Bijlage volkskrant 28 mei - Hotspots langs de IJssel

Click here to load reader

 • date post

  19-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Bijlage in de Volkskrant van 28 mei 2013 waarin Zwolle, Salland, IJsseldelta en het Vechtdal laten zien wat zij in huis hebben.

Transcript of Bijlage volkskrant 28 mei - Hotspots langs de IJssel

 • Commercile bijlage Dinsdag 28 mei 2013

  Culturele & culinaire toppers

  ERVAAR DE HANZESTEDEN LANGS DE IJSSEL

  De roemrijke geschiedenis van het Middeleeuwse Hanzeverbond heeft znsporen ruimschoots achtergelaten ende steden omgetoverd tot uitermateaantrekkelijke verblijfplaatsen. ElkeHanzestad heeft zijn eigen authentiekesfeer en charme. Kom cultuur snuiven,shoppen of lekker een hapje eten in eenhistorisch decor.

  ZWOLLE: DYNAMISCHE HANZE-STAD VOL CULTURELE PARELS

  Overal zijn sporen van een rijk verle-den terug te vinden, met een promi-nente rol voor kunst en cultuur.Waanders In de Broeren opent haardeuren. De uit 1466 stammende kerkis omgebouwd tot een mutlifunctioneleboekhandel. Ook Museum de Fundatie(her)opent na een spectaculaire ver-bouwing. Twee regelrechte toppers.

  SALLAND: CULINAIR FIETSLAND

  Zoveel diversiteit aan landschappen bin-nen fietsbereik: langs de rivier de IJssel,tussentijds oversteken via pontjes enfietsveren en genieten van de prachtigeuiterwaarden en vergezichten. Sallandis ideaal om per fiets te verkennen vanwege de culinaire hoogstandjes en de gezellige inwoners, zowel in de stad Deventer als in de Sallandse dorpen.

  IJSSELDELTA: NEDERLAND IN HET KLEIN

  Historische steden en waterwegen,unieke polders, dat is wat de IJsseldeltabiedt. Het gebied wordt omringd door de Hanzesteden Zwolle, Kampen en Hasselt, de tapijtstad Genemuiden enwatersportparadijs Zwartsluis. In hetmidden ligt het Nationaal LandschapIJsseldelta met daarin Mastenbroek, de oudste polder van Nederland.

  P

  edro

  Slu

  iter

  HOTSPOTS LANGS DE IJSSEL

 • 2 / Verborgen hotspots langs de IJssel

  ARTCLOUDHet OOG, of de Wolk, dat is hoe Museum de Fundatie zelf de ellipsvormige opbouw op het daknoemt. Maar nu al circuleren er tal van andere bijnamen: het ei, de ufo, de zeppelin of hetruimteschip. Prinses Beatrix heropent op 31 meihet uitgebreide Museum de Fundatie in Zwolle.

  De uitbreiding van het museum biedtplaats aan twee tentoonstellingszalenmet een gezamenlijk oppervlak vanbijna duizend vierkante meter. Eengroot ovaal raam geeft uitzicht op dehistorische binnenstad. Ter gelegenheidvan de opening zijn er drie exposities:hedendaagse fotografie van Pieter Hen-ket, Duitse avant-gardekunst uit hetbegin van de 20ste eeuw en een nieuweserie schilderijen van Jeroen Krabb.Een selectie topwerken uit de eigen col-lectie wordt gepresenteerd onder detitel Van Turner tot Appel.

  Spectaculair ovaalIk kijk er met trots naar. Het is mis-schien wel n van de meest extravertegebouwen van Europa, zegt museumdi-recteur Ralph Keuning. Het museumwas met zijn tentoonstellingspro-gramma al veelzijdig, maar nu is het ge-bouw zelf ook een belevenis geworden.Net als de collecties en tentoonstellin-

  gen een confrontatie van oud en nieuw.De opbouw is beplakt met 55.000 wit-blauwe tegeltjes in een amorfe struc-tuur. Het zorgt voor een diffuus spelvan licht en kleur. Het ovaal gaat eenspel spelen met de lucht en zal zelfs lij-ken op te stijgen. Ik denk dat de huidigebijnaam snel zal veranderen van HetOOG in De WOLK.

  Van binnen is het nieuwe museum vol-gens Keuning te vergelijken met hetGuggenheim in Bilbao. Vanuit een spec-taculair atrium dat de hele hoogte vanhet gebouw vult (bijna 25 meter) zijnalle zalen te bereiken. Via het oude19de-eeuwse pand stijgt de bezoeker opnaar de 21ste-eeuwse wolk. De recht-hoekige zalen en kabinetten maken danplaats voor twee grote ovale zalen.Ovale ruimtes zijn voor musea bijzon-der. Nergens zijn er rechte wanden waarje iets aan op kunt hangen. Dit is buiten-gewoon spectaculair en vraagt om on-conventionele tentoonstellings-concepten. We verheugen ons erop.

  Pieter Henket: menselijke emotieFotograaf Pieter Henket wijdt Het OOGin. Hij vertrok een aantal jaren geledenals 19-jarige naar New York en verwierfwereldfaam met zijn foto voor de covervan het debuutalbum van Lady Gaga. In-middels is hij een veelgevraagd foto-graaf met werk in Harpers Bazaar,Esquire en Vogue. In De Fundatie krijgthij zijn eerste solotentoonstelling, nadatafzonderlijke werken eerder werden ge-toond in het Metropolitan Museum inNew York. Wij hebben het geluk dat Pie-ter de zoon is van onze architect en hetfantastisch vond om juist in Zwolle zijnmuseale wereldpremire te vieren, zegtKeuning. Henket wordt wel vergelekenmet de jonge Anton Corbijn. Niet zozeervanwege overeenkomsten in de fotogra-fie, als wel omdat beiden in staat zijneen levensgevoel van een tijd te pakken.Daar waar Anton Corbijn dat deed in dejaren 80 en 90, vangt Henket de glitteren de glamour van de celebrities van nu.Henket regisseert en ensceneert en ge-bruikt naast fotografie ook film. Dit laat-ste is in De Fundatie te zien in een grotevideo-installatie, getiteld The Wait, eenvervolg op de fotos van zijn Interroga-tion Project, een serie fotos waarvoorhij bekende acteurs en actrices voor zijncamera haalde en hen zogenaamd be-schuldigde van een misdaad die ze niethadden begaan. De verschillende reac-ties op de beschuldiging werden eenstaalkaart van menselijke emotie.

  Dans op de vulkaanDe tentoonstelling Dans op de vulkaan,met Duitse kunst uit de tijd van de Re-publiek van Weimar, kwam tot stand insamenwerking met de Akademie derKnste in Berlijn. Dans op de vulkaanbelicht de turbulente periode tussen detwee wereldoorlogen in Duitsland, diegekenmerkt wordt door grote culturelebloei, balancerend tussen strijd en ver-val enerzijds en grote dromen ander-zijds. De Republiek van Weimar,gemar-keerd door het einde van de Eerste We-reldoorlog in 1918 en de machtsover-name door Adolf Hitler in 1933, kentdaarom twee gezichten. De tentoonstel-ling in De Fundatie laat zien hoe Duitsekunstenaars deze merkwaardige janus-kop verbeeldden en becommentarieer-den. Dans op de vulkaan omvat werkvan meer dan dertig kunstenaars, onderwie Kthe Kollwitz, Otto Dix, Max Beck-mann, Lovis Corinth, Paul Citroen, Ge-orge Grosz en John Heartfield.

  De 'Wolk' van De Fundatie. Een opmerkelijk opbouw bovenop het bestaande museumgebouw in hartje Zwolle. Foto Pedro Sluiter

  John Heartfield, Die Rationalisierung mar-schiert-Maschinemensch im Eilmarsch, 1926-1927, Kunstsammlung Akademie der Knste,Berlin, The Heartfield Community of HeirsVGBild-Kunst c/o Pictoright Amsterdam 2013

 • Dinsdag 28 mei 2013 / 3

  Kasteel Het Nijenhuist Nijenhuis 10Heino/Wijheaanvullende informatie:www.museumdefundatie.nl

  Krabbs Dum Vivimus VivamusDe derde openingstentoonstelling betrefteen nieuwe serie van 14 schilderijen vanJeroen Krabb, die hij maakte naar aan-leiding van zijn kindertekeningen. Zozijn New York, Berlijn en Amsterdam al-lemaal bijeen hier in Zwolle, zegt Keu-ning. De serie van Krabb heet DumVivimus Vivamus, oftewel: Laat onsleven zolang we leven, met andere woor-den: maak iets van je leven en genietervan. Dit was de spreuk die hij van zijnouders meekreeg en dieonder zijn ge-boorteaankondiging staat. Krabb combi-neerde in zijn nieuwe werk deongebreidelde fantasie van toen met devolwassen visie van nu en ontdekte hoedat kleine jongetje nog altijd meekijktmet de schilder van nu. Op de schilde-rijen figureren zijn vrouw Herma, zijnouders, zijn broer Tim, de hond Kazan eneen Chagall-vis. De doeken vertellen opcaleidoscopische wijze het verhaal vaneen onvermijdelijk kunstenaarschap.

  Van Turner tot AppelDe eigen collectie van De Fundatie kentvele grote namen uit meer dan vier eeu-wen kunstgeschiedenis. Begin 2010 washet museum wereldnieuws met de ont-dekking in de eigen collectie van hetschilderij De molen Le blute-fin vanVincent van Gogh. Onder de titel VanTurner tot Appel is een presentatie vantopstukken uit de eigen collectie samen-gesteld, met werken van schilders alsWilliam Turner, Charles-Franois Dau-bigny, Isaac Israls, Piet Mondriaan,Francis Picabia, Franz Marc, ConstantPermeke en Karel Appel. Uit de beeld-houwkunstcollectie is werk te zien vanonder meer Edgar Degas, Alexander Ar-chipenko, John Rdecker, Ossip Zad-kine, Marino Marini en Lynn Chadwick.Recente aanwinsten van De Fundatiezijn Devant la maison au toit jaune vanMarc Chagall en Tafel voor de Riddersvan de Wanhoop (VERZET) van JanFabre.

  Op nog geen 15 kilometer van Zwolle ligt het Kasteel Het Nijenhuis.Het kasteel is de tweede locatie van De Fundatie en toont delen van decollectie en wisselexposities in een volstrekt andere en sfeervolle set-ting. Vorig voorjaar werd de nieuwe beeldentuin van het kasteel ge-opend. De beeldencollectie van Museum de Fundatie en de ProvincieOverijssel werd hiervoor uitgebreid met een genereuze bruikleen vanruim 40 werken uit de collectie van Beelden aan Zee in Scheveningen.In deze door Theo en Lida Scholten bijeengebrachte collectie staat hetmensbeeld centraal. In de beeldentuin is werk te zien van beeldhouwersals Andreu Alfaro, Karel Appel, Kenneth Armitage, Frode Bolhuis, JanBronner, Pino Castagna, Tom Claassen, Eugne Dodeigne, Pjotr Mller,Mario Negri, Charlotte van Pallandt, Han Wezelaar en de Zhou Brothers.Echte blikvangers zijn de metershoge beelden van Heringa/Van Kals-beek, Ronald A. Westerhuis en David Bade, die werden aangekocht in sa-menwerking met Mojo Concerts. Het Nijenhuis, tussen de Sallandsedorpen Heino en Wijhe, heeft met Hannema's een uitstekend museum-caf en de honderd witte zwerfstoeltjes maken de beeldentuin boven-dien de plek voor een zomerse picknick.

  Jeroen Krabb, Chagall-vis - 1955, 2011-2012, gemengde techniek, 189 x 147 cm

  Franz Marc, De schepping van de paarden,1913, gouache en aquarel op papier,CollectieMuseum de Fundatie Zwolle Heino-Wijhe

  KASTEEL HET NIJENHUISEN DE BEELDENTUIN

  Pieter Henket, Pierre Hotel, New York City, 2007, courtesy Flatland Gallery Amsterdam-Paris

  William Turner, Impressie van lucht en water, ca 1840, olieverf op doek, collectie Museum de Fundatie Zwolle Heino-Wijhe

  Vincent van Gogh, De molen 'Le blute-fin',1886, olieverf op doek, collectie Museum de Fundatie Zwolle Heino