Beleidsplan Toezicht en Handhaven - Best · PDF file Toezicht en Handhaven vindt onderbouwd,...

Click here to load reader

 • date post

  24-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Beleidsplan Toezicht en Handhaven - Best · PDF file Toezicht en Handhaven vindt onderbouwd,...

 • Beleidsplan Integraal Toezicht en Handhaving 2012-2015 1

  BELEIDSPLAN INTEGRAAL TOEZICHT EN HANDHAVEN

  2012-2015

  GEMEENTE BEST

  “Samen sterker, door integraal toezicht en handhaven”

 • Beleidsplan Integraal Toezicht en Handhaving 2012-2015 2

  Inhoudsopgave

  1. Inleiding ..................................................................................................................................3

  2. Handhaven in het algemeen ......................................................................................................4

  2.1 Begrippen toezicht en handhaven ..................................................................................................4 2.2 Missie toezicht en handhaving........................................................................................................5 2.3 Positionering integraal toezicht- en handhavingsbeleidsplan.............................................................5 2.4 Kaders en trends...........................................................................................................................6 2.4.1 Landelijk kader.......................................................................................................................7 2.4.2 Landelijke trend .....................................................................................................................7 2.4.3 Provinciaal kader ....................................................................................................................8 2.4.4 Gemeentelijk kader ................................................................................................................8 2.4.5 Gemeentelijke trend ...............................................................................................................9

  3. Beleidsuitgangspunten en doelstellingen toezicht en handhaven .................................................10

  3.1 Doelstellingen.............................................................................................................................10 3.2 Beleidsuitgangspunten ................................................................................................................11

  4. Handhavingsthema’s...............................................................................................................12

  4.1 Inleiding.....................................................................................................................................12 4.2 Methodiek risicoanalyse...............................................................................................................12 4.3 Handhavingthema’s ....................................................................................................................13 4.5 Toezicht en klachten en meldingen ..............................................................................................16 4.5.1 Intensiteit toezicht........................................................................................................16 4.5.2 Integraal toezicht .........................................................................................................16 4.5.3 Klachten en meldingen .................................................................................................16

  5. Strategie................................................................................................................................18

  5.1 Algemeen...................................................................................................................................18 5.2 Programmatisch handhaven ........................................................................................................18 5.3 Samenwerking............................................................................................................................18 5.4 (Provinciebrede) handhavingstrategie...........................................................................................20 5.5 Gedogen ....................................................................................................................................20

  6. Beleidscyclus en kwaliteitseisen ...............................................................................................21

  6.1 Beleidscyclus ..............................................................................................................................21 6.2 Kwaliteitseisen............................................................................................................................21

  Bijlagen ..................................................................................................................................23

  Bijlage 1: Handhavingsstrategie “Zo handhaven wij in Brabant”..........................................................23

 • Beleidsplan Integraal Toezicht en Handhaving 2012-2015 3

  1. Inleiding Voor u ligt het Integraal toezicht- en handhavingsbeleidsplan 2012–2015. Deze nota is een actualisering en vervanging van de nota uit 2006. De actualisatie van dit beleid is om twee redenen noodzakelijk. Ten eerste omdat de looptijd van de nota uit 2006 is verstreken en ten tweede omdat er op wet- en regelgevinggebied ontwikkelingen zijn die ook van invloed zijn op toezicht en handhaving. Bijvoorbeeld: - Introductie van onder andere de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), die op het

  gebied van toezicht en handhaving om een integrale en programmatische aanpak vraagt; - Het stellen van wettelijke kwaliteitseisen aan toezicht en handhaving om een professioneel

  niveau te waarborgen (Besluit omgevingsrecht en Ministeriele regeling omgevingsrecht); - Voor steeds meer activiteiten wordt de vergunning- of ontheffingsplicht vervangen door algemene

  regels, waardoor de toets vooraf plaats maakt voor een toets achteraf; - Op grond van de bestuurlijke strafbeschikking worden/zijn Boa’s in de gelegenheid gesteld om

  strafrechtelijk te handhaven; - De samenwerking met de externe partners wordt geïntensiveerd en vastgelegd in nog nader te ontwikkelen handhavingarrangementen.

  In dit beleid wordt aangegeven, wat de burgers van de gemeente mogen verwachten ten aanzien van respectievelijk toezicht op en handhaving van wetten en regels in de fysieke leefomgeving, en wat de gemeente van haar burgers en ondernemers verwacht. De gemeentelijke overheid houdt toezicht en handhaaft waar nodig. De burgers en ondernemers verwachten in dit opzicht bescherming en daadkracht van de overheid. In algemene zin richt de grootste kritiek van burgers en ondernemers zich op inconsequent gedrag en slecht voorbeeldgedrag van de gemeente. Anderzijds hebben burgers en ondernemers ook hun eigen verantwoordelijkheid waar het gaat om de naleving van wetten en andere regelgeving. Dit aspect verdient extra aandacht, omdat de neiging bestaat om de overheid overal verantwoordelijk voor te stellen. Reden temeer voor de gemeente om toezicht- en handhavingsbeleid vast te stellen waardoor een gestructureerde, consequente en transparante aanpak in toezicht en handhaving daadwerkelijk wordt bewerkstelligd. Dit is ook een vereiste voor de rechtmatigheidtoetsing van bestuurlijke handhaving door de rechter. Daarnaast draagt dit bij tot een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering op het taakveld van toezicht en handhaving.

  Dit toezicht- en handhavingbeleid geeft de uitgangspunten en het kader voor de uitvoering van de toezicht- en handhavingstaken in de gemeente Best. Vooraf vindt er een afweging plaats tussen het belang van de naleving van de norm (vastgelegd in wet- en regelgeving), het belang van de overtreder en het belang van eventuele derden (nalevingstrategie en prioritering). Dit geschiedt door het uitvoeren van een risicoanalyse voor alle betrokken (beleids)velden (Kernbeleid Veiligheid, milieu, bouw, ruimtelijke ordening, brandveiligheid en APV). Hiermee wordt inzichtelijk bij welke activiteiten zich de grootste handhavings- en nalevingsproblemen (kunnen) voordoen. Het beleidsplan geeft inzicht in de vraag hoe de gemeente Best aankijkt tegen haar toezicht- en handhavingstaken en beschrijft hoe die taken dienen te worden opgepakt, vorm gegeven en ingevuld. Daarmee geeft het toezicht- handhavingbeleid de basis voor een gestructureerde, consequente en transparante aanpak in toezicht en handhaving. Omdat Best een veelheid aan handhavingstaken heeft, ontkomen we er niet aan prioriteiten te stellen en duidelijke keuzes te maken.

  Het doel van deze nota is om voor een periode van 4 jaar het voorgestelde toezicht- en handhavingsbeleid te hanteren. Gedurende deze periode is de ambitie aanwezig om de veiligheid en leefbaarheid effectief verder te verbeteren door de belangrijkste thema’s integraal en programmatisch aan te pakken en de juiste prioriteiten daarin te stellen.

  Deze nota is afgestemd met de relevante (interne en externe) partners.

  Het handhavingbeleid is de basis voor een programmatische en cyclische uitvoering van de toezicht- en handhavingstaken in de vorm van een jaarlijks terugkerend uitvoeringsprogramma. Het uitvoerings- programma wordt vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders, waarbij het college rekening houdt met de vastgestelde prioriteiten. Elk jaar wordt het uitvoeringsprogramma geëvalueerd en indien nodig worden doelen en prioriteiten bijgesteld.

 • Beleidsplan Integraal Toezicht en Handhaving 2012-2015 4

  2. Handhaven in het algemeen Toezicht en handhaven bevinden zich in een dynamische omgeving. Forse incidenten (Enschede, Volendam en meer recent de brand in Moerdijk)