bOUwsTEnEn VisUELE idEnTiTEiT · Het VU-logo merk is een beschermd merk en mag alleen in varianten...

of 70 /70
BOUWSTENEN VISUELE IDENTITEIT HUISSTIJL 2016

Embed Size (px)

Transcript of bOUwsTEnEn VisUELE idEnTiTEiT · Het VU-logo merk is een beschermd merk en mag alleen in varianten...

 • 1/H1 CORPORATE VU LOGO VU | Handboek VisUele identiteit i Versie 1-2016

  bOUwsTEnEn VisUELE idEnTiTEiT HUissTijL 2016

 • 2/inHOUd VU | HAndbOEk VisUELE idEnTiTEiT i VERsiE 10-2015

  inHOUd

  bAsisELEmEnTEn HUissTijL

  1 COPORATE VU LOGO 31.1 Een belangrijk element van onze identiteit 41.2 Kleurgebruik 51.3 Marges en positie 61.4 Formaat 71.5 VU corporate logo zonder discriptor 8

  2 VU is VERdER kijkEn 92.1 Themazin: VU is verder kijken 102.2 Pay off: VU looking further 112.3 Kleurgebruik 122.4 Marges en positie 132.5 Formaat 14

  3 FACULTAiRE LOGO’s 153.1 Nederlands 163.2 Engels 173.3 Kleurgebruik 183.4 Kleurcodes facultaire logo’s:

  Pantone, cmyk, rgb, hex en ral 193.5 Marges en positie 203.6 Formaat 213.7 Facultaire social media ikonen 223.8 voorbeelden logogebruik in social media 23

  4 diEnsTEn LOGO’s 244.1 Nederlands 254.2 Engels 264.3 Kleurgebruik 274.4 Marges en positie 284.5 Formaat 29

  5 VisUEEL syTEEm 305.1 Uitleg 315.2 Opbouw 325.3 Voorbeelden 335.4 Andere grafische elementen 35

  6 TyPOGRAFiE 366.1 Huisstijl lettertype DIN PRO 376.2 Basisrichtlijnen 386.3 Word en powerpoint: Calibri 396.4 Online: Roboto Condensed en Arial 40

  7 FOTOGRAFiE 417.1 Stijl om mensen te fotograferen 427.2 Beeldconcept coverbeeld

  bachelor- en masteropleidingen 43

  8 kLEURsysTEEm FACULTEiTEn 448.1 Het kleurenwiel 458.2 Voorbeeld kleurgebruik Faculteit Geesteswetenschappen 468.3 Voorbeeld kleurgebruik Faculteit

  Aard- en Levenswetenschappen 478.3 Kleurcodes facultaire huisstijl:

  Pantone, cmyk, rgb en hex 48

  9 kLEURsysTEEm wERVEndE COmmUniCATiE 499.1 Kleurencombinatie1 509.2 Kleurencombinatie 2 51

  10 inTERFACULTAiRE OndERzOEks insTiTUTEn (iOzi) LOGO’s 52

  10.1 logo 5310.2 Voorbeelden IOZI-VU huisstijl 5410.3 Samenwerkingsverbanden 55

  11 sAmEnwERkinGsVERbAndEn PARTnERinsTELLinGEn 5611.1 Basisregel verhoudingen 5711.2 Combinatie VU - VUmc 5811.3 Combinatie VU - UVA 5911.4 Combinatie VU - PTHU 60

  12 mAAGd in dE TUin 6112.1 Gebruik van de illustratie 62

  HUissTijLmiddELEn 63

  13 wEbbAnnERs 6413.1 Formaten banners VUnet 6513.2 Formaten banners VU site 6613.3 Opbouw kleine banners VU site 6713.2 Advies voor vervaardigen banners VU-site 68

  14 sTATiOnERy 6914.1 VU visitekaartjes 70

  mEER inFORmATiE 71

 • 3/H1 CORPORATE VU LOGO VU | Handboek VisUele identiteit i Versie 1-2016VU | HAndbOEk VisUELE idEnTiTEiT i VERsiE 1-2016

  1 CORPORATE VU LOGO

  bij EEn zELFbEwUsT VERHAAL HOORT EEn diTO LOGO. dAAROm is HET VU LOGO in 2011 GEACTUALisEERd, wAARbij ALLE ELEmEnTEn TEGEn HET LiCHT zijn GEHOUdEn. bEPAALdE OndERdELEn HEbbEn TijdEns HET PROCEs mEER GEwiCHT GEkREGEn En AndERE mindER.REsULTAAT: EEn HELdER EEndUidiG mERkbEELd.

  3/H1 LOGO mET dEsCRiPTOR

 • 4/H1 CORPORATE VU LOGO VU | Handboek VisUele identiteit i Versie 1-2016

  1 HET CORPORATE VU LOGO 1.1 EEn bELAnGRijk ELEmEnT VAn OnzE idEnTiTEiT

  In 2011 is het VU logo gerevitaliseerd. Geen revolutie, maar een evolutie. Het was belangrijk om meer aandacht te geven aan waar het uiteindelijk om gaat: de VU. Er is meer evenwicht gecreëerd tussen de VU, de griffioen en de uitgeschreven naam van de universiteit. Het beeldmerk, de griffioen, wordt hier gebruikt in combinatie met het woordmerk ‘VU’en de descriptor ‘Vrije Universiteit Amsterdam’.

  ARTwORkHet logo dient volgens de richtlijnen in dit handboek te worden gebruikt. Het logo namaken of aanpassen, doet daar afbreuk aan. Ga dus altijd uit van het originele artwork en de originele letters.

  ELEmEnTEnDe combinatie van de griffioen, het woordmerk ‘VU’ en de descriptor ‘Vrije Universiteit Amsterdam’ maken het VU merk. Alleen de afbeelding van de griffioen gebruiken is niet toegestaan. Voor bepaalde doelen mag VU in combinatie met het beeldmerk zonder discriptor worden gebruikt. (zie pagina 8)

  LETTERTyPEHet font dat in het VU logo gebruikt wordt is Lucida SansEF. De tekst is speciaal ontworpen en gespatieerd. Probeer deze dan ook niet na te maken.

  dOnT’s Het VU-logo merk is een beschermd merk en mag alleen in varianten gebruikt worden die in dit huisstijl handboek zijn opgenomen. Andere logo’s verbinden aan het VU logo is niet toegestaan.

  kLEUR VARiAnTEn Het logo is er in 2 kleurvarianten. Het gebruik hiervan is afhankelijk van het communicatiemiddel en de ondergrond. Bij corporate communicatie gebruiken we bij voorkeur het logo op het witte vlak. Voor wervende communicatie gebruiken we bij voorkeur het logo op het blauwe vlak. Hierover lees je meer in de hoofdstukken corporate uitingen en marketing.

  Het kader is onderdeel van het logo. Slechts in een uitzondering kan er een vrijstaand logo gebruikt worden. Vraag hiervoor toestemming bij de dienst Communicatie en Marketing.

 • 5/H1 CORPORATE VU LOGO VU | Handboek VisUele identiteit i Versie 1-2016

  1 HET CORPORATE VU LOGO1.2 kLEURGEbRUik

  kLEURGebruik het logo in kleur waar mogelijk. Corporate en inhoudelijk/informatief gebruiken we het logo op het witte vlak, hoewel bij commercieel/wervende communicatie het logo op het blauwe vlak vaker voorkomt. Bij gebruik van het logo met witte vlak in printuitingen blijft het witte kader om het logo staan, ook als de achtergrond al wit is en het vlak dus niet zichtbaar is.

  dOnT’sPlaats het logo enkel in de gedefinieerde kleuren zoals hiernaast aangegeven. Pas de kleuren van de logo elementen dan ook nooit zelf aan.

  VU bLAUw

  PAnTOnE Process BlueCmyk 100/30/0/0RGb 0/137/207HEX 0089CFRAL 5015

  zwART

  zwART 100%Cmyk 0/0/0/100RGb 0/0/0HEX 000000

 • 6/H1 CORPORATE VU LOGO VU | Handboek VisUele identiteit i Versie 1-2016

  1 HET CORPORATE VU LOGO1.3 mARGEs En POsiTiE

  Om het logo te beschermen tegen opdringerigetypografie of andere grafische elementen gebruikenwe een marge. De witmarge rondom het logo isminimaal gelijk aan de helft van de x-hoogte van het VU woordmerk. Ofwel 50% van de hoogte van de V.

  VOORbEELdDe x-hoogte van het VU woordmerk is 15 mm.15 : 2 = 7,5. De marge rondom het logo (inclusief kader) moet dus minimaal 7,5 mm zijn.

  X-HOOGTE mARGE 10 mm 5 mm 15 mm 7,5 mm 20 mm 10 mm 25 mm 12,5 mm 30 mm 15 mm 35 mm 17,5 mm 40 mm 20 mm 45 mm 22,5 mm 50 mm 25 mm

  50%

  x-hoogte

  LOGO POsiTiEWaar mogelijk dient het logo rechtsonderin geplaatst te worden. Dit is voorkeurspositie voor het logo. Als er een goede inhoudelijke reden is om het logo niet in de hoek rechtsonder te plaatsen, dan kan het in één van de andere drie hoeken geplaatst worden.

 • 7/H1 CORPORATE VU LOGO VU | Handboek VisUele identiteit i Versie 1-2016

  1 HET CORPORATE VU LOGO 1.4 FORmAAT

  AAnbEVOLEn mATEn Breedte logo = 25% van de langste zijde van medium. Ook bij deze berekening houden we geen rekening met de uitstekende vorm rechts van het logo. De formule en onderstaande afmetingen gelden voor de vorm zoals hiernaast aangegeven.

  VOORbEELdHet medium is A4 (297x210mm). 297 : 4 = +/-74 mm.

  A FORmAAT LAnGsTE zijdE bREEdTE LOGO A7 105 mm 26 mm A6 148 mm 37 mm A5 210 mm 52 mm A4 297 mm 74 mm A3 420 mm 105 mm Als het medium groter dan A3 is wordt de verdeelsleutel de langste zijde 594 : 5 = 118 mm. A2 594 mm 118 mm A1 841 mm 160 mm Als het formaat groter dan A1 is wordt de verdeelsleutel de langste zijde : 6 A0 1189 mm 198 mm

  UiTzOndERinGEn Let wel dit zijn slechts richtlijnen. Afhankelijk van het soort uiting kan ook voor een ander formaat logo gekozen worden. Op een vlag of gevelbord kan uiteraard een veel groter logo geplaatst worden. minimALE GROOTTEWe gebruiken het logo nooit kleiner dan 26 mm breed.

  langste zijde

  25%

  lang

  ste

  zijd

  e

  25%

  36 mm 26 mm52 mm 16 mm

 • 8/H1 CORPORATE VU LOGO VU | Handboek VisUele identiteit i Versie 1-2016

  1 HET CORPORATE VU LOGO1.5 zOndER disCRiPTOR

  Speciaal voor een aantal verschillende middelen hebben we een vierkante versie van het VU logo ontworpen. Het VU corporate logo zonder discriptor.Deze variant mag gebruikt voor: Social mediaOp de rug van een boekomslag Bij gevelsigning

  Heb je twijfels of je deze variant mag gebruiken stuur dan een mailtje naar communicatie en marketing. [email protected]

 • 9/H2 VU is VERdER kijkEn VU | HAndbOEk VisUELE idEnTiTEiT i VERsiE 1-2016

  2 VU is VERdER kijkEn

  AL sinds dE OPRiCHTinG in 1880 sTAAT dE VU VOOR EEn OndERsCHEidEndE mAniER VAn wETEnsCHAP TOEPAssEn. dE VU LEVERT GEEn dROGE TiTELs AF, mAAR LEidT mEnsEn OP TOT wETEnsCHAPPERs diE HUn kEnnis GEbRUikEn Om TE GROEiEn En TE dELEn. diE ziCH sTERk mAkEn VOOR dE sAmEnLEVinG En bETROkkEn zijn bij dE mAATsCHAPPij. dAAROm VRAGEn wE OOk VAn OnzE sTUdEnTEn, OndERzOEkERs, PROmOVEndi En mEdEwERkERs dAT zE VERdER kijkEn. VERdER dAn HET PURE EiGEnbELAnG. VERdER dAn kEnnis ALLEEn. VERdER dAn HET bEkEndE, HET VOOR dE HAnd LiGGEndE. dAT is OnzE bELOFTE AAn dE bUiTEnwERELd, mAAR dAT is bOVEnAL EEn OPdRACHT AAn OnszELF. VU is VERdER kijkEn.

 • 10/H2 VU is VERdER kijkEn VU | Handboek VisUele identiteit i Versie 1-2016

  2 VU LOGO mET THEmAzin 2.1 VU is VERdER kijkEn

  ARTwORkVoor het gebruik van de themazin is een logo ontwikkeld. Het logo met themazin dient dan ook volgens de richtlijnen in dit handboek te worden gebruikt. Ga altijd uit van het originele artwork en de originele letters.

  ELEmEnTEnDe combinatie van de 2 doorverwijzende balken van het VU logo en themazin zijn 1 geheel. De elementen mogen niet opzichzelf gebruikt worden. Het is niet toegestaan de themazin op tekstuele wijze aan te passen, of er variaties of woordgrappen op te maken.

  LETTERTyPEHet font dat in het VU logo gebruikt wordt is Lucida SansEF. De tekst is speciaal ontworpen en gespatieerd. Probeer deze dan ook niet na te maken.

  VARiAnTEn Het logo is er in 2 kleurvarianten. Het gebruik hiervan is afhankelijk van het communicatiemiddel en de ondergrond. Bij corporate communicatie gebruiken we bij voorkeur het logo op het witte vlak. Voor wervende communicatie gebruiken we bij voorkeur het logo op het blauwe vlak.

  dOnT’s Het VU-logo merk is een beschermd merk en mag alleen in varianten gebruikt worden die in dit huisstijl handboek zijn opgenomen. Andere logo’s verbinden aan het VU logo is niet toegestaan.De themazin VU IS VERDER KIJKEN verbinden we alleen aan het corporate logo van de VU.

 • 11/H2 VU is VERdER kijkEn VU | Handboek VisUele identiteit i Versie 1-2016

  2 VU LOGO mET THEmAzin 2.2 VU LOOkinG FURTHER

  De VU heeft 1 corporate logo maar wel een variant met een engelse pay off. Het gebruik hiervan is gelijk aan het Nederlandse logo.

 • 12/H2 VU is VERdER kijkEn VU | Handboek VisUele identiteit i Versie 1-2016

  2 THEmAzin2.3 kLEURGEbRUik

  kLEURGebruik het logo in kleur waar mogelijk. Corporate en inhoudelijk/informatief gebruiken we het logo op het witte vlak, hoewel bij commercieel/wervende communicatie het logo op het blauwe vlak vaker gebruiken. Bij gebruik van het logo met witte vlak in printuitingen blijft het witte kader om het logo staan, ook als de achtergrond al wit is en het vlak dus niet zichtbaar is.

  dOnT’sPlaats het logo enkel in de gedefinieerde kleuren zoals hierboven aangegeven. De juiste kleurcodes staan hiernaast. Pas de kleuren van de logo elementen dan ook nooit zelf aan.

  VU bLAUw

  PAnTOnE Process BlueCmyk 100/30/0/0RGb 0/137/207HEX 0089CFRAL 5015

  80% VU bLAUw

  PAnTOnE 299Cmyk 80/24/0/0RGb 0/153/215HEX 00A0DF

  zwART

  zwART 100%Cmyk 0/0/0/100RGb 0/0/0HEX 000000

 • 13/H2 VU is VERdER kijkEn VU | Handboek VisUele identiteit i Versie 1-2016

  2 VU LOGO mET THEmAzin 2.4 mARGEs En POsiTiE

  Om de themazin te beschermen tegen opdringerige typografie of andere grafische elementen gebruiken we een marge. De witmarge rondom het logo is minimaal gelijk aan de helft van de x-hoogte van het VU woordmerk. Ofwel 50% van de hoogte van de V.

  VOORbEELdDe x-hoogte van het VU woordmerk is 15 mm.15 : 2 = 7,5. De marge rondom het logo (inclusief kader) moet dus minimaal 7,5 mm zijn.

  Zoals in de afbeelding hierboven te zien is (aangegeven met pijl) houden we bij de marge geen rekening met de uitstekende vorm rechts van het logo. Deze rekenen we dus niet mee.

  X-HOOGTE mARGE 10 mm 5 mm 15 mm 7,5 mm 20 mm 10 mm 25 mm 12,5 mm 30 mm 15 mm 35 mm 17,5 mm 40 mm 20 mm 45 mm 22,5 mm 50 mm 25 mm

  50%

  x-hoogte

  LOGO POsiTiEWaar mogelijk dient het logo rechtsonderin geplaatst te worden. Dit is voorkeurspositie voor het logo. Als er een goede inhoudelijke reden is om het logo niet in de hoek rechtsonder te plaatsen, dan kan het in één van de andere drie hoeken geplaatst worden.

 • 14/H2 VU is VERdER kijkEn VU | Handboek VisUele identiteit i Versie 1-2016

  2 VU LOGO mET THEmAzin 2.5 FORmAAT

  AAnbEVOLEn mATEn Breedte logo = 25% van de langste zijde van medium. Ook bij deze berekening houden we geen rekening met de uitstekende vorm rechts van het logo. De formule en onderstaande afmetingen gelden voor de vorm zoals hiernaast aangegeven.

  VOORbEELdHet medium is A4 (297x210mm). 297 : 4 = +/-74 mm.

  A FORmAAT LAnGsTE zijdE bREEdTE LOGO A7 105 mm 26 mm A6 148 mm 37 mm A5 210 mm 52 mm A4 297 mm 74 mm A3 420 mm 105 mm Als het medium groter dan A3 is wordt de verdeelsleutel de langste zijde 594 : 5 = 118 mm. A2 594 mm 118 mm A1 841 mm 160 mm Als het formaat groter dan A1 is wordt de verdeelsleutel de langste zijde : 6 A0 1189 mm 198 mm

  UiTzOndERinGEn Let wel dit zijn slechts richtlijnen. Afhankelijk van het soort uiting kan ook voor een ander formaat logo gekozen worden. Op een vlag of gevelbord kan uiteraard een veel groter logo geplaatst worden. minimALE GROOTTEWe gebruiken het logo nooit kleiner dan 26 mm breed.

  langste zijde

  25%

  lang

  ste

  zijd

  e

  25%

  36 mm 26 mm52 mm 16 mm

 • VU | Handboek VisUele identiteit i Versie 1-201615/H3 FACULTAiRE LOGO’s VU | HAndbOEk VisUELE idEnTiTEiT i VERsiE 1-2016

  3 FACULTAiRE LOGO’s

  mEER EEndUidiGHEid. VAnUiT EEn OVERkOEPELEndE VisiE bEHOUdT iEdERE FACULTEiT zijn EiGEn idEnTiTEiT. En LETTERLijk zijn EiGEn kLEUR. dE HUissTijL CREëERT jUisT mOGELijkHEdEn En biEd EEn HELdERE sTRUCTUUR wAARbinnEn iEdERE FACULTEiT zijn EiGEn GEziCHT kAn LATEn ziEn.

 • 16/H3 FACULTAiRE LOGO’s VU | Handboek VisUele identiteit i Versie 1-2016

  3 FACULTAiRE LOGO’s3.1 nEdERLAnds

  Voor de verschillende faculteiten zijn ook logo’s ontwikkeld. Ga ook hier altijd uit van het originele artwork en de originele letters.

  GEbRUikDe faculteiten logo’s worden alleen gebruikt bij• communicatie met interne medewerkers• communicatie met interne studenten• bij externe communicatie uitsluitend bij

  communicatie met bestaande relaties. Daar waar het voor de ontvanger belangrijk is het organisatie-onderdeel te herkennen.

  Het VU-logo merk is een beschermd merk en mag alleen in varianten gebruikt worden die in dit huisstijl handboek zijn opgenomen. Andere logo’s aan het VU logo verbinden, dan in dit boek zijn opgenomen, is niet toegestaan.

  Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

  Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

  Faculteit der Geestes-wetenschappen

  Faculteit der Geestes-wetenschappen

  Faculteit der Gedrags- en Bewegings-wetenschappen

  Faculteit der Gedrags- en Bewegings-wetenschappen

  Faculteit der Sociale Wetenschappen

  Faculteit der Sociale Wetenschappen

  Faculteit der Godgeleerdheid

  Faculteit der Godgeleerdheid

  Faculteit der Aard- en Levens-wetenschappen

  Faculteit der Aard- en Levens-wetenschappen

  Faculteit der Rechtsgeleerdheid

  Faculteit der Rechtsgeleerdheid

  Faculteit der Exacte Wetenschappen

  Faculteit der Exacte Wetenschappen

 • 17/H3 FACULTAiRE LOGO’s VU | Handboek VisUele identiteit i Versie 1-2016

  3 FACULTAiRE LOGO’s3.2 EnGELs

  Voor de verschillende faculteiten zijn ook engelse facultaire logo’s beschikbaar. Ga ook hier altijd uit van het originele artwork en de originele letters.

  GEbRUikDe faculteiten logo’s worden alleen gebruikt bij• communicatie met interne medewerkers• communicatie met interne studenten• bij externe communicatie uitsluitend bij

  communicatie met bestaande relaties. Daar waar het voor de ontvanger belangrijk is het organisatie-onderdeel te herkennen.

  Faculty of Economics and Business Administration

  Faculty of Economics and Business Administration

  Faculty of Humanities

  Faculty of Humanities

  Faculty of Behavioural and Movement Sciences

  Faculty of Behavioural and Movement Sciences

  Faculty of Social Sciences

  Faculty of Social Sciences

  Faculty of Theology

  Faculty of Theology

  Faculty of Earth and Life Sciences

  Faculty of Earth and Life Sciences

  Faculty of LawFaculty of Law

  Faculty of Sciences

  Faculty of Sciences

 • 18/H3 FACULTAiRE LOGO’s VU | Handboek VisUele identiteit i Versie 1-2016

  Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

  Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

  Faculeit derEconomische Wetenschappenen Bedrijfskunde

  3 FACULTAiRE LOGO’s3.3 kLEURGEbRUik

  kLEURKleur geeft een extra dimensie, dus gebruik hetlogo in kleur waar mogelijk. Bij gebruik van het logo met witte vlak in printuitingen blijft het witte kader om het logo staan, ook als de achtergrond al wit is en deze daardoor dus niet zichtbaar is.

  dOnT’sPlaats het logo enkel in de gedefineerde kleuren zoals hiernaast aangegeven. De juiste kleurcodes vindt u op de volgende pagina. Pas de kleuren van de logo elementen dan ook nooit zelf aan.

  Faculeit derEconomische Wetenschappenen Bedrijfskunde

  Faculeit derEconomische Wetenschappenen Bedrijfskunde

  Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

  Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

 • 19/H3 FACULTAiRE LOGO’s VU | Handboek VisUele identiteit i Versie 1-2016

  3 FACULTAiRE LOGO’s3.4 kLEURCOdEs FACULTAiRE LOGO’s PAnTOnE, Cmyk, RGb, HEX En RAL

  VRijE UniVERsiTEiTAmsTERdAm

  PAnTOnE Process BlueCmyk 100/30/0/0RGb 0/137/207HEX 0089CFRAL 5015

  ECOnOmisCHE wETEnsCHAPPEn En bEdRijFskUndE

  PAnTOnE® 2613Cmyk 60/90/0/0RGb 136/63/160HEX 883FA0RAL 4008

  GEEsTEswETEn-sCHAPPEn

  PAnTOnE® 234Cmyk 20/90/20/0RGb 185/74/133HEX B94A85RAL 4010

  sOCiALE wETEnsCHAPPEn

  PAnTOnE® 202Cmyk 0/90/70/50RGb 153/51/52HEX 993334RAL 3003

  GEdRAGs- En bEwEGinGs- wETEnsCHAPPEn

  PAnTOnE® 1797Cmyk 0/90/90/12RGb 208/49/36HEX D03124RAL 3018

  GOdGELEERdHEid

  PAnTOnE® 1255Cmyk 25/41/100/18RGb 163/124/40HEX A37C28RAL 1027

  AARd-En LEVEns- wETEnsCHAPPEn

  PANTONE® 368CMYK 60/0/90/0RGB 128/185/49HEX 80B931RAL 6018

  RECHTsGELEERdHEid

  PANTONE® 326CMYK 73/5/35/0RGB 51/173/172HEX 33ADACRAL 6027

  EXACTE wETEnsCHAPPEn

  PANTONE® 5483CMYK 72/30/40/0RGB 76/142/148HEX 4C8E94RAL 6033

  VUmC GEnEEskUndE

  PANTONE® 072CMYK 100/90/0/0RGB 31/60/146HEX 1F3C92RAL 5002

  ACTA (TAndHEELkUndE)

  PANTONE® 7683 CCMYK 77/48/7/0RGB 70/117/177HEX 4475B0RAL 5012

 • 20/H3 FACULTAiRE LOGO’s VU | Handboek VisUele identiteit i Versie 1-2016

  Om het logo te beschermen tegen opdringerigetypografie of andere grafische elementen gebruikenwe een marge. De witmarge rondom het logo isminimaal gelijk aan de helft van de x-hoogte van het VU woordmerk. Ofwel 50% van de hoogte van de V.

  VOORbEELdDe x-hoogte van het VU woordmerk is 15 mm.15 : 2 = 7,5. De marge rondom het logo (inclusief kader) moet dus minimaal 7,5 mm zijn.

  X-HOOGTE mARGE 10 mm 5 mm 15 mm 7,5 mm 20 mm 10 mm 25 mm 12,5 mm 30 mm 15 mm 35 mm 17,5 mm 40 mm 20 mm 45 mm 22,5 mm 50 mm 25 mm

  3 FACULTAiRE LOGO’s3.5 mARGEs En POsiTiE

  Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

  x-hoogte

  50%

  LOGO POsiTiEWaar mogelijk dient het logo rechtsonderin geplaatst te worden. Dit is voorkeurspositie voor het logo. Als er een goede inhoudelijke reden is om het logo niet in de hoek rechtsonder te plaatsen, dan kan het in één van de andere drie hoeken geplaatst worden.

  Faculty of Economics and Business Administration

 • 21/H3 FACULTAiRE LOGO’s VU | Handboek VisUele identiteit i Versie 1-2016

  Faculty of HumanitiesFaculty of

  HumanitiesFaculty of Humanities

  3 FACULTAiRE LOGO’s3.6 FORmAAT

  AAnbEVOLEn mATEn Breedte logo = 37% van de langste zijde van medium. Dit geldt ook voor het Lustrum logo met Themazin.

  VOORbEELdHet medium is A4 (297x210mm). 297 : 2,7 = +/-110 mm.

  A FORmAAT LAnGsTE zijdE bREEdTE LOGO A7 105 mm +/- 39 mm A6 148 mm +/- 55 mm A5 210 mm +/- 95 mm A4 297 mm +/- 110 mm A3 420 mm +/- 155 mm UiTzOndERinGEn Let wel, dit zijn slechts richtlijnen. Afhankelijk van het soort uiting kan ook voor een ander formaat logo gekozen worden. Op een vlag of gevelbord kan uiteraard een veel groter logo geplaatst worden. minimALE GROOTTEWe gebruiken het logo nooit kleiner dan 39 mm breed. Dit is een zeer toepasbaar minumum, gezien het op kleine uitingen zoals op het voorbeeld op de pen links, met gemak nog groter geplaatst kan worden.

  langste zijde

  37%

  lang

  ste

  zijd

  e

  37%

  39 mm55 mm 26 mm

  Faculty of Humanities Faculty of

  Humanities

  Faculty of Humanities

 • 22/H4 FACULTAiRE LOGO’s VU | HAndbOEk VisUELE idEnTiTEiT i VERsiE 1-2016

  3 FACULTAiRE LOGO’s 3.7 FACULTAiRE sOCiAL mEdiA ikOnEn

  Om de VU een betere herkenbaarheid te geven binnen social media is er een pragmatische aanpassing op het corporate logo en de facultaire logo’s gedaan. De discriptor vervalt achter het VU logo en bij de faculteiten komt de naam van de faculteit onder het VU te staan zodat het juiste formaat t.b.v een thumnail ontstaat.

  Deze ikonen zijn uitsluitend bedoeld voor de social media pagina’s en zijn alleen beschikbaar in een webresolutie. De ikonen zijn zowel in een Nederlandse als engelse variant.

  Faculty of Behavioural and Movement Sciences

 • 23/H4 FACULTAiRE LOGO’s VU | HAndbOEk VisUELE idEnTiTEiT i VERsiE 08052012

  3 FACULTAiRE LOGO’s 3.8 VOORbEELdEn LOGOGEbRUik sOCiAL mEdiA PAGinA

  HERkEnbAARHEid VAn dE VU HUissTijL: - Achtergrondbeeld /foto in de header- Gebruik van de facultaire kleur- Gebruik corporate en facultaire ikonen

 • VU | HAndbOEk VisUELE idEnTiTEiT i VERsiE 1-201624/H4 diEnsTEn LOGO’s

  4 diEnsTEn LOGO’s

  OOk diEnsTEn zijn GEbAAT bij EEn HELdERE AAndUidinG. wEL is ER EEn nUAnCE VERsCHiL mET dE FACULTEiTEn. diEnsTEn zijn mEER OndERsTEUnEnd AAn dE VU ALs GEHEEL. dAAROm GEbRUikEn wE VOOR diEnsTEn ALLEEn dE CORPORATE bLAUwE kLEUR.

 • 25/H4 diEnsTEn LOGO’s VU | Handboek VisUele identiteit i Versie 1-2016

  4 diEnsTEn LOGO’s4.1 nEdERLAnds

  Voor de verschillende diensten zijn ook logo’s ontwikkeld. Ga ook hier altijd uit van het originele artwork en de originele letters.

  kARAkTERsDe typografische karakters in het logo zijn gebaseerd op de Lucida Sans, maar zijn speciaal ontworpen en gespatieerd. Probeer deze dan ook niet na te maken.

  wAnnEER GEbRUik jE HET diEnsTEnLOGO?Bij interne communicatie / VU breed. Bij externe communicatie gebruik je alleen het dienstenlogo als er al sprake is van een bestaande relatie en wanneer het noodzakelijk is dat je je als dienst onderscheid van andere diensten van de VU.

  BestuurszakenBestuurszaken

  Communicatie & Marketing

  Communicatie & Marketing

  Student- & Onderwijszaken

  Student- & Onderwijszaken

  Facilitaire Campus Organisatie

  Facilitaire Campus Organisatie

  Financiën & Audit

  Financiën & Audit

  HRM, Arbo & Milieu

  HRM, Arbo & Milieu

  Universiteits-bibliotheek

  Universiteits-bibliotheek

  Informatie-technologie

  Informatie-technologie

  College van Bestuur

  College van Bestuur

 • 26/H4 diEnsTEn LOGO’s VU | Handboek VisUele identiteit i Versie 1-2016

  4 diEnsTEn LOGO’s4.2 EnGELs

  Voor de verschillende diensten zijn ook logo’s ontwikkeld. Ga ook hier altijd uit van het originele artwork en de originele letters.

  kARAkTERsDe typografische karakters in het logo zijn gebaseerd op de Lucida Sans, maar zijn speciaal ontworpen en gespatieerd. Probeer deze dan ook niet na te maken.

  wAnnEER GEbRUik jE HET diEnsTEnLOGO?Bij interne communicatie / VU breed. Bij externe communicatie gebruik je alleen het dienstenlogo als er al sprake is van een bestaande relatie en wanneer het noodzakelijk is dat je je als dienst onderscheid van andere diensten van de VU.

  Institutional Affairs

  Institutional Affairs

  Communications & Marketing

  Communications & Marketing

  Student & Educational Affairs

  Student & Educational Affairs

  Campus Facility Management

  Campus Facility Management

  Finance & AuditFinance & Audit

  HR & HSEHR & HSE

  University Library

  University Library

  Information Technology

  Information Technology

  Executive BoardExecutive Board

 • 27/H4 diEnsTEn LOGO’s VU | Handboek VisUele identiteit i Versie 1-2016

  4 diEnsTEn LOGO’s4.3 kLEURGEbRUik

  DienstStudentenzaken

  DienstStudentenzaken

  kLEURGebruik het logo in kleur waar mogelijk. Corporate en inhoudelijk/informatief gebruiken we het logo op het witte vlak, hoewel bij commercieel/wervende communicatie het logo op het blauwe vlak vaker voorkomt. Bij gebruik van het logo met witte vlak in printuitingen blijft het witte kader om het logo staan, ook als de achtergrond al wit is en het vlak dus niet zichtbaar is.

  dOnT’sPlaats het logo enkel in de gedefinieerde kleuren zoals hiernaast aangegeven. Pas de kleuren van de logo elementen dan ook nooit zelf aan.

  VU bLAUw

  PAnTOnE Process BlueCmyk 100/30/0/0RGb 0/137/207HEX 0089CFRAL 5015

  zwART

  zwART 100%Cmyk 0/0/0/100RGb 0/0/0HEX 000000

 • 28/H4 diEnsTEn LOGO’s VU | Handboek VisUele identiteit i Versie 1-2016

  Om het logo te beschermen tegen opdringerigetypografie of andere grafische elementen gebruikenwe een marge. De witmarge rondom het logo isminimaal gelijk aan de helft van de x-hoogte van het VU woordmerk. Ofwel 50% van de hoogte van de V.

  VOORbEELdDe x-hoogte van het VU woordmerk is 15 mm.15 : 2 = 7,5. De marge rondom het logo (inclusief kader) moet dus minimaal 7,5 mm zijn.

  X-HOOGTE mARGE 10 mm 5 mm 15 mm 7,5 mm 20 mm 10 mm 25 mm 12,5 mm 30 mm 15 mm 35 mm 17,5 mm 40 mm 20 mm 45 mm 22,5 mm 50 mm 25 mm

  4 diEnsTEn LOGO’s4.4 mARGEs En POsiTiE

  x-hoogte

  50%

  Bestuurszaken

 • 29/H4 diEnsTEn LOGO’s VU | Handboek VisUele identiteit i Versie 1-2016

  4 diEnsTEn LOGO’s4.5 FORmAAT

  AAnbEVOLEn mATEn Breedte logo = 37% van de langste zijde van medium. Dit geldt ook voor het Lustrum logo met Themazin.

  VOORbEELdHet medium is A4 (297x210mm). 297 : 2,7 = +/-110 mm.

  A FORmAAT LAnGsTE zijdE bREEdTE LOGO A7 105 mm +/- 39 mm A6 148 mm +/- 55 mm A5 210 mm +/- 78 mm A4 297 mm +/- 110 mm A3 420 mm +/- 155 mm

  UiTzOndERinGEn Let wel dit zijn slechts richtlijnen. Afhankelijk van het soort uiting kan ook voor een ander formaat logo gekozen worden. Op een vlag of gevelbord kan uiteraard een veel groter logo geplaatst worden. minimALE GROOTTEWe gebruiken het logo nooit kleiner dan 39 mm breed. Dit is een zeer toepasbaar minumum, gezien het op kleine uitingen zoals op het voorbeeld op de pen, met gemak nog groter geplaatst kan worden.

  langste zijde

  37%

  lang

  ste

  zijd

  e

  37%

  39 mm55 mm 26 mm

 • VU | HAndbOEk VisUELE idEnTiTEiT i VERsiE 10-201530/H5 VisUEEL sysTEEm VU | HAndbOEk VisUELE idEnTiTEiT i VERsiE 1-2016

  5 VisUEEL sysTEEm

  nAAsT HET LOGO is ER OOk EEn VisUEEL sysTEEm OnTwikkELd Om ALLE COmmUniCATiE ROnd dE VU EiGEn En OndERsCHEidEnd TE mAkEn En mETEEn EEn HiëRARCHiE AAn TE bREnGEn in UiTinGEn En TEksTEn. dE THEmAzin is HiERbij ALs insPiRATiE GEbRUikT. ViA dE RiCHTinGAAndUidERs kijk jE sTEEds EEn sTAPjE VERdER. bijVOORbEELd VAn EEn HEAdinG nAAR EEn TEksT diE UiTLEG GEEFT. VAn dE UniVERsiTEiT nAAR dE THEmAzin. EnzOVOORT.

 • 31/H5 VisUEEL sysTEEm VU | HAndbOEk VisUELE idEnTiTEiT i VERsiE 1-2016

  5 VisUEEL sysTEEm5.1 UiTLEG

  RiCHTinGAAndUidERsOp basis van het logo is ook een visueel systeem ontwikkeld; de zogenaamde ‘richtingaanduiders’. De richtingaanduiders bepalen je leesrichting. Hiernaast zie je voorbeelden van verschillende mogelijkheden van kaders die met de richtingaanduiders verbonden worden.

  Voor een binnenwerkpagina is het natuurlijk belangrijk dat de leesrichting eenduidig en vanzelfsprekend is. Op bijvoorbeeld een uitnodiging kun je meer variëren met verschillende kaders.

  kLEURGEbRUik Voor alle uitingen geldt dat de kleuren van de kaders samen een een harmonieus en tonaal kleurenverloop moet geven. Zie ook het hoofdstuk Facultaire kleurgebruik (pagina 44) en kleurgebruik algemene communicatie VU (48).

 • 32/H5 VisUEEL sysTEEm VU | HAndbOEk VisUELE idEnTiTEiT i VERsiE 10-2015

  5 VisUEEL sysTEEm5.2 OPbOUw

  PUnTjE = 100 % Om een opmaak met richtingaanduiders te creeëren bepaal je eerst de juiste grootte van het logo op het medium. Alle puntjes van de kaders hebben dezelfde grootte als het puntje van het logo. Ook alle afstanden tussen de kaders zijn gelijk aan die van het logo.

  De kaders kunnen zowel in hoogte als in breedte aangepast worden, maar de pijlen en de afstanden tussen de kaders blijven gelijk aan die van het logo.

  100%

  100%

  100%

  100%

  100%

 • 33/H5 VisUEEL sysTEEm VU | HAndbOEk VisUELE idEnTiTEiT i VERsiE 1-2016

  5 VisUEEL sysTEEm5.3 VOORbEELdEn

  welke extra dimensie geefjij aan je studie?kom naar de minormarkt falwdinsdag 16 & donderdag 18 februari12.00-14.00 uurm0-gang w&n-gebouw

  www.falw.vu.nl/minormarkt

  17(DIGITALE) WERKPLEK

  (DIGITALE) WERKPLEK

  3 In dit hoofdstuk staan allerlei praktische zaken omschreven die te maken hebben met de (digitale) werkplek.

  mijn iDee-weekDe IntroductieDagen EErstejaars worden georganiseerd voor alle aankomende eerstejaars bachelorstudenten van de Vrije Universiteit. Dus ook voor degenen die geboren en getogen zijn in Amsterdam. IDEE is dé manier om op een leuke en actieve manier kennis te maken met jouw medestudenten en de VU en ook om Amsterdam van een heel andere kant te leren kennen! Lees hier de ervaringen van Daphne, Lisanne en Soraya.

  Ook mijn studie begon natuurlijk met de IDEE-week en als ik daar aan terug denk, zie ik weer alle leuke activiteiten en feestjes van die week voor me. Ik kende Amsterdam als de grote stad waar ik alleen op de bekende plekken was geweest, maar tijdens die week heb ik de stad veel beter leren kennen. Het leukste van deze week vond ik overigens dat je heel veel mensen leert kennen in maar één week tijd. Dat is heel fijn om zo jouw studie te beginnen en daarnaast heb ik ook nog steeds veel contact met hen. Verder is het echt een aanrader om met zoveel mogelijk activiteiten mee te doen, want zo leer je de stad, de studenten en de VU goed kennen. De feestjes die georganiseerd werden waren natuurlijk ook heel leuk! Wat mij van die week heel goed is bijgebleven, is de hypnoseshow. Het was echt heel bizar om te zien dat studenten zoals jij en ik zo makkelijk in een hypnose konden raken. Kortom: IDEE-week vond ik echt een leuke week op het studiejaar te startten en ik kan het iedereen aanraden!

  De IDEE-week is voor mij al weer vier jaar geleden maar ik kijk er nog steeds met veel plezier op terug. Ik ben geboren en getogen in Amsterdam dus kende al vrij veel. Toch was de IDEE- week een leuke manier om plekjes en kroegjes te leren kennen die ik tot dan toe nog niet kende. De gezellige begeiders van ons groepje (twee Brabantse premasterstudenten) namen ons overal mee naartoe waar we heen wilden. Ook leerde ik door de IDEE week op een snelle manier leuke mensen kennen, met wie ik zelfs goede vrienden ben geworden en waar ik nog steeds mee omga. Het allerleukste vond ik het eindfeest, dat met alle eerstejaars plaatsvond in de Powerzone. Wat ik ook erg leuk heb gevonden was de hypnoseshow in de Melkweg. Al met al kan ik op die week terugkijken als een geslaagde week, waar ik veel vrienden aan over heb gehouden, en, ondanks dat ik Amsterdam al vrij goed kende, de leuke plekken waar veel studenten komen heb ontdekt.

  DaPhne lautenbach - STUDEERT BESTUURS- & ORGANISATIEWETENSCHAPPEN

  lisanne rimmelzwaan - STUDEERT GENEESKUNDE

  Een Amsterdammer, een Rotterdammer, een Tukker of een Brabander. Het maakt niet uit waar je vandaan komt, want de IDEE-week is dé manier om Amsterdam te leren kennen. Toen ik begon met mijn eerste jaar kon ik helaas niet mee doen met de IDEE-week. Geen ontdekkingstocht door Amsterdam, geen nachtelijke museumbezoekjes, geen spetterend eindfeest. Dus hielp ik mee met de IDEE-week. Op die manier had ik een beetje het gevoel de IDEE-week toch een keer gedaan te hebben. En wat was dat leuk om te doen! Je leert zo veel mensen kennen, van jouw eigen opleiding en van andere opleidingen. Je doet contacten op voor het werkveld later of je maakt eeuwige vrienden. De IDEE-week is met recht de start van het studiejaar. Om met een beetje inspanning en een hoop ontspanning vol het studentenleven in te stappen, zo moet het zijn!

  sOrOya ramDin - STUDEERT COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN

  De voorbereidingen voor IDEE 2013 zijn nog in volle gang. Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Volg ons dan op:facebook: https://www.facebook.com/vu.ideeweek En houd de website www.vuideeweek.nl goed in de gaten!

  27 26 4 vrije universiteit amsterDam 5 intrODuctie Dagen eerstejaars - iDee 2013

  een gOeDe keuzeals rectOr magnificus heet ik je van harte welkOm aan Onze universiteit.

  Graag heet ik je van harte welkom binnen de academische gemeenschap van onze Vrije Uni-versiteit. Je betreedt een nieuwe wereld, waarin het verwerven van kennis en het leggen van con-tacten centraal staat. Maar tijdens de studie gaat het er vooral om kritisch analytisch vermogen te ontwikkelen om wetenschappelijke kennis en medemensen op juiste waarde te schatten en er een vruchtbare relatie mee te ontwikkelen.

  Met de VU heb je een goede keuze gemaakt. Vele tienduizenden afgestudeerden zijn je inmiddels voorgegaan. Onder hen bevinden zich onder an-deren Wouter Bos en Jet Bussemaker, maar ook de cabaretiers Lebbis en Jansen. Om een ander voorbeeld te noemen: Taco Dibbits, directeur collecties van het Rijksmuseum, verkoos na zijn studie het toegankelijk maken van kunst voor een breed publiek boven het veilinghuis Chris-tie’s. Ook vele wetenschappers hebben aan de VU hun eerste schreden gezet op het pad van hun wetenschappelijke carrière. Tot deze groep mag ik ook mezelf rekenen, als voormalig stu-dent wiskunde. Kenmerkend voor het merendeel van VU-afgestudeerden is dat ze zich betrokken voelen bij de samenleving en daarvoor verant-woordelijkheid willen dragen.

  Wij stellen er onze eer in de komende jaren ook jou de gelegenheid te bieden je talenten volop tot ontwikkeling te brengen. Je krijgt aan de VU een academische training in de ware zin van het woord. We willen je daarbij iets meedelen van onze bevlogenheid voor de wetenschap en van onze betrokkenheid op de samenleving.Voor alle duidelijkheid zeg ik er wel bij dat we van onze studenten een volle inzet verwachten. Inzet om alles uit je studie te halen en daarmee je talenten optimaal tot ontwikkeling te brengen. We vragen van onze studenten en medewerkers dat ze verder kijken: verder dan hun direct eigenbelang, over grenzen van hun vakgebied en verder dan alleen het behalen van een diploma of een academische graad.

  Belangrijk voor je persoonlijke ontwikkeling is daarbij ook het studentenleven dat zich buiten de collegebanken en studieboeken afspeelt. Aan de VU zijn veel studie- en studentenverenigingen, evenals uitstekende sport- en culturele faciliteiten. Je onthoudt jezelf veel als je daarvan niet volop gebruik maakt. En: je bent in Amsterdam! Voordat je met je docenten en medestudenten gaat werken aan de ontwikkeling van kennis, maak je kennis met de VU, je medestudenten en de stad. Daarvoor is de jaarlijkse introductie-week, de IDEE-week. Een week die je beslist niet mag missen.

  Ik wens je veel succes bij je studie en een inspirerend studentenleven aan onze VU.

  Prof. dr. Frank van der Duyn Schoutenrector magnificus Vrije Universiteit Amsterdam

  Binnenwerk spreads brochure Idee week

  Binnenwerk handboek Communicatie en Marketing

  Poster voor de Minorendag Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen

 • 34/H5 VisUEEL sysTEEm VU | HAndbOEk VisUELE idEnTiTEiT i VERsiE 10-2015

  5 VisUEEL sysTEEm5.3 VOORbEELdEn

  Zoals eerder in de hoofdstukken over de logo’s beschreven is dient het logo waar mogelijk rechtsonderin geplaatst te worden met inachtneming van de minimale marge.

  Het logo mag nooit te dichtbij onder of naast de richtingaanduiders geplaatst te worden. Positioneer het blok richtingaanduiders altijd in een andere hoek dan het logo.

  BACHELOR BIOLOGIE

  LEER MEER OVER HET LEVEN

  als master wil je verder kijken dan kennis alleen.

  Zaterdag16 maart

  de vu master-voorlichtingsdag

  BACHELOR CULTURELE ANTROPOLOGIE EN ONTWIKKELINGS SOCIOLOGIE

  LEER DE WERELDKENNENWWW.VU.NL/ANW.VU.NL/ANTROPOLOGIE

 • 35/H5 VisUEEL sysTEEm VU | HAndbOEk VisUELE idEnTiTEiT i VERsiE 10-2015

  5 VisUEEL sysTEEm5.4 AndERE GRAFisCHE ELEmEnTEn

  Indien er gebruik gemaakt wordt van andere grafische elementen behalve het logo, plaatsen we die los van de schakelende vlakken. In de richtingaanduiders plaatsen we dus enkel typografie.

  ER IS EEN UNIVERSITEIT

  WAAR JE VERDER KIJKT DAN KENNIS ALLEEN.

  DE VU bAchELoR-VooRLIchTINgSDAg

  ZATERDAg

  16 mAART

 • 36/H7 TyPOGRAFiE VU | HAndbOEk VisUELE idEnTiTEiT i VERsiE 10-2015VU | HAndbOEk VisUELE idEnTiTEiT i VERsiE 1-2016

  6 TyPOGRAFiE

  dE VU is EEn EiGEnTijdsE UniVERsiTEiT, mET EEn TROTsE GEsCHiEdEnis. dAARbij HOORT EEn EiGEnTijds En TEGELijk TijdLOOs LETTERTyPE. ER is GEkOzEn VOOR dE dinPRO. EEn mOdERn En GOEd LEEsbAAR LETTERTyPE, dAT GEsCHikT is VOOR ALLE dOELEindEn. wAARbij dE ARiAL ALs ALTERnATiEF diEnT, ALs dE din niET kAn. zO is dE TyPOGRAFiE VOOR iEdEREEn wERkbAAR En bEsCHikbAAR. mAAR bLijFT HET TOCH één GEHEEL.

  36/H6 TyPOGRAFiE

 • 37/H6 TyPOGRAFiE VU | HAndbOEk VisUELE idEnTiTEiT i VERsiE 1-2016

  6 TyPOGRAFiE6.1 HUissTijL LETTERTyPE din PRO

  Het standaard huisstijllettertype is de DINPro. Het lettertype heeft verschillende gewichten/typefaces. We hebben het @-teken van het orginele lettertype aangepast, omdat die te onduidelijk was. Gebruik dus de DinPro die door IT of door Communicatie & Marketing is aangeleverd.

  HEAdinGsDe headings worden gezet in de DINPro medium. Headings worden in totaal kapitaal gebruikt. Headings worden afgesloten zonder punt. Er kan wel afgesloten worden met een uitroepteken (!) of een vraagteken (?). De fontgrootte mag wisselen. Als er meerdere headings gebruikt worden en er moet wel onderscheid tussen de headings zijn, dan kan ook de DINPro Light gebruikt worden.

  sUbHEAdinGsVoor subheadings gelden dezelfde voorwaarden als voor de heading. Deze worden ook in de DINPro medium geplaatst, maar dan wel in een duidelijk zichtbaar kleiner corps dan de headings. Bij korte teksten kunnen in kapitalen gezet worden, maar als het om een langere tekst gaat is het voor de leesbaarheid beter om beginkapitalen te gebruiken.

  bOdyTEksTEnDe bodyteksten worden gezet in de DINPro regular. De bodyteksten worden gezet in de DINPro regular Corps 9 pt op 13 pt interlinie. De bodytekst is linkslijnend en in beginkapitaal.

  headings & subheadings

  dinPRO mEdiUmAbCdEFGHijkLmnO PqRsTUVwXyzabcdefghijklmno [email protected] 1234567890!?

  DINPro lIghtabcDefghIjklmNo Pqrstuvwxyzabcdefghijklmno [email protected]!?

  bodyteksten

  DINPro RegularABCDEFGHIJKLMNO PqRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrs tuvwxyz @1234567890!?

 • 38/H6 TyPOGRAFiE VU | HAndbOEk VisUELE idEnTiTEiT i VERsiE 1-2016

  6 TyPOGRAFiE6.2 bAsisRiCHTLijnEn

  Er zijn een paar basisrichtlijnen voor de typografie:

  • Bij voorkeur witte en zwarte teksten. Gebruik zo weinig mogelijk kleur in teksten.

  • Op een gekleurde achtergrond gebruik je, indien leesbaar, witte tekst.

  • Als de ondergrond kleur te licht is, gebruik dan zwarte tekst. Leesbaarheid is het belangrijkste. Kies wel voor rust en consequentheid. Gebruik niet in het eerste blok zwarte tekst en in hetvolgende blok witte tekst etc...

  • Tekst links uitlijnen.

  • Lange stukken teksten niet kapitaal zetten i.v.m met leesbaarheid. Kies dus voor korte en pakkende titels.

  HEAdinGs/TiTELs bij VOORkEUR in diAPOsiTiEF OP EEn GEkLEURdE kLEUR

  sUbHEAdinGs wORdEn OOk GEzET in dE dinPRO mEdiUm mAAR in EEn kLEinER CORPs

  De bodyteksten worden gezet in de DINPro regular. Als het leesbaar is heeft een witte bodytekst op een gekleurde achtergrond de voorkeur. De bodytekst is linkslijnend en in beginkapitaal.

  OP EEn TE LiCHTE ACHTERGROnd mAG dE TEksT in zwART GEzET wORdEn

  sUbHEAdinGs wORdEn OOk GEzET in dE dinPRO mEdiUm mAAR in EEn kLEinER CORPs

  De bodyteksten DINPro regular 9 pt, 13 pt interlinie. Kleur van de tekst is zwart op een witte achtergrond. De bodytekst is linkslijnend en in beginkapitaal.

 • 39/H6 TyPOGRAFiE VU | HAndbOEk VisUELE idEnTiTEiT i VERsiE 1-2016

  6 TyPOGRAFiE6.3 wORd En POwERPOinT: CALibRi (sTAndAARd miCROsOFT FOnT)

  Het huisstijl lettertype is niet op alle PC beschikbaar. We gebruiken daarom een font dat door microsoft standaard in hun programmapaket wordt meegeleverd. Dit voorkomt verassingen, als je bijvoorbeeld een presentatie gaat houden en gebruik moet maken van een computer waar de DINPro niet op geinstalleerd is. Het alternatief voor de DINPro is dan de Calibri. We gebruiken de Calibri bij:• wordsjablonen• powerpoint• Digitale direct mailings• Digitale nieuwsbrieven

  HEAdinGsDe headings worden in Calibri regular of light en kapitaal gezet. Headings worden afgesloten zonder punt. Er kan wel afgesloten worden met een uitroepteken (!) of een vraagteken (?).

  sUbHEAdinGsVoor subheadings gelden dezelfde voorwaarden als voor de heading. Deze worden ook in de Calibri en kapitaal gezet, maar in een kleiner corps.

  bOdyTEksTEnDe bodyteksten worden gezet in de Calibri regular. Het font is iets kleiner dan de DINPro, dus gebruik 1 a 2 pt corps. De bodytekst is linkslijnend en beginkapitaal.

  headings & subheadings

  CalibriabCdefghijklmno pqrstuvwxyzabCdefghijklmno pqrstuvwxyz1234567890!?

  bodyteksten

  Calibri

  abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabCdefghijklmn opqrstuvwxyz1234567890!?

 • 40/H6 TyPOGRAFiE VU | HAndbOEk VisUELE idEnTiTEiT i VERsiE 1-2016

  6 TyPOGRAFiE6.4 OnLinE: RObOTO COndEnsEd En ARiAL

  Iedere media heeft zijn eigen ondersteuning. Voor internet toepassingen; websites en apps, gebruiken we daarom een font dat makkelijk beschikbaar is en dat door Google wordt ondersteund. Dat is de Roboto Condensed. Dit lettertype gebruiken we voor titels en kopteksten. De Arial wordt gebruikt voor bodyteksten.

  HEAdinGsDe headings in dat geval gezet in de Roboto Condensed kapitaal. Headings worden afgesloten zonder punt. Er kan wel afgesloten worden met een uitroepteken (!) of een vraagteken (?).

  sUbHEAdinGsVoor subheadings gelden dezelfde voorwaarden als voor de heading. Deze worden ook in de Roboto Condensed worden gezet, maar dan wel in een kleiner corps.

  bOdyTEksTEnDe bodyteksten worden gezet in de Arial regular of Light. De bodytekst is linkslijnend en beginkapitaal. Voor quotes gebruik je ook de Arial. De lettergrootte is dan duidelijk groter dan bodyteksten. De Arial gebruiken we niet in teksten die in kapitaal gezet worden.

  REGELAFsTAndDe standaard regelafstand is 140% (16.8px).

  headings & subheadings

  Roboto condensedabcdefghijklmnopqRstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890!?

  bodyteksten

  arialabcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890!?

 • 41/H7 FOTOGRAFiE VU | HAndbOEk VisUELE idEnTiTEiT i VERsiE 1-2016

  7 FOTOGRAFiE

  HET zijn dE mEnsEn VAn dE VU diE VERdER kijkEn. sTUdEnTEn, mEdEwERkERs, OndERzOEkERs, PROFEssOREn. dAT VRAAGT Om EEn sTijL VAn FOTOGRAFiE wAARin mEnsEn CEnTRAAL sTAAn. En diE AAnsLUiT bij wAAR dE VU VOOR sTAAT. niET sTATisCH, mAAR dynAmisCH. niET RECLAmisCH, mAAR REALisTisCH. diCHTbij En PERsOOnLijk in PLAATs VAn mAssAAL En AFsTAndELijk. bij VOORkEUR middEnin dE sAmEnLEVinG.

 • 42/H7 FOTOGRAFiE VU | HAndbOEk VisUELE idEnTiTEiT i VERsiE 1-2016

  7 FOTOGRAFiE7.1 sTijL Om mEnsEn TE FOTOGRAFEREn

  Het zijn de mensen van de VU die verder kijken. Studenten, medewerkers, onderzoekers, professoren.

  CAUGHT in THE mOmEnTWe willen de mensen op een ongedwongen en natuurlijke manier op de foto zetten: “CAUGHT IN THE MOMENT”. In de lens kijken, spreekt heel direct aan. Zorg wel dat de houding en gezichtsuitdrukking niet te geposeerd of geforceerd is.

  Uitgebreidere informatie over beeldgebruik vind je in het document Basisrichtlijnen fotografie vind je op VUnet en in de toolbox.

  https://vunet.login.vu.nl/services/pages/practicalinformation.aspx%3Fcid%3Dtcm%253a164-319656-16file:///Users/CM_Heleen/Downloads/basisrichtlijnen_fotografie_9-2015.pdf

 • 43/H7 FOTOGRAFiE VU | HAndbOEk VisUELE idEnTiTEiT i VERsiE 1-2016

  7 FOTOGRAFiE7.2 bEELdCOnCEPT COVERbEELd bACHELOR- En mAsTEROPLEidinGEn

  mEns En mAATsCHAPPij We willen een open organisatie zijn, geen gesloten kennishuis, maar een maatschappelijke universiteit, die verder kijkt dan kennis alleen. Een universiteit die oplossingen zoekt voor de vragen van morgen. Vanuit dit perspectief kiezen we voor de bachelor- masteropleidingen voor de cover actuele en maatschappelijke fotografie. Beeld en heading vullen elkaar aan. De foto’s worden gebruikt op de opleidingsflyers, achterwanden, het bachelor platvorm en op andere middelen waarmee van de opleiding zich profileert.

  Meer informatie over een opleidingsbeeld kiezen vind u op VUnet .

  https://vunet.login.vu.nl/services/pages/detail.aspx?cid=tcm%3a164-689835-16

 • 44/H8 kLEURsysTEEm FACULTEiTEn VU | HAndbOEk VisUELE idEnTiTEiT i VERsiE 1-2016

  8 kLEURsysTEEm FACULTEiTEn

  ELkE FACULTEiT HEEFT zijn EiGEn kLEUR. LETTERLijk En FiGUURLijk. ER is EEn sysTEEm OnTwikkELd wAARin iEdERE FACULTEiT dEzE kLEUR OP ALLERLEi mAniEREn kAn UiTdRAGEn, mAAR diE TEGELijk zORGT VOOR EEn EEndUidiGE UiTsTRALinG.

 • 45/H8 kLEURsysTEEm FACULTEiTEn VU | Handboek VisUele identiteit i Versie 1-2016

  8 kLEURsysTEEm FACULTEiTEn8.1 HET kLEUREnwiEL

  Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

  VUmc

  VU Algemeen

  Exacte Wetenschappen

  Rechtsgeleerdheid

  Aard- en Levens- wetenschappen

  Godgeleerdheid

  Gedrags en Bewegings-

  wetenschappen

  Sociale Wetenschappen Geesteswetenschappen

  kLEURsysTEEm FACULTEiTEn.

  Alle kleuren samen die in dit hele kleurenwiel gebruikt zijn is het VU-gamma. De faculteiten hebben hier een eigen kleurenpalet, bestaande uit een primaire kleur en twee secundaire kleuren.

  Een faculteit begint met haar eigen basiskleur en van daaruit met de klok mee, of tegen de klok in, kunnen de andere kleuren gebruikt worden. Iedere blok krijgt devolgende kleur. Je kunt met de klok mee of tegen de klok in.

  Hoe ver je de cirkel inkomt, hangt af van de hoeveelheid blokken dat je gebruikt. De kleurcombinaties van een faculteit blijven tonaal.

 • 46/H8 kLEURsysTEEm FACULTEiTEn VU | Handboek VisUele identiteit i Versie 1-2016

  8 kLEURsysTEEm FACULTEiTEn8.2 VOORbEELd kLEURGEbRUik GEEsTEswETEnsCHAPPEn

  De gekleurde tekstblokken zijn transparant en ieder nieuw vlak is het volgende stapje in de kleurencircel. Houd hierbij rekening met de leesbaarheid van de tekst.

  De transparantie van de kleurvlakken variëert van 70% tot 95%.

 • 47/H8 kLEURsysTEEm FACULTEiTEn VU | Handboek VisUele identiteit i Versie 1-2016

  8 kLEURsysTEEm FACULTEiTEn8.3 VOORbEELd kLEURGEbRUik AARd- En LEVEnswETEnsCHAPPEn

  De gekleurde tekstblokken zijn transparant en ieder nieuw vlak is het volgende stapje in de kleurencircel. Houd hierbij rekening met de leesbaarheid van de tekst.

  De transparantie van de kleurvlakken variëert van 70% tot 95%.

 • 48/H8 kleursysteem faculteiten VU | Handboek VisUele identiteit i Versie 1-2016

  ACTA

  Geneeskunde

  8 kleursysteem faculteiten8.4 kleurcodes facultaire Huisstijl: Pms, cmyk, rgb en Hex

  Pms 2613 ccmyk 60/90/0/0 50/100/0/0 30/90/0/0rgb 136/63/160 146/39/143 180/62/151Hex 883fa0 92278f b43e0f

  Pms 234 ccmyk 20/90/20/0 0/90/10/0 0/100/35/0rgb 185/74/133 238/61/138 237/15/105Hex b94a85 ee3d8a ed0f69

  Pms 202 ccmyk 0/90/70/50 0/100/95/30 0/100/90/10rgb 153/51/52 177/16/26 215/24/42Hex 993334 b1101a d7182a

  Pms 1797 ccmyk 0/90/90/12 0/80/80/10 0/75/75/0rgb 208/49/36 218/82/58 245/130/23Hex D03124 D95139 f48116

  Pms 1255 ccmyk 25/41/100/18 0/3/100/41 23/0/100/20rgb 163/124/40 168/153/0 170/183/32Hex a37c28 a89900 aab720

  Pms 368 ccmyk 60/0/90/0 80/0/90/0 100/0/60/3rgb 128/185/49 0/178/89 0/163/137Hex 80b931 00b259 00a389

  Pms 326 ccmyk 73/5/35/0 100/0/31/7 100/0/9/30rgb 51/173/172 0/160/175 0/132/169Hex 33adac 00a0af 0084a9

  Pms 5483 ccmyk 72/30/40/0 43/0/14/21 52/6/0/25rgb 76/142/148 115/175/182 86/155/190Hex 4c8e94 569bbe b43e0f

  Pms process blue c cmyk 100/30/0/0 100/160/0/20 100/550/18rgb 0/137/207 0/128/185 0/91/157Hex 0089cf 0080b9 005b9D

  Pms 7683 c 158 ccmyk 77/48/7/0 0/61/97/0rgb 69/122/180 245/128/57Hex 447ab4 f58025

  Pms 072 c 3965 c cmyk 100/90/0/0 8/5/100/0rgb 31/60/146 246/222/0 Hex 1f3c92 f6De00

  Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

  Faculteit der Geestes-wetenschappen

  Faculteit der Gedrags- en Bewegings-wetenschappen

  Faculteit der Sociale Wetenschappen

  Faculteit der Godgeleerdheid

  Faculteit der Aard- en Levens-wetenschappen

  Faculteit der Rechtsgeleerd-heid

  Faculteit der Exacte Wetenschappen

 • 49/H9 kLEURsysTEEm ALGEmEnE COmmUniCATiE VU | HAndbOEk VisUELE idEnTiTEiT i VERsiE 1-2016

  9 kLEURsysTEEm wERVEndE COmmUniCATiE

  FACULTEiTEn HEbbEn EEn EiGEn kLEUREnsysTEEm. in dE ALGEmEnE COmmUniCATiE kOmEn dE VERsCHiLLEndE kLEUREn VAn dE FACULTEiTEn TERUG. HET kLEUREnGAmmA is dAn kLEURRijk En diVERs. jE kUnT in PRinCiPE ALLE kLEUREn GEbRUikEn wAARbij VU bLAUw wEL HET UiTGAnGsPUnT bLijFT.

  wE GEbRUikEn HETzELFdE kLEUREnwiEL ALs VAn dE FACULTEiTEn. ALLEEn mAkEn wE iETs GROTERE kLEURsPROnGEn. wE bEGinnEn (OF EindiGEn) mET VU bLAUw En kiEzEn dAn niET dE VOLGEndE kLEUR mAAR mAkEn EEn OF TwEE TUssEnsTAPPEn. dAARnA VOLG jE dE kLEUREn UiT HET kLEUREnwiEL nAAR Links OF nAAR RECHTs.dE kLEUREn bLijVEn TOnAAL. dE sTAPPEn mOGEn niET zO GROOT wORdEn dAT dE kLEUREn COmPLEmEnTAiR GAAn wERkEn ( ROOd- GROEn is EEn VOORbEELd VAn

 • 50/H9 kLEURsysTEEm ALGEmEnE COmmUniCATiE VU | Handboek VisUele identiteit i Versie 1-2016

  9 kLEURsysTEEm ALGEmEnE COmmUniCATiE 9.1 kLEUREnCOmbinATiE 1

  Voor algemene communicatie gebruiken we het volledige kleurenwiel van de VU.

  Je begint of eindigt met de VU blauwe kleur en vervolgens maak je één of twee tussenstappen. Daarna volg je de kleuren uit het kleurenwiel naar links of naar rechts.

 • 51/H9 kLEURsysTEEm ALGEmEnE COmmUniCATiE VU | Handboek VisUele identiteit i Versie 1-2016

  9 kLEURsysTEEm ALGEmEnE COmmUniCATiE 9.2 kLEUREnCOmbinATiE 2

  Voor algemene communicatie gebruiken we het volledige kleurenwiel van de VU.

  Je begint of eindigt met de VU blauwe kleur en vervolgens maak je één of twee tussenstappen. Daarna volg je de kleuren uit het kleurenwiel naar links of naar rechts.

 • VU | HAndbOEk VisUELE idEnTiTEiT i VERsiE 1-201652/H10 inTERFACULTAiRE OndERzOEks -insTiTUTEn

  10 inTERFACULTAiRE OndERzOEks insTiTUTEn (iOzi)

  OndERzOEk is sAmEn mET OndERwijs dE bELAnGRijksTE kERnTAAk VAn dE UniVERsiTEiT. in OndERwijs En OndERzOEk bEwijsT dE VU VERdER kijkEn. VEEL OndERzOEk AAn dE VU is GEORGAnisEERd in inTERFACULTAiRE OndERzOEksinsTiTUTEn, wAARin OndERzOEk VAnUiT mEERdERE wETEnsCHAPsGEbiEdEn OndER één VLAG bijEEn wORdT GEbRACHT.

  bij HET OnTwikkELEn VAn dE OndERzOEksLOGO’s wORdT dE inTERFACULTAiRE sAmEnsTELLinG wEERGEGEVEn dOOR dE kLEUREn VAn dE FACULTEiTEn TE GEbRUikEn. HET OndERzOEksLOGO wORdT LETTERLijk AAn HET VU VERbOndEn.

 • 53/H10 inTERFACULTAiRE OndERzOEksinsTiTUTEn VU | HAndbOEk VisUELE idEnTiTEiT i VERsiE 1-2016

  10 inTERFACULTAiRE OndERzOEksinsTiTUTEn 10.1 LOGO’s

  Voor de researchcentra en IOZI zijn er logo’s ontwikkeld die zowel onderscheiden als familie van elkaar zijn. Overeenkomsten om zo ook de herkenbaarheid van VU onderzoek te vergroten. Het logo bestaat uit gekleurde strepen. De kleuren zijn afkomstig van de deelnemende faculteiten. De VU is herkenbaar als endorser door achter het institutenlogo te kneksen.

  GEbRUikDe logo’s kunnen zowel met als zonder schaduw gebruikt worden: - Met schaduw om de vorm zichtbaar te maken op een

  witte achtergrond. - Witte kaders om de vorm zichtbaar te maken op een

  gekleurde achtergond.

  Onderzoeksinstituut voor het lerende brein

  Amsterdam Institute for Molecules, Medicines and Systems

  Research Institute for human Movement

  Research Institute for human Movement

 • 5454/H10 inTERFACULTAiRE OndERzOEks CEnTRA En -insTiTUTEn VU | HAndbOEk VisUELE idEnTiTEiT i VERsiE 1-2016

  10 LOGO’s (inTERFACULTAiRE) OndERzOEksinsTiTUTEn 10.2 VOORbEELdEn iOzi - VU HUissTijL

  Prof. dr. W.M.G. UBACHS Head of Department of Physics and Astronomy

  FACUlty oF SCienCeSlaserlaB Amsterdam

  [email protected]

  telePHone +31 20 59 87948

  FAX+31 06 59 89301

  LaserLaB AMSTERDAM

  ViSitinG And PoStAl AddreSSDe Boelelaan 10811081 HV AmsterdamThe Netherlands

  www.nat.vu.nl / www.laserlab.nl

  LaserLaB AMSTERDAM

  FridAy, october 22 2012

  SymPoSium:lASerS liFe And bioPhotonicS

 • 56/H11 sAmEnwERkinGsVERbAndEn VU | HAndbOEk VisUELE idEnTiTEiT i VERsiE 1-2016

  11 sAmEnwERkinGsVERbAndEn

  dE VU sTREEFT nAAR EEn dUidELijkE PROFiLERinG. HET PAsT dAARbij niET Om ALLERLEi AndERE mERkEn OP jE COmmUniCATiEmiddELEn TE PLAATsEn. is ER ECHTER sPRAkE VAn EEn GELijkwAARdiG PARTnERsCHAP dAn wiLLEn wE diE mOGELijkHEid wEL biEdEn. diT HOOFdsTUk biEdT ALLEEn dE PRAkTisCHE RiCHTLijnEn Om HET VU LOGO EVEnwiCHTiG nAAsT diE VAn PARTnERinsTELLinGEn TE PLAATsEn.

 • 57/H11 sAmEnwERkinGsVERbAndEn VU | HAndbOEk VisUELE idEnTiTEiT i VERsiE 1-2016

  11 sAmEnwERkinGsVERbAndEn PARTnERinsTELLinGEn 11.1 bAsisREGEL VERHOUdinGEn

  bAsisREGEL Om de verhoudingen tussen verschillende logo’s goed te hebben is meestal een hele klus. Logo’s zijn immers allemaal anders vormgegeven. Toch kom je met twee simpele regels al een heel eind. 1. Het partner logo moet passen binnen de beschikbare ruimte

  van het witte kader van het VU logo. 2. De hoogte of breedte moet gelijk aan het VU logo zijn.Waarschijnlijk is dan de verhouding tussen het VU logo en het partner logo goed.

  TiP Bescheidenheid past beter dan te grote logo’s op communicatiemiddelen.

  1. Het partner logo moet passen binnen de beschikbare ruimte van het witte kader van het VU logo. In een extreem geval zoals bij het AUC kantelen we het witte kader

 • 58/H11 sAmEnwERkinGsVERbAndEn VU | HAndbOEk VisUELE idEnTiTEiT i VERsiE 1-2016

  11 sAmEnwERkinGsVERbAndEn PARTnERinsTELLinGEn11.2 COmbinATiE VU- En VUmC LOGO

  VU VUmCDezelfde oprichter en daardoor een van oorsprong verbonden partnerschap.Beide logo’s hebben het beeldmerk van de griffioen, alleen anders gestileerd.

  POsiTiE VAn dE LOGO’s nAAsT OF OndER ELkAAR ELkAAR Het VUmc en VU logo kunnen zowel naast elkaar als onder elkaar geplaatst worden. De belangrijkste regel is dat de beeldmerken even hoog zijn.

  kLEURGEbRUikAls het VU logo in combinatie met andere logo’s gebruikt wordt is het toegestaan om: de vrijstaande versie van het logo te gebruiken zonder het witte of blauwe kader. Het logo moet dan wel op een witte of VU blauwe achtergrond geplaatst worden.

  Positie naast of onder elkaar links uitgelijnd:

 • 59/H11 sAmEnwERkinGsVERbAndEn VU | HAndbOEk VisUELE idEnTiTEiT i VERsiE 1-2016

  11 sAmEnwERkinGsVERbAndEn PARTnERinsTELLinGEn11.3 COmbinATiE VU- En UVA LOGO

  UVA LOGO De UVA heeft haar logo vernieuwd en gebruikt alleen nog deze variant t.b.v een eenduidige uitstraling. Het beeldmerk is aan de linkerzijde met met rechts boven daarvan de tekst Universiteit van Amsterdam.

  POsiTiE VAn dE LOGO’s nAAsT OF OndER ELkAAR ELkAAR Het UVA en VU logo kunnen zowel naast elkaar als onder elkaar geplaatst worden. De belangrijkste regel is dat de breedte verhouding UVA 1,25 : VU 1. Dus als het VU logo 6 cm breed is dan is het UVA logo 7,5 cm breed. kLEURGEbRUikAls het VU logo in combinatie met andere logo’s gebruikt wordt is het toegestaan om: de vrijstaande versie van het logo te gebruiken zonder het witte of blauwe kader. Het logo moet dan wel op een witte of VU blauwe achtergrond geplaatst worden.

  125 % 100 %

  100 %

  Positie naast of onder elkaar links uitgelijnd:

 • 60/H11 sAmEnwERkinGsVERbAndEn VU | HAndbOEk VisUELE idEnTiTEiT i VERsiE 1-2016

  11 sAmEnwERkinGsVERbAndEn PARTnERinsTELLinGEn11.4 COmbinATiE VU- En PTHU LOGO

  POsiTiE VAn dE LOGO’s nAAsT OF OndER ELkAAR ELkAAR Het PThU en VU logo kunnen zowel naast elkaar als onder elkaar geplaatst worden. De belangrijkste regel is dat ze dezelfde ruimte Hoogte en breedte innemen. Als de hoogte gelijk is dan is het logo van de PThU ietsjes breder, waardoor bij de uitlijning onder elkaar delogo’s aan de linkerzijde uitgelijnd worden op de tweedde rij bolletjes. kLEURGEbRUikAls het VU logo in combinatie met andere logo’s gebruikt wordt is het toegestaan om: de vrijstaande versie van het logo te gebruiken zonder het witte of blauwe kader. Het logo moet dan wel op een witte of VU blauwe achtergrond geplaatst worden.

  Positie naast of onder elkaar links uitgelijnd:

 • 61/H12 mAAGd in dE TUin VU | HAndbOEk VisUELE idEnTiTEiT i VERsiE 1-2016

  12 mAAGd in dE TUin

 • 62/H12 mAAGd in dE TUin VU | HAndbOEk VisUELE idEnTiTEiT i VERsiE 1-2016

  12 mAAGd in dE TUin12.1 HERkOmsT En GEbRUik VAn dE iLLUsTRATiE

  zEGEL VRijE UniVERsiTEiTDeze historische afbeelding inspireerde de oprichter van de Vrije Universiteit, Abraham Kuyper. Het is een afbeelding op een zestiende eeuws geldstuk dat als randschrift heeft: Onse Hulpe sij in den name des Heeren. Kuyper vergelijkt de soevereiniteit binnen de VU kring met de Hollandse Maagd in de tuin. De Maagd in de tuin is het symbool van beschermde zelfstandigheid, de vrijheidsgodin met hoed, symbool van de vrijheid. Minerva met boek, is het symbool van de wetenschap. Voor Kuyper betekende het boek niet de wetenschap, maar het boek van de gereformeerde religie.

  De afbeelding Maagd in de tuin wordt uitsluitend gebruikt op officiële documenten van de VU, zoals bullen, diploma’s en certificaten.

 • 63/H1 CORPORATE VU LOGO VU | Handboek VisUele identiteit i Versie 1-2016

  middELEn VisUELE idEnTiTEiT HUissTijL 2016

 • 64/H13 wEbbAnnERs VU | HAndbOEk VisUELE idEnTiTEiT i VERsiE 1-2016

  13 wEbbAnnERs

  wEbbAnnERs wORdEn binnEn dE VU siTE, VUnET En HET bACHELOR PLATVORm VEEL GEbRUikT Om EXTRA AAndACHT TE CREEëREn VOOR bijVOORbEELd EVEnEmEnTEn. zE bEPALEn mEdE dE UiTsTRALinG. dAAROm EEn AAnTAL PRAkTisCHE REGELs En TiPs Om wEbbAnnERs binnEn dE niEUwE HUissTijL TE VERVAARdiGEn.

  in dE TOOLbOX TREF jE OOk EEn wizARd AAn Om wEbbAnnERs VOOR dE VUsiTE TE mAkEn.

  inFORmATiE OVER dE TOOLbOX is TE VindEn OP VUnET. dE URL VAn dE TOOLbOX is HTTPs://VU.bRAnd-sPOT.nET/

  https://vunet.login.vu.nl/services/pages/detail.aspx%3Fcid%3Dtcm%253a164-305510-16https://vu.brand-spot.net/

 • 65/H13 wEbbAnnERs VU | HAndbOEk VisUELE idEnTiTEiT i VERsiE 1-2016

  13 wEbbAnnERs13.1 FORmATEn wEbbAnnERs VUnET

  In VUnet worden de webbanners direct in Tridion gemaakt. Na het uploaden van een ‘kale’ foto (zonder tekst) in het juiste formaat, voer je zelf (bij het veld alt tekst) de benodigde tekst in.De banner zijn in verschillende formaten mogelijk. Het formaat is gekoppeld aan de kolombreedte van het basisstramien van deze site.

  LARGE Formaat 480px breed x 270 px hoog

  mEdiUmFormaat 480 px breed x 129 px hoog

  smALLFormaat 230 px breed x 129 px hoog

  widE730 px breed x 129 px hoog

  LARGE480 X 270smALL

  230 X 129

  mEdiUm480 X 129

  widE730 X 129

 • 66/H13 wEbbAnnERs VU | HAndbOEk VisUELE idEnTiTEiT i VERsiE 1-2016

  13 wEbbAnnERs13.2 FORmATEn wEbbAnnERs VU siTE

  HOmE CARROUsEL Formaat 745 px breed x 215px hoog

  HOmE CARROUsEL VOLGPLAATjEFormaat 372 px breed x 215 px hoog

  bAnnER in dE RECHTER kOLOm Formaat 178 px breed x 103 px hoog

  TOPbAnnER sTARTPAGinA Formaat 529 px breed x 158 px hoog

  745 px

  215 px

  178 px

  103 px

  529 px

  158 px

 • 67/H12 wEbbAnnERs VU | HAndbOEk VisUELE idEnTiTEiT i VERsiE 1-2016

  8 PX

  178 PX

  103 PX

  8 PX 8 PX

  178 PX 178 PX

  103 PX 103 PX

  13 wEbbAnnERs 13.3 OPbOUw kLEinE bAnnERs VU siTE

  FORmAAT VOOR EEn wEbbAnnER VU siTE178 px breed en 103 px hoog.

  dE TEksTkAdERs De tekstkaders zijn in drie verschillende breedtes. 99 px, 126 px of 162 px (gemeten zonder puntje). Kaders van:99 px kan 12 tekens incl. spaties per regel bevatten,126 px kan 15 tekens incl. spaties per regel bevatten,162 px kan 23 tekens incl. spaties per regel bevatten.De hoogte van de kaders is afhankelijk van de hoeveelheid tekst. Positie van het kader tot de rand is 8 pixels. Afhankelijk van je tekstopbouw kun je een of twee tekstkaders gebruiken.

  wAT Vind jij

  bACHELORinFORmATiOn dAy

  FEbRUARy 12

  6 PX

  99 PX

  = < 12 TEkEns

  6 PX

  6 PX

  126 PX

  162 PXTEksT 13 PT

  1 REGEL = < 23 TEkEns = < 15 TEkEns

  TyPOGRAFiE: Din Medium Kapitalen 13 pt. Gebruik witte tekst, tenzij het niet leesbaar is bij bijvoorbeeld een licht groene of gele achtergrond. Linkslijnend met een interlinie van 14 pt. positie tekst tot het kader is 6 px rondom.

  bROnbEsTAnd: Exporteren als RGB jpeg, 72 dpi, anti-alias: ilustratie geoptimaliseerd.

  TEksT 13 PTTwEE REGELs

  wAT Vind jij VAn HET OndERwijs AAn dE VU?GEEFjE mEninG!

  VUnET:HET sTUdEnTEnPORTAAL wAAR jE ALLEs REGELT!

  sERViCE In de toolbox tref je een wizard aan om gemakkelijk webbanners te maken.De typografie en het kleurgebruik is al ingesteld. U hoeft alleen de tekst en de afbeelding te plaatsen. HTTPs://VU.bRAnd-sPOT.nET/

  Deze beschrijving over de webbanner is van toepassing als je geen gebruik maakt van de toolboxwizard.

  https://vu.brand-spot.net/

 • 68/H13 wEbbAnnERs VU | HAndbOEk VisUELE idEnTiTEiT i VERsiE 1-2016

  13 wEbbAnnERs13.4 AdViEs VOOR HET VERVAARdiGEn VAn wEbbAnnERs VU siTE

  bACHELORinFORmATiOn dAy

  FEbRUARy 12

  sERViCE In de toolbox tref je een wizard aan om gemakkelijk webbanners te maken. U hoeft alleen de tekst en de afbeelding te plaatsen.

  HTTPs://VU.bRAnd-sPOT.nET/

  TiPs bEELdkEUzE:Bij de keuze van het beeld is mens - maatschappij het thema. - Vermijd daarom technische detailopnames- Gebruik een rustig beeld met een duidelijke compositie. Er gaan nog tekstvlakken overheen en het formaat is klein. - Voorkom dat belangrijke beeldinformatie achter de blokken verdwijnen.

  TEksTIn een kleine webbanner is de mogelijkheid voor tekst beperkt. Houd de boodschap daarom zo kort en duidelijk mogelijk. Probeer een werkwoord te gebruiken om de bezoekers aan te sporen om door te klikken. Kijk uit voor vakjargon. Bijvoorbeeld: VUL DE NSE IN! Weet iedereen wat de NSE is? Wees informatief. Wanneer is je voorlichtingsdag of evenement?

  AnimATiEs- De animatie mag niet storen met de hoofdcarrousel.- Hou de animatie drempelvrij (is de informatie ook nog

  toegankelijk voor mensen met een functiebeperking). Zorg er bijvoorbeeld voor dat de metatekst dezelfde informatie aanbiedt.

  - Gebruik niet teveel dia’s.- Elke dia moet op zichzelf aan de bannervormgeving voldoen.- Zet de belangrijkste boodschap op dia één.

  Liever geen technische details.

  Let op positionering van de foto ten opzichte van de kaders.

  houd gezichten zoveel mogelijk vrij

  MELD JE AANVOOR DECURSUSWISKUNDE

  Corporate kan blauw zijn maar ook kleurig. De tonale kleurverschillen zijn groter dan bij de facultaire banners.

  Gebruik bijvoorbeeld een foto van selfie makende mensen of van gebruikers van facebook.

  Toevoeging van het facultaire social media ikoon is in de webbanner niet toegestaan

  kOm nAAR dE bACHELORdAG

  zATERdAG 6 FEbRUARi

  https://vu.brand-spot.net/

 • 69/H14 sTATiOnERy VU | HAndbOEk VisUELE idEnTiTEiT i VERsiE 1-2016

  14 sTATiOnERy

  dE sTATiOnERy OF CORREsPOndEnTiEREEks dRAAGT sTERk bij AAn HET mERksiGnAAL VAn dE VU. dEzE HELE REEks is dAAROm OPniEUw VORmGEGEVEn in dE niEUwE HUissTijL. Om kOsTEn TE bEsPAREn En HET bEsTELLEn TE VEREEnVOUdiGEn is ER zOVEEL mOGELijk GEsTAndAARdisEERd. kijk OP VUnET OP sTATiOnERy VOOR dETAiLs OVER HET AssORTimEnT En dE wijzE VAn bEsTELLEn.

 • 70/H14 sTATiOnERy VU | HAndbOEk VisUELE idEnTiTEiT i VERsiE 1-2016

  14 sTATiOnERy14.1 VU VisiTEkAARTjEs

  VisiTEkAARTjEs Het visitekaartje is tweetalig (NL/ENG) te bestellen. VU visitekaartjes zijn er alleen om te gebruiken door VU eenheden en met de VU als enige afzender.

  VU contactgegevens worden niet gecombineerd met de contactgegevens of identiteit van niet VU onderdelen. Oplossing is dan voor beide onderdelen kaartjes te laten maken.

  TEmPLATEIn de toolbox kunt u met behulp van een template zelf visitekaartjes aanmaken. VUNET.VU.NL Maak zelf je visitekaartje De pdf die resulteert kunt u laten printen bij de afdeling reprografie.

  iOzi-LOGOBent u een officiele IOZI met een logo (pagina 53-54), dan kunt u bij het bestellen van de visitekaartjes de Reporgrafie vragen het VU logo te wijziging in uw IOZI logo.

  COnTACTGEGEVEns REPROGRAFiEFacilitaire Campus Organisatie (FCO)Afdeling ReprografieLocatie: KA-30, HoofdgebouwTelefoon: 85921

  HTTPs://VU.bRAnd-sPOT.nET/

  https://vunet.login.vu.nl/services/pages/detail.aspx%3Fcid%3Dtcm%253a164-308088-16https://vu.brand-spot.net/

 • 71/mEER inFORmATiE VU | HAndbOEk VisUELE idEnTiTEiT i VERsiE 1-2016

  mEER inFORmATiE

  APARTE sTyLEGUidEs diE U OP VUnET En in dE TOOLbOX kUnT VindEn zijn: • FOTOGRAFiE En bEELdREdACTiE • LUsTRUm En dE PROFiLERinGsTHEmA’s VORmGEVinG • sTyLEGUidE VUnET

  binnEnkORT bEsCHikbAAR • sTyLEGUidE VU.nL • sTyLEGUidE bACHELOR PLATVORm

  Heeft u vragen? neem contact op met [email protected] of met Heleen ten Voorde, Art director; h.f. [email protected]

  https://vunet.login.vu.nl/services/pages/practicalinformation.aspx%3Fcid%3Dtcm%253a164-319656-16https://vunet.login.vu.nl/services/pages/detail.aspx%3Fcid%3Dtcm%253a164-321011-16