Berkumer 7 - Sept 2011

of 28 /28
39e Jaargang nummer 7 September 2011 In dit nummer o.a. Berkum als theater Knutselouders gezocht! DE BERKUMER Wijkvereniging Berkum de verbindende schakel www.wijkverenigingberkum.nl www.vvberkum.nl Gereformeerde kerk 75 jaar! Hoe is het met Martijn van Uffelen Berkum heeft selectie rond

Embed Size (px)

description

Berkumer 7 - Sept 2011

Transcript of Berkumer 7 - Sept 2011

Page 1: Berkumer 7 - Sept 2011

39e Jaargang nummer 7

September 2011

In dit nummer o.a.

Berkum als theater

Knutselouders gezocht!

DE

BE

RK

UM

ER

Wijkvereniging Berkum

de verbindende schakel

www.wijkverenigingberkum.nl www.vvberkum.nl

Gereformeerde kerk 75 jaar!

Hoe is het met Martijn van Uffelen

Berkum heeft selectie rond

Page 2: Berkumer 7 - Sept 2011

• gezichtsbehandeling • acné behandeling • huidverzorging van de man• electrisch ontharen (blend en diathermie) • manicure

• medische camouflage (littekens, wijnvlekken etc.)

S C H O O N H E I D S S A L O N

BEHANDELING VOLGENS AFSPRAAK

Sparrenlaan 4 tel: 038 - 454 39 44

autobedrijf

V.O.F.

Kuyerhuislaan 158024 PCZwolle - BerkumTel: 038-4532846

Verkoop

Reparatie - Onderhoud

A.P.K. Keuringsstation

Schadeherstelook in samenwerking met uwverzekeringsmaatschappij

TWEEWIELERS

Bromfietsen

YAMAHAHONDAPEUGEOTTOMOS VESPA

Vechtstraat 158021 AS Zwolle

Tel. 038 - 4544287

Fietsen

RALEIGHUNION

SPARTAGAZELLE

NIEUWLEUSEN

BERKUM

Page 3: Berkumer 7 - Sept 2011

Eindredactie Hetty Bruins, Vossiuslaan 1 % 452 55 33Administatie en adv. verzorging S. Schippers, Ruusbroecstraat 149 % 750 47 58Verspreiding J. Dingerink, Dennenlaan 16 % 453 16 50Ontwerp en druk Upmeyer GrafiMedia, Simon Stevinweg 26 % 460 38 38

Tarieven voor tekst en of advertentie’s op aanvraag:[email protected]

ActiviteitenagendaSeptember Expo Henk Pietersma Beide kerken

12 september Open gespreksavond Berkumstede

22 september Gespreksavond Mooiste Bijbelverhalen

29 september Psalmenavond De Hoofdhof

01 oktober Berkum als Theater

De Berkumer is het wijkblad voor Berkum enwordt in Berkum en de omringende buiten-gebieden verspreid. Het is een gezamenlijkeuitgave van de: Voetbalvereniging Berkum en Wijvereniging Berkum met inbegrip van Kinderboerderij Berkum en Supporters-vereniging Berkum. Kopij voor de volgendeBerkumer dient vóór de 10e van de maand inhet bezit te zijn van de redactie, op email-adres: [email protected]

Kopij van niet deelnemende verenigingen ofinstanties kunnen tegen betaling geplaatstworden.

De redactie houdt zich het recht voor omkopij zonder opgave van redenen te weige-ren of in te korten. In geval van geschillen ishet redactie reglement op te vragen bij devoorzitters van de Wijkvereniging of deVoetbalvereniging.

Damespolshorloge gevonden!

Op 1 juni, lang onder het bankje bij ingang C1000

een damespolshorloge.

Jan Slomp 06 - 25 44 03 50

Page 4: Berkumer 7 - Sept 2011

Page 5: Berkumer 7 - Sept 2011

Wijkvereniging Berkumwww.wijkverenigingberkum.nlWijkgebouw “De Weijenbelt”Campherbeeklaan 82% 453 74 09Rabobanknummer 377315265

De bestuursleden van Wijkvereniging Berkum willen graag praten over zaken

die u raken. U kunt met uw vragen of opmerkingen terecht bij:

Voorzitter : vacantVice voorzitter : Reina Storms - 453 92 39 - [email protected] : Hans Kempenaar - 454 59 09 - [email protected] : Angelina van der Haar - 454 92 77Bestuursleden : Johanna Bos - 453 81 62 - [email protected]

Linda Meijer - 785 06 86 - [email protected] van Dorp - 454 42 58

Beheer speeltuin : Hr. B. Haverink - 454 05 90Beheer dierenweide: Rineke de Graaf - 454 42 10Ledenadministratie : [email protected]

%

%

%

%

%

%

%

%

Bingo BerkumEr wordt in 2011 gespeeld op de volgende data:2 september 201130 september 201114 oktober 2011

Tot ziens

in

De Weijenbelt

Nog herinneringen aan de

Kinder/Bijbel verhalen?

Daarom start er een open gespreksgroep voor

jonge en oud op 22 september van 20.00 - 21.30.

Vanaf 19.45 uur is er koffie en thee.

We hopen het komende seizoen de “10 mooiste

Bijbelverhalen” te bespreken. Om deel te nemen

hoeft u geen kerkbezoeker te zijn en is het vrij

toegankelijk.

IVM de locatie is opgave wenselijk: 06 4447 6241

Bijbelgespreksgroep in Berkumstede

12 september start er een gespreksgroep ‘Geloof

in je leven’. Elke 2e maandag van de maand bent

u van 15.00 - 16.00 uur van harte welkom in het

Souterrain. Daar zullen we met elkaar, onder het

genot van een kopje koffie of thee, aan de hand

van de Bijbel, spreken over geloof en leven.

Nav het project de “10 mooiste Bijbelverhalen”

zal hier ook over geschreven worden.

Opgave kan via 038 4535597 of bij de receptie

Berkumstede.

Page 6: Berkumer 7 - Sept 2011

Uw juiste partner voor:

NieuwbouwVerbouwOnderhoud

Bel voor meer informatie/een vrijblijvende offerte.

Baekelandstraat 88013 ND ZwolleTel. (038) 453 26 55Fax (038) 453 28 56

Woning verkopen?Zelle makelaars heeft al meer

dan 30 jaar ervaringin onroerend goed.

Hoevebrink 2 - 8034 PZ ZwolleTel. (038) 4228383-email:[email protected]

BELSNEL:

0384228383

Je voelt je thuis in ‘n geZELLEg huis

Page 7: Berkumer 7 - Sept 2011

Kinderen die het prachtig vinden om lekkerte knutselen, plakken, knippen en kleuren,moeten echt eens een kijkje gaan nemen bijde maandelijkse knutselmiddag in deWeijenbelt. Knutselmoeders, -vaders enmisschien zelfs opa’s en oma’s staan voor deknutselaars klaar om 15.30 uur. Het festijn duurt tot 17.00 uur en is bedoeldvoor kinderen van 6 tot en met 9 jaar. Hetkost bijna niks, slechts vijftig eurocent. Jemag zelf wat drinken en een koekje meenemen van huis.Iedere keer wordt met een thema gewerktvariërend van herfst, Sint Maarten tot Kersten Pasen. Wie zin heeft om langs te komen,moet zich dan wel even aanmelden door eenemail te sturen naar [email protected]. Omalle kinderen de gelegenheid te geven eenkeer mee te komen knutselen kun je je maxi-maal een week van tevoren aanmelden.Meldje wel snel aan want er is plek voor maximaaldertig kinderen.De data voor de knutselmiddagen van ditschooljaar zijn maandag 7 november,

12 december!, 6 februari, 5 maart.

De knutselleidsters willen graag voor aan-

vang van de knutselclub even weten welkkind na afloop niet wordt opgehaald en zelfnaar huis mag gaan.

Wanneer : iedere 1e maandag van de maandtijdens de wintermaanden

Waar : De WeijenbeltVoor wie : kinderen van 6 tot en met 9 jaarAanvang : 15.30 uurKosten : € 0,50

Wanneer er voldoende nieuwe knutselouderszich melden, zie oproep hieronder, dankomen er nog 2 data bij: 3 oktober en 2

april. Kijk voor de actuele informatie op:www.wijkverenigingberkum.nl

Lekker knutselen in De Weijenbelt

Knutselouders gezocht!

In de periode van september tot en met april is er 6 keer een knutselmiddag op de 1e maandag van de maand.

We starten om 15.30 uur en eindigen om 17.00 uur. De knutselmiddag is voor jongens en meisjes van 6 t/m 9 jaar

en vindt plaats in de Weijenbelt. De knutselclub wordt georganiseerd door 2 groepen van zo’n 4 personen die

bestaan uit enthousiaste vrijwilligers. Samen met je groepje bedenk je wat er geknutseld gaat worden en doe je de

inkopen hiervoor.

Omdat enkele moeders aangegeven hebben te willen stoppen m.i.v. volgend seizoen, zijn wij op zoek naar nieuwe

enthousiaste mensen! Het is fijn als je een beetje creatief bent maar dit is niet perse nodig. We werken in 2 teams,

zodat elk team maar 3 x per seizoen aan de beurt is.

Vind jij het leuk om lekker creatief bezig te zijn met een groep kinderen ( max. 30) of wil je meer informatie, neem

dan contact op met Monique van der Beek, e-mail: [email protected]

Page 8: Berkumer 7 - Sept 2011

Pianoles in uw wijk

Leer de toetsen beroeren van dit

prachtige instrument. Ook heel geschikt

voor senioren.

Lesadres: Boerhaavelaan.

T: 038-4221679/06-40486626

Web: www.davidjanpiano.nl

Page 9: Berkumer 7 - Sept 2011

Gereformeerde kerk van Berkum 75 jaarFeestelijke start van het

nieuwe seizoen

Op 7 juni 1936 werd deGereformeerde Kerk van Berkumofficieel geïnstitutioneerd en in 2011 beste-den we uitgebreid aandacht aan het 75-jarigjubileum van de kerk. Veel feestelijkhedenworden samen met de vrijgemaakt gerefor-meerde Ichthuskerk in Berkum georgani-seerd. De Ichthus gemeente behoordeimmers voor de scheuring in 1944 ook tot destichters van de Gereformeerde Kerk vanBerkum.

In de afgelopen maanden is hard gewerktaan de productie van een speciaal gedenk-boekje, getiteld: “Een kerk die leeft, bouwtaan zijn toekomst”. Het boekje bevat 14interviews met leden, jong en oud, uit beidekerkgenootschappen. In de interviews wordtvooral uitgekeken naar de toekomst van dekerk. Hoe zal onze kerk, onze geloofsge-meenschap er over pakweg 25 jaar uitzien?

Op 11 september 2011 wordt zowel in deHoofdhof als in de Ichthuskerk aandachtbesteed aan het jubileum. In beide ochtend-diensten wordt het gedenkboekje officieelgeïntroduceerd. Na de ochtenddienst wordter een gezamenlijk programma van beidekerken georganiseerd, met als inzet elkaarbeter te leren kennen en samen te werkenaan de toekomst. Het programma wordtafgesloten met een gezamenlijke lunch in deIchthuskerk.

Tentoonstelling van werk van Henk

Pietersma

In de maand september wordt in beide ker-ken in Berkum werk tentoongesteld van de

bekende Leeuwarder kunstenaar HenkPietersma. De afgelopen vijf jaar werktePietersma aan een project waarbij van elkvan de 150 psalmen een schilderij werdgemaakt. De exposities in beide kerken isgeopend op maandag, woensdag en donder-dag van 14:00 tot 17:00 uur.

‘Psalmenavond’ 29 september

Aansluitend aan de tentoonstelling van schil-derijen van Henk Pietersma wordt een speci-ale ‘psalmenavond’ gehouden in de Hoofdhofop 29 september, ’s avonds om 20.00 uur.Voor deze avond zijn als sprekers en perfor-mers uitgenodigd: Henk Pietersma. Hij laat in een digitale pre-sentatie werken van hemzelf zien en leestdaarbij zijn gedichtenSergej Visser. Dichter, componist en musi-cus laat op deze avond enkele door hemgecomponeerde psalmen horen en verteltover de ontstaanswijze en achtergrondendaarvan.

We heten iedereen van harte welkom op detentoonstelling van de werken van HenkPietersma en de psalmenavond op 29 sep-tember a.s.

Namens de jubileum commissie 75 jaarGereformeerde Kerk van Berkum.Ab KasperHoofdhofAktief, voor U,voor jou.

Page 10: Berkumer 7 - Sept 2011
Page 11: Berkumer 7 - Sept 2011

Bibliotheek aan huis is bedoeld voor mensendie langere tijd niet zelfstandig naar de bibli-otheek kunnen. Dit kunnen ouderen zijnmaar ook chronisch zieken. Toch blijvenlenen van de bibliotheek en niet afhankelijkwillen zijn van buren of familie is mogelijk.WijZ heeft vrijwilligers die dit kunnen verzor-gen. Zij halen en brengen de te lenen mate-rialen bij de mensen thuis. Het kost nietsextra’s, men hoeft alleen maar lid te zijn of teworden van de openbare bibliotheek.

Bibliotheek aan Huis is een samenwerkingvan Bibliotheek Zwolle en WijZ. Tevens vraagtWijZ vrijwilligers die belangstelling hebbenvoor dit werk.

Voor informatie kan contact worden opgeno-men met WijZ, Karin Bekendam, coördinatorBibliotheek aan Huis, telefoon (038) 851 5760.

Bibliotheek aan huis

Berkum als theater, 1 oktoberLaat u verrassen door toneelvoorstellingen tebezoeken op diverse mooie en verrassendelocaties in Berkum. 1 Oktober wordt een dagmet spannende, onthullende en meeslepen-de eenakters voor jong en oud, vanaf onge-veer 15 jaar. Leden van toneelclub Quasi enenkele Berkumer gastspelers spelen stukkendie u zullen pakken, een spiegel voorhoudenof u lang zullen bijblijven. Voor de middagvoorstelling wordt u om12.30 uur in “De Weijenbelt verwacht. Om12.45 uur vertrekt u onder begeleiding vaneen gids en fietst u van voorstelling naarvoorstelling. De duur van de stukken is onge-veer een half uurtje. De laatste voorstellingbegint om 15.15 uur en duurt ruim een uur. Voor de avondvoorstelling vertrekken de gid-sen om 18.45 uur naar de diverse speelloca-ties. Rond 22.15 uur is het avondprogrammaafgelopen. Het aantal plaatsen is beperkt.Toegangskaarten kunt u UITSLUITEND kopenin de voorverkoop op woensdag 28 septem-ber tussen 19.30 en 20.30 uur in “DeWeijenbelt”. De kosten voor de middag- ofavondvoorstelling zijn € 10,00. Dit is inclu-sief een consumptie tijdens uw fietstoer. Een

initiatief van de evenementencommissie vanwijkvereniging Berkum. Alle stukken wordengeregisseerd door Marian den Exter.

De stukken en de spelers:

• “Verveling” door Annemieke Kuiper en Paul Grooten.

• “De lamme en de blinde” door Erica Lambers en Kees van Dijk.

• “Wendela” door Maria Korenromp en Jolien Kuiper.

• “Tussen kunst en kitsch” door Marion Nijenhuis, Renate Rikels, Rianne Edelijn, Aldo Weenink en Gerard van Beek.

• “De Beer” door Ans van Zwieten, Hans Ruiter en Klaas Koiter.

Bovenstaande is mede mogelijk gemaaktdoor.

Page 12: Berkumer 7 - Sept 2011
Page 13: Berkumer 7 - Sept 2011

In 2011 is er een Stadsbudget van€ 143.000,- voor bewoners van Zwolle. Ditbetekent dat alle inwoners van Zwolle initia-tieven kunnen indienen die de hele stadZwolle ten goede komen, maar ook ideeënvoor de wijk, buurt of straat, zoals een bood-schappenservice, burenbezoek activiteit,kindermiddag of een vrouwenfestijn.

Individuele bewoners en niet-commerciëleorganisaties kunnen initiatieven voor hetStadsbudget indienen die bijdragen aan deleefbaarheid, veiligheid en sociale samen-hang in de straat, buurt, wijk of stad.

Indienen ideeën

Van 5 september tot en met 26 september

2011 kunnen de initiatieven voor hetStadsbudget ingediend worden. Ideeën moe-ten voldoen aan een aantal spelregels. Het

indienformulier en de spelregels zijn te vin-den op www.zwolle.nl/stadsbudget entelefonisch aan te vragen via 14038.

Verkiezingen

Alle Zwollenaren kunnen in december 2011via de Zwolse website (of stemkaart) metbehulp van hun Burger Service Nummer eenstem uitbrengen op hun favoriete idee.. Deuitslag van de verkiezingen bepaalt welkeinitiatieven winnen en budget krijgen voor deuitvoering. Daarna is het aan de indieners omhun idee uit te werken.

Stadsbudget is een samenwerking tussengemeente Zwolle, Woningstichting OpenbaarBelang, deltaWonen, SWZ, Travers en PolitieIJsselland. Bij vragen kunt u contact opne-men met de gemeente Zwolle, telefoonnum-mer 14038.

Stadsbudget Zwolle 2011

Zes scouts van de Jan Lijdinggroep in Zwollezijn op de Landelijke Scoutingwedstrijdengeëindigd op de 10eplaats. AfgelopenPinksteren hebben de zes scouts het heleweekend gestreden tegen 97 andere patrou-illes op het Scoutscentrum Buitenzorg inBaarn.

Al eerder streden de scouts in Ommen tegenandere patrouilles uit de regio om het regio-nale kampioenschap. Op deze RegionaleScoutingwedstrijden werden de scouts vande Jan Lijdinggroep eerste en mochten descouts met Pinksteren hun kwaliteiten latenzien op de landelijke scoutingwedstrijden. Op

deze landelijke scoutingwedstrijden verza-melen de beste groepen uit elke regio zichom hun scoutingkwaliteiten met elkaar temeten.

Zwolse scouts 10e van Nederland

Page 14: Berkumer 7 - Sept 2011

Uw vleesspecialist “Slagerij Mekers”Kwaliteit in vlees en vleeswaren

8141 SC Heino, Stationsweg 8, tel. 0572 - 39 12 798024 BZ Zwolle - Berkum, Campherbeeklaan 54, tel. 038 - 453 24 61

Green Hands-TUINONDERHOUDSBEDRIJF-

BoertjesNieuwsgierignaar de waarde van uw woning?

Wij komen vrijblijvend bij u langsvoor een waardebepaling!

Boertjes Makelaardij ZwolleM.C. Horst RMTHanzelaan 246, ZwolleT 038-4216164E [email protected] www.boertjes.nl

makelaardij taxaties advies hypotheken

-Voor al uw tuinonderhoud-Tel: 0616766944 / 0616800932

E-mail: [email protected]: www.greenhands.nl

Voor deskundige begeleiding. Voor behartiging van uw belangen. Voor een optimale verkoopprijs. Voor aankoop en verkoop. Voor u. De eerste stap? Onze vrijblijvende waardebepaling. Gratis. BoertjesHorst makelaardij Thomas a Kempisstraat 9 8021 BG Zwolle 038-4216164 [email protected] www.boertjeshorst.nl

Page 15: Berkumer 7 - Sept 2011

Robert Schraag, de eeuwige optimist, zei alvanaf het begin:" We worden gewoonNederlands Kampioen!" En hij kreeg noggelijk ook. Onze dank aan Gerben van Dijk,die helaas niet bij het NK kon zijn, maar onswel door de eerste 2 rondes hielp (en waar-mee we kampioen van Oost-Nederland wer-den). Voor Gerben in de plaats hebben weMarcel Boudesteyn meegenomen vanuitGenemuiden; en wát een vervanging! Diekerel kan met zijn routine nog jaren mee!Ook hadden de jongens van Berkum eenfavoriet meegenomen als extra ondersteu-ning: Rinke Borger. Rinke mailde mij op zon-dag (de dag na het NK) dat hij zich zó gigan-tisch had gegeven dat hij van 21.00 tot 10.30had geslapen! Met veel verdedigers in huiszie je maar weer dat verdedigen en opbou-wen de basis is naar het succes van eengoede aanval of counter. Met Robert en Corin de punt en Erwin en Gert als vele metersmakende middenvelders, probeerden weelke keer weer een opening te vinden vooreen nieuwe aanval. Onze keeper MarcoBeens: wat een Kanjer! Die kan gewoon nogin het 1ste van elke Hoofdklasse of Topklasse

club. Martin Kouwen speelde alle voorrondes énde NK met een niet meer naar behoren wer-kende enkel. Wat een bikkel! Tenslotte HenkJan van der Veer die met zijn woorden envisie: "Winnaars hebben een plan, verliezerseen excuus!", ons allen het vertrouwen gafdat wij elke wedstrijd de regie bepaalden;met het doel voor ogen steeds een rondeverder te komen en uiteindelijk te staan ophet NK in Zeist. En het geschiede: Met een bus vol aanhangkwamen we aan en overwonnen. Daarna een huldiging bij de 'ber' van Berkumen de huldiging bij het 'gen' vanGenemuiden.Vrienden van de straat met wie we jarenlanggevoetbald hebben, en vrienden van Berkum:deze bekroning nemen ze ons nooit meer af!We staan bij de KNVB als eerste op de lijst35+ voetbal 7x7 2011 KNVB. Er zullen zichnog vele teams achter ons plaatsen, maar deeerste plaats: Die is van ons!

Namens de Kampioenen van Nederland, Erwin Riezebos.

Bergen (Berkum en Genemuiden) wint NK 35+!

Staande van links naar rechts: Marcel Boudesteyn, Martin Kouwen, Rinke Borger, Erwin Riezebos, Henk Jan van der Veer.

Zittend van links naar rechts: Marco Beens, Gert Eenkhoorn, Cor van Dalfzen en Robert Schraag.

Page 16: Berkumer 7 - Sept 2011

Coen van BrummenCampherbeeklaan 54a, 038-4532054Geopend: ma. / wo. 8.30 - 19.00 uur

do. / vrij. 8.30 - 20.00 uurzat. 8.30 - 17.00 uur

T.P.G. Servicepunt

C1000 versmarkt voordeelmarkt

Prinsenstraat 107721 AJ Dalfsen

0529-423058

H. Smeengekade 88011 AK Zwolle

038-4297600

www.goudzwaard.nl

EIGENHAARDIS

GOUDZWAARD

Installatiebedrijf

Herfterlaan 75 - 8026 RE ZwolleTel. 038 - 4542404Fax. 038 - 4549414

Theo BeltmanErkend Gas-, Water enElektra-installateur

Lood en Zinkwerken

Rioleringen enDakbedekkingen

*

**

Page 17: Berkumer 7 - Sept 2011
Page 18: Berkumer 7 - Sept 2011

VELDMAN / Schilderwerken

Erasmuslaan 6 8024 CR Zwolle (Berkum)

Tel: 038 - 4525877Mob: 06 - 53716731

E- mail: [email protected]

Campherbeeklaan 528024 BZ BerkumTel.: 453 15 18

Fax: 038 - 452 94 32

W. PLATENKAMPSpeciaalzaak in groenten,

fruit en rauwkostsalades.

Het adres voor uw fruitmand.

Hang & sluitwerkDe Klink Beveiligingen Kuyerhuislaan 18 • 8024 PD Zwolle • Telefoon: 038 - 452 48 44Fax: 038 - 452 48 46 • E-mail: [email protected] • Internet: www.deklinkzwolle.nl

Ve i l i g W o n e n , P r e t t i g W o n e n !

Vraag vrijblijvend een offerte aan.

Streetdance 8 - 10 jaarm

Bodyshape 50+w

Streetdance 12 t/m 16 jaarw

Zumba !d

Streetdance 12 t/m 16 jaard

vispoortenplas 1-3 zwolle, 038 4215817, www.voorogen.nl

U vind de V&D in het centrum van Zwolle,op een steenworp afstand van ons.

[email protected]

Page 19: Berkumer 7 - Sept 2011

Voetbalvereniging Berkum

Ledenadministratie : J. Tijhaar - 453 56 25Eindredactie : Michiel Scheper - 06 19 18 07 98Website : www.vvberkum.nlTeletekstpagina : RTV Oost - pagina 451

%

%

BERKUM HEEFT SELECTIE RONDMet de komst van nog weer een aantal nieuwe spelers heeft VV Berkum de hoofdselectie voorhet nieuwe seizoen 2011-2012 compleet. De laatste aanwinst was de 20-jarige aanvaller BoyBoeloerditi, die vorig seizoen speelde voor eersteklasser Voorwaarts Twello. Verder versterkteBerkum zich met keeper Rick Oosterwechel, tot nu toe derde doelman bij FC Zwolle, en ver-dediger Patrick van Egmond komt over van zondaghoofdklasser RKHVV. Aanvaller Piet de Jongverruilt eersteklasser Go Ahead Kampen voor Berkum, de club waar hij ooit begon.“Berkum heeft nu een bredere selectie dan vorig jaar en de balans in de groep is beter. Ik denkook dat we nu heel veel scorend vermogen hebben,” aldus de nieuwe hoofdtrainer Roelandten Berge. Boy Boeloerditi was het afgelopen seizoen met 14 goals topscorer bij VoorwaartsTwello, waar hij ooit met voetballen begon. Na een aantal jaren in de jeugdopleiding van prof-club Go Ahead Eagles speelde hij vier seizoenen bij Voorwaarts, waarbij hij een sterke ontwik-keling doormaakte. Er was dan ook de nodige belangstelling van diverse clubs uit hoofd- éntopklasse voor de vaak scorende spits maar hij koos voor Berkum. “Ik wil op een zo hoogmogelijk niveau spelen en daarbij heb ik gekozen voor het zaterdagvoetbal, dat trekt mij tochmeer,” aldus Boy. Rick Oosterwechel, de laatste twee seizoenen derde keeper bij FC Zwolle,neemt bij Berkum de plaats in van Erwin Duits die er niet in slaagde een vaste basisplek alseerste keeper te veroveren. Oosterwechel is 20 jaar, afkomstig uit de jeugdopleiding van FCTwente en speelde bij FC Zwolle vooral in het beloftenteam. De eveneens 20-jarige Patrick vanEgmond speelde het afgelopen seizoen in de verdediging van zondaghoofdklasser RKHVV inHuissen. Eerder doorliep hij de jeugdopleidingen van liefst drie profclubs: SC Heerenveen, FCZwolle en Vitesse. Door onder meer een langdurige knieblessure ging een carrière in hetbetaalde voetbal vooralsnog niet door en ‘verhuisde’ hij vorig jaar naar RKHVV. Met Piet deJong krijgt Berkum een ‘oude bekende’ terug in de selectie. Deze 27-jarige spits voetbalde deafgelopen jaren bij Go Ahead Kampen, waarmee hij in het seizoen 2009-2010 degradeerde uitde hoofdklasse. Vóór zijn periode bij Go Ahead Kampen speelde De Jong bij WVF in Zwolle endáárvoor bij Berkum, waar hij nu na zes jaar terugkeert. Eerder werd al bekend dat JesperBeunk volgend seizoen topklasser FC Lisse zal verruilen voor Berkum en dat Dirk Muis overkomt van HHC Hardenberg, eveneens een topklasser. Ook aanvaller Rik Jan de Groot, topsco-rer bij tweedeklasser OZC in Ommen, zal in de jaargang 2011-2012 deel uitmaken van deBerkum-selectie. Kassim Bizimana, in de winterstop overgekomen en daarna goed voor 14Berkum-goals in 12 competitiewedstrijden, tekende bij voor het nieuwe seizoen.

Page 20: Berkumer 7 - Sept 2011

* Voor al uw haar en huid behandelingen.

* Voor het hele gezin.

* Makkelijk te bereiken met bus,auto en fiets (zie website).

* Di. t/m Vr. 9.00-17.30 uur. Za. 9.00-15.00 uur.

Thorbeckegracht 61 ZwoIIe centrumTel : 038-4218015

www.kapsalonhofstede.nI

IEDERE DONDERDAG BIJ HETWINKELCENTRUM IN BERKUM!!

TEL: 06-20000820/06-19412902Vers, vriendelijk & voordelig!

Schrevenweg 1-16 • 8024 HB Zwolle• Telefoon: 038 4540680• Fax:038 4542816E-mail: [email protected]: www.bpv-tax.com

Bolt Pierik VeldinkBELASTINGADVISEURS

DE KAASKOPPEN

FILIPS klussenbureauVoor al uw klussen en onder-houdswerkzaamheden, zoals:

• schilderwerk• renovatie: o.a. badkamers• hout- en verfwerk reparaties • dakgoten schoonmaken• schilderijen ophangen

tel: 06 26420890 / 038 4547681email: [email protected]

knip uit * bewaar * knip uit * bewaar

Zalencentrum de Weijenbelt

Het hart van Berkum waar u terecht kunt voor diverse acti-viteiten zoals biljart-, bridge-, bingo- en klaverjasavonden.

Diverse zalen kunt u huren voor verjaardagen, bruiloften, reunie’s, personeelsfeesten maar ook voor tentoonstellingen en exposities.

Natuurlijk kunt u ook zakelijk terecht in ons gebouw we hebben diverse vergaderzalen met alle faciliteiten.

Campherbeeklaan 82 - 8024 BZ Zwolle - % (038) 453 74 09 - [email protected]

Page 21: Berkumer 7 - Sept 2011

Hoe is het toch met Martijn van Uffelen?Veel mensen vragen zich af hoe het isgegaan met een aantal ‘oudgedienden’ diezich ooit bij VV Berkum in de kijker hebbengespeeld. Ditmaal de beurt aan Martijn vanUffelen.

Kun je wat vertellen over je loopbaan en

hoe je bij Berkum terecht bent gekomen?

“Toen ik vijf jaar was ben ik gaan voetballenbij SVI. FC Zwolle heeft mij vervolgensgescout, waar ik vijf jaar in de jeugd en het2e elftal heb gespeeld. Na nog een paar mooie jaren bij Be Quick ’28ben ik uiteindelijk bij Berkum beland. Datwas in het seizoen 1999-2000, onder trainerFokko Wielink. Na acht fantastische jarenben ik nu weer terug bij SVI. Dat is een paarniveautjes lager, maar ook komend jaar zal ikdaar weer met veel plezier voetballen.”

Hoe is het met je?

”Heel goed. Ik ben ruim drie jaar gelukkiggetrouwd met Camilla en we wonen samenmet ons zoontje Sem in Stadshagen. Sem isnu zo’n 20 maanden en het is fantastisch omvader te zijn van dit heerlijke mannetje. Ik werk al vijf jaar als financieel-economischmedewerker bij Agentschap NL (voorheenSenternovem) in Zwolle. Ik werk in een leukteam en ga elke dag met plezier naar hetwerk.“

Hoe kijk je terug op je tijd in Berkum?

“Dat ik acht jaar bij Berkum heb mogen voetballen geeft wel aan dat ik het daar erg

naar mijn zin heb gehad. Zowel op als buitenhet veld voelde ik me er thuis. Ik heb de groeivan de tweede klasse naar de hoofdklassehelemaal mee mogen maken. Die promoties, vooral die in Apeldoorn waarwe via DOVO naar de hoofdklasse gingen,vergeet je nooit weer. Dat jaar hadden wetoch wel een bijzondere groep.”

Wat was je mooiste en je belangrijkste

doelpunt?

“Misschien wel mijn eerste goal voorBerkum was tegen Real Zaragoza. We kre-gen er geen punten voor, maar bijzonder washet zeker. Ik had een aardige vrije trap, waarik regelmatig uit scoorde, daar zaten mooieen belangrijke goals tussen. Een technischhoogstandje was het doelpunt in de hoofd-klasse thuis tegen Oranje Nassau. Daarwaren beelden van, dus die heb ik nog weleens terug gekeken…..”

Wat vind je van de huidige selectie en heb

je tips voor de club?

“Er zijn redelijk veel nieuwe spelers bijgeko-men. De kracht van Berkum is altijd geweestjongens te halen met kwaliteiten, maar dietegelijkertijd ook goed bij de club passen.Daarnaast hebben ze de laatste jaren veeleigen jongens bij de selectie gehaald en datmoeten ze blijven doen.”

Wil je nog wat kwijt aan alle Berkumers?

“Ik wil iedereen bedanken voor de mooie tijden wens iedereen veel succes.”

Het diabetesfonds zoekt collectanten in Berkum

Wilt u zich inzetten als collectant in de week van 30 oktober t/m 5 november 2011, geef udan op bij: Rianne van Surskum (wijkhoofd Berkum), 0627266449

Page 22: Berkumer 7 - Sept 2011

Van ‘s Gravesandelaan 58024 DP ZwolleTel. 038-4550197Fax 038-4548574G.s.m. 06-55362061

www.btotuinen.nlE-mail: [email protected]

Voor leerlingen van het voortgezetonderwijs. Iedere leerling heefteen eigen studeerkamer.Alle vakken worden volledig over-hoord door ervaren leerkrachten.Iedere moeilijkheid wordt uitvoerigbehandeld.Voor nadere informatie:

INSTITUUTVOOR STUDIE-BEGELEIDING

Veerallee 29 - 8019 AD ZwolleTelefoon (038) 421 46 57 - b.g.g. dir. L.J. Nijman, telefoon (038) 454 28 05

DE TWEEWIELERSPECIALIST IN DE REGIOWINKELCENTRUM “DIEZERPOORT” DIEZERPLEIN 178021 CS ZWOLLE Tel: 038-4535539 FAX: 038-4541448

E-MAIL: SCH[email protected]:WWW.SCHAKELAAR-TWEEWIELERS.NL

• Binnen en buitenschilderwerk.• Behangen• Winterkortingen• Vakkundig en kwaliteit

Essenlaan 10,Berkum

038 454 52 43

Page 23: Berkumer 7 - Sept 2011

Programma 1e elftal VV Berkum

Datum Wedstrijd Tijdstip

Berkum - DVS ‘33 Ermelo 14:30

14:30

14:30

14:30

14:30

14:30

14:30

Let op: in dit seizoen 2011-2012 vangen alle thuiswedstrijden van het 1e om 14:30 aan.

DETO - Berkum

Berkum - WHC

Oranje Nassau - Bekrum

Berkum - Flevo Boys Emmeloord

Drachtster Boys - Berkum

Berkum - VVOG

03 september 2011

10 september 2011

17 september 2011

24 september 2011

01 oktober 2011

08 oktober 2011

15 oktober 2011

Fotograaf: Henry Dijkman (www.henrydijkman.nl)

Page 24: Berkumer 7 - Sept 2011
Page 25: Berkumer 7 - Sept 2011

Uw salon voor:Diverse gezichtsbehandelingen

LichaamsbehandelingenPedicure behandelingen

Hotstone massageManuele massage

ManicureMake-up

Bergkloosterweg 60 | 8034 PP ZwolleTel. 06-53195765 | E-mail [email protected]

Internet www.ilonatenheuvel.nl

Algemene fysiotherapieManuele therapie

Bekkenbodem therapieOedeemtherapie

COPD www.fysiotherapieberkum.nl

Page 26: Berkumer 7 - Sept 2011

- Gezichts- en lichaamsbehandelingen

- Manicure Grotiuslaan 13

- Gezichtsverzorging voor mannen 8024 XM Zwolle

- Cadeaubonnen 038-4529100

Stichting Kringloop Zwolle

Nieuwe Veerallee 12, ZwolleNieuwe Deventerweg 6, Zwolle-Zuid

Open: ma. 12-18 udi. t/m vr. 10-18 u

za. 10-17 u, do. koopavond. (038) 4 22 06 06

Page 27: Berkumer 7 - Sept 2011

De Distributie-Organisatievan de Stentor zoekt

bezorgers m/v leeftijd vanaf 15 jaar

in Zwolle (Berkum)

Wat staat er tegenover?• Een prima maandelijkse vergoeding• Na drie maanden bezorgen een premie van

� 50,-• Gratis de Stentor lezen• En vele leuke dingen

(kijk snel op www.bezorgers.nl)

Aanmelden:de Stentor, Afdeling Distributiemevrouw A. Eskens, Tel: 038-4559471E-mail: [email protected] ofwww.bezorgers.nl

Kandidaat-bezorgers dienen zich bij aanmeldingte legitimeren

MEDIATION

Monique Knigge

NMI Mediator

Kloosterbrink 138034 PT ZwolleTel. 06 282 059 47

www.kniggemediation.nlE-mail:[email protected]

Mediation bijonder andere:

• Echtscheiding enomgangsregeling

• Conflicten in familierelaties

• Arbeidsconflicten

• Burenruzies

Dé plek vooruw kind

Dagopvang,peuterspeelzaal,buitenschoolseopvang entussenschoolseopvang.

Wat aandacht krijgt groeit

Dagopvang, peuterspeelzaal,

buitenschoolse opvang

en tussenschoolse opvang

www.allio.nl

Allio kinderopvang heeft ruim 100 vestigingen in de provincies Drenthe, Gelderland en Overijssel.Dokter Stolteweg 46, 8025 AX Zwolle, T 038 4222766, [email protected]

Page 28: Berkumer 7 - Sept 2011