members.ziggo.nlmembers.ziggo.nl/teijodkp/dtb/Bellingwolde Blijham 73… · Web viewFol 84-86 –...

of 157 /157
Rechterlijk archief Bellingwolde en Blijham 732-697 (1791-1795) Inventaris van het archief van het gerecht van Bellingwolde en Blijham, 1729 - 1803 (1810) Verantwoording Dit document bevat extracten van akten uit het rechterlijk archief van Bellingwolde en Blijham: korte samenvattingen van verkoopactes, leningen, boedelscheidingen. Alle namen die voorkomen in de aktes zijn vermeld, alsmede de transactie zelf, het onderwerp van de akte. Alle juridische en financiële voorwaarden heb ik gelaten voor wat ze zijn. Als in de voorwaarden locaties worden genoemd heb ik die wel overgenomen, bijvoorbeeld daar waar een huis als onderpand heeft gediend. De akten in dit deel van het protocol waren waren – in tegenstelling tot een aantal van de vorige delen - chronologisch. En de aktes zijn ondertekend. Onder rechter Albert Willem Hoeth is er blijkbaar niet gewerkt met een kladversie. De handtekeningen heb ik vermeld tussen [ en ]. De foliëring van het origineel in het archief in Groningen, was incorrect: na folio 308 komt opnieuw folio 209 en vervolgens zijn de folio’s 100 te laag genummerd; na folio 649 (met nummer 549 dus) komt folio 650 met nummer 560 (90 te laag genummerd). Ik heb de folio’s oplopend genummerd. Ik heb de extracten in hedendaags Nederlands en de hedendaagse spelling genoteerd, voor namen heb ik de originele spelling gehandhaafd. Teijo Doornkamp, april 2014 Referentie Citeerinstructie: GrA 732-697 Toegang 732: Gerechten in Westerwolde en Bellingwolde, 1621 - 1811 Inventarisnummer 697: Protocollatie akten 28 maart 1791 t/m 12 november 1795 732-697 (1791-1795) Pag 1

Embed Size (px)

Transcript of members.ziggo.nlmembers.ziggo.nl/teijodkp/dtb/Bellingwolde Blijham 73… · Web viewFol 84-86 –...

Rechterlijk archief Bellingwolde en Blijham 732-697 (1791-1795)

Inventaris van het archief van het gerecht van Bellingwolde en Blijham, 1729 - 1803 (1810)

Verantwoording

Dit document bevat extracten van akten uit het rechterlijk archief van Bellingwolde en Blijham: korte samenvattingen van verkoopactes, leningen, boedelscheidingen. Alle namen die voorkomen in de aktes zijn vermeld, alsmede de transactie zelf, het onderwerp van de akte. Alle juridische en financiële voorwaarden heb ik gelaten voor wat ze zijn. Als in de voorwaarden locaties worden genoemd heb ik die wel overgenomen, bijvoorbeeld daar waar een huis als onderpand heeft gediend.

De akten in dit deel van het protocol waren waren – in tegenstelling tot een aantal van de vorige delen - chronologisch. En de aktes zijn ondertekend. Onder rechter Albert Willem Hoeth is er blijkbaar niet gewerkt met een kladversie. De handtekeningen heb ik vermeld tussen [ en ].

De foliëring van het origineel in het archief in Groningen, was incorrect:

· na folio 308 komt opnieuw folio 209 en vervolgens zijn de folio’s 100 te laag genummerd;

· na folio 649 (met nummer 549 dus) komt folio 650 met nummer 560 (90 te laag genummerd).

Ik heb de folio’s oplopend genummerd.

Ik heb de extracten in hedendaags Nederlands en de hedendaagse spelling genoteerd, voor namen heb ik de originele spelling gehandhaafd.

Teijo Doornkamp, april 2014

Referentie

· Citeerinstructie: GrA 732-697

· Toegang 732: Gerechten in Westerwolde en Bellingwolde, 1621 - 1811

· Inventarisnummer 697: Protocollatie akten 28 maart 1791 t/m 12 november 1795

· Oude benaming: Rechterlijk Archief VI yy 9

Fol 1-2 – 28 maart 1791 – Nicolaus Schmaal [Nicolaus Schmaal]. met procuratie dd 28 maart 1791 van Trijntje Derks weduwe van Jacob Pieters Lestestuiver, cedeert aan Geert Jans Bakker [Geert Jans] en Focko Berends [Fokko Beerents], voorstanders over de minderjarige kinderen van wijlen Pieter Jacobs Lestestuiver bij wijlen Grietje Geerts in echte verwekt, een restschuld van 197 Car gld 7 st 2 pl en het recht op gereserveerd eigendom, die zij tegoed hebben van Maria Martina Mulders, weduwe van koopman Jans Homfeld, voor 2 stukken groen- en bouwland, volgens verzegeling van 15 februari 1788 voor drost van Swinderen. Mons. H.T. Homfeld [H.T. Homfeld], met procuratie dd 28 maart 1791 van weduwe Jans Homfeld, gaat akkoord. Zij huurt dit bedrag tegen 4,5% rente.

Fol 2-3 – 6 april 1791 – Jacob Harmannus Spelde [I.H.S.], voor zichzelf en als legitimus tutor liberorum bij wijlen Geertje Alberts in echte verwekt, verkoopt aan Melle Willems Pot, die dd 28 februari 1791 Reint Brons [Reint Brons] heeft geprocureerd, 2 kampen land onder de Oude Pekela op stadsgrond op nr 14, tussen de verlaten. Ten N koper, ten O en Z Harmannus Molanus a Doedens en Derk Harms Hesselink, ten W Geert Renkes. Prijs: 150 Car gld. Dit is betaald door betaling van 14 Car gld 14 st aan koopman Harm Andries Nap wegens kosten voor deze verkoop, en 135 Car gld 6 st als vermindering op een verzegeld krediet van 200 Car gld dd 25 november 1771 voor pastor en kerkvoogden te Winschoten ten voordele van Eltjo Emes en Anna Derks (el), aan Harm Andries Nap en vrouw gecedeerd dd 11 november 1783. H.H. Nap [H.H. Nap] accepteert namens zijn ouders Harm Andries Nap en vrouw.

Fol 4-5 – 7 april 1791 – Tietje Tiedens, weduwe en boedelhoudster van Gerardus Nieborg, en Geert Hindriks, mede voor zijn vrouw Marieke Jans ruilen. 1e Comparant geeft haar behuizing en grond te Bellingwolderschans met een grondpacht van 12 st. Ten NW de diakonie, voor de rest de straat. 2e Comparant geeft hun behuizing en grond te Bellingwolderschans met een grondpacht van 1 Car gld 1 st. Ten N en O 1e comparant, ten Z de straat, ten W ’s Lands tuin. 1e Comparant zal achter haar huis nog een schuur voor een koe en hooi timmeren. Getuigen: Gerrit Derks [Gerrit Derks] en Jan Lubberts [Jan Lubbers].

Fol 5-7 – 7 april 1791 – Trijntje Folkers [Trijntje Folkerts] en Willem Smeenk [Wm Smeenk] (el), Stoffer Folkers [Stoffer Folkers], Tabeta Folkers [Tijbieta Folkers] en Harm Jans [Harm Jans Croon] (el), en koopman Febe Berends [Febe Berents], Harm Hindrik Does [Harm Does] en Febe Berends [Fiebe Beerens] uit Den Ham, voormond en voogden over de minderjarige zoon van wijlen Folkert Lubberts bij wijlen Tjabrig Hindriks in echte verwekt, tezamen erfgenamen van wijlen Lubbert Folkers hebben overeenstemming over diens nalatenschap met zijn weduwe Aaltje Hagens [Aaltje Hagens]. De weduwe behoudt de gehele boedel. Zij betaalt de anderen 1650 Car gld ter compensatie. Indien zij het huis verkoopt of zelf sterft dan mogen de anderen het overnemen voor 1850 Car gld.

Fol 7-9 – 11 april 1791 – Geert Jurjens Kunst, gemachtigd dd 11 april 1791 door zijn vrouw Elsje Jans Kappel, verkoopt aan Hindrik Jacobs Dreijer, met procuratie dd 11 april 1791 van zijn vrouw Trijntje Eules, een stuk land en een stuk dalland, samen ca 4 mud roggeland groot, gelegen te Oude Pekela op nr 6, zuidkant, stadsgrond, tussen de verlaten. ten N W.J. Meijer, ten O Wicher Cornelis en Roelf Pieters, ten Z Klaas Harms, ten W Hindrik Wilkes Slinger en anderen. Prijs: 300 Car gld. De koopschat en het recht op gereserveerd eigendom worden gecedeerd aan Abraham Jans en cons, voorstanders over de minderjarige kinderen van wijlen Klaas Freerks Harding en wijlen Antje Berents, waarvoor de sibbevoogd Tonnis Harms van der Leek compareerde en de cessie accepteerde. Zij krijgen het recht op gereserveerd eigendom. Koper gaat akkoord. Getuigen: W. Ceun [W. Keun] en Luitje Pieters [Luitjen Pieters].

Fol 9-10 – 14 april 1791 – Johanna Ebbens [J. Engelkens gbr Ebbens] en majoor E. Engelkes [E. Engelkens] (el), eigenaresse, en Jantje Alofs [Jantje Aalfs] en Harm Luikens [Harm Luikens] (el), beklemde meijers, zijn overeengekomen ter voorkoming van verdere differenten, dat de beklemming van 47 deimt land, gelegen in 2 heerden op de Hamdijk, die 2e comparanten meijerwijze gebruiken, eeuwigdurend en onopzegbaar is. De jaarlijkse huur is 250 Car gld en een vette gans. Geen 6-jaarlijks geschenk. Prijs: 100 Car gld. De 1e heerd ten N de A, ten O de weduwe van Jurjen Berends, ten Z Engelke Jans Vriese en cons, ten W Pauwel Hommes en anderen. De 2e heerd ten N de A, ten O Hero Pieters, ten Z majoor Engelkes, ten W de weduwe van Jurjen Berends.

Fol 10-11 – 14 april 1791 – Johanna Ebbens [J. Engelkens gbr Ebbens] en majoor E. Engelkes [E. Engelkens] (el), eigenaars, permitteren aan Jantje Alefs [Jantje Aalfs] en Harm Luikens [Harm Luikens] (el), om op de landerijen op de Hamdijk die door 2e comparanten onder beklemming worden gebruikt, in het huis op de kleinste heerd te blijven wonen, mits zij een grondpacht van 2 Car gld 10 st betalen. Dit recht van grondpacht is eeuwigdurend.

Fol 12-14 – 14 april 1791 – Jantje Alefs [Jantje Aalfs] en Harm Luikens [Harm Luikens] (el), verkopen aan Folkert Okkes [Folkert Okkes] en Engel Jans Vriese [Engel Jans Friese] (el), een behuizing en de eeuwigdurende beklemming van 47 deimt land, gelegen in 2 heerden op de Hamdijk onder Bellingwolde. De heerd waarop de behuizing staat ten N de A, ten O de weduwe van Jurjen Berends, ten Z Engelke Jans Vriese en cons, ten W Pauwel Hommes en anderen. In deze heerd liggen 8 deimt tussen de behuizing en de Hereweg, deze zijn niet in de koop inbegrepen, maar zijn eigendom van Pieter Lammerts weduwe en de beklemming is van verkopers. De beklemming kan later worden gekocht voor 1200 Car gld of gehuurd voor 80 Car gld. De 2e heerd ten N de A, ten O en Z Hero Pieters. Verkopers behouden de behuizing hierop en de tuin, door henzelf gebruikt. Prijs: 5950 Car gld. Jaarhuur: 250 Car gld en een vette gans.

Fol 14-15 – 18 april 1791 – Jan Derks [Jan Derks], wonend te Pekela, met procuratie dd 16 april 1791 van zijn vrouw Hillegijn Berends, leent van koopman N. Cranenborg en Teelkje Pieters (el), 200 Car gld tegen 3,5% rente voor geleverde winkelwaren.

Fol 15-16 – 26 april 1791 – Klaas Egberts Wildeboer [Klaas E. Wildebour], gedurende de scheiding van de nalatenschap van Hanke Klaassens, weduwe van Jannes Pieters, voormond over de minderjarige kinderen van Derk Harms Hesselink bij wijlen Janna Jans in echte verwekt, doet de afrekening. Batig saldo is 80 Car gld 9 st 4 du. Lammert Jans de Jong [Lammert Jans de Jonge], effectieve voormond, gaat akkoord en krijgt dit batig saldo.

Fol 16-17 – 26 april 1791 – Lammert Jans de Jonge [Lammert Jans de Jonge] en Jan Freerks [Jan Vreerks], voormond en vreemde voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Janna Jans bij Derk Harms Hesselink in echte verwekt, de sibbevoogd is absent, doen de afrekening. Batig saldo is 37 Car gld 13 st 4 du. Hanke Derks [Hanke Derks Hsselijng], gewezen pupil, en Cornelis Derks Zijlstra [Cornelus Derks Zijlstra] (el), gaan akkoord. Zij krijgen het batig saldo en haar aandeel in de moederlijke nalatenschap, namelijk een verzegelde afkoopbrief ten laste van de vader, waarin haar portie 625 Car gld groot is en 2/4 van 1250 Car gld die de vader voor 2 overleden kinderen bezit.

Fol 17-19 – 29 april 1791 – Reitze Cornelis Hazewinkel [Reis Conlis] , Jacob Hessels Detmers [J.H. Dethmers], voormond en vreemde voogd over de minderjarige zoon van wijlen Nanne Cornelis Hazewinkel bij wijlen Geertruid Jans in echte verwekt, voor zichzelf en via cessie van Jan en Albert Nannes Hazewinkel verkregen, cederen aan brouwer Harmannus Oortwijn [Harmans Oortwijn], een restschuld groot 1367 Car gld en het recht van gereserveerd eigendom, die Hindrik Jans en Fokje Jans (el) hen schuldig zijn volgens verzegeling dd 14 december 1789 voor mij rechter, voor de koop van een huis, 9 deimt beklemd land en een kalksjomp, gelegen te Winschoterhoogebrug. Hindrik Jans [Hindrik Jans Schipper], met procuratie dd 26 april 1791 van zijn vrouw Fokje Jans, gaat akkoord. Hij huurt het geld tegen 4% rente.

Fol 19-20 – 29 april 1791 – Hindrik Jans [Hindrik Jans Schipper], mede namens zijn vrouw Fokje Jans, wonend te Winschoterhogebrug, leent van koopman N. Cranenborg 200 Car gld tegen 4% rente. Jan Hindriks [Jan Hinderks], wonend te Winschoter Oostereinde en Jan Jans [Jan Jans], wonend te Winschoten, stellen zich borg.

Fol 20-22 – 29 april 1791 – Benjamin Hartochs, met procuratie dd 29 april 1791 van zijn vrouw Sipora Samuels, verkoopt aan Albert Berends van Lintel en Lijzabeth Kramer (el), een behuizing en tuin, gelegen te Oude Pekela, noordkant, tegenover de kerk, op nr 1, stadsgrond. Ten N Jan Roelfs Glim, ten O Arend Nijkolaas Vrind, ten Z de Heereweg, ten W Jan Roelfs Glim. Prijs: 801 Car gld. Koper betaalt 251 Car gld. De restschuld groot 550 Car gld en het recht op gereserveerd eigendom worden gecedeerd aan brouwer Jan Oortwijn, mede voor zijn vrouw Renske Uchtmans. Kopers zijn hiermee akkoord. Zij huren dit geld tegen 4,5% rente. Getuigen: koopman Hindrik Jans Klatter [Hinderik Klatter] en Harmannus Molanus a Doedens [Hermannus Molanus a Doedens].

Fol 22-25 – 29 april 1791 – Reint Bronts [Reint Brons], namens zijn dochter Remke Reints, weduwe van Hindrik Jans Smit, en voor de minderjarige kinderen bij haar man in echte verwekt, Jan Hindriks Smit [Jan Hinderks Smit], met procuratie dd 29 april 1791 van Wessel Hindriks Smit, Harmannus Molanus a Doedens [Hermannus Molanus a Doedens], voormond over de minderjarige kinderen van wijlen Hindrik Jans Smit bij wijlen Anna Idzerda in echte verwekt, mede voor de sibbe en vreemde voogd, verkopen aan Benjamin Hartoch [Benijamin Hartogs], met procuratie dd 29 april 1791 van zijn vrouw Sepora Samuels, een behuizing, zijnde een smederij – maar niet het winkelgereedschap – met een stukje grond erachter, gelegen te Oude Pekela op de Dijk, west, nr 14, op stadsgrond. Ten N verkopers, ten O Hemme Olfers, ten Z de Heereweg, ten W de dijk. Prijs: 1510 Car gld. Kopers betalen 510 Car gld, de restschuld van 1000 Car gld wordt gecedeerd aan Tonnis Jans Klatter en Jantje Remmers (el), waarvoor Hindrik Jans Klatter compareerde. Koper gaat akkoord en huurt dit geld tegen 4,5% rente.

Fol 25-26 – 2 mei 1791 – Niesje Derks [Nijesijn Derks], weduwe van Derk Heijes, verkoopt aan Tonnis Harms van de Leek [Tunnis Harms], mede namens zijn vrouw Anna Freerks Harding, enige bonken veen en ondergrond, gelegen te Nieuwe Pekela, zuidkant, tussen de verlaten, op nr 15, op stadsgrond. Ten N Pieter Brons, ten O Hindrik Coobs en anderen, ten Z het Kruisdiep, ten W de wijk. Prijs: 665 Car gld.

Fol 26-27 – 2 mei 1791 – Niesje Derks [Nijesijn Derks], weduwe van Derk Heijes, verkoopt aan Mareke Jans [merk], met procuratie dd 15 april 1791 van haar man Frans Jans, een kamp bouwland, ca 1 ½ mudde roggeland groot, gelegen te Nieuwe Pekela, tussen de verlaten, op nr 15, stadsgrond. Ten N verkoopster, ten O Lammert Harms Speelman, ten Z verkoopster, ten W de wijk. Prijs: 125 Car gld 7 st. [Nicolaus Schmaal] [Tunnis Harms]

Fol 28 – 2 mei 1791 – Niesje Derks [Nijesijn Derks], weduwe van Derk Heijes, verkoopt aan Lammert Harms Speelman [Lammert Harms Spulman], mede voor zijn vrouw Geesje Klaassens, 2 kampen bouwland, samen 4 mudde roggeland groot, gelegen te Nieuwe Pekela op nr 15, tussen de verlaten, stadsgrond. Het 1e kamp ten N verkoopster, ten O kopers, ten Z Albert Jans Vroom, ten W de wijk. Het 2e kamp ten N Albert Jans Vroom, ten O kopers, ten Z Harm Jans Apothecur, ten W de wijk. Prijs: 475 Car gld.

Fol 29-30 – 2 mei 1791 – Niesje Derks [Nijesijn Derks], weduwe van Derk Heijes, verkoopt aan Albert Jans Vroom [Albert Jans Froom], 2 kampen bouwland, ca 4 ¼ mudde roggeland groot, en een leijing, 18 bonken groot, gelegen te Nieuwe Pekela tussen de verlaten, zuidkant, nr 15, stadsgrond. Het 1e kamp ten N en O Lammert Speelman, ten Z Pieter Brons, ten W de wijk. Het 2e kamp ten N Pieter Brons, ten O en Z Lammert Speelman, ten W de wijk. De leijing ten N Jacob Aikes Prins, ten O Lammert Speelman, ten Z Pieter Brons, ten W de wijk. Prijs: 480 Car gld 10 st en 100 Car gld voor het gewas.

Fol 30-32 – 2 mei 1791 – Niesje Derks [Nijesije Derks], weduwe van Derk Heijes, verkoopt aan Pieter Brons Mulder [Pieter Bronnes], 3 kampen groenland, samen ca 6 mudde groot, en 2 leijingen, samen 32 bonken groot, gelegen te Nieuwe Pekela tussen de verlaten, zuidkant, nr 15, stadsgrond. Het land ten N Albert Jans Vroom, ten O Lammert H. Speelman, ten Z Albert Jans Vroom, ten W de wijk. De leijingen ten N Albert Jans Vroom, ten O L.H. Speelman, ten Z Tonnis Harms van de Leek, ten W de wijk. Prijs: 401 Car gld 5 st.

Fol 32-33 – 2 mei 1791 – Niesje Derks [Nijesijn Derks], weduwe van Derk Heijes, verkoopt aan Jacob Aiken Prins [IJacob Eijkes], mede voor zijn vrouw Jantje Jans, een leijing, 18 bonken groot, gelegen te Nieuwe Pekela tussen de verlaten, zuidkant, nr 15, stadsgrond. Ten N Harm Jans Apothecar, ten O Lammert H. Speelman, ten Z Albert Jans Vroom, ten W de wijk. Prijs: 25 Car gld.

Fol 33-35 – 2 mei 1791 – Niesje Derks [Nijesijn Derks], weduwe van Derk Heijes, verkoopt aan Hindrik Everts Schortenbroek [Hinderk Evers Schokkenbroek], mede voor zijn vrouw Grietje Lammerts Ekken, enige bonken veen achter het kruiswerk, gedeeld en ongedeeld met Hindrik Coobs, gelegen te Nieuwe Pekela tussen de verlaten, zuidkant, nr 15, stadsgrond. Ten N het Kruisdiep, ten O Hindrik Coobs en Roelf Jans, ten Z de Onstwedder veenen, ten W weduwe Wolter Wijchers. Daarnaast een blokplaats, gelegen te Nieuwe Pekela tussen de verlaten, zuidkant, nr 20, stadsgrond. Ten N het Kruiswerk, ten O weduwe van Geert Martens Smook en anderen, ten Z de Onstwedder zwetten, ten W koopman Jurjen Koers en anderen. Prijs: 2500 Car gld 10 st.

Fol 35-36 – 2 mei 1791 – Niesje Derks [Nijesijn Derks], weduwe van Derk Heijes, verkoopt aan Harm Stoffers Smit [Harm Stoffers Smit], mede voor zijn vrouw Annechien Eltjes, 2 kampen bouwland, ca 4 mudde roggeland groot, gelegen te Nieuwe Pekela tussen de verlaten, zuidkant, nr 16, stadsgrond. Ten N Hindrik Jans Ruiten, ten O de wijk, ten Z Harm Berents Trenning, ten W Roelf Jans en anderen. Prijs: 411 Car gld 14 st en 40 Car gld voor het gewas erop.

Fol 37 – 2 mei 1791 – Tonjes Harms van de Leek, met procuratie dd 1 mei 1791 van Jantie Jans, weduwe van Hindrik Jans Smilde, Jan Hindriks Smilde, Derk Hindriks, Geert Harms Das voor zijn vrouw Janna Hindriks Smilde, en Grietje Hindriks Smilde, verkopen aan Hindrik Wilkens Slinger, mede namens zijn vrouw Harmke Harms, 2 kampen land, samen ca 2 ½ mudde groot, gelegen te Oude Pekela tussen de verlaten, zuidkant, nr 3, stadsgrond. Ten N en O Hindrik Berents Smilde, ten Z Jan Hindriks Smilde, ten W de wijk. Prijs: 226 Car gld. Getuigen: Nicolaus Schmaal [Nicolaus Schmaal] en Hebel Derks [Hebel Derks].

Fol 38-40 – 2 mei 1791 – Tonjes Harms van de Leek, met procuratie dd 1 mei 1791 van Jantie Jans, weduwe van Hindrik Jans Smilde, Jan Hindriks Smilde, Derk Hindriks, Geert Harms Das voor zijn vrouw Janna Hindriks Smilde, en Grietje Hindriks Smilde, verkopen aan Wessel Jans de Boer, mede voor zijn vrouw Hillechien Geerts Bosscher, 3 kampen land, samen ca 3 mudde groot. Ten N, O en Z Hindrik Berents, ten W de wijk. Daarnaast 5 dallen, ca 40 bonken groot. Ten N Jan Hindriks Smilde, ten O Hindrik Berents, ten Z Reint Spelde, ten W de wijk. Alles gelegen te Oude Pekela tussen de verlaten, zuidkant, nr 3, stadsgrond. Prijs: 306 Car gld. Koper betaalt 106 Car gld, de restschuld en het recht op gereserveerd eigendom worden gecedeerd aan Jan Berends Bosscher, voormond over de minderjarige kinderen van wijlen Geert Berends Bosscher bij wijlen Geertruid Geerts in echte verwekt. Koper gaat akkoord en huurt dit geld tegen 4% rente. Getuigen: N. Schmaal [Nicolaus Schmaal] en Hebel Derks [Hebel Derks].

Fol 40-41 – 2 mei 1791 – Tonjes Harms van de Leek, met procuratie dd 1 mei 1791 van Jantie Jans, weduwe van Hindrik Jans Smilde, Jan Hindriks Smilde, Derk Hindriks, Geert Harms Das voor zijn vrouw Janna Hindriks Smilde, en Grietje Hindriks Smilde, verkopen aan Pieter Jans Drenth, mede voor zijn vrouw Elsje Jans Vlas, enkele bonken veen, waarvan de onaangesneden kijlen mandelig zijn met Hindrik Berents Smilde, gelegen te Oude Pekela tussen de verlaten, zuidkant, nr 3, stadsgrond. Ten N en O Hindrik Berents, ten Z Jan Hindriks Smilde, ten W de wijk. Prijs: 210 Car gld 10 st. Koper betaalt 70 Car gld 3 st 2 du, de restschuld van 140 Car gld 6 st 6 du en het recht op gereserveerd eigendom worden gecedeerd aan Tonnis Harms van der Leek. Koper gaat akkoord en huurt dit tegen 4% rente. Getuigen: N. Schmaal [Nicolaus Schmaal] en Hebel Derks [Hebel Derks].

Fol 42-43 – 2 mei 1791 – Jan Oortwijn [Jan Oortwijn], Eppe Harms [Eppo Harms], Remt Egberts [Remt Egberts] voor zijn vrouw Aafje Harms, Luppe Freerks [Luppe Freerks en in qlt] als erfgenaam en representant van wijlen zijn moeder Jantje Melles, Jan Luikens [Jan Luikens en in qlt], samen met Luppe Freerks met procuratie dd 3 februari 1783 van Frouke Eppes en Roelf Hindriks (el), van Betje Eppes en Jan Tijdes (el), van Jantjen Eppes, weduwe van Jan Roelfs, van Willemtje Hessels Mellema, weduwe van Jurjen Melles en legitima tutrix over haar minderjarige kinderen bij hem in echte verwekt, van Ede Jurjens en Cornelius Berends (el), van Melle Luikens, en van Fennechien Engels, weduwe van Harm Melles en legitima tutrix over haar minderjarige kinderen bij hem in echte verwekt, Anna Oolderts [Anna Oolders] en Andries Vredeman [Andries Vredeman] (el), met procuratie dd 2 mei 1791 van Grietje Oolderts en Geert Jans (el), hebben overeenstemming over de nalatenschap van Albert Harms, overleden te Pekela. Jan Oortwijn krijgt een stuk land bij de Winschoterzijl in Blijham. Ten N de A, ten O Boele Bruggers, ten Z het Zijldiep, ten W Harm Nannes als meijer. Hij brengt 1070 Car gld in de gemeenschappelijke boedel ter compensatie.

Fol 44 – 5 mei 1791 – Berend Jans, Harm Tomas en Jan Derks, voormond, sibbe en vreemde voogd over het minderjarige kind van Jantje Alberts bij wijlen Jan Stoffers in echte verwekt, hebben overeenstemming over de nalatenschap van de vader met de moeder. Moeder behoudt de gehele boedel. Zij zal haar kind tot 18 jaar onderhouden en laten onderwijzen. Het kind krijgt dan een bijbel. Getuigen: Advocaat Bruins [J. Bruins] en voogd J. Hajer [J.H. Hajer].

Fol 45-46 – 6 mei 1791 – Trijntje Harms [Trintje Harms], weduwe van Pieter Derks Klatter, ter lijftocht erfgename van een kindsdeel van haar mans nalatenschap, Pieter Geerts [Pieter Geerts], met procuratie dd 6 mei 1791 van Engeltje Pieters Klatter en Berent Geerts (el), Geertruid Pieters Klatter [Geertruit Pieters Klatters], gemachtigd dd 6 mei 1791 door haar man Harm Jacobs Mooij, en Klaas Lodewijks [Klaas Lodewijks] en Derk Harms Hesselink [D.H. Hesselink], voormond en sibbevoogd over de minderjarige kinderen van wijlen Pieter Derks Klatter bij wijlen Lijzabeth Garrels in echte verwekt, samen mede voor Lijsabeth Pieters en Geert Harms Schuur (el), samen als 1e comparant en Derk Pieters Klatter [Derk Pieters Klatte] als 2e comparant, allen erfgenamen van Pieter Derks Klatter, hebben overeenstemming over zijn nalatenschap. 1e Comparant behoudt de gehele boedel. Zij betalen 2e comparant 800 Car gld ter compensatie.

Fol 46-48 – 9 mei 1791 – Geert Jans [Geert IJans], met procuratie dd 17 maart 1791 van Hindrik Geerts Brakke, Harm Geerts Gortemaker [Harm Geers Gortemaker], vreemde voogd over de minderjarige dochter van wijlen Geert Hindriks Brakke bij wijlen Geesje Stoffers in echte verwekt, en Roelf Jans [Roelf Jans], Hindrik Roelfs [Hinderk Roelefs] en Geert Klaassens Potjewijt [Geert K. Pottjewijt], alledrie voorstanders over de minderjarige kinderen van Pieter Harms de Vries bij wijlen Eltje Geerts Brakke, verkopen aan Luppe Alberts Horst [Luppe Alberts Horst] en nom ux, ca 3 ½ mudde roggeland, gelegen te Oude Pekela, zuidkant, tussen de verlaten, nr 4, stadsgrond. Ten N koper, ten O de wijk, ten Z Wessel Jans de Boer, ten W Wijcher Cornelis en cons. Prijs: 456 Car gld.

Fol 48-50 – 9 mei 1791 – Geert Jans [Geert IJans], met procuratie dd 17 maart 1791 van Hindrik Geerts Brakke, Luppe Alberts Horst [Luppe Alberts Horst] en Harm Geerts Gortemaker [Harm Geers Gortemaker], voorstanders over de minderjarige dochter van wijlen Geert Hindriks Brakke bij wijlen Geesje Stoffers in echte verwekt, en Roelf Jans [Roelf Jans], Hindrik Roelfs [Hinderk Roelefs] en Geert Klaassens Potjewijt [Geert K. Pottjewijt], alledrie voorstanders over de minderjarige kinderen van Pieter Harms Vriese bij wijlen Eltje Geerts Brakke, cederen aan Roelf Cremers [Roelof Kremers] en nom ux, een restschuld van 200 Car gld voor een kamp bouwland gelegen te Oude Pekela op nr 4, zuidkant, stadsgrond, die zij tegoed hebben van Wessel Jans de Boer conform verzegeling 7 mei 1790 voor mij rechter. Wessel Jans de Boer [Wessel Jans de Bor] gaat akkoord en huurt dit bedrag tegen 4% rente.

Fol 50-52 – Koopman Joh. Post, met procuratie dd 9 mei 1791 van zijn ouders Hindrik Post en Jantje Hindriks (el), verkoopt aan Kosse Melchers en Hindrikje Berends Velthuis (el), een behuizing en tuin, gelegen te Oude Pekela, noordkant, eigen grond. Ten N en O Izak Verveld, ten Z de Heereweg, ten W Jan Rietmeijer. Prijs: 690 Car gld. Melchert Harmannus, wonend te Winschoten, stelt zich borg voor kopers. Getuigen: Gerrit Harms Deves [G.H. Deeves] en Jan Geerts Bos [Jan Geerts Bos].

Fol 52-54 – 11 mei 1791 – Hindrik Klaassens, mede voor zijn moeder Grietje Jacobs, voor haarzelf en als legitima tutrix over haar minderjarige kinderen, verkoopt aan Sijtze Foppes en Antje Pieters (el), een behuizing en tuin, gelegen te Oude Pekela, zuidkant, nr 6, eigen grond. Ten N Foppe Tammes, ten O Egge Jans, ten Z Foppe Tammes, ten W Jan Pieters. Prijs: 455 Car gld. Koper betaalt 55 Car gld, de restschuld wordt gecedeerd aan Foppe Tammes, mede namens Jan Freerks. Koper gaat akkoord en huurt dit tegen 4% rente. Getuigen: eerwaarde C. Smith [C. Smith] en Hebel Derks [Hebel Derks].

Fol 54-55 – 16 mei 1791 – Nicolaus Schmaal [Nicolaus Schmaal], met procuratie dd 14 mei 1791 van Nijssijn Derks, weduwe van Derk Heijes, draagt over aan Harm Jans Pothuis [Harm Jans], mede voor zijn vrouw Hindrikje Derks, een leijing, 2 mudde roggeland groot, gelegen te Nieuwe Pekela tussen de verlaten, zuidkant, nr 15, stadsgrond, die eerder was verkocht. Ten N en O Lammert H. Speelman, ten Z Lammert Aiken Prins, ten W de wijk. Prijs: 40 Car gld.

Fol 55-57 – 16 mei 1791 – Remke Reints [Remke Reints], voor zichzelf en als legitima tutrix liberorum bij wijlen Hindrik Jans Smit in echte verwekt, Wessel Hindriks Smit [Wessel Hinderks Smit], Hermannus Molanus a Doedens [Hermannus Molanus a Doedens], voormond over de minderjarige kinderen van wijlen Hindrik Jans Smit bij wijlen Anne Idzerda in echte verwekt, mede namens beide voogden, allen met procuratie dd 16 mei 1791 van Jan Hindriks Smit, verkopen aan Klaas Elzes Hazelhof [K.H.H.] en Bartje Jans [Bartje Jans] (el), een behuizing, gelegen te Oude Pekela op de dijk, oostzijde, stadsgrond, west nr 14. Ten N Gosen Sjoerts, ten O Hemme Olferts, ten Z Benjamin Hartochs, ten W de veendijk. Prijs: 290 Car gld.

Fol 57-59 – 16 mei 1791 – Kasper Jans Drenth [Kasper J. Drent] en Trijntje Jans Vlas [Trintie Jans Vas] (el), wonend te Oude Pekela, lenen van Mons. R. Haitzema, 500 Car gld tegen 5% rente. Grietje Pieters [Gretin Peters], weduwe van Jan Kaspers Drenth, Pieter Jans Drenth [Pieter Jans Drent] en Grietje Jans Drenth [Grietie Jans Drent] stellen zich borg .

Fol 59 – 19 mei 1791 – R.A. van der Feltz [R.A. van der Feltz], met procuratie dd 17 mei 1791 van J.L. Piccard, contrarolleur van de hoogmogende convooien en licenten in de Langakkerschans, leent van koopman J.D. Bekkers, executeur in de boedel van wijlen Hindr. H. Beving, 2000 Car gld tegen 4% rente.

Fol 60-61 – 19 mei 1791 – Koopman Jan Vos [Jan Vos], Hindrik Kanning [Hindrik Kanning] en Hindrik Fridrik Visvoogd [H. Friederick Visvoogt] , voormond en voogden over de minderjarige kinderen van J.H. Manherst [J.H. Manherts] bij wijlen Ekje Hessels in echte verwekt, hebben overeenstemming over de nalatenschap van de moeder met de vader. Vader behoudt de gehele boedel. Hij zal zijn jongste kind tot 18 jaar onderhouden en laten onderwijzen. Ieder kind krijgt 50 Car gld, de oudste 2 als zij trouwen, het jongste als het 18 is geworden.

Fol 61-62 – 19 mei 1791 – Wolter Hindriks, Berent Jans Smit en Jan Davids, voormond, sibbe en vreemde voogd over het minderjarige kind van Harm Jans Cillius bij wijlen Grietje Arends in echte verwekt, hebben overeenstemming over de nalatenschap van de moeder met de vader. Vader behoudt de gehele boedel. Hij zal zijn kind tot 18 jaar onderhouden en laten onderwijzen. Het krijgt dan een paar zilveren schoen- en beengespen ter waarde van 9 Car gld en een uitzet. Getuigen: Mr. C.C. Paehlig [C.C. Paehlig] en voogd J.H. Hajer [J.H. Hajer].

Fol 62-63 – 19 mei 1791 – Swaantje Beving, weduwe van koopman E. Beving, cedeert aan koopman J.D. Bekkers, mede-executeur in de boedel van wijlen koopman Hindr. H. Beving, een restschuld van 600 Car gld en het recht van gereserveerd eigendom voor een halve behuizing en streepje tuingrond, gelegen te Langakkerschans, die zij tegoed heeft van Pieter Hansen Kopije en Renske Alberts (el) conform verzegeling dd 15 oktober 1788 voor drost Van Swinderen. Schuldenaren gaan akkoord. Getuigen: Voogd Hajer [J.H. Hajer] en Pieter Schetsberg [Pieter Schetsberg].

Fol 63-65 – 19 mei 1791 – Swaantje Beving, weduwe van koopman E. Beving [Swaantje Oesten weduwe E.H. Beving], cedeert aan koopman J.D. Bekkers [J.D. Bekkers], mede-executeur in de boedel van wijlen koopman Hindr. H. Beving, een restschuld van 800 Car gld en het recht op gereserveerd eigendom van een halve behuizing en streepje tuingrond erachter, gelegen te Langakkerschans, die zij tegoed heeft van Karsjen Swart [Karsijn Heerkes Swart] en Aaltje Luppes [Altien Luppes] (el) conform verzegeling dd 15 oktober 1788 voor drost Van Swinderen. Schuldenaren gaan akkoord.

Fol 65-66 – 20 mei 1791 – Freerk Esders, wonend te Pekela, leent van Mons. Jan Jans Streun, 1400 Car gld tegen 4% rente. Hessel Roelfs en Lijzabeth Hindriks (el), mede wonend te Pekela, stellen zich borg. Getuigen: P. Wiggers [P. Wichers] en Hebel Derks [Hebel Derks].

Fol 66-67 – 23 mei 1791 – Kosse Melcherts en Hindrikje Berends Velthuis (el), verkopen aan Jacob Alberts Questius en nom ux, een behuizing en tuin, gelegen te Oude Pekela, noordkant, eigen grond. Ten N en O Izak Verveld, ten Z de Herenweg, ten W Jan Rietmeijer. Prijs: 800 Car gld. Getuigen: Evert Jans [Evert Jans] en Hebel Derks [Hebel Derks].

Fol 67-69 – 30 mei 1791 – Koopman Joseph Moses, met procuratie dd 30 mei 1791 van Ester Hartochs, weduwe van Daniel Nochums, verkoopt aan de Joodse Gemeente te Oude Pekela, waarvoor Benjamin Hartochs, Moses Jacobs, Joseph Isaks, Hartoch Lazarus, Benjamin Heimans, Moses Izaks en Arend Moses verschenen, een deel van een behuizing en tuin, zoals onderling afgebakend, gelegen te Oude Pekela, op eigen grond. De grond is 15 voeten breed, beginnend bij de muur, en 47 voeten lang. De oude kerk op verkopers terrein mag worden afgebroken, het materiaal hergebruikt. Ten N H.D. Uchtman, ten O verkopers, ten Z het Hoofddiep, ten W Mons. H.D. Uchtman. Prijs: 650 Car gld. Kopers betalen 50 Car gld, 600 Car gld wordt betaald door majoor E. Engelkes nom ux door mortificatie van een verzegeling dd 19 april 1787 voor mij rechter. Kopers gaan hiermee akkoord en huren het geld tegen 4,5%. Ze gebruiken het geld voor een kerk. Getuigen: voogd Hajer [J.H. Hajer] en koopman Bekkers [J.D. Bekkers].

Fol 69-70 – 30 mei 1791 – Wessel Harms [Wessel Harmns], met procuratie dd 30 mei 1791 van zijn vrouw Trijntje Jans Tuntelder, verkoopt aan Hindrik Coobs [Hinderk Koops], 2 kampen groenland, gelegen te Nieuwe Pekela, zuidkant, tussen de verlaten, nr 12, stadsgrond, ca 3 ¼ mudde groot. Ten N koper en anderen, ten O het Heerendiep, ten Z Luigien Jans de Groot, ten W de weduwe van Jan Harms Tuntelder en anderen. Recht van vrije overdrift voor het land dat koopman H.A. Nap heeft gekocht van wijlen Imeltje Klaassens Barlage. Prijs: 500 Car gld en 3 dagwerken turf, gerekend op 40 Car gld. Die 500 Car gld zijn betaald aan eerwaarde M.A. Mees [M.A. Mees], aan wie verkoper dit bedrag schuldig was conform verzegeling dd 18 mei 1789 voor mij rechter. M.A. Mees ziet af van het recht op gereserveerd eigendom.

Fol 71 – 30 mei 1791 – Wessel Harms [Wessel Harms], met procuratie dd 30 mei 1791 van zijn vrouw Trijntje Jans Tuntelder, verkoopt aan Luigien Jans Groote [Luichijn Jans Groten], een leijing, ca 4 mudde roggeland groot, gelegen te Nieuwe Pekela, zuidkant, tussen de verlaten, nr 11, stadsgrond. Ten N Hindrik Joseph Dinklage, ten O Frans Jans, ten Z de weduwe van Jan Harms Tuntelder, ten W het Heerendiep. Prijs: 50 Car gld 10 st.

Fol 71-73 – 30 mei 1791 – Cornelius Bommel [Cornelius Jans Bommel] en Grietje Dries [Grietje Dries] (el), verkopen aan Willem Carsjes [Willem Carsjes] en Geertje Jans [Geerten Jans] (el), een behuizing, gelegen te Langakkerschans. Ten N de wal, ten O Jurjen Oestens, ten Z het Weverstraatje, ten W Hindrik Klaassens. Een put en regenbak is mandelig met Hindrik Klaassens. Grondpacht aan de stad Groningen is 9 st. Prijs 1281 Car gld 2 st.

Fol 73-74 – 30 mei 1791 – Wessel Harms [Wessel Harms], met procuratie dd 30 mei 1791 van zijn vrouw Trijntje Jans Tuntelder, verkoopt aan Pieter Heijes [Pieter Haijes], 2 kampen bouwland, samen 3 ¼ mudde roggeland groot, gelegen te Nieuwe Pekela, zuidkant, tussen de verlaten, nr 12, stadsgrond. Ten N Hartoch Lazarus, ten O het Herendiep, ten Z Luigien Jans Groten, ten W Albert Franssen. Prijs: 335 Car gld 15 st 7 du. Hiervan zijn 100 Car gld betaald aan eerwaarde M.A. Mees [M.A. Mees].

Fol 74-76 – 1 juni 1791 – Hindrik Hindriks Swart [Hindrik Hindriks Swart], Geert Joestens [Geert Joesten] en Adde Rijkwerts [Adde Rijkwerts], voormond, sibbe en vreemde voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Roelf Hindriks bij Teelke Geerts [Tielke Geerts] in echte verwekt, hebben overeenstemming over de nalatenschap van de vader met de moeder. Moeder behoudt de gehele boedel. Zij zal haar kinderen tot hun 18e onderhouden en laten onderwijzen. Zij betaalt de mombers dan voor ieder kind 150 Car gld, een bijbel met zilveren krappen, een deel van vaders lijfstoebehoor en een uitzet.

Fol 76-77 – 1 juni 1791 – Aaltje Hagens [Aaltje Hagens], weduwe van Lubbert Folkers, verkoopt aan Mons. Jacobus Oterdoom [J. Oterdoom], ca 4 deimt land, gelegen aan de Moersloot te Bellingwolde. Ten N Febe Berends, ten O de Moersloot, ten Z en W Reinder Derks. Prijs: 536 Car gld.

Fol 77-78 – 28 juni 1791 – Gerrit Harms Deves [G.H. Deeves], met procuratie dd 27 juni 1791 van Antje Michiels, voor zichzelf en als boedelhoudster van wijlen haar eheman Fridrik Hajen, en Hindrik Geerts (el), verkopen aan koopman H.A. Nap en Maria Jans Mooij, die dd 28 juni 1891 hun zoon Mons. H.H. Nap [H.H. Nap] hadden geprocureerd, een stuk groenland met een tuin erin, gelegen te Nieuwe Pekela, zuidkant, tussen de verlaten, nr 10, stadsgrond. Ten N Geert Hindriks Holtman, ten O Berend Jacobs Bonddrager, ten Z de wijk, ten W Hindrik Gerrits. Prijs: 510 Car gld.

Fol 78-80 – 1 juli 1791 – Jantje Derks, met procuratie dd 27 april 1791 van haar man Meindert Tjebbes, Hilke Derks, met volmacht dd 27 april 1791 van haar man Nanne Hindriks, samen erfgenamen van wijlen Grietje Derks, in leven vrouw van schipper Berend Alders, hebben overeenstemming over haar nalatenschap met haar weduwnaar. Berend Alders behoudt de gehele boedel. Hij betaalt de anderen 700 Car gld ter compensatie. Zij cederen deze schuld geld aan koopman H.J. Hilbrands, voormond over de minderjarige dochter van wijlen Geert Pieters Starke bij Eppien Berends in echte verwekt. Berend Alders gaat daarmee akkoord en huurt het geld van hem tegen 4% rente. Getuigen: Mons. R. Haitzema [R. Haitzema[ en voogd J.H. Hajer [J.H. Hajer].

Fol 80-83 – 23 juli 1791 – Derk Abels [Derk Abels], Willem Detmers [W.H. Detmers] en Hessel Detmers [Hessel J. Detmers], voormond, sibbe en vreende voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Anje Abels bij Jacob Hessels Detmers [J.H. Dethmers] in echte verwekt, en vermelde Hessel Detmers als meerderjarige zoon en erfgenaam van Anje Abels, hebben overeenstemming over diens nalatenschap met de vader. Vader krijgt:

· een boerenplaats gelegen te Blijham

· 9 deimt eigen land, aldaar gelegen

· 7 deimt eigen land, ook te Blijham

· 4 deimt eigen land, aldaar gelegen

· het eigendom van 2 deimt beklemd land te Nieuwolda, met een jaarhuur van 15 Car gld

· een verzegeling, obligatie, contanten en uitstaande kredieten ter waarde van 7186 Car gld 3 st, zoals gespecificeerd op het inventaris ter secretarie

· alle mobiele goederen, huismansgereedschap, levende have, gewassen, ter waarde van 4920 Car gld

· linnen, goud, zilver zoals op de inventaris

· alle schulden

De overigen krijgen:

· een boerenplaats te Nieuwolda, thans door Hessel Jacobs Detmers meijerwijze gebruikt

· 1/3 portie van 3 deimt land door de kinderen van Eppe Bronts beklemd gebruikt voor 10 Car gld jaarlijks, gelegen te Nieuwolda

· 10 deimt land door Harke Benes en cons beklemd gebruikt voor 45 Car gld jaarlijks, gelegen te Nieuwolda

· 1/6 deel van een boerenplaats aldaar gelegen, beklemd gebruikt door Pieter Jans voor 83 Car gld 6 st 5 du jaarlijks.

· 1/12 deel van een boerenplaats te Oostwolderhamrik, beklemd gebruikt door Nantko Jans

· verzegelingen, obligaties, achterstallige rente en huur ter waarde van 7375 Car gld 6 st zoals gespecificeerd op de inventaris

· linnen, goud en zilver als ter inventaris vermeld

· de last van 20 Car gld jaarlijks, te betalen aan Jantje Aisses, weduwe van Garrelt Hitjes als lijftocht vanuit een huwelijkscontract

· de jaarlijkse 400e penning van 31 Car gld 12 st 5 du op het moederlijk goed.

Vader zal zijn jongste kind tot 18 jaar onderhouden en laten onderwijzen.

Fol 83-84 – 10 augustus 1791 – Jan Hindriks Mulder [Jan H. Mulder] en Aaltje Reinders Lutje [Aaltie Reinders Lutije] (el), wonend te Langakkerschans, zijn schuldig aan koopman Harm Andries Nap, wonend te Pekela, 390 Car gld voor geleverd touwwerk van zijn nieuw uitgehaalde tjalkschip” de vrouw Aaltje”. Het schip is onderpand.

Fol 84-86 – 24 augustus 1791 – H.F. Bregenbeek [H.F. Breegenbeek in qlt] voor Engel Bruggers, en Reinder Derks [Reinder Derks], verkopen aan Hindrik Hindriks Koning [Hindrik Hindriks], 2 gewenten roggebouwte, samen ca 4 deimt groot, gelegen in de Lete te Bellingwolde. Het 1e gewent ten N de weduwe van Hindrik Prijts meijerwijze, ten O Abel Jans Vriese en Hindrik Hofsnijder, ten Z de erven van Jan Hindriks, ten W Jacobus Oterdoom en Pieter Kreiter. Het 2e gewent ten N weduwe Hindrik Prijts meijerwijze, ten O koper, ten Z de erven van Jan Hindriks, ten W Abel Jans Vriese en Hindrik Hofsnijder. Prijs: 443 Car gld 3 st.

Fol 86-88 – 24 augustus 1791 – Mons. Jacobus Oterdoom en Pieter Jacobs Kreiter, verkopen aan Stoffer Ottens en Trijntje Hindriks (el), de eeuwigdurende beklemming van ca ½ deimt land, waar 1e comparant 3/5 deel en 2e comparant 2/5 deel bezit, gelegen aan de Moersloot te Bellingwolde. Ten N de Moerwal, ten O de weduwe van Hindrik Prijts meijerwijze, ten Z en W verkopers. Jaarhuur is 4 Car gld. Prijs: 50 Car gld. Getuigen: Jacobus Bellinga [Jacobus Bellinga] en voogd J.H. Hajer [J.H. Hajer].

Fol 88-89 – 24 augustus 1791 – Mons. Jacobus Oterdoom en Pieter Jacobs Kreiter, verkopen aan Jacobus Bellinga en Harmke Geerts (el), ca 1 deimt land, gelegen te Den Ham onder Bellingwolde. Ten N Douwe Harms, ten O Egge Hensems weduwe en Foekel Reinders, ten Z Jan Balsters, ten W de erven van weduwe H.F. Bregenbeek. Getuigen: voogd J.H. Hajer [J.H. Hajer] en Hindrik Hindriks [Hindrik Hindriks].

Fol 90-91 – 14 september 1791 – Egge Geukes [Egge Geukens], en Geuke Egges [G. Eggens Smid] als erfgenaam van wijlen zijn moeder Sara Johannes Deves, in leven vrouw van 1e comparant, hebben overeenstemming over haar nalatenschap. De zoon krijgt de gehele boedel. Hij zal zijn vader onderhouden en behoorlijk laten begraven. Als de vader inwoning niet verdraagt, dan krijgt hij 1 Car gld 16 st per week van zijn zoon.

Fol 91-92 – 28 september 1791 – Christiaan Caspers [Kristjaan Kaspers], Wilt Roelfs [Wilt Roelfs], en Jui de Jui [De Juj D. Jujs], voormond, sibbe en vreemde voogd over de minderjarige kinderen van Geert Roelfs [Geert Roelfs] bij wijlen Johanna Aaldriks in echte verwekt, hebben overeenstemming over de nalatenschap van de moeder met de vader. Vader behoudt de gehele boedel, behalve moeders lijfstoebehoor. Hij zal zijn kinderen tot hun 18e onderhouden en laten onderwijzen. Hij betaalt dan 20 Car gld voor ieder kind en een uitzet.

Fol 93 – 30 september 1791 – Feike Geerts [Feike Geerts], Pauwel Hommes [Pauwel Hommes] en Luiken Roelfs [Luiken Roelfs], voorstanders over het minderjarige kind van Epke Hommes [Epke Hommes] bij wijlen Engel Geerts in echte verwekt, hebben overeenstemming over de nalatenschap van de vader met de moeder. De mombers behouden de gehele boedel. De koffiepot blijft mandelig, de bijbel met goud is voor de moeder, en vererft na haar dood op de pupil. Moeder zal haar kind tot 18 jaar onderhouden en laten onderwijzen.

Fol 94 – 12 oktober 1791 – Koopman N. Cranenborg [Nanno Kranenborg], curator over de absente T.U. van Schmaal, en Nicolaus Schmaal [Nicolaus Schmaal], lenen van Mons. R. Haitzema, 800 Car gld tegen 5% rente.

Fol 94-96 – 14 oktober 1791 – Anna Hilwerts en Willem Sijbolds ten Have, Jan Hilwerts en Albert Sijbolds, legitimus tutor over zijn minderjarige kind bij wijlen Trijntje Hilwerts in echte verwekt, verkopen aan Geert Hermannus Smit en Leentje Jans (el), een huisplaats, tuin en behuizing, gelegen te Blijham. Ten N Lucas Schmaal, ten O Jan Jans Baas Smit, ten Z de Heereweg, ten W de erfgenamen van weduwe Luiken Derks. Vrije overdrift voor het land ten noorden, onderhoud op de wring inbegrepen. Prijs: 1000 Car gld. Jan Hilwerts cedeert zijn aandeel en zijn recht op gereserveerd eigendom aan Albert Sijbolds. Kopers gaan akkoord en huren het geld tegen 3,5% rente. Getuigen: Gerrit Harms Deves [G.H. Deeves] en Hebel Derks [Hebel Derks].

Fol 96-97 – 20 oktober 1791 – Berent Geerts Heres [B.G. Heers], voormond over het minderjarige kind van wijlen eerwaarde Jacobus Borgesius bij wijlen Catharina Goemans in echte verwekt, tevens als administrator van de nalatenschap voor de minderjarige kinderen van dit echtpaar, doet de afrekening. Batig saldo is 3813 Car gld 17 st 5 du. Hiervan is ¼ deel voor H.G. Borgesius [H.G. Borgesius]. 2773 Car gld 10 st 1 du is besteed voor de overleden pupil, zodat 86 Car gld 18 st 1 du overblijft. Predikant J.E. Winters [J.E. Winters] nom ux en J. Borgesius [J. Borgesius], meerderjarige erven van vermeld echtpaar en med. H.G. Borgesius, samen mede-erfgenamen van de overleden pupil, gaan akkoord. Zij ontvangen dit batig saldo. Zij willen niet verantwoordelijk zijn voor de erfenis van mede-erfgenaam B. Detmers nom ux.

Fol 98 – 31 oktober 1791 – Evert Pauwels Vos [Evert Pouls Vos], wonend te Pekela, cedeert aan Jan Eltjes [Jan Eltjes], een restschuld van 1250 Car gld, waarop hij volgens verzegeling dd 26 april 1790 recht heeft van Hindrik Jans Hesselink en vrouw, wonend te Boven Pekela, en het recht van gereserveerd eigendom, voor de behuizing en tuin, gelegen te Nieuwe Pekela, noordkant, nr 10, op stadsgrond. Hindrik Jans Hesselink [Hinderk Jans Hesling], met procuratie dd heden van zijn vrouw Trijntje Halbes, gaat akkoord.

Fol 99 – 31 oktober 1791 – Koopman Andries Hannes [Andries Hannes] en Gepke Schelts [Gepke Schelts] (el), wonend te Bellingwolde, lenen van eerwaarde G. Oomkes en G.H. Piërius (el), 1300 Car gld tegen 3,5% rente.

Fol 100 – 31 oktober 1791 – Nantko Fokkes [Nantko Fockes], met procuratie dd 30 oktober 1791 van zijn vrouw Wieja Hindriks, leent van koopman J.D. Bekkers en B. Smedes, curatoren over de innocente Eliezabeth Hofmeester, 1200 Car gld tegen 3,5% rente.

Fol 100-101 – 10 november 1791 – Miggel Jacobs Gaijkes en Anna Harms, erfgenamen van wijlen hun moeder Trientje Geerts, in leven vrouw van wijlen Harm Berents, hebben overeenstemming over de nalatenschap. 1e comparant homologeert de verkoop aan Dieters Smit van een behuizing in de Bellingwolderschans. 2e comparant behoudt de gehele boedel. Zij betaalt 1e comparant 75 Car gld ter compensatie. Getuigen: Mr. C.C. Paehlig [C.C. Paehlig] en voogd J. Hajer [J.H. Hajer].

Fol 101-103 – 10 november 1791 – Ike Memmes en Memme Berends Kreiter, verkopen aan Engel Reinders en Doetje Memmes (el), wonend te Bellingwolde, een behuizing, tuin, venne lands, en 3 akkers veenbouwte, gelegen te Bellingwolde, van de A tot aan de Munsterse bodem. Ten W Harbert Heres, ten O weduwe Adolf Adams. Daarnaast 7 graven op het kerkhof van Bellingwolde. Prijs: 2100 Car gld. Memme Berends krijgt 500 Car gld en is daarmee tevreden, de restschuld huren zij tegen 3% rente. Ike Memmes mag de tijd hares levens vrij inwonen, heeft vrije brand en gebruik van de tuin bij de akkers, 1/3 deel van de appels en peren. Kosten mogen worden gekort op de betaalde huur. Getuigen: Harm Does [Harm Does] en voogd. J. Hajer [J.H. Hajer].

Fol 103-105 – 10 november 1791 – Trijntje Harms, weduwe van Gerrit Hindriks Smams en legitima tutrix liberorum bij wijlen haar eheman, verkoopt aan Frans Hindriks Meijer, mede voor zijn vrouw Trientje Jans, een behuizing en tuin, gelegen te Hamdijk in het land van de weduwe van Pieter Lammerts, met een grondpacht van 9 Car gld aan deze weduwe. Verkoopster heeft het recht om een kamer aan het huis aan te bouwen en daar de tijd hares levens in te wonen, en recht op ½ van de vruchten in de tuin. Prijs: 275 Car gld. Getuigen: Bareld Jans [Barelt Jans] en voogd J. Hajer [J. Hajer].

Fol 105-107 – 17 november 1791 – Antje Hindriks, weduwe van Hindrik Andries Stikker, Jan Hindriks Mulder, Zwaantje Hindriks en Hindrik Jans Visscher (el), Antje Harms, legitima tutrix liberorum bij wijlen Hindrik Hindriks Mulder in echte verwekt, en Mekke Harms, Jurjen Jans Busz en Cornellis Pieters, voormond, vader / sibbevoogd en vreemde voogd over de minderjarige kinderen van Jurjen Jans Busz bij wijlen Rienste Hindriks in echte verwekt, verkopen aan Hindrik Alberts Bregenbeek en Okje Everts (el), wonend te Bellingwolde, 10 ½ deimt groenland, gelegen te Bellingwolde, genaamd de Molenvenne. Ten N weduwe Borgesius, Harm Klasens en Stoffer Folkers, ten O de Heereweg, ten Z Derk Prins en de erven van Derk Luikens, ten W de A. Prijs: 3901 Car gld. Getuigen: commies J. Oterdoom [J. Oterdoom] en voogd J.H. Hajer [J.H. Hajer].

Fol 107-108 – 17 november 1791 – Engeltje Harms Prenger en Hindrik Hindriks Snikke (el), Remke Aaldriks, legitima tutrix over haar minderjarige kinderen bij wijlen Casper Harms Prenger in echte verwekte, Frauwke Harms en Sikke Memmes (el), Reinder Harms Prenger, en Hindrik Jans Bos, dur. div. voomond, Adolph Nannings, dur. div. sibbevoogd, en Poppe Harberts, vreemde voogd over de minderjarige dochter van wijlen Harm Harms Prenger bij wijlen Marieke Memmes in echte verwekt, allen erfgenamen van wijlen Dievertje Elzes, weduwe van Harm Harms Prenger, hebben overeenstemming over haar nalatenschap. Ieder van de comparanten krijgt 806 Car gld 4 st. In de portie van de voorstanders is inbegrepen een restschuld van 732 Car gld 19 st ten laste van Reinder Harms Prenger conform verzegeling dd 10 mei 1782. Getuigen: Derk Alberts Prins [Derk A. Prins] en voogd J.H. Hajer [J.H. Hajer].

Fol 109 – 17 november 1791 – Hindrik Jans Bos [Hinderk Jans Bos], dur. div. voormond, Adolf Nannings [Adolf Nannings], dur. div. sibbevoogd, over de minderjarige dochter van wijlen Harm Harms Prenger bij wijlen Marieke Memmes in echte verwekt, doen de afrekening. Batig saldo is 45 Car gld 11 st 5 du. Reinder Harms Prenger [Reinder Harms Prenger], Sikke Memmes [Sikke Memmes], en Poppe Harberts [Poppo Harberts], voormond, sibbe en vreemde voogd, gaan akkoord.

Fol 110-111 – 17 november 1791 – Hindrik Abrahams, Jan Jans en Derk Alberts Prins, voormond, sibbe en vreemde voogd over de minderjarige kinderen van Albertje Hindriks bij wijlen Hindrik Harms in echte verwekt, hebben overeenstemming over de nalatenschap van de vader met de moeder. Moeder behoudt de gehele boedel. Zij zal haar kinderen tot hun 18e onderhouden en laten onderwijzen. De mombers krijgen dan 216 Car gld 13 st en ieder kind een bijbel met zilverbeslag. Getuigen: Poppe Harberts [Poppo Harberts] en voogd J.H. Hajer [J.H. Hajer].

Fol 111-112 – 18 november 1791 – Roelf Harms van der Pier [Roelf van der Pier], Lubbartus Aaldrik Cramer [L.A.K.]en Willem Eilderts Koster [Willem Eilers Koster], voormond, sibbe en vreemde voogd over het minderjarige kind van Jan Hindriks Kroese [Jans Hinderks Krose] bij wijlen Janna Roelfs in echte verwekt, hebben overeenstemming over de nalatenschap van de moeder met de vader. Vader behoudt de gehele boedel. Hij zal zijn kind tot 18 jaar onderhouden en laten onderwijzen. Het kind krijgt dan een paar gouden oorijzerstiften en een uitzet.

Fol 112-113 – 25 november 1791 – B. Houwink [Barak Houwink] en Jan Tjarks [Jan Tjarks], legitimus tutor over zijn minderjarige kinderen bij wijlen Helena Folkeringa in echte verwekt, erfgenamen van schoolmeester D.J. Houwink, hebben overeenstemming over zijn nalatenschap. 1e Comparant krijgt

· een stadsveenplaats met behuizing en hof, gelegen te Oude Pekela, zuidkant, beneden de verlaten, nr 17 18 ½

· een huis in de Nieuwe Pekela bij de Speelmanswijse

· aan kredieten en contanten 2847 Car gld 19 st 6 du

2e Comparant krijgt:

· een stadsveenplaats, gelegen te Oude Pekela, zuidkant, beneden de verlaten, nr 16 17 ½

· aan kredieten en contanten 5547 Car gld 19 st 6 du.

Fol 113-115 – 28 november 1791 – Wessel Harms [Wessel Harms], wonend te Nieuwe Pekela verkoopt aan Hindrik Joseph Dinklage [H.J. Diencklage], mede voor zijn vrouw Aaltje Jans, een put veen met de ondergrond, gelegen te Nieuwe Pekela, zuidkant, nr 11, stadsgrond. Ten N kopers, ten O weduwe Jurjen Jans Pranger, ten Z weduwe Jan Harms Tunteler, ten W de wijk. Prijs: 115 Car gld. Koper betaalt 15 Car gld, de restschuld wordt gecedeerd aan Klaas Tonnis [Klaas Tonnijs], mede voor zijn vrouw Wobbigje Hilbrands. Kopers gaan akkoord en huren dit bedrag tegen 4,5% rente.

Fol 115-116 – 28 november 1791 – Remke Engels [Remko Engels], vreemde en administrerende voogd – voormond Egbert Hindriks is absent, sibbevoogd Jarko Hekman is overleden – over de zoon van wijlen Haije Hindriks Kuiper bij wijlen Aaltje Geerts in echte verwekt, doet de afrekening. Batig saldo is 186 Car gld 16 st 5 du. Hindrik Haijes [Hindrik Haijes], door het huwelijk meerderjarige pupil, gaat akkoord. Hij krijgt het batig saldo en de ouderlijke nalatenschap: een boerenplaats, gelegen te Blijham, met boerenbeslag en mobilia.

Fol 116-117 – 30 november 1791 – Lammert Klaassens [Lammert Claasens], wonend te Nieuwe Pekela, cedeert aan ingenieur G.T. van Uildriks [G.T. van Uildriks], een restschuld van 250 Car gld op een koopschat van 295 Car gld, die hij tegoed heeft van de broers Rotgert Jans en Klaas Jans conform verzegeling 16 december 1782 voor de drost van Wedde, en het recht van gereserveerd eigendom. Klaas Jans [Klaas Jans], mede voor zijn broer, gaat akkoord.

Fol 117 – 1 december 1791 – Gerechtsvoogd J.H. Hajer [J.H. Hajer] heeft op 26 november 1791 het zetma gedaan in de goederen van Geert Geerts Grim en vrouw, wonend te Langakkerschans ter instantie van koopman Jurjen Oestens voor 200 Car gld. Hij heeft daarvoor opgeschreven: 2 boven- en 2 onderbedden, 2 peluwen, 4 kussens, 2 paar gordijen en rabatten, een kabinet, een oude pultrum, een oude kast, een tinnen koffiepot, 2 blikken dito, 2 blikken keteltjes, een theeketel, een haal, een ketting, een tang, een asschep, 12 stenen borden en schotels op de schoorsteenmantel, een spiegel, 6 stoelen, 2 tafels, 2 ijzeren potten, 2 houten emmers, een wastobbe, enig gewoon steengoed, 6 tinnen lepels, winkelgereedschap, een balans, 2 messing schalen, 5 pond gewichten, 4 houten dozen, enkele glazen, 8 schaven, 4 boren, een hamer, 2 bijlen, 6 bijtels.

Fol 118 – 1 december 1791 – Gerechtsvoogd J.H. Hajer [J.H. Hajer voogd] heeft op 26 november 1791 het zetma gedaan in de goederen van Geert Geerts Grim en vrouw, wonend te Langakkerschans ter instantie van Antje Gerhardus Brederode, weduwe van Wessel Hindriks, en Jurjen Oestens (el), voor 875 Car gld. Hij heeft daarvoor opgeschreven: 2 boven- en 2 onderbedden, 2 peluwen, 4 kussens, 2 paar gordijen en rabatten, een kabinet, een oude pultrum, een oude kast, een tinnen koffiepot, 2 blikken dito, 2 blikken keteltjes, een theeketel, een haal, een ketting, een tang, een asschep, 12 stenen borden en schotels op de schoorsteenmantel, een spiegel, 6 stoelen, 2 tafels, 2 ijzeren potten, 2 houten emmers, een wastobbe, enig gewoon steengoed, 6 tinnen lepels, winkelgereedschap, een balans, 2 messing schalen, 5 pond gewichten, 4 houten dozen, enkele glazen, 8 schaven, 4 boren, een hamer, 2 bijlen, 6 bijtels.

Fol 119 – 7 december 1791 – Uile Hindriks en Israel Hindriks, erfgenamen van wijlen Hindrik Uiling, en Fennegijn Jans, weduwe van Hindrik Uiling, en Geert Roelfs (el), wonend te Pekela, hebben overeenstemming over zijn nalatenschap. 1e Comparanten behouden de gehele boedel, behalve de winkelgereedschappen. Laatste comparant krijgt 575 Car gld. Hiermee zijn ook alle aanspraken van haar huwelijkscontract afgehandeld. Getuigen: Gerrit Harms Deves [G.H. Deeves] en Hebel Derks [Hebel Derks].

Fol 120 – 9 december 1791 – Evert Jans, verkoopt aan zijn zwager en zuster Hemme Hindriks en Talle Jans (el), wonend op de Draaijerie, een huis, plaats en 2 tuinen, gelegen op de Bult onder Bellingwolde. Ten N de Westerwoldse A, ten O Here Jans, ten Z Hero Jans en Geert Engels, ten W Geert Engels. Prijs: 300 Car gld. Getuigen: Gerrit Harms Deves [G.H. Deeves] en Wijchert Eppes [Wijgert Eppes].

Fol 120-123 – 14 december 1791 – Hindrik Caspers [Hinderk Kaspers], wonend te Nieuwe Pekela, verkoopt aan Derk Eppes [Derk Eppes], mede voor zijn vrouw Jantjen Cornelis, een huis, tuin, op stadsgrond, gelegen te Nieuwe Pekela, nr 40, lit B, zuidkant. Ten N het Hoofddiep, ten O en Z de weduwe van Harmannus Dijkhuis, ten W Wolter Jans. Kopers mogen er een huis op timmeren. Prijs: 380 Car gld. Koper betaalt 40 Car gld, van de restschuld wordt 150 Car gld gecedeerd aan de weduwe van Klaas Freerks Harding [Fennegin Willems W. Clas F. Hading], en 190 Car gld aan koopman Jurjen Koerts [Jurjen Koerts], mede voor zijn vrouw Hindrikje Alberts. Verkopers wordt betaald door mortificatie van 2 verzegelingen, 1 voor de grond en 1 voor het huis. Koper gaat akkoord en huurt deze gelden tegen 4% rente.

Fol 123-124 – 17 december 1791 – Hermannus Molanus a Doedens [Hermannus Molanus a Doedens], Jan Tjarks [Jan Tjarks] en koopman Geert Starke [Geert Starke], voormond, sibbe en vreemde voogd over de kinderen van wijlen Doede Doedens bij Elje Jans in echte verwekt, doen de afrekening. Batig saldo is 5530 Car gld 11 st 6 du. Annechien Doedens [Annechijn Doedens] en schoolmeester Hindrik Wester [Hindrik Wester] (el), gaan akkoord. Zij krijgt het batig saldo en haar aandeel in de vaderlijke nalatenschap:

· de helft van een brouwerij, gebruikt door de moeder, gewaardeerd op 2800 Car gld

· 1000 Car gld afkooppenningen

· een handschrift van haarzelf groot 200 Car gld

· 65 Car gld 5 st 7 du aan contanten

· ¼ deel in een obligatie van 400 Car gld ten laste van de diakonie te Oude Pekela.

· haar deel van het linnen, zilver en boeken

Fol 125-126 – 19 december 1791 – Hindrik Roelfs Huizing, Meindert Boelsems en Geert Harms, voormond, sibbe en vreemde voogd over de minderjarige kinderen van Abraham Abels bij wijlen Grietje Roelfs Huizing in echte verwekt, hebben overeenstemming over de nalatenschap van de moeder met de vader. Vader behoudt de gehele boedel. Hij zal zijn kinderen tot hun 18e onderhouden en laten onderwijzen. Ieder kind krijgt dan een paar zilveren gespen en een uitzet. Getuigen: Joh. de Grijs [Johannes D. Grijs] en Hebel Derks [Hebel Derks].

Fol 126-127 – 19 december 1791 – Koopman Nanno Kranenborg [Nanno Kranenborg], met procuratie dd 19 december 1791 van Maria Martina Mulders, weduwe van J. Homfeld, cedeert aan Klaas Derks [Klaas Derks], een restschuld van 325 Car gld en het recht van gereserveerd eigendom voor een huis en tuin, gelegen te Nieuwe Pekela op nr 28, zuidkant, op stadsgrond, die zij als boedelhoudster van wijlen haar echtgenoot tegoed heeft van de weduwe van Oltman Borgers conform verzegeling dd 1 mei 1772 voor pastor en kerkvoogden van Nieuwe Pekela, aan Maria Martina Mulders en wijlen haar eheman H. Oostervelt (el) gecedeerd conform verzegeling dd 7 mei 1773 ibidem. Annechien Jans [Annegin Ians], weduwe van Oltman Borgers gaat akkoord en huurt dit bedrag tegen 4% rente.

Fol 127-128 – 19 december 1791 – Annegien Jans [Annegin Ians], weduwe van Oltman Borgers, mede als legitima tutor liberorum bij wijlen haar echtgenoot in echte verwekt, verkoopt aan Klaas Derks [Klaas Derks], een tuin, gelegen te Nieuwe Pekela, zuidkant, nr 28, op stadsgrond. Ten N verkoopster, ten O Harm Pieters Huls, ten Z en W koper. Prijs: 100 Car gld.

Fol 128-129 – 12 januari 1792 – Harmannus op ’t Holt [Harm op ’t Holt], wonend te Boven Pekela, mede namens zijn vrouw Anje Pieters, leent van schipper Albert Alberts Hubert en Hindrikje Klaassens (el), 500 Car gld tegen 4% rente.

Fol 129-130 – 12 januari 1792 – Aijelt Geerts [Eijend F], Koert Jans Dik [Koert Jans Dick] en Albert Harms Sprik [Albert Harms], voormond, sibbe en vreemde voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Jan Cornelis Boon bij wijlen Geertje Jans Dik in echte verwekt hebben overeenstemming over zijn nalatenschap met Jan Geerts [Jan Geerts], haar laatste echtgenoot. De mombers behouden de gehele boedel. De weduwnaar krijgt een kindsdeel, nl 57 Car gld, conform zijn huwelijkscontract.

Fol 130-132 – 12 januari 1792 – Wessel Jans de Boer [Wessel Jans de Boer], Swier Aaldriks [Swijr Aalders] en Cornelis Tekkes [Cornelis Tekkes], voormond, sibbe en vreemde voogd over het minderjarige kind van wijlen Annigje Geerts bij Jan Harms Koster [Jan Harms Koster] in echte verwekt. hebben overeenstemming over de nalatenschap van de moeder met de vader. Vader behoudt de gehele boedel, behalve 10 zilveren lepels die mandelig blijven en het lijfstoebehoor, dat voor het kind is. Vader zal zijn kind tot 18 jaar onderhouden en laten onderwijzen. Het krijgt dan 2910 Car gld en een uitzet. De verzekering van vaders schip is onderpand.

Fol 132-133 – 12 januari 1792 – Wessel Jans [Wessel Jans], Wolter Jans [Wolter Jans] en Hermannus op ’t Holt [Harm op ’t Holt], voormond, sibbe en vreemde voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Roelf Jacobs Schuuring bij Aaffijn Jans [Aaffijn Jans] in echte verwekt, hebben overeenstemming over de nalatenschap van de vader met de moeder. Moeder behoudt de gehele boedel. Zij zal haar kinderen tot hun 18e onderhouden en laten onderwijzen. Ieder kind krijgt dan een bijbel met zilveren krappen, een paar zilveren schoengespen en een uitzet.

Fol 134-135 – 13 januari 1792 – Geertje Egberts [Geertje Egberts], weduwe van Harm Blijham, wonend te Pekela, heeft van kooplieden Haitzema [Haitzema] en Post [Post] hout, steen, kalk en ijzerwerk ontvangen voor een nieuwe getimmerde behuizng, gelegen te Beneden Pekela, op eigen grond. Waarde is 576 Car gld. Zij huurt dit geld tegen 4% rente.

Fol 135-136 – 13 januari 1792 – Godofridus van Dijk, Freerk Jans en Geert Harms, voormond, sibbe en vreemde voogd over het minderjarige kind van wijlen Harm Roelfs bij Fokje Sijtses in echte verwekt, hebben overeenstemming over de nalatenschap van de vader met de moeder. Moeder behoudt de gehele boedel. Zij leent van de mombers 271 Car gld tegen 4% rente. Getuigen: Abraham Abels [Abraham Abels] en Hebel Derks [Hebel Derks].

Fol 136-137 – 23 januari 1792 – Reint Brons [Reint Brons] voor zijn dochter Remke Reints, weduwe van Hindrik Jans Smit en legitima tutrix liberorum bij wijlen haar echtgenoot in echte verwekt, Jan Hindriks Smit [Jan Hind. Smit], en Harmannus Molanus a Doedens [Hermannus Molanus a Doedens] en koopman N. Cranenborg [Nanno Kranenborg], voormond en vreemde voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Hindrik Jans Smit bij wijlen Anna Idzerda in echte verwekt, beiden mede namens de sibbevoogd, verkopen aan Melle Willems Pot [Melle Willems Pot], mede voor zijn vrouw Lijzabeth Tomas, een behuizing, bestaande uit een voor- en achterkamer, en tuin, gelegen te Oude Pekela op nr 14 en 15, zuidkant, beneden de verlaten, lit D, stadsgrond. Ten N het Hoofddiep, ten O de oude wijk, ten Z de diakonie, ten W Jan Roelfs Glim. Prijs: 365 Car gld 10 st.

Fol 138-140 – 23 januari 1792 – Rixte Menses [Rixte Mensens] en Elze Reinders [Elzo Reinders] (el), Jan Menses [Jan Mensens], Pieter Menses [Pieter Mensens] en Berend Menses [Berent Mensens], kinderen en erfgenamen van wijlen Mense Abels en Grietje Geerts (el), hebben overeenstemming over de nalatenschap. 1e Comparant krijgt 5500 Car gld, 37 Car gld 10 st ten laste van 2e comparant, 2037 Car gld 10 st ten laste van 3e comparant, 387 Car gld 10 st ten laste van 4e comparant. 2e Comparant krijgt een behuizing met de beklemming van ca 45 deimt land, gelegen te Blijham. Ten N de Pekela, ten O Tjark Helenius en cons, ten Z de Nutweg, ten W Hindrik H. Schinkel. 3e Comparant krijgt een behuizing met de beklemming van ca 50 deimt land, gelegen te Blijham. Ten N de Nieuwe A, ten O Berend Sijbolts ten Have, ten Z de weg, ten W Harm Addes meijerwijze. 4e Comparant krijgt a) een behuizing met de beklemming van ca 12 deimt bovenland en veenbouwte, gelegen te Blijham. b) een kamp kleiland, ca 5 deimt groot, gelegen in de Gaare te Blijham. c) 9 deimt land, gelegen te Blijham. Ten N Tjaakjen Abels, ten O Elze Bruggers, ten Z Tjaakjen Abels, ten W Helenius Hanzens. d) 6 deimt land, gelegen in de heerd van Jan Harms te Blijham. e) ca 5 deimt land, gelegen in de Blijhamster Gaare. Ten N Hero Jemmes weduwe, ten O Roelf Drews erven, ten Z de weg, ten W heer Uchtman. Wanneer moeij Tjaakjen Abels sterft, dan krijgt 4e comparant haar 1e perceel en 18 deimt land, gelegen te Blijham. Ten N erven Luken Derks, ten O Elze Bruggers, ten Z Klaas Hindriks, ten W Hindrik Elzes en anderen. Hij betaalt daarvoor dan 5000 Car gld.

Fol 140-141 – 23 januari 1792 – Elzo Reinders [Elzo Reinders] en Geert Joggums [Geert Joghems] nom ux, erfgenamen van wijlen Engeltje Reinders, hebben overeenstemming over haar nalatenschap met haar weduwnaar Jans Harms Winter [Jans Harms Winter]. De laatste behoudt de gehele boedel. Hij betaalt 750 Car gld ter compensatie. Hij heeft volgens huwelijkscontract een lijftocht van 1200 Car gld gekregen.

Fol 141-142 – 26 januari 1792 – Jan Berends [Jan Berents], Hindrik Randa [Hindrik Randa] en Folkert Harms [Folkert Harms], voormond, sibbe en vreemde voogd over de minderjarige dochter van Jan Derks Randa [Jan Derks Randa] bij wijlen Renske Jans in echte verwekt, hebben overeenstemming over de nalatenschap van de moeder met de vader. Vader behoudt de gehele boedel, behalve het zilver en goud van het lijfstoebehoor, dat voor de pupil is. Hij zal zijn dochter tot haar 18e onderhouden en laten onderwijzen. Zij krijgt dan 78 Car gld 13 st 4 du en een uitzet.

Fol 142-144 – 26 januari 1792 – Mons. Jacobus Oterdoom [J. Oterdoom], met procuratie dd 26 januari 1792 van zijn vrouw Gepke Derks, verkoopt aan Derk Gerrits [Derk Gerrijts] en Nantje Hemmes [Nantie Hemmes] (el), een tuin, ca ¼ deimt groot, gelegen te Bellingwolde. Ten N Reinder Derks, ten O Harm Berends, ten Z de erfgenamen van wijlen Jan Hindriks, ten W verkopers. Prijs: 126 Car gld 10 st.

Fol 144-145 – 26 januari 1792 – Mons. Jacobus Oterdoom [J. Oterdoom], met procuratie dd 26 januari 1792 van zijn vrouw Gepke Derks, verkoopt aan Berend Hindriks, met procuratie dd 26 januari 1792 van zijn verloofde Fenna Jans, een tuin, ca ¼ deimt groot, gelegen te Bellingwolde. Ten N Reinder Derks, ten O verkoper, ten Z de erfgenamen van Jan Hindriks, ten W Roelf Hindriks. Prijs: 116 Car gld. Getuigen: voogd J.H. Hajer [J.H. Hajer] en Derk Gerrits [Derk Gerrijts].

Fol 145-146 – 28 januari 1792 – Hindrik Derks Klein [Hind.k D. Klein], Swijr Aaldriks [Swijr Aalders], sibbe en vreemde voogd over de minderjarige dochter van wijlen Harm Geerts Speelman bij wijlen Annechien Derks in echte verwekt, de voormond Harm Jans Drenth is absent en heeft geen administratie gehad, doen de afrekening. Er waren geen transacties, batig saldo van de vorige afrekening was 76 Car gld 8 st. Jan Harms Koster [Jan H. Koster] voor zijn vrouw Elsijn Harms, gaat akkoord. Hij krijgt dit batig saldo alsmede de ouderlijke nalatenschap: een verzegeling van 400 Car gld ten laste van Hindrik Derks Klein, een verzegeling van 400 Car gld ten laste van Swijr Aaldriks, een verzegeling van 200 Car gld ten laste van Sijbolt Freerks.

Fol 146-148 – 28 januari 1792 – Jan Derks Tikker, Hindrik Metting, legitimus tutor over zijn minderjarige kinderen bij wijlen Trijntje Derks Tikker in echte verwekt, geassisteerd door koopman H.J. Hilbrands, Jan Pieters, aangesteld dd 16 januari 1792 door de rechter om naast hem te compareren, en Marten Berends, Jan T. Klatter en Geert Slaper, voorstanders over de minderjarige kinderen van wijlen Anna Derks Tikker bij wijlen Willem Berends in echte verwekt, en Hindrik Engels, Willem Jans en Reint Brons, voorstanders over de minderjarige kinderen van wijlen Jurjen Derks Tikker bij Geertje Egberts in echte verwekt, Garrelt Klasens voor zijn vrouw Anna Jurjens Tikker, Pieter Roelfs de Jonge, met procuratie dd 3 september 1790 van Derk Hindriks Metting, en Elizabeth Hindriks Metting, erfgenamen en representanten van wijlen Derk Jurjens Tikker, verkopen aan Reint Brons, mede voor zijn vrouw Anna Abrahams, een behuizing, tuin, gelegen te Oude Pekela, zuidkant, nr 2, lit B, tussen de verlaten, op stadsgrond. Ten N het Heerenhoofddiep, ten O de wijk, ten Z Jan T. Klatter, ten W Reint Brons. Prijs: 1440 Car gld. Getuigen: koopman R. Haitzema [R. Haitzema] en Klaas Kuipers [Klaas J. Kuiper].

Fol 148-149 – 28 januari 1792 – Jan Derks Tikker, Hindrik Metting, legitimus tutor over zijn minderjarige kinderen bij wijlen Trijntje Derks Tikker in echte verwekt, geassisteerd door koopman H.J. Hilbrands, Jan Pieters, aangesteld dd 16 januari 1792 door de rechter om naast hem te compareren, en Marten Berends, Jan T. Klatter en Geert Slaper, voorstanders over de minderjarige kinderen van wijlen Anna Derks Tikker bij wijlen Willem Berends in echte verwekt, en Hindrik Engels, Willem Jans en Reint Brons, voorstanders over de minderjarige kinderen van wijlen Jurjen Derks Tikker bij Geertje Egberts in echte verwekt, Garrelt Klasens voor zijn vrouw Anna Jurjens Tikker, Pieter Roelfs de Jonge, met procuratie dd 3 september 1790 van Derk Hindriks Metting, en Elizabeth Hindriks Metting, erfgenamen en representanten van wijlen Derk Jurjens Tikker, cederen aan Mons. R. Haitzema, de restschuld van 500 Car gld en de achterstallige rente, die Hindrik Hindriks en Geertje Fokkes (el), wonend te Oude Pekela, hadden geleend van wijlen Derk Jurjens en Wopke Jans (el), conform verzegeling dd 1 mei 1780 voor drost Van Swinderen. Hindrik Hindriks, mede voor zijn vrouw, gaat akkoord. Hij leent dit geld tegen 5% rente. Getuigen: Klaas J. Kuipers [Klaas J. Kuiper] en Albert Hazewinkel [A.N. Hazewinkel].

Fol 150 – 30 januari 1792 – Hindrik Coobs [Hinderk Koops], wonend te Pekela, verkoopt aan H.H. Nap [H.H. Nap], een stuk leijing, ca 3 mudde roggeland groot, op stadsgrond, gelegen te Nieuwe Pekela, zuidkant, nr 12, tussen de verlaten. Ten N Luigien Jans Grooten, ten O het Heerendiep, ten Z verkoper, ten W weduwe Jan Harms Tunteler en Albert Fransen. Prijs: 37 Car gld 10 st.

Fol 150-151 – 1 februari 1792 – Klaas Derks [Klaas Derks], Hindrik Roelfs Grimminga [Hinderk Roelofs Grimminga] en Eilardus Sleehuis [E. Slehuis], voormond, sibbe en vreemde voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Jacob Roelfs Schuuring bij wijlen Rijkeltje Jurjens in echte verwekt, doen de afrekening. Nadelig saldo is 138 Car gld 1 st 4 du. Geessijn Jacobs Schuuring [Geesijn Jacobs] en Jan Hindriks Bude [Jann Hindriks Bürde] (el), en Harm Sikkens [Harm Sekkens] met procuratie dd 25 januari 1792 van zijn vrouw Riekeltje Jacobs Schuuring, gaan akkoord. Zij krijgen met aftrek van het nadelige saldo de ouderlijke nalatenschap, die zij hebben met hun nog minderjarige broer: een verzegeling van 225 Car gld ten laste van Abel Lammers weduwe, een obligatie van 450 Car gld ten laste van Hero Pieters, een dito van 200 Car gld ten laste van J.H. Dijkhuis weduwe, waarvan zij hun deel in contanten hebben ontvangen.

Fol 152-153 – 1 februari 1792 – Jan Derks Tikker, Hindrik Metting, legitimus tutor over zijn minderjarige kinderen bij wijlen Trijntje Derks Tikker in echte verwekt, geassisteerd door koopman H.J. Hilbrands en Jan Pieters, aangesteld dd 16 januari 1792 door de rechter om naast hem te compareren, en Marten Berends, Jan T. Klatter en Geert Slaper, voorstanders over de minderjarige kinderen van wijlen Anna Derks Tikker bij wijlen Willem Berends in echte verwekt, en Hindrik Engels, Willem Jans en Reint Brons, voorstanders over de minderjarige kinderen van wijlen Jurjen Derks Tikker bij Geertje Egberts in echte verwekt, mede voor Anna Jurjens Tikker en Garrelt Klazens (el), Pieter Roelfs de Jonge, met procuratie dd 3 september 1790 van Derk Hindriks Metting, en Elizabeth Hindriks Metting, erfgenamen en representanten van wijlen Derk Jurjens Tikker, hebben overeenstemming over diens nalatenschap van 2900 Car gld. Zij verdelen de erfenis in 4 staken. Marten Berends en cons, voorstanders over de minderjarige kinderen van wijlen Anna Derks Tikker bij wijlen Willem Berends in echte verwekt, krijgen 720 Car gld restschuld voor een verkochte behuizing en tuin, ten laste van Reint Brons en Anna Abrahams (el) en 5 Car gld in contanten. De overige 3 comparanten krijgen 725 Car gld in contanten. Mandelig blijven nog een obligatie van 350 Car gld en een handschrift van 45 Car gld, beide ten laste van Hindrik Metting en vrouw, een ½ legerstede, 12 Car gld ten laste van Stoffer Schipper en een pretentie ten voordele van Koert Middel. Getuigen: Tonnis Jans Klatter [Teunis Jans Klatter] en Klaas Kuiper [Klaas J. Kuiper].

Fol 154-155 – 1 februari 1792 – Tonnis Jans Klatter [Teunis Jans Klatter], cedeert aan koopman H.J. Hilbrands [Hilbrand J. Hilbrands qq] en Jan Pieters [Jan Pieters], samen als administrerend de erfportie van de minderjarige kinderen van Hindrik Willems Metting uit de nalatenschap van wijlen Derk Jurjens, een restant koopschat van 910 Car gld, die hij tegoed heeft van Hindrik Willems Metting en wijlen Trijntje Derks (el) voor een tasseschuitshol volgens verzegeling 11 februari 1788 voor drost Van Swinderen. Hindrik Willems Metting [Hinderk Willems Mitting], mede als boedelhouder van wijlen zijn vrouw, gaat akkoord.

Fol 155-156 – 1 februari 1792 – Hindrik Jacobs Kemper [Hinderk Jacobs Kempert], voor zijn schoonzoon Klaas Jannes Potjewijt, cedeert aan Albert Hemsems en G. Brechtezende, waarvoor Freerk Jans Peper [Freerk Jans Peeper] compareerde, een restschuld van 142 Car gld 10 st en het recht op gereserveerd eigendom, die 1e comparant als kind van Jannes Hindriks Slaper en Grietje Klaassens (el) tegoed heeft van Edzard Hindriks en Frouke Jacobs (el) conform verzegeling dd 30 januari 1783 voor dorst A.H. van Swinderen. Edzard Hindriks [Edzert Hindricks] gaat akkoord.

Fol 156-158 – 3 februari 1792 – Mons. Harm H. Nap [Harm H. Nap], met procuratie dd 2 februari 1792 van zijn ouders koopman Harm Andries Nap en Maria Jans Mooij (el), verkoopt aan Jacob Jans Mooij [Jacob Jans Mooj] en Geertje Jans Bonter (el), wonend te Pekela, ½ van een trekschuit, nr 2, varend van de Pekela op Groningen en vv, met recht van ’t veer, waarvan verkopers ook de andere ½ bezitten. Prijs: 3000 Car gld.

Fol 158-159 – 3 februari 1792 – Egge Geukes [Egge Geukens] en Geuke Egges [G. Eggens Smid], erfgenaam van zijn moeder Sara Johanna Deves, in leven vrouw van 1e comparant vernietigen de afkoop van 14 september 1791 en sluiten een nieuwe. 1e Comparant behoudt de gehele boedel, behalve een behuizing en tuin, gelegen te Scheemda, die voor 2e comparant zijn. 1e Comparant leent van 2e comparant 600 Car gld tegen 4% rente.

Fol 159-162 – 3 februari 1792 – Egge Geukes [Egge Geukens] verkoopt aan Geert Hermannus [Geert Hermannus Scmit], met procuratie dd 2 februari 1792 van zijn vrouw Leentje Jans, wonend te Blijham, een behuizing en tuin, gelegen te Blijham, waarvan voor een gedeelte een grondpacht van 12 st aan de kerk van Blijham. Ten N de weg, ten O de molenwerf, ten Z en W Helenius Derks. Prijs: 1800 Car gld. Ook het smidsgereedschap wordt verkocht voor 200 Car gld. Deze schuld en het recht van gereserveerd eigendom wordt gecedeerd aan Jacob Hessels Detmers [J.H. Dethmers], Helenius Eppens [Heleenius Eppens], beiden mede namens Eppien Tjarks, alledrie in gelijke delen. Koper gaat akkoord en huurt 2000 Car gld tegen 4% rente. Verkoper mag de tijd zijnes levens vrij inwonen in de ‘zogen’ aan de zomerkeuken, zijn gereedschap voor turf in de schuur opslaan, en een deel van de tuin gebruiken.

Fol 162-164 – 8 februari 1792 – Koert Jans Dik [Koert Jans Dick], sibbe en Albert Harms Sprik [Albert Harms Sprik], vreemde voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Jan Cornelis Boon en wijlen Geertje Jans Dik, de eerste met procuratie dd 12 januari 1792 van de voormond Eilt Geerts, verkopen aan Egbert Jans Dik [Egbert Jans Dik], mede voor zijn vrouw Geesje Wessels (el), een huis en tuin, gelegen te Nieuwe Pekela, noordkant, nr 13, lit D, op stadsgrond. Ten N Jans Jurjens Polter, ten O Jan Rientjes en Hindrik Herm. Dijkhuis, ten Z de weg, ten W Jans Jurjens Polter. Prijs: 1476 Car gld. Koper betaalt 492 Car gld. De restschuld van 984 Car gld en het recht van gereserveerd eigendom worden gecedeerd aan Koert Jans Dik. Koper gaat akkoord en huurt dit bedrag tegen 4% rente.

Fol 164-165 – 9 februari 1792 – Jan Haijers Muller [J.H. Muller] en Margaritha Sophia Reershemius [M.S. Muller geboorn Reershemius] (el), wonend te Bellingwolderschans, geven te kennen dat zij dd 18 augustus 1791 voor notaris Jan Croon te Amsterdam en getuigen aan hun zoon Adriaan Herman Muller, wonend te Amsterdam en zijn vrouw Anthonia Monsché hun wederzijds testament hebben gecommuniceerd. Zoon en schoondochter of de langstlevende zijn de erven, ook bij kinderloos overlijden.

Fol 166 – 10 februari 1792 – Freerk Jans Peper [Freerk Jans Peeper], met procuratie dd 10 februari 1792 van zijn vrouw Grietje Adams, leent van Jan Jans Mars en Hilligje Jans Kistemaker (el), 1000 Car gld tegen 4% rente.

Fol 166-167 – 10 februari 1792 – Hindrik Hindriks Solter [Hinderk Hinderks Solter], met procuratie dd 8 februari 1792 van zijn vrouw Hilke Adams, leent van Hindrik en Teunis Jans Klatter, 800 Car gld tegen 5% rente.

Fol 167-168 – 13 februari 1792 – Harm Jacobs Oostindier [Harm Jacobs Ostieren], wonend te Boven Pekela, cedeert aan Harm Harms de Weert [Harm H. de Weerd], mede voor zijn vrouw Lijzabeth Klaassens, de helft van 600 Car gld, die hij samen met zijn zuster Pietje Jacobs en Arent Jans (el), als erfgenamen van hun moeder Annigje Harms, weduwe van Jacob Pieters Oostindier, tegoed heeft van Jan Klaassens Nieboer en Grietje Franssens (el) volgens verzegeling dd 22 februari 1787 voor drost Van Swinderen voor de aankoop van een behuizing en tuin, gelegen te Nieuwe Pekela op nr 26, met de helft van het gereserveerd eigendom. Jan Klaassens Nieboer [Jan Klaasens Niebuir], mede namens zijn vrouw, gaat akkoord en huurt deze 300 Car gld tegen 4% rente. Arent Jans [Arent IJans] nom ux gaat ook akkoord.

Fol 169-170 – 13 februari 1792 – Reinder Hindriks [Reinder Hindriks in kwalijtee voor Niesijn Derks en Stijntje Harms], met procuratie dd 11 februari 1792 van zijn moeder Nijsijn Derks, weduwe van Derk Heijes, cedeert aan Lammert Klaassens Tiktak [Lammert Clasens Tiktak] en nom ux, een restschuld van 1600 Car gld en het recht van gereserveerd eigendom, van enige bonken veen achter het kruiswerk gelegen te Nieuwe Pekela tussen de verlaten, zuidkant, nr 15, die zij tegoed heeft van Hindrik Everts Schortenbroek en nom ux volgens verzegeling dd 2 mei 1791 voor mij rechter. Hindrik Everts Schortenbroek [Hinderk Everts Schokkenbroek], met procuratie dd heden van zijn vrouw, gaat akkoord. Reinder Hindriks, met procuratie dd heden van Stijntje Harms, weduwe van Evert Jans Schortenbroek, laat zich in als borg.

Fol 170-172 – 14 februari 1792 – Engeltje Pieters en Berent Geerts (el), Truitje Pieters en Harm Jacobs Mooij (el), Lijzabeth Pieters en Geert Harms Schuur (el), Klaas Lodewijks, Derk Hesselink en Geert Jans Bakker, voormond, sibbe en vreemde voogd over het minderjarige kind van wijlen Pieter Derks Klatter bij wijlen Elizabeth Garrels in echte verwekt, Trijntje Harms, weduwe van Pieter Derks Klatter, ter lijftocht erfgenaam van een kindsdeel en voor zichzelf, tezamen erfgenamen van wijlen Pieter Derks Klatter, en samen het recht voor de afhandeling hebbend verkregen van Derk Pieters Klatter, cederen aan Helenius Eppes, mede voor zijn vrouw Eppien Berends, een restschuld van 1585 Car gld 10 st en het recht op gereserveerd eigendom, die zij tegoed hebben van Derk Tammes de Ruiter en wijlen Margaretha Visscher (el), vanwege de verkoop door Pieter Derks Klatter en Trijntje Harms (el) aan Derk Tammes de Ruiter en vrouw van een behuizing, schuur en tuin, gelegen te Oude Pekela volgens verzegeling dd 28 april 1783 voor drost Van Swinderen. Derk Tammes de Ruiter, mede als boedelhouder van wijlen zijn vrouw, gaat akkoord. Getuigen: koopman H.H. Nap [H.H. Nap] en Hebel Derks [Hebel Derks].

Fol 172-176 – 15 februari 1792 – Engeltje Pieters [Engeltje Pieters] en Berent Geerts [Beerent Geerts] (el), Truitje Pieters [Geertruit Pieters] en Harm Jacobs Mooij [Harm Jacobs Mooi] (el), Lijzabeth Pieters [Elijsabeth Pijeters] en Geert Harms Schuur [Geert Harms Schuur] (el), Klaas Lodewijks [Klaas Lodewijks], Derk Harms Hesselink [D.H. Hesselink] en Geert Jans Bakker [Geert Jans Bakker], voormond, sibbe en vreemde voogd over het minderjarige kind van wijlen Pieter Derks Klatter bij wijlen Elizabeth Garrels in echte verwekt, tezamen erfgenamen van wijlen Pieter Derks Klatter, en samen het recht voor de afhandeling hebbend gekocht van Derk Pieters Klatter, en Trijntje Harms [Trijntje Harms], weduwe van Pieter Derks Klatter hebben overeenstemming over zijn nalatenschap.

· De weduwe krijgt wegens ingebracht en aangewonnen goed 905 Car gld 4 st 3 du. Zij krijgt als lijftocht volgens huwelijkscontract een kindsdeel, groot 44 Car gld 2 st jaarlijks, te betalen door Berent Geerts.

· Engeltje Pieters en echtgenoot krijgen a) een tuin gelegen te Oude Pekela achter het kerkhof, op eigen grond b) een mannen- en vrouwenzitplaats in de kerk van Oude Pekela c) een verzegeling van 226 Car gld 5 st ten laste van de weduwe van Jan Arents Post d) een verzegeling van 703 Car gld ten laste van Geert Harms Schuur en vrouw e) 182 Car gld 16 st aan contanten f) 277 Car gld die zij voor de afkoop aan Derk Pieters Klatter had voorgeschoten. Zij betalen Lijzabeth Pieters 703 Car gld.

· Trijntje Pieters en echtgenoot krijgen a) hun schuld in de boedel groot 524 Car gld 5 st b) een verzegeling van 209 Car gld ten laste van Derk Kuiper c) aan contanten 324 Car gld 13 st.

· Lijzabeth Pieters en echtgenoot krijgen 703 Car gld van Engeltje Pieters en echtgenoot en 355 Car gld 8 st aan contanten.

· Klaas Lodewijks en cons krijgen a) een schuld van de pupil in de boedel van 25 Car gld b) een verzegeling van 204 Car gld 10 st ten laste van Geert Renkes c) aan contanten 828 Car gld 18 st.

Fol 176-177 – 23 februari 1792 – Hindrik Goeman Heres [Hindrik Goeman Heers] en nom ux, wonend te Blijham, lenen van Dina Alefs, weduwe van Jan Berends Kolter en Wijke Alefs, 1300 Car gld – de 1e participeert voor 675 Car gld, de 2e voor 625 Car gld – tegen 3,5% rente.

Fol 177-178 – 23 februari 1792 – Mons. Jacobus Oterdoom, met procuratie dd 22 februari 1792 van zijn vrouw Gepke Derks, verkoopt aan Joggum Jelijs en Antje Geerts (el), 2 tuinen, samen ca ½ deimt groot, gelegen te Bellingwolde. Ten N Reinder Derks, ten O Sweer Geerts, ten Z de erfgenamen van Jan Hinderks, ten W Berend Hindriks. Prijs: 175 Car gld. Getuigen: Mr. C.C. Paehlig [C.C. Paehlig getuige] en voogd J.H. Hajer [J.H. Hajer].

Fol 178-179 – 1 maart 1792 – Mons. Jacobus Oterdoom [J. Oterdoom], met procuratie dd 22 februari 1792 van zijn vrouw Gepke Derks, verkoopt aan verkoopt aan Harm Warntjes [Harm Warnties], wonend te Bellingwolde, een tuin, ca 1/5 deimt groot, gelegen te Bellingwolde. Ten N Reinder Derks, ten O Derk Gerrits, ten Z de erfgenamen van Jan Hindriks, ten W Engelke Engelkes. Prijs: 99 Car gld.

Fol 180 – 1 maart 1792 – H.G. Borgesius [H.G. Borgesius] en nom ux, wonend te Bellingwolde, leent van Jantje Heres, wonend te Bourtange, 700 Car gld tegen 3,5% rente.

Fol 180-181 – 2 maart 1792 – Bielke Elzes Hazelhof, boedelhoudster van haar eheman Sipke Zijtses, en Berend Jurjens Kling (el), verkopen aan Hindrik Jurjens Drenth en nom ux, een leijing, ca 2 ½ mudde groot, gelegen te Pekela, op eigen grond. Ten N Roelf Geerts, ten O de wijk, ten Z Hindrik Willems, ten W Willem Jans de Jonge. Prijs: 20 Car gld. Getuigen: veenmeester E.J. Eltjes [E.J. Eltjens] en Hebel Derks [Hebel Derks].

Fol 181-182 – 2 maart 1792 – Roelf Geerts Suk [Roelf Geerts Sok], wonend te Oude Pekela, met procuratie dd 2 maart 1792 van zijn vrouw Elsien Willems, leent van veenmeester E.J. Eltjens, 600 Car gld tegen 4% rente.

Fol 182-183 – 2 maart 1792 – Harm Jans Middel [Harm J. Middel] en nom ux, wonend te Pekela, verkoopt aan koopman B. Haitzema [B. Haitzema] en nom ux, de helft van een behuizing en tuin, die tot nu toe met koper mandelig waren, gelegen te Oude Pekela op het Nieuwe Diep, zuidkant, nr 2 en 3 lit B, op stadsgrond. Ten N Harm Willems Smit, ten O Mons. R. Haitzema, ten Z Jan Derks, ten W Harm Willems Smit. Prijs: 112 Car gld. Hij betaalt dat door mortificatie van een verzegeling van 100 Car gld dd 8 mei 1781 voor drost Van Swinderen.

Fol 183-185 – 3 maart 1792 – Wijndelt Derks [Wijndelt Derks] en nom ux, wonend te Pekela, verkoopt aan Jurjen Alberts de Boer [Jurrien Alberts de Boer], mede voor zijn vrouw Hindrikje Hindriks Naatje, een behuizing, tuin en stukje land, gelegen te Nieuwe Pekela, zuidkant, boven de verlaten, nr 40, op stadsgrond. Ten N het Hoofddiep, ten O Wolter Jans en anderen, ten Z de weduwe van H.J. Dijkhuis, ten W de wijk. Prijs: 1800 Car gld. Koper betaalt 100 Car gld, de restschuld wordt gecedeerd aan Klaas Klaassens [Klaas Klaasens], mede voor zijn vrouw Lubbegien Klaassens. Koper gaat akkoord en huurt dit bedrag tegen 4% rente.

Fol 185-187 – 5 maart 1792 – Grietje Pieters Staal [Gretien Peters], weduwe van Jan Caspers Drenth, Casper Jans Drenth [Kasper J. Drent], Grietje Jans Drenth [Grietie Jans Drent] en Jans Hindriks Kroese [Jans Hinderks Kroise] (el), Fennechien Jans Drenth [Fennegijne Jaen Drent] en Hindrik Jans Vlas [Hinderk Jans Vlas] (el), Geert Jans Drenth [Geert Jans Drent], en Pieter Jans Drenth [Pieter Jans Drent], mede voor zijn vrouw Elzijn Jans Vlas (el), kinderen van 1e comparant en overledene, hebben overeenstemming over zijn nalatenschap. Pieter Jans Drenth en Elzijn Jans Vlas krijgen een huis en tuin, en halve veenplaats, gelegen te Oude Pekela, zuidkant, nr 1, tussen de verlaten, op stadsgrond. Daarnaast de gehele inboedel, boerenbeslag en levende have, zoals 1e comparant die nu bezit. Hij brengt daarvoor 2031 Car gld in in de gemeenschappelijke boedel ter compensatie. Dit geld blijft onder hen, zij betalen 1e comparante hiervan 4% rente. Moeder mag de tijd hares levens vrij inwonen en wordt onderhouden. Ze krijgt 10 Car gld jaarlijks. Moeder kan besluiten zichzelf te onderhouden. Dan mag ze in de kamer aan de oostzijde wonen, krijgt de vruchten van een rij appelbomen ten noorden van het huis en mag het streepje tuin aan de noordkant gebruiken. De kist met het lijftoebehoor en de verzegelingen ten laste van J.B. Twikkelder blijft mandelig.

Fol 187-189 – 8 maart 1792 – Koopman Jochum Harms, diaken van de Bellingwolderschans, namens deze diakonie, en Hindrik Cornelis en Berent Cornelis, erfgenamen van Cornelis Tileman Jans, verkopen aan hun mede-erfgenaam Willem Hilbrands, met procuratie dd 8 maart 1793 van zijn vrouw Jenneke Cornelis, 2/3 deel van een behuizing en tuin, gelegen te Bellingwolderschans, waarvan koper het andere 1/3 deel bezit. Grondpacht is 6 st. Ten N en O de Wal, ten W Jochum Harms en cons, ten Z de straat. Prijs: 66 Car gld 6 st 2 du. Getuigen: H.G. Borgesius [H. Goeman Borgesius] en Evert Riensema [Evert Riensema].

Fol 189-191 – 10 maart 1792 – Geert Hermannus Smit [Geert Harmannus Scmit], met procuratie dd heden van zijn vrouw Leentje Jans, verkoopt aan Gerrit Sikkens [Gerrit Sickens], een huisplaats, tuin en behuizing, gelegen te Blijham. Ten N Lucas Schmaal, ten O Jan Jans Baas Smit, ten Z de Heereweg, ten W de erfgenamen van weduwe Luiken Derks, zoals verkopers die hadden gekocht op 14 oktober 1791 voor mij rechter. Prijs: 1000 Car gld. De koopschat en het recht op gereserveerd eigendom worden gecedeerd aan schoolmeester Reinder Sikkens [Reinder Sickens]. Koper gaat akkoord.

Fol 191 – 17 maart 1792 – Lodewijk Carels [Lodewijk Carels], met procuratie dd 17 maart 1792 van zijn vrouw Swaantje Gijsberts Kruise, wonend te Langakkerschans, lenen van Swaantje Oestens, weduwe van koopman E.H. Beving, 225 Car gld tegen 4% rente.

Fol 192 – 17 maart 1792 – Dietert Jans [Dietert Jans Smit], met procuratie dd 17 maart 1792 van zijn vrouw Grietje Jans, wonend te Bellingwolderschans, leent van van Swaantje Oestens, weduwe van koopman E.H. Beving, 278 Car gld 15 st tegen 4% rente.

Fol 192-194 – 22 maart 1792 – Osebrand Reinders [Oesebrant Reijnders], Harm Geerts [Harm Geerts] en Berend Gerhardus Nieborg [Beerent Gerhardus Nieborg], voormond, sibbe en vreemde voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Memme Reinders bij Wendelke Boeles [Wendelke Boeles] in echte verwekt, hebben overeenstemming over de nalatenschap van de vader met de moeder. Moeder behoudt de gehele boedel, behalve de aanspraak van ontvanger Hofstede op de nalatenschap van de grootmoeder van de pupillen wegens verkoop of overdracht van die boedel, die gevolgen zijn voor de pupillen. Moeder zal haar kinderen tot hun 18e onderhouden en laten onderwijzen. Zij betaalt dan voor alle kinderen tezamen 1600 Car gld en per kind een uitzet. Het lijfstoebehoor is voor de kinderen.

Fol 194-196 – 28 maart 1792 – Geert Geerts Scholten, Hindrikje Meijlofs, Geesje Meijlofs en Cornelis Nannes Hazewinkel, met procuratie dd 22 maart 1792 van Aaltje Geerts Scholten en Geert Muiken (el), tezamen erfgenamen van wijlen Swaantje Geerts, cederen aan koopman Harm Andries Nap en Maria Jans Mooij (el), waarvoor hun zoon H.H. Nap compareerde, een restschuld van 1230 Car gld en het recht van gereserveerd eigendom, dat zij tegoed hebben van Egbert Jurjens Deiker en Swaantje Jans (el), voor ¼ deel van een stadsveenplaats, gelegen te Nieuwe Pekela, nr 68, zuidkant, aangekocht van Fennigjen Willems, weduwe van Jacob Egberts als boedelhoudster van haar overleden man, en geassisteerd door haar schoonmoeder Swaantje Geerts, conform verzegeling dd 27 maart 1783 voor drost Van Swinderen. Swaantje Jans, met procuratie dd 28 maart 1792 van haar man Egbert Jurjens Deiker, gaat akkoord. Getuigen: Hindrik Harms Drenth [Hinderk H. Drent] en Hebel Derks [Hebel Derks].

Fol 196-202 – 18 april 1792 – Remke Reints [Remke Reints], voor zichzelf en als legitima tutrix over haar minderjarige kinderen bij wijlen haar man Hindrik Jans Smith in echte verwekt, Jan Hindriks Smith [Jan Hinderks Smit], Wessel Hindriks Smith [Wessel Hinderks Smit] en Harmannus Molanus a Doedens [Hermannus Molanus a Doedens], koopman N. Cranenborg [Nanno Kranenborg] en Emme Gaijkes [Emmo Geijkens], tezamen met procuratie dd 9 mei 1792 van Nicolaus Hindriks Smith, voorstanders over de minderjarige kinderen van wijlen Anna Idzerda bij wijlen Hindrik Jans Smith in echte verwekt, hebben overeenstemming over zijn nalatenschap. De weduwe krijgt 450 Car gld vooruit en een kindsdeel, zijnde 1/10 deel, bedragend 2368 Car gld 10 st en 5 du. Zij krijgt voor zichzelf en voor haar minderjarige kinderen:

· een verzegeling van 1000 Car gld ten laste van H.M. a Doedens

· een verzegeling van 800 Car gld ten laste van Hemme Olfers

· een verzegeling van 1100 Car gld ten laste van Harm Jans Bok en 88 Car gld rente hierover

· een verzegeling van 1200 Car gld ten laste van Epke Edzes en 24 Car gld rente hierover

· een verzegeling van 200 Car gld ten laste van N. Koning met 10 Car gld rente hierover

· een verzegeling van 237 Car gld 10 t ten laste van Gosen Sjoerts

· een verzegeling van 200 Car gld ten laste van Eildert Alberts

· een verzegeling van 50 Car gld ten laste van Roelf Tuntelder met 9 Car gld 7 st rente hierover

· een verzegeling van 320 Car gld ten laste van Here Alberts Axster

· een verzegeling van 240 Car gld ten laste van Arent Everts

· een verzegeling van 348 Car gld ten laste van Douwe Jans

· een obligatie van 600 Car gld ten laste van B. Haitzema en 38 Car gld rente hierover

· een obligatie van 150 Car gld ten laste van Jan Roelfs Glim en 7 Car gld 4 st rente hierover

· een verzegeling van 250 Car gld ten laste van Hindrik Harms Draaijer en 15 Car gld 12 st rente hierover

· een handschrift van Derk Jacobs Mooij van 199 Car gld 6 st

· een verzegeling van 151 Car gld ten laste van Driews Roelfs

· een verzegeling van 240 Car gld 10 st ten laste van Hindrik Harms Schuur

· een vrouwenzitplaats in de kerk van Oude Pekela, gerekend op 163 Car gld 10 st

· wegens aangekochte losse goederen 146 Car gld

· 555 Car gld 11 st van Wessel Hindriks Smith

· aan contanten 1896 Car gld 10 st 1 du.

Jan Hindriks Smith krijgt

· een verzegeling van 800 Car gld ten laste van Hindrik Alles met 16 Car gld rente hierover

· 111 Car gld 2 st 2 du van Wessel Hindriks Smith

· een verzegeling van 750 Car gld ten laste van zichzelf

· wegens aangekochte meubelen en gemaakte kosten 150 Car gld 19 st