beleid terreinbeheer WML

download beleid terreinbeheer WML

of 16

 • date post

  17-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  2

Embed Size (px)

description

beleidsplan omtrent de natuur op alle terreinen van Watermaatschappij Limburg 2008 - 2018

Transcript of beleid terreinbeheer WML

 • 2008-2018Beleid Terreinbeheer

  2008-2018

 • 1. Inleiding

  NV Waterleidingmaatschappij Limburg (WML) heeft

  als taak het duurzaam garanderen van de drinkwa-

  tervoorziening in Limburg. Om deze taak goed te

  kunnen uitoefenen beheert WML verspreid over de

  provincie ruim 800ha eigendom.

  In 1996 zijn de uitgangspunten voor de inrichting en beheer van

  WML-terreinen vastgelegd in de Visie Terreinbeheer WML (Grontmij,

  1996). Deze visie is het kader geweest bij de (her-)inrichting en het

  uitvoeren van beheeringrepen. Medio 2007 ontstaat de behoefte het

  beleiddocument uit 1996 te actualiseren.

  Het nieuwe beleiddocument heeft de naam Beleid Terreinbeheer

  2008 -2018 gekregen (BT 2008). Met het uitbrengen van de BT 2008

  wil WML het beleid van WML-terreinen voor de periode 2008-2018

  vastleggen. De BT 2008 is bedoeld om iedereen, zowel intern binnen

  WML als er buiten, te laten zien hoe WML inrichting en beheer van WML-

  terreinen vormgeeft.

  W a t e r w i n g e b i e d H e e r

 • De BT 2008 is tot stand gekomen door de uitgangspunten van het be-

  leidsdocument uit 1996 en de gerealiseerde resultaten tot 2008 te

  evalueren. Daarnaast zijn ook nieuwe uitgangspunten en ideen inge-

  bracht.

  Bij het formuleren van de hoofdlijnen voor inrichting en beheer van

  WML-terreinen zijn drie belangrijke uitgangspunten gehanteerd:

  1. Waterwinning binnen WML-terreinen moet altijd in technisch

  opzicht optimaal kunnen plaatsvinden;

  2. Binnen waterwingebieden is de bescherming van bodem en grond-

  water tegen schadelijke invloeden duurzaam veiliggesteld;

  3. WML houdt altijd rekening met de algemeen geldende wet- en

  regelgeving.

  Het gaat WML bij het beheer van de terreinen dus om het duurzaam

  garanderen van de juiste condities voor waterwinning en waterdis-

  tributie. Inrichtings- en beheerbeslissingen staan dan ook altijd ten

  dienste van deze primaire functie.

  Om deze primaire functie duurzaam vorm te geven worden WML-

  terreinen zo efficint mogelijk ingericht. Bij het initiren van nieuwe

  activiteiten (nieuwbouw, aanleg wegen, e.d.) moet het toekomstige

  beheer vanaf het begin aandacht krijgen. Nieuwe ontwerpen of in-

  richtingsactiviteiten moeten vooraf op beheerconsequenties worden

  beoordeeld. Alleen vroegtijdige aandacht voor beheerconsequenties

  biedt aanknopingspunten voor efficintieverbetering en kostenbe-

  heersing.

  M a a s b i j R o o s t e r e n

  2. Beleid Terreinbeheer

  2008-2018

 • Binnen WML spelen natuurlijke processen een belangrijke rol bij het

  realiseren van natuurwaarden. Daarnaast zorgen natuurlijke processen

  voor hoogwaardige natuurbeleving. De keuze voor natuurlijke proces-

  sen moet leiden tot een verdere versterking van de natuurkwaliteit

  binnen WML-terreinen.

  1. Randvoorwaarde is dat de ingezette natuurontwikkeling nooit strij-

  dig met de waterwinfunctie mag zijn.

  2. Een andere belangrijke randvoorwaarde is dat locaties waar spon-

  tane processen de ruimte krijgen voldoende groot moeten zijn.

  3. Tevens mogen belangrijke cultuurhistorische waarden door uit te

  gaan van natuurlijke processen niet verloren gaan.

  Op locaties waar niet aan deze drie voorwaarden kan worden voldaan

  wordt met cultuurgroen gewerkt.

  2.1 Drie functiezones

  De WML-terreinen zijn op basis van hun gebruik in drie functiezones

  ingedeeld:

  Bedrijfsterreinen: terreinen rond kantoor, pompstations, waterpro-

  ductiebedrijven, onthardingsinstallaties en drukvermeerderingsin-

  stallaties;

  Puttenvelden: terreinen rondom pomp- en waarnemingsputten,

  potentile pompputlocaties en spaarbekkens;

  Waterwingebieden: terreinen gericht op het beschermen van grond-

  water.

  P u t t e n v e l d e n H e e r

 • 2.2 Bedrijfsterreinen

  Bedrijfsterreinen zijn terreinen die ruimte bieden aan opstallen nood-

  zakelijk voor een kwalitatief hoogwaardige en efficinte drinkwater-

  voorziening. Het betreft terreinen met kantoorlocaties, pompstations,

  waterproductiebedrijven, drinkwateropslag, onthardingsinstallaties,

  drukvermeerderingsstations en opslag van materialen.

  De inrichting van de Bedrijfsterreinen wordt gedomineerd door de ope-

  rationele eisen die de drinkwatervoorziening stelt. Het op Bedrijfster-

  reinen aanwezige groen dient als decor en zorgt voor landschappelijke

  inpassing van gebouwen en installaties. Bedrijfsterreinen zijn altijd

  omgeven door een hekwerk en niet toegankelijk voor publiek. Op Be-

  drijfsterreinen is een netwerk van stabiele verhardingen gericht op het

  jaarrond garanderen van een functionele toegankelijkheid aanwezig.

  2.3 Puttenvelden

  Puttenvelden zijn terreinen met pomp- en waarnemingsputten. Het ac-

  cent binnen Puttenvelden ligt op waterwinning en waterbescherming.

  Puttenvelden liggen buiten de directe invloedssfeer van gebouwen en

  installaties en zijn bij voorkeur niet opengesteld voor publiek.

  Inrichting en beheer is gericht op het creren en instandhouden van

  zodanige fysieke terreinomstandigheden- en voorzieningen dat wa-

  terwinning in technische zin optimaal kan plaatsvinden. De inrichting

  van Puttenvelden wordt gedomineerd door de operationele eisen en

  randvoorwaarden die de waterwinning stelt.

  H o o f d k a n t o o r W M L M a a s t r i c h t

 • 10

  2.4 Waterwingebieden

  Waterwingebieden zijn gebieden gericht op het garanderen van de be-

  scherming van grondwater tegen schadelijke invloeden. Deze terrei-

  nen hebben dus primair een beschermingsfunctie. Waterwingebieden

  zijn bij voorkeur opengesteld voor publiek.

  Binnen Waterwingebieden wordt ingespeeld op de mogelijkheden die

  natuurlijke processen en spontane ontwikkelingen bieden. Het beheer

  richt zich op het ontwikkelen van duurzame ecosystemen. Gras- en

  bouwlanden binnen Waterwingebieden worden onder strenge voor-

  waarden bij voorkeur aan biologische landbouwers verpacht.

  2.5 Programma van Eisen

  Op basis van de functionele eisen zijn per functiezone inrichtings- en

  beheervoorwaarden ontwikkeld. Deze voorwaarden vormen binnen

  WML het Programma van Eisen waaraan alle inrichtings- en beheerac-

  tiviteiten altijd moeten voldoen.

  W a t e r w i n g e b i e d H e e r

 • 11

 • 1

  3. Planmatig inrichten en beheren

  Om de BT 2008, inclusief het Programma van Eisen, zo efficint mo-

  gelijk in de beheerpraktijk te implementeren werkt WML volgens een

  duidelijke beheerstructuur.

  Op basis van het Programma van Eisen wordt voor ieder WML-terrein een

  beheerplan opgesteld. In zon beheerplan staan de doelen beschreven

  die in dat specifieke terrein moeten worden gerealiseerd. Jaarlijks wor-

  den de doelen vertaald naar noodzakelijk onderhoud. Deze beheerin-

  grepen worden in een werkplan vastgelegd. In het werkplan staan ook

  de jaarlijkse onderhoudskosten vermeld.

  Eens in de vijf jaar worden de inrichtings- en beheeringrepen per WML-

  terrein op effectiviteit en kostenefficintie gevalueerd. Tabel 1 geeft

  een overzicht van de planmatige implementatie van de BT 2008.

  Tabel 1: planmatig beheerproces B&BB

  N o o d z a k e l i j k o n d e r h o u d

  Onderdeel planmatig beheer

  Beschrijving inhoud periode

  BT 2008-20018 overkoepelende Beleid voor alle WML-terreinen gericht op het zekerstellen van de waterproductiefunctie 10 jaar

  Programma van Eisen vertaling van de BT 2008 naar inrichtings- en beheer-voorschriften 10 jaar

  Beheerplan vertaling van de inrichtings- en beheervoorschriften naar evalueerbare doelen

  5 jaar

  Werkplan vertaling van de doelen naar jaarlijks onderhoud en kosten

  1 jaar

  Evaluatie evaluatie op basis van doeltreffendheid en kosten- efficintie

  5 jaar

 • 1

  WML gaat ook de komende jaren actief werken aan

  de implementatie van de uitgangspunten van de

  BT 2008 binnen WML-terreinen. De resultaten van

  het beheer worden daarbij periodiek gemonitoord.

  Deze informatie kan vervolgens worden gebruikt om

  de BT 2008 in 2018 te evalueren.

  4. Toekomst

  R o o s t e r e n

 • Deze uitgave is gemaakt door Buiting Bosontwikkeling in opdracht van Waterleiding Maatschappij Limburg

  Buiting BosontwikkelingPostbus 8 - 50 AB DierenRonald BuitingTelefoon 01 - 1 0 2

  Waterleiding Maatschappij LimburgPostbus 100 - 201 BB MaastrichtErwin StultiensTelefoon 0800 - 02 0 0

  Water, va

  nzelfsprekend...