Bouwbesluit 2012: gevolgen voor de asbest- en sloopsector

of 21 /21
Bouwbesluit 2012: gevolgen voor de asbest- en sloopsector Jan van Willigenburg maart 2012 – Vereniging BWT Nederland

Embed Size (px)

description

Bouwbesluit 2012: gevolgen voor de asbest- en sloopsector. Jan van Willigenburg. maart 2012 – Vereniging BWT Nederland. Grondslag Bouwbesluit 2012. Staatsblad 2011 nrs. 416 en 676 (integrale tekst) Treedt in werking op 1 april 2012 Gebaseerd op de Woningwet. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Bouwbesluit 2012: gevolgen voor de asbest- en sloopsector

 • Bouwbesluit 2012:

  gevolgen voor de asbest- en sloopsector

  Jan van Willigenburg maart 2012 Vereniging BWT Nederland

 • Grondslag Bouwbesluit 2012

  maart 2012 Vereniging BWT Nederland Staatsblad 2011 nrs. 416 en 676 (integrale tekst)

  Treedt in werking op 1 april 2012

  Gebaseerd op de Woningwet

 • Reikwijdte Bouwbesluit 2012

  Technische voorschriften omtrent:

  - het bouwen van bouwwerken - de staat van bestaande bouwwerken- het in gebruik nemen of gebruiken van open erven en terreinen- het uitvoeren van bouw- en sloopwerken

  Het doen van een sloopmelding

  maart 2012 Vereniging BWT Nederland

 • Sloopmelding ex art. 1.26

  Stelsel van vergunningen omgezet in stelsel van meldingen, behalve bij: beschermd monument beschermd stads- of dorpsgezicht indien in het bestemmingsplan hierover iets is opgenomen indien een provinciale of gemeentelijke verordening hierover iets regelt.

  Kern: de eigenaar/gebruiker is zelf verantwoordelijkmaart 2012 Vereniging BWT Nederland

 • Wanneer sloopmelding ex art. 1.26?

  Voornemen tot slopen, waarbij de hoeveelheid sloopafval > 10 m3

  Voornemen tot verwijdering van asbest uit bouwwerken, behalve:- bij geklemde vloerplaten onder verwarmingstoestellen- bij beglazingskit- bij rem- en frictiemateriaal- bij verwijdering van pakkingen

  maart 2012 Vereniging BWT Nederland

 • Wanneer sloopmelding ex art. 1.26?

  Niet van toepassing op

  seizoensgebonden bouwwerken slopen naar aanleiding van een besluit (artikel 13, bestuursdwang, e.d.)

  maart 2012 Vereniging BWT Nederland

 • Termijnen sloopmelding

  Tenminste vier weken voor aanvang werkzaamheden

  Bij reparatie- en mutatieonderhoud en verwijdering door particulier: vijf dagen voor aanvang werk Particulier mag zelf verwijderen uit zijn/haar woning of een op het erf staand bijgebouw: - geschroefde asbesthoudende hechtgebonden platen (geen dakleien) - vloertegels of niet-gelijmde vloerbedekking

  maart 2012 Vereniging BWT Nederland

 • Indieningvereisten sloopmelding bouwkundig ex art. 1.26

  NAW eigenaar bouwwerk en uitvoerder sloop (deze laatste mag ook worden gemeld 2 dagen voor de uitvoering) Adres en kadastrale gegevens

  Data, tijdstippen en beschrijving van de uitvoering Eventueel een sloopveiligheidsplan (desgevraagd)

  Eventueel een akoestisch onderzoek (desgevraagd)

  Eventueel een trillingsonderzoek (desgevraagd)

  Inventarisatie aard en hoeveelheid afvalstoffenmaart 2012 Vereniging BWT Nederland

 • Maatregelen sloopveiligheidsplan Veiligheid omgeving:- voorkomen van letsel- veiligheid personen in de omgeving- verboden toegang onbevoegden op sloopterrein- voorkomen van belemmeringen en beschadigingen van derden (ook gemeenten)

  Veiligheid sloopterrein:- afscheidingen- bereikbaarheid- machines en kranen- verkeersveiligheid- vallende objectenmaart 2012 Vereniging BWT Nederland

 • Geluidshinder kleiner dan 60 db(A) op gevel aangrenzende woonfunctie of gebruiksfunctie

  groter dan 60 db(A) mag alleen op werkdagen van 07.00 tot 19.00 uur, behoudens aparte toestemming

  zie tabel voor dagwaarden en maximale blootstelling

  maart 2012 Vereniging BWT Nederland

 • Stofhinder

  Maatregelen om visueel waarneembare stofverspreiding buiten het sloopterrein te voorkomen.

  maart 2012 Vereniging BWT Nederland

 • Indieningvereisten sloopmelding asbest

  NAW eigenaar bouwwerk en uitvoerder sloop (deze laatste mag ook worden gemeld 2 dagen voor de uitvoering) Adres en kadastrale gegevens

  Data, tijdstippen en beschrijving van de uitvoering Asbestinventarisatierapport conform het Asbestverwijderingsbesluitmaart 2012 Vereniging BWT Nederland

 • Wijze van indiening ex art. 1.27

  Elektronisch (e-formulier via OLO) Mag ook papieren versie overeenkomstig WABO

  Indien gelijktijdig met een WABO-aanvraag: dan dezelfde wijze van indiening als deze aanvraagmaart 2012 Vereniging BWT Nederland

 • Afhandeling sloopmelding ex art. 1.28

  Bewijs van ontvangst waarin de datum van ontvangst staat vermeld; Binnen bepaalde termijn nadere voorwaarden stellen;

  Indien gegevens onvolledig, dan om aanvulling vragen.

  Alternatief: melding niet accepteren en melding opnieuw laten indienenmaart 2012 Vereniging BWT Nederland

 • Eventuele nadere voorwaarden na sloopmelding ex art. 1.29Nadere voorwaarden kunnen alleen (indien noodzakelijk) worden gesteld over de veiligheid:- het sloopveiligheidsplan- voorkomen van hinder :geluidshindertrillingshinderstofhinder

  het scheiden en gescheiden houden van afval de wijze van melding en beindiging van de werkzaamheden.maart 2012 Vereniging BWT Nederland

 • Aanwezigheid bescheiden ex art. 1.32

  Op het sloopterrein aanwezig:- de sloopmelding- eventueel besluit bestuursdwang- overige bescheiden- asbestinventarisatierapport

  maart 2012 Vereniging BWT Nederland

 • Mededeling aanvang en bescheiden ex art. 1.33

  schriftelijke melding twee dagen voor aanvang werkzaamheden (sloopaannemer) eerste werkdag na beindiging werkzaamheden (sloopaannemer) schriftelijke eindbeoordeling twee weken na voltooiing inpandige asbestsanering Opverzoek: aard en hoeveelheid afvalstoffen (termijn bepalen)maart 2012 Vereniging BWT Nederland

 • Maximale asbestvezelconcentratie in bestaande gebouwen ex art. 7.19

  De concentratie van asbestvezels in een voor personen toegankelijke ruimte is niet groter dan 100.000 veq/m3, bepaald volgens de NEN2991.

  Opmerking: verwacht wordt, dat deze waarde met ingang van 1 juli 2013 zal worden teruggebracht tot de nieuwe grenswaarden voor asbest: 300 amfiboolvezels / m3 2.000 serpentijnvezels / m3maart 2012 Vereniging BWT Nederland

 • Informatie op de website van de Vereniging BWT Nederland maart 2012 Vereniging BWT Nederland

 • Samenvatting Geen sloopvergunningen; geen leges Bij meldingen: initile controle op inventarisatie afvalstoffen (bouwkundig) of asbestinventarisatie Geen aanvullende voorwaarden Ontvangstbevestiging binnen vier weken (5 dagen bij particuliere meldingen en woningbouwcorporaties) Accent bij handhaving en toezicht op de werklocatie; controle op documenten; controle op werkwijze (geen Arbo!!)

  maart 2012 Vereniging BWT Nederland

 • BME GROEPmaart 2012 Vereniging BWT NederlandStichting Asbest Advies Centrum AACVerrichten van onderzoek, en het verstrekken van informatie over vraagstukken op het terrein van asbest.

  Organiseert regionale intervisiebijeenkomsten asbest voor lokale en regionale overheden (ROA)

  De Limiet 28Postbus 193tel. (0347) 3702554131 NR Vianen4130 ED Vianenfax (0347) 370112

  [email protected]