Beleidsplan USR '13 - '14

Click here to load reader

 • date post

  26-Oct-2015
 • Category

  Documents

 • view

  192
 • download

  10

Embed Size (px)

Transcript of Beleidsplan USR '13 - '14

 • BELEIDSPLAN

  UNIVERSITAIRE STUDENTENRAAD 13 -14

  De VU als Valoriserende Universiteit

 • 2

 • 3

  Woord vooraf ............................................................................................................................................ 7

  Strategische prioriteit 1

  Inspirerend en uitdagend onderwijs voor iedereen ................................................................................... 9

  Strategische prioriteit 2

  De samenwerking tussen de VU en de UvA in goede banen leiden ......................................................... 12

  Strategische prioriteit 3

  Naar een betere communicatie: transparante medezeggenschap met inspraak voor alle studenten ... 14

  Strategische prioriteit 4

  Een bruisende en levendige campus, geschikt voor studeren n meer ................................................... 16

  Strategische prioriteit 5

  De juiste ondersteuning op het juiste moment ....................................................................................... 21

  Inhoudsopgave

  13 - 14

 • 4

 • 5

  CITAAT OPRICHTER VU

  () elke groep, elke richting, moet kunnen

  meebouwen aan het nieuwe huis, waarin

  Hollands volk wonen zal. Alleen z kan ons

  volk vervorming van zijn leven ondergaan ()

  Abraham Kuyper (1837 - 1920), oprichter van de VU,

  in zijn rede Het beroep op het volksgeweten

 • 6

  Poey Lam Voorzitter Facultaire Studentenraden, Onderwijs & Onderzoek, Studentgerichte Ondersteuning, VU-UvA.

  Batsheba White Vice-voorzitter Diversiteit, Faciliteitenregeling, PR & Communicatie.

  Yussef Al Tamimi Cordinator Onderwijs & Onderzoek Studentgerichte Ondersteuning, Internationalisering, Juridische zaken, VU-UvA.

  Suzanne Bijman Cordinator PR & Communicatie

  Onderwijs & Onderzoek,

  Studentgerichte Ondersteuning, Internationalisering, Instellingsaudit.

  Khalid Samim Cordinator Studentgerichte Ondersteuning

  Fractievoorzitter VUSO,

  PR & Communicatie, Juridische zaken.

  Kheireddine Moussaoui Penningmeester

  Contactpersoon verenigingen,

  Facilitaire zaken, Huisvesting.

  Loubna Ghabouj VU-UvA, Onderwijs & Onderzoek, Interne zaken, PR & Communicatie, Ondersteuning Facilitaire Zaken.

  Stephan Lallhit Fractievoorzitter SRVU, Onderwijs & Onderzoek, IT, Ondersteuning Diversiteit.

  Timo van Loon VU-UvA, Facultaire Studentenraden, Financieel Economische Zaken, Duurzaamheid, IDEE-week.

 • 7

  Het komende academische jaar is een samenloop van grote en fundamentele veranderingen aan de VU. Allereerst zal met de vernieuwde onderwijsvisie het onderwijs een nieuwe en frisse richting inslaan. Daarnaast zullen de medewerkers van de VU aan grondige reorganisaties worden blootge-steld door de bezuinigingen. En last but not least staat door de samenwerking tussen de VU en de UvA de gehele identiteit van de VU ter discussie.

  Blijft de VU wel zoals zij is? Dat is de meest prangende vraag achter al deze veranderingen. De maat-schappelijke ontwikkelingen zowel in Amsterdam als landelijk maken dat deze vraag onmogelijk met ja kan worden beantwoord. De VU zal veranderen, en de koers die zij het komende jaar zal varen is bepalend voor de identiteit en de toekomst van de universiteit.

  Maar belangrijk is dat de VU inherent is verbonden aan de maatschappij: maatschappelijke ontwikke-lingen benvloeden de VU, maar tegelijk benvloedt de VU de opvattingen en denkbeelden van de maatschappij. De VU staat midden in de samenleving, en met haar onderwijs, onderzoek en strategisch beleid drukt zij een stempel op een kritische en diverse Nederlandse maatschappij.

  Het is de missie van de Universitaire Studentenraad, de USR, om als centraal medezeggenschaps- orgaan de kwaliteit van het studentenbeleid van de VU te waarborgen tussen alle veranderingen door. De USR wil daarvoor aansluiten bij de maatschappelijke ontwikkelingen van vandaag, waarin steeds vaker van de student wordt verwacht dat hij snel klaar is met zijn studie, en toch een brede persoonlijke ontwikkeling meemaakt. Het komende jaar staat het beleid van de USR daarom in het teken van het vrijmaken van de weg voor studenten om zichzelf te ontplooien binnen een hoogwaardige en toegankelijke onderwijsomgeving. Daarbij wil de USR het unieke diverse karakter van de VU koesteren en zo veel mogelijk op de voorgrond betrekken. Deze koers is de afgelopen jaren reeds ingezet, en wordt nu met kracht voortgezet.

  In dit beleidsplan zullen wij onze visie en doelen voor het komende jaar weergeven. Wij zullen onze prioriteiten zo concreet mogelijk formuleren en de beleidsplannen nader uitwerken. Wij wensen u veel leesplezier, en houden ons allen uiterst aanbevolen voor op- of aanmerkingen.

  Amsterdam, 4 september 2013,

  De Universitaire Studentenraad 2013 2014

  Poey Lam Batsheba White Yussef Al Tamimi Suzanne Bijman

  Khalid Samim Kheireddine Moussaoui

  Loubna Ghabouj Stephan Lallhit Timo van Loon

  Woord vooraf

 • 8

 • 9

  STRATEGISCHE PRIORITEIT 1: INSPIREREND EN UITDAGEND ONDERWIJS VOOR IEDEREEN

  Studeren is meer dan alleen boeken lezen en hoorcolleges volgen. De studietijd moet een leuk,

  leerzaam en bruisend levensonderdeel van elke student worden. Dit begint met hoogwaardig en

  toegankelijk onderwijs met ruimte voor zelfontplooiing en uiteraard gezelligheid. De USR wil

  deze ruimte voor studenten creren ondanks de nominaal is normaal-tendens in het universi-

  taire landschap. De VU moet weer een universiteit worden met valorisatie als feitelijke kern-

  taak. Zo levert de VU studenten af die zich verantwoordelijk voelen voor de maatschappij waar

  ze in leven en gereed staan om de samenleving waar ze in belanden kritisch te analyseren, te

  bevragen en verder te ontwikkelen.

  Koppeling van onderwijs aan onderzoek

  De VU verricht al jaren toponderzoek op het hoogste niveau, maar vaak zonder dat

  studenten er iets van te weten komen. Dit is een gemiste kans om studenten zowel te

  informeren over de onderzoekspraktijk als te inspireren voor een academische

  toekomst. De kracht van het wetenschappelijk onderzoek dient daarom nadrukkelijker in

  het onderwijs terug te komen. Dit gebeurt door zichtbare maatregelen te nemen,

  bijvoorbeeld door vooraanstaande wetenschappers en hoogleraren van de VU voor de

  klas ook en vooral bij eerstejaars zichzelf te laten introduceren en te laten vertellen

  over hun onderzoekspraktijk. Op deze manier leren studenten waar onderzoekers zich in

  de alledaagse praktijk mee bezig houden, en raken zij genspireerd door te zien hoeveel

  mogelijkheden hun studie biedt. Zo wordt de kennis van de onderzoekers binnen de

  kaders van de studie overgedragen aan de nieuwe generatie studenten, die de

  onderzoekers van morgen zijn.

  Engels in bacheloropleidingen

  De VU profileert zich als een internationale universiteit die veel diversiteit kent. Het

  grootste gedeelte van de masteropleidingen wordt in het Engels gedoceerd. De meeste

  bacheloropleidingen worden echter niet in het Engels gedoceerd, wat tot gevolg heeft

  dat deze niet goed aansluiten op de masteropleidingen. Om de bacheloropleidingen

  naadloos aan te laten sluiten op de masteropleidingen is het van belang dat de Engelse

  taalvaardigheid een belangrijk plaats krijgt in het bachelorcurriculum, bijvoorbeeld als

  onderdeel van de Academische kern. Studenten zullen goed voorbereid zijn wanneer zij

  starten met een masteropleiding. Daarnaast speelt de Engelse taal een grote rol in de

  huidige maatschappij en past dit bij de internationale positionering van de universiteit.

  Top notch docenten

  Een goede docent drukt een eeuwige stempel op een student. Hij kan een bron van

  inspiratie zijn en hij kan de student met een frisse en kritische blik naar de wetenschap

  leren kijken. De USR vindt het daarom belangrijk dat de docenten van de VU hun vak

  De hoofddoelen

  Het versterken van de koppeling tussen onderzoek en onderwijs door onderzoeken te presenteren aan studenten.

  De VU biedt haar studenten docenten die aantoonbaar over voldoende onderwijsvaardighe-den beschikken.

  Een flexibele leeromgeving voor excellente n niet-excellente studenten.

  De Engelse taalvaardigheid van zowel studenten als docenten naar een topniveau brengen.

 • 10

  met passie en kennis kunnen doceren. Zoals in het Instellingsplan wordt nagestreefd,

  begint dat met het behalen van een Basiskwalificatie Onderwijs (BKO), een cursus die het

  huidige niveau van de docent kwalificeert en omzet in een diploma. Op deze manier is de

  VU er zeker van dat alle medewerkers met een onderwijsaanstelling beschikken over de

  vaardigheden om de kennis van hun vakgebied over te dragen. Daarnaast is het voor de

  kwaliteit van het onderwijs en de kennisoverdracht van groot belang dat docenten die

  een vak in het Engels geven, de taal goed machtig zijn. De USR wil daarom dat er voor

  deze docenten een universiteitsbreed competentie beoordelingsprogramma wordt

  opgezet zodat zij aan het vereiste niveau voldoen.

  Concreter inzagebeleid

  Een inzage is bedoeld om studenten die het niet eens zijn met hun tentamencijfer de

  kans te bieden kennis te nemen van hun tentamen en vragen te stellen aan de docenten

  van het vak. In de praktijk komt het vaak met name bij de grote studies voor dat