Bekijk presentatie

download Bekijk presentatie

of 30

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  225
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Bekijk presentatie

 • CASUS: HAALBAARHEID ZWEMBAD ABCOUDE

  Alternatieve financiering en eigendom zwembad via

  marktconsultatie

  Harry Vedder (M3V) Wim van Rijswijk (MF)

 • Harry Vedder (M3V)

  1989 1997 Hoofd Advisering Sportaccommodaties NOC*NSF

  1997 2002 Interim Manager (DHV)

  2002 heden Directeur/eigenaar M3V Advies & Management

  Vele projecten in sport en onderwijs

  (Inter-)nationale normering Sportaccommodaties (Handboek, CEN-EN)

  Pilot-aanbesteding Living Building Concept (Het Perron te Veenendaal)

  1e TCO-aanbesteding Sportcomplex Helsdingen te Vianen (1e in Nederland)

 • Profiel M3V

  Maatschappelijk vastgoed:

  Scholen

  sportaccommodaties,

  kindcentra,

  cultuurcentra, etc.

  1e TCO-aanbesteding Sportcomplex Helsdingen te Vianen

  (1e in Nederland)

 • Wim van Rijswijk (MF)

 • Onderwijs versus Sport

  Haalbaarheidsstudies algemeen (Sport):

  Behoefteanalyse o.b.v. kengetallen

  Investeringsraming door kostendeskundige

  Exploitatieraming door exploitatieadviseur

  Vergelijking met beschikbaar budget (I en E)

  Uitspraak ja/nee

  o.b.v. algemeenheden: kengetallen en ramingen

  theoretische benadering buiten de markt om

  deskundige markt niet betrokken

  Zo ook: De Ronde Venen (exploitatietekort 250.000,-)

 • Conclusies, onze ervaring:

  DESKSTUDIE leidend tot fictieve uitspraak met restvragen:

  Zijn alle kansen beschouwd en meegenomen?

  Heeft gemeente en adviseurs het zicht op die kansen?

  Zijn alle actoren betrokken (ook hun potentie)?

  Ondernemerschap betrokken bij beschouwing kansen?

 • Onderwijs (M3V)

  Niet alleen rekenen, ook toetsen bij deskundige markt!

  Haalbaarheid versus een ambitie haalbaar maken:

  alle actoren betrekken (en hun potentile inbreng)

  business case opstellen en draaiknoppen bepalen

  zelf doorrekenen plus toetsen bij deskundige markt

  indien mogelijk/handig: ondernemerschap betrekken

  Doel: harde uitspraak die de markt waar kan en wil maken.

  Voorbeeld: Muiden

 • Situatie gemeente Ronde Venen

  Zwembad Abcoude per 31 december 2015 sluiten.

  Lokale weerstand politieke besluit geen nieuw zwembad

  te duur: minimaal 250.00 p.j. excl. kapitaallast

  Gemeente bereid tot 100.000,- p.j. (incl. kapitaallast)

  Geen politieke wil (ervaring zwembad Mijdrecht)

  Onder druk Actiegroep en Stichting: haalbaarheidsonderzoek

  Motto: veel eigen inbreng, hoge deelname en inkomsten, etc.

 • Kaders onderzoek

  Commissievergadering 19 januari 2015:

  Gebruik expertise van de Stichting en de Actiegroep

  Coproductie met gemeente, Stichting en Actiegroep

  Aandacht procesvoorstel Stichting en Actiegroep

  Jaarlijkse gemeentelijke bijdrage max 100.000,-

  (inclusief kapitaal- en rentelasten)

 • DOEL ONDERZOEK

  Gezien (de financile kaders) lastige opgave

  Geen cijferstudie: realistische uitspraak, niet ter discussie

  Geen onderzoek naar omvang financile gat

  Onderzoek naar mogelijkheid dichten financile gat

  Bijdragen burgers en ondernemers Abcoude?

  Koppeling met andere maatschappelijke voorzieningen?

  Locaties en hun kansen?

  Ondernemerschap zwem/-sportexploitant

  Ondernemerschap ontwikkeling locatie

  Businesscase plus Marktconsultatie

  (Nevendoel: aantonen onhaalbaarheid)

 • AANPAK

  1. Startbijeenkomst en interviews relevante actoren

  2. Opstellen business case

  3. Doorrekenen en afronden business case

  4. Consultatie met (markt)partijen business case

 • RESULTATEN INTERVIEWS (20)

  Zwemwater is belangrijk voor Abcoude en omgeving

  Eenmalige bijdrage bevolking en ondernemers: 200.000,-

  Repeterende bijdragen bevolking en ondernemers:

  hogere tarieven (hard)

  sponsoren (bv. Koot Plus markt)

  inzet vrijwilligers (Tympaan de Baat) (hard)

  Toevoegen functies zoals een sportzaal gunstig

 • BUSINESS CASE

  Doel: Inzichtelijk maken van de ambities, behoeftes en

  de daarvoor beschikbare (financile) kaders

  Resultaat: Transparant stuk waarmee de markt uitgedaagd

  wordt om optimaal ondernemerschap in te

  zetten t.b.v. haalbaar maken zwemvoorziening

  Opbouw:

  Maatschappelijk gewenste zwem- en sportfuncties

  Financile kaders gemeente

  Financile mogelijkheden

  Mogelijke locaties

  Ruimte voor ondernemerschap

  Conclusies interviews en informatieavond

  Vragen t.b.v. marktconsultatie

 • MARKTCONSULTATIE

  Doel: Inzet expertise en ervaring markt om de business

  case haalbaar te maken

  Resultaat: Optimaal en realistisch scenario

  Inzicht in haalbaarheid scenarios

  Waterpolo/wedstrijdbad 21x25m (525m)

  Wedstrijdbad/verenigingsbad 15x25m (375m)

  Doelgroepenbad 10x20m (200m)

  Mogelijkheden die zij zien om scenarios haalbaar te maken

  Alternatieve scenarios

  Best passende aanbestedingsstrategie

 • MARKTCONSULTATIE

  Consultatie met 5 partijen:

  1. 2521-concept

  2. Sportconcepten

  3. Optisport

  4. Maatschappelijk Financieren

 • Algemeen

  Voorliggende Business Case als zodanig niet haalbaar

  Opvallend groot privaat initiatief en lokale betrokkenheid

  Betrokkenheid gemeente:

  risicomijdend

  maatschappelijke verantwoordelijkheid?

  verhouding exploitatiebijdrage Veenweidebad Meerbad?

  Klein verzorgingsgebied groot aantal bezoekers

  Gebruik eigen bijdrage bevolking als weerstandsreserve

 • RESULTATEN INHOUDELIJK

  1. Commitment exploitatie gemeente vereist! ( wil..)

  Gemeente financiert (via Maatschappelijk Financieren): lage rente

  Gemeente behoudt eigendom grond

  Gemeente spreekt actief commitment uit

  2. Exploitatie door lokale exploitatiestichting (SFN)

  3. Aanvullende maatschappelijke functies levert voordelen

  4. Geen voordelen toevoegen commercile functies

 • Eigendom grond/gebouw?

  Grond in eigendom gemeente

  Zakelijk recht opstallen geregeld

  Geen meerwaarde voor de aanbieder

  Zwembad in eigendom gemeente/Stichting

  Minder risico in geval faillissement

  Financieringslasten overnemen of restwaarde aflossen (MF)

  Opnieuw onderbrengen exploitatie (of overnemen) (MF)

  NB: risico voortzetting voorziening altijd bij gemeente! (MF)

 • Exploitatie commercieel/stichting?

  Zwembadexploitatie door Stichting

  Geen op winst gerichte organisatie

  Inzet vrijwilligers

  Lokale betrokkenheid

  Professionele ondersteuning inhuren/inkopen

 • Aanvullende functies

  Combinatie met Sportzaal gunstig

  Exploitatievoordeel (management etc.)

  Investeringsvoordeel (samen gebruik)

  Traffic

  Maatschappelijk voordeel (extra programma aanbod)

  Geen combinatie met commercile functies

  Risico wegvallen huuropbrengsten

  Extra investering, weinig rendement

  Vrijwilligers Commercieel bedrijf

  Eventueel investering door partij zelf

  Combinatie met maatschappelijke functies verrijkt

 • Begroting BC

  Investeringskosten kunnen aanmerkelijk lager

  Optimistische opbrengsten:

  Verzorgingsgebied versus bezoekersaantallen

  Landelijk dalende trend bezoekersaantallen

  (2521: ambitie om trend te keren)

  Hogere kosten energie en onderhoud

  Financiering kan veel gunstiger (lagere rente)

  Grond voor rekening gemeente (geen opbrengst)

  Aanleg en onderhoud infrastructuur rekening gemeente

  Aanleg en onderhoud extra parkeervoorzieningen idem

 • Begroting Partij 1 (25x15)

  orginele BC

  Inkomsten

  - Losse baden 3.000,00 4.000,00

  - Meerbadenkaarten 25.000,00 35.000,00

  - Abonnementen 6.500,00 9.000,00

  - Zwemlessen/instructie 175.000,00 250.000,00

  - Verenigingen/groepen 65.000,00 65.000,00

  - Overige scholen 15.000,00 15.000,00

  - Activiteiten/evenementen 20.000,00 20.000,00

  - Horeca 25.000,00 25.000,00

  - Diverse 15.000,00 15.000,00

  - Sponsering bedrijven 30.000,00 30.000,00

  - Exploitatiebijdrage gemeente 100.000,00 100.000,00

  Totaal inkomsten 479.500,00 568.000,00

  HET MEERBAD, scenario 25 x 15,4 m

 • Begroting Partij 1 (25x15)

  Kosten

  - Horeca/personeel/overig 210.000,00 345.000,00

  - Onderhoudskosten (groot en klein) 95.000,00 104.000,00

  - Energie en water (duurzaam) 95.000,00 22.000,00

  Totaal kosten 400.000,00 471.000,00

  Netto exploitatieresultaat 79.500,00 97.000,00

 • Begroting Partij 1 (25x15)

  Financiering / gemeentelijke bijdrage

  Opgegeven investeringskosten

  (excl. aankoop grond en aanleg infrastructuur) 3.800.000,00 5.782.000,00

  Inbreng eigen bijdrage bevolking Abcoude 200.000,00 200.000,00

  Totaal te financieren 3.600.000,00 5.582.000,00

  Jaarlijkse annuteit financiering 116.000,00 325.000,00

  Beschikbaar netto exploitatieresultaat 79.500,00 97.000,00

  Resterend nog te dekken gat annuteit (jaarlijks) 36.500,00 228.000,00

  Besparing indien combinatie met sporthal (0,5 fte) 20.000,00 20.000,00