Bhavnagar 14-05-2012

download Bhavnagar 14-05-2012

of 14

 • date post

  17-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  225
 • download

  2

Embed Size (px)

description

MkV¤ ÔÞÂõíkykuÚke çkLkíkku MkV¤ Mk{ks rþûký Lk{úíkk ykÃku, yr¼{kLk Lknª yk MMktfÕÃk ÷÷uðkÞk (yusLMkeÍ) Lkðe rËÕne, íkk. 13 5 økkizkLke rrxÃÃkýeþuíkkLk ççkkEçk÷Lkku WWÃkËuþ yykÃku ííkuðe AAu :: ÞÞuËe MkkurLkÞk-ffkUøkúuMkLke ««þtMkk CMYK fkuýu þþwt ffÌkwt ?? rLkÞ{ku ½zku yLku Vku÷ku fhku yksLke ÃkqŠík (yusLMkeÍ) [tÿÃkwh, íkk. 13 y{ËkðkË, ðzkuËhk, Mkwhík, hksfkux, ¼kðLkøkh yLku ¼wsÚke «rMkØ Úkíkwt ËirLkf Ãkus

Transcript of Bhavnagar 14-05-2012

 • CMYK

  * * * *

  y{kk, zkuhk, Mkwhk, hksfkux, kLkkh yLku wske rMk kkwt irLkf

  rkxLk{kt {teLke yMkhkekhkeku khk yke hkkt Au

  y{kkke Lke yktkhhkxe^kEx Y ku 11 rLkkLk kkkkt khkeukzeykuLkwt Lkwk ktke kwt nu fkUkuMk{ktke rxrfx {ue nkukku kkkuzuxk qe yku1h 14Website:www.sandesh.com 2

  r.Mkt. 2068, ik -9 Mkku{kh, 14 {u, 2012 Mktof ktke: M. e [e{LkkE yuMk. kxu ktke: VkkwLkkE [e{LkkE kxu yk]rk : kLkkh REG NO. BVH0280/2012-2014/31-12-2014/RNI REG No.71460/98 Estd : 1923 `3-00 kkLkkt :14+4

  IPL UPDATEhrkhLkwt krhk{

  yksLke{u[

  kUkkuh r. {wtkE 4-00 fkfu[ukkE r. fkufkkk 8-00 fkfu

  ynuk MkkuxoTMk kkLku

  kqu MMkk{u hhksMkkLkLkku 445 hhLkurs

  yksLkekqk

  rLk{ku zku yLku Vkukufhku

  MkV kykukekLkkku MkVMk{ksrk Lk{kkykku, yr{kLkLkn

  15 sswkE kAe{urzf{kt u LLkn

  5kus

  (yusLMke) Lke rne, kk. 13

  MktMkLkkt k{ MkkLke MkkX{e kokktX rLkr{kuyksu MktMkLkkt ktLku k]nLkk Mkkuyu ruk Mkk{ktnkshe ykke nke. hkxkek Mkkku Y kukt ykruk Mkk{kt MktMkLke ykh MkweLke MkVhLkktrr kkMkkt kh [[ko fhk{kt yke nke, WkhktkMkktMkkuyu MktMkLke krh{k, krkkk yLkuMkkuokkLku e hkkLkk Mktfk k eknkk.

  MkkMktkuyu MMktMkLke krh{k kLkku MMktfk eku60LLkkeeMMkkttMMkk

  khk rktrk {kxuMktfkk Au. MkkrLkfMktMkkykuLke [qtxerLkkk nkue uEyu.[qtxe yu fkuE kkufktkLkku kkku Au.hufLkwt MkL{kLkfhk{kt yku kkukufktk {skqkkLku. huf kuk{kt{rnkykuLke kkekhee uEyu.

  -rkk kkrx,hkxkrk

  yk MMktfk ukkMktMkLke krh{k, krkkk yLku MkkuokkLkee.MktMkLku kk kkLkwt {nLkwt MkkLkkLkkwt kkk kufkktrkf {qku yLku rMkktkkuLku{skqk kLkkk. MktMkLkkt {k{ke kufku khVLkk MkhfkhLkkWkhkr{kt ]r fhe. MktMkLkkt fkoLku Mk{kk kwt.

  ywkt tt k 13 h

  ywkt tt k 13 h

  tzLk : rkxLkLkkt Vur{e rrxh rk {kxu ko2014ke y{{kt ykLkkhk Lkk rLk{kuytkkok Ew (qhkuke kt[) knkhLkk ukuLkkLkkkrhfku ykk rkLkk RLkfkh Mkk{u ykefhe fu Lkn.

  yku Mkkkkh MkqkkuLkk skk {kuVur{e rrxh rkLkk RLkfkh Mkk{u fkuxo{ktykeLkku yrfkh qh fhkLkk rLkoLkkuyk rkrx fhkkkykuLkk kku-fhkuzkukkWLz k[kkLkku yLku rxwLkkuLku w ktehfuMkku {kxu w Mk{ ykkkLkku Au. yk LkwtrLktk rkxLk MkhfkhLkk kR{ yuLz fkuxoTMkrk{kt kk{kt ykwt Au su rk wkhunuh fhkwt nkwt.

  kR{ yuLz fkuxoTMk rk 2014{kt rkrxMktMkLke yLku kne krhkhLke {tsqhe kky{e kLkkLke khk Au. rkrx Rr{kuLkkLk zur{Lk keLku kukk fhe nke fu EwknkhLkk ukuLkk Lkkkrhfkuyu r{ktrkxLkLkk Vur{e rrxh rkLkk RLkfkh Mkk{ufkuxo{kt yke fhkLkk ku LkuMkhke yukfhkLkwt hnuu. ykk, te uk fu{kLkyrfkhLkk ykkh kh yke kR fu.

  y{u fkuRLku rkxLkLkk rrxh rk

  rkxLkLkkt Vur{e rrxh rkLkkRLkfkh Mkk{u yke Lkn kE fu

  (yusLMke) Lke rne/kUkwhw, kk. 13

  fkoxf{kt kMkf ksk{ktkkMke [h{Mke{kyu knkU[e kE Au.{kELkk fkiktz{kt MktzkueLku kku{wkLkk AkuzkLke Vhs kzLkkh ke.yuMk. uewhkkyu yksu ku{Lkk Wkhke-fkhe MkkLkt kkizkLku kkkuh kkkktMkkurLkk kkte yLku fkUkuMkLke hkqh tMkkfhe nke. hk{kt kkLkwt rksLk rLkrknkukLke ke kLkue yxfku [u{wkLk kkizk kk{w LkerkLk kzfheyLku xku[Lkk Lkukkyku Mkkku [[ko fhk {kxurne kuze kk Au.

  fkoxf ksk{kt kkMke kkkT : ueyu MkkLkt kkizkLku kkkuh yLku ukkLk kkkMkkurLkk-ffkUkuMkLke tMkkuewhkkyu fkUkuMk yk MkkurLkk kkte yLku fkUkuMkLke ku{Lkk sue Mk{MkLkku Mkk{Lkku fhkkt LkukkykuLkuxufku ykkk k tMkk fhkkt ksk kkusLkf Mkrk{kt {wfkE kku nkku. ku{u fkwt nkwt fu ku{uLkkUwt Au fu fkUkuMkLkk fkuE yke Lkukk kh k[khLkk ykkukku kk Au khu kk{w MkkurLkk kkteyLku ku{Lkku kk yuf kE kuLku xufku ykku Au. kuyku yufkeLke { fheLku Mk{MkykuLkku Wfu ku Au.

  kkizkLke rrxke ukkLk kkEkLkku WWku yykku kue AAu :: ueMkkLkt kkizkLke yuf rxkeLkk skk{kt uewhkkyu kUkwhw{kt skwt nkwt fu {wkLkLke rxkeukkLk kkEkLkku Wku ykku kue Au. kkizkyu yuf fko{{kt fkwt nkwt fu kLk-[zkku fko kkkkLk ku{Lkkt kkk kuE Lkku kue ykukk fkuE hksfkheyu kkLk kkMkuke hke uEyu Lkn.w{kt uewhkkyu skwt nkwt fu kkizkyu A {rnLkk{kt {wkLkkLke whe ke fhkLkwt [Lk kqhwtLkn fheLku ku{Lke Mkkku kku fkuo Au. kk kuo swkE{kt kuhfku {kELkk fkiktz{kt ku{Lku kurkkXuhkkt kufkwkLkk ynuk kk uewhkkyu {wkLkk Akuzwt kzwt nkwt, ufu A {rnLkk kkVheke Mkkk kh kkAk Vhk ku{u ku{Lkk ytk rkMkw yuk kkizkLku {wkLkkLke whMke MkkUke nke.

  kkizk rrne{kt ksknkEf{kLzLku {{kqkkqo {wkLk uewhkkyu ku{LkeMkk{u kku kkufkko kk fkoxfLkk{wkLk MkkLkt kkizkyu yksu rne{ktksk {kuze{tz Mkkku E{soLMke kuXfkuS nke. kkizkyu rne{kt skwt nkwtfu ku{Lku fkuE hkSLkk{kt {kt Lkke yLkuxqtf Mk{{kt yk Mk{MkLkku Wfu ku.ku{u {kk ykkhku{kt s ktwt Au fu 7kkuLk yLku 15 khkMkkuyuuewhkkLku ku{Lkkt hkSLkk{kt ykke ektAu, ku{Lku hkSLkk{kt {u khkk s kuyk Mkto{kt fkuE rxke fhu.

  ksk nnt{uk ueLke MMkkku ss AAu uewhkkLku ktk kkzk yLkukk{kt kku yxfkkLkkkMkLkk kkYku kskLkkfkoxf yuf{u yksu skwtnkwt fu kk nt{uktuewhkkLke Mkkku hkku AuyLku yk fxkufxe{kt ku{LkeMkkku s hnuu. hk yuf{Lkk{w fu. yuMk. Ehkkyuskwt nkwt fu {kk ku s Lknkk k Mkkhk yLku hkkMk{{kt ku{Lke Mkkku hkku Au.

  fkuu wt ffkwt ??khku kufktk{kt Mkkk ykMkke hke Au. kufktkLkk {kkouMkkk ykuMkh hnukLku eur{kt khkLke rkXk eAu. ykke MktMku u Mk{kQk ku k {nLkk {wkkh hkxe Mkt{rk {ue{nLke qr{fk se Au.

  - {Lk{kunLkMkn, zkkLk60 kkuo{kt Mkk{krsf, hksfe-ykkf r[tkLk{kt kkLkeyMkh MktMk kh Mk skE Au.kk-rkkLke ek kqxe nkuyLku yke MktMk yuf kE nkukuk k Mktkku ykk Au.

  - Mkwk{k Mhks, ksk

  k uku{kt kufktk rLkV hkwtAu, khtkw rkhek r[khkhk

  {kxu Mkrnwkk yLku ykhLkkuk yu khk{kt kufktkLkeMkVkkLkwt {w fkh Au.

  - kf] yzke, ksk

  MktMkLke fkokne{kt yhkuQku Lk kk kue Mkw[khw MkkkLkkkLke sYh Au, sukeMk{MkLkku Wfu yke fu.

  - {whS, LkkkkLk

  yk{yk{e kufktkLkku yk{k AuyLku yk s MktMk kufktkLkeMkkike {kuxe kkfkk Au.

  - MkkurLkk kkte, yk, wkeyuu{kt kheke yLku kuhkuskkheMkkike {kuxe Mk{Mk Au, khekkufkuLku ykk kk Mkkku {eMktfk uku uEyu.

  ywkt tt k 13 h

  ykw, kk. 13

  kknfkuLku ftkk Mkuk ykkk kLkkRrsrhkLke xurfku{ huwuxheykukkurhxeyu khke yuhxu yLku yL kftkLkeyku kh fw 73 k zkuhLkku tzVxfkku o Au. LkkRrsrhk fkuBwrLkfuLMkfr{LkLkk kk YkuLk {wykufkyu skwtnkwt fu [kh ftkLkeykuLkk fkuLke kwkk

  LkkRrsrhkyu yuhxuyLku yL k

  ftkLkeykuLku tz Vxfkkuo

  ywkt tt k 13 h

  (yusLMke) [tkwh, kk. 13

  xk[kh rhwLkk Mktko{ktMk{kLk r[khkhk hkkk sLkhe. fu. MknLkwt y{u ~fhe zkkukerLk]k kk kAe xe{ yk{kt

  Mkkk fhewt ku{ Mkk{krsf fkofhyk nkhuyu skwt nkwt. nkhuyuskwt nkwt fu rLk]k kk kAesLkh e. fu. Mkn u y{khe

  sLkh MknLku xe{ yk{kt uzkkLkwt yk{tk

  ywkt tt k 13 h

  ueyu fkUkuMkLke kfzeyu kskLku Vxfkkuo

  ywkt tt k 13 h

  ND-20120513-P01-BVN.qxd 13/05/2012 23:43 Page 1

 • r{eh kwrkLk Vhe yufkh hrkLkk urMkzuLx

  kLk Au. 59 koLke Lkk kwrkLkuhrkLkk ktkh kh s{ku nkk {qfeLkuu{eLk kku kuuk kf{ku koMk{kht{kt {w khefuLkk kk knfko. Mkk{u kuXuk 2000 suxk{nkLkwkkuyu yk ~Lku kkeykukeke ewt. khkkh yu s Mk{uu{eLkLke [e k ekkuLke knkh{kuMfkuLke uheyku{kt, fkVu{kt, kkh{ktuk rhkLMk knuheLku hrLkku kwrkLkrhkue ukku fhe hkk nkk. hrkLkkLkk huk {wu {kk kkt[ s r{rLkxLkk[Lk{kt fkwt: hrkLke kufkne,ktkhe yrfkhku yLku MktkkkLku{skqk kLkkk ykku yuf kEyuu.

  kr{eh kwrkLku Auk yuf kfkkehrk kh kMkLk fwO Au, khtkw {kuxk{kt{kuxwt rMkux yu Au fu hrkLkkt urMkzuLxLkkkLke wzr{k kt Au kuLke hrLkkuLku skh Lkke. fkuE fnu Au kuyku yuf{kuLkuMxe{kt Awkkuk Au kku fkuE fnu Auku{Lku u{rLk{kt hkk{kt ykk Au.kwrkLkLku ku Mf kwkeyku Au. ykkwkeyku fue uk Au kuLke fkuELku khLkke. kuyku fkuLku khe Au yLku khe sAu fu fu{ ku ytku rhkuekMke ynukkuAu. kr{eh kwrkLkLke yuf kwke {krhkkwrkLkLkku sL{ 1985{kt kku nkku.keS kwke ufkkurhLkk kwrkLkLkku sL{1986{kt kku nkku, khtkw ku{Lke[kuMk kMkehku Wk Lkke. yk ktLkuefheyku k u{kt Mku Au kuLke kfkuELku kh Lkke. kwrkLkLke ykefheykuyu yks Mkwe fkuELku kELxhq ykku Lkke. kwrkLkLkk rMkuxVur{e kEV ytku {kk kkuMkeMk s[ku Au. fkuE [kuMk {krnke fkuELkeukkMku Lkke.

  kr{eh kwrkLk Aukt [kh kokehrkLkk zkkLk nkk. ku ykkW kuykuurMkzuLx nkk. Vhe yuf kh ku{u yu snkuku kwLk: nktMk fkuo Au. hksLkerk{ktykkk knukt kwrkLk hrkLke MkqMkeMktMkk- fuSke{kt MkqMk nkk. fuxkfkkfkhku kwrkLkLke rMkux Vur{e kEVrku k rLkV kMkku fhe[qkt Au. 2008{kt {kuMfkuMfefkuhMkkkuLzuLxLkk kkfkhu kwrkLkrku yuf Mk{k[kh k nkk.ku{kt yuu yu{ wt nkwt fu,kwrkLk ku{Lkkt kLke wzr{kLkuAqxkAuzk ykkk r[khe hkk AuyLku kwrkLk yurLkk fkkkEkLkk{Lke kkuz {uz ykrrBkfrsukk rs{uLMxef ko Mkkku LkfhkLkk Au. yk Akufhe kwrkLkfhkkt yze {hLke Au. ykynuk AkkkLkk ke s rMkuyu ykkh kt kE kwt. yurMkku{kt kwrkLk 24 koLkeyurLkkLkk u{{kt nkukLke kkhrk{kt [[koke nke. yurLkkfkkkEk hrkLke kko{uLxLkeyLku kwrkLkLke kkxeoLke Mk nke.

  fnuk Au fu kr{eh kwrkLku{wkLke [qtxe{kt tkkkLkkurLko fkuo kuLkk kkuzkf s Mk{{ktku{Lkkt kLke wzr{k kufkuLkeLksh{ktke y~ kE kkt nkkt.nk, 2011{kt kkurhMk uMkeLkLke80{e sL{stke ku kuykuyuf fkuLMkxo{kt ukkt nkkt. ku kAe{kuMfkuLkk yuf [[o{kt EMxhLkk knukhku ukkt nkkt. yk kuo EMxhLkkrMkku{kt kuyku Vhe y~ kE kkt.

  ykoLke kk yu nke fu yk ku[qtxeLkk rMku Vhe kr{eh kwrkLkku{Lkkt kLke wzr{k Mkkku {kkLk{kf kh yufMkkku ukkt. kwrkLk{kkLk fheLku {erzk Mk{k skk hkkyLku ku{Lkkt kLke kkA kukhfo fhehkkt nkkt. ske ku kwrkLku ku{Lkkt

  kLkeLkk nkkLku kfzku. kuLke kMkehukE. ket rMkLkkt ykkhku{kt yukMkeh Lke[u yuf kELk k{ktyke : ket A ko kAe Vhe [qtxeyku khu yu uku. 2010{ktwzr{k ku{Lkk kLke Mkkku Auktukk nkk yLku [qtxe ku Vhekkuzekh ukELku kw{ kE kkt. kwrkLkyLku ku{Lkkt kLke kkuoke yk hnu Au,k wzr{k kt hnu Au yu kkhrk{kt fkuE kwt Lkke. kwrkLkLkkkrhkhLke kLkke kkku yuxe kekLkke hkk{kt yku Au fu kwrkLkLke kuefheyku ke s fkuE Lkk{u fkus{ktke nke. fkus{kt ku{Lke Mkkkuke keS rkkLkeykuLku furkkeoykuLku k kh Lknkuuke fu ykktLku wkeyku hrkLkk urMkzuLxLkeefheyku Au. kwrkLkLke {kuxe kwke{krhk nu 27 koLke kE kE Aukhu kfkkurhLkk nu 25 koLke LkeAu. yk ktLku wkeyku VuMkkwfsLkhuLk{kt QAhe nkuk AkktVuMkkwf{kt fu Mkkur LkuxfkMkkExMk kh ktu Lksh ykke Lkke.kwrkLkLke yk ktLku kwkeykuLke k[kLkes kkuzef kMkehku ktf Wk Au. yu

  kMkehku kAe kku yu ktLku Akufheykuyuxe {kuxe kE Au fu yksLkk hrLkkuku{Lku ykue s fu Lkn. yk ytkuhrLk kkfkhku fnu Au: kwrkLkLkkVur{e ytku wt ku fhkkt hrkLkerMkux LkuLk rMkkurhxe ru wtMkh Au. kwrkLkLkk ytkk SLk{ktzkurfwt fhkLkku kMk fhkuu ku yuftfh u{ kk Au. ku ktehkrhk{ku ke fu Au.

  hrkLkk urMkzuLx kwrkLku kksukh{kts kkukkLkk SLk yLk