Benchmark Rapport Digitale Transformatie - Meebewegen Met Veranderende Markten

download Benchmark Rapport Digitale Transformatie - Meebewegen Met Veranderende Markten

of 24

 • date post

  15-Apr-2017
 • Category

  Documents

 • view

  151
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Benchmark Rapport Digitale Transformatie - Meebewegen Met Veranderende Markten

 • meebewegen met veranderende markten benchmark digitale transformatie

 • Inhoud

  54321

  Voorwoord 3

  Management samenvatting 4

  Introductie 5

  Trends en ontwikkelingen 6

  Het huidige ICT-landschap 11

  Bedrijfsmatige behendigheid 14

  Resultaten en verwachtingen 18

  De reis naar de cloud 21

 • 3 3

  Voorwoord

  Vraag en aanbod vinden elkaar tegenwoordig op compleet nieuwe manieren. Dat ontwricht markten en creert

  nieuwe verdienmodellen. Hierdoor zien oudere bedrijven hun omzet en winstgevendheid afnemen. Blue oceans

  ontstaan vaak door branchevreemde spelers als AirBnB, Uber, Netflix, Spotify en Zalando. Bij deze bedrijven speelt

  ICT een sleutelrol in de bedrijfsstrategie.

  Traditionele bedrijven staan dus voor de uitdaging een digitale transitie door te maken. Alleen dan kunnen ze snel-

  ler schakelen en hun aanbod scherper toesnijden op de markt. Deze transitie wordt ondersteund door de komst

  van cloud computing en nieuwe vormen van data integratie.

  Kernprobleem van traditionele bedrijven is de starheid van de infrastructuur en resources. Daardoor kan innove-

  ren veel tijd en geld kosten. Met als gevolg dat het management minder bereid is om te investeren in IT. Een kip-ei

  verhaal dus. De oplossing is een schaalbare, flexibele en betaalbare ICT infrastructuur. Die kan ook gebaseerd zijn

  op een hybrid cloud. In dat geval ondersteunt een combinatie van een private, shared en eventueel een public

  cloud de digitale business transformatie.

  Deze oplossing is niet alleen kostenbesparend. Het biedt de organisatie controle en flexibiliteit, maar ook de zeker-

  heid, beschikbaarheid, veiligheid en schaalbaarheid vanuit de cloud leverancier. Mooie woorden, maar hoe ver zijn

  organisaties bij deze transitie? En kunnen ze legacy systemen op eigen kracht transformeren tot een hybride cloud-

  omgeving?

  De antwoorden leest u in dit rapport over een benchmark die Canopy heeft laten uitvoeren bij grotere organisaties

  in verschillende sectoren. We wensen u veel wijsheid bij het benutten van de informatie. Daarnaast bedanken we

  alle deelnemers aan het onderzoek van harte voor hun bijdrage.

  Enrico de Boer

  Vice-President Sales Benelux & The Nordics

  Canopy

 • 4

  Trends en ontwikkelingen

  Kostenbesparing en verbetering van de klanttevredenheid

  staan bovenaan de strategische agenda. Dat was tien jaar

  geleden ook al zo. Opmerkelijk is dat de digitale transformatie

  met stip op drie binnenkomt. Maar wel begrijpelijk, want deze

  transformatie dient de eerste twee doelen. Daarnaast is het

  steeds belangrijker dat medewerkers op elke plaats en tijd

  over alle benodigde gegevens beschikken. Bij veel organisaties

  kan ICT niet snel genoeg reageren op veranderende informatie-

  behoeften.

  Het huidige ICT-landschap

  Het datacenter staat bij de meeste organisaties op de eigen

  locatie en het wordt door eigen mensen beheerd. Maar er

  ontstaan wel steeds meer mengvormen waarbij een externe

  partij voor een deel van de ICT-faciliteiten verantwoordelijk is

  en een hybride cloud-omgeving wordt opgezet. Organisaties

  die al actief zijn in de cloud (of dat van plan zijn), maken vooral

  veel gebruik van SaaS en minder van PaaS en IaaS. Het vaakst

  worden HRM en CRM SaaS-applicaties gebruikt.

  Bedrijfsmatige behendigheid

  Men geeft aan dat de digitale transformatie cruciaal is voor

  de concurrentiepositie. Het staat hoog op de agenda en

  er wordt speciaal budget voor vrijgemaakt. Bij de meeste

  res pondenten gaat het om 2% van de omzet, maar er zijn

  ook uitschieters tot 15%. Slechts de helft van de organisaties

  ziet dat nieuwe toetreders hun markten ontwrichten.

  Denk aan Uber en Zalando. Klopt dit beeld of zit men te

  slapen? Kijk bijvoorbeeld hoeveel retail-ketens er de laatste

  jaren gesneuveld zijn.

  Resultaten en verwachtingen

  Bijna alle responderende bedrijven hebben inmiddels stappen

  gezet in de digitale transitie, maar geven ook aan dat nog veel

  mogelijkheden onbenut blijven. Als bedrijven een volledige

  digitale transformatie kunnen doormaken zonder budget-

  beperkingen en afnemende marktvraag - denkt ruim 70% te

  kunnen groeien.

  Als resultaten zijn verbeterde uitwisseling en integratie van

  data het vaakst genoemd. Verder zijn vaak nieuwe digitale

  diensten ontwikkeld. Dat heeft geleid tot een hogere tevreden-

  heid van klanten en medewerkers.

  Doelen en drempels bij de transitie

  Schaalbaarheid en vereenvoudiging van het beheer zijn de

  meest genoemde argumenten voor de overstap naar de cloud.

  Financile driver is de switch van Capex naar Opex of naar

  betalen voor gebruik. Op business niveau is het vergroten van

  de wendbaarheid het meest genoemde motief. Ook verbete-

  ring van de online dienstverlening naar klanten is een belang-

  rijke reden

  Reis naar de cloud

  Verder realiseren veel respondenten zich dat de reis naar

  de cloud om een ervaren gids vraagt. Externe consultants

  moeten ook kunnen ondersteunen bij de strategie-ontwikke-

  ling en de veranderprocessen. En de provider moet flexibele

  en transparante voorwaarden bieden om een vendor lock-in

  te voorkomen.

  Management-samenvatting

 • Inleiding

  5

  Dit rapport bevat de belangrijkste uitkomsten van een benchmark naar de digitale transitie onder (middel)grote organisaties. Het onderzoek is afgeno-men in de vorm van een uitgebreide online enqute met open vragen die interessante antwoorden hebben ontlokt. De benchmark is uitgevoerd door ProSpex in opdracht van Canopy. Canopy is onderdeel van Atos en biedt een breed scala aan (managed) cloud services.

  De benaderde bedrijven zijn onder meer actief in de industrie, de gezondheidszorg, transport en logistiek, retail, zakelijke dienstverlening en (semi)overheid. In totaal zijn 400 bedrijven benaderd. Bijna de helft van de organisaties heeft 1.000 tot 5.000 werknemers.

  Een goed deel van de respondenten is IT-director of IT-manager. Anderen hebben de functie van CFO dan wel financieel directeur of concern controller. Deze laatste groep heeft soms ook verantwoordelijkheden voor ICT. Uit het hoge responspercentage blijkt dat de digitale transitie sterk leeft onder de benaderde organisaties.

  De resultaten zijn in dit rapport verdeeld over 5 hoofd-stukken. In het eerste hoofdstuk kijken we naar de actuele vraagstukken voor het management. Het tweede hoofdstuk brengt het huidige IT-landschap in kaart. In het derde hoofdstuk wordt gekeken of organisaties voldoende wendbaar zijn. Het vierde hoofdstuk be-licht de resultaten en verwachtingen met betrekking tot de digitale transitie. En het laatste hoofdstuk zoomt in op de doelen en drempels in de reis naar de cloud.

  Start-ups kunnen markten in korte tijd compleet veranderen. Bestaande bedrijven moeten een nieuwe plek in deze disruptive markets veroveren door een digitale transitie te maken. Deze transitie omvat de ondersteuning van Het Nieuwe Werken, het digitaliseren van processen en de overgang naar data driven marketing.

 • 6

  Digitale transitie komt met stip binnen op de strategische agenda

  Kostenbesparing en klantenbinding staan al jaren bovenaan

  de lijst met strategische uitdagingen voor de directie. Ook voor

  het komend jaar is dit het geval. Maar wat kostenbesparing

  betreft, richt men zich niet alleen op het verhogen van de pro-

  ductiviteit. Flexibilisering is het speerpunt. Men wil sneller kun-

  nen inspelen op marktveranderingen. Dat blijkt onder meer

  uit het feit dat ruim een derde van de bedrijven nieuwe pro-

  ducten en diensten gaat lanceren en de samenwerking binnen

  de keten wil versterken. ICT moet dit alles wendbaar kunnen

  ondersteunen. Ook dat is bij een derde van de respondenten

  een uitdaging.

  In het licht van deze uitkomsten is het begrijpelijk dat de digitale

  transitie vanuit het niets op plaats drie is binnengekomen op

  de directie-agenda. Men beseft dat business innovatie en het

  herontwerpen van de organisatie vragen om verdergaande

  digitalisering.

  Welke van de volgende uitdagingen staan op de directie-agenda van uw organisatie voor 2015/2016? (Meerdere keuzemogelijkheden)

  Antwoord1 Verlagen/flexibiliseren van bedrijfskosten 68%

  2 Klanttevredenheid en retentie 51%

  3 Digitale transformatie 44%

  4 Flexibiliseren van ICT 41%

  5 Introduceren van nieuwe producten en diensten 37%

  6 Verhogen productiviteit medewerkers 34%

  7 Business innovatie 34%

  8 Bevorderen van ketensamenwerking 34%

  9 Herontwerpen van organisatie 29%

  10 Borgen aantrekkelijk werkgeverschap 15%

  11 Alle bovenstaande uitdagingen 15%

  HOOFDSTUk 1

  Trends en ontwikkelingen

  0 20 40 60 80 100

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

 • 7

  ICT-trends gericht op ondersteuning van de business

  De top 3 van ICT-trends die relevant zijn voor de strategische

  uitdagingen is gericht op de informatievoorziening aan

  medewerkers. Bovenaan staat het beschikbaar stellen van

  applicaties en data op mobile devices. Dat is lastig met on-

  premise systemen. Vandaar dat veel organisaties hiervoor ge-

  bruik maken van de cloud. In dat verband is het merkwaardig

  dat maar net een kwart cloud computing als trend noemt.

  Op plaats twee vinden we de behoefte aan Business Int