Brief - professionaliseren OR

of 1 /1
Mevrouw A. M. Bakker Uw kenmerk Uw brief d.d Onderwerp Gratificatie Ons kenmerk P&O/ Behandeld door öitt;"Ëàïi* I,lt Toestelnummer 548 9348 Bijlagen Datum 1februara 2011 Beste Astrid, Het dagelijks bestuur van de OR heeft het voorstel gedaan je een extra beloning toe te kennen in de vorm van een gratificatie. Dit in verband met je bijzondere prestaties als ambtelijk secretaris en de belangrijke rol die je de afgelopen jaren hebt gespeeld bij de professionalisering van de OR. De administratieve organisatie is door jouw toedoen op een goed niveau terecht gekomen. Je speelt een belangrijke rol als onciersieuner en adviseur van het dagelijks bestuur. Door deze ondersteuning kunnen de leden van het dagelijks bestuur hun werk doen met een tijdsbesteding die duidelijk lager is dan de tijdsbesteding van voorzitters en secretarissen uit de OR-perioden voordat jijambtelijk secretaris werd. Daarnaast organiseer je grotendeels alleen de OR-verkiezingen. Het doet mij een genoegen je mee te delen dat ik instem met het voorstel en je een gratificatie heb toegekend van € 400,- netto. Je ontvangt dit bedrag bij de salarisuitbetaling van de maand februari 201 1. lk dank je hartelijk voor je inzet. Hoogachtend, Het college van burgemeester en wethouders, namens deze, J. Ia Brijn Sectorhoofd Concernondersteuni ng E-mail [email protected] L postadres POSTBLIS,53 ISOO BC ALKMAAR

Transcript of Brief - professionaliseren OR

Page 1: Brief - professionaliseren OR

Mevrouw A. M. Bakker

Uw kenmerk

Uw brief d.d

Onderwerp

Gratificatie

Ons kenmerk

P&O/

Behandeld door

öitt;"Ëàïi* I,lt

Toestelnummer

548 9348

Bijlagen

Datum

1februara 2011

Beste Astrid,

Het dagelijks bestuur van de OR heeft het voorstel gedaan je een extra beloning toe te kennen in de vormvan een gratificatie.Dit in verband met je bijzondere prestaties als ambtelijk secretaris en de belangrijke rol die je de afgelopenjaren hebt gespeeld bij de professionalisering van de OR.De administratieve organisatie is door jouw toedoen op een goed niveau terecht gekomen.Je speelt een belangrijke rol als onciersieuner en adviseur van het dagelijks bestuur. Door dezeondersteuning kunnen de leden van het dagelijks bestuur hun werk doen met een tijdsbesteding die duidelijklager is dan de tijdsbesteding van voorzitters en secretarissen uit de OR-perioden voordat jijambtelijksecretaris werd.Daarnaast organiseer je grotendeels alleen de OR-verkiezingen.

Het doet mij een genoegen je mee te delen dat ik instem met het voorstel en je een gratificatie hebtoegekend van € 400,- netto.Je ontvangt dit bedrag bij de salarisuitbetaling van de maand februari 201 1.

lk dank je hartelijk voor je inzet.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders,namens deze,

J. Ia BrijnSectorhoofd Concernondersteuni ng

[email protected] L

postadres

POSTBLIS,53

ISOO BC ALKMAAR