benchmark van inkoop

of 13 /13
De meest complete en moderne manier van beoordeling van de inkooporganisatie 1 World Class Purchasing 2.0

Embed Size (px)

Transcript of benchmark van inkoop

Page 1: benchmark van inkoop

1

De meest complete en moderne manier van beoordeling

van de inkooporganisatie

World Class Purchasing 2.0

Page 2: benchmark van inkoop

2

World Class Purchasing 2.0(bron: Berenschot 2010)

Page 3: benchmark van inkoop

3

Verschillende doelstellingen

• Zelfbeoordeling en reflectie

• Creatie van gemeenschappelijk referentiekader

• Vergelijking verschillende interne onderdelen

• Verbeteren relatie en communicatie met interne klant

• Ondersteunen gestructureerde strategie discussie

• Vaststellen mogelijkheden verdere verbetering en opstellen plan van aanpak

Page 4: benchmark van inkoop

4

Varianten van onderzoek

Verschillende aantallen en typen respondenten• 1 persoon uit inkoop• meerdere personen uit inkoop• meerdere personen uit inkoop en business

Verschillende diepgang uitvoering• zelfbeoordeling• enquête(s)• interview(s)• workshop(s)

Page 5: benchmark van inkoop

5

Hoofdonderdelen BerenschotWorld Class Purchasing 2.0

1. Business doelstellingen (10 vragen) Aandachtsgebieden afdelingen/business units in de organisatie. Mede gebaseerd op de gedachten van Gerco Rietveld (2009). Vraag naar belangrijkheid (1-5) en tevredenheid over bijdrage inkoop (1-5).

2. Klantentevredenheidsonderzoek (25 vragen) Competenties, kennis en activiteiten van inkopers. Vraag naar belangrijkheid (1-5) en tevredenheid (1-5).

3. Kwalitatieve zelfbeoordeling (11 sub-onderdelen, 46 vragen) Mede gebaseerd op 5 staps Keogh volwassenheidsmodel. Correlatie op basis van WCP benchmarkcijfers voorgaande jaren.

4. Kwantitatief (12 vragen) Aantallen orders, fte inkopers, spend in control en dergelijke. Uitsluitend cijfers, %, bedragen.

Page 6: benchmark van inkoop

6

Bijlagen

Page 7: benchmark van inkoop

7

Overwegingen bij het model (1)

• Inkoop dient een bijdrage te leveren aan de doelstellingen van de interne klant (business allignment), daarmee draagt inkoop indirect bij aan de doelstellingen van de organisatie.

• Cruciale randvoorwaarde voor inkoopprofessionalisering en een effectieve business allignment, is tevredenheid van de interne klanten (zie ook piramidemodel behoefte interne klant).

• Teneinde klanttevredenheid te verkrijgen is een verdere professionalisering vereist op alle aspecten van de inkooporganisatie (contractmanagement, bemensing inkoop, procedures, e-technologie, enzovoort).

Page 8: benchmark van inkoop

8

Overwegingen bij het model (2)

• De professionalisering geschiedt in stappen die kenmerkend zijn voor de betreffende fase van inkoopontwikkeling. Dit wordt weergegeven door inkoopontwikkelingsmodellen, zoals de 5 niveaus van het Keogh inkoopontwikkelingsmodel.

• Er is een logische samenhang in de volgorde van ontwikkeling van verschillende aspecten, mede in relatie tot de fase van inkoopprofessionalisering waar de organisatie zich in bevindt. Deze correlatie is mede op basis van de in de afgelopen jaren gehouden WCP onderzoeken wetenschappelijk verantwoord te bewijzen.

Page 9: benchmark van inkoop

Cumulatievebesparingen

50%

0%

tijd

farmaceutica

financiëledienstverlening

mechanischecomponenten

consumenten-producten

chemicaliënkapitaal-goederen

microcomputersautomobiel-sector

Ontwik-kelings-stadium

‘Dien de fabriek’ ‘Laagste kosten per eenheid’

‘Gecoördineerde inkoop’

‘Cross-functionele inkoop’

‘World-class Supply Management’

Organi-satievorm

Alleen op fa-brieksniveau

Rapporteert aan plantmanager of lager

Inkoopafdelingen op BU-niveau

Professionele inkoop

Centrale inkoop dan wel los coör-dinatiemodel over BU’s

Lead buyers Inkoopcommissies

Center-led, met uitvoering binnen BU’s

Cross-funct. teams binnen en over BU’s heen

Cross-funct. leveranciers-ontwikkelteams

Leveranciers op eigen locatie

Kern-vaardig-heden

Administratief Operationeel

gericht

Concurrentie-stelling

Onderhande-lingsvaardigheden

Nationale contracten

Opzetten databases

Leveranciers-ontwikkeling

Cross-funct. pro-bleemoplossing

Teamvaardig-heden

Benchmarking leveranciers

Ondersteunen van leveranciers

Relatiemanagement

Voorbeelden van acti-viteiten

Orderbehandeling Goede markt-analyse

Uitspelen van leveranciers

Samenwerken met gebruikers

Opzetten van inkoopprocedures

Leveranciers-certificering

Make versus buy Total cost of

ownership-benadering

Competitive partnerships Technol. samenwerking Continue resultaat-

verbetering Meting leveranciers-

prestaties

Inkoopontwikkelingsmodel (bron: Keogh)

Page 10: benchmark van inkoop

Piramidemodel behoefte interne klant

(bron: Berenschot)

Markt Antennefunctie

Netwerkmanagement

Managen relaties en raamcontracten

Advies (leveranciersbestand, proces en strategie)

Informatie (proces, goederen/diensten en leveranciers)

Verwerving (zorgen dat alles er is en wordt afgehandeld)

Page 11: benchmark van inkoop

11

Onderdelen in het model

1. DOELBusiness units doelstellingen: doelstellingen van vestigingen, budgethouders, afdelingen.

2. RANDVOORWAARDETevredenheid interne klant: oordeel van niet-inkopers over gewenste en huidige activiteiten, kennis en competenties van inkopers.

3. FACETTEN VAN DE INKOOPORGANISATIEOrganisatie: structuur en inrichting, mate van centralisatie van inkoop, focus van inkoop, coördinatievorm.

ICT: mate van ondersteuning van inkoop door ICT systemen en/of e-procurement.

Mensen: opleiding, competenties en klantgerichtheid van inkopers.

Page 12: benchmark van inkoop

12

Onderdelen in het model (2)

3. FACETTEN VAN DE INKOOPORGANISATIE (vervolg)Inkoopplan: maken analyses, opstellen verwervingsstrategie, verzamelen informatie voorafgaand aan opstellen specificatie.

Inkoopproces: van specificatie tot en met contract, aanbesteding.

Contractmanagement: managen van contracten, levering en betaling.

Leveranciersrelatiemanagement: vendorrating, partnerschap, leveranciersontwikkeling.

Procedures: systematiek van werken, bevoegdheden, efficiëntie van processen.

Strategie: wijze van beleidsvorming inkoopstrategie.

Doelstellingen: inhoudelijke opzet van de inkoopstrategie.

Inkoopmanagement informatie: spendanalyses, sturingsinformatie, monitoring en control.

Page 13: benchmark van inkoop

Vragen?Vragen???

Drs. Hans Ruiter

[email protected]

06 – 53 11 00 78