België - Belgique Kankerinfo · 2015. 11. 13. · info SAMEN VOOR HET LEVEN België - Belgique...

Click here to load reader

 • date post

  17-Sep-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of België - Belgique Kankerinfo · 2015. 11. 13. · info SAMEN VOOR HET LEVEN België - Belgique...

 • ONDERZOEKER IN DE KIJKER: HET GEZICHT VAN DE WETENSCHAP

  OP HET EINDEJAARSMENU: GEZOND PLEZIER

  LEVENSLOOP 2012: EEN WAAR SUCCES!

  p. 6

  p. 10

  p. 20

  KankerinfoKankerSAMEN VOOR HET LEVEN

  Afgiftekantoor:

  1070 Brussel X

  Toelatingsnummer:

  P 404003

  België - Belgique

  P.B. / P.P.

  B-316

  Stich

  tin

  g t

  egen

  Kan

  ker, s

  tich

  tin

  g v

  an o

  pen

  baa

  r n

  ut,

  Leu

  ven

  sest

  een

  weg

  479,

  1030 B

  russ

  el,

  tel. 0

  2 7

  33 6

  8 6

  8,

  IBA

  N B

  E45 0

  000 0

  000 8

  989

  4de trimester 2012 n° 100

  Bedankt!VOOR UW STEUN IN 2012

 • WW

  W.K

  AN

  KER

  .BE

  VO

  ORW

  OO

  RD

  3

  KA

  NK

  ER

  INFO

  SA

  MEN

  VO

  OR H

  ET L

  EVEN

  n D

  ECEM

  BER

  20

  12

  INH

  OU

  D

  DE

  WET

  ENSC

  HA

  P A

  AN

  HET

  WO

  ORD

  4

  Chirurg

  ie e

  n k

  anke

  r

  6

  Onder

  zoek

  er in

  de

  kijk

  er: C

  édric

  Bla

  npai

  n

  VO

  ORRA

  NG

  AA

  N P

  REV

  ENTIE

  8

  12 p

  reve

  ntie

  voorn

  emen

  s vo

  or

  2013

  10

  Gez

  onde

  eindej

  aars

  fees

  ten v

  an a

  per

  o t

  ot

  des

  sert

  12

  De

  zonneb

  ank:

  te

  verm

  ijden

  !

  LEVEN

  MET

  DE

  ZIE

  KTE

  13

  Conta

  ctboek

  je v

  oor

  jonger

  en m

  et k

  anke

  r

  14

  Fam

  ilied

  ag in

  Pla

  nck

  endae

  l

  ALL

  EN T

  EGEN

  KA

  NKER

  17

  Soci

  ale

  pro

  ject

  opro

  ep: h

  ulp

  voor

  vere

  nig

  ingen

  die

  pat

  iënte

  n h

  elpen

  18

  Teru

  gblik

  op 2

  012, v

  ooru

  itblik

  op 2

  013

  20

  Leve

  nsl

  oop, e

  en g

  roei

  end s

  ucc

  es

  22

  Wat

  geb

  eurt

  er

  dit

  kwar

  taal

  ?

  PRA

  KTIS

  CH

  E IN

  FORM

  ATIE

  7

  Docu

  men

  tatie

  16

  Een g

  ebaa

  r vo

  or

  het

  leve

  n

  Een o

  ntm

  oet

  ing m

  et M

  arie

  -Rose

  Christ

  iaen

  s,

  onco

  chirurg

  e

  4

  Fam

  ilied

  ag in

  Pla

  nck

  endae

  l

  Leve

  nsl

  oop: ee

  n g

  roei

  end s

  ucc

  es

  14

  20

  De e

  ind

  eja

  arsf

  eest

  en

  zijn

  in

  aan

  toch

  t. D

  é p

  eri

  od

  e b

  ij uit

  stek

  om

  bij

  elk

  aar

  te k

  om

  en

  en

  de v

  reug

  de v

  an h

  et

  sam

  en

  zijn

  te

  dele

  n.

  We w

  isse

  len

  de b

  est

  e w

  en

  sen

  uit

  , to

  aste

  n o

  p s

  ucc

  es,

  gelu

  k en

  … e

  en

  goed

  e g

  ezo

  nd

  heid

  .

  Voor

  men

  sen

  gera

  akt

  door

  de z

  iekt

  e is

  de d

  ece

  mb

  erm

  aan

  d v

  aak

  een

  moeili

  jke m

  ijlp

  aal. O

  nze

  kerh

  eid

  , an

  gst

  en

  mis

  sch

  ien

  zelfs

  pijn

  zijn

  som

  s

  ech

  te s

  pelb

  reke

  rs.

  Maa

  r w

  at a

  ls 2

  01

  3 s

  taat

  voor

  hoop

  ? A

  ls ied

  er

  van

  on

  s

  het

  goed

  e v

  oorn

  em

  en

  maa

  kt o

  m e

  r te

  zijn

  voor

  and

  ere

  n,

  ziek

  of

  nie

  t?

  Vra

  gen

  hoe h

  et

  gaa

  t, e

  en

  help

  en

  de h

  and

  bie

  den

  , d

  agelij

  ks a

  and

  ach

  t

  sch

  en

  ken

  aan

  de k

  lein

  e d

  ing

  en

  die

  men

  sen

  zove

  el p

  lezi

  er

  en

  tro

  ost

  kun

  -

  nen

  bie

  den

  ...

  Het

  lijkt

  mis

  sch

  ien

  een

  mooi ke

  rstv

  erh

  aal, m

  aar

  voor

  on

  s, b

  ij Sti

  chti

  ng

  teg

  en

  Kan

  ker,

  is

  dit

  iets

  zeer

  reëels

  . Via

  on

  ze a

  ctiv

  iteit

  en

  , m

  aar

  ook

  via

  on

  ze w

  ete

  nsc

  hap

  pelij

  ke e

  n n

  u o

  ok

  soci

  ale p

  roje

  ctop

  roep

  en

  , in

  vest

  ere

  n

  we in

  een

  bete

  re t

  oeko

  mst

  voor

  men

  sen

  met

  kan

  ker

  en

  hop

  en

  we d

  at

  deze

  peri

  od

  e h

  en

  min

  der

  zwaa

  r va

  lt.

  Dit

  werk

  kun

  nen

  we m

  aar

  doen

  dan

  kzij

  on

  ze d

  on

  ateurs

  . Van

  har

  te b

  e-

  dan

  kt v

  oor

  uw

  ste

  un

  in

  20

  12

  en

  hop

  elij

  k vo

  or

  alle

  kom

  en

  de jar

  en

  waa

  rin

  we s

  amen

  str

  ijden

  voor

  het

  leve

  n.

  On

  ze b

  est

  e w

  en

  sen

  !

  Dr. D

  idie

  r Van

  der

  Ste

  ich

  el

  Luc

  Van

  Hau

  te

  Med

  isch

  en

  Wete

  nsc

  hap

  pelij

  k D

  irect

  eur

  Alg

  em

  een

  Dir

  ect

  eur

  VO

  ORW

  OO

  RD

  Een s

  olid

  air 2013

  ON

  DER

  ZO

  EK

  ER

  IN

  DE K

  IJK

  ER

  : H

  ET G

  EZIC

  HT V

  AN

  DE

  WET

  ENSC

  HA

  P

  OP

  HET

  EIN

  DEJA

  AR

  SM

  EN

  U: G

  EZO

  ND

  PLE

  ZIE

  R

  LEV

  EN

  SLO

  OP

  2012: EE

  N W

  AA

  R S

  UC

  CES

  !

  p. 6

  p. 10

  p. 20

  Kan

  kerin

  foKan

  ker SAM

  EN

  VO

  OR

  HET

  LEV

  EN

  Afg

  ifte

  kan

  toor:

  1070 B

  russ

  el X

  Toela

  tin

  gsn

  um

  mer:

  P 4

  04003

  Belg

  ië -

  Belg

  ique

  P.B.

  / P.

  P.

  B-3

  16

  Stichting tegen Kanker, stichting van openbaar nut, Leuvensesteenweg 479, 1030 Brussel, tel. 02 733 68 68, IBAN BE45 0000 0000 8989

  4d

  e t

  rim

  est

  er

  20

  12

  10

  0

  Bed

  ankt

  !VO

  OR U

  W S

  TEU

  N IN

  2012

  CO

  VER

  Bed

  ankt

  voor

  uw

  ste

  un in

  2012!

  FOTO

  : IS

  TOC

  KPH

  OTO

  CO

  LOFO

  N

  Kanke

  rinfo

  is

  het

  dri

  emaa

  nd

  elijk

  se t

  ijdsc

  hri

  ft

  van

  Sti

  chti

  ng

  teg

  en K

  anke

  r, s

  tich

  tin

  g v

  an

  op

  enb

  aar

  nut.

  ISSN

  0775-8

  189

  Red

  acti

  eco

  mit

  é:

  Céc

  ile A

  vril,

  An

  ne

  Boucq

  uia

  u,

  Pat

  rici

  a Ser

  vais

  , d

  r. D

  idie

  r Van

  der

  Ste

  ich

  el,

  Luc

  Van

  Hau

  te, G

  reet

  Wac

  hte

  rs

  Wete

  nsc

  hap

  peli

  jk r

  ed

  acti

  ete

  am

  :D

  r. D

  idie

  r Van

  der

  Ste

  ich

  el, d

  r. Ivo

  Nag

  els,

  Pat

  rici

  a Ser

  vais

  (Ph

  D)

  Werk

  ten

  mee a

  an

  dit

  nu

  mm

  er:

  Brig

  itte

  Boon

  en, Ste

  ven

  De

  Bon

  dt,

  Céc

  ile

  Her

  rijg

  ers,

  Yas

  min

  e M

  erte

  ns,

  Kel

  ly O

  ste,

  Lu

  div

  ine

  Telle

  r, A

  nn

  ick

  Van

  Cap

  pel

  len

  Co

  örd

  inati

  e e

  n e

  ind

  red

  acti

  e:

  Th

  om

  as M

  aert

  ens

  (hoofd

  red

  acte

  ur)

  ,

  San

  dra

  Gyl

  es

  Dir

  ecte

  ur

  pu

  bli

  cati

  e:

  Dr. D

  idie

  r Van

  der

  Ste

  ich

  el

  Vera

  ntw

  oo

  rdeli

  jke u

  itg

  ever:

  Luc

  Van

  Hau

  teLe

  uve

  nse

  stee

  nw

  eg 4

  79, 1030 B

  russ

  el

  Nie

  ts u

  it d

  eze

  uit

  gav

  e m

  ag in

  gel

  ijk w

  elk

  lan

  d w

  ord

  en v

  erta

  ald

  , ve

  rvee

  lvoud

  igd

  en

  /of

  op

  enb

  aar

  gem

  aakt

  door

  mid

  del

  van

  dru

  k,

  foto

  kop

  ie, m

  icro

  film

  of

  op

  en

  ige

  and

  ere

  wijz

  e

  zon

  der

  voora

  fgaa

  nd

  e to

  este

  mm

  ing

  van

  de

  uit

  gev

  er.

  Kanke

  rinfo

  par

  aît

  égal

  emen

  t en

  fra

  nça

  is s

  ous

  le t

  itre

  Cance

  rinfo

  (d

  isp

  on

  ible

  sur

  dem

  and

  e).

  Reali

  sati

  e:

  Roula

  rta

  Cust

  om

  Med

  ia, Ben

  Her

  rem

  ans

  Mei

  boom

  laan

  33, 8800 R

  oes

  elar

  e

  Tel. 0

  51 2

  6 6

  1 1

  1Lay-o

  ut:

  A

  nn

  e-Sop

  hie

  Dem

  ey

  STIC

  HTIN

  G T

  EGEN

  KA

  NK

  EREr

  ken

  de

  stic

  hti

  ng

  van

  op

  enb

  aar

  nut

  Leuve

  nse

  stee

  nw

  eg 4

  79, 1030 B

  russ

  elTe

  l. 0

  2 7

  33 6

  8 6

  8 -

  Fax

  : 02 7

  34 9

  2 5

  0W

  ebsi

  te: w

  ww

  .kan

  ker.

  be

  E-m

  ail:

  mag

  azin

  [email protected]

  stic

  hti

  ng

  teg

  en

  kan

  ker.

  be

  De

  jaar

  reke

  nin

  gen

  van

  Sti

  chti

  ng

  teg

  en

  Kan

  ker,

  een

  erk

  end

  e st

  ich

  tin

  g v

  an o

  pen

  baa

  r n

  ut,

  word

  en g

  econ

  trole

  erd

  door

  Delo

  itte

  Bed

  rijfsr

  evi

  sore

  n.

  Sti

  chti

  ng

  teg

  en

  Kan

  ker

  on

  ders

  chri

  jft

  de

  Eth

  isch

  e C

  od

  e v

  an

  de V

  EF.

  U b

  esc

  hik

  t ove

  r een

  rech

  t op

  in

  form

  atie

  . D

  it h

  oud

  t in

  d

  at d

  on

  ateurs

  , m

  ed

  ew

  erk

  ers

  en

  pers

  on

  eels

  led

  en

  auto

  -m

  atis

  ch o

  p d

  e h

  oog

  te w

  ord

  en

  geb

  rach

  t va

  n w

  at m

  et

  de v

  erw

  orv

  en

  fon

  dse

  n w

  erd

  ged

  aan

  en

  dat

  bep

  aald

  e

  docu

  men

  ten

  op

  een

  voud

  ig v

  erz

  oek

  toeg

  anke

  lijk

  zijn

  .

  Ged

  rukt

  op m

  ilieu

  vrie

  ndel

  ijk p

  apie

  r