BIS - Overzicht en basispakket V4...Engineered Solutions | BIS - Overzicht en basispakket V4.0 BIS -...

of 7 /7
Engineered Solutions | BIS - Overzicht en basispakket V4.0 BIS - Overzicht en basispakket V4.0 www.boschsecurity.nl u Volledig bedrijfsbeheer, voor efficiënt en geïntegreerd gebouw- en beveiligingsbeheer in één oplossing u Consistent gebruik van wereldwijde open ICT- standaarden voor configuratie, aansluiting via interfaces en weergave zorgen ervoor dat het systeem uiterst gebruikers- en installateurvriendelijk is u Biedt door naleving van OPC nog betere integratie van systemen van Bosch en van derden u Koppelt alarminformatie eenvoudig aan door de gebruiker gedefinieerde actieplannen en plattegronden, voor een snellere en veiligere reactie van de gebruiker u Modulaire structuur die het eenvoudig maakt een beveiligingsoplossing samen te stellen die het best aan uw eisen voldoet Het gebouwenbeheersysteem Building Integration System (BIS) is een flexibel gebouwenbeheersysteem dat volledig aan de eisen van de gebruiker kan worden aangepast. Het bevat talrijke toepassingen en functies voor zowel het integreren en koppelen als het bewaken en beheren van alle technische gebouwsystemen. Deze nieuwe generatie bouwt verder op de vele jaren ervaring van Bosch op het gebied van beheersystemen en is sterk beïnvloed door de volgende markttrends: Toenemende complexiteit van technische installaties in gebouwen De toenemende complexiteit van technische installaties in gebouwen vereist een veelzijdig beheersysteem dat de meest uiteenlopende functies (bijv. brand- en inbraakdetectiesystemen, toegangsbeheer, videobewakingssystemen en gebouwautomatisering) op de best mogelijke manier combineert. De OPC-standaard zorgt ervoor dat BIS efficiënt informatie kan verwerken en delen met talrijke soorten hardware en andere bronnen. Gebruik van nieuwe technologieën en standaarden De strikte regelgeving op het gebied van beveiligingstechnologie en de hoge betrouwbaarheidsgraad die gevraagd wordt, bemoeilijken de integratie van nieuwe technologieën uit de ICT-wereld. BIS is er in geslaagd om de voordelen van technologieën die niet op beveiligingsomgevingen gebaseerd zijn (bijv. OPC, CAD, web), aan te wenden en deze succesvol te combineren met de wereld van de beveiligingstechnologie. Klanten willen complete oplossingen Facilitymanagers en integrators vragen om één enkele oplossing voor gebouwenbeheer, die niettemin in staat is om al hun beveiligingssubsystemen te integreren.

Embed Size (px)

Transcript of BIS - Overzicht en basispakket V4...Engineered Solutions | BIS - Overzicht en basispakket V4.0 BIS -...

 • Engineered Solutions | BIS - Overzicht en basispakket V4.0

  BIS - Overzicht en basispakket V4.0

  www.boschsecurity.nl

  u Volledig bedrijfsbeheer, voor efficiënt engeïntegreerd gebouw- en beveiligingsbeheer in éénoplossing

  u Consistent gebruik van wereldwijde open ICT-standaarden voor configuratie, aansluiting viainterfaces en weergave zorgen ervoor dat hetsysteem uiterst gebruikers- en installateurvriendelijkis

  u Biedt door naleving van OPC nog betere integratievan systemen van Bosch en van derden

  u Koppelt alarminformatie eenvoudig aan door degebruiker gedefinieerde actieplannen enplattegronden, voor een snellere en veiligere reactievan de gebruiker

  u Modulaire structuur die het eenvoudig maakt eenbeveiligingsoplossing samen te stellen die het bestaan uw eisen voldoet

  Het gebouwenbeheersysteemBuilding Integration System (BIS) is een flexibelgebouwenbeheersysteem dat volledig aan de eisen vande gebruiker kan worden aangepast.Het bevat talrijke toepassingen en functies voor zowelhet integreren en koppelen als het bewaken enbeheren van alle technische gebouwsystemen.Deze nieuwe generatie bouwt verder op de vele jarenervaring van Bosch op het gebied van beheersystemenen is sterk beïnvloed door de volgende markttrends:

  • Toenemende complexiteit van technische installatiesin gebouwenDe toenemende complexiteit van technischeinstallaties in gebouwen vereist een veelzijdigbeheersysteem dat de meest uiteenlopende functies(bijv. brand- en inbraakdetectiesystemen,toegangsbeheer, videobewakingssystemen engebouwautomatisering) op de best mogelijke manier

  combineert. De OPC-standaard zorgt ervoor dat BISefficiënt informatie kan verwerken en delen mettalrijke soorten hardware en andere bronnen.

  • Gebruik van nieuwe technologieën en standaardenDe strikte regelgeving op het gebied vanbeveiligingstechnologie en de hogebetrouwbaarheidsgraad die gevraagd wordt,bemoeilijken de integratie van nieuwe technologieënuit de ICT-wereld. BIS is er in geslaagd om devoordelen van technologieën die niet opbeveiligingsomgevingen gebaseerd zijn (bijv. OPC,CAD, web), aan te wenden en deze succesvol tecombineren met de wereld van debeveiligingstechnologie.

  • Klanten willen complete oplossingenFacilitymanagers en integrators vragen om één enkeleoplossing voor gebouwenbeheer, die niettemin instaat is om al hun beveiligingssubsystemen teintegreren.

 • Systeemoverzicht

  Building Integration System is een veelzijdig productdat bestaat uit een basispakket met diverse optionelecomponenten (ook wel Engines genoemd) die zijngebaseerd op een gemeenschappelijksoftwareplatform. De engines kunnen wordengecombineerd om gebouwenbeheersystemen samente stellen die aan gedetailleerde eisen voldoen.Deze hoofdcomponenten zijn:

  • Automation Engine• Access Engine• Video Engine• Security Engine

  * niet in alle landen beschikbaarDeze engines worden uitvoeriger beschreven in apartedatasheets.

  Basisfuncties

  SysteemarchitectuurDe BIS Engines bieden brand- en inbraakdetectie,toegangscontrole, videobewaking, plus bewaking vanHVAC- en andere vitale systemen.BIS is gebaseerd op een drielaagse architectuur vooroptimale prestaties en is speciaal ontworpen voorgebruik in intranet- en internet-omgevingen.Subsystemen zijn verbonden via de algemeengangbare, wereldwijde OPC-standaard. Dankzij dezeopen standaard kan BIS eenvoudig worden toegevoegdaan met OPC conforme subsystemen.

  2.2

  3.1

  1

  2.1

  4 .1

  5.1

  6 .n

  4 .n

  5.n

  3.n

  1. BIS server 4.1.- 4.n verbindingsservers

  2. Client-netwerk 5.1 – 5.n OPC-compatibeleapparatuur

  3.1 – 3.n Clients 6. Databaseserver

  Organisatiestructuur en configuratieEen aantal automatische functies en eenvoudig tegebruiken tools maken de configuratieinstallateurvriendelijk, en zijn daardoor tijd- enkostenbesparend.Hiërarchische locatiestructuren kunnen wordenaangemaakt door bestaande CAD-gegevens met lagen,benoemde weergaven en detectorlocaties teimporteren. Zoomen en draaien maken het navigerenbinnen de architectuur van het gebouw snel.De gebruikersinterface is webserver-gebaseerd enmaakt gebruik van dynamische HTML-pagina's. Deinstallatiesoftware bevat standaardpagina's en -formaten voor verschillende schermresoluties, en destandaardpagina's kunnen eenvoudig wordenaangepast in een standaard HTML-editor.BIS detecteert automatisch de resolutie van demonitor en toont de bijpassende gebruikersinterface.

  BedieningDe hoofdtaak van het systeem is het fungeren alsalarmbewaking- en beheercentrale voor deverschillende beveiligingssystemen binnen een locatie.De grafische interface is ontworpen om de gebruikerte helpen de reikwijdte en urgentie van eengebeurtenis snel te begrijpen en onmiddellijk enadequaat te handelen.

  2 | BIS - Overzicht en basispakket V4.0

 • Het hart van het systeem, de zogenoemde "StateMachine", bewaakt alle inkomende gebeurtenissen engebruikersverzoeken en onderneemt indien gewenstdie acties die voorgeschreven worden door de regelsof koppelingen die door de gebruiker zijn gedefinieerd.Hierdoor worden de gebruikers ontlast.

  SysteemveiligheidAES encryptie tussen de centrale server enwerkstations van BIS biedt extra beveiliging naast deaanpasbare toegangsrechten van de gebruikers. Alspc's binnen een bedrijfsnetwerk als client-werkstations worden gebruikt, dan kan een beterebeveiliging mogelijk worden gemaakt door gebruikerste beperken tot specifieke werkstations of IP-adressen.

  BasispakketHet Building Integration System basispakket biedt velefuncties die ook door de diverse Engines wordengebruikt.

  • Aanpasbare verzameltellers geven een overzicht vancondities van de subsystemen binnen het gehele BISsysteem.

  • Verwerking van meldingen en alarmweergave• Alarmwachtrij met maximaal 5000 gelijktijdige

  alarmgebeurtenissen en gedetailleerdealarminformatie

  • Vaste toewijzing van gebruikers aan werkstations voorbetere beveiliging

  • State Machine voor geautomatiseerde gebeurtenis- enalarmafhandeling.

  • Webserver-gebaseerd platform maakt verbinding vanclient-werkstations met BIS eenvoudig mogelijk viaInternet Explorer

  • Directe ondersteuning van plattegronden in hetstandaard AutoCAD DWF-vectorformaat verminderthet aantal configuratietaken.

  • Wijzigingen van de indeling in een plattegrond(nieuwe muren, verplaatsen van een deur, etc.),kunnen worden toegepast zonder de BIS configuratiete wijzigen, u importeert eenvoudig een nieuwbestand.

  • Geautomatiseerde workflows tussen gebruikers, methet uitzenden van meldingen en configureerbareescalatieroutes

  • Zeer uitgebreide bibliotheek met gestandaardiseerdedetectorpictogrammen in standaard vectorformaat,inclusief definities van kleur, gebeurtenis en besturing

  • Directe controle en bewaking van detectoren via desnelmenu's van de bijbehorende pictogrammen in deplattegronden

  • Directe controle en bewaking van detectoren via delogische boomstructuur (bijv. gebouw – verdieping –ruimte) van een locatie, met hyperlinks naar foto's,handleidingen, instructies

  • De locatiestructuur wordt automatisch gegenereerdvanuit de "benoemde weergaven" binnen de AutoCAD-tekening

  • Actiebeheer voor automatische en handmatigebediening in aangesloten subsystemen en debijbehorende randapparatuur

  • Apparaatoverzicht voor alle aangeslotensubsystemen, de bijhorende randapparatuur(detectoren) en interne virtuele apparaten (gebruiker,server, ...) in de vorm van een boomstructuur metgedetailleerde informatie over adres, status, type,locatie en opmerkingen. Bediening van derandapparatuur via de snelmenu's van debijbehorende knooppunten in de boomstructuur.

  3 | BIS - Overzicht en basispakket V4.0

 • • Mogelijkheid tot het opdelen van de beheerde locatiein autonome divisies, en het beperken van gebruikerstot de bediening van specifieke divisies.

  • Mogelijkheid tot het bieden van specifieke informatieaan de gebruiker van "overige" hypertext-documentenin vrije indeling, waaronder tekst,bitmapafbeeldingen, videobeelden, etc.

  • Geavanceerd instelbare toegangsrechten voorgebruikers voor de bewaking en bediening vansubsystemen en de bijbehorende randapparatuur

  • Het gebeurtenislogboek zorgt ervoor dat allegebeurtenissen volledig worden gedocumenteerd(inclusief ontvangen meldingen en ondernomenacties)

  • Rapportageservices waarmee snel rapporten kunnenworden aangemaakt op basis van hetgebeurtenissenlogboek

  • OPC-servers koppelen en integreren vanaf iederecomputer in het netwerk

  • Online-help

  BIS optionele accessoiresDe onderstaande optionele functies kunnen aan hetBIS systeem worden toegevoegd om aan specifiekewensen van de klant te voldoen. Ze kunnen wordengebruikt met alle BIS engines (Automation, Access,Video en Security Engine).

  AlarmdocumentenpakketDit pakket breidt de standaard alarmfuncties van uwBIS systeem uit met de mogelijkheden omactieplannen en plattegronden weer te geven, alsmedemet grafische navigatie en alarmafhankelijkevisualisatie van lagen binnen deze plattegronden. Zowordt een optimale begeleiding van de gebruikersgegarandeerd, met name onder stress, zoals bij brandof inbraak.

  Alarmafhankelijke actieplannen of workflows biedende gebruiker gedetailleerde gebeurtenisafhankelijkeinformatie zoals standaardprocedures, livebeelden,bedieningsknoppen, etc. Maak een actieplan voorieder mogelijk alarmtype in uw systeem, bijv.brandalarm, toegangsontzegging, technische alarmen,etc.Bij het verwijderen van een alarmmelding wordt eenniet-verwijderbare momentopname van hetweergegeven actieplan aan het gebeurtenissenlogboektoegevoegd. Zo kan achteraf worden vastgesteld of dejuiste procedure is gevolgd, omdat iedere stap die degebruiker uitvoert als reactie op het alarm wordtbijgehouden.

  • Plattegronden zijn visualisaties van een gebouw, bijv.etages, gebieden of ruimtes, gebaseerd op hetpopulaire formaat van AutoCAD-vectorafbeeldingen.Detectoren en andere apparatuur wordenweergegeven met gekleurde pictogrammen metanimaties die directe controle bieden via de

  4 | BIS - Overzicht en basispakket V4.0

 • bijbehorende snelmenu's. Bij een alarmmelding zoomthet systeem automatisch in op de locatie op deplattegrond waar het alarm is geactiveerd.

  • Een locatiestructuur biedt toegangspunten voor deplattegrond en de bijbehorende grafischenavigatiefuncties (draaien, zoomen).

  • Met alarmafhankelijk laagbeheer kan extra grafischeinformatie worden weergegeven in bepaalde situaties,bijv. vluchtroutes bij brandalarm.

  AlarmbeheerpakketDit pakket breidt de standaard alarmafhandeling vanuw BIS systeem met een aantal extra functies uit:Met meldingsdistributie kunnen escalatiescenario'sworden gedefinieerd die automatisch wordengeactiveerd als een gebruiker of gebruikersgroep nietbinnen een bepaalde tijd een alarmmelding bevestigt.BIS stuurt de boodschap dan automatisch door naarde volgende geautoriseerde gebruikersgroep.Met de timerfunctie kunnen tijdschema's wordeningesteld. Deze kunnen worden gebruikt omautomatische besturingsopdrachten uit te voeren,bijvoorbeeld het neerlaten van een slagboom om 20:00uur, of voor tijdafhankelijke doorzending vanalarmmeldingen, bijv. in tijdsperiode 1 een meldingtonen aan gebruikersgroep 1 en later aan groep 2.

  Met de functie voor gebruikersalarm kan een gebruikerhandmatig een alarm activeren vanuit delocatiestructuur, bijvoorbeeld wanneer hij telefonischop de hoogte wordt gebracht van een gevaarlijkesituatie. Deze handmatige alarmen worden op dezelfdemanier verwerkt als alarmen van een detector, watbetekent dat toegewezen documenten wordengetoond en dat alle stappen die worden genomen inhet gebeurtenissenlogboek worden opgenomen.Met de applicatiestarter kunnen toepassingen zonderBIS worden opgeroepen door het systeem, op basisvan vooraf gedefinieerde voorwaarden, bijv. alarmen oftimers. Een specifieke toepassing hiervan isbijvoorbeeld het maken van een automatische,geplande back-up van het systeem.

  Installatie/configuratie

  Building Integration System in cijfers

  Adressen,detectoren,bedieningselementen, camera's etc. dieper BIS serverkunnen wordenverwerkt

  200,000

  max. aantalstatussen

  Onbegrensd

  aantalgebeurtenissen perseconde

  500 (continu, met hogere pieken mogelijk)

  Maximaal aantalnetwerkprinters inhet geïntegreerdenetwerk

  niet beperkt door BIS

  Meegeleverde onderdelen

  Bij een bestelling van Installatiemedia in doos bevat dedoos:

  Aantal Componenten

  1 BIS installatiemedium met software eninstallatiehandleidingen in PDF-formaat

  1 Handleiding voor snelle installatie (gedrukt)

  Bij de downloadversie (versie 4.0 en hoger) maakt deonline documentatie deel uit van de download.

  Software Maintenance Agreement (SMA)De SMA is een betaalbare manier om te profiteren vantechnische verbeteringen in de software.Met elke SMA die u koopt, beschikt u over het recht opgratis upgrades voor de betreffende softwarefuncties,evenals hotfixes en technische ondersteuning, voor deperiode van één jaar vanaf de aankoopdatum.Voor consumenten die producten voor het eerstkopen, wordt automatisch een SMA voor een jaartoegevoegd voor elk gekocht product.

  Technische specificaties

  Minimale technische vereisten voor een aanmeld- ofverbindingsserver

  Processor - 3 GHz CPU Dual Core of hoger

  4 GB RAM

  80 GB vrije schijfruimte

  100 Mbit netwerkkaart (PCI)

  USB-poort (bij gebruik van een USB-installatiemedium)

  Grafische kaart met 1280 x 1024, 32.000 kleuren en 256 MB RAM

  Windows Server 2008 R2,of Windows 7 (32/64-bits, maar niet de edities Home of Starter),

  5 | BIS - Overzicht en basispakket V4.0

 • - Microsoft Internet Explorer 9 of 10

  - Toetsenbord, muis

  Technische wijzigingen voorbehouden.

  Minimale technische vereisten voor eenclientcomputer

  Processor - 3 GHz CPU Dual Core

  4 GB RAM

  20 GB vrije schijfruimte

  100 Mbit Ethernet-netwerkkaart

  Grafische kaart met 1280 x 1024, 32.000 kleuren en 256 MB RAM(niet gedeeld)

  Windows 7 (32-/64-bits)

  Microsoft Internet Explorer 9 of 10

  Toetsenbord, muis

  Technische wijzigingen voorbehouden.

  BestelinformatieBIS is beschikbaar in de volgende talen:

  • DE = Duits• EN = Engels• ES = Spaans• FR = Frans• HU = Hongaars• NL = Nederlands• PT = Portugees• RU = Russisch• ZH-TW = Traditioneel Chinees• ZH-CN = Vereenvoudigd Chinees

  U hebt altijd een BIS basislicentie in een van dezetalen nodig voor het opzetten van een nieuw systeemOpmerking: voor versie 3.0 en lager is een BISbasispakket in een van deze talen altijd vereist bij hetopzetten van een nieuw systeem.

  Bestelinformatie

  BIS 4.0 - Installatiemedia in doosAlleen geldig voor BIS V 4.0 en hoger.De doos bevat het installatiemedium voor alle talen ende Handleiding voor snelle installatieOpdrachtnummer BIS-GEN-B40BOX

  BIS 4.0 basislicentieAlleen geldig voor BIS V 4.0 en hoger.Basislicentie voor Building Integration System (BIS)zelf.Opdrachtnummer BIS-BGEN-B40

  BIS Upgrade van versie 3.0 naar 4.xLicentie voor een upgrade van de genoemde versies.Opdrachtnummer BIS-BUPG-30TO40

  BIS Upgrade van versie 2.x naar 4.xLicentie voor een upgrade van de genoemde versies.Opdrachtnummer BIS-BUPG-2XTO40

  BIS - alarmbeheerpakketAlleen geldig voor BIS V 4.0 en hoger.Licentiebundel met distributie van meldingen, timer,gebruikersalarm en applicatiestarter.Opdrachtnummer BIS-FGEN-AMPK40

  BIS - extra client voor 1 gebruikerAlleen geldig voor BIS V 4.0 en hoger.Licentie voor één extra gelijktijdige gebruiker.Opdrachtnummer BIS-XGEN-1CLI40

  BIS - 1 extra divisieAlleen geldig voor BIS V 4.0 en hoger.Licentie voor de toevoeging van een autonomeopgegeven partij (ook wel "divisie" genoemd) aan uwinstallatie van BIS.Opdrachtnummer BIS-XGEN-1DIV40

  BIS - Multi-Server Connect per serverAlleen geldig voor BIS V 4.0 en hoger.Licentie voor één extra BIS aanmeldserver binnen deBIS installatieOpdrachtnummer BIS-FGEN-MSRV40

  BIS-BVMS connectiviteitAlleen geldig voor BIS V 4.0 en hoger.Licentie voor de verbinding tussen één BIS en éénBVMS installatieOpdrachtnummer BIS-FGEN-BVMS40

  BIS Compact basispakketAlleen geldig voor BIS V 4.0 en hoger.Complete software voor een eenvoudige en voordeligeeerste stap in de wereld van Building IntegrationSystems. BIS Compact is een uitbreiding voor kleinetot middelgrote brand- of inbraakdetectiesystemenmet CAD-afbeeldingen en professioneel alarmbeheer.Opdrachtnummer BIS-BCMP-BAS40

  BIS Compact upgrade naar de volledige versieAlleen geldig voor BIS V 4.0 en hoger.Licentie voor een upgrade naar de volledige versie vande BIS softwareOpdrachtnummer BIS-FCMP-GEN40

  BIS Compact video-uitbreidingAlleen geldig voor BIS V 4.0 en hoger.Uitbreiding naar BIS Compact met veelzijdigevideofuncties voor alarmgestuurde of continuebewaking en opnames.Opdrachtnummer BIS-FCMP-VIE40

  ACE - interface (API) voor hoofdgegevensAlleen geldig voor BIS V 4.0 en hoger.Licentie voor het toevoegen van de API (ApplicationProgramming Interface) voor hoofdgegevens aan deBIS ACEOpdrachtnummer BIS-FACE-API40

  6 | BIS - Overzicht en basispakket V4.0

 • SMA - BIS 4.0 basislicentieAlleen geldig voor BIS V 4.0 en hoger.De Software Maintenance Agreement voor hetgenoemde BIS productOpdrachtnummer BIS-SMA-BAS

  SMA - BIS - alarmbeheerpakketAlleen geldig voor BIS V 4.0 en hoger.De Software Maintenance Agreement voor hetgenoemde BIS productOpdrachtnummer BIS-SMA-AMPK

  SMA - BIS - extra client voor 1 extra gebruikerAlleen geldig voor BIS V 4.0 en hoger.De Software Maintenance Agreement voor hetgenoemde BIS productOpdrachtnummer BIS-SMA-1CLI

  SMA - BIS - 1 extra divisieAlleen geldig voor BIS V 4.0 en hoger.De Software Maintenance Agreement voor hetgenoemde BIS productOpdrachtnummer BIS-SMA-1DIV

  SMA - BIS - Multi-Server ConnectAlleen geldig voor BIS V 4.0 en hoger.De Software Maintenance Agreement voor hetgenoemde BIS productOpdrachtnummer BIS-SMA-MSRV

  SMA - BIS-BVMS connectiviteitAlleen geldig voor BIS V 4.0 en hoger.De Software Maintenance Agreement voor hetgenoemde BIS productOpdrachtnummer BIS-SMA-BVMS

  SAM - BIS Compact basispakketAlleen geldig voor BIS V 4.0 en hoger.De Software Maintenance Agreement voor hetgenoemde BIS productOpdrachtnummer BIS-SMA-CMPBAS

  SMA - BIS Compact video-uitbreidingAlleen geldig voor BIS V 4.0 en hoger.De Software Maintenance Agreement voor hetgenoemde BIS productOpdrachtnummer BIS-SMA-CMPVIE

  7 | BIS - Overzicht en basispakket V4.0

  Vertegenwoordigd door:

  Nederland: België: Bosch Security Systems B.V.Postbus 800025617 BA EindhovenTelefoon: +31 40 2577 200Fax: +31 40 2577 [email protected]

  Bosch Security Systems NV/SATorkonjestraat 21F8510 Kortrijk-MarkeTelefoon: +32 56 20 02 40Fax: +32 56 20 26 [email protected]

  © Bosch Security Systems B.V. 2014 | Wijzigingen voorbehouden15331292939 | nl, V3, 25. Jun 2014