Beleggen zonder risico

download Beleggen zonder risico

of 54

 • date post

  24-Jan-2018
 • Category

  Travel

 • view

  291
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Beleggen zonder risico

 • Welkom

  Voorganger ds van Rheenen

  Organist Joh de Vries

  Thema: Beleggen zonder

  risico

  Viering Heilig Avondmaal

 • JdH 836Op die heuvel daarginds

  (ruw houten kruis)

 • Op die heuvel daarginds, stond een ruwhouten kruis,het symbool van vervloeking en schuld.Maar dat kruis is voor ons, toch het kostbaarst kleinood,daar Gods wet aan dat hout werd vervuld.

 • Refrein'k Klem mij daarom aan Golgotha'skruis,tot de Heer' komt en met Hem het loon,als die grote dag aanbreekt en Hij ons dat Kruisdan verwisselt voor d' eeuwigheidskroon.

 • O, dat ruwhouten kruis, door de wereld gesmaad,heeft een wond're bekoring en macht.Want Gods Zoon liet Zijn troon, Hij droeg smaadheid en hoon,om de vreugd' die dat kruis voor ons bracht.

 • Refrein'k Klem mij daarom aan Golgotha'skruis,tot de Heer' komt en met Hem het loon,als die grote dag aanbreekt en Hij ons dat Kruisdan verwisselt voor d' eeuwigheidskroon.

 • Van dat ruwhouten kruis, met het bloed van Gods Zoon,straalt een licht dat door niets wordt gedoofd.Vol van schoonheid en pracht, vol van reddende kracht,voor een ieder die in Hem gelooft.

 • Refrein'k Klem mij daarom aan Golgotha'skruis,tot de Heer' komt en met Hem het loon,als die grote dag aanbreekt en Hij ons dat Kruisdan verwisselt voor d' eeuwigheidskroon.

 • Help mij Heer', aan dat kruis, trouw te zijn tot de dood,ook als hier smaad en spot is mijn loon.Want dat kruis droeg de straf, nam de schuld van mij af,'t werd de toegang voor mij tot Gods troon.

 • Refrein'k Klem mij daarom aan Golgotha'skruis,tot de Heer' komt en met Hem het loon,als die grote dag aanbreekt en Hij ons dat Kruisdan verwisselt voor d' eeuwigheidskroon.

 • Welkom

  Voorganger ds van Rheenen

  Organist Joh de Vries

  Thema: Beleggen zonder

  risico

  Viering Heilig Avondmaal

 • Ps 100 1, 2

  Juicht Gode toe, bazuint en zingt.

 • 1

  Juicht Gode toe, bazuint en zingt.

  Treedt nader tot gij Hem omringt,

  gij aard' alom, zijn rijksdomein,

  zult voor den HEER dienstvaardig

  zijn.

 • 2

  Roept uit met blijdschap: "God is

  Hij.

  Hij schiep ons, Hem behoren wij,

  zijn volk, de schapen die Hij hoedt

  en als beminden weidt en voedt."

 • Stil gebed

  Votum en groet

  Treedt statig binnen door de poort.

  Hier staat zijn troon, hier woont zijn

  Woord.

  Heft hier voor God uw lofzang aan:

  Gebenedijd zijn grote naam.

 • 4

  Want God is overstelpend goed,

  die ons in vrede wonen doet.

  Zijn goedheid is als morgendauw:

  elk nieuw geslacht ervaart zijn

  trouw.

 • Gebed,

  daarna gesprek met de kinderen.

 • Het gaat niet zomaar

  n-twee-drie.

 • Het gaat niet zomaar n-twee-drie

  tsjingelingeling boem tsji tsji.

  We moeten doen wat Jezus zei

  want dat zet zoden aan de dijk.

  Het gaat niet zomaar n-twee-drie

  tsjingelingeling tsjeng boem tsji, tsji,

  dus bidden wij en werken wij

  voor Jezus' Koninkrijk.

 • Wij gaan, tot straks!!

 • Lezing OT Jes. 48 : 17 t/m 21

 • 17 Dit zegt de HEER, je bevrijder, de Heilige van Isral: Ik ben de HEER, jullie God, die jullie onderricht in je eigen belang, die jullie leidt op de weg die je gaat. 18 Luisterde je maar naar mijn geboden, dan zou jouw vrede zijn als een rivier, en je gerechtigheid als de golven van de zee.

 • 19 Je nageslacht zou zijn als het zand,

  je nazaten ontelbaar als zandkorrels.

  Je naam zou nooit worden uitgewist,

  maar voor altijd bij mij voortleven.

  20 Trek weg uit Babel, ontvlucht de Chaldeen!

  Verkondig dit met luid gejuich, laat het horen,

  laat weten tot aan de einden der aarde:

  De HEER koopt zijn dienaar Jakob vrij!

 • 21 Hij voert zijn volk door de woestijn,

  ze zullen geen dorst lijden;

  hij laat water voor hen stromen uit de rots,

  hij klieft een rots en het water gutst eruit.

 • Lezing NT Matt. 25 : 14 t/m 30

 • 14 Of het zal zijn als met een man die op reis ging, zijn dienaren bij zich riep en het geld dat hij bezat aan hen in beheer gaf. 15 Aan de een gaf hij vijf talent, aan een ander twee, en aan nog een ander n, ieder naar wat hij aankon. Toen vertrok hij. Meteen 16 ging de man die vijf talent ontvangen had op weg om er handel mee te drijven, en zo verdiende hij er vijf talent bij.

 • 17 Op dezelfde wijze verdiende de man die er twee had gekregen er twee bij. 18 Degene die n talent ontvangen had, besloot het geld van zijn heer te verstoppen: hij begroef het.

  19 Na lange tijd keerde de heer van die dienaren terug en vroeg hun rekenschap.

 • 20 Degene die vijf talent ontvangen had, kwam naar hem toe en overhandigde hem nog vijf talent erbij met de woorden: Heer, u hebt mij vijf talent in beheer gegeven, alstublieft, ik heb er vijf talent bij verdiend. 21 Zijn heer zei tegen hem: Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar bent gebleken in het beheer van een klein bedrag,

 • zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer. 22 Ook degene die twee talent ontvangen had, kwam naar hem toe en zei: Heer, u hebt mij twee talent in beheer gegeven, alstublieft, ik heb er twee talent bij verdiend. 23 Zijn heer zei tegen hem: Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag,

 • zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer. 24 Nu kwam ook degene die n talent ontvangen had naar hem toe, hij zei: Heer, ik wist van u dat u streng bent, dat u maait waar u niet hebt gezaaid en oogst waar u niet hebt geplant, 25 en uit angst besloot ik uw talent te begraven; alstublieft, hier hebt u het terug.

 • 26 Zijn heer antwoordde hem: Je bent een slechte, laffe dienaar. Je wist dus dat ik maai waar ik niet heb gezaaid en oogst waar ik niet heb geplant? 27 Had mijn geld dan bij de bank in bewaring gegeven, dan zou ik bij terugkomst mijn kapitaal met rente hebben terugontvangen.

 • 28 Pak hem dat talent maar af en geef het aan degene die er tien heeft. 29 Want wie heeft zal nog meer krijgen, en wel in overvloed, maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij heeft nog worden ontnomen. 30 En die nutteloze dienaar, gooi die eruit, in de uiterste duisternis, waar men jammert en knarsetandt.

 • ELB 279

  Wij blijven geloven, dat onder

  miljoenen

 • 1

  Wij blijven geloven, dat onder

  miljoenen

  de Heer van de schepping een plan

  met ons heeft,

  waarin zich zijn heil

  en mijn twijfels verzoenen

  en dat aan elk leven betekenis

  geeft.

 • 2

  En ook dat zijn boodschap de

  mens kan bevrijden,

  hoe vast ook verstrikt in het web

  van de tijd,

  nog steeds kan vertroosten,

  verlichten, bevrijden,

  wanneer hier de levensbaan

  uitzichtloos lijkt.

 • 3

  En dat Hij ons telkens de durf wil

  geven,

  ook nu in een wereld van steen en

  metaal,

  om buiten onszelf

  voor de ander te leven;

  ons kleine begin van zijn groot

  ideaal,

 • 4

  dat werkelijkheid wordt als het oog

  van de volken

  zich niet meer vergeefs naar de

  horizon richt

  en 't morgenrood rijst

  dat zijn komst met de wolken

  verkondigt in duizenden kleuren

  van licht.

 • Beleggen zonder

  risico

 • ELB 289

  Ik geloof in God de Vader

 • 1

  Ik geloof in God de Vader

  die een bron van vreugde is,

  louter goedheid en genade,

  licht in onze duisternis.

  Hij, de Koning van de kosmos,

  het gesternte zingt zijn eer

  heeft uit liefde mij geschapen

  en tot liefde keer ik weer.

 • 2

  Ik geloof in Jezus Christus

  die voor ons ter wereld kwam.

  Zoon van God en Zoon des Mensen

  goede Herder, Offerlam.

  Door te lijden en te sterven

  groot is het geheimenis

  schenkt Hij mij het eeuwig leven,

  dat uit God en tot God is.

 • 3

  Ik geloof dat mijn Verlosser

  door de dood is heengegaan

  en op Pasen, God zij glorie,

  uit het graf is opgestaan.

  Door het brood, dit is mijn lichaam

  door de wijn, dit is mijn bloed

  geeft de Vredevorst mij vrede,

  maakt Hij alle dingen goed.

 • Collecte

  1ste bouw- en onderhoudsfonds

  2de eigen gemeente

 • Viering Heilig Avondmaal

  Inleiding

  G 255 1, 2

 • 1

  Ere zij aan God, de Vader,

  ere zij aan God, de Zoon,

  eer de Heilge Geest, de Trooster,

  de Drieeenge in zijn troon.

  Halleluja, halleluja,

  de Drieeenge in zijn troon!

 • 2

  Ere zij aan Hem, wiens liefde

  ons van alle smet bevrijdt,

  eer zij Hem die ons gekroond heeft,

  koningen in heerlijkheid.

  Halleluja, halleluja,

  ere zij het Lam gewijd.

 • Nodiging en rondgang

 • Dankgebed

  ELB 212

 • 1 Heer, wat een voorrecht om in

  liefde te gaan,

  schouder aan schouder in uw

  wijngaard te staan;

  samen te dienen, te zien wie U

  bent,

  want uw woord maakt uw wegen

  bekend.

 • Samen op weg gaan, dat is ons

  gebed,

  als een volk dat juist daarvoor

  door U apart is gezet.

  Vol van uw liefde, genade en

  kracht,

  als een lamp die nog schijnt in de

  nacht.

 • 2 Samen te strijden in woord en in

  werk.

  Een zijn in U,

  dat