Booosting human drivenhealthcare_egm_13okt11

Click here to load reader

 • date post

  29-Nov-2014
 • Category

  Travel

 • view

  689
 • download

  0

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Booosting human drivenhealthcare_egm_13okt11

 • 1. deze presentatie kanuw humeur ernstige schade toebrengen
 • 2. moderniteit
 • 3. structuurvisie jeroen bosch ziekenhuis inleiding 31 oktober 2002 EGM architecten bvAls een van drie architectenbureaus werd EGM architecten gevraagd eenstructuurvisie te leveren voor de ontwikkeling van het nieuwe Jeroen BoschZiekenhuis. Op 3 oktober 2002 hebben de drie bureaus hun visiegepresenteerd. Op basis van de gepresenteerde plannen is geen besluitgenomen welke richting de geplande ontwikkeling zou moeten inslaan. De driebureaus werden gevraagd aanvullende informatie te leveren om onderbelichttevraagstukken nader toe te lichten.Voor u ligt een nadere toelichting op de door EGM architecten gepresenteerdestructuurvisie. In principe is het plan ongewijzigd. Wel is het ontwerp op eenaantal punten uitgediept waardoor de potenties van het structuurplan wordenblootgelegd.Dit document behandelt de volgende punten: stedenbouw concept logistiek programma interieurIeder onderwerp wordt vooraf tekstueel toegelicht. In de tekst worden metname de punten toegelicht die naar aanleiding van de opmerkingen op depresentatie van 6 oktober verder zijn uitgewerkt.EGM architectenDordrecht, 31 oktober 2002
 • 4. stedenbouw inleiding EGM architecten bvDe diversiteit van het programma en de complexe ruimtelijke randvoorwaardenmaakt van de Willemspoort een versnipperd gebied. De messcherpe snede vande nieuwe randweg wordt aangegrepen voor het aanwijzen van twee gebiedenmet ieder hun eigen kwaliteiten en mogelijkheden.Ten eerste de Koning Willem I locatie. Hier krijgt de programmatische mix vanwonen, werken en leren een plaats in een losse parkachtige setting die deschakel vormt tussen de binnenstad en het Gement. De mix van oude ennieuwe gebouwen levert het gebied een geheel eigen sfeer en karakter.Ook het Jeroen Bosch Park heeft een geheel eigen identiteit doordat het plaatsbiedt aan zorgfuncties die zowel programmatisch als ruimtelijk sterk aan elkaargerelateerd zijn. In de loop van de tijd zal het complex als geheel de opvolgerzijn van het twintigste-eeuwse ziekenhuis. In ruimtelijke opzicht zal de locatietransformeren van rand van de stad tot stadsrand waar landschap en stadelkaar vastpakken.De zuidelijke rand van het Jeroen Bosch Park wordt getransformeerd tot eenparkstrip die de koppeling verzorgt met het Gement. De strip ligt op hetbestaande maaiveld (+3m NAP) en geeft de eraan gelegen functies een tweede entree, naast die aan het plein (+6/+9 m NAP). Vanaf het plein is deparkstrip goed te overzien en worden imposante vistas geboden op hetGement. De parkentrees zijn onderling verbonden door het circuit aan de randvan het transferium met de strip en hebben zo een directe verbinding met hetziekenhuis. Door de concentratie van derden aan de parkstrip kan de hoekvan de Oude Vlijmenseweg en de Randweg vrij van bebouwing. Hier krijgen debestaande groenelementen een nieuwe plek in het totale plan. S0
 • 5. stedenbouw situatieschaal 1:5.000 EGM architecten bv S1
 • 6. stedenbouwversnippering schaal 1:5.000 EGM architecten bv S2
 • 7. stedenbouwsamenhang schaal 1:5.000 EGM architecten bv S3
 • 8. stedenbouwwonen, werken, leren schaal 1:2.000 EGM architecten bv S4
 • 9. stedenbouw jeroen bosch park schaal 1:2.000 EGM architecten bvjeroe n bosc jeroe h ziek n bosc en hu h p ar is k S5
 • 10. stedenbouwlandschappelijke inpassing schaal 1:2.000 EGM architecten bv S6
 • 11. concept inleiding EGM architecten bvAllesbepalend voor de opgave is de schaal van het programma. De enormeomvang, de onvoorspelbare bewegelijkheid in de tijd en de complexe interne enexterne relaties leiden tot het besef dat een enkelvoudig gebouwconcept niettoereikend zal zijn. Het nieuwe Jeroen Bosch Ziekenhuis zal alseenentwintigste-eeuws zorgcomplex integraal opgaan in het Jeroen BoschPark. Bij de ruimtelijke vorming het complex maken we gebruik van eenstrokenverkaveling waarin gebouw en tuin elkaar als gelijkwaardige elementenafwisselen. Hierdoor onstaat een maximaal onderling raakvlak. Het is door zijnkrachtige neutrale opzet bestand tegen alle mogelijke programmatischetransformaties zonder dat aan ruimtelijke kwaliteit zal worden ingeboet.Om deze verkaveling te ontsluiten blijven we bij stedenbouwkundigeconcepten. Zo verbindt de boulevard de nieuwe hoofdentree met de entreevan de huidige hoogbouw. Het is het meest openbare deel en dient alsorintatiepunt waaraan openbare functies liggen als het restaurant, hetstiltecentrum en diverse commercile aanloopfuncties. Aan de boulevard liggende circuits die programmatische eenheden ruimtelijk verbinden tot herkenbarecentra. De circuits hebben een publiek karakter en bevinden zich voornamelijkop het raakvlak van gebouw en tuin. Het samenspel van de elementen gebouw,tuin, boulevard en circuit zullen blijvend het karakter van het nieuwe JeroenBosch Ziekenhuis bepalen. Ondanks dat de elementen zich in de loop van detijd aan nieuwe condities kunnen aanpassen zal het samenspel onveranderd deruimtelijke kwaliteit blijven bepalen. C0
 • 12. concept100.000 m2 schaal 1:2.000 EGM architecten bv C1
 • 13. conceptstapeling 1:2.000 EGM architecten bv C2
 • 14. conceptcomplex = gebouw + tuin 1:2.000 EGM architecten bv C3
 • 15. concept publiek domein = tuinen + boulevard + circuits 1:2.000 EGM architecten bvtuinen + boulevard + circuits C4
 • 16. conceptinpassing ziekenhuis 1:2.000 EGM architecten bv C5
 • 17. concept inpassing jeroen bosh park 1:2.000 EGM architecten bv aa C6
 • 18. concept doorsnede inpassing jeroen bosh park 1:2.000 EGM architecten bvdoorsnede a-a C6
 • 19. moderniteit