BELEIDSNOTA - ... Kristiaan Borret BELEIDSNOTA stadsbouwmeester Antwerpen 2006-2011 INHOUD 00...

Click here to load reader

 • date post

  25-Jan-2021
 • Category

  Documents

 • view

  4
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of BELEIDSNOTA - ... Kristiaan Borret BELEIDSNOTA stadsbouwmeester Antwerpen 2006-2011 INHOUD 00...

 • BELEIDSNOTA Stadsbouwmeester Antwerpen

  2006-2011

 • BELEIDSNOTA Stadsbouwmeester Antwerpen

  2006-2011

 • VOORWOORD

 • Sinds halfweg 2006 ben ik aan de slag als stadsbouwmeester.

  In Antwerpen doen zich tal van ontwikkelingen voor waarbij ruimtelijke

  kwaliteit een rol speelt. De meerwaarde op het vlak van ruimtelijke

  kwaliteit is mijn zorg. De stadsbouwmeester gaat ervoor om de

  kwaliteit van onze gebouwde omgeving zo hoog mogelijk te krijgen:

  architectuur, stedenbouw, infrastructuur, publieke ruimte,…. Dat geldt

  niet alleen voor alle projecten van de Stad, maar in het algemeen voor

  alle projecten in de stad.

  Om aan te geven wat de klemtonen zijn die ik de komende jaren

  in mijn aanpak wil leggen, heb ik deze beleidsnota geschreven. Ze

  zal voor mij een leidraad zijn, en ik hoop natuurlijk dat ze u ook zal

  inspireren.

  De beleidsnota is begin 2007 goedgekeurd door het stadsbestuur van

  Antwerpen, en zal elk jaar geactualiseerd worden door middel van het

  jaarprogramma.

  Kristiaan Borret

  BELEIDSNOTA stadsbouwmeester Antwerpen 2006-2011 �

 • INHOUD

 • 00 VOORGESCHIEDENIS 9 01 TAAKSTELLING 13 02 MISSION STATEMENT 21

  03 VISIE 2006 - 2011 25 03_01 Ruimtelijke kwaliteit is een uitspraak 27

  03_02 Ontwikkelingsplanologie versus

  toelatingsplanologie 31

  03_03 Verdichting met mate 35

  03_04 Bevestiging van de “eerste” publieke ruimte 39

  03_05 Antwerpen: een stedenbouw van projecten 43

  03_06 Nevelstedelijkheid in Antwerpen? 47

  04 AANPAK 51 04_01 Organisatie 53

  Onafhankelijk 53

  Geen eiland 53

  Open communicatie 55

  04_02 Klemtonen 57

  Verankeren = verbreden en verdiepen 57

  De stadsbouwmeester is van iedereen 59

  Stroomlijning in beoordeling 61

  Wegen op profspelers 61

  Cijfers tegen cijfers 63

  Catch and keep 65

  BELEIDSNOTA stadsbouwmeester Antwerpen 2006-2011 �

 • 00 VOORGESCHIEDENIS

 • In oktober 1996 werd de eerste architectuurnota van de Stad

  Antwerpen door het college van burgemeester en schepenen

  goedgekeurd. Eén van de vier doelstellingen en ambities hierin was de

  aanstelling van een stadsbouwmeester. De stadsbouwmeester diende

  in te staan voor de kwaliteitsbewaking van de diverse ‘ontwerpende’

  disciplines. Daarbij ging het om de relaties tussen stedenbouw,

  architectuur, openbare ruimte, monumentenzorg en welstand.

  In opvolging van deze beslissing werd stadsbouwmeester René Daniëls

  aangesteld op 16 december 1999. Er werd een opdracht gegund voor

  levering van diensten voor een termijn van vijf jaar, ingaande op 1

  januari 2000 en eindigend op 31 december 2004.

  Aangezien het niet alleen voor Vlaanderen een primeur was, maar nog

  meer voor de stad Antwerpen werd er een evaluatie gehouden over de

  invulling van deze eerste ambtstermijn. Hieruit bleek duidelijk dat er

  zich een bijsturing opdrong omtrent het takenpakket, de profilering,

  de positionering, de tijdsbesteding en de ondersteuning van de

  stadsbouwmeester. Op 17 mei 2005 werd er door de gemeenteraad

  op basis van deze evaluatie besloten dat het stadsbouwmeesterschap

  diende verankerd te worden binnen de stedelijke structuur met een

  eigen mandaat en een team ter ondersteuning. Samengaand hiermee

  werden de toegangsvoorwaarden, de functiebeschrijving en het

  examenprogramma voor de nieuwe functie van stadsbouwmeester

  goedgekeurd. De procedure werd opgestart, de vacature gepubliceerd

  en beoordeeld waarbij op 1 april 2006 Kristiaan Borret werd aangesteld

  als nieuwe stadsbouwmeester voor een periode van 5 jaar.

  BELEIDSNOTA stadsbouwmeester Antwerpen 2006-2011 11

 • 01 TAAKSTELLING

 • De functiebeschrijving van de stadsbouwmeester is door de

  gemeenteraad goedgekeurd in zitting van 17 mei 2005

  (jaarnummer 1171) en omvat:

  Hoofdopdracht

  De stadsbouwmeester adviseert, vanuit zijn expertise, het

  college van burgemeester en schepenen in het ontwikkelen en

  implementeren van beleidsprioriteiten inzake ruimtelijk beleid.

  Hij/zij geeft inhoudelijke ondersteuning aan het bedrijf

  Stadsontwikkeling.

  De stadsbouwmeester adviseert Stadsontwikkeling inhoudelijk

  over de architecturale en stedenbouwkundige kwaliteit van grote

  bouwprojecten. De eigen stedelijke bouwdossiers worden aan

  hem/haar toegewezen.

  De stadsbouwmeester stimuleert de samenwerking en zorgt voor

  afstemming tussen het politieke en ambtelijke niveau van de

  organisatie.

  BELEIDSNOTA stadsbouwmeester Antwerpen 2006-2011 1�

 • Kerntaken

  De stadsbouwmeester stuurt inhoudelijk, in nauwe samenwerking

  met de betrokken administraties, de architecturale en

  stedenbouwkundige kwaliteit van de eigen stedelijke bouwdossiers

  die hem/haar zijn toegewezen. Dit met het oog op een coherent,

  hoogkwalitatief en duurzaam bouwbeleid.

  De stadsbouwmeester adviseert inzake projecten/initiatieven die

  uitgaan van de andere overheden of parastatale instellingen en

  die gerealiseerd kunnen worden in de Stad Antwerpen.

  De stadsbouwmeester adviseert projecten/initiatieven die uitgaan

  van de particuliere sector en die een grote impact hebben op de

  kwaliteit van de leefomgeving.

  De stadsbouwmeester bewaakt de implementatie van

  beleidsprioriteiten opgenomen in het bestuursakkoord en het

  strategisch meerjarenplan in de betrokken bedrijven.

  De stadsbouwmeester brengt over algemene inhoudelijke materies

  in zijn/haar vakdomein beleidsvoorstellen en adviezen uit aan

  het college van burgemeester en schepenen en stimuleert een

  integraal, duurzaam en kwalitatief architecturaal en ruimtelijk

  beleid.

  De stadsbouwmeester initieert en stimuleert ruimtelijke kwaliteit.

  De stadsbouwmeester bekijkt architectuurprojecten steeds in de

  stedenbouwkundige context.

 • De stadsbouwmeester houdt, in zijn/haar beleidsvoorstellen en

  -adviezen, rekening met realiseerbaarheid en levert een actieve

  bijdrage aan het creëren van een draagvlak binnen de ambtelijke

  structuur.

  De stadsbouwmeester vertegenwoordigt het bedrijf

  Stadsontwikkeling in commissies, stuur- en werkgroepen die

  betrekking hebben op zijn/haar vakgebied.

  De stadsbouwmeester staat open voor nieuwe ontwikkelingen op

  het vlak van stedelijk bouwbeleid en respecteert het waardevol

  cultuurhistorisch patrimonium.

  De stadsbouwmeester staat in voor:

  ➊ het optimaliseren van het kwaliteitsbeleid naar de totaliteit

  van de leefomgeving, waaronder het patrimonium en de

  infrastructuurwerken

  ➋ het selecteren en voorstellen van ontwerpers/ontwerpteams

  aan het college van burgemeester en schepen

  ➌ het waken over het aspect culturele en materiële

  duurzaamheid bij alle projecten/initiatieven en het stimuleren

  van de rol het college van burgemeester en schepen hierbij

  BELEIDSNOTA stadsbouwmeester Antwerpen 2006-2011 1�

 • ➍ het zorgen voor een continue sensibilisering van het college

  van burgemeester en schepenen inzake het streven naar

  kwaliteit voor al hun realisaties en het waarmaken van hun

  culturele ambities om zich aldus te profileren als voorbeeldige

  opdrachtgevers

  ➎ het geven van een advies aan het college van burgemeester

  en schepenen voor zover het gaat om:

  projecten/initiatieven die uitgaan van het college van

  burgemeester en schepen zelf

  projecten/initiatieven die inzake hun financiering

  afhankelijk zijn van het college van burgemeester en

  schepenen

 • Werkveld

  Het werkveld van de stadsbouwmeester is niet beperkt tot louter

  architecturale materies maar omvat de totale ruimtelijke omgeving in

  haar diverse aspecten, waartoe o.a. behoren:

  het bestaande en het nog te realiseren onroerend en roerend

  patrimonium

  de stedenbouwkundige ontwikkelingen, programma’s en

  projecten, inclusief de infrastructuren, het openbaar domein en

  het landschapsbeheer.

  Het werkveld van de stadsbouwmeester is het grondgebied waarvoor

  de stad Antwerpen de plannings- en vergunningsverlenende overheid

  is.

  BELEIDSNOTA stadsbouwmeester Antwerpen 2006-2011 19

 • 02 MISSION STATEMENT

 • A-KWALITEIT VOOR ONzE GEBOUWDE OMGEVING:

 • DAAR GAAT DE STADSBOUWMEESTER VOOR!

 • 03 VISIE 2006 - 2011

 • 03_01 Ruimtelijke kwaliteit is een uitspraak

  Ruimtelijke kwAliteit ligt niet vAst mAAR is AfhAnkelijk vAn

  een context. in wisselende contexten is Ruimtelijke kwAliteit

  dus telkens veRschillend. Regelgeving zoRgt vooR een

  minimumniveAu vAn Ruimtelijke kwAliteit mAAR volstAAt niet.

  het gespRek oveR kwAliteit blijft veReist. dooR ondeRbouwing

  en ARgumentAtie kRijgt dAt gespRek legitimiteit en gezAg, en

  wo