Beroepsgeheim arts versus de minderjarige patiënt

download Beroepsgeheim arts versus de minderjarige patiënt

of 35

Embed Size (px)

Transcript of Beroepsgeheim arts versus de minderjarige patiënt

 • 1. KINDERPSYCHIATRISCH CENTRUM GENK20 JUNI 2011MEDISCH BEROEPSGEHEIM EN DE MINDERJARIGE
  SARAH VAN HAUTE
  PARTOENSVAN HAUTE
  ADVOCATEN
  www.medischrecht.eu / www.partoens.com

2. 1. JURIDISCHE BESCHERMING BEROEPSGEHEIM
WETTELIJKE BESCHERMING: ARTIKEL 458 STRAFWETBOEK
Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd, en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte (of voor een parlementaire onderzoekscommissie) getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van honderd euro tot vijfhonderd euro.
PARTOENS VAN HAUTE
ADVOCATEN
2
3. 1. JURIDISCHE BESCHERMING BEROEPSGEHEIM
WETTELIJKE BESCHERMING: ARTIKEL 458 STRAFWETBOEK
Inhoudelijk ruim opgevat:
Bekendmaking van geheimen die de artsen zijn toevertrouwd uit hoofde van hun staat of beroep.
PARTOENS VAN HAUTE
ADVOCATEN
3
4. 1. JURIDISCHE BESCHERMING BEROEPSGEHEIM
DEONTOLOGISCHE BESCHERMING (Titel II, hoofdstuk V deontologische code)
Inhoudelijk zeer ruim opgevat:
Alles wat de patint de arts heeft toevertrouwd of gezegd.
Alles wat de arts weet of heeft ontdekt ten gevolge van onderzoeken of van door hem gedane of aangevraagde navorsingen.
Alles wat de arts heeft gezien, gehoord, vernomen, vastgesteld, ontdekt of opgevangen tijdens of bij gelegenheid van de uitoefening van zijn beroep.
PARTOENS VAN HAUTE
ADVOCATEN
4
5. 2. UITZONDERINGEN: ALGEMEEN
Beroepsgeheim = van openbare orde: Schendingen worden strafrechtelijk en deontologisch gesanctioneerd
Deontologisch kader is strenger dan wettelijk kader: mogelijkheid dat arts strafrechtelijk niet vervolgd wordt maar deontologisch wel.
Uitzonderingen limitatief te interpreteren!
Opgenomen in de wetgeving en in de deontologische code
PARTOENS VAN HAUTE
ADVOCATEN
5
6. 3. MELDINGSRECHT
In sommige gevallen wordt wettelijk of deontologisch voorzien in een meldingsrecht.
Geval per geval te bekijken.
Bij twijfel: voorafgaandelijk advies inwinnen bij de provinciale orde.
PARTOENS VAN HAUTE
ADVOCATEN
6
7. 4. OMSTANDIG GENEESKUNDIG VERSLAG
Wettelijke en deontologische uitzondering
Artikel 5 2 wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke.
Artikel 58 G deontologische code
PARTOENS VAN HAUTE
ADVOCATEN
7
8. 4. OMSTANDIG GENEESKUNDIG VERSLAG
Uitzondering niet onbeperkt
Geneeskundig verslag moet gebaseerd zijn op een eigen onderzoek van de opsteller.
Arts mag NIET steunen op zijn kennis van de patint uit het verleden of gegevens die hem via derden zijn verstrekt!
Alhoewel wet niet bepaalt dat behandeld arts het verslag niet kan opstellen, is dit niet aan te raden wegens groter risico op schending beroepsgeheim. Sommige rechtbanken ronduit weigerachtig wanneer attest werd opgesteld door behandelende arts.
PARTOENS VAN HAUTE
ADVOCATEN
8
9. 5. MINDERJARIGE INFORMATIEPLICHT OUDERS?
CASUS 1:
Jongere van 12 jaar is opgenomen.
Ouders in conflictueuze echtscheiding.
Beide ouders eisen van KPC via hun raadsman informatie over medische toestand kind.
Advocaten zouden mede op verzoek van de rechtbank handelen?
CASUS 2:
Brief advocaat moeder: vader mag niet langer genformeerd worden over de gezondheidstoestand van zijn zoontje.
CASUS 3:
Brief advocaat grootouders: willen informatie over hun kleinkind.
PARTOENS VAN HAUTE
ADVOCATEN
9
10. 5. MINDERJARIGE INFORMATIEPLICHT OUDERS?
1. BEVOEGDHEID VAN OUDERS OF VOOGD:
De patintenrechten (bv. vrije keuze arts):

 • Wordt gezamenlijk beslist door de ouder(s) aan wie het ouderlijk gezag is toegewezen.

11. Algemene regel: ouderlijk gezag hoort toe aan beide ouders! 12. Bij meningsverschil: arts dient het akkoord van beide ouders na te streven. 13. Bij urgenties: belang kind primeert -> goed motiveren. 14. Bij blijvende onenigheid zal rechtbank uitspraak dienen te doen.PARTOENS VAN HAUTE
ADVOCATEN
10
15. 5. MINDERJARIGE INFORMATIEPLICHT OUDERS?
1. BEVOEGDHEID VAN OUDERS OF VOOGD:
Recht op informatie

 • Beide ouders hebben recht op informatie over de gezondheidstoestand van hun kind.

16. Ook de ouder aan wie het ouderlijk gezag is ontnomen! 17. Arts kan (uitzonderlijk) (tijdelijk) geen informatie geven indien medische toestand zulks vereist.-> goed motiveren!PARTOENS VAN HAUTE
ADVOCATEN
11
18. 5. MINDERJARIGE INFORMATIEPLICHT OUDERS?
1. BEVOEGDHEID VAN OUDERS OF VOOGD:
Twee gevallen waarin arts de beslissing van de ouders naast zich neer kan leggen:
Weigeren in te gaan op verzoek tot inzage in patintendossier wanneer dit niet in het belang van het kind gebeurt (vb. vermoeden van kindermishandeling).
Wanneer op die manier een bedreiging van het leven of een ernstige aantasting van de gezondheid kan worden afgewend. (vb. ouders weigeren levensreddende ingreep).
PARTOENS VAN HAUTE
ADVOCATEN
12
19. 5. MINDERJARIGE INFORMATIEPLICHT OUDERS?
2. MATURE MINDERJARIGE:
Minderjarige patint dient betrokken te worden bij de uitoefening van zijn rechten, rekening houdend met leeftijd en maturiteit.
Orde: Jaren van verstand, is niet wettelijk gedefinieerd: moet beoordeeld worden aan de hand van alle nuttige factoren zoals de persoonlijkheid van het kind, de aard van de medische prestatie, de familiale en sociale situatie,
Goed motiveren in medisch dossier.
PARTOENS VAN HAUTE
ADVOCATEN
13
20. 5. MINDERJARIGE INFORMATIEPLICHT OUDERS?
2. MATURE MINDERJARIGE:
Varieert naargelang recht:
Eerder matuur om betrokken te worden bij keuze arts dan bij uitoefening recht op genformeerde toestemming
Kind van 10 jaar: behandeling bepaalde arts weigeren, maar nog niet matuur genoeg voor genformeerde toestemming.
PARTOENS VAN HAUTE
ADVOCATEN
14
21. 5. MINDERJARIGE INFORMATIEPLICHT OUDERS?
3. MONDIGE MINDERJARIGE
Patintenrechten kunnen door de minderjarige patint zelfstandig worden uitgeoefend wanneer deze tot een redelijke beoordeling van zijn belangen in staat kan worden geacht.
Mondige minderjarige:

 • leeftijd: 15 16 jaar

22. Mate van inzicht van de minderjarige 23. Zwaarte en riskant karakter ingreep.PARTOENS VAN HAUTE
ADVOCATEN
15
24. 5. MINDERJARIGE INFORMATIEPLICHT OUDERS?
3. MONDIGE MINDERJARIGE:

 • Ouders hebben arts geraadpleegd: informatierecht ouders tenzij jongere zich verzet.

25. Jongere heeft arts geraadpleegd: 26. Jongere oefent alle patintenrechten in principe zelfstandig uit (bv. artsenkeuze, beslissing omtrent behandeling, recht op informatie) 27. ARTS IS IN PRINCIPE GEBONDEN TOT HET MEDISCH BEROEPSGEHEIM! 28. Wanneer minderjarige ouders wenst in te lichten, dan dient arts minderjarige hierin bij te staan. 29. Verzet minderjarige zich tegen bekendmaking, dan dient arts dit te respecteren (tenzij noodtoestand).PARTOENS VAN HAUTE
ADVOCATEN
16
30. 6. MISDRIJVEN OP MINDERJARIGEN

 • WETTELIJK VOORZIENE UITZONDERING OP BEROEPSGEHEIM (artikel 458bis SW)

- Enkel voor zeer zware misdrijven zoals bv. moord, doodslag, foltering, opzettelijke slagen en verwondingen.
- De arts dient minderjarig slachtoffer te hebben onderzocht of door hem/haar in vertrouwen te zijn genomen.
- Er dient een ernstig en dreigend gevaar te bestaan voor de psychische of fysieke integriteit van de betrokkene
- de arts is niet bij machte de integriteit van het slachtoffer zelf of met behulp van anderente beschermen
In dergelijk geval meldingsrecht MAAR GEEN MELDINGSPLICHT
PARTOENS VAN HAUTE
ADVOCATEN
17
31. 6. MISDRIJVEN OP MINDERJARIGEN

 • TEVENS DEONTOLOGISCH VOORZIENE UITZONDERING OP BEROEPSGEHEIM

Als een arts vermoedt dat een kind wordt mishandeld, seksueel wordt misbruikt of ernstig wordt verwaarloosd dient hij te opteren voor een multidisciplinaire benadering zoals bijvoorbeeld de inschakeling van een voor die problematiek opgerichte specifieke voorziening.
Indien een arts vaststelt dat een kind in ernstig gevaar verkeert dient hij onmiddellijk het nodige te doen om het kind te beschermen. Indien het gevaar dreigend is en er geen andere middelen zijn om het kind te beschermen, kan de arts de procureur des Konings in kennis stellen van zijn bevindingen.
PARTOENS VAN HAUTE
ADVOCATEN
18
32. 6. MISDRIJVEN OP MINDERJARIGEN

 • TEVENS DEONTOLOGISCH VOORZIENE UITZONDERING OP BEROEPSGEHEIM

De ouders of de voogd van het kind zullen door de arts genformeerd worden over zijn bevindingen en de initiatieven die hij wenst te nemen tenzij dit de belangen van het kind kan schaden.
Alvorens om het even welk initiatief te nemen, dient de arts voorafgaandelijk met het kind te overleggen in de mate dat zijn onderscheidingsvermogen dit toelaat.
PARTOENS VAN HAUTE
ADVOCATEN
19
33. 6. MISDRIJVEN OP MINDERJARIGEN
Besluit:
Wettelijk voorzien meldingsrecht, geen meldingsplicht
Deontologische regels bevatten een aantal verplichtingen die rusten op de arts -> installatie van een (beperkte) meldingsplicht?
PARTOENS VAN HAUTE ADVOCATEN
20
34. 7. NOODTOESTAND

 • Niet wettelijk erken