bhavanagar 18-09-2012

download bhavanagar 18-09-2012

If you can't read please download the document

 • date post

  30-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  0

Embed Size (px)

description

 

Transcript of bhavanagar 18-09-2012

 • (yusLMke) RMk{kkk, kk. 17kkrfMkkLkLkk fhk[e nuh{kt

  200 ko sqLkk e {eLkkhk{trh kkuzk Mkk{u MkLke fkxuo hkufkke nkukLkwt kkrfMkkLkLkk yufyke Mk{k[khkkLkkynuk{kt skk{kt ykwtAu. Mk ktkLke nkEfkxuofhk[e kkuxo xMx(fukexe) yLkuyL skkkhyrfkheykuLku Lkurx suerkskku ykuwt yk {trh Lkrnkkuzk yku ykku Au. fikMk rk{ Lkk{Lke

  kLke yhS kh rkrkykkkkt {weh yk{Lke ykkknuXLke tzkeXu fkxoLkk yrfkheLku{trhLkwt rLkhek fhe kuLkku ynuk

  (yusLMke) {whkE, kk. 17

  kkr{Lkkzw{kt 16 nh fhkuzYrkkLkkt knkh ykukt kuLkkRxfkiktz{kt 50 kufkuLke hkfzfhk{kt yke Au. kkueMk fuLekLk yu{. fu. ykkeheLkk kwkwhkE krLkrLku yk {k{u kuehne Au.

  kuLkkRx fkiktz{kt frkk hkunkukLkk {k{u whkE krLkrkkr{Lkkzw kkueMkLkk [kukzu nkkuLxuz rMx{kt Au. {whkELkkqkkqo fuxh khk effhk{kt ykuk rhkkuxoke 16nh fhkuzLkwt kuLkkRx fkiktzMkk{u ykwt nkwt.yk {k{u ykhMkwe{kt 50kufkuLke hkfzfhk{kt yke Au.whkE krLkrMkrnk yLkufLkuL k k u r x M k

  Vxfkhk{kt yke Au. kkr{ Mkkku Mktkt hkke

  yzkke w s{eLk{kt yku{kwMkkhk kuhfku kufk{ fhk{ktykwt Au. Mkkk ftkLkeyku Mkk{uyk {k{u kkkt ukkt Au yLkuyk fkiktz{kt Mkk{u huf Mkk{ukkkMk Y fhe ukE Au. kLkkeykukhuxhkuyu Mkhfkhe kkuLkekksw{kt s ku{Lke kku Y fhenke. kk{kt ku{u Mkhfkhekku{ktke kuhfku LkLk Yfhe ewt nkwt yLku kuLkkRxkufLku ku{Lke khku{kt E

  (yusLMke) kuRstk, kk. 17

  rkkMk xkkwykuLku ELku [eLk{kt kkLkrhw oLkku kE hkkt Au. Mkku{khu ykoLkkuyu Wk MYk kh fwO nkwt.oLkfkheykuyu kkLkLke kuLkkMkkurLkf yLkufuLkLk MkrnkLke ftkLkeykuLku rLkkLk kLkke nke.

  [eLk kkLkLk w t Mkk ike {kuxw t ukkheMknkuke Au yLku kk kuo ku{Lkku rkkeukkh 345 yks zkuh kh knkUku nkku.kkLkLke {w ftkLkeykuLk u rLkkLkkLkkkkkt ktLku uLkk rkke ukkh khk uLke yMkh kzu. k uLkkMkk urLkfLke k u

  VuxheykuLk u oLkfkheykuyu rLkkLkkLkkkkt ftkLkeyu kuLke fk{kehe kt fheee Au. fuLkLku k kuLke 3 Vuxhe{ktfk{kehe hkufe ee Au. kkLkLkefkhWkkf xkukuxk ftkLke koLkfkheykuLkk hkukLkku kuk kLke nke.oLkfkheykuyu kuRstk Mkrnk fuxktfyL nuhku{kt kuLke fkhkuLku rLkkLk kLkkenke. xkukuxk [eLk{kt {kuxkkku fkhLkwt WkkLkfhu Au. kuRstk{kt ykuk kuLkk yuf ku Y{kh oLkfkheykuyu nw{ku fkuo nkku yLku ku-Y{ kkk fkhkuLku LkwfMkkLk knkU[kzwt nkwt.xkukuxkyu kuLkkt rLkuLk{kt skwt Au fu kuLkefk{kehe Mkk{kL Au.

  [eLkh{kt kkLkLkkt hkskhe r{Lkku Mkk{u{kuxkkku oLk fhk{kt ykkt Au. [eLk{ktykxk {kuxk {k{kt oLkku k ktkkMk{ke kkt Lkke, fkh fu [eLk{kt nuh{ktfhk{kt ykkkt oLkkuu rLktrkk nku Au.[eLku hrkhu oLkfkheykuLku ktrkkLke yke fhe nke, u fu kuLku kuoLkku Wku kLke kkt nkkt.

  [eLk{kt kkLke ftkLkeyku khnw{k, fk{kehe kt fhkE

  kuLkkMkkurLkf,fuLkLk, xkukuxkMkrnkLkeftkLkeykuLkurLkkLk kLkkkE

  kuLkkMkkurLkfLke kuVuxhe yLkufuLkLkLke kVuxheyku{ktfk{kehe kt

  xkukuxkLkefkhku{kt [eLk{ktkkuzVkuz fhk{ktyke

  * * * *

  r.Mkt. 2068, khk Mkw 3 {tkkh, 18 MkxuBkh, 2012 Mktof ktke: M. e [e{LkkE yuMk. kxu ktke: VkkwLkkE [e{LkkE kxu yk]rk : kLkkh REG NO. BVH0280/2012-2014/31-12-2014/RNI REG No.71460/98 Estd : 1923 `` 3-00 kkLkkt :16+12

  Mkhfkhe hkeLke {kok{ktkhku : {w{tkeLke nuhkk 132 MkwrLkkk rrBMku MkuMk MxuLkLke f{kLk Mktke14 16

  y{kk, zkuhk, Mkwhk, hksfkux, kLkkh yLku wske rMk kkwt irLkf

  Website:www.sandesh.comfkUkuMk 10 k LkkufheykuLkwt MksoLkfhu : Mkkk{k {wkLke nuhkk

  y{urhfLk rV{rk : nMkkyVkrLkMkkLk yLku kkrfMkkLk knkU[e

  MkuLMkuMkrLk^xeMkkuLkwt[ktey{u.zkuhwhkukkWLz

  {kfuox ku[18,542.31 78.04

  5,610.00 32.35

  32,450 10

  60,700 100

  54.01 0.29

  70.80 0.35

  87.63 0.48

  yksLkekqk

  kRVkkxoLkhLke kuznurkxkekhukLk Aku?

  heh MkoLkekxe ktLku{ktkke kE yLku...

  hLke Mkks-MkLkuhkuLk fhkkMkek VuLk

  kuMkLk: Lku[h wxekuzx

  hkukufLkku r[Bkh{TLkku Mk RLkfkhze, hktkuMk yLku rhxu{kt FDILkk {wu Mkhfkhu euk rLkoku{kt keAunX Lkn kk : MkwkhkLkkt w kkkt uku

  nkEkExTMkwke{kt hMkkLkufkhu 13Lkkt {kukLkW : Wkh u{kt Auk48 fkf{kt hMke hnukhMkk{kt 13 kufkuLkkt {kuk kkAu, khu yLkuf kufku kqh{ktVMkkk Au. yk{kZ,rVhkukkk, kkhkkktfe yLkukkune{kt yrk khu hMkkLkufkhu sLkSLk yMkMk kRkwt Au.

  {wtkE{kt {Lkek{kfuoxLke kksw{kt ykk{wtkE : rk {wtkE Mkk{Lkek {kfuoxLke kksw{kt yLkukhk {kfuoxLke Mkk{u ykuktkuMxLkkt MkkMxuLk{kt ykk kkenke, su{kt yuf Vkh{uLkLku EknkU[e Au. ku {kLke ykrkzk{kt ytksu Mkktsu 4.30ku ykk kke nke, su{ktkkuzkWLk ykukt Au yLku ku{kt{kuxkkku xkuT hkk{kt ykuAu. kk 10 kuxhxuLfh yLku12 Vkh yuLsLk khk ykkkwkk{kt yke nke. kk kuoyn kksw{kt ykue {Lkek{kfuox{kt ykk kke nke, su{kt300 wfkLkku keLku k kEkE nke.

  rkxLk{kt 13 kokekuhfku hnukkkhkeLku suLke MktzLk : rkxLk{kt 13 kokekuhfku hnukk khkeLku 8{rnLkkLke suLke Mk fhk{ktyke Au yLku Mk kqo kkkk kuLku khk khk {kufeuk{kt yku. 52 keo MkkunLkrkuLk 1999{kt kuhe{ktMktkkELku rkxLk{kt u~ku nkku.

  yuk-5 {kxu 24X7 Wkhk

  fkutkku, kk. 17

  f { t k k h k eykRMkeMke xTuLxe20zofkLkku kht kksR hkku Au. s{kLketfk yLku rBkkuLkk{wfkkk Mkkku s [kukkxTuLxe20 zofkLkkukht ku. xTuLxe20zofk{kt 12 xe{ku[u 20 rMk Mkwe

  [uBkLk kLkk stk uku.k{ k xe-20 zofkLkw t

  yurk{kt ykkusLk fhk{ktykwt Au.

  ykske xe-220 zofkLkwt {kMkk12 xe{ [u 20 rMk Mkwe stk : khk kwkhke yrkLk ykhtu

  yksLkku {wfkkku : etfk r. rBkku Mkktsu 7:30 fkfukhkLku fuxe kf?khkLkku kqk yu{kt Mk{ku fhkku Au, su{ktrzVuLzk [uBkLk $uLz k Au. khkLkekuxk kRLkyk {skqk Au k kh rLkkLkekkukLke Mk{Mk Lkze fu Au. khk 19{eyuyVkrLkMkkLk yLku 23{eyu $uLz Mkk{u h{u.

  Mkkkh wt fnu Au?khk Vurhx Au.Mkkkhu khkLku 6Lkkuk ykku Au. .ykrfk-etfkLku 6.2Lkkuk ykkk{kt ykku Au.

  ykkWLkk [uBkLk : 2007 khk, 2009 kkrfMkkLk, 2010 $uLz

  (yusLMke) Lke rne, kk.17

  fuL Mkhfkh nu 2012{ktLkwt {uLx nukfuh rk kkLkekikhe{kt Au. MktMkLkk rkwMkk{kt yk rk hsq fhk{ktyku. yk rk{kt fuxef{nkqo ukkE fhk{ktyke Au. ykLkk kkYkuyk{nkLkk kMkLku nu kwLkkkhefu kk{kt yku Lkn.fuLe ykhku {tkk khkyk{nkLkk kMkLkk f]LkukwLkk khefu ku Lkn.

  nk{kt yk{nkLkk kMkLkuRLzLk rkLk fkuzLke f{ 309nuX kwLkku kk{kt yku Au yLkuykLkk nuX yuf ko MkweLke suLkeMk yLku tz fhk{kt yku Au.Lkk rkLku ELku ykhku{tkk khk ytrk{ kkhefhk{kt yke hne Au. Mkkku MkkkukuLke Ykhuk kikh fhk{kt ykehne Au. Lke ukkELkk kkYkuyk{nkLkku kMk fhe [qfuek Mkk{u fkuEk fkhLkeVrhk, kkkMk ykkkurMkwLk nkk hk{kt ykuLkn. ykEkeMke{kt nk ukkEnkuk Akkt Lke ukkEykuy{e kLku.

  yk{nkLkkukMk nu kwLkkuLkn kk :rk kikh

  (yusLMke) Lke rne, kk. 17

  ykoktkLku uktkw kLkkk {kxu w Mkwkhk{fkkkt ukLkk Mktfukku ykkkkt LkkkkLk ke. r[Bkh{uMkku{khu ze, hktkuMk yLku rhxu{kt yuVzeykELkk{wu Mkhfkhu euk rLkoku{kt keAunXLkku Mk RLkfkhfhe eku nkku. ku{u rkMk k fkuo nkku fuMkwkhkLkkt kkkt kkAkt uk {kxu MkhfkhLke yth ykkknkhke Mkkke kkkuLkwt fkuE kk Lkke. r[Bkh{uskwt nkwt fu huLq rkk,rzMkRLuMx{uLx yLku Mkukeyu ykoktkLkukwLkrsork fhk {nkqo kkkt uu.

  r[Bkh{u fkwt nkwt fu rkkku hkukufLke{kk fhu khtkw {Lku Au kt Mkwe y{ufkuE k rLkoku{kt keAunX Lkn fheyu.ku{u ze{kt rk rxh Y. 5.63Lkkukkhku, hktkuMkLkk MkkrMkzkRTz rMkrLzh kkfA Mkwe {kork fhkLkk yLku {rxkkLz rhxu yLkuWLk{kt yuVzeykELku {tsqheLkk rLkoku kkAk U[kLkkuMk RLkfkh fkuo nkku. ku{u fkwt nkwt fu hksfeMkhfkh u Au fu wt kE fu ku{ Au yLku wt Lkn.Mkknfkhku Mkkn ykku Au, khtkw y{khu su kE fu ku sfhkLkwt nku Au.

  Lke rne, kk. 17

  rho kUf ykuV ELzkyu MkxuBkh rk{kMk {kxurhk LkerkLke Mkr{kk fhkkt [keYk ksh{kt fkuEVuhVkh Lkrn fheLku Mkh hkk Au. ykhkeykEyu furho hurku{kt 0.25 xfkLkku xkzku fhkkt 4.5 xfkhnuu. fuL Mkhfkhu kk Mkkkn{kt ykkf MkwkhkLkkkkktLke nuhkk fhe nke. u fu, khLke ykukk{wsk ykhkeykELke rhk Lkerk Lkrn nkukkekhko{kt rLkhkk kke kE nke. ykhkeykEyuhukkuh h 8 xfk yu heMko hukku h 7 xfkyu Mkhhkkkt Wkukkuyu Lkkhkske k fhe nke. 22{eMkxuBkhke Mkeykhykh{kt xkzku y{{kt yku.

  RBIyu ksh kkkT hkk CRR{kt 0.25 %Lkku xkzku

  RBILke rhkLkerk Wzke Lkshufu rho hurku 0.25xfk xkzeLku 4.5 xfk fkuohukku yu rhMko hukku hux{ktfkuE VuhVkh Lkrn fhkktyLkw{u 8 yu 7 xfkyuMkhMkeykhykh{kt xkzkkekuLfk rMkMx{{kt Y.17000 fhkuz XkufuLu nuh fhuk ykkfMkwkhkLkk kkktkerfkMkLkkt Mk{efhkuMkwhuVwkkkLkku kzfkh kkkT: ykkf rfkMkLke ykk QseswkE - MkxuBkhrk{kMk{kt ykkf fk{kehekku kzkLke ferVMf zurVMkex xkkt [kwkkkLke k Mkh hnukMkt

  kuLfk rMkMx{{kt Y. 17,000 fhkuzLke rrzxe u : hukku hux 8 xfk yu rhMko hukku hux 7 xfkyu Mkh : kuLk WkhLkk Eyu{ykE{kt xkzku Lkrn kk

  SBI rhk h xkzkytku rLko uuykhkeykEyu Mkeykhykh{ktxkzku fkoLkk kkheLkkfkfku{kt uLke Mkkike {kuxerhkfkko Mxux kUf ykuVELzkyu skwt nkwt fu,kknfkuLku Vkku ykkk {kxuyufk-ku rMk{kt rhk hxkzk {kxu rLko uku.yuMkkeykELkk [uh{uLk rkk[kiheyu skwt nkwt fu,rhk Lkerk{kt VuhVkhke kUf kkMku Y. 2,500 fhkuzyku. yuMkkeykE ku{LkkkknfkuLku kuLkku k ykkk{kxu ku hux{kt VuhVkh fhuykk rhk h{kt xkzkufhe fu Au. yk {kxuyuMkkeykELke yuMkuxkurkrxe Mkr{rkLke kuXf{u su{kt kshLke Mk{ekkfhk{kt yku.

  nu wt ?RBIyu CRR{kt xkzku fhkkt kUfku ku{Lkk rhk hLke[k ku kue kk Au. u fu hukku yLku rhMko hukkuhux{kt fkuE VuhVkh Lkrn kkkt ko{kLk kuLk WkhLkkEyu{ykE{kt fkuE xkzku Lkrn kk.

  CRR yuxu wt, xkzkke wt ku?kUfkuyu rLkkhu ku{Lke kkkku{ktke fuxkuf rnMMkkuRBI{kt Vhrskk s{kt fhkku kzkku nku Au kuLkuCRR fnuk{kt yku Au. CRR{kt 0.25%Lkku xkzkukkkt kuLfk rMkMx{{kt 17,000 fhkuz w XkuyLku rrzxe u.

  yLkwMktkLk kkLkk Lkt. 15

  yLkwMktkLk kkLkk Lkt. 15

  yLkwMktkLk kkLkk Lkt. 15 yLkwMktkLk kkLkk Lkt. 15

  LkkkkLku Mkhfkh khMkkke kkkuLkwt fkuE kkLkn nkukLkwt skwt

  ykoktkLku yktkrhf-kkku{kuke k[kkykfhk rLkoku sYhe

  MkhfkhLkkt kkLkLkktu{Lke yxfkur[Bkh{u Vkke

  {{kkLku {Lkke ukLkkurkMk k fkuo

  ykkf MkwkhkLkktkkktLku yuMk yuLz keyLku rV[u ykfkkorLke yke urzx huxkyusLMkeyku MxkLzzo yuLzkqyMko yLku rV[u khkLkkykkf MkwkhkLke nuhkkkuLkuykfkhe Au. sqLk{kt khkLkwtMkkuurhLk huxk xkzkLke{fe ykkLkkh yuMkyuLzkeyufkwt nkwt fu MkhfkhLkkt ykkkkt {{ke ktku kku{ukuEfkuLkkur{f krhMkrkyku{kxu nfkhk{f kLke hnuu.keS kksw rV[u fkwt nkwt fuyk nuhkkku k{ ryuuLkwt urzx huxk nfkhk{fnkukLkwt kou Au. yknuhkkLkku y{ huh kufu fu{ ku & qk s{nLkku Au.

  kkAe yMkhke xuMk- ku{ Mkr{rk kuLkku ynuk ykku kh kk rLko uku.- Wkku rLkoku Qxkku Lkn... {khwt {kLkwt Au fu Mkr{rk

  kuVuLk Zku uc heku kuLkwt fk{ fhu Au.hkukuf- Mkhfkh{ktke fkuEyu k yuk Mktfukku ykk Lkke fu Mkhfkh ku