Boek evolutie

20
Driessen en Nienhuis (red.) Evolutie: Wetenschappelijk model of seculier geloof oktober 2010 pagina 1 presentatie op 29 oktober in Naturalis, Leiden

Transcript of Boek evolutie

Page 1: Boek evolutie

Driessen en Nienhuis (red.) Evolutie: Wetenschappelijk model of seculier geloof oktober 2010 pagina 1

presentatie

op 29 oktober

in Naturalis,

Leiden

Page 2: Boek evolutie

Driessen en Nienhuis (red.) Evolutie: Wetenschappelijk model of seculier geloof oktober 2010 pagina 2

Wetenschappers die vol overtuiging werken met het evolutiemodel

waarschuwen tegen overschatting van de wetenschap en de pretenties van

het evolutiegeloof.

Een uitdagend populair-wetenschappelijk boek over grenzen tussen

vakgebieden en de eerbiediging ervan. De auteurs laten zien dat geloof in

een transcendente realiteit goed kan samengaan met het evolutiemodel,

maar minder met alle filosofische conclusies die daaruit getrokken worden.

Aan dit boek werkten mee:

prof.dr. N.M. van Straalen (bioloog), prof.dr. A. Driessen (fysicus), prof.dr.

G. Nienhuis (fysicus), mgr.dr. E. de Jong (filosoof), dr. Tzvi M. Marx

(rabbijn), dr. M.M. Ghaly (islamoloog).

Page 3: Boek evolutie

Driessen en Nienhuis (red.) Evolutie: Wetenschappelijk model of seculier geloof oktober 2010 pagina 3

Inhoud van deze presentatie

I) De boekpresentatie op 29 oktober

II) De auteurs

III) Inhoud van het boek

Page 4: Boek evolutie

Driessen en Nienhuis (red.) Evolutie: Wetenschappelijk model of seculier geloof oktober 2010 pagina 4

De boekpresentatie I

vrijdag, 29 oktober in Naturalis, Leiden

Alfred Driessen en Gerard Nienhuis, redacteuren van de

recent verschenen bundel Evolutie, wetenschappelijk

model of seculier geloof nodigen samen met de andere

auteurs uit voor de presentatie van het boek. Deze zal

plaatsvinden op 29 oktober 2010 in Naturalis in Leiden

om 15.00 uur.

Het boek wordt aangeboden aan:

-- ds Ad Alblas, voorzitter van de Raad van Kerken in Leiden

-- prof. Cees Dekker, hoogleraar Nanoscience te Delft.

voor adres Naturalis: zie: www.naturalis.nl

Page 5: Boek evolutie

Driessen en Nienhuis (red.) Evolutie: Wetenschappelijk model of seculier geloof oktober 2010 pagina 5

De boekpresentatie II

Programma:14.45 aankomst

15.00 welkom door dr Bert Geerken (directeur Naturalis)

15.05 opening door dagvoorzitter prof. Gerard Nienhuis

15.10 prof. Alfred Driessen introductie tot het boek

15.15 prof. Nico van Straalen: Missing links in de evolutie van de

mens?

15.30 Mgr. dr. Everard de Jong: Wanneer en waarom is er de mens?

15.45 presentatie van het boek aan: ds Ad Alblas, prof. Cees Dekker

met aansluitend hun reactie op het boek

16.00 gelegenheid tot vragen uit de zaal

16.30 informele ontmoeting met een drankje

Plaats:zaal Atelier van Museum Naturalis,

Darwinweg 2, 2333 CR Leiden

De toegang tot de presentatie is gratis;

opgave via e-mail [email protected] wordt op prijs gesteld.

Page 6: Boek evolutie

Driessen en Nienhuis (red.) Evolutie: Wetenschappelijk model of seculier geloof oktober 2010 pagina 6

de auteurs: Nico M. van Straalen

Prof. Nico M. van Straalen, bioloog, Vrije Universiteit Amsterdam

Waarom biologen niet twijfelen aan de evolutietheorie

Biografie

Prof. dr. Nico van Straalen (1951) studeerde

biologie aan de Vrije Universiteit en promoveerde

daar in 1983 op het proefschrift "Comparative

demography of Collembola populations". Daarna

was hij werkzaam aan de VU eerst als lector en

vanaf 1992 als hoogleraar dierecologie. Hij is nu vooral

geïnteresseerd in de toepassing van moderne moleculaire biologische

inzichten op problemen van ecologie en evolutie. Naast zijn

wetenschappelijke publicaties schrijft hij een wekelijkse column in een

dagblad.

http://www.falw.vu.nl/nl/onderzoek/ecological-sciences/animal-ecology/staff/nico-van-straalen.asp

Page 7: Boek evolutie

Driessen en Nienhuis (red.) Evolutie: Wetenschappelijk model of seculier geloof oktober 2010 pagina 7

de auteurs: Alfred Driessen

Prof. Alfred Driessen, natuurkundige

Evolutie bekeken met de bril van een natuurkundige

Biografie

Prof. dr. Alfred Driessen (1949) studeerde

natuurkunde in Keulen en Bonn en rondde in 1973

zijn studie af aan de Universiteit van Amsterdam. Na

zijn promotie (1982, UvA) en een postdocperiode

werkte hij vanaf 1988 aan de Universiteit Twente op

het gebied van geïntegreerde optica. Daar werd hij in 2003 benoemd

tot hoogleraar in geïntegreerde optische microsystemen. Vanaf zijn

studentenjaren is hij geïnteresseerd in filosofische vraagstukken, met

name de filosofie van de natuurwetenschappen. Sinds 2009 werkt hij

in enkele maatschappelijk georiënteerde instellingen. Hij publiceert

voornamelijk over onderwerpen uit de (technische) wetenschappen en

in geringere mate uit het gebied van wetenschapsfilosofie.

http://www.narcis.info/personpub/RecordID/PRS1236164

Page 8: Boek evolutie

Driessen en Nienhuis (red.) Evolutie: Wetenschappelijk model of seculier geloof oktober 2010 pagina 8

de auteurs: Gerard Nienhuis

Prof. Gerard Nienhuis, natuurkundige, Universiteit Leiden

Grenzen aan het fysische wereldbeeld

Biografie

Prof. dr. Gerard Nienhuis (1944) studeerde

theoretische natuurkunde te Utrecht, waar hij in

1970 promoveerde. Na een verblijf in de Verenigde

Staten werkte hij als wetenschappelijk medewerker

en hoogleraar in Utrecht. Sinds 1991 is hij

hoogleraar aan de Universiteit Leiden. Zijn onderzoeksgebied is de

quantumoptica en de interactie tussen materie en licht.

http://www.physics.leidenuniv.nl/people_detail.asp?id=147

Page 9: Boek evolutie

Driessen en Nienhuis (red.) Evolutie: Wetenschappelijk model of seculier geloof oktober 2010 pagina 9

de auteurs: Everard de Jong

Dr. Everard de Jong

Evolutie en schepping

Biografie

Mgr. dr. Everard de Jong ziet de graduele

ontwikkeling van de soorten, tot de homo sapiens

sapiens, als een vrijwel onomstreden paradigma van

de biologie. Zijn bijdrage kan worden beschouwd als

een filosofische reflectie op de door biologen bereikte

resultaten en inzichten. In het eerste deel geeft hij

een historisch overzicht van pre-darwinistische

opvattingen over het ontstaan van soorten, om dan - via Darwins theorie

en haar verdere uitwerkingen - naar de moderne synthese van deze

theorie over te gaan. In het tweede deel spreekt hij over verschillende

moeilijkheden die opgeroepen worden door de verklaringsprincipes, die

de meeste biologen hanteren. Zijn laatste overwegingen gaan daarbij

over de mens en over God en de evolutie.

http://www.bisdom-roermond.nl/single/index.php?ID=230

Page 10: Boek evolutie

Driessen en Nienhuis (red.) Evolutie: Wetenschappelijk model of seculier geloof oktober 2010 pagina 10

de auteurs: Tzvi Marx

Rabbijn Dr. Tzvi C. Marx

Jodendom, Schepping en Evolutie

Biografie

Rabbijn dr. Tzvi C. Marx, is auteur van Disability in

Jewish Law (Routledge, 2002) en publicist over het

jodendom in Nederland. Hij woont sinds 1996 in Vught,

waar hij de Tenachon uitgeeft. Hij heeft gedoceerd aan

verschillende universiteiten (Radboud Universiteit

Nijmegen) en hogescholen (Windesheim, Utrecht),

instituten en studiegroepen in Nederland en neemt deel aan

interreligieuze activiteiten op internationaal vlak. Hij is als rabbijn

bevestigd aan de Yeshiva University (New York City), heeft een graad in

de wiskunde en psychologie, en behaalde zijn doctoraat aan de

Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht. Hij is directeur van

onderwijs geweest van het Shalom Hartman Institute (Jerusalem). Hij

schrijft voor Tikkun waaarvoor hij ook in de adviesraad zitting heeft.

http://www.ikonrtv.nl/hetvermoeden/gast.asp?oId=2514

Page 11: Boek evolutie

Driessen en Nienhuis (red.) Evolutie: Wetenschappelijk model of seculier geloof oktober 2010 pagina 11

de auteurs: Mohammed Ghaly

Dr. Mohammed M. Ghaly, Universiteit Leiden

Islam en Darwin: de receptie van Darwin en de evolutietheorie in de

Islamitische traditie

Biografie

Dr. Mohammed Ghaly (1976) studeerde Islamic Studies

eerst aan de al-Azharuniversiteit in Egypte (Bachelor,

cum laude, 1999) en daarna in Leiden (Master, cum

laude, 2002). In 2008 promoveerde hij in Leiden op

"Islam and Disability: Perspectives in Islamic Theology

and Islamic Jurisprudence" Zijn proefschrift werd eind

2009 gepubliceerd door Routledge (London & New York) onder de titel

Islam and Disability: Perspectives in theology and Jurisprudence.

Sindsdien werkt hij als universitair docent Islamitische Theologie aan de

Universiteit Leiden en verricht onderzoek naar de islamitische

biomedische ethiek en moslims in het Westen.

http://www.hum.leiden.edu/religion/organisation/institute-staff/ghaly.html

Page 13: Boek evolutie

Driessen en Nienhuis (red.) Evolutie: Wetenschappelijk model of seculier geloof oktober 2010 pagina 13

Alfred Driessen & Gerard Nienhuis: inleiding

Enkele citaten uit de inleiding:

Met deze bundel willen de auteurs een inhoudelijke bijdrage aan de

discussie over evolutie leveren. Enerzijds willen zij laten zien dat het

evolutiemodel van een hypothese inmiddels is uitgewerkt tot een

algemeen aanvaarde theorie in de biologie. Anderzijds trachten zij

duidelijk te maken dat een biologisch model inherente grenzen kent die

alleen met behulp van andere wetenschappen, de geesteswetenschappen

namelijk, kunnen worden overschreden.

Het boek bevat drie essays van deskundigen op het gebied van de drie

grote monotheïstische godsdiensten, het jodendom, het christendom en de

islam. Alle drie geven argumenten voor hun overtuiging dat wetenschap

en geloof in een transcendente God samen kunnen gaan. Wat niet

samengaat, is evolutie als seculier geloof en het geloof in één God, die in

deze drie godsdiensten wordt beleden.

Page 14: Boek evolutie

Driessen en Nienhuis (red.) Evolutie: Wetenschappelijk model of seculier geloof oktober 2010 pagina 14

Nico M. van Straalen, introductie

Waarom biologen niet twijfelen aan de evolutietheorie

In de eerste bijdrage legt Nico van Straalen, hoogleraar biologie aan de

Vrije Universiteit, uit dat het evolutiemodel sinds de introductie van

Darwin is geëvalueerd van een werkhypothese tot een algemeen

aanvaarde theorie binnen de biologie. Er worden enkele voorbeelden

gegeven van opmerkelijke biologische feiten die alleen met de

evolutietheorie kunnen worden verklaard. Ook geeft hij voorbeelden van

de vaak genoemde missing links die intussen wel gevonden zijn. Ten slotte

schetst hij beknopt de grenzen van zijn vakgebied.

http://www.slideshare.net/CSRsource/biologen-over-evolutie

Voor de slides van de oorspronkelijke

presentatie, zie:

Page 15: Boek evolutie

Driessen en Nienhuis (red.) Evolutie: Wetenschappelijk model of seculier geloof oktober 2010 pagina 15

Alfred Driessen, introductie

Evolutie bekeken met de bril van een natuurkundige

In de tweede bijdrage kijkt Alfred Driessen met de ogen van een

natuurkundige naar evolutie. Hij tracht aan te tonen dat met de

introductie van het begrip toeval in de biologie al een grens wordt

overschreden. Want hiermee verlaat de onderzoeker het terrein van de

natuurwetenschap, om zich te begeven in de wereld van de ideeën en

geesteswetenschap. Daarnaast betoogt hij dat de mogelijkheid biologische

systemen te ontleden tot op de kleinste bouwstenen (moleculen en

atomen) niet inhoudt dat het organisme zonder meer vanuit deze deeltjes

kan worden geconstrueerd. Het evolutieproces is subtieler dan het spelen

met een blokkendoos.

http://www.slideshare.net/ADriessen/905-evolutie

Voor de slides van de oorspronkelijke

presentatie, zie:

Page 16: Boek evolutie

Driessen en Nienhuis (red.) Evolutie: Wetenschappelijk model of seculier geloof oktober 2010 pagina 16

Gerard Nienhuis, introductie

Grenzen aan het fysische wereldbeeld

Gerard Nienhuis gaat uit van het gegeven dat waarneembare

verschijnselen in de materiële wereld zich laten beschrijven als

natuurlijke processen, beheerst door wetmatigheden zoals die in de

basistheorieën van de natuurkunde worden weergegeven. Dat is de basis

van de natuurwetenschap, die leidt tot kennis met een ongeëvenaarde

betrouwbaarheid en nauwkeurigheid. Ook ons inzicht in de geschiedenis

van de kosmos en het leven op aarde is daarop gebaseerd. Het fysische

wereldbeeld dat daardoor wordt opgeroepen heeft een gesloten karakter.

Als we die geslotenheid al te ernstig nemen stuiten we echter op

paradoxen. Er zijn dan ook gegronde redenen om vraagtekens te zetten

bij een volledig gesloten wereldbeeld.

Page 17: Boek evolutie

Driessen en Nienhuis (red.) Evolutie: Wetenschappelijk model of seculier geloof oktober 2010 pagina 17

Everard de Jong, introductie

Evolutie en schepping

Mgr. dr. Everard de Jong ziet de graduele ontwikkeling van de soorten,

tot de homo sapiens sapiens, als een vrijwel onomstreden paradigma van

de biologie. Zijn bijdrage kan worden beschouwd als een filosofische

reflectie op de door biologen bereikte resultaten en inzichten. In het

eerste deel geeft hij een historisch overzicht van pre-darwinistische

opvattingen over het ontstaan van soorten, om dan - via Darwins theorie

en haar verdere uitwerkingen - naar de moderne synthese van deze

theorie over te gaan. In het tweede deel spreekt hij over verschillende

moeilijkheden die opgeroepen worden door de verklaringsprincipes, die

de meeste biologen hanteren. Zijn laatste overwegingen gaan daarbij

over de mens en over God en de evolutie.

Page 18: Boek evolutie

Driessen en Nienhuis (red.) Evolutie: Wetenschappelijk model of seculier geloof oktober 2010 pagina 18

Tzvi Marx, introductie

Jodendom, Schepping en Evolutie

Dr. Tzvi Marx, die zichzelf als een traditionele jood en rabbijn

presenteert, legt uit hoe de joodse traditie gewend was de heilige Schrift

te lezen. In deze open visie was en is er altijd ruimte voor dieper inzicht

van de waarheid. Het is dezelfde God die de schepping, het werkterrein

van de natuurwetenschappen, gebruikt om zich te openbaren, naast de

bijzondere openbaring, de heilige Schrift. Darwin heeft daarmee een

natuurlijke plaats binnen de joodse traditie, in tegenstelling tot de

fundamentalistische creationisten. Als het ontstaan van de mens in het

geding is benadrukt hij echter dat alleen de mens is "geschapen naar het

beeld van God". Daardoor is er voor hem een categorische discontinuïteit

tussen mens en dier. Ook Darwin zelf bleef het begin van alle dingen als

een onoplosbaar mysterie beschouwen.

Page 19: Boek evolutie

Driessen en Nienhuis (red.) Evolutie: Wetenschappelijk model of seculier geloof oktober 2010 pagina 19

Mohammed Ghaly, introductie

Islam en Darwin: de receptie van Darwin en de evolutietheorie in de

Islamitische traditie

In zijn hoofdstuk benadrukt dr. Mohammed Ghaly dat de islamitische

traditie een rijk debat kent over Darwin en diens evolutietheorie vanaf de

negentiende eeuw. Hij geeft hiervan voorbeelden en laat daarbij

voorstanders en tegenstanders van de evolutietheorie aan het woord. Hij

betreurt het dat dit debat nauwelijks bekend is bij de deelnemers aan de

moderne discussie over de evolutietheorie. Dat verklaart volgens hem de

onjuiste mediaberichten die moslimstudenten aan de VU en de creationist

Harun Yahya presenteren als dé vertegenwoordigers van de islamitische

traditie. Hij concludeert dat wetenschappelijk onderzoek onontbeerlijk is

om zulke misverstanden te ontzenuwen en om het niveau van het

publieke debat te verhogen.

Page 20: Boek evolutie

Driessen en Nienhuis (red.) Evolutie: Wetenschappelijk model of seculier geloof oktober 2010 pagina 20

Ten slotte

Deze presentaties is te vinden op:

Samengesteld door Alfred Driessen: [email protected]

Het boek is verschenen bij uitgeverij Kok, zie:

http://www.kok.nl/component/option,com_books/task,book/id,5003/Itemid,50/

http://www.slideshare.net/INSTFO