Brief understanding islam ned

Click here to load reader

 • date post

  18-Aug-2015
 • Category

  Spiritual

 • view

  34
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Brief understanding islam ned

 1. 1. 1 Een korte, gellustreerde handleiding om de Islaam beter te begrijpen I.A.Ibrahim Redacteurs Algemeneredacteurs: Dr.William(Daoud)PeachyProf.M.O.Taha Michael(AbdelHakim)ThomasAssoc.Prof.SalmanSultan Tony(AbduKhaliyl)SylvesterAsst.Prof.AhmadMakky IdrisPalmerDr.M.I.Dawdah JamaalZarabozoSaadKamal AliAlTimimi Wetenschappelijkeredacteurs: ProfessorHaroldStewartKuofi ProfessorF.A.State ProfessorMahjoubO.Taha ProfessorAhmadAllam ProfessorSalmanSultan AssociateProfessorH.O.Sindi VertaleruithetEngels Drs.IbrahimBayrak(MoleculairenCellulairBioloog) HerziendoorA.IbnMasoud(2006)
 2. 2. 2 Inhoud Voorwoord Hoofdstuk1: EenaantalbewijzenvoordewaarheidvanIslaam 1)DewetenschappelijkewonderenindeHeiligeQur'aan A)DeQur'aanoverdemenselijkeembryologische ontwikkeling B)DeQur'aanover bergen C)DeQur'aanoverdeoorsprongvanhetheelal D)DeQur'aanoverhetcerebrum(grotehersenen) E)DeQur'aanoverzeenenrivieren F)DeQur'aanoverdiepezeeneninwendigegolven G)DeQur'aanoverwolken H)Decommentarenvandewetenschappersoverde wetenschappelijkewonderenindeHeiligeQur'aan (2)Degroteuitdagingomnenkelhoofdstukvoortte brengen,gelijkaandehoofdstukkenvandeHeilige Qur'aan (3)BijbelseprofetienoverdekomstvandeProfeet Muhammad ,deProfeetvandeIslaam (4)DeverzenindeQur'aan,dietoekomstige gebeurtenissenvermelden,dielateruitkwamen (5)DewonderendiedoordeProfeetMuhammad verrichtwerden(metAllaahshulp) (6)HeteenvoudigelevenvandeProfeetMuhammad (7)DefenomenalegroeivandeIslaam. Hoofdstuk2: EenaantalvoordelenvanIslaam (1)Dedeurnaarheteeuwigeparadijs (2)Verlossingvandehellevuur (3)Hetwaregelukendeinnerlijkevrede 4)Vergiffenisvoorallevoorafgaandezonden
 3. 3. 3 Hoofdstuk3: AlgemeneinformatieoverdeIslaam Watisislaam? EenaantalfundamenteleIslamitischegeloofsprincipes 1)HetgeloveninAllaah 2)Hetgelovenindeengelen 3)HetgeloveninAllaahsgeopenbaardeBoeken 4)Hetgelovenindeprofetenendeboodschappersvan Allaah 5)HetgelovenindeDagdesOordeels 6)Hetgeloveninalqadar(voorbeschikking) IsereniganderheiligebronbuitendeQur'aan? VoorbeeldenvandeuitsprakenvandeProfeetMuhammad (ahadieth) WatzegtdeIslaamoverdeDagdesOordeels? Hoewordtiemandeenmoslim? WatisdeessentievandeQur'aan? WieisdeProfeetMuhammad ? HoeheeftdeverspreidingvandeIslaamdeontwikkeling vandewetenschapbenvloed? WatgelovenmoslimsoverJezus(`Iesa) ? WatzegtdeIslaamoverterrorisme? MensenrechtenenrechtvaardigheidindeIslaam WatisdepositievanvrouwenindeIslaam? DefamilieindeIslaam
 4. 4. 4 Hoebehandelendemoslimsdebejaarden? WatzijndevijfpilarenvandeIslaam? 1)Degeloofsbelijdenis(shahada) 2)Hetgebed(salaat) 3)Zakaatgeven(steunaandebehoeftigen) 4)VastenindemaandRamadaan(sawm) 5)DepelgrimstochtnaarMakkah(hajj) IslaamindeVerenigdeStaten VoormeerinformatieoverdeIslaam. Voorsuggestiesencommentaaropditboek VoornaderestudieoverdeIslaam. Referenties DenummeringvandeHadieth
 5. 5. 5 Voorwoord. Ditboekiseenkorte leidraadtothetbegrijpen vandeIslaam.Hetbevat driehoofdstukken.Het eerstehoofdstuk,Een aantalbewijzenvoorde waarheidvanIslaam, beantwoordteenaantal belangrijkevragendie sommigemensenstellen: IsdeQur'aan werkelijkhet letterlijkeWoord vanAllaah(God) endoorHemgeopenbaard? IsMuhammad 1 werkelijkeenprofeetgezonden doorAllaah? IsIslaamwerkelijkeenreligievanAllaah? Indithoofstuk,wordenzessoortenbewijzengenoemd (omdebovenstaandevragentebeantwoorden): 1. DewetenschappelijkewonderenindeEdele Qur'aan:indezeparagraafwordeneenaantal wetenschappelijkefeitenbesproken(met illustraties),dierecentelijkzijnontdekteninde EdeleQur'aan(14eeuwengeledengeopenbaard) wordengenoemd. 2. Degroteuitdagingomnenkelhoofdstuk voorttebrengen,diegelijkisaannvande hoofdstukkenvandeEdeleQur'aan:inde Qur'aandaagtAllaahdegehelemensheiduitom nenkelhoofdstukvoorttebrengen,datgelijkis aannvandehoofdstukkenvandeQur'aan. VanafdetijddatdeQur'aanisgeopenbaard, veertieneeuwengeleden,totdedagvanvandaag, isniemandinstaatgeweestomdezeuitdagingaan tegaan,hoewelhetkleinstehoofdstukinde Qur'aan(hoofdstuk108)slechtsuittienwoorden bestaat. 3. Bijbelseprofetienoverdekomstvan Muhammad ,de(laatste)ProfeetvanIslaam: indezeparagraafwordenenkeleBijbelse profetienoverdekomstvandeProfeet Muhammad besproken. 4. DeverzenindeQur'aan,dietoekomstige gebeurtenissenvermelden,welkelaterzijn
 6. 6. 6 uitgekomen:deQur'aanmaaktemeldingvan toekomstigegebeurtenissendielaterzijn uitgekomen,bijvoorbeelddeoverwinningvande RomeinenopdePerzen. 5. DewonderendiedoordeProfeetMuhammad verrichtwerden(metAllaahshulp):vele wonderenwerdendoordeProfeetMuhammad (metAllaahshulp)verricht.Velemensenwaren getuigenvandezewonderen. 6. HeteenvoudigelevenvandeProfeet Muhammad :ditiseenduidelijkeaanwijzing datdeProfeetMuhammad geenvalseprofeet was,dieaanspraakdeedophetprofeetschapvoor materielevoordelen,grootheidenmacht. Uitdezezesbewijzenkunnenweconcluderendat: DeQur'aanhetletterlijkeWoordvanAllaah(God) moetzijnendoorHemisgeopenbaard. Muhammad werkelijkeenprofeetis,gezonden doorAllaah. DeIslaamwerkelijkdereligievanAllaahis. Alswewerkelijkwillenwetenofeenreligieopwaarheid dan wel op valsheid berust, dan moeten we ons bij onze keuzenietafhankelijkstellenvanonzeemoties,gevoelensof tradities. We moeten afhankelijk zijn van argumentatie (redenering) en onze gezonde verstand. Toen Allaah de profetenzond,ondersteundeHijhenmetwonderenenbewijs waarmee aangetoond werd dat het ware profeten waren, gezonden door Allaah, en zodoende de religie waarmee ze kwamenwaarwas. Het tweede hoofdstuk, Een aantal voordelen van de Islaam, vermeldt een aantal voordelen die de Islaam verschaftaanhetindividuzoals: 1. Dedeurnaarheteeuwigeparadijs 2. Verlossingvanhethellevuur 3. Waargeluk(vreugde)eninnerlijkevrede 4. Vergiffenisvoorallevoorafgaandezonden Het derde hoofdstuk, Algemene informatie over de Islaam, verschaft algemene informatie over de Islaam, corrigeert een aantal misverstanden en beantwoordt een aantalveelvoorkomendevragen,diegesteldworden,zoals: WatzegtdeIslaamoverterrorisme? Watisde(maatschappelijke)positievanvrouwenin deIslaam?
 7. 7. 7 Voetnoten: 1. DitArabischegebed (sallallaahoe`alaihiwasallam) betekent:'MogeAllaahhemzegenenenhembeschermentegen onvolkomenheden.
 8. 8. 8 Hoofdstuk1 Eenaantalbewijzenvoordewaarheid vanIslaam AllaahondersteundeZijnLaatsteProfeetMuhammad metvelewonderenen vele bewijzen, die aantoonden dat hij een ware Profeet was, gezonden door Allaah.EveneensondersteundeAllaahZijnLaatstgeopenbaardeBoek,deEdele Qur'aan,metvele(daarinvermelde)wonderen,diebewijzendatdeQur'aanhet letterlijkgeopenbaardeWoordvan Allaahis,endatniemandandersdanHijdeauteuris.Dithoofdstukbehandelt eenaantalvandezebewijzen: (1)DewetenschappelijkewonderenindeHeiligeQur'aan De Qur'aan is het letterlijke Woord van Allaah, die Hij aan Zijn Profeet Muhammad geopenbaardheeftviadeengelDjibriel(Gabril) .Hetwerd doordeProfeetMuhammad uithethoofdgeleerd,waarnahijhetdanaanzijn metgezellendicteerde.Zij,ophunbeurt,leerdenhetuithunhoofd,schrevenhet op en repeteerden het metdeProfeetMuhammad .Bovendienherhaaldede ProfeetMuhammad nmaalperjaareninhetlaatstejaarvanzijnleventwee maal ( de tot dan geopenbaarde) Qur'aan samen met de engel Djibriel . Aangezien de Qur'aan tot aan de dood van de Profeet (geleidelijk aan) is geopenbaard,isertoenendaarnaaltijdeengrootaantalmoslimsgeweest,diede geheleQur'aan,lettervoorletteruithethoofdhebbengeleerd.Sommigevanhen kendenzelfsoptienjarigeleeftijddeheleQur'aanuithethoofd.Geenenkelletter vandeQur'aanisindeloopdereeuwenveranderd. DeQur'aan,dieveertieneeuwengeledenisgeopenbaard,vermeldtfeitendie pasonlangsontdektzijnofdoorwetenschappersgeverifieerd.Ditbewijstdatde Qur'aan ongetwijfeld het letterlijke Woord van Allaah is, geopenbaard aan de Profeet Muhammad en dat noch deProfeetMuhammad nochenig ander
 9. 9. 9 mensdeauteurvandeQur'aanis.DitbewijstookdatMuhammad eendoor Allaah gezonden Profeet is. Het is buiten elke billijkheid dat iemand veertien honderdjaargeledendezefeitenzouhebbenkunnenweten,daarzepasonlangs ontdektofgeverifieerdzijnmetgeavanceerdeonderzoeksuitrustingenverfijnde wetenschappelijkemethodes.Alsvoorbeeldhiervankunnenwedevolgendefeiten noemen: A)DeQur'aanoverdemenselijkeembryologischeontwikkeling In de Edele Qur'aan spreekt Allaah over de menselijk embryologische ontwikkelingsstadia(Nederlandseuitleg):(Qur'aan,23:1214) En wijhebbendemensuiteenuittrekselvanleemgeschapen. Daarna maakten Wij hem een druppel in een welverzekerde rustplaats. Daarop maakten wij de druppel tot een `alaqah (bloedzuiger, opgehangen ding en bloedklomp), waarop Wij de `alaqah tot een mudghah (zoiets als gekauwde substantie) maakten. 1 LetterkundiggezienheefthetArabischwoord `alaqah driebetekenissen:(1) bloedzuiger,(2)opgehangendingen(3)bloedklomp. Alsweeen bloedzuigervergelijkenmethetembryoinhet `alaqah stadium, vindenweeengelijkenistussendezetwee2 ,zoalsweinfiguur1kunnenzien.In ditstadiumkrijgthetembryoookvoedinguithetbloedvandemoeder,zoalshet gevalismetdebloedzuiger,diezichmethetbloedvananderenvoedt3 . A.Humaanembryodoorgesnedenzijdevanamnion(binnenste vruchtvlies) (voorstehersengedeelte,hartendwarsdoorsnedevanamnion) B.Bloedzuiger Figuur1:Debovenstaandetekeningenillustrerendeuitwendige gelijkenissentusseneenbloedzuigereneenmenselijkembryoinhet `alaqahstadium.(Detekeningvandebloedzuigerisuit"Human developmentasdescribedintheQur'anandsunnah",Mooreen anderenp.37,gewijzigdovergenomenuit"Integratedprinciplesof zoology",Hickmanenanderen.Detekeningvanhetembryoisuit "Thedevelopinghuman",MooreandPersaud,5thed,p.73.) Detweedebetekenisvanhetwoord`alaqahis"opgehangending".Datiswatwezien in figuur 2 en 3, de ophanging van het embryo, tijdens het `alaqah stadium, in de baarmoeder.
 10. 10. 10 Figuur2:Inditfiguur kunnenwedeophanging vaneenembryoinde baarmoeder(uterus)zien tijdenshet`alaqah stadium,uit"The developinghuman" (MooreenPersaud,5th ed.,p.66) (cytotrofoblastische omhulseltertiairevillus (placentavlok) intervillaire ruimte moederlijkbloed moederlijkesinusoid) Figuur3:Indit fotomicroscopischefiguur zienwedeophangingvan eenembryo(metpijlB aangegeven)tijdenshet `alaqahstadiuminde baarmoede