Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid€¦ · 2. De rol van de HR-professional in de publieke...

of 8 /8
Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma HR-professional Ontwikkeling naar business partner

Embed Size (px)

Transcript of Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid€¦ · 2. De rol van de HR-professional in de publieke...

 • Kennis van de Overheid

  Opleidingsprogramma HR-professional

  Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid

  Ontwikkeling naarbusiness partner

 • In de visie van JS Consultancy staat of valt organisatieontwikkeling met de mate waarin HR er in slaagt het HR-beleid te verbinden aan de organisatiedoelstellingen. En in dat proces cruciale thema’s als o.a. strategische personeels-planning en duurzame inzet-baarheid te operationaliseren op alle organisatieniveaus. De mate waarin dit succesvol is, wordt voor een groot deel bepaald door de effectiviteit en efficiëntie van de onderliggende HR-processen. Het is echter noodzakelijk om deze processen vanuit een ander

  perspectief op de toegevoegde waarde en legitimatie van de HR-functie vorm te geven.

  ResultaatDoor het volgen van deze opleiding krijgt u als HR-professional regie over uw vakgebied binnen de dynamische publieke context:

  U kunt betekenis geven aan ontwikkelingen in het werk-veld en die vertalen naar KPI’s voor het eigen handelen;

  U weet de slag te maken om van advies naar realisatie te komen, waardoor uw directe

  werkomgeving een verhoogde toegevoegde waarde van u als HR-professional ervaart;

  U ontwikkelt zich tot business- partner, die samen met het lijn- management direct verantwoor- delijkheid draagt voor het goed functioneren van uw afdeling;

  U kunt als ‘HR-leider’ verant-woordelijkheid nemen voor de primaire HR-opgaven en deze op zowel strategisch, tactisch en operationeel niveau operationaliseren;

  Door decentralisatie van taken, krimpoperaties en dalende budgetten, staan overheidsorganisaties voor een uitdagend vraagstuk: Hoe zorgen we ervoor dat we met onze huidige populatie vorm en inhoud kunnen geven aan die veranderende rol vanuit een compacte overheid? Tegelijkertijd manifesteert deze vraag zich in een context waarin zeer bepalende en steeds sneller om zich heen grijpende ontwikkelingen zich opdringen. Globalisering, technologisering, demografische, sociaal-culturele en politieke ontwikkelingen beïnvloeden de arbeidsmarkt waarin de arbeidsmoraal verandert.

  Ontwikkeling naar business partner

  DoelgroepDe opleiding richt zich op HR- professionals die zich willen ontwikkelen tot business partner. Zij dienen minimaal vijf jaar ervaring te bezitten in het HR- werkveld, bij voorkeur een gedeelte daarvan of volledig in de publieke sector. Zij opereren op tactisch of tactisch-strategisch niveau en beschikken over een HBO-plus- werk- en -denkniveau.

 • U bent in staat HR-strategie en -beleid te vertalen naar concrete activiteiten die vanuit de HR-functie in samenhang met aanpalende werkterreinen worden opgepakt, u bepaalt daarmee uw operationele HR-agenda en weet deze ook te implementeren;

  U bent als HR-professional zélf in charge over uw eigen HR-kernprocessen!

  HR-organisatieontwikkeling HR-beleidsvorming dient, in plaats van een adviesproces, veel nadrukkelijker gezien te worden als een continu management- proces. Hierin functioneert de HR-professional als interne consultant en HR-regisseur, met een visie op de factor ‘mens’ in organisaties, die continu bezig is om gevraagd én ongevraagd de doelstellingen van de organisatie te helpen vertalen naar wie doet wat, waarom, wanneer en waar en met welke vaardigheden in zijn rugzak. HR wordt daarmee een waardevolle sparringpartner ofwel business partner die de lijn-manager ‘ontzorgt’ en daarbij het

  voortouw neemt in de vier primaire HR-opgaven:

  Zorgen dat medewerkers op het juiste moment op de juiste plaats beschikbaar zijn;

  Zorgen dat zij over de relevante kwaliteiten beschikken;

  Zorgen dat zij zich, door goed werkgeverschap, met motivatie binden aan uw organisatie;

  Zorgen dat zij klaar zijn om in te spelen op de ontwikkelingen waar de organisatie in de toekomst voor staat.

  In de huidige trend naar integraal management betekent dit dat de HR-professional een partner van de lijnmanager is die die verant-woordelijkheid neemt over de uitvoering van de primaire HR- taken en -processen. De lijnmanager fungeert in deze wisselwerking nadrukkelijk als opdrachtgever en blijft eindverantwoordelijk. In deze omslag gaat de HR- adviseur zich ontwikkelen tot ‘HR-leider’, die samen met het lijnmanagement direct verant-woordelijkheid draagt voor het goed functioneren van de ‘business’.

 • De HR-professional als business partner Om deze omslag te faciliteren biedt JS Consultancy een leertraject voor HR-professionals die zich willen ontwikkelen naar business partner. Wij bespreken in zes seminars belangrijke thema’s. U gaat direct met de inhoud aan de slag. We leggen met actuele opdrachten de verbinding tussen uw dagelijkse werksituatie en de kennis en vaar-digheden die u krijgt aangereikt. U wordt continu uitgedaagd om uw werkzaamheden vanuit een andere positie uit te voeren en te agenderen. Vragen bespreekt u in uw intervisiegroep. Deze inter-visiegroep wordt zowel inhoude-lijk als procesmatig begeleid door een van onze HR-experts/coaches. Daarnaast bieden wij u coach-gesprekken aan.

  Twee seminars worden opgevolgd door een themabijeenkomst over een specifiek onderwerp. Het onderwerp loonkostenbeheersing hebben wij al voor u gekozen. Daarnaast vragen wij aan de groep een ander relevant thema aan te

  dragen. Het doel van deze bijeen- komsten is handvatten aan te reiken zodat u zelf actief aan de slag kunt.

  De opleiding start met een kickoff- seminar. Na deze eerste bij-eenkomst volgt een intake aan de hand van een 360-graden-feedbackgesprek. Deze dient als nulmeting en wordt gezamenlijk besproken met u, uw manager en de kerndocent. Hierin vindt u belangrijke aanknopingspunten voor uw leerdoelen. In de samenwerking tussen lijn-manager en HR-professional is de concretisering van de vraag en de verwachting die de manager stelt bepalend voor de effectiviteit van de HR-professional. De lijnma-nager verhoudt zich immers als opdrachtgever tot de HR-profes-sional. Duidelijke verwachtingen over en weer en afspraken over reikwijdte van primaire opgaven zijn daarbij randvoorwaarden. De meting wordt aan het einde van het leertraject herhaald. Om succes te meten, maar ook om de focus voor toekomstige ontwikkelstappen te bepalen.

 • 1. Verschuivingen in het werkveld: betekenis geven aan veranderende vraag voor de HR-professional Tijdens dit seminar bespreken we welke ontwikkelingen zich in het vakgebied voordoen en welke verschuivingen daarin optreden. We onderzoeken de implicaties van de invoering van integraal management voor de focus van de HR-professional. We staan stil bij de vragen waarvoor de HR-functie zich gesteld ziet en de verwachtingen van verschillende stakeholders. Welke leidende principes doen zich voor en zijn die houdbaar?

  2. De rol van de HR-professional in de publieke organisatie van nu Dit seminar onderzoekt hoe u zich daartoe verhoudt. We bespreken de omslag van de HR-professional die zijn focus verlegt van adviseren naar realiseren en ‘co-management’. We vertalen het nemen van verantwoordelijkheid in werkzaamheden voor de vier primaire HR-opgaven. Wat betekent dit voor uw rolopvatting en rolinvulling? Wat betekent dat voor de rol van lijnmanager en welke eisen stelt de HR-professional vervolgens aan hem of haar?

  3. Inzetten van instrumentarium vanuit een nieuwe rolopvatting Welke verschuivingen treden op in de RACI-matrix als gevolg van een rolverschuiving naar business-partner? Wat betekent dit voor de wijze waarop u uw instrumentarium inzet? We gaan daarbij uit van uw huidige producten- en dienstencatalogus en mappen die o.a. op de rollen van Ulrich. Aanvullend op dit seminar organiseren we een themabijeenkomst over loonkostenbeheersing. Dit is een zeer belangrijke verantwoordelijkheid van de HR-professional en verhoudt zich tot het planmatig aan de P&C-cyclus verbonden management van de afdeling. Het is een belangrijke taak van de HR-leider die samen met het lijnmanagement verantwoordelijkheid draagt voor het goed functioneren van de ‘business’.

  Seminars

 • 5. Infrastructuur: ondersteunende processen en systemen Instrumenten werken binnen een bestaande of te ontwerpen infrastructuur. Daarom is het van belang te bepalen welke infrastructuur randvoorwaardelijk is in een HR-proces dat de afdelingsmanager ontzorgt. Vragen die we bespreken zijn bijvoorbeeld: Welke autoristiematrix hoort daarbij? Hoe zorg ik, vanuit co-management, voor een goede afstemming met aanpalende werkterreinen (financieel, facilitair etc.) en welke positie neem ik daarbij in? Hoe verhoud ik me tot andere middelen en resources?

  6. Professionele HR-advisering in de rol van business partner In een rol als business partner die de manager ontzorgt, is het van belang dat u een goed professioneel advies kunt geven. Waar bestaat dat uit en welke vaardigheden zijn daarbij aan de orde? Hoe neemt u verantwoordelijkheid voor de ontwikkelingen die zich in uw organisatie én in de (maatschappelijke) context voordoen? We werken in deze module aan een dringende herziening van het begrip ‘adviseren’, teneinde om uw ontwikkeling naar HR-leider en strategisch business partner te ondersteunen. We oefenen met verschillende modellen voor het opbouwen van een goed advies en het adviseren met invloed.

  4. Het bouwen van een operationele HR-agenda die co-management effectueert In dit seminar staat het vertalen van beleid in concrete werkstromen centraal. Hoe vertaalt zich de HR-strategie van uw organisatie in dominante thema’s die u, in samenwerking met uw afdelingsmanager, wilt oppakken? Wat heeft u nodig om proactief aan agendasetting te doen? Welke vragen koppelt u daaraan om deze te vertalen naar concrete acties op operationeel, tactisch en strategisch niveau? En welke plek neemt uw instrumentarium daarbij in?

 • Opbouw programmaOnderwerp Inhoud Duur

  Seminar 1: kick-off Verschuivingen in het werkveld: betekenis geven aan een veranderende 1 dag, groep vraag voor de HR-professional

  Intake Kennismakingsgesprek met behulp van 360-graden-feedbackgesprek 2 uurManager, HR-professional en kerndocent Leerdoelen bepalen en focus van de ontwikkeling individueel

  Seminar 2 De rol van de HR-professional in de publieke organisatie van nu 1 dag, groep

  Coachgesprek Bespreken persoonlijke leervragen 1,5 uurHR-professional en HR-expert/coach individueel

  Seminar 3 Inzetten van instrumentarium vanuit een nieuwe rolopvatting 2 dagen, groep Opdracht uitreiken Themabijeenkomst 2e dag: Loonkostenbeheersing

  Intervisiebijeenkomst Intercollegiale bespreking van belemmeringen in de praktijk 1 dag, subgroep Leergroep van 5 – 7 deenemers bij uitvoering opdracht

  Seminar 4 Het bouwen van een operationele HR-agenda die 1 dag, groep co-management effectueert

  Coachgesprek Bespreken persoonlijke leervragen 1,5 uurHR-professional en HR-expert/coach individueel

  Seminar 5 Infrastructuur: ondersteunende processen en systemen 1 dag, groep

  Intervisiebijeenkomst Intercollegiale bespreking van belemmeringen in de praktijk 1 dag, subgroep Leergroep van 5 – 7 deenemers bij uitvoering opdracht

  Seminar 6 Professionele HR-advisering in de rol van business partner 2 dagen, groep Themabijeenkomst tweede dag: keuzeonderwerp uit de groep

  Eindgesprek Evaluatie aan de hand van tweede 360-graden-feedbackgesprek en 2 uurManager, HR-professional en kerndocent vervolgstappen voor de toekomst individueel Evaluatie van het leertraject

 • Opleidingsprogramma HR-professional

  AMSTERDAM DEN HAAG DEN BOSCH HAARLEM ZWOLLEADVIES INTERIM OPLEIDINGEN WERVING & SELECTIE MOBILITEIT

  Kennis van Opleidingen

  Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid

  Meer informatieVoor aanmelding of meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Opleidingen

  op 023 - 55 12 333 of via [email protected]

  IncompanyJS Consultancy biedt deze opleiding ook incompany aan. We kijken graag met u naar de specifieke vraag binnen uw organisatie en ontwik-kelen op basis van uw specifieke behoeftes een programma op maat.

  PrijsDe kosten voor deze opleidingbedragen e 4.950,- p.p. (excl. btw en accommodatiekosten).

  ManagementworkshopAanvullend aan de opleiding biedt JS Consultancy een management- workshop van een dag, aangezien in de omslag van de HR-profes-sional naar business partner ook van de manager nieuw gedrag verwacht wordt.

  In de huidige omslag naar integraal management lijken er steeds meer taken op het bord van de afdelings- manager terecht te komen. Zo ook HR. De vraag die managers zich nadrukkelijker moeten stellen, is of zij ook verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van die HR-taken.

  De manager moet zich in de effectuering van het HR-beleid als opdrachtgever opstellen, waarbij de manager wel de eind-verantwoordelijkheid behoudt. Wat doet dat met de RACI- matrix van uw afdeling? Welke stakeholders hebben welke rollen? En wat betekent dat voor de vragen en eisen aan de HR-professionals? Deze vragen staan centraal in een management- workshop, omdat ook voor hen de leidende paradigma’s aan herziening toe zijn. Het programma is onderdeel van ons open portfolio, maar wordt ook incompany aangeboden.