Benedictus XVI WJD

download Benedictus XVI WJD

of 17

 • date post

  05-Dec-2014
 • Category

  Spiritual

 • view

  985
 • download

  1

Embed Size (px)

description

In dit document zijn 4 toespraken gebundeld van paus Benedictus XVI rond de Wereldjongerendagen in Augustus 2011 in Madrid. 1) Boodschap van paus Benedictus XVI voor de 26ste Wereldjongerendag (2011). Het thema is: “In Jezus Christus geworteld, op Hem gebouwd, steunend op het geloof” (vgl. Kol 2:7) (6-8-2010). 2) Woorden van paus Benedictus XVI bij ontvangst van de jongeren: Aankomst bij de Wereldjongerendagen, Donderdag 18 augustus 2011, Plaza de Cibeles, Madrid. 3) Homilie paus Benedictus XVI bij afsluitende mis tijdens Wereldjongerendagen Madrid, Zondag 21 augustus 2011, Luchtmachtbasis Cuatro Vientos, Madrid. 4) Rede paus Benedictus XVI bij afscheidsceremonie na de Wereldjongerendagen in Madrid, Zondag 21 augustus 2011, Internationale luchthaven Barajas van Madrid.

Transcript of Benedictus XVI WJD

 • 1. Toespraken van Paus Benedictus XVI voor de Wereldjongerendag 20111. Boodschap voor de 26ste WJD, 6-8-20102. Aankomst bij de WJD, 18-8-20113. Afsluitende Mis bij de WJD, 21-8-20114. Afscheidsceremonie bij de WJD, 21-8-2011Copyright: Secretariaat RK Kerk in Nederland, rkkkerkVertaling: H. Lohman MA, H.M.G. Kretzers
 • 2. Boodschap van paus Benedictus XVIvoor de 26ste Wereldjongerendag (2011)In Jezus Christus geworteld, op Hem gebouwd,steunend op het geloof (vgl. Kol 2:7)Beste vrienden,Ik denk vaak terug aan de Wereldjongerendagen in Sydney 2008. Daar hebben we een grootgeloofsfeest meegemaakt. Gods Geest was daar actief werkzaam in de diepe verbondenheid vandeelnemers uit de hele wereld. Die samenkomst, als bij vorige keren, heeft rijke vrucht gedragenin het leven van vele jongeren en in dat van de hele Kerk.Nu zien we uit naar de volgende Wereld- en levende Heer, en van zijn liefde voorjongerendag die in augustus 2011 in ieder van ons.Madrid wordt gehouden. Eertijds in 1989,enkele maanden voor de historische val 1. Aan de bron van onze diepstevan de Berlijnse muur, voerde de jonge- verlangensrenpelgrimstocht naar Santiago de Com-postela in Spanje. Nu, in een tijd waarin In iedere periode van de geschiedenis, ookEuropa sterke behoefte heeft aan heront- die van ons, voelen vele jongeren een diepdekking van zijn christelijke wortels, zal verlangen naar persoonlijke relaties dieonze ontmoeting in Madrid plaatsvinden. gekenmerkt worden door waarheid en soli-Het thema is: In Jezus Christus gewor- dariteit. Velen zien uit naar echte vriend-teld, op Hem gebouwd, steunend op het schap, de ware liefde, een eigen gezin datgeloof (vgl Kol 2:7). Ik moedig jullie aan, bij elkaar blijft, persoonlijke levensvervul-om aan dit voor de Kerk in Europa en ling en echte zekerheid. Allemaal garantiesvoor de universele Kerk zo belangrijke voor een vredige en gelukkige toekomst.evenement deel te nemen. Ik zou willen Als ik aan mijn eigen jeugd denk, besef ikdat alle jongeren die net als wij in Jezus dat vastigheid en zekerheid niet de dingenChristus geloven, maar ook zij die twij- zijn die de gedachten van jongeren hetfelen, het nog niet weten, of niet in Hem meest bezighouden. Natuurlijk is hetgeloven, deze ervaring meemaken. Ze kan belangrijk om werk te hebben en zo vastebeslissend voor hun leven blijken te zijn. grond onder je voeten. Toch zijn onzeHet is een ervaring van Jezus, de verrezen jeugdjaren ook een tijd waarin we het165 2010 25
 • 3. meeste uit ons leven willen halen. Als ik als een pure privzaak te beschouwen, terugdenk aan die tijd, herinner ik mij irrelevant voor de maatschappij. En hoe- vooral dat we geen genoegen namen met wel haar basiswaarden uit het Evangelie het streven naar een conventioneel mid- stammen, zoals de waardigheid van de denstandsleven. We wilden iets groots, iets persoon, solidariteit, werk en gezin, zien nieuws. We wilden het leven zelf ontdek- we een zekere "Godsverduistering", een ken, in al zijn omvang en schoonheid. soort geheugenverlies. Weliswaar geen Natuurlijk kwam dat deels door de tijd directe verwerping van het christendom, waarin we leefden. Tijdens de nazidictatuur maar toch een ontkenning van de schat en de oorlog waren we zogezegd "ingeslo- van ons geloof. En dat kan leiden tot ver- ten" door de overheersende machtstruc- lies van onze diepste identiteit. tuur. Dus wilden we uitbreken naar buiten om het hele scala van menselijke mogelijk- Om deze reden, beste vrienden, moedig ik heden te ervaren. Ik denk dat deze drang jullie aan je geloof in God, de Vader van om uit het gewone uit te breken tot op onze Heer Jezus Christus, intensief te zekere hoogte in iedere generatie aanwezig beleven. Jullie zijn de toekomst van de is. Deels verlangt jeugd iets dat verder reikt maatschappij en van de Kerk! Zoals de dan het leven van alledag en een vaste apostel Paulus schreef aan de christenen baan. Het is uitzien naar iets dat echt en van Kolosse, het is heel belangrijk wortels wezenlijk groter is. Is dat gewoon maar een te hebben, een stevig fundament! Dat ijdele droom, die weer verdwijnt naarmate geldt in het bijzonder vandaag. Veel men- we ouder worden? Nee! Mannen en vrou- sen hebben geen vaste orintatie voor hun wen zijn geschapen voor iets groots, voor leven en zijn daarom uiteindelijk diep van de eeuwigheid. Iets anders zal nooit genoeg binnen onzeker. Er heerst een groeiende zijn. De heilige Augustinus had gelijk toen mentaliteit van relativisme. Dat houdt in hij zei ons hart is onrustig tot het rust dat alles gelijkwaardig zou zijn, dat abso- vindt in U. Het verlangen naar een zinvol- lute waarheid niet bestaat. Maar deze ler leven is een teken dat wij door God manier van denken leidt niet tot ware vrij- geschapen zijn en zijn afdruk meedra- heid, maar veeleer tot onevenwichtigheid, gen. God is leven, en daarom richt elk verwarring en blinde conformiteit aan de schepsel zich op leven. Als mensen naar waan van het moment. Als jongeren heb- Gods beeld doen wij dat op een unieke en ben jullie het recht om van vorige genera- bijzondere wijze. We streven naar liefde, ties vaste orintatie te ontvangen voor je vreugde en vrede. Zo kunnen we zien hoe keuzes en basis van je leven. Als een absurd het is te denken dat we echt kun- jonge plant die vaste steun nodig heeft tot nen leven door God uit beeld te verwijde- hij diep wortel kan schieten en een sterke ren! God is de bron van het leven. God ter- boom kan worden die vrucht kan dragen. zijde schuiven is onszelf scheiden van die bron en, onvermijdelijk, onszelf beroven 2. In Jezus Christus geworteld, op Hem van vervulling en vreugde. Zonder de gebouwd Schepper verdwijnt het schepsel in het niets (Vaticanum II, Gaudium et Spes, 36). Om de betekenis van het geloof te bena- In sommige delen van de wereld, met drukken in het leven van gelovigen, wil name het Westen, neigt de hedendaagse ik graag met jullie nadenken over elk van cultuur ertoe God uit te sluiten en geloof de drie woorden die Paulus gebruikt als26 2010 166
 • 4. hij zegt: In Jezus Christus geworteld, op Als we met Hem een persoonlijke relatieHem gebouwd, steunend op het geloof aangaan, onthult Christus onze ware iden-(vgl Kol 2:7). We kunnen drie beelden titeit en groeit, in vriendschap met Hem,onderscheiden. Geworteld doet denken ons leven naar volledige vervulling. Er isaan het planten van een boom met wor- een moment dat ieder van ons zich alstels die hem voeden, gebouwd verwijst jongere afvraagt: wat is de zin van mijnnaar de constructie van een huis en steu- leven? Welk doel en welke richting moet iknend wijst op groei van fysieke en more- het geven? Dat is een heel belangrijkle kracht. Deze beelden zijn zeer spre- moment en dat kan ons zorgen baren, mis-kend. Voordat ik er commentaar op geef schien voor enige tijd. We beginnen ons afwijs ik erop, dat ze in de oorspronkelijke te vragen wat voor werk we zullen kiezentekst alle drie de passieve grammaticale en welke kontakten of vriendschappen wevorm hebben. Dat betekent dat het Chris- zullen aangaan. Hier denk ik weer aantus zelf is die het initiatief neemt om mijn eigen jeugd. Op een of andere maniergelovigen te planten, te vormen en te was ik mij er al heel vroeg van bewust datsteunen. de Heer mij priester wilde laten worden. Later na de oorlog, via het seminarie en deHet eerste beeld is dat van een boom die universiteit op weg naar dat doel, moest ikstevig geplant is dankzij zijn wortels die die zekerheid opnieuw veroveren. Ik moesthem recht houden en voeden. Zonder deze mezelf afvragen: is deze weg echt voor mijwortels zou hij omwaaien en doodgaan. bedoeld? Is dit werkelijk Gods wil voorWat zijn onze wortels? Natuurlijk zijn mij? Ben ik in staat Hem trouw te blijvenonze ouders, familie en de cultuur van ons en volledig te dienen? Zon beslissingland heel belangrijke elementen van onze vraagt een zekere strijd. Dat kan nietpersoonlijke identiteit. Maar de bijbel ont- anders. Maar toen kwam de zekerheid: dithult nog een element. De profeet Jeremias is het! Ja, de Heer heeft me nodig en zalschreef: Gezegend is hij die op de Heer me kracht geven. Als ik naar Hem luistervertrouwd, en zich veilig weet bij Hem. Hij en met Hem ga zal ik echt mijzelf worden.is een boom aan een rivier, met wortels tot Wat telt is niet de vervulling van mijn ver-in het water. Hij heeft geen last van de langens, maar van zijn wil. Zo wordt hethitte, zijn bladeren blijven groen. Een tijd leven auth