Brede Evaluatie

of 39 /39
© 2006 Katholieke Universiteit Leuven Prof. Kris Van den Branden & Sara Gysen Brede Evaluatie

Embed Size (px)

description

Brede Evaluatie. Katholieke Universiteit Leuven Prof. Kris Van den Branden & Sara Gysen. diagnosticeren. toetsen. permanente evaluatie. testen. observeren. alternatieve evaluatie. beoordelen. assessment. evalueren. Evalueren?. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Brede Evaluatie

 • Brede EvaluatieKatholieke Universiteit LeuvenProf. Kris Van den Branden & Sara Gysen

 • testentoetsenassessmentobserverenalternatieve evaluatiediagnosticerenbeoordelenevaluerenpermanente evaluatie

 • Evalueren?Het verzamelen en beoordelen van gegevens over de aan de doelstellingen van de opleiding verbonden prestaties van de leerder

 • Centrale vragen bij evaluatieWAAROM

  WAT

  HOE

  Waarom willen we evalueren?Waarom hebben we resultaten nodig? Wat willen doen/beslissen adhv die resultaten?Welke concrete informatie over de taalvaardigheid van de leerder hebben we nodig?Hoe kunnen we het best die concrete informatie verkrijgen? Hoe komen we dat te weten?

 • Evalueren hangt samen met hoe wij onderwijs zien

  Wat vinden wij belangrijk binnen onderwijs?Waar liggen we wakker van?Wat houdt ons bezig?Waar gaat het om?In de evaluatie bekennen we kleur in WAT ECHT BELANGRIJK IS

 • Taal als middel, en niet als doel op zichTaalvaardig worden om goed te kunnen functioneren in relevante communicatieve situatiesVaardigheid in taal tegenover kennis over taalAansluiten bij taalgebruik in de realiteitIndividuele ontwikkelingslijnenActieve leerder die leerproces zelf in handen neemt (lesgever is coach)

  Taalleren en taalonderwijs

 • Taalkennis versus taalvaardigheid

  Geef het verkleinwoordbaby: duim: .jongen: .sok: ..bal:

  Schrijf een e-mail naar je collegas en vertel hen over je pasgeboren baby:

 • TELC, voorbeeldexamen Italiano B2

 • TELC, voorbeeldexamen franais B2

 • Implicaties voor het evaluerenKennisconstructie is uitgangspunt: de vaardigheid om taal te gebruikenAuthentieke of levensechte situatiesLeerders als beoordelaarsEvalueren tijdens het hele leerprocesCapaciteiten in kaart brengen eerder dan tekortenBreed beeld vormen via verschillende soorten evaluatie en observatieFeedback geven

 • Van Hoof & Van Petegem, 2002 Het is geen kwestie van alles of niets

 • Traditio-nele evaluatie-vormen

  Alterna-tieveevaluatie-vormen

 • Bultynck, 2004Bultynck, 2004

 • Bredere evaluatie: schuiven op vier assen

  tijd

  Betrokken beoordelaars

  Aard verzamelde informatie

  Manier van verzamelen van informatie

  Eenmalige moment-opname

  Leerkracht

  Taalkennis

  Registreren of taakuitvoering geslaagd is of niet

  Doorheen de tijd, verschillende momenten

  Taalleerder zelf en leerkracht

  Taalvaardigheid, leerproces, en fac-toren als cognitie, kennis wereld, strategien

  Observeren, video-opname, gesprekken, log-boek

 • tester

 • Voorbeeld 1: leerders als beoordelaarsJullie gaan een artikel schrijven voor een Vlaams reistijdschrift. Het moet gaan over een leuke reisbestemming. Informatie mogen jullie opzoeken in boeken, op internet. Maar eerst gaan we nadenken hoe zo een artikel eruit moet zien: waaraan moet het voldoen, zodat het tijdschrift jouw artikel zeker zal opnemen, en de lezers het graag zullen lezen?

 • Leerders denken zelf mee over evaluatiecriteriaInzicht in taakverwachtingenRelevante en motiverende criteriaInzicht in zwakke en sterke kantenHandvatten om te reflecterenZelfevaluatie bij receptieve takenVervolgtaakZelfevaluatie moet je leren

 • Reflectiekaart

  Datum: Docent:

  Thema Les:

  - Dit was te moeilijk:

  - Dit vond ik makkelijk:

  - De volgende keer zou ik hierbij hulp willen krijgen:

 • Voorbeeld 2: taalvaardigheidTELC, voorbeeldexamen English

 • Voorbeeld 3: authentieke situatiesCNaVT, voorbeeldexamen PTPB, A2

 • Voorbeeld 4: capaciteitenNiet beginnen met 10 op 10 en dan per fout punten aftrekkenMaar een beoordelingsmodel dat succesvol taalgebruik waardeert

 • Beoordelingsmodel brief schrijven

 • Voorbeeld 5: observerenTaalgedrag in taken en/of mate van ondersteuning observeren doorheen vergelijkbare momentenOm zicht te krijgen op hoe het leerproces / de ondersteuning evolueertMaar ookOm tijdens het leerproces beter te ondersteunen

 • Hoe? Observeren en noteren aan de hand van een observatiefiche per observatiemomentVDAB, observatie-instrument

 • LUISTEREN/SCHRIJVENLuisteren naar n of meer korte dialogen en de info daaruit overbrengen in een voorgestructureerd document

  LEZEN/LUISTEREN/SCHRIJVENEen kort berichtje schrijven om iets mee te delen of te vragen (op basis van geschreven of mondelinge info en instructie)

  LEZEN/SCHRIJVENUit korte informatieve tekst(en) info halen en die in een voorgestructureerd document invullen

  LEZEN/LUISTEREN/SPREKENIn een (telefoon)gesprek vooraf gekende info geven of vragen

  LEZEN/SPREKENIn een gesprek met een medecursist mondeling info rapporteren op basis van een schriftelijke bron

  START

 • Lesgevers doen al heel veelBewuster vergaren, standaardiseren en formaliseren van info over de leerdersVerschillende bronnen van info bij elkaar brengen als basis voor een oordeelEvaluatie ter ondersteuning van het leerproces n het onderwijsproces

 • Formaliseren door bijvoorbeeldPortfolioLogboekSchema voor permanente evaluatie

 • Voorbeeld template schema permanente evaluatieoordeel

 • taalportfolioVlaanderen - Taalportfolio door volwassenenhttp://www.ond.vlaanderen.be/dvo/volwassenen/taalportfolio/

  Nederland - Beroepsonderwijs en volwasseneneducatiehttp://trefpunttalen.kennisnet.nl/taalportfolio_bve

 • Taalportfolio door volwassenenTaalpaspoortHet taalpaspoort geeft een overzicht van wat je in verschillende talen kan voor wat spreken, schrijven, lezen en luisteren betreft. Er is ook plaats voorzien voor een verwijzing naar eventuele studiebewijzen zoals diploma's en certificaten. Je stelt je paspoort op in drie stappen: na een eerste, vrij algemene inschatting van je talenkennis geef je een meer verfijnde beschrijving van je taalvaardigheid; op basis van de vorige stappen stel je tenslotte je taalpaspoort op.

 • Taalportfolio door volwassenenTaalbiografieDe taalbiografie bevat twee basiselementen, namelijk een persoonlijk verslag van wat je hebt geleerd en vervolgens je concrete plannen om verder taal te leren.In de biografie geef je aan hoe je je taalbeheersing verworven hebt. Je denkt zelf na over belangrijke ervaringen die hebben bijgedragen om je talenkennis op te bouwen. Op basis van die positieve ervaringen kan je dan nauwkeuriger aangeven wat je in de toekomst wil leren De biografie komt tot stand in twee stappen. Eerst geef je een persoonlijk verslag van hoe je talen geleerd hebt, zowel langs formele als langs informele weg, daarna bepaal je wat je verdere plannen zijn met betrekking tot het leren van taal.

 • Taalportfolio door volwassenenTaaldossierIn het dossier verzamel je het materiaal dat aantoont dat je verworven hebt wat je in het taalpaspoort en de biografie hebt beschreven. Je kunt hier ook een selectie van je eigen werk opnemen, meer bepaald datgene wat het best je capaciteiten in vreemde talen weerspiegelt. Dat kunnen verslagen, zakelijke brieven of andere correspondentie, cassettes en video's zijn. Uiteraard is het raadzaam dat je je werkstukken geregeld actualiseert.

 • Kwaliteitsprincipes voor goed evaluerenValiditeitBetrouwbaarheidEfficintie en praktische haalbaarheidOnpartijdigheidPositieve impact

 • Videofragment Billy ElliotWat vertelt je dit fragment? Wat zijn je indrukken?

 • Waarom dit fragment?Belang vanInteractie en communicatieMotivatieKansen gevenals het gaat om evalueren