Bouwbesluit 2012 - 2012...¢  Bouwbesluit 2012 Verdiepingsbijeenkomst november 2012 Doel...

download Bouwbesluit 2012 - 2012...¢  Bouwbesluit 2012 Verdiepingsbijeenkomst november 2012 Doel training

of 33

 • date post

  02-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  13
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Bouwbesluit 2012 - 2012...¢  Bouwbesluit 2012 Verdiepingsbijeenkomst november 2012 Doel...

 • 4-11-2012

  1

  Bouwbesluit 2012Bouwbesluit 2012

  Verdiepingsbijeenkomst november 2012

  Doel trainingDoel training

   Doel van de training: ◦ Een update van het Bouwbesluit

  ◦ Verdieping van het “rechtens verkregen niveau”

   Ervaring tot nu toe?

   Wanneer is de dag voor jullie geslaagd?

 • 4-11-2012

  2

  ProgrammaProgramma

   Het Bouwbesluit na 1 april 2012

   Ontwikkelingen rond het Bouwbesluit 2012 en de bouwregelgeving

   Verdiepen rechtens verkregen niveau

   Casuïstiek

  Het Bouwbesluit 2012Het Bouwbesluit 2012 Stand van zaken nu…

 • 4-11-2012

  3

  Bouwbesluit 2012Bouwbesluit 2012

   In werking 1 april 2012

   Belangrijkste wijzigingen t.o.v. BB 2003: ◦ Integratie voorschriften gebruiksbesluit / Bouwbesluit

  ◦ Integratie voorschriften Bouwverordening

  ◦ Invoering sloopmelding; landelijke uniformiteit

  ◦ Vervallen ontheffing: invoering rechtens verkregen niveau

  ◦ Invoering personenbenadering

  Inhoud Bouwbesluit naar bouwfaseInhoud Bouwbesluit naar bouwfase

   BB 2012 bevat voorschriften levenscyclus: ◦ Bouw, gebruik, sloop

 • 4-11-2012

  4

  Wijzigingen Wijzigingen MR Bouwbesluit MR Bouwbesluit

   Op 1 juli 2012 in werking getreden: ◦ Afdeling 6.12: veilig onderhoud gebouwen

  ◦ Artikel 5.2: energieprestatiecoëfficiënt

   Nog niet in werking: ◦ Afdeling 5.2: milieu, nieuwbouw

   1 januari 2013

   Alles al wel eerder gepubliceerd!

   Wijzigingen in MR Bouwbesluit 2012

  Staatscourant nr. 13245, 29 juni 2012Staatscourant nr. 13245, 29 juni 2012

   Correcties bestaande regeling

   Regels voor Veilig onderhoud

   Nadere regels toepassing normen ◦ Correctiefactoren NEN 7120

  ◦ Aanwijzing juiste nomen

   Aanpassing indieningsvereisten (Mor)

 • 4-11-2012

  5

  Staatscourant nr. 13245, 29 juni 2012Staatscourant nr. 13245, 29 juni 2012

   Brandmeld- & ontruimingsalarminstallaties ◦ PvE niet langer verplicht

  ◦ Geen separate toestemming brandweer nodig

   Bij de toepassing van NEN 2535 en NEN 2575 is het in die normen bedoelde akkoord van de bevoegde autoriteit verkregen met een vergunning voor het bouwen of voor brandveilig gebruik of een melding als bedoeld in artikel 1.18, eerste lid, van het besluit.

  ◦ Brandveiligheidinstallaties onderdeel vergunningprocedure!

  Hoe werkt dat dan, de BMI?Hoe werkt dat dan, de BMI?

   Aanvraag omgevingsvergunning ◦ Gegevens en bescheiden noodzakelijk voor beoordelen of aan brandveiligheid wordt voldaan

   Vergunningvrij? ◦ Bouwbesluit schrijft nieuwe melding voor

  ◦ Wabo schrijft nieuwe vergunning voor

 • 4-11-2012

  6

  Afdeling 6.12: Veilig onderhoudAfdeling 6.12: Veilig onderhoud

   2007: toezegging minister Vogelaar ◦ Europese richtlijn veilige arbeidsomstandigheden

  ◦ Wens: koppeling aan bouwvergunning

  ◦ Geen verzwaring van regeldruk en lasten

   Functionele eis afdeling 6.12 ◦ Wanneer onderhoud niet veilig zonder gebouwgebonden voorzieningen moeten gebouwgebonden voorzieningen worden toegepast.

  Veilig gebouwonderhoudVeilig gebouwonderhoud

   “Een gebouw moet veilig onderhouden kunnen worden” ◦ zo nodig (gebouwgebonden) voorzieningen aanbrengen

  ◦ Verantwoordelijkheid van de aanvrager

   Wat doen aanvrager en toetser er mee? ◦ Aanvrager dient “checklist gebouwonderhoud” in bij aanvraag omgevingsvergunning bouwen

  ◦ Nagaan of invulling overeenstemt met gebouw

  ◦ Geen oordeel over juistheid gekozen oplossing i.r.t. ARBO

 • 4-11-2012

  7

  Toetsingskader veilig onderhoudToetsingskader veilig onderhoud

   Doel toetsingskader: ◦ Aanvrager verantwoordelijkheid neemt dat wordt voldaan aan afdeling 6.12

  ◦ Bevoegd gezag kan vaststellen of aanvrager aannemelijk heeft gemaakt dat wordt voldaan aan afd. 6.12 (=weigeringsgrond)

   Actuele inlichtingen: www.veiligopdehoogte.nl

  Veilig onderhoudVeilig onderhoud

 • 4-11-2012

  8

  Artikel 5.2: Artikel 5.2: EnergieprestatiecoëfficiëntEnergieprestatiecoëfficiënt

   In werking 1 juli 2012

   Woning 0,6 (al per 1-1-11); woonwagen 1,3

   Overige gebruiksfuncties/bouwwerk geen gebouw geen eis

  Energie Prestatie GebouwenEnergie Prestatie Gebouwen

   Nieuwe norm NEN 7120 ◦ Energieprestatie Gebouwen – EPG

  ◦ Gelijkwaardige oplossingen in norm

  ◦ Berekening EPC en label: BRL 9500 (juli 2013)

   EMG (NVN 7125) ◦ mogelijkheid gebruik gebiedgebonden maatregelen, zoals stadsverwarming, windmolens, collectieve warmtepompen e.d.

 • 4-11-2012

  9

  Afdeling 5.2: MilieuprestatieAfdeling 5.2: Milieuprestatie

   Milieuprestatie ◦ Kwantificering van de milieuprestatie van woonfuncties (geen woonwagens) en kantoorfuncties met GO > 100m²

  ◦ Geen prestatie-eis. Verdere voorschriften mogelijk via Regeling Bouwbesluit.

  Afdeling 5.2: MilieuprestatieAfdeling 5.2: Milieuprestatie

   Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken 1-11-2011 ◦ Gebaseerd op NEN 8006

  ◦ LCA-benadering van alle materialen

  ◦ Gratis software beschikbaar

   Zie www.milieudatabase.nl

  http://www.milieudatabase.nl/

 • 4-11-2012

  10

  Afdeling 5.2: MilieuprestatieAfdeling 5.2: Milieuprestatie

  Wijzigingen Wijzigingen bouwregelgevingbouwregelgeving

 • 4-11-2012

  11

  Wijzigingen regelgeving Wijzigingen regelgeving

   Zowel in Bouwbesluit als overige bouwregelgeving voorgenomen wijzigingen ◦ Technische wijzigingen (BB)

  ◦ Procedurele wijzigingen (BB en overige regelgeving)

  ◦ Systeemwijziging (toekomstige ontwikkelingen)

  Wijzigingen Bouwbesluit 2012Wijzigingen Bouwbesluit 2012

   Waarom nu al een wijziging? ◦ Onbedoelde verzwaringen t.o.v. BB 2003

  ◦ Aanbrengen correcties en vereenvoudigingen

  ◦ Verwerken recente ontwikkelingen

  ◦ Verwerken opmerkingen Meldpunt

  ◦ 65 (samenhangende) correcties

   Inwerkingtreding januari 2013 ◦ “Dag na publicatie”

 • 4-11-2012

  12

  Herstel onbedoelde verzwaringenHerstel onbedoelde verzwaringen

   Correcties bestaande bouw ◦ Introductie veiligheidsroute

   Qua strekking vergelijkbaar met oude definitie BB 2003 voor veiligheidstrappenhuis

  ◦ Aanpassingen “ontwikkeling brand en rook”

   Eisen brandklasse voor buiten ingevoerd

  ◦ Verzwaring beschermd SubBC kinderopvang geschrapt

  Correcties en vereenvoudigingenCorrecties en vereenvoudigingen

   1.19 gebruiksmelding ◦ Bij gebruiksmelding ook algemene gegevens aanleveren

   1.26 sloopmelding ◦ Meer uniformering sloop- en gebruiksmelding

  ◦ Artikel 1.31 schrappen (overbodig)

 • 4-11-2012

  13

  Aanpassing warmtenettenAanpassing warmtenetten

   Introductie warmteplan ◦ Besluit gemeenteraad (10 jaar) distributienet warmte in bepaald gebied

  ◦ mate van energiezuinigheid en opwekkingsrendement is opgenomen

  ◦ Gelijkwaardigheid toetsen aan warmteplan

   Doel nieuwe regeling ◦ Gelijkwaardigheid reguleren

  ◦ Investeringen in warmtenetten veiligstellen

  OverklauterbaarheidOverklauterbaarheid

   Overklauterbaarheid: ◦ Motie Van Bochove c.s.

  ◦ Alle bouwwerken waar mogelijk kinderen jonger dan 12 jaar aanwezig kunnen zijn.

  ◦ Niet voor gedeelten gebouw niet bestemd voor kinderen jonger dan 12 jaar

   Ter beoordeling aanvrager! ◦ Handhaving?

 • 4-11-2012

  14

  VentilatieVentilatie

   Ventilatie toilet- en badruimte wel verplicht

   Regelbaarheid ventilatie aangepast ◦ 3 standen minimaal, hoogste stand is eis Bouwbesluit

   Fout ventilatie stallingsruimte auto’s gecorrigeerd (50 m2 i.r.t. Wm)

   Bij rookgasafvoeren geen rechtens verkregen niveau!

  Wijzigingen energiezuinigheidWijzigingen energiezuinigheid

   Aanscherping eisen energiezuinigheid: ◦ Warmtedoorgangscoëfficiënt ramen, deuren, kozijnen aangescherpt: U-waarde = 1,65

  ◦ Verhoging Rc-waarde per 1-1-2015: Rc = 5,0

   Politieke druk: doe dit sneller!

 • 4-11-2012

  15

  Wijzigingen energiezuinigheidWijzigingen energiezuinigheid

   Motie Paulus Janssen (SP) ◦ Dakkapellen en aan- of uitbouwen bij woonfunctie:

   Nieuwbouweisen van toepassing

   Met uitzondering van de EPC

   Discussie: ◦ wat is een dakkapel?

  ◦ Wat is een aan- of uitbouw?

  ◦ Gevolgen bouw hoger U- en Rc-waarde?

  BrandveiligheidinstallatiesBrandveiligheidinstallaties

   Schrappen “bestaande”: regels gelden voor ALLE installaties

   Kamergewijze verhuur: beschermd subbrandcompartiment (correctie)

   PvE ontruimingsalarm geschrapt