken. De 6 wekenschoolvakantie verschillen qua drukte nietveel met de weken er voor of er na.

  5. Wij horen vaak van onze ouders datvakanties zo duur zijn. Wat kost het om2 weken bij jullie op vakantie te komen?Dat word even rekenen zegt hij lachend.Om 2 weken op de camping te mogenstaan, met een gezin met twee kinderen,betaal je 34,00 per nacht. Maar dan moetje wel je eigen tent of caravan meenemen.Dit is geen geld als je het vergelijkt met decampings in het buitenland.

  6. Hoeveel plaatsen zijn er beschikbaar?Er zijn 380 vaste caravanplaatsen en 68plaatsen voor andere caravans en tenten.Als de camping vol zou staan heeft zij even-veel inwoners als de dorpen Zwartewaalof Vierpolders. Ook heeft de camping eeneigen restaurant dat volledig op groeneenergie draait met behulp van haar eigenzonnepanelen.

  6vragenaan...de campingbeheerder

 • 16 I mode

  FotografieRonald BagijnLocatieKantongerecht BrielleKleding herenRijcken ModeKleding damesVo Home & Fashion

  AccessoiresDe GravinVo Home & FashionMake-upFlavour VisagieNolle HuijbensNaomi van KeulenKapperDe Brielsche VrouwenChristy

 • Kantongerecht BrielleNa meer dan 60 jaar in het prachtige historische pand aan deVoorstraat vertoeft te hebben, vertrekt het kantongerecht binnen-kort voorgoed uit Brielle. Daarom besteedt het Brielle leeft teamin deze editie nog n keer aandacht aan dit bijzondere rijksmonu-ment en enkele medewerkers van de rechtbank Rotterdam.

  Het pand aan de Voorstraat 31 bestond oorspronkelijk uit drie af-zonderlijke panden. In 1772 zijn deze panden bij elkaar getrokken,waardoor het huidige gebouw ontstond. De zoon van de toen-malige burgemeester, Pieter van Hoogwerff, gaf hier opdracht toe.Hierbij zorgde hij ervoor dat het Engelse renaissanceplafondbehouden bleef, net als vele andere karakteristieke kenmerken vanhet pand. Tegenwoordig behoort het tot de rijksmonumenten vanNederland.

  Sinds Den Briel stadsrechten verwierf in 1330, wordt er recht-gesproken. In 1812, toen Nederland een onafhankelijk koninkrijkwerd, kreeg Brielle haar eigen rechtbank en een kantongerecht.De rechtbank werd in 1877 opgeheven, maar het kantongerechtbleef bestaan in Brielle. In 1952 nam het kantongerecht Briellehaar intrede in het pand aan de Voorstraat. In 2002 werd er eennieuwe wet aangenomen waardoor alle kantongerechten vanaf datmoment deel uitmaakten van de rechtbanken. Het kantongerechtBrielle droeg vanaf dat moment de naam sector kanton van derechtbank Rotterdam. Sinds de invoering van de wet HerzieningGerechtelijke Kaart op 1 januari 2013 is de naam sector komen tevervallen. Nu heet het formeel afdeling privaatrecht, team kanton.

  De rechtbank Rotterdam kent drie teams kanton. Deze teamsbehandelen - zoals het woord al zegt - de kantonzaken. Hierondervallen o.a. huurzaken, arbeidsconflicten, curatele, bewind en geld-vorderingen tot 25.000. Maar ook worden er verschillendestrafzaken behandeld. Denk hierbij aan boetes voor verkeers-overtredingen en kleine strafzaken. In 2012 werden er in Brielleen Middelharnis, een kantonlocatie waarvoor vanuit Brielle deadministratie wordt verzorgd, samen 6600 zaken behandeld.

  Het bestuur van de rechtbank Rotterdam heeft besloten dat dezittingen van de locatie Brielle, maar ook die van Middelharnis enGorinchem, naar verwachting half juni worden verplaatst naar delocatie Rotterdam. Daarmee vervalt ook de kantoorfunctie vande locatie Brielle. De twee kantonrechters, twee juridisch mede-werkers en zeven administratief medewerkers laten Brielle achterzich en zullen een nieuwe werkplek krijgen bij de rechtbankRotterdam. De reden van de verplaatsing is de nieuwe wetHerziening Gerechtelijke Kaart. En van de elementen van dezewet houdt in dat er uiteindelijk nog 32 zittingsplaatsen inNederland zullen zijn. De komende jaren zullen er 24 kleinerelocaties gesloten worden, waaronder de zittingsplaats in Brielle.De exacte datum van sluiting van de locaties dient nog in eenafzonderlijk Ministerieel Besluit te worden vastgelegd.

  President van de rechtbank RotterdamRobine de Lange-Tegelaar (zie foto) be-grijpt de noodzaak van de verandering inhet kader van modernisering, maar vindthet ook jammer dat er een stuk historieverdwijnt. Afgelopen winter heb ik zelfeen bezoek mogen brengen aan Brielle,vertelt ze. Dit vond ik erg leuk. Brielle iseen ontzettend mooi stadje.

 • 18 I mode

 • mode I 1

  Modellen

  Karin Frikkeekantonrechter

  Rosita Bodhaadministratief medewerker

  Steven te Sellejuridisch medewerker

  Jan de Jongsenior administratief medewerker

  Karinzwart-wit colbertpak Avendonck,schoenen Unisa 99,-armband TOV 99,-damespulshorloge Guess

  Rositajasje Beaumont 99,-pantalon 99,-schoenen Unisa 69,95tas Gado Gado.horloge Marc Coblen v.a. 179,-

  Stevencolbert 299,-broek 85,-shirt 79,-schoenen 229,-horloge Marc Coblen v.a. 179,-

  Jantrui 99,-broek 85,-shirt 79,-schoenen 149,-horloge Breil 175,-

 • Voor Ies zelf was dit niet anders. Hij groeideop in Caf Suze (tegenwoordig Caf de TiendePenning), waarvan zijn vader de uitbater was.Als klein jongetje van 7 jaar speelde hij al afen toe een spelletje mee met de cafgasten.Toen ik een jaar of 18 was kreeg ik instructiesvan een aantal leraren legt Ies uit. Vanaf datmoment ben ik pas serieus gaan biljarten.

  De oprichtingIn 1975 kocht Ies samen met zijn vrouw CafHonky Tonk. De kroeg nam veel tijd in beslag,waardoor het biljarten op een laag pitje kwamte staan. Na een jaar of tien begon het tochweer te kriebelen en Ies pakte het biljartenweer op, op zolder, met enkele vrienden.Dit kwam eigenlijk doordat ik in 85 of 86met mijn vrouw in Rotterdam was, voor dezesdaagse. Daar stond een biljart en ik begoneen beetje te spelen. Een man zag dat en vroeg

  aan mijn vrouw: Die zit zeker iedere dag inde kroeg, en vanaf dat moment is het balletjeweer gaan rollen. In 1988 kwam de ruimteachter het caf te koop. Ies kocht de ruimtevan schilder Van der Reiden en bouwde dewerkplaats om tot biljartzaal. Zo gebeurdehet dat op 10 april 1989 BiljartverenigingHonky Tonk opgericht werd.

  ClubavondAnno 2013 telt de vereniging 25 leden,verdeeld over verschillende klassen. Wehebben een libreteam, twee kaderteamsen een driebandenteam, legt Ies uit.Het driebandenteam is dit jaar kampioengeworden van district Rotterdam. Nu mogenze door naar het Nationaal Kampioenschap.Maandagavond is de vaste clubavond van deHonky Tonk. Deze clubavonden dragen bijaan het verenigingsgevoel. Je brengt veel tijd

  Een potje poolen kunnen we allemaal

  wel, maar cht biljarten is een kunst.

  Tegenwoordig weten maar weinigen

  deze sport te beoefenen. Vroeger

  was dit wel anders, vertelt Ies

  t Mannetje, n van de oprichters

  van Biljartvereniging Honky Tonk in

  Brielle. Vroeger had je geen televisie

  of (spel)computer, dus als je ouders

  in de kroeg zaten ging jij biljarten.

  20 I hobby biljart

  aande bal

  Kunstenaars

 • Het woord biljart is afgeleid van de woordenbille (bal) en art (kunst).Veel mensen ver-warren biljarten met het populaire poolen,dat met 16 ballen gespeeld wordt. Biljartenwordt echter gespeeld met drie ballen, nrode en twee witte. Het doel is om met despeelbal in n stoot de twee andere ballente raken. Dit wordt een carambole genoemd.Maakt een speler een carambole, dan magdeze nog een keer stoten. Pas als er geencarambole gemaakt wordt is de andere speleraan de beurt. De speler die als eerste hetaantal benodigde punten behaalt, wint.Binnen het biljarten zijn verschillende spelvari-anten te onderscheiden, waaronder het libre,het kaderspel en driebandenspel. Iedere variantkent zijn eigen specifieke regels.

  Biljarten...het spel

  hobby biljart I 21

  Tekst: Ursula HoogendoornFotografie: Harry Swart

  door met je eigen team, soms wel vier of vijfavonden per week, maar dit zijn vaste teams.De clubavonden zijn voor de binding metde overige teams. De sfeer is altijd goed, naafloop van het biljarten drinken we vaak nogeen biertje aan de bar.

  FanatiekBiljartvereniging Honky Tonk speelt op eenserieus niveau. Wij zijn behoorlijk fanatiek.We doen mee aan verschillende kampioen-schappen en proberen natuurlijk zo hoogmogelijk te eindigen. Voor de recreatievebiljarters zijn er twee recreatieverenigingenbinnen de Honky Tonk.Ook vormt de biljartzaal het thuishonk vooreilandenbondvereniging de Pomerans. Elkevereniging heeft zijn eigen clubavond of-middag en dat verloopt prima. Voor iederebiljarter is er een geschikte vereniging tevinden.

  Meer dan een spelletjeHoewel de leden van BiljartverenigingHonky Tonk nog zeer actief zijn, is de sportlang niet meer zo populair als 30 jaar geleden.Veel grote biljartzalen zijn al verdwenen.Alleen de kleinere verenigingen zoals wij, ofverenigingen met de lokaliteit in eigen beheerweten het hoofd boven water te houden.Dit komt ook doordat het echte biljarten eenbeetje uit de kroegen is verdwenen. De jeugdspeelt liever pool, met een biertje op de randvan de tafel. Maar zolang er nog mensenzijn die graag biljarten, mensen zoals Ies,zal de sport op kleinere schaal actief blijven.Voor mij is biljarten meer dan een spelletje.Ik zou niet weten wat ik met mijn tijd zoumoeten doen als ik niet zou spelen.

 • ambacht I 22

  In de stad Brielle worden anno 2013 nog altijd vele ambachtelijke beroepen uitgeoefend. Denk hierbij aan de kaasboer,de fietsenmaker, de schoenmaker en de timmerman. In iedere editie van Brielle leeft laten wij een echte ambachtsmanof -vrouw aan het woord. Wat houdt het beroep in? Kan iedereen het vak leren? Is er nog ruimte voor het beroep in dezemoderne tijd? In deze uitgave vertelt Corry van der Waal alles over het ambacht slager.

  van deslagerAmbachtelijk vlees

  Iedereen is wel eens bij de slager geweest.Zelfs mensen die hun vlees nu in de super-markt halen, kunnen zich vast nog welherinneren dat zij vroeger bij de slager altijdeen plakje worst kregen. Maar het beroep vanslager houdt vele malen meer in dan het uit-delen van plakjes worst en het verkopen vanvlees. Een slager oefent vandaag de dag nog

  steeds een ambachtelijk beroep uit, dat begintbij het inkopen van kwalitatief goed vlees eneindigt met een tevreden klant.

  BoerenworstNadat wij ons vlees hebben ingekocht,bewerken wij het tot de producten die in dewinkel te koop zijn, legt Corry van der Waal,

  van Slagerij van der Waal, uit. Wij verkopenhet hele jaar door verse worst, die we zelfmaken. Vooral onze boerenworst doet het inde wintermaanden goed. Het vlees komt bijons in grote stukken binnen en wij bewerkenhet vlees tot biefstukken, karbonades, gehakt,slavinken, eigenlijk tot alles dat hier in dewinkel ligt.

  Tekst: Ursula HoogendoornFotografie: Ronald Bagijn

 • ErvaringCorry en haar echtgenoot Piet werken uitslui-tend met kwaliteitsvlees van Hollandsebodem. Ervaring heeft ons geleerd dat dit ge-woon hele goede producten zijn. Ervaring issowieso een woord dat volgens Piet en Corrybelangrijk is bij het ambacht van de slager.Op de slagersvakschool leer je het vak, maarals je je kennis eenmaal in de praktijk gaatbrengen krijg je steeds meer verstand vanvlees. Ik kan je nu ook onmogelijk uitleggenhoe wij zien wat nu een goed stuk vlees is, datze je gewoon. Piet kreeg dit al van jongs afaan mee. Toen ik een jaar of 13 was ging ikmet mijn vader mee vlees inkopen. Hij kontoen zo aanwijzen welke goed waren en welkeniet. Kijk jongen, das een beste, zei hij dan.Ik hoor het hem nog zeggen.

  SupermarktenDoor de jaren heen is ook het ambacht van deslager onderhevig geweest aan nieuwe ont-wikkelingen. De dingen die wij doen, doenwe nog steeds op dezelfde ambachtelijke ma-nier als vroeger. We doen alleen minder. Tot40 jaar geleden deden wij alles zelf, van hetslachten tot aan de bewerking van het vlees.Nu komt het vlees al in onderdelen binnen.Op zich was dit een logische verandering, watvoor de slagersbranche nog niet eens zo slechtwas. Waar wij wl tegenaan lopen is de con-currentie van de supermarkten. In de super-markt kun je ook terecht voor een stukje vlees,al is de kwaliteit er vaak minder dan bij de sla-ger. Toch zijn er gelukkig nog steeds veelmensen die er bewust voor kiezen om hunvlees bij de slager te halen.

  Wij zijn slagerOok de eetgewoonten van de consument zijnveranderd. Vroeger at iedereen zeven dagenin de week aardappels, groente en een stukjevlees. Tegenwoordig eten we gerechten vanover de hele wereld. En de gezinnen warenvroeger groter. Ik kan me nog goed herinne-ren dat mensen standaard vroegen om drie ofvier pond vlees. Als mensen daar nu om vra-gen sta je er van te kijken. Corry speelt hierhandig op in door meer producten aan te bie-den, waaronder het vlug klaar assortiment ende barbecuepakketten in de zomer. We kun-nen hier nog wel verder in gaan, maar datdoen we bewust niet. Wij zijn slager en blijvendicht bij onszelf.

  FamiliebedrijfSlagerij van der Waal is al 99 jaar gevestigd inBrielle, nog steeds in hetzelfde pand in de No-belstraat. De grootvader van Piet begon bijnaeen eeuw geleden met de slagerij. Van zijn opa

  is de slagerij overgegaan op zijn vader en laterop Piet zelf. Corry kwam als 14-jarig meisjewerken in de slagerij en is er nooit meer weg-gegaan. Slagerij van der Waal is dus echt eenfamiliebedrijfje en de enige van de zeven sla-gers in Brielle die nu nog steeds bestaat. Corryen Piet zijn er trots op dat ze het winkeltje vande opa van Piet al die jaren in stand hebben

  kunnen houden. Wij zijn niet zo hypermo-dern, dat past niet bij ons! aldus Corry. He-laas is het voor Piet om gezondheidsredenenniet meer mogelijk om te werken in de slage-rij, maar dit houdt Corry niet tegen om er vro-lijk mee door te gaan. Ik weet niet beter, legtze uit. Ik hoop hier dan ook nog jaren te kun-nen blijven.

  ambacht I 23

 • Nu we de sneeuw van de afgelopen winter een beetje vergeten zijn, worden er weervolop plannen gemaakt voor de zomervakantie. Steeds meer mensen kiezen er voor om inde vakantie lekker naar de camping te gaan. De tent en caravan zijn bij ons Nederlandersnatuurlijk populaire vakantiemiddelen. Kamperen kun je zo duur maken als je zelf wilt.Een luxe camping met alles erop en eraan is uiteraard duurder dan de vaak ook heelleuke minicamping, waarvan er zeker in Nederland voldoende te vinden zijn.

  Zo geldt dit natuurlijk ook voor de caravan. Je kunt natuurlijk een nieuwe kopen met alle luxevan thuis erin, maar ook gebruikt zijn er genoeg te koop waarmee je prima op vakantie kunt.Het huren van een caravan kan voor veel mensen een goed alternatief zijn Bij caravanservice

  Erenka in Zwartewaal verhuren wij een aantal leuke caravans tegen redelijke huurprijzen.Het grote voordeel is dat u de caravan kant en klaar ophaalt als u op vakantie

  gaat en daar dus van tevoren geen vakantiestress van hoeft te hebben.

  Heeft u zelf een caravan, dan bent u bij Erenka aan het juiste adres voor uwperiodieke onderhoudsbeurt, banden, caravanmover of andere caravanzaken.Een periodieke keuringsplicht voor caravans is er in Nederland niet, maar hetis wel raadzaam om uw logement op wielen minimaal eens in de twee jaareen onderhoudsbeurt te laten geven. Remmen kunnen gaan vastzitten, bandenen gasslangen verouderen, etc.Wij kijken het allemaal voor u na tijdens deFOCWA onderhoudsbeurt.

  Ook voor kampeerartikelen zoals gasflessen, gasslangen, haringen, toiletvloeistof-fen en nog veel meer kunt u bij ons terecht. Erenka heeft alles in huis voor uwkampeervakantie!

  Ook voor

  het monteren

  van uwmover!

  ERENKA CARAVAN VERKOOP EN VERHUUR,CARAVAN ONDERHOUD EN REPARATIE,VERKOOP VAN KAMPEERARTIKELENHenry Fordstraat 11, 3238 BE ZwartewaalT 0181 664308,www.erenka.nl

  Zorgeloos kamperen metERENKA!

 • Sinds twee jaar vormt de Thee en Taartententeen welkome aanvulling op het aanbod opde Brielse weekmarkt. Heb je iets te vieren,dan ben je bij Wieb aan het juiste adres.Het feestje begint bij mij, lacht ze vrolijk.Mensen kunnen bij mij terecht voorexclusieve (taart)mixen van bakkerskwaliteit,heerlijke taartvullingen, bakvormen, cadeau-tjes en een ruim assortiment aan losse theevan goede kwaliteit.

  Nederland theelandSteeds meer mensen beseffen zich dat hetdrinken van thee een positief effect heeft opons lichaam. Met name groene thee. Dezesoort bevat antioxidanten en geen cafene.De pure smaak van thee komt het beste totzijn recht bij het gebruik van losse thee, inplaats van theezakjes. Natuurlijk serveer jegraag iets lekkers bij de thee. De Thee enTaartentent heeft verschillende bakmixenvan de molen, waarmee je zelf in een hand-

  omdraai de lekkerste zoetigheden op tafel zet.Denk hierbij aan echte Engelse scones metlemon curd en clotted cream, appeltaart, cake,of koekjes. Of organiseer eens een gezelligeHigh tea met vriendinnen. Geen zin of tijd omzelf in de keuken te gaan staan? Wieb komtgraag bij jou thuis of op locatie, met een ge-heel verzorgde High tea. Informeer naar demogelijkheden.

  UpgradeZoals velen heeft ook Wieb Brielle in haar hartgesloten. Brielle is een ultragezellig, stijlvolen authentiek stadje. We hebben hier een heelleuk marktje, zo aan het water. Ik moet ookzeggen dat ik het met mijn collegas erg leukheb en dat is ook wel eens anders. De potentieis er zeker! Met zijn allen willen we de Brielsemarkt een flinke upgrade geven door nieuwemarktondernemers aan te trekken en leukedingen te organiseren. We willen de marktweer op de kaart zetten. Als het aan de

  marktcommissie ligt zijn er plannen genoeg.Wanneer er speciale gelegenheden in hetverschiet liggen kan iedere marktbezoekerrekenen op een leuk presentje. Daarnaasthebben wij inmiddels een Facebookpaginaopgericht, waarop je alle nieuwtjes en aan-biedingen van de markt kunt vinden.

  Op iedere markt vind je wel een groentekraam, een bakker, een kaasboer, kleding, noten en een visboer. Maar tegenwoordig ishet assortiment op de markt vele malen breder. Neem bijvoorbeeld onze eigen Brielse weekmarkt. Hier vind je, naast een ruimekeuze aan bovengenoemde waren, de Thee en Taartentent van Wieb Klaasse.

  Tekst: Ursula HoogendoornFotografie: Wieb Klaasse

  Van alle markten

  weekmarkt I 2

  Organiseer je eigen High tea!Een High tea met vriendinnen is altijd gezellig enhelemaal niet moeilijk! Alles dat je nodig hebt is:

  Verschillende smaken (losse) thee Engelse scones met

  lemon curd en clotted cream Minimuffins, cupcakes

  of mini appeltaartjes Kaneelbroodjes Petit fours Bonbons Minisandwiches

  Stal de verschillende hapjes uit op bijvoorbeeld eenetagre en serveer de thee in een gezellige theepot.

  Help meede markt in hetzonnetje te zetten!De marktondernemers zijn benieuwdnaar jouw mening over de weekmarkt.Laat op de Facebookpagina Markt Briellein een reactie achter wat jij graag op demarkt terug zou willen zien. De besteinzending wordt beloond meteen leuke prijs.

 • 26 I gevelstenenroute

  De stad Brielle zit ook voor het Brielle

  leeft team nog altijd vol verrassingen.

  Zo bleek wel op 25 juli. Wij liepen met

  een aantal Brielse ondernemers de

  Gevelstenenroute, geheel verzorgd

  door Stadsgids Fr. In editie 18 van

  Brielle leeft vond u het eerste deel

  van deze route, in deze editie deel 2.Tekst: Ursula HoogendoornFotografie: Ronald Bagijn en Michael van der Velden

  Gevels met een

  Herbouw van huizen in 2005. Een nieuwesteen refererend aan de inname van DenBriel door de Geuzen, die door de Noord-poort en via deze straat binnenkwamen.

  Op deze gevelsteen staan een mol en eenanker afgebeeld, met de woorden Spes enTalpa. Spes betekent hoop, talpa betekentmol. De man die hier vroeger woondeheette Mol van zijn achternaam.

  Aan het Maarland NZ 34 is alweer eengevelsteen met een schip te vinden. Hetoog in t Syl, staat erop geschreven. Hierwordt mee bedoeld dat er altijd iemandeen oogje in het zeil hield.

  U slaat er n over! roept Cynthia. Ditis de allerkleinste gevelsteen van Brielle,weet zij te vertellen. Waar de tekst op dezegevelsteen aan het Maarland NZ voor staatis ons een groot raadsel...

  Vroeger woonde in dit pand aan hetMaarland ZZ een tandarts, zoals op degevelsteen te zien is. Zoals je kunt zienwas de werkwijze van een tandarts vroegeriets minder vriendelijk dan tegenwoordig,grapt onze gids Fr.

  Veel is er afgebroken in deze straat.In deze buurt stonden een gasfabriek,de brandweerkazerne, een paardenstal eneen aannemerij. De symbolen komen terugin deze steen en zijn duidelijk zichtbaar.

  gezic

 • gevelstenenroute I 2

  De vier gecroonde Ambachtslieden.Waarschijnlijk is deze gevelsteen vroegergebruikt door een bouwvakkersgilde.De eerste man is een bouwmeester, detweede een timmerman, daarnaast eensteenhouwer en tot slot een metselaar.

  De Spaanse commandant El Marcellosteekt graag de draak met de Geuzen. Hetis dan ook geen verrassing dat deze gevel-steen zijn gevel siert. We zien op deze ge-velsteen een Geuzenschip, met de Spaansevlag erop. Achteraan is een geuzenvlag tezien, maar de kleuren staan hierop preciesverkeerd om afgebeeld. In de hoeken is hetwapen van Brielle geplaatst, maar met eenverkeerde wapendrager. Kortom: alles ommet de Geuzen te spotten!

  Deze gevelsteen is te vinden aan hetMaarland NZ 49. Vroeger woonde hieriemand die in de zalmvisserij zat.Het scheepje dat op de gevelsteen te zienis staat hier symbool voor.

  Speciale wandelingenHet hele jaar door zijn er verschillende stadswandelingen te boeken bij het VVV-kantoor inBrielle. Iedere stadswandeling heeft haar eigen thema, denk hierbij aan De Brielse Stads-wallen, Loven en Bidden, In naam van Oranje, of natuurlijk de Gevelstenenroute. Daar-naast worden er af en toe speciale stadswandelingen georganiseerd. Zo vinden er deze zomerin de maanden juli, augustus en september op iedere donderdag- en zaterdagmiddagzomerwandelingen plaats. De wandelingen starten om 13.30 uur, voor 3,50 loopt u almee. U kunt zich aanmelden bij het VVV-kantoor in Brielle.

  In het teken van het 300-jarig bestaan van de Brielse vestingwallen worden er op 12 juni,10 juli en 11 september drie Vestingwandelingen gelopen. Deze beginnen ook om 13.30 uur.U leert tijdens deze wandelingen alles over de Brielse vestingwallen en hun rijke historie.Ook voor deze wandeling betaalt u slechts 3,50. Meldt u hiervoor aan bij de VVV of bij deGidsengroep Brielle. Kijk op www.gidsengroepbrielle.nl

  Vijzel, Maarland ZZ, het pand is van aan-nemer Van Dijk. Bij renovatie van eenpand in Rotterdam kwam Van Dijk dezesteen tegen. Hij vond de steen mooi enmetselde hem in zijn muur.

  Ter ere van de renovatie van dit pand in2000, werd deze gevelsteen geplaatst.

  De Druiventros. Deze gevelsteen bevatniet alleen druiven, maar ook allerleiandere vruchten. In die tijd was dit eenteken van rijkdom.

  ht!DEEL II

 • Rochus Meeuwiszoonweg 10,3231 CM Brielle,T 0181-412080, F 0181-410413,[email protected],www.strandcafedemeiden.nl

  Vanaf N57 afslag Brielle centrum,hierna deANWB borden Strandcaf De Meiden.

  Lekker eten, drinken en loungendirect aanhet BrielseMeer!

  Eten, drinken,loungen en meer...

  Ook voor al uw(bedrijfs)feesten en partijen!

  De bruisendehistorische vestingstadaan het Brielse Meer!

 • Proef de sfeer

  Tekst: Els BarendregtFotografie: Move On Communicatie,Karel Tome en B&M Design

  Brielse meer I 2

  Het Brielse Meer is al jaren een favoriet re-creatiegebied. Het biedt dan ook voor ieder-een voldoende sportieve en recreatievemogelijkheden. Je kunt er heerlijk fietsen,wandelen, skaten of relaxen aan n van devele strandjes. Voor de watersporter is hetBrielse Meer een waar paradijs. Eten, drinken,loungen en feesten op het terras aan het waterbehoren uiteraard ook tot het aanbod.Om iedereen hier weer even aan te herinnerenorganiseert de Stichting Overleggroep BrielseMeer (SOBM) op zaterdag 25 mei een grootsevenement op en rond het Brielse Meer: hetBrielse Meer Spektakel! De doelstelling is omdit prachtige gebied (weer) op de kaart te zet-ten als recreatie-, watersport- en fietsgelegen-heid (ook voor skaters en nordic walking) enzo meer genteresseerden uit de regio te trek-ken. Er is de hele dag van alles te doen en tebeleven. Tijdens het evenement worden be-zoekers tevens genformeerd over het gebied,het milieu, de ecologie en de rol van de indus-trie.

  BereikbaarheidOm het gebied zo toegankelijk mogelijk tehouden, worden bezoekers gestimuleerd zo-veel mogelijk te voet of met de fiets te komen.Bezoekers die toch met de auto komen, wor-den verzocht om aan de noordzijde van hetBrielse Meer te parkeren. Bezoekers kunnendaar tussen 10.00 en 11.00 uur bij Campingde Krabbeplaat terecht voor een kop koffiemet GRATIS lekkernij, ter beschikking gestelddoor Gasterij de Bollaarshoeve.

  Het programmaHet evenement behelst een dagvullend programma van10.00 tot 18.00 uur op diverse deelnemende locatiesrondom en op het Brielse Meer.

  Paviljoen de Kogeloven: springkussen, hindernisbaan enlevende sjoelbak. Gratis popcorn en raketijsjes, patatjemet voor 1,-

  Paviljoen Breezze: demonstraties van Red Bull en de Ko-ninklijke Landmacht inclusief duikers, touwladders,duiktank en klimtoren. Scholencompetitie fietsen voorde Alpe dHuZes vanaf 10.00 uur. Optreden van de jury-winnaar van Brielles Got Talent om 14.30 uur

  Camping de Krabbeplaat: Familiedag met luchtkussen,kermisattracties, speelveld, tennisbanen, speeltuin, po-dium met artiesten, kinderboerderij en caravanshow.Scholencompetitie fietsen voor de Alpe dHuZes vanaf10.00 uur. Tevens spectaculaire try outs waveboarden,kitesurfen, banaanvaren en waterskin, verzorgd doorWaterski.nl

  WSV Oostvoorne: roei- en zeildemonstraties en toelich-ting jeugdzeilplan. De vereniging viert tevens haar 50-jarig bestaan

  Geijsman Watersport: Open Dag met diverse aanbiedin-gen bij Brasserie Amuse

  Golfclub Kleijburg: diverse golfclinics, vrij ballen slaan,kinderclinic golfen op een speciaal uitgezet parcours endiverse acties

  De Brielse Zeilschool: zeilclinics in authentieke zeilbotenvanaf 11.00 uur

  Watersportvereniging Brielle: Open Dag met een eigenShantykoor, Open Clubhuis, oude ambachten, demon-stratie Waterschap Hollandse Delta en heerlijke pannen-koeken

  Strandcaf de Meiden: speedboten, modelbouw, BBQs,optreden Temporary Roads, info en demonstratiesBrielse Roeiclub

  Camping De Meeuw: Open Dag met modelbouw, water-ballen, modelbootjes,optredens op het strand en een in-fostand van Sportvisserij Zuidwest Nederland

  Natukreek: Open Dag met de hele dag sauna en hottub, uitleg naturisme, springkussen, ringsteken metpaard en wagen, optredens op het terras, etc.

  Molecaten park Kruininger Gors: helicoptervluchten, ca-ravanshow, palingroker en groenteboer en keuringssta-tion brandblussers

  GZH: info recreatieschap, demonstraties Stand UpPaddling en diverse infostands over het Brielse Meer

  van het Brielse Meer!

  Noteerin de agenda!25 mei a.s.

 • Spelen aan het BrielseMeer

  Zaterdag 25 mei v.a. 10.00 uur n zondag 26 mei v.a. 12.00 uurBrielse Meer Spektakel bij De KO! Speciaal voor de kinderen is ereen springkussen, een hindernisbaan, een levende sjoelbak eneen klimtoren en je mag natuurlijk spelen in speeltuin De KO.Op beide dagen delen wij gratis raketijsjes en popcorn uit enhaalt u een heerlijk patatjemet voor slechts1,-! Livemuziek opzaterdag van 12.00 uur tot 18.00 uur en zondag vanaf 16.00 uur.

  Speciale aanbieding:heerlijke huisgemarineerde spareribsmet frites en salade voor10,- p.p.Brielse Maas 1 - 3233 LD OostvoorneTel. 0181 482191www.dekogeloven.com

  Gratisraketijsjesenpopcorn!Patatjemet 1 euro.

  Faciliteiten op **** niveau TTeennnniissbbaanneenn EEiiggeenn hhaavveenn RReeccrreeaattiieetteeaamm ttiijjddeennss vvaakkaannttiiee SSppeeeellttuuiinn SSttrraannddjjee SSnnaacckkbbaarr RReeccrreeaattiieezzaaaall PPeettiitt rreessttaauurraanntt JJeeuuggddhhoonnkk ((kkll.. DDiissccoo)) WWaasssseerreettttee WWIIFFII ddrraaaaddllooooss iinntteerrnneett VVeerrwwaarrmmddee ttooiilleett ggeebboouuwweenn GGrraattiiss ddoouucchheenn SSuuppeerrmmaarrkktt VVoolloopp vviisswwaatteerr ((zzooeett eenn zzoouutt)) VVeerrhhuuuurr sskkeelltteerrss,, ffiieettsseenn,, bbootteenn,,

  kkaannooss,, wwaatteerrffiieettsseenn eettcc..

  OOuuddee VVeeeerrddaamm 44 II 33223311 NNCC BBrriieellllee,, NNeeddeerrllaannddTT ++3311((00)) 118811 441122 336633 II wwwwww..kkrraabbbbeeppllaaaatt..ccoomm

  Schipper...mag ik

  overvaren?

  Pontje Coppelstock brengt u heen en weerover het Brielse Meer!

 • Tijdens het Brielse Meer Spektakel op zater-dag 25 mei is Paviljoen Breezze the place to be! Overdag is er van alles te doen voorjong en oud, waaronder demoshows van de Luchtmobiele Brigade, hondenpakwerk-shows, een kinderhindernisbaan en spring-kussen en optredens van de U2 coverbandIn The Name Of en de jurywinnaar vanBrielles Got Talent. Na afloop van het ge-zellige dagprogramma gaan we bij Breezzegewoon nog even door. Met verschillendeTOP DJs waaronder Vato Gonzalez en Lucien Foort belooft het Summer BreezzeFestival een knallende afsluiting van de dag te worden!

  Bestel je kaartjes voor het Summer Breezze Festival via www.summebreezze.nl

  Brielse Meer Spektakelbij Paviljoen Breezze!

 • Inboardshop01 Tube van Sportstuff,

  model Lulu. Zelf te besturen!02 Tahoe motorboot03 Mercury rubberboot04 Mastercraft motorboot05 AGM scooters06 Diverse kneeboards,

  wakeboards en waterskis

  Erenka07 123 schoonmaakspullen

  voor de caravan08 Primagaz Easyblue gasfles09 Diverse infraroodkachels en

  elektrische kacheltjes10 Ruim assortiment aan haringen

  wannahaves I 3

  05

  04

  06

  02

  01

  02

  09

  08

  10

  07

  06

  wannahaves04

  03

 • 36 I jongeren

 • Brielle heeft eigenlijk het beste van twee werelden, legt Remge uit. De slogan Stadvan nu, sfeer van toen klopt ook gewoon.Brielle is klein genoeg voor een dorp, maar ook weer groot genoeg voor een stad. Je hebt er leuke winkeltjes, gezellige terrasjes en voldoende faciliteiten. Aan de andere kantheerst er wel die gezellige ons kent ons sfeer.

  VriendenTwee jaar geleden verhuisden Remge en Roosmet hun ouders naar Brielle. Ik zat net eenpaar maandjes in de eerste van het Bahrimtoen wij gingen verhuizen, vertelt Roos. Ik had hier ondertussen al veel vriendinnen,dus ik was er alleen maar blij mee. En je hebthier ook veel meer dan in Oostvoorne.Remge is het daar mee eens. Ik was al klaarmet mijn opleiding aan het Bahrim, maarook ik heb aan deze tijd veel vrienden uitBrielle overgehouden. En mijn vader heeft natuurlijk al jarenlang zijn winkel in Brielle,dus voor hem kwam het ook goed uit.

  UitgaanBeiden zijn ervan overtuigd dat Brielle voorjongeren een ideaal stadje is. In Brielle kun je het beste gezellig met vrienden iets gaandrinken in n van de cafs en kroegjes.Roos vervolgt: Ik ga bijvoorbeeld vaak metvriendinnen een drankje doen bij de Hoofd-wacht en als we zin hebben gaan we daarnadoor naar de Lumey. Als ik echt wil stappenga ik naar Rotterdam. Maar dat doe ik niet zovaak. Hier is het veel gezelliger en kom je ookaltijd wel bekenden tegen. Remge gaat in hetweekend ook graag naar Brielle, maar heefthet niet zo op Rotterdam. Ik ga dan lievernaar strandfeesten, bijvoorbeeld bij View ofvroeger naar Havana. Dat is tenminste lekkerin de buurt.

  Broer en zus Remge (21) en Roos (16)

  Diender werden geboren in Rockanje,

  groeiden op in Oostvoorne en wonen

  nu twee jaar in Brielle. En zij voelen zich

  hier thuis. Want hoewel zij het altijd fijn

  hebben gehad in Oostvoorne hebben

  zij Brielle nu in hun hart gesloten.

  Tekst: Ursula HoogendoornFotografie: Ronald Bagijn

  StudieNa het Bahrim heeft Remge een jaar lang de opleiding IBS (International Business Studies) gevolgd, maar dit was bij nader inzien toch niet de juiste keuze. Nu zit ik in het laatste jaar van de opleiding AccountManagement. Dit doe ik n dag in de week,de overige dagen werk ik bij Cubic*Media, een vastgoedmediaspecialist in Brielle. Zijnzusje zit in het derde jaar van het vmbo op het Maerlant. Hierna gaat zij zoals het er nuuitziet een opleiding volgen op het gebied vanmarketing en communicatie. Vroeger wilde ze graag advocate worden, maar dit had meerte maken met Claire uit de tv-serie GooischeVrouwen, dan dat ze er naar uitkeek om zesjaar te gaan studeren!

  BijbaantjesZowel Remge als Roos hebben hun sporenverdiend in de Brielse horeca. Tot een jaar geleden werkte Remge naast zijn studie in deHoofdwacht. Ik had het daar heel erg naarmijn zin. Nu kom ik er nog steeds graag opvrijdagmiddag of in het weekend om iets tedrinken, het is er altijd gezellig. Dat is ookweer zoiets typisch Briels, op vrijdagmiddaggaat iedereen naar de Hoofdwacht voor een borrel. Je hoeft niets af te spreken, dat gebeurt gewoon! Roos heeft een tijdje bijChez Andre gewerkt, maar werkt nu bij pizzeria Fanella en Steakhouse Floor. Ook is ze fotomodel voor een nieuw modemerk.

  Brielle heeft

  Als het kan wil ik hier later ook wel iets meedoen, maar ik ben bang dat mijn lengte eenprobleem is.

  HobbysIn haar vrije tijd rijdt Roos graag paard. Opmijn zevende kreeg ik een eigen paardje, datik samen met mijn moeder verzorgde. Daar-voor heb ik eventjes op een manege gereden,maar dat is niets voor mij. Ik heb in de tussen-tijd meerdere ponys gehad, waarvan ik er n nog steeds heb. Ik was altijd heel fanatiek,deed ook veel mee aan wedstrijden. Maar op dit moment staat het even op een laag pitje omdat ik het erg druk heb met school. Gelukkig springt mijn moeder bij met de verzorging van mijn pony. Remge brengt zijn vrije tijd liever door op de voetbal. Vanzijn vijfde tot en met zijn achttiende voetbaldehij bij OVV, sinds een jaar is VV Brielle zijnclub. OVV is een hele gezellige dorpse club.VV Brielle is natuurlijk veel groter. Ik had danook verwacht dat je een nummertje zou zijn,maar dit is me in alle opzichten meegevallen!Het is een hele warme, persoonlijke club.Vooral het derde, waarin ik speel, is echt eensuperleuk team. Roos en Remge willen allebei graag in Brielleblijven wonen. Remge zou later graag in debinnenstad wonen, Roos in de binnenstad of in de nieuwe wijk Nieuwland-Oost. We hebben het hier gewoon heel erg naarons zin, aldus broer en zus.

  t beste van twee werelden!

  jongeren I 3

 • 38 I sport

  We hebben er even opmoeten wachten, maar de lente heeft nu dan toch eindelijk besloten om ons met haar prillezonne stralen te begroeten. Hoog tijd om in actie tekomen zodat je voor dezomer weer in vorm bent!

  De afgelopen jaren hebben veel populaire diten de revue gepasseerd. De opvattingenover afvallen lopen dan ook sterk uiteen. Calorien tellen, vetten beperken, of maaltijd-vervangers, de keuze is enorm. Toch lijken delaatste jaren steeds meer voedingsdeskun di-gen ervan overtuigd dat we in de huidige samenleving teveel koolhydraten tot onsnemen. Koolhydraten leveren snelle energie,maar worden omgezet in vet indien ons lichaam ze niet geheel verbruikt. Ook hetPower Slim dieet is gebaseerd op een beperkteinname van koolhydraten, in combinatie metregelmatig bewegen. Het Power Slim dieet iste volgen bij Sportcentrum van Unen.

  Bewust etenHet mooie van dit product is