Bescherming van ideeën

Click here to load reader

 • date post

  18-Dec-2014
 • Category

  Documents

 • view

  882
 • download

  0

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Bescherming van ideeën

 • 1. Ideen & Beeld Beschermen Hoe creaties kunnen worden voorzien van wettelijke beschermingMarina Hoogeveen29 oktober 2010
 • 2. VoorwoordDit rapport is gemaakt in het kader van het studieonderdeel kennis kringen. De doelstellingvan kennis kringen is het verbreden van kennis over onderwerpen die aan de opleiding zijngerelateerd en betrekking hebben op het project waaraan op dat moment gewerkt wordt. Iniedere projectgroep wordt een gezamenlijk onderwerp gekozen, waarvan vervolgensevenveel sub onderwerpen worden afgeleid als het aantal leden in de projectgroep. De subonderwerpen worden vervolgens verdeeld, waardoor iedereen een eigen individueelonderwerp heeft, dat is afgeleid van het gezamenlijke onderwerp. Individueel stelt ieder zijneigen leervragen op over het onderwerp en doet daar vervolgens onderzoek naar.Het eindresultaat bevat een individuele eindrapportage over het persoonlijke onderzoek eneen gezamenlijke eindrapportage over het gezamenlijke groepsonderwerp, waarvan deinhoud wordt gepresenteerd aan de medestudenten om op deze manier de opgedanekennis met elkaar te delen.Het onderwerp in wat ik in dit rapport individueel heb uitgewerkt, heeft geleid tot eenverbreding van kennis over hele belangrijke factoren die nauw aansluiten bij mijn grootstepassie creativiteit.Het informatiecentrum van het Benelux Bureau voor Intellectueel Eigendom wil ik bedankenvoor de snelle, duidelijke en informatieve reactie op mijn vraag.Yvonne Koert wil ik bedanken voor haar adviezen en kritische blik op de relevantie en inhoudtijdens de begeleidingsuren waardoor zowel ik individueel als we in groepsverband, eenkwalitatief hoger eindproduct heb kunnen leveren.Den Bosch, 29 oktober 2010Marina Hoogeveen
 • 3. Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Inleiding 3. Ideen beschermen 3.1 Mogelijkheden om te beschermen 3.1.1 Octrooi voor uitvindingen 3.1.2 Auteursrecht voor concepten en formats 3.1.3 Merkenrecht voor namen en slogans 3.2 Uitgewerkt of abstract 3.2.1 Uitgewerkte uitvinding 3.2.2 Uitgewerkt concept 3.3 Vastleggen van een idee 3.3.1 Voorbeeld Paardrijdspel 3.4 Bewijs door registratie of concept versies 3.4.1 Belastingdienst 3.4.2 I-DEPOT 3.4.3 Notaris 3.4.4 Commercile instanties 3.4.5 conceptversies 3.5 Geheimhouding 3.6 Conclusie 4. Uitwerking van ideen 4.1 Octrooi 4.2 Vereisten voor octrooibaarheid 4.2.1 Nieuwheid 4.2.2 Onderzoek 4.2.3 Uitvinderswerkzaamheid 4.2.4 Industrieel toepasbaar 4.3 Verkregen recht bij octrooi 4.3.1 Gebruik van de uitvinding 4.3.2 Commercieel en niet-commercieel gebruik 4.3.3 Bestudering van uitvinding 4.4 Auteursrecht 4.5 Vereisten voor auteursrecht 4.5.1 Werken die gebaseerd zijn op een ander werk 4.5.2 Onafhankelijk gemaakte en toch gelijkende werken 4.6 Verkregen rechten door het auteursrecht 4.6.1 Exploitatie rechten 4.6.2 Het maken van kopien ban werk 4.6.3 Morele rechten 4.7 Conclusie 5. Fotografie en Nederlands auteursrecht 5.1 Fotos op internet 5.1.1 Auteursrecht op afbeeldingen 5.1.2 Citeren 5.1.3 Niet-commercieel gebruik 5.1.4 Onbekende maker 5.2 Portretrecht 5.2.1 Soorten portretrecht 5.2.2 Privacy belang 6. Conclusie 7. Bronnen 7.1 Websites 7.2 artikelen I. Bijlage 1; Contact BBIE per e-mail
 • 4. 1. SamenvattingDoelDe probleemstelling die in dit rapport centraal staat gaat over het deelonderwerp ideen enbeeld beschermen wat af is geleid van het onderwerp productontwikkeling enproductbescherming. De hoofdvraag vormt het uitgangspunt hierbij. Hoe kunnen bedenkers van ideen en eigenaren van een gevisualiseerde vorm van een beeld gebruik maken van verschillende vormen en/of mogelijkheden van regelgeving waardoor de creaties worden voorzien van wettelijke bescherming?AanpakHet antwoord op de hoofdvraag zal duidelijk worden door de hoofdstukken ideenbeschermen en uitwerking van ideen. Beide hoofdstukken hebben een eigen centraleprobleemstelling die in de inleiding staat geformuleerd. In elk hoofdstuk zal een diepgangzitten door een uitgebreide omschrijving van het antwoord, waarop in de conclusie eenconcreet volledig antwoord wordt gegeven. De conclusies uit de probleemstelling van iederhoofdstuk dragen een deel bij aan realisatie van de eindconclusie waarin de hoofdvraagwordt beantwoord.ResultatenDe probleemstelling van het hoofdstuk ideen beschermen is; Hoe kun je, een idee nubeschermen tegen namaak of imitatie? De conclusie hiervan heeft het uitgangspuntgevormd voor het daarop volgende hoofdstuk uitwerking van ideen. De probleemstellingdaarbij was; Hoe kan een abstract en vrij idee, aan de hand van een creatieve en/of eenpersoonlijke invulling worden ontwikkeld tot een beschermde concrete uitwerking, waarbijinbreuk op beschermd werk van een ander voorkomen wordt?. Samen met de eersteconclusie heeft de conclusie van deze probleemstelling de centrale hoofdvraag beantwoord.Toch is er een derde hoofdstuk fotografie en Nederlands auteursrecht om aanvulling tegeven over relevante aspecten met betrekking tot de bescherming van beeld.ConclusieEr bestaat geen wettelijk regime voor de bescherming van ideen. Een idee is iets watiedereen vrij staat en daarom is er ook geen mogelijkheid voor wettelijke bescherming vaneen idee. Een idee kan echt wel op verschillende manieren geregistreerd worden. Bij deregistratie worden de datum van registratie en de identiteit van de bedenker vastgelegd. Inhet geval van een conflict kan door de registratie aangetoond worden wanneer het idee isgeregistreerd en het wordt door een rechter ook als betrouwbaar gezien. Een idee kan gaanover verschillende dingen. Wanneer het idee gaat over een uitvinding kan er zodra hetconcreet wordt uitgewerkt een octrooi/patent op worden aangevraagd. Maar als het ideegaat over een foto, film of ander werk kan het uitgewerkt worden waardoor het vanzelfwordt voorzien van het auteursrecht. Voor het verkrijgen van dit recht is het namelijk geenregistratie nodig.Door een concrete uitwerking van een idee komt het dus wel in aanmerking voor eenintellectueel eigendomsrecht. Maar voor het verkrijgen van een recht zal de uitwerkingmoeten voldoen aan de inhoudelijke eisen die een bepaald recht stelt.
 • 5. 2. InleidingBescherming van ideen en bescherming van beeld zijn twee geheel andere vormen vancreaties, waarbij in dit rapport de nadruk zal liggen op de diepgang van beide creaties, zowellosstaand van elkaar als voor de samenhang ervan.Met het begrip idee gaat het in dit rapport om de definities een in de geest levendevoorstelling/denkbeeld en voorstel tot verbetering.1 Aangezien het iedereen vrij staatideen te bedenken kan een idee niet worden voorzien van wettelijke bescherming. Wel kaneen idee op verschillende manieren geregistreerd worden, waarbij de identiteit van debedenker en de datum van registratie worden vastgelegd. Deze registratie biedt dan welgeen wettelijke bescherming maar kan wel handig zijn wanneer zich een conflict voor doet.Om het idee van wettelijke bescherming te kunnen voorzien zal het geconcretiseerd moetenworden. Hiervoor zijn meerdere opties mogelijk waaraan verschillende soorten rechten zijngerelateerd.Het begrip beeld is een erg breed begrip, waarbij in dit rapport betrekking heeft opgevisualiseerde artistieke creaties(fotos, afbeeldingen, schilderijen kunst, reclame, film,televisie). Deze gevisualiseerde artistieke creaties ontstaan vanuit ideen(in de geest levendevoorstelling), die vervolgens tot een beeld worden uitgewerkt (gevisualiseerd). Een beeldkan wel worden voorzien van wettelijke bescherming, indien het voldoet aan de daarvoorgestelde criteria..De samenhang tussen bescherming van ideen en bescherming van beeld, is dat een beeldeen mogelijke vorm voor de uitwerking van een idee zou kunnen zijn, waardoor het voorzienkan worden van wettelijke bescherming. Een beeld is echter altijd een gevisualiseerd idee,tenzij er sprake is van inbreuk. Inbreuk wil zeggen dat er op een onrechtmatige of oneerlijkemanier gebruik is gemaakt van het werk van een ander, dat voorzien is van wettelijkebescherming. Met andere woorden omschreven betekent het dat je identiekeeigenschappen van een wettelijk beschermde creatie gebruikt of kopieert zonder daar eenlicentie of toestemming voor te hebben. Het belang om een creatie te voorzien van wettelijkebescherming is dus om te voorkomen dat niet bevoegden kunnen meedingen op het succesvan een ander.We komen in het dagelijks leven tientallen zeer uiteenlopende zaken tegen waarop eenvorm van bescherming van toepassing kan zijn. De samenstelling van een pijnstiller, eensoftwarepakket, een boek, een bloem, een muziekstuk, de vorm van een parfumflesje, debouwtekening van een huis, een logo, een slagzin...Innovatie is het realiseren van nieuwe ideen, concepten, producten, diensten ofmogelijkheden. De bescherming van innovatie gebeurt via intellectueel eigendomsrechten.Bij al deze rechten gelden wel juridische eisen,